less

listen to the pronunciation of less
İngilizce - Türkçe
daha az

İnsanlar yaşlanırken, beyin hücreleri daha az verimli olur. - As people get older, their brain cells become less efficient.

Yükseklerden eskisinden daha az korkuyorum. - I am less afraid of heights than I was.

{i} eksik miktar
{e} çıkarılmak üzere
conj. daha az
{s} içermeyen
{i} daha az şey

Şimdi hakkında endişelenecek daha az şeyimiz var. - Now we have one less thing to worry about.

Onun daha az şeyi kabulleneceğinden emin değildim. - I wasn't sure that he would settle for anything less.

z. daha az: less attractive daha az çekici. Eat less! Daha az ye! s. daha az: Eat less cake! Daha az kek ye! i. daha az: He gave me less
{s} eksik
az
daha az sayıda
(Kanun) özürlü
aşağı

Tom kesinlikle bir saat için 300 dolardan daha aşağısına çalışmaz. - Tom definitely won't work for less than $300 an hour.

Tom ve Mary aşağı yukarı aynı ağırlıktalar. - Tom and Mary are more or less the same weight.

{e} eksi
{i} daha küçük şey
adl.daha az şey/kimse
daha az miktar
be.daha az
daha az bir

Tom üç haftadan daha az bir süre önce Boston'a vardı. - Tom arrived in Boston less than three weeks ago.

Bir haftadan daha az bir sürede, teslim oldular. - In less than one week, they surrendered.

edat eksi
(Askeri) THAN-CARLOAD LOT: PARÇA NAKLİYAT PARTİSİ; PERAKENDE NAKLİYAT PARTİSİ
bir derece aşağı
sonek
aşağı bir derecede
daha az şey/kimse
(bağlaç) daha az
daha küçük
lessi
little
küçük

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

little
{s} ufak

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

O yumuşak kilden ufak bir heykel yaptı. - He made a little statue out of soft clay.

more or less
aşağı yukarı

Tom ve Mary aşağı yukarı aynı bedendeler. - Tom and Mary are more or less the same size.

Bu kitap aşağı yukarı 20 avroya mâl oldu. - This book costs more or less 20 euros.

more or less
az çok

Onun sorunlarını az çok anlıyor. - He understands her problems more or less.

Tom operasyondan sonra az çok normal bir hayat yaşayabildi. - Tom was able to live a more or less normal life after the operation.

little
{s} az
less bandwidth
(Bilgisayar) daha az bant genişliği
less brightness
(Bilgisayar) daha az parlaklık
less contrast
(Bilgisayar) daha az karşıtlık
less detail
(Bilgisayar) daha az ayrıntı
less detail
(Bilgisayar) az ayrıntı
less developed country
(Ticaret) gelişmekte olan ülke
less developed country
(Ticaret) sanayileşmekte olan ülke
less developed country
(Ticaret) az gelişmiş ülke
less developed country
(Ticaret) az gelişmişi ülke
less favoured area
(Tarım) az tercih edilen bölge
less info
(Bilgisayar) daha az bilgi
less is more
az ama öz
less likely
olmayacak gibi
less likely
olmaması muhtemel
less likely
daha az olası

Bir macintosh bilgisayarın virüs barındırması windows çalıştıran bir bilgisayardan çok daha az olasıdır. - It's a lot less likely for a Macintosh computer to have a virus than a computer running Windows.

less profitable
daha az karlı
less serious faults
küçük sorunlar
less speed
(Bilgisayar) daha az hız
less than
(Havacılık) den az
less than
-den az
less than
(Bilgisayar) daha küçüktür
less than expected
beklenenin altında
less than or equal
(Bilgisayar) küçük veya eşit
less than or equal to
(Bilgisayar) küçük veya eşittir
less than or equal to
(Bilgisayar) küçük-eşittir
less than ten packs
eksik paket
less than
den daha az
Less of that!
Kes artık!
less and less
gittikçe azalarak
less expensive
daha az pahalı
less hell
az cehennem
less highly
daha az

parents scored less highly on the tests.

less intrusive
az sırnaşık
less motion
daha az hareket
less of
daha az

Ben senden daha az günahkâr değilim. - I'm no less of a sinner than you.

Onun sonraki albümü ilk albümünden daha az başarılıydı. - His follow-up album was less of a success than his first one.

less or equal
daha az veya eşit
less or equal to
küçük veya eşit
less than perfect
mükemmel olmayan
less-targeted
daha az bir topluluğu hedef alan
less-than
daha azını
less of that
yeter
less of that
kes
less of that
yetti artık
less than
-den daha az
less than
(re: math function) Küçüktür (matematiksel)
less than carload
(Ticaret) araba yükünden daha az
less than or equal to
(re: math f unction) küçük-eşittir
little
{i} az miktar

Üzerimdeki az miktarda parayı ona verdim. - I gave her what little money I had with me.

Sahip olduğum az miktarda parayı ona ödünç verdim. - I lent him what little money I had.

little
azıcık

Sahip olduğu azıcık parayı çocuğa verdi. - He gave the boy what little money he had.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the sofa.

no less
noksansız
little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
much less
şöyle dursun: I can't walk, much less run. Koşmak şöyle dursun, yürüyemiyorum
in less than no time
bir anda
in less than no time
çok çabuk
in less than no time
çabucak
in less than no time
çabucacık
lesser
ikinci derecedeki
lesser
daha az önemli
lesser
kiralayan
little
birazcık

Tom birazcık hız limitinin üzerinde sürerse vaktinde havaalanına yetişebileceğini düşündü. - Tom thought he could reach the airport on time if he drove a little over the speed limit.

Tom birazcık gergin görünüyor. - Tom looks a little nervous.

little
genç

Tom benden biraz daha genç. - Tom is just a little younger than I am.

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

little
az (less/least)
more or less
az ya da çok

Az ya da çok sorunlarını anlıyor. - He understands more or less his problems.

Bu az ya da çok şu anda söyleyebileceğim şey. - That's more or less all I can say at the moment.

more or less
takriben
more or less
yaklaşık

O yaklaşık olarak benim yaşımda. - She's more or less my age.

more or less
oldukça
much less
şöyle dursun

Yazmak şöyle dursun, Fransızca'yı okuyamaz bile. - He can't read French, much less write it.

Almanca şöyle dursun, İngilizce okuyamıyor. - He can't read English, much less German.

neither more nor less
tam o kadar
neither more nor less
tam öyle
neither more or less
ne fazla ne eksik
neither more or less
tam öyle
neither more or less
tam o kadar
never settle for less than you deserve
asla hak ettiğinden daha azına razı olma
no less
az değil o kadar
no less
az değil

Onun aylık maaşı 500.000 yenden az değildir. - His monthly salary is no less than 500,000 yen.

Bu konyak, otuz yaşında, daha az değil. - This cognac is about thirty years old, no less.

no less
o kadar
none the less
buna karşın
none the less
yine de

Karımın hataları var. Yine de, ben onu seviyorum. - My wife has faults. None the less, I love her.

nothing less
den başka
nothing less
den ise
nothing less than
den farksız
in less than
den daha az zamanda
lesser
daha az/küçük
little
be.az miktarda
little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
değersiz
little
kısa

Kısa bir süre için burada kalıyorum. - I'm staying here for a little while.

Steroyu biraz kısar mısın? - Would you turn down the stereo a little?

make less rigid
yumuşat
make less strong
kuvvetsizleştir
more or less
ortalama
no less than
den daha az değil
nothing more or less than
sadece
nothing more or less than
sırf
lesser
küçük olanı
-less
-Az
More haste less speed
(Atasözü) Acele işe şeytan karışır
at least, not less than
en az değil, daha az olarak
become less intense
daha az yoğun hale
becoming less or smaller music
daha az veya daha küçük müzik olma
bit less
biraz daha az
choose the less of two evils
iki kötülükler az birini seçin
contact-less
iletişim-az
couldn't care less
Umurunda olmamak, önemsememek
even less
çok daha az
faith less
inanç daha az
far less
çok daha az
firm less
firma daha az
horse less
at az
make less
daha az yapmak
meaning less
daha az anlam
more less
çok daha az
more or less
hemen hemen
more or less circular
az veya çok yuvarlak
no less than
-den daha az değil
no more no less
Ne fazla, ne eksik
none the less
hiçbiri daha az
nothing more or less than
-den başka bir şey değil, sırf, sadece
pay less
az öde, ucuza al
shell-less
Kabuksuz
stir less
daha az heyecan
take less
azını almak
to be less
az olmak
work less
daha az çalışma
lesser
iki kimse veya şeyin küçüğü
lesser
{s} daha küçük

Kendini diğerleriyle karşılaştırırsan, kendini beğenmiş ya da umudu kırık olabilirsin; her zaman için kendinden daha büyük ya da daha küçük insanlar olacaktır. - If you compare yourself with others, you may become vain or bitter; for always there will be greater and lesser persons than yourself.

lesser
{s} daha az

İki kötülükten daha az olanını seç. - Of two evils, choose the lesser.

little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
{s} cici
little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

little
{i} az zaman

Tom'un çocuklarına bu kadar az zaman harcaması şaşırtıcı. - It's amazing how little time Tom spends with his children.

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

little
hemen hiç gibi
little
{s} bayağı
little
{s} adi
little
{i} ufak şey
little
az miktarda

Üzerimdeki az miktarda parayı ona verdim. - I gave her what little money I had with me.

O, fakir olmasına rağmen, sahip olduğu az miktarda parayı ona verdi. - Poor as she was, she gave him what little money she had.

little
naçiz
little
{i} 1. az miktar, az: He's
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Dâim olan. Devamlı olan
İngilizce - İngilizce
In lower degree

This is a less bad solution than I thought possible.

minus; not including

It should then tax all of that as personal income, less the proportion of the car's annual mileage demonstrably clocked up on company business.

Comparative form of little: more little. Smaller

Those Rattels are somewhat like the chape of a Rapier, but lesse .

A smaller number of; fewer

This is not a happy situation as far as the International Alliance of Theatrical Stage Employes is concerned because it means less jobs for the union's members here at home.

A smaller amount (of); not as much

I have less tea than coffee.

To smaller extent
{a} in a smaller or lower degree
{n} not quite so much
When you are referring to amounts, you use less in front of a number or quantity to indicate that it is to be subtracted from another number or quantity already mentioned. Boyton Financial Services Fees: £750, less £400 Company car drivers will pay between ten and twenty five percent, less tax. = minus plus
Smaller; not so large or great; not so much; shorter; inferior; as, a less quantity or number; a horse of less size or value; in less time than before
more with features
(use for mass, not quantity, as in There is less of her than there is of him Also see fewer) lifelong lifestyle longstanding long-time (adj )
Unless
A smaller portion or quantity
A command which is used to view the contents of a file one screen at a time Similar commands include cat, more and tail
negative comparative
{i} smaller portion, smaller amount
(nonstandard in some uses but often idiomatic with measure phrases) fewer; "less than three weeks"; "no less than 50 people attended"; "in 25 words or less"
{e} subtract, minus
to a smaller degree or amount
The inferior, younger, or smaller
If you say that something is less one thing than another, you mean that it is like the second thing rather than the first. At first sight it looked less like a capital city than a mining camp
To make less; to lessen
A privative adjective suffix, denoting without, destitute of, not having; as witless, childless, fatherless
emphasis You use no less than before an amount to indicate that the amount is larger than you expected. No less than 35 per cent of the country is protected in the form of parks and nature sanctuaries He is lined up for no less than four US television interviews
conj. without, lacking
comparative of little; "she walks less than she should"; "he works less these days
{s} smaller in amount; not as important; smaller in size
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "less interesting"; "less expensive"; "less quickly"
Label word used to describe a food that has reduced a nutrient by at least 25 percent Example "less fat," "less cholesterol " Must be accompanied by information about the comparison food
A viewer, much easier to use and more flexible than more Less is the default viewer for man pages on buddy, holly, merlin and charlie
A term used to indicate relative scheduling Note: minus doesn't work Examples: sem_start less 2 workdays, midnight less 10 minutes
You use less to indicate that something or someone has a smaller amount of a quality than they used to or than is average or usual. Other amenities, less commonly available, include a library and exercise room Poverty is less of a problem now than it used to be. more
emphasis You use less than to say that something does not have a particular quality. For example, if you describe something as less than perfect, you mean that it is not perfect at all. Her greeting was less than enthusiastic Her advice has frequently been less than wholly helpful
(usually preceded by `no') lower in esteem; "no less a person than the king himself"
(usually preceded by `no') lower in quality; "no less than perfect"
If you do something less than before or less than someone else, you do it to a smaller extent or not as often. We are eating more and exercising less I see less of any of my friends than I used to. more
You use less than before a number or amount to say that the actual number or amount is smaller than this. Motorways actually cover less than 0.1 percent of the countryside Less than a half hour later he returned upstairs
Not so much; in a smaller or lower degree; as, less bright or loud; less beautiful
You use less to indicate that there is a smaller amount of something than before or than average. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far', and `much' in front of less. People should eat less fat to reduce the risk of heart disease. a dishwasher that uses less water and electricity than older machines more Less is also a pronoun. Borrowers are striving to ease their financial position by spending less and saving more. more Less is also a quantifier. Last year less of the money went into high-technology companies more
comparative of little; "she walks less than she should"; "he works less these days"
couldn't care less: see care more or less: see more
adj kurang
weightless adj
emphasis You use the expressions still less, much less, and even less after a negative statement in order to introduce and emphasize a further statement, and to make it negative too. I never talked about it, still less about her The boy didn't have a girlfriend, much less a wife
less Less is often considered to be the comparative form of little
(comparative of `little' usually used with mass nouns) a quantifier meaning not as great in amount or degree; "of less importance"; "less time to spend with the family"; "a shower uses less water"; "less than three years old"
lesser
meno
lasse
las
less is more
That which is less complicated is often better understood and more appreciated than what is more complicated; simplicity is preferable to complexity; brevity in communication is more effective than verbosity

The program, which features two premieres—Songs, a solo, and The Pleasure of Stillness, a quartet—is founded on the notion that less is more.

less than
the character [[Appendix: Unsupported titles/Less than sign|

2 < 3.

less than three
love

I less than three this website.

less than threed
Simple past tense and past participle of less than three
less than threeing
Present participle of less than three
less than threes
Third-person singular simple present indicative form of less than three
less'n
Unless

You shouldn't feed that dog, less'n you want him followin' you home.

less than
lesser than, to a smaller extent than, downwards from
less is more
Less is more is a motto for minimalist philosophyThe notion that simplicity and clarity lead to good designThe doctrine of the minimum dose : According to this principle, peculiarly selected substances trigger healing without side effects when they are applied in quantities that render them nonbioactive or even when they are only seemingly, spiritually appliedpositive reinforcement (Psychol.) : (reinforcement achieved by) a pleasurable or satisfying stimulus provided after a desired response to increase the probability of its repetition
less hawkish
less right-wing, less hard-line
less than
<
less than
1) to be a smaller number -- "41 is less than 76 " (105) 2) have a smaller amount -- "Mr Chung receives a paycheck with $2500 less than Mr Murrow's paycheck of $65,700 " (178)
less than
< Opening angle bracket of a tag
less than
comparing quantity or quality; "she was less than half her weight after the crash diet
less than
comparing quantity or quality; "she was less than half her weight after the crash diet"
less than required
not enough, not as much as was needed
less than truckload
(Ticaret) (LTL) A small shipment that does not qualify for full truckload (FTL) rates based on weight or volume, and normally has a longer delivery time due to consolidation with other LTL shipments
less(a)
(comparative of `little' usually used with mass nouns) a quantifier meaning not as great in amount or degree; "of less importance"; "less time to spend with the family"; "a shower uses less water"; "less than three years old
less-traveled
not visited by many travelers; "the tourist's desire to visit less-traveled countries
all the less
even less

His record is all the less impressive once you discover that he made half of it up.

could care less
Lacking interest; having apathy towards

Maybe it wasn't only time to move away from a job that was killing her spirit, but from people who could care less about her as a person, who saw her only as the good girl from next door, the one who would never do anything to upset anyone, who totally underestimated her.

lesser
of two things, the smaller in size, value, importance etc
lesser
Comparative form of little: more little
little
Not much, only a little: only a small amount (of)

We had very little to do.

little
Not much

She spoke little and listened less.

little
Insignificant, trivial

It's of little importance.

little
Small in size

This is a little table.

little
Used with the name of place, especially of a country, to denote a neighborhood whose residents or storekeepers are from that place

In the forties, hurdy-gurdy men could still be heard in all those East Coast cities with strong Italian neighbourhoods: New York, Baltimore, Philadelphia and Boston. A visit to Baltimore's Little Italy at that time was like a trip to Italy itself.

little
Very young

That's the biggest little kid I've ever seen.

more haste, less speed
When we are in a hurry, we often end up completing our task slower
more or less
almost

I've more or less guaranteed myself a top mark in my final exams.

more or less
approximately

The sporophyte foot is also characteristic: it is very broad and more or less lenticular or disciform, as broad or broader than the calyptra stalk , and is sessile on the calyptra base.

more-or-less
Alternative spelling of more or less
much less
Let alone; to say nothing of

This is such a terrible CD; I didn't listen to it, much less buy it.

no less
Even, furthermore, not to mention

He graduated this year — at the top of his class, no less!.

none the less
Alternative form of nonetheless
shell-less
Unprotected, vulnerable
shell-less
Lacking a shell
will-less
Of a person, lacking volition, not exercising one's will
will-less
Of an action, involuntary
will-less
intestate; to die without a legal will governing one's property or estate
lesser
{a} in a smaller or lower degree
little
{n} a small space, share or part, mere trifle
little
{a} in a small degree or quantity
little
{a} small, diminutive, trifling, not much
more haste less speed
(Atasözü) The faster you try to do something, the more likely you are to make mistakes that make you take longer than it would had you planned it.p
Little
Little Armenia Little Bighorn Battle of the Little Entente Little League little magazine Little Missouri River Little Richard Little Rock Little St. Bernard Pass little theatre Little Turtle Malcolm Little Tsan Usdi Little John
Little
ko
Little
lite
Little
petite
lesser
of less size or importance; "the lesser anteater"; "the lesser of two evils
lesser
the comparative of little
lesser
You use lesser in order to indicate that something is smaller in extent, degree, or amount than another thing that has been mentioned. No medication works in isolation but is affected to a greater or lesser extent by many other factors The more obvious potential allies are Ireland, Denmark and, to a lesser degree, the Netherlands. Lesser is also an adverb. lesser known works by famous artists
lesser
a thing that is of smaller size, value, importance etc
lesser
the lesser of two evils: see evil. adj. Antilles Greater and Lesser Lesser Slave Lake Lesser Armenia panda lesser
lesser
of less size or importance; "the lesser anteater"; "the lesser of two evils"
lesser
smaller in size or amount or value; "the lesser powers of Europe"; "the lesser anteater"
lesser
You can use lesser to refer to something or someone that is less important than other things or people of the same type. They pleaded guilty to lesser charges of criminal damage He was feared by other, lesser, men
lesser
{s} smaller; inferior; fewer, less
lesser
smaller in size or amount or value; "the lesser powers of Europe"; "the lesser anteater" of less size or importance; "the lesser anteater"; "the lesser of two evils
lesser
Less; smaller; inferior
little
Below average in some dimension Negative or harmless connotation
little
(of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
little
Short in duration; brief; as, a little sleep
little
From a 3/4 Tag or other applicable formations Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold A R-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Waves, a L-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Two-Faced Lines
little
In a small quantity or degree; not much; slightly; somewhat; often with a preceding it
little
Small in force or efficiency; not strong; weak; slight; inconsiderable; as, little attention or exertion;little effort; little care or diligence
little
not much; "he talked little about his family"
little
cummings's poetry is written all in minuscule letters" not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children" not much; "he talked little about his family
little
(informal terms) small and of little importance; "a fiddling sum of money"; "a footling gesture"; "our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"; "a little (or small) matter"; "Mickey Mouse regulations"; "a dispute over niggling details"; "limited to petty enterprises"; "piffling efforts"; "giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
little
not much; "he talked little about his family
little
of short duration or distance; "a brief stay in the country"; "in a little while"; "it's a little way away"
little
not fully grown; "what a big little boy you are"; "small children"
little
younger
little
From one-quarter tag or three-quarter tag: Outsides Quarter Right, or as directed They then Counter Rotate 1/4 while the centers Step and Fold Ends in parallel waves or lines The quartering direction for the outsides may be specified, as in "Left Little" or "Right Little" [outsides go left or right, respectively ]
little
That which is little; a small quantity, amount, space, or the like
little
younger brother or sister; "little brother"
little
adj [not much (give me a ~ soup)] sedikit 2 adj [small/not big] kecil 3 adv [not much (I see her ~ these days)] sedikit
little
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him" small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation" (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice" lowercase; "little a"; "small a"; "e
little
limited or below average in number or quantity or magnitude or extent; "a little dining room"; "a little house"; "a small car"; "a little (or small) group"; "a small voice"
little
(quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree; not much or almost none or (with `a') at least some; "little rain fell in May"; "gave it little thought"; "little hope remained"; "little time is left"; "we still have little money"; "a little hope remained"; "a little time is left"
little
a small amount or duration; "he accepted the little they gave him"
little
cummings's poetry is written all in minuscule letters"
little
Code that removes all steps except for quarter steps from a song Often used to allow a less skilled player to play with a more advanced player on mixes that don't allow players to choose different difficulties
little
Small in extent of views or sympathies; narrow; shallow; contracted; mean; illiberal; ungenerous
little
{s} small, tiny; young; few, not many; not much, sparse; some; short, brief; petty; unimportant, minor
little
not at all; slightly
little
Small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible
little
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little– now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, and muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
little
Thomas Moore published a volume of amatory poems in 1808, under the name of Thomas Little “When first I came my proper name was Little- now I'm Moore ” Hood: The Wee Man Little Little by little Gradually; a little at a time Many a little makes a mickle The real Scotch (Atasözü) is: “A wheen o' mickles mak's a muckle,” where mickle means little, ad muckle much; but the Anglo-Saxon micel or mycel means “much,” so that, if the Scotch (Atasözü) is accepted, we must give a forced meaning to the word “mickle ”
little
Small in quantity or amount; not much; as, a little food; a little air or water
little
lowercase; "little a"; "small a"; "e
little
{i} few; small amount; short distance; short period of time
little
Small in size or extent; not big; diminutive; opposed to big or large; as, a little body; a little animal; a little piece of ground; a little hill; a little distance; a little child
little
A small degree or scale; miniature
little
small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context); "a nice little job"; "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet little deal"; "I'm tired of your petty little schemes"; "filthy little tricks"; "what a nasty little situation"
little
lowercase; "little a"; "small a"; "e e cummings's poetry is written all in minuscule letters"
little
small

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: likewise a small act of folly unto him that is esteemed for wisdom and honour. - As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor.

I have small change with me. - I have a little money with me.

little
ickle
Türkçe - İngilizce

less teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

az (less/least)
little
less