dışında

listen to the pronunciation of dışında
Türkisch - Englisch
off

The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later. - Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Tom lives off-campus. - Tom kampüs dışında yaşıyor.

out of

Traveling abroad is out of the question. - Yurt dışında seyahat söz konusu değil.

He has unsightly hairs growing out of his ears. - Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var.

apart from

Apart from a few mistakes, your composition was excellent. - Birkaç hatanın dışında, kompozisyonun mükemmeldi.

Apart from his parents, nobody would defend the suspect. - Anne ve babasının dışında, hiç kimse şüpheliyi savunmadı.

outside of

Tom owns a lot of land just outside of Boston. - Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip.

Outside of him, no one else came to the party. - Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi.

except

Everybody is busy except me. - Benim dışında herkes meşgul.

No one came yesterday except Tom and Mary. - Dün Tom ve Mary dışında hiç kimse gelmedi.

short
without
beside

Is anyone coming besides your friends? - Arkadaşlarının dışında kimse geliyor mu?

There was no one in the room besides Tom and Mary. - Tom ve Mary'nin dışında odada hiç kimse yoktu.

outside; except, exclusive of, with the exception of
save

Out of my salary, I had begun to save a few dollars. - Aylığımın dışında, birkaç dolar biriktirmeye başladım.

outside

Do not walk outside this area. - Bu alanın dışında yürümeyin.

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

aside from

Aside from him, nobody else came to the party. - Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi.

Aside from Barack Obama, all US presidents were white. - Barak Obama dışında bütün Amerika başkanları beyazdı.

not including
but the

Gabriel took nothing but the hot soup and a little sherry. - Gabriel sıcak çorba ve biraz şerinin dışında bir şey almadı.

excepting
besides

There was no one in the room besides Tom and Mary. - Tom ve Mary'nin dışında odada hiç kimse yoktu.

It's unlikely that anyone besides Tom would consider taking that job. - Tom'un dışında birinin o işi almayı istemesi pek olası değil.

except that

Except that here, it's not so simple. - Burası dışında, çok basit değil.

I know nothing about her except that she is a pianist. - Ben onun bir piyanist olması dışında onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

out

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

short of
on the outside of
saving

I am saving money in order to study abroad. - Yurt dışında eğitim yapmak için para biriktiriyorum.

He is saving money for a trip abroad. - Yurt dışında bir yolculuk için para biriktiriyor.

exclusive
above
exclusive of
other than

I haven't had anything to eat for three days other than a stale sandwich, a rotten apple, and some spoiled yogurt. - Üç gündür, bayat bir sandviç, çürük bir elma ve biraz bozuk yoğurt dışında hiçbir şey yemedim.

Tom had never had time to read anything other than textbooks when he was a student. - Tom öğrenciyken ders kitaplarının dışında bir şey okuyacak zamanı yoktu.

hyper-
other than during
bar

With the exception of Barack Obama, all US presidents have been white. - Barack Obama'nın dışında, bütün ABD başkanları beyazdı.

Our taxi pulled up outside a place called Chuck's Bar and Grill. - Taksimiz Chuck's Bar and Grill denilen bir yerin dışında durdu.

barring
out of which
without the exception of
supra
hyper
without the exception
beyond

Is the human condition flexible enough to adapt to environments beyond Earth? - İnsan bünyesi, Dünya dışındaki ortamlara uyum sağlayabilecek kadar esnek mi?

The mystery of life is beyond human understanding. - Hayatın gizemi insan anlayışının dışındadır.

dış
outer

Between the inner and outer planets is an asteroid belt. - İç ve dış gezegenler arasında bir asteroit kuşağı vardır.

The cerebral cortex is the brain's outer layer. - Serebral korteks beynin dış katmanıdır.

dış
external

Speech is external thought, and thought internal speech. - Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır.

Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance. - Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler.

dış
exterior
dışında tutmak
leave out
dışında tutmak
exclude
dışında tutmak
to exclude from
dışında bir şey
anything but
dışında bırakma
exclusion
dışında bırakmak
put out of
dışında bırakmak
to exclude (from), to except
dışında kalmak
to stay out of
dışında outside
(of)
dışında tutmak
except
dışında tutmak
to exclude (from), to except
dış
extrinsic
dış
outward

A ghost is an outward and visible sign of an inward fear. - Bir hayalet içe dönük bir korkunun dışa dönük ve görünür işaretidir.

No matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances. - Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır.

dış
foreign

The government was obliged to make changes in its foreign policy. - Hükümet, dış politikasında değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

He is well versed in foreign affairs. - O dışişlerinde iyi deneyimlidir.

dış
{s} out

I can't go out because I have a lot of homework. - Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var.

I'm going to go out this afternoon. - Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım.

bunun dışında
apart from that/this
ders programının dışında
extracurricular
dış
off

Don't forget to turn off the gas before going out. - Dışarı çıkmadan önce gazı kapatmayı unutmayın.

You are off the point. - Konunun dışına çıktın.

dış
(Askeri) outlying
dış
appearance

She managed to keep up appearances. - O, dışarıya belli etmedi.

Don't be fooled by appearances. - Dış görünüşlere aldanmayın.

dış
outdoor

She shooed him outdoors. - O onu dışarı kışkışladı.

It is getting dark outdoors. - Dışarıda hava kararıyor.

dış
(Biyokimya) peripheral
dış
(Otomotiv) threat

Both we and the Soviets face the common threat of nuclear destruction and there is no likelihood that either capitalism or communism will survive a nuclear war. - Biz ve sovyetler nükleer yıkımın alışılmış tehditiyle yüz yüzeyiz ve hem kapitalizmin hem komunizmin nükleer bir savaşla mücadele etmesi olasılık dışı.

dış
{s} salient
ekran dışında
(Bilgisayar) off-screen
ekran dışında
(Bilgisayar) offscreen
yetki dışında
(Ticaret) ultra vires
ülke dışında
abroad
dış
outside

Could we have a table outside? - Dışarıda bir masaya oturabilir miyiz?

It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat. - Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin.

dış
exogenous
yurt dışında
abroad

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

Have you ever been abroad? - Hiç yurt dışında bulundun mu?

benim isteğim dışında
I want my outside
dış
exteriors
dış
outher
mücbir sebepler dışında
except for force majeureexcept the compelling reasons/causes
onun dışında
aside from
onun dışında
except for
onun dışında
apart from that
onun dışında
beside
Kıta Amerikası dışında
(Askeri) outside the continental United States
anlamı dışında kullanılan kelime
counterword
atış menzili dışında
out of gunshot
bilgisi dışında
without one's knowledge
bir şeyin dışında
except for
bunun dışında
otherwise

Unless Tom tells you otherwise, you should be at tomorrow's meeting. - Tom sana bunun dışında söylemedikçe, yarınki toplantıda olmalısın.

Otherwise he had nothing to add. - Bunun dışında, onun ekleyecek bir şeyi yoktu.

bunun dışında
other than this
bunun dışında
for the rest
cinayet dışında her şey
anything short of murder
düzen dışında olan
orderless
dış
outer appearance; outer covering
dış
outside, exterior
dış
{s} offshore
dış
without

It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat. - Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin.

She went out without saying good-bye. - Hoşça kal demeden dışarı çıktı.

dış
exo

The exosphere is the outermost layer of our atmosphere. - Ekzosfer atmosferimizin en dış tabakasıdır.

How do scientists detect exoplanets? - Bilim adamları dış gezegenleri nasıl tespit ediyor?

dış
{s} superficial
dış
ecto

Despite medical advances, ectopic pregnancy remains a significant cause of maternal mortality worldwide. - Tıbbi gelişmelere karşın dış gebelik, dünya çapındaki anne ölümlerinin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir.

dış
(Geometri) circumscribed
dış
outside, exterior; outer; external; foreign
dış
external, outer
gerçek anlamı dışında kullanılan sözler
cant
görev dışında
off duty

The policeman was off duty. - Polis görev dışındaydı.

görüş mesafesi dışında
(Askeri) beyond visual range
gümrük dışında
(Ticaret) ex bond
güvey olmadık, ama kapı dışında bekledik
jocular I have no expertise on this matter but it's not foreign to me
iradesi dışında
in spite of oneself
dışında
off the job
kapsam dışında bırakmak
leave it out of the scope
kent dışında bulunan
(deyim) back of beyond
kent dışında olan
extramural
kist dışında oluşmak
(Tıp) extracystic
konu dışında
far afield
konu dışında tutmak
(Dilbilim) leave aside
konunun dışında
beside the point
konunun dışında olma
irrelevancy
konunun dışında olma
irrelevance
kurulum dışında
configured-off
menzil dışında
out of range
mesai saati dışında
out of working hours
mevzu dışında
beside the question
orman kanunu dışında bırakmak
disafforest
sokak dışında
off-street
sokak dışında park
off street parking
sözleşme hükümleri dışında uygulanabilir hukuk kuralları
(Hukuk) proper law, applicable law
yeryüzü dışında var olan
extraterrestrial
yetki alanım dışında
it's not within my province
yetki dışında
beyond cognizance
yurt dışında işlenen suç
(Kanun) extra territorial offence
yurt dışında işlenen suç
(Kanun) extraterritorial offence
ülke yasaları dışında olan
extraterritorial
ülkenin yasaları dışında olan
exterritorial
şehir dışında
uptown
şehir dışında
downstate
şehir dışında
upstate
şehir dışında bulunan
out of town
şehir dışında yerleşen insanlar
overspill
şehir dışında zenginlerin yaşadığı yerleşim yeri
exurb
Türkisch - Türkisch
-den başka, sayılmazsa: "Size hiç bu mektupların dışında 'Muhterem Yusuf Ziya Beyefendi' diyen oluyor mu?"- Y. Z. Ortaç
dış
Görülen, içte bulunmayan yüzey
dış
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan
dış
Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim
dış
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
dış
Bireyin ötesinde bir varlığı olan
dış
Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar."- A. Haşim
dış
Yabancı ülkelerle ilgili
dış
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan
dış
Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları
dış
Bir konunun kapsamına girmeyen şey
dış
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı: "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız
dışında
Favoriten