out of

listen to the pronunciation of out of
Englisch - Türkisch
dışında

Biz kitabın dışında bir şey bırakmadık. - We have left nothing out of our book.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

haricinde
den dolayı
siz

Sizin fikirleriniz güncelliğini yitirmiş gibi görünüyor - Your opinion seems to be out of date.

Sizin fikirleriniz tamamen çağ dışıdır. - Your ideas are all out of date.

-den dışarı
1. -den (Yeri değişen birinin/bir nesnenin çıkış yerini bildirir.): Take your hands out of your pockets! Ellerini ceplerinden çıkar! 2
den dışarı
yoksun

Tom onu bir adalet duygusundan yoksun olarak yaptı. - Tom did it out of a sense of justice.

den

Ben buranın dışına çıkmayı deniyorum. - I'm trying to get out of here.

Tom benim dengim değil. - Tom is out of my league.

dolayı

Yüzmede iyi olmadığımdan dolayı, boyumu aşan yerlerde yüzmekten kaçınırım. - As I'm not good at swimming, I avoid swimming out of my depth.

Karısı zorunluluktan dolayı işe başlamıştır. - His wife has started to work out of necessity.

-siz
hakkında

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

Şimdi birkaç aydır yeni gelişmeler hakkında bilgim yok. - I've been out of touch with things for several months now.

-den
-den yapılmış
-den çıkma
-in dışında
-den dolayı
dışına

Tom bu ayın sonunda kasabanın dışına taşınıyor. - Tom is moving out of town at the end of this month.

O, evin dışına giderken görüldü. - He was seen going out of the house.

-dan
-sız
-den uzak
için

O, ülke dışında olduğu için sık sık Skype kullandı. - Because she was out of the country, she used Skype frequently.

Adam beni istasyona götürmek için zahmet etti. - The man went out of his way to take me to the station.

arasından

Tavan arasından dışarı çıkma. - Don't come out of the attic.

çıkman
out of order
bozuk

Ne yazık ki telefon bozuk. - Unfortunately the telephone was out of order.

Telefon şu anda bozuk. - The telephone is now out of order.

out
çıkış

Tom, Mary ile birlikte her çıkışında her zaman hesabı ödemek zorunda kalmaktan usandı. - Tom became tired of always having to pay the bill every time he went out with Mary.

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

out of order
arızalı

Bu asansör arızalıdır. - This elevator is out of order.

Bu hizmet geçici olarak arızalı. - This service is temporarily out of order.

out
{f} dışarı çıkarmak

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

out
dışarı

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

out
{i} çıkar yol

Bu duruma başka bir çıkar yol bulmamız şart. - It is imperative that we find another way out of this situation.

Tom benim ligin çıkar yolu. - Tom is way out of my league.

out
{i} çizgi dışı
out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

out
{i} çözüm

Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out a solution.

Biz hâlâ onu çözümlüyoruz. - We're still sorting it out.

be out of
{k} bozulmuş olmak
out
{e} daha iyi

Tom'un muhtemelen bizimle takılmaktan yapacağı daha iyi şeyleri vardır. - Tom probably has better things to do than hang out with us.

Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir. - Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

out
dışarıya

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

out of bounds
aut [spor.]
out of breath
soluk soluğa
out of hand
kontrol edilemeyen
out of place
uygunsuz

Tom bir şeyin uygunsuz olduğunu fark etti. - Tom's noticed something was out of place.

Bu büyük kanepe küçük bir odada uygunsuz olurdu. - This large sofa would be out of place in a small room.

out of print
baskısı tükenmiş

Kitabın bir kopyasını almak istiyorum ama baskısı tükenmiş. - I want to buy a copy of the book, but it is out of print.

out of sight
görüş alanı dışındaki
out of sight
görünmez
out of sight
görünmemek
out of town
şehir dışı

Bütün hafta şehir dışındaydım. - I've been out of town all week.

Tom hala şehir dışında. - Tom is still out of town.

out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
{s} dış

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

out
{f} nakavt etmek
out
{f} çıkarmak

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Tom Mary'yi akşam yemeğine çıkarmak istedi, fakat o hayır dedi. - Tom asked Mary out to dinner, but she said no.

out
bitmiş

Canım, süpermarkete gitmemiz lazım. Sütümüz bitmiş. - Sweetheart, we need to go to the supermarket. We ran out of milk.

Tom'un parası bitmiş olmalı. - Tom must be out of money.

out
{i} aut
out
{s} dışarıdaki

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Lütfen çöpünü dışarıdaki çöp kutularına koy. - Please put your waste in the bins outside.

out
{f} dışarı atmak

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

Sami, Leyla'yı dışarı atmak istedi. - Sami wanted to kick Layla out.

out
{i} atlanmış sözcük
be out of
dışında bulunmak
be out of
kalmamak
be out of
tükenmiş olmak
be out of
dışında olmak
out
çare

Çaresine bakmanı istiyorum. - I want you to figure that out.

Hal çaresine bakmam gerekiyor. - I need to figure something out.

out
yanmak
out
uzak

Beladan uzak kalmaya çalışın. - Try to stay out of trouble.

Bundan uzak durmanı öneririm. - I suggest you keep out of this.

out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
(Bilgisayar) giden
out
kesik
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

out
-den öteye
out
bayılmak

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

out
meydana çıkmak
out
ortaya çıkmak
out
anormal
out
kendini belli etmek
out
uzakta olan
out
-den dışarıya
out
dışan
out
sönmek
out of blue
birden bire
out of blue
ani
out of bounds
(Spor) saha dışı
out of bounds
yasak
out of bounds
girilmez
out of bounds
(Spor) dip ve yan çizgilerin dışı
out of bounds
(deyim) yetersiz
out of box
(Ticaret) ilk izlenim
out of breath
nefesi kesilmek
out of control
kontrolden çıkmış

Tom kontrolden çıkmış, biliyorsun. - Tom is out of control, you know.

İsyan tamamen kontrolden çıkmıştı. - The riot was completely out of control.

out of control
zaptedilemez
out of control
çığrından çıkmış
out of control
denetim dışı
out of control
ele avuca sığmaz
out of date
tarihi geçmiş
out of date
demode

Bu eski kitap oldukça demode. - This old book is quite out of date.

Açıkça konuşmak gerekirse, senin düşünce biçimin demode. - Frankly speaking, your way of thinking is out of date.

out of date
eski moda
out of date
günü geçmiş
out of date
süresi dolmak
out of date
kullanılmayan
out of hand
nemen
out of hand
(deyim) kontrol dışı
out of hand
kontrolden çıkmış
out of hand
çığırından çıkmış
out of hand
beklemeden
out of hand
(Konuşma Dili) kontrolsüz
out of hand
(Konuşma Dili) denetimsiz
out of luck
şanssız olmak
out of order
düzeni bozuk
out of order
sırasız
out of order
intizamsız
out of order
işlev görmez
out of order
işlemez
out of order
çalışmaz
out of pocket
sarfedilmiş
out of question
şüphesiz
out of question
söz konusu olamaz
out of question
kesin
out of question
kati
out of reach
erişilemeyen
out of reach
yetişilmez
out of reach
erişilmez
out of scope
kapsam dışı
out of service
servis dışı

Benim iki arabam var ama onların ikisi de servis dışı. - I've got two cars, but they're both out of service.

out of sorts
huysuz
out of stock
stok dışı
out of stock
(Ticaret) bitmiş
out of stock
yok
out of stock
(Ticaret) elde kalmamış
out of sync
uyumsuz
out of time
zaman kalmadı
out of time
tempoya aykırı
out of time
temposuz
out of time
(Ticaret) vadesi geçmiş
out of touch
bilgisi yok
out of town
kırda
out
modası geçmiş

Senin eteğin modası geçmiş. - Your skirt is out of fashion.

Şu an uzun eteklerin modası geçmiştir. - Long skirts are out of fashion now.

out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
bağırarak

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

out
bütünüyle

Tom bütünüyle kontrolünü kaybetmiş. - Tom totally freaked out.

Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün. - You totally freaked her out.

out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
adamakıllı
out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
dışta yer alan
out
sönük
out of breath
nefes nefese

Tom nefes nefese ve bir molaya ihtiyacı var. - Tom is out of breath and needs to take a break.

Ben nefes nefese sınıfa kadar koştum. - I ran into the classroom out of breath.

out of control
kontrolden çıkmış olmak
out of date
modası geçmiş

Bu ayakkabıların modası geçmiş. - Those shoes are out of date.

Bu ceketin modası geçmiş. - This coat is out of date.

out of hand
derhal
out of hand
birdenbire
out of luck
şansı olmamak
out of pity
acıdığı için
out of pity
acıyarak
out of place
yersiz

Onun tenkitleri yersizdi. - His criticisms were out of place.

out of pocket
cepten çıkmış
out of pocket
sarf edilmiş
out of pocket
zarar etmiş
out of pocket
zararda
out of print
mevcudu bitmiş
out of proportion
mantıksızca
out of range
erişim dışı
out of reach
uzak
out of service
hizmet dışı

Tateba hizmet dışıydı. - Tatoeba was out of service.

Bu tren hizmet dışı ve şimdi herkes inmeli. - This train is out of service and everyone must detrain now.

out of sight
kazık marka
out of sight
fahiş
out of sorts
neşesiz
out of sorts
keyifsiz
out of stock
mevcudu tükenmiş
out of time
temposu bozuk
out
dışarıda

O her gün, dışarıda yemek yerdi, ancak şimdi buna gücü yetmiyor. - He used to eat out every day, but now he can't afford it.

Dışarıda bir masaya oturabilir miyiz? - Could we have a table outside?

Out of range
menzil dışı
be out of
1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yokuşun başına vardığında nefesi kesilmişti
out
dişar
out
çıkıp

Ona dışarı çıkıp çıkmayacağını sordum. - I asked her if she was going out.

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

out of blue
ummamak, beklememek
out of bounds
Sınırların ötesinde
out of nowhere
aniden

Ben o adamın nereden geldiğini bilmiyorum. O az önce aniden ortaya çıktı. - I do not know where that guy came from. He just popped up out of nowhere.

out of nowhere
hiç ortada yokken
out of order
uygunsuz
out of order
düzensiz

Onun odası her zaman düzensizdir. - His room is always out of order.

Uçağın kontrolleri düzensizdi. - The controls of the plane were out of order.

out of order
usule aykırı
out of sorts
(deyim) Sinirleri üstünde; huysuzluğu üstünde; canı sıkkın, keyifsiz
out of touch
Artık temas halinde olmama, bilgisi olmama, habersiz olmama
outta
(USA sl. ) out of
OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
Out of service
çalışmaz
Out of service
faal değil
out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
fazla

Ev, yangın çabuk söndürüldüğü için fazla zarar görmedi. - The house did not suffer much damage because the fire was quickly put out.

Fiyat düşündüğümden daha da fazla düştü. - The price turned out to be lower than I thought.

out
olanaksız

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

out
yüksek sesle

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

Tom yüksek sesle güldü. - Tom laughed out loud.

out
büyük

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

Büyükannem hemen hemen her gün bir yürüyüş için dışarı çıkardı fakat şimdi o nadiren, kırk yılda bir, dışarı çıkar. - My grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out.

out
çıkmış

Tabiri caizse, sudan çıkmış balık gibisin. - You are, so to speak, a fish out of water.

İsyan tamamen kontrolden çıkmıştı. - The riot was completely out of control.

out
defol

Defol! Ve sakın bana bir daha dokunma! - Get out! And don't ever touch me again!

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

out
yıpranmış

Onun paltosu yıpranmış. - His overcoat is worn out.

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
hatalı

Ne yazık ki Jeremy sadece bir kez daha hatalı davranırsa, onlar ona okulu terk ettirecekler. - I'm afraid if Jeremy gets out of line just one more time, they will make him leave school.

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

out
pratiğini yitirmiş
out
eksik
out
dışında

Yurt dışında seyahat söz konusu değil. - Traveling abroad is out of the question.

Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi. - Outside of him, no one else came to the party.

out
kalmamış

Çantanı çaldım çünkü param kalmamıştı. - I stole your bag because I ran out of money.

Bir zamanlar bir best seller olan bu kitabın artık baskısı kalmamış. - This book, which was once a best seller, is now out of print.

out
uzaktaki
out
uzakta

Biri koltuğun altından uzaktan kumandayı çıkarmama yardım edebilir mi? Cidden sıkışmış oraya. - Can someone help me fish out the remote from under the couch? It's really stuck in there.

Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. - Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight.

out
muhalefet
out
açığa çıkmış
out
yük

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

out
{e} daha çok

Daha çok antrenman yapmalıydım. - I should've worked out more.

Onlar hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about them.

out
Xout tamamen/dışarı
out
açıkta
out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
{s} işe yaramaz

Plan işe yaramazsa ne olacak? - What if the scheme doesn't work out?

Polis bize köprünün işe yaramaz olduğunu söyledi. - The police told us the bridge was out.

out
önek fazlasıyle
out
grevde
out
out dışarı
out
eskimiş
out
mazeret

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

out
sesli olarak
out
outbid outdrink
out
açığa çık

İtalyanca konuşmada pek iyi değilim, ama bunun açığa çıkmasını istemiyorum. - I'm not very good at speaking Italian but I don't want it to get out into the open.

Sır resmi olarak açığa çıktı. - The secret is officially out.

out
bozulmuş
out
çık dışarı
out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

Englisch - Englisch
Without; no longer in possession of; not having more; divested of

Once out of the farm the approach of poverty would be sure.

Having emerged from

The cat is out of the bag.

From the inside to the outside of

The audience came out of the theater.

In a group of

Out of the entire class, only Cynthia completed the work.

With the motivation of

I give money to charity out of pity.

Beyond the range or limits of

He forgot to put the food out of reach of the dog.

Not in a customary or desired state

This train will be going out of service at the next station.

Not part of

This is out of my area of expertise.

see out 4
Refers to the horse's maternal parentage For example: Discovery is out of Ariadne
outside of; from the inside of; as a result of, because of; from; without
extra
ex
The "Out of" phase occurs if the person becomes attached Then grounding in peace and love occurs for lesser and lesser duration Right and wrong return as well Compassion decreases Energy is blocked as angst appears The person returns to being "normal"
(99/10/30) He is temporarily out of work (job) The child is out of danger The poor man is always out of money (luck) Let me ask you a question out of curiosity She lent me a considerable amount of money out of kindness Keep the medicine out of reach of children and pets My wife tends to spend out of our proportion (income) That's out of the question You must be out of your mind Out of sight, out of mind out of the blue out of breath out of space out of your way (reference: 99, Nikkei)
Signifies rising from, as "out of a ducal coronet an eagle "
outta

I'm outta here!.

out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

out
Away from the center
out
A card which can make a hand a winner
out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out of bounds
prohibited to enter

You can play wherever you want, but remember that the cemetery is out of bounds.

out of bounds
beyond the bounds of civility or morality; extremely unreasonable

You were out of bounds to call him a criminal.

out of bounds
A sideline marking the edge of a playing field or court
out of bounds
Outside the area of play; beyond the sideline of a playing field or court

The ball went out of bounds.

out of breath
breathing with difficulty

We were all out of breath when we got to the summit.

out of control
Of a situation, or machine that is not under control

The economy is out of control and is headed for a crash.

out of control
Of a person, when one is not in control of one's actions

When he heard the news he went crazy. He was completely out of control.

out of date
Not conforming to the current fashion or style; old-fashioned

The dresses she wears are quite out of date.

out of date
Too old to be used; not current; invalid; outmoded

I can't eat this salad, it's out of date.

out of hand
Without thought or consideration

He dismissed the idea out of hand.

out of hand
Not under control

Clean things as you go so that the mess does not get out of hand.

out of hand
Immediately

He bad to open wyde his brazen gate, / Which long time had bene shut, and out of hond / Proclaymed ioy and peace through all his state .

out of it
Not participating in some trend or group

When my old friends turned up, my wife felt quite out of it.

out of it
Disoriented; not thinking clearly

Having the flu all week left me pretty well out of it.

out of it
Drunk
out of line
Inappropriate or unsuitable, especially by reason of being unmannerly or indelicate

I hope my comments yesterday were not out of line.

out of luck
experiencing a temporary misfortune

You're out of luck, the train has just left.

out of nowhere
In an unexpected or inexplicable manner of arrival or occurrence

Mr Pickering's 'Hi!' came out of nowhere and hit him like a torpedo.

out of order
Inappropriate or unsuitable

I suppose my remarks about his wife were out of order.

out of order
Out of normal sequence

You've got my index cards out of order again.

out of order
Not functioning properly

The lift is always out of order.

out of place
Not in the proper situation or arrangement, or inappropriate for the circumstances

Amongst all those horsey people I felt quite out of place.

out of pocket
Lacking funds, or suffering a loss

After three races he was £10 out of pocket.

out of pocket
Of or pertaining to the spending of cash rather than using credit

I had lots of out-of-pocket expenses.

out of print
Not available from the publisher (of a printed work, especially a book)
out of proportion
Not in a proper or pleasing relation to other things, especially in terms of size

I only said that she wasn't as young as she used to be, and her response was out of proportion.

out of service
Not available for use

The sign that said the elevator was temporarily out of service had been there for months.

out of sight
Very expensive
out of sight
Drunk
out of sight
Superb, excellent

How was the party? Out of sight, man!.

out of sight
Not accessible to view

Jack's really mad at you. You better stay out of sight for a few days.

out of sorts
Irritable or somewhat unwell, with vague medical symptoms

My lads,” said he, “we’ve had a hot day and are all tired and out of sorts.”.

out of stock
Temporarily unavailable for sale

Sorry, there's been a run on gribbets and we're out of stock.

out of touch
no longer conversant with facts; not aware or realistic

Did his answer strike you as out of touch with reality?.

out of touch
no longer maintaining contact or communications

I had been out of touch with my old friend for a long time when she called.

out of town
Away from home; out of one's hometown
out of.
ex-

extract, expel, except, expression, etc.

out of.
outen
out of print
(of books) no longer offered for sale by a publisher; "that edition is out of print"
out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
{v} to drive away, to deprive, begone
out of reach
out of pocket
out of sorts
(deyim) Slightly unwell or unhappy
Out of Service
oos
Out of date
dated
Out of place
incongruent
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
{ü} get out of here!

Just get out of here. - Just get out of here!

We've got to get out of here! - We've got to get out of here.

out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
sog
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
Write to the template
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
is an output parameter to the stored procedure
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
away from home; "they went out last night
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
outer or outlying; "the out islands"
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
Output file
out
Verenglish | adronato
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
To come out with; to make known
out
To give out; to dispose of; to sell
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
Not at home
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
away from home; "they went out last night"
out
in an inharmonious relation
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
Away from home, not indoors
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
Open University of Tanzania
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
{e} away from; outside of
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
See under In
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
Outlet or Output
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out of bounds
forbidden, not allowed
out of breath
breathing laboriously or convulsively
out of breath
short of breath, lacking breath
out of control
yaw
out of control
crazy
out of control
not in control, out of hand
out of control
out of hand
out of date
Something that is out of date is old-fashioned and no longer useful. Think how rapidly medical knowledge has gone out of date in recent years
out of date
old, ancient, antique, past its time
out of date
outworn
out of hand
out of control; "the riots got out of hand"
out of hand
out of control; "the riots got out of hand
out of it
not a concern, not part of the issue, not of importance
out of it
{s} (Slang) not keeping up with times ("My mom is so old, she is out of it"); disoriented
out of line
A stock price that is too high or too low in comparison with similar-quality stocks in the same industry, based on its price/earnings ratio
out of line
A stock price that is too high or too low in comparison with similar-quality stocks in the same industry, according to its price/earnings ratio
out of line
Said of a stock whose price is either too high or low in comparison to similar stocks in the same industry The comparison is usually based on the price/earnings ratio (PE)
out of line
inappropriate, unsuitable, not fitting
out of line
An agenda entry may be stored inline or out of line Out of line means that the entry's rich text object is stored in an embedded store in the entry's stream An agenda entry is set to be stored out of line if its rich text object is large
out of nowhere
appear suddenly, appear without warning
out of order
The offer of an improper motion, amendment or question to a deliberative body
out of order
A parliamentary ruling by the presiding officer of a committee or the house that a matter is not, at that time, appropriate for consideration by the body
out of order
not in accordance with recognised parliamentary rules
out of order
not working, nonfunctional, broken
out of order
A ruling that a motion, an amendment, or a question is improper under the rules of the house
out of order
A parliamentary ruling by the presiding officer of a committee or the house that an action is not properly before the body or relevant to its discussion and, therefore, cannot be discussed at that moment
out of place
of an inappropriate or misapplied nature
out of place
not in the right place, unsuitable, not proper
out of place
not in a proper arrangement; "not a hair was out of place"
out of pocket
{s} low on cash; having lost or earned money in a transaction
out of print
A card or set that is no longer being made
out of print
Not open on the print See: Clean
out of print
The publisher has exhausted its stock of the title in question and does not intend to publish more
out of print
no longer sold by the publisher (of a book or edition)
out of print
a title no longer maintained in the publisher's catalogue or inventory
out of print
(of books) no longer offered for sale by a publisher; "that edition is out of print
out of proportion
disproportionate
out of proportion
disproportional
out of proportion
not in proportion, exaggerated
out of question
not an option, impossible
out of reach
inaccessibly located or situated; "an unapproachable chalet high in the mountains"; "an unreachable canyon"; "the unreachable stars"
out of reach
beyond one's grasp, impossible to reach, difficult to reach
out of service
– The instrument output does not change in response to analog input changes Some setup parameters can be changed, and some diagnostic tests ran only when the instrument mode is OUT OF SERVICE
out of service
The out-of-service commands and procedures are used to process redundant equipment to and from the OOS state for maintenance purposes Before the user attempts to reconfigure existing On-line, Off-line, or OOS conditions, commands should be verified as force commands and involved risks should be evaluated
out of service
(of a ship) withdrawn from active service; "the ship was placed out of service after the war"
out of service
Français : Hors service Deutsch : Nicht im Fahrgasteinsatz A time when a bus is not expected to carry passengers See also : DEAD RUN
out of sight
no longer visible; "the ship disappeared behind the horizon and passed out of sight
out of sight
quietly in concealment; "he lay doggo"
out of sight
cannot be seen; wonderful, amazing
out of sight
not accessible to view; "concealed (or hidden) damage"; "in stormy weather the stars are out of sight"
out of sight
no longer visible; "the ship disappeared behind the horizon and passed out of sight"
out of sorts
not in good health, not feeling well; moody, grouchy, grumpy
out of step
not in harmony with, not keeping pace with
out of stock
not in the inventory, not currently available
out of stock
not available for sale or use; "too many items are out of stock"
out of time
no time left
out of touch
If you are out of touch with someone, you have not been in contact with them recently and are not familiar with their present situation. James wasn't invited. We've been out of touch for years
out of touch
Someone who is out of touch with a situation is not aware of recent changes in it. Washington politicians are out of touch with the American people
out of touch
disconnected, cut off
Türkisch - Englisch

Definition von out of im Türkisch Englisch wörterbuch

out
{f} whip
out
{f} bail
out of
Favoriten