close

listen to the pronunciation of close
Englisch - Türkisch
{f} kapamak

Pencereleri kapamak zorundayız. - We have to close the windows.

kapatmak

Hesabımı kapatmak istiyorum. - I want to close my account.

Sadece gözlerini kapatmak zorundasın. - You have only to close your eyes.

yakın

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drug store?

En yakın tren istasyonu nerede? - Where is the closest train station?

{i} bağlantılı

Bilimciler dünya'nın tarihi boyunca, sıcaklık ve havadaki CO2 seviyelerinin yakından bağlantılı olduğunu öğrendiler. - Scientists have learned that, throughout Earth's history, temperature and CO2 levels in the air are closely tied.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

{f} bitirmek
yakından

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

Tom, daha yakından bakmak için eğildi. - Tom leaned down for a closer look.

{i} kilise
{i} geçit
{i} son

Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı. - Tom closed his diary after writing about that day's events.

Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu. - It was clear to everyone that the vote would be close.

{s} bitişik
{f} yaklaşmak

Tom'un ağız kokusu var ve arkadaşları ona çok yaklaşmak için isteksiz. - Tom has halitosis and his friends are reluctant to get too close to him.

O resmi daha iyi görmek için, biraz yaklaşmak istiyorum. - In order to see that picture better, I want to get a little closer.

{i} göğüs göğüse kavga
{s} amansız
{i} avlu okul
{i} kapalı

Kapı tüm yıl boyunca kapalı. - The gate is closed all the year round.

Gözleri kapalı müzik dinledi. - He listened to the music with his eyes closed.

(hava) sıkıntılı
kapanış
avlu
sonsöz
sinekkaydı

O sinekkaydı bir tıraştı. - That was a close shave.

mezarlık geçidi
birleştirmek
aslına uygun
(Ticaret) kapanış değeri
mahdut
ağır
can yoldaşı
(Bilgisayar) kapatma kapalı
kapatılmış

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

yakın (arkadaş)
boğucu
titiz
havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

kapanmak

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

eylemini durdurmak
ağzı sıkı
samimi

Biz gerçekten samimiyiz ve birbirimize her şeyi söyleriz. - We're really close and we tell each other everything.

Samimi arkadaşlar olarak, sorunlarımızı tartışmalıyız. - As close friends, we must share our troubles.

bitim
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - When Tom finally decided to come out of the closet, everyone already knew that he was gay.

hemen hemen eşit
{f} kapat

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

Ne zaman kapatıyorsunuz? - What time do you close?

birleşmek
az farklı
eylemi durmak
az aralıklı
katedral alanı
sınırlı
hasi
yakına

O gittikçe daha yakına taşındı. - It moved closer and closer.

Lütfen daha yakına gelme. - Please don't come any closer.

dikkatli

O, ön kapıyı dikkatlice kapattı. - He closed carefully the front door.

Hepimiz Tom'un söylediklerini daha dikkatli dinlemeliyiz. - We all need to pay closer attention to what Tom says.

eli sıkı
dar

Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir. - Layla is a really dogmatic and close-minded person.

Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir. - Layla is a close-minded arrogant person.

sık

Tom gözlerini sıkıca kapattı. - Tom closed his eyes tightly.

Tom'un ailesi sıkı fıkı ve sevgi doludur. - Tom's family is close-knit and loving.

sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

son vermek
cimri
ketum
kapat(mak)
(an application) kapat (uygulamayı)
{f} uzlaşmak
{s} sıkı ağızlı
{f} kapat: adj.yakın
yakın birbirine yakın
{f} sürgülemek
kısımları birbirine yakın
(isim) bağlantılı; göğüs göğüse kavga; avlu (okul, kilise); geçit, son, sonuç, son söz, kadans
(Control Menu) Kapat (Kontrol Menüsü)
{s} bunaltıcı
{f} kesmek
{i} son söz
close down
kapatmak
closed
kapalı

Nagano'ya giden yol trafiğe kapalı. - The road to Nagano is closed to traffic.

Otel kış boyunca kapalı kalır. - The hotel remains closed during the winter.

closely
yakından

Onları yakından incelediler. - They studied them closely.

O, yakından annesine benziyor. - She closely resembles her mother.

closeness
yakınlık
close range photogrammetry
Yakın mesafe fotogrametrisi
close knit
birbirine bağlı
close by
civarında
close by
yanı başında
close by
yakınında
close down
kapamak (işyerini)
close down
kapanmak (işyeri)
close in
kuşatmak
close in
yaklaşmak
close one's eyes to
göz yummak
close out
(deyim) ucuzlatmak
close to
başucunda
close to home
(Konuşma Dili) hassas noktasına dokunmak
close to the wind
alaborina
close up
kapanmak (işyeri)
close up
geçici olarak kapatmak
close up
kapamak (işyerini)
close a bank account
banka hesabını kapamak
close by
e yakın
close call
kıl payı kurtuluş
close circuit
kapalı devre
close coupling
sabit bağlantı
close down
kapamak
close down
tasfiye etmek
close down
kapanmak

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

close down routine
kapanış yordamı
close fitting
dar
close fitting
sıkı
close friend
yakın arkadaş

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

Tom ve Mary yakın arkadaşlar. - Tom and Mary are close friends.

close grained
çizgileri sık
close in
(günler) kısalmak
close in
sarmak
close in on
yaklaşmak
close of the year
yıl sonu
close on
hemen hemen
close out
tasfiye etmek
close packed hexagonal structure
sıkıdolmuş altıgensel yapı
close packed structure
kompakt yapı
close packing
sıkışık doldurma
close range target
kısa menzil hedefi
close relative
yakın akraba
close resemblance
yakın benzerlik
close shave
sinek kaydı tıraş
close shave
paçayı zor kurtarma
close shot
yakın plan
close shot
göğüs çekimi
close shot
yakın plan çekim
close the books
defterleri kapatmak
close to
e yakın
close up
kapanmak
close up
engellemek
close up
tıkamak
close up
şıkışmak
close up
kapat
close up
kapatmak
close-grained
sık taneli
close-grained
ince taneli
close-knit
ayrılmaz
close-knit
çok yakın
close-set
birbirine yakın
close but no cigar
yakın ama sigaram yok
close company
kapalı şirket
close dance
yakın dans
close encounter
yakın münasebet
close family
yakın aile
close fighting
(Askeri) Yakın doğuş
close in
yakın

Yıllardır yakın olmamıştık. - We haven't been close in years.

close of
yakın
close of play
(deyim) Günün sonu, vardiyanın sonu
close packed hexagonal structure
sıkıdolmuş altigensel yapı
close proximity
Yakın olma hali
close question
Evet veya hayır cevaplarıyla cevaplanabilecek kapalı üçlü soru
close ranks
yakın rütbeleri
close reconnaissance squadron
yakın keşif filosu
close shave
1. sinekkaydı tıraş. 2. k. dili paçayı zor kurtarma
close shave
konuşma dili - paçayı zor kurtarma
close shave
sinek kaydı traş
close the market
piyasayı kapatmak
close to boiling
kaynamaya yakın
close to boiling
kaynamak üzere iken
close to home
eve yakın
close up view
görmek kadar yakın
close-minded
dar görüşlü

closed-minded, narrow-minded.

Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir. - Layla is a really dogmatic and close-minded person.

Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir. - Layla is a close-minded arrogant person.

close-packed
yakın dolu
close-set
yakın-set
close friend
canciğer dost
close to
yakın

Biz istasyona yakın yaşarız. - We live close to the station.

Köpek ölüme yakındır. - The dog is close to death.

close up
samimi anlatım
close up
yakın çekim
closed
kapatılmış

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

closely
dikkatle

Dikkatle dinliyor musun? - Are you listening closely?

Seni dikkatle inceleyeceğim. - I will scrutinize you closely.

closely
sıkı sıkı
closely
sıkıca
closely
hemen hemen aynı
closely
adeta
closely
benzer
closely
sık

Bu, Tatoeba'nın en sıkı korunan sırlarından biridir. - This is one of Tatoeba's most closely guarded secrets.

Bu, Boston’un en sıkı korunan sırlarından biridir. - This is one of Boston's most closely guarded secrets.

closer
{f} daha yakın
closest
en yakın

En yakın eczane nerede? - Where is the closest pharmacy?

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drug store?

closing
close down
kapatmak (işyerini)
close on
neredeyse
close out
hepsini satmak
close out
(deyim) indirim yapmak
close to
hemen hemen
close up
kapatmak (işyerini)
close up
bitirmek
close up
(Askeri) toka etmek
close up
yakın görüş
closed
kapanmak
closed
basına kapalı
closed
örtük
closed
yumuk
closed
(Bilgisayar) kapatıldı

Yirmi demir yolu kapatıldı. - Twenty railroads were closed down.

Tema parkı geçen ay kapatıldı. - The theme park was closed down last month.

closed
yumulu
closed
tatil olmak
closeness
gizlilik
closer
sonlandırıcı
closer
tuğla parçası
closer
kapatma
closer
kapatıcı
closer
yakın

İki ülke savaşa yakınlaşıyordu. - The two countries were moving closer to war.

Birbirimizi anlamaya çalışarak yakınlaşırız fakat sadece birbirimizi incitiriz ve ağlarız. - We get closer, trying to understand each other, but just hurt each other and cry.

closing
kapatarak

Kız gözlerini kapatarak papazı dinledi. - The girl, closing her eyes, listened to the pastor.

closing
(Askeri) yer ölçme sonu
closing
(Bilgisayar) kapatılıyor

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

closing
(Bilgisayar) kapatıyor

O her şeyi kapatıyor. - He's closing everything.

Ben garajı kapatıyorum. - I am closing the garage.

closing
(Bilgisayar) kapanış sözcüğü
closed
{f} kapat

O yağmur korkusuyla pencereyi kapattı. - He closed the window for fear of rain.

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

closeness
darlık
closing
{i} yaklaşım
closing
{f} kapat

Pencereyi kapatır mısın? - Would you mind closing the window?

Mağazamı kapatıyorum. - I'm closing my store.

close out
tasfiye
close to
yakını
closed
kapal
closer
sonlandirici
closer
yaklasm
closes
kapatılır
closing
kapa(mak)
close by
{e} yanında
close by
yakında

Yakında bir postane var. - There is a post office close by.

Bizim öğretmen yakında yaşıyor. - Our teacher lives close by.

close by
{e} çok yakın
close by
-e yakın
close call
dar kurtulma
close call
(deyim) kıl payı kurtulma; ucu uca ,güçlükle;paçayı zor kurtarma
close down
kesmek
close down
kesilmek
Englisch - Englisch
Closed, shut

There is nothinge so close, that shall not be openned, and nothinge so hyd that shall not be knowen.

To move so that an opening is closed

Jim was listening to headphones with his eyes closed.

A cathedral close
An enclosed field
To make a sale
Intimate; well-loved

law Of a corporation or other business entity, closely held.

To make the final outs, usually three, of a game

He has closed the last two games for his team.

To terminate a computer program or a window or file thereof
At a little distance; near

Is your house close?.

A very narrow alley between two buildings, often overhung by one of the buildings above the ground floor
To make (e.g. a gap) smaller

The runner in second place is closing the gap on the leader.

An end of something

We owe them our thanks for bringing the project to a successful close.

To put an end to

close the session.

A street that ends in a dead end
hot, humid, with no wind
To obstruct (an opening)
To have a vector sum of 0; that is, to form a closed polygon
{v} to shut, finish, join, comply, inclose
{a} shut fast, private, concise, confined, near, reserved, constant, hot, full
{n} a small inclosed field, end, issue
{a} constantly, nearly, greedily
To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close the eyes; to close a door
A double bar marking the end
To move so that it closes its opening
used of hair or haircuts; "a close military haircut"
Intimate; familiar; confidential
The period at the end of the trading session, officially designated by the exchange, during which all transactions are considered made "at the close "
change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact
The conclusion of a strain of music; cadence
lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the dreadfully close atmosphere"; "hot and stuffy and the air was blue with smoke"
marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts"
Adhering strictly to a standard or original; exact; strict; as, a close translation
be priced or listed when trading stops; "The stock market closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last night"
usually refers to a price when the market closes (at the end of the day)
finish or terminate meetings, speeches, etc
v t (a stream) to terminate usage of the stream as a source or sink of data, permitting the implementation to reclaim its internal data structures, and to free any external resources which might have been locked by the stream when it was opened
A point in time officially designated by the exchange at the end of the trading session when trading must cease
a statement that ends the sales-pitch and asks the customer to purchase the product
The period at the end of the trading session Sometimes used to refer to the closing price (See Opening )
Closes the Device Definition window If any unsaved changes are outstanding, a pop-up window with a message informing you of the unsaved changes is displayed The changes are abandoned if you choose to continue without saving them
strictly confined or guarded; "kept under close custody"
engage at close quarters; "close with the enemy"
The period at the end of the trading session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close "
the concluding part of any performance
come together, as if in an embrace; "Her arms closed around her long lost relative"
finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief pitcher closed with two runs in the second inning"
In a close manner
(of a contest or contestants) evenly matched; "a close contest"; "a close election"; "a tight game"
Concise; to the point; as, close reasoning
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote
Having the parts near each other; dense; solid; compact; as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as applied to liquids
finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief pitcher closed with two runs in the second inning" complete a business deal, negotiation, or an agreement; "We closed on the house on Friday"; "They closed the deal on the building" unite or bring into contact or bring together the edges of; "close the circuit"; "close a wound" move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window" become closed; "The windows closed with a loud bang" fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?" bar access to; "Due to the accident, the road had to be closed for several hours" bring together all the elements or parts of; "Management closed ranks" draw near; "The probe closed with the space station" come together, as if in an embrace; "Her arms closed around her long lost relative" change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact cause a window or an application to disappear on a computer desktop engage at close quarters; "close with the enemy" finish or terminate meetings, speeches, etc
finish or terminate (meetings, speeches, etc ); "The meeting was closed with a charge by the chairman of the board"
To bring to an end or period; to conclude; to complete; to finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to close a course of instruction
the precinct of a cathedral; an area of buildings which are usually occupied by the clergy who are engaged in the administration of the cathedral
Difficult to obtain; as, money is close
The process of sending the batch for settlement
shut, as in: Please close the door when you leave
The period at the end of the trading session in a given market
To close a file is to save a file, to copy the contents of the file from primary memory (RAM) to secondary memory (usually disk) The process insert a marker in the File Allocation Table (FAT) on the disk indicating that there is no more to the file
bring together all the elements or parts of; "Management closed ranks"
Conclusion; cessation; ending; end
The manner of shutting; the union of parts; junction
Oppressive; without motion or ventilation; causing a feeling of lassitude; said of the air, weather, etc
" be priced or listed when trading stops; "The stock market closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last night" marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts" rigorously attentive; strict and thorough; "close supervision"; "paid close attention"; "a close study"; "kept a close watch on expenditures" at or within a short distance in space or time or having elements near each other; "close to noon"; "how close are we to town?"; "a close formation of ships" close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all
To make (a gap) smaller
{f} shut; be shut; finish, complete
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all in close sympathy with "; "close kin"; "a close resemblance"
close as wax
Miserly
close call
A situation in which an injury or other undesirable outcome is narrowly avoided

He had a close call when a truck ran a red light and almost hit him.

close down
To surround someone, as to impede their movement

If anyone passes to Smith, close him down.

close down
To stop trading as a business

They had to close the mine down as it was in a dangerous condition.

close encounter
A supposed observation, or observation of evidence, of extraterrestrial beings or their craft
close encounters
plural form of close encounter
close enough for government work
It is not worth investing additional time on perfecting this thing
close harmony
A style of music where the chords are arranged within a narrow range, and the vocal styles of two or more singers either complement or are similar to each other
close helmet
A helmet that entirely covers the head, including the face
close helmets
plural form of close helmet
close in
To enclose, lock up inside something
close in on
To enclose around; to tighten or shrink; to collapse

Sometimes it feels like the walls are closing in on me.

close in on
To catch up with in a chase; to near the end of a pursuit

The police closed in on the suspect.

close in on
To near a goal or completion

I think we are closing in on the end of this project.

close of play
The end of the working day
close of play
The end of a day's play
close off
To seal or block the entrance to a road, an area, or a building so that people cannot enter

The police closed off the street while they investigated the murder scene.

close one's eyes
To ignore
close out
Of a wave, to break all at once, instead of progressively along its length
close out
To terminate a computer program
close protection
professionally trained bodyguards
close quarter
any of several strong wooden barriers erected across the deck of a merchant sailing ship, having loopholes through which muskets could be fired to resist boarding attacks
close quarters
Very near proximity

With a sword and shield he could have let his enemies come to very close quarters with perfect impunity to himself and then have run them through with infinite ease.

close quarters
plural form of close quarter
close ranks
to regroup forces, especially when this involves overlooking differences in order to face a challenge or adverse situation. Often implies making a show of unity, especially to the public
close shave
A shave that is very short or near the skin

He used a new razor blade for a good, close shave.

close shave
A near accident or mishap; a dangerous or risky encounter or incident

I had a close shave with somebody who pulled out in front of me on the road, but I swerved and managed not to hit him.

close shaves
plural form of close shave
close the face
To turn the face of the bat inwards, in order to hit the ball to the leg side
close the stable door after the horse has bolted
To attempt to prevent a problem only to find it has already happened
close to
Approximately

It rained for close to forty days and forty nights.

close to
Nearly; almost

The project is close to finished.

close to
Near

The chair was close to the window.

close to home
Affecting people close to, or within, ones family circle

It's only when an accident comes close to home that you realise how devastating it can be.

close up
To heal a cut or other wound

With stitches, the cut should close up in a week to ten days.

close up
To move people closer together

The crowd closed up and I couldn't get through to the train.

close up
To shut a building or a business for a period of time

The car factory has closed up for the August holidays.

close up shop
To stop what one is doing, especially the context of a business

Schwartz’s Yiddish Art Theater closed up shop in the early 1950s, but show business carries on: the site is now a multiplex.

close, but no cigar
that's almost correct, but not quite
close-captioning
A technology that adds text captions to a video that describes speech and sound. Usually used to assist the hearing-impaired
close-cropped
Cut very short
close-fitting
Snug, tight, form fitting

Her close-fitting clothes showed off her assets.

close-hauled
with the sails trimmed as close to the wind as possible with all sails full and not shivering
close-hauled
close-hauled
close-knit
Closely linked or connected, as by a common identity, culture, or bond

I come from a close-knit family; we never keep secrets from one another.

close-quarter
In a confining space
close-serried
crowded tightly together
close-set
set close together

Admittedly it consisted of only two pages of foolscap; but the lines, to my favor, were executed with a fine hand, resulting in close-set characters . . .

close-stool
A chamber pot enclosed in a stool or box; a commode

No more midnight treks to the outhouse. No more close-stools or thundermugs a feature of even the most exalted houses in Armethalieh..

close-up
A photographic (or other) image in which the subject is shown at a relatively large scale, and occupies most or all of the frame
close-hauled
having the sails set for sailing as close to the wind as possible
close down
cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P M "
close off
Block off the passage through
close rank
(of soldiers or police officers) come closer together in a line
closed
Sealed, made inaccessible or impassable; not open
closed
Not operating or conducting trade
closed
Simple past tense and past participle of close
closed
Non public (as in closed source)
closed
Lacking a free variable
closed
Such that its image under the specified operation is contained in it

The set of integers is closed under addition: \forall x,y\in\mathbb{Z}\,x+y\in\mathbb{Z}.

closed
Having an open complement
closeness
The shortest path between two vertices in a graph
closeness
The state of being physically close
closeness
The state of being friends
closeness
The state of being mean or stingy
closer
Comparative form of close: more close
closer
Someone or something that concludes
closer
A relief pitcher that specializes in getting the last three outs of the game

They brought their closer in for the ninth.

closing
The final procedure in a house sale when documents are signed and recorded
closing
Coming after all others
closing
The end or conclusion of something

The closing of the curtains.

closely
{a} constantly, nearly, greedily
closeness
{n} nearness, privacy, heat, a want of air
close off
Isolate or separate, shut off
close off
Stem the flow of, shut off
CLOSE OUT
terminate by selling off or disposing of; "He closed out his line of sports cars"
CLOSE OUT
The act of completing all internal procedures and sponsor requirements to terminate or complete a research project Includes final technical report by the PI and final financial billing by Grants and Contract
CLOSE OUT
To set up blocks on all six points in a player's home board while the opponent has a checker on the bar The opponent is thereby prevented from entering his checker and can make no further plays until at least one of the blocked points is opened
CLOSE OUT
The final step in completing an offer
CLOSE OUT
to liquidate or dispose of an entire inventory of goods usually by reducing prices below their previous retail price Most businesses will do this when going out of business
CLOSE OUT
To set up blocks on all six points in a player's home board while the opponent has checkers on the bar The opponent is thereby prevented from entering, and can make no further plays until one (or more) of the blocked pointed is opened
CLOSE OUT
make impossible, especially beforehand
CLOSE OUT
The completion of work on a project
CLOSE OUT
Where the holder of a bought position in a derivative (e g , a sold or short futures position in 10 December 2000 bank bill futures contract) exits his obligation by undertaking an opposite trade for that same contract (in this case, 10 bought December 2000 bank bill futures contracts)
CLOSE OUT
the act of completing all internal and sponsor requirements and procedures to terminate a project
CLOSE OUT
This takes all of the packages for the specified date from a trans file, and then gathers and bundles this information and places it in a ship file This prepares the information for storage on a computer, printing of reports, converting and sending to another computer, etc Usually done at the end of the day, end of shift, etc Once it is done, you CANNOT go back and void a package or change any of the information
CLOSE OUT
The act of completing all internal procedures and sponsor requirements to terminate or complete a research project
Close friend
crony
Close out
shut out
Closer
nearer
closable
{s} capable of being closed or shut
close by
{e} close to; in the vicinity
close call
near disaster, near miss
close call
something achieved (or escaped) by a narrow margin
close call
A narrow escape
close down
see close 6
close down
cease to operate, cause cessation of operations (e.g. "I close down my store every night at 9 P.M.")
close friend
good intimate friend
close friends
good friends
close friends
grit
close in
approach, come near
close in
If a group of people close in on a person or place, they come nearer and nearer to them and gradually surround them. Hitler himself committed suicide as Soviet forces were closing in on Berlin As Parretti walked across the tarmac, fraud officers closed in. = move in
close in
advance or converge on; "The police were closing in on him
close in
advance or converge on; "The police were closing in on him"
close in
When winter or darkness closes in, it arrives. The dark nights and cold weather are closing in. = descend
close off
stem the flow of
close off
isolate or separate
close off
To close something off means to separate it from other things or people so that they cannot go there. Police closed off about 12 blocks of a major San Francisco thoroughfare for today's march = seal off
close out
terminate by selling off or disposing of; "He closed out his line of sports cars
close out
terminate; "We closed out our account"
close to
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
close to
adjacent to, nearby
close up
If an opening, gap, or something hollow closes up, or if you close it up, it becomes closed or covered. Don't use cold water as it shocks the blood vessels into closing up
close up
a proof correction mark to reduce the amount of space between characters or words indicated as (')
close up
If someone closes up a building, they shut it completely and securely, often because they are going away. Just close up the shop The summer house had been closed up all year. = shut up, lock up
close up
The camera is placed close to an object or person so that our attention is focusede on a particular detail These may serve as an in-point to a new scene, depicting a new fact or location in the story Close ups of a person have a number of different functions
close up
very close; "without my reading glasses I can hardly see things close up"; "even firing at close range he missed"
close up
{i} photo taken from a close distance
close up
block passage through; "obstruct the path"
close up
A flag hoisted to the top of a flagpole Also see at the dip
close up
refuse to talk or stop talking; fall silent; "The children shut up when their father approached"
close up
A mark used to indicate closing space between characters or words Usually used in proofing stages
close up
very close; "without my reading glasses I can hardly see things close up"; "even firing at close range he missed
close up
{f} shut, lock; reduce profits
close up
Remove word or line spacing
close up
A larger-than-normal image that is formed on a negative by focusing the subject closer than normal to the lens with the use of supplementary lenses, extension tubes or bellows
closed
not open; "the door slammed shut"
closed
Hakverenglish | adronato
closed
not having an open mind; "a closed mind unreceptive to new ideas"
closed
adj (of a stream) having been closed (see @i{close}) Some (but not all) operations that are valid on open streams are not valid on closed streams See section File Operations on Open and Closed Streams
closed
Where this is indicated it means that certain collections or the entire collection in a particular repository is not available for research In many cases this closure is for a limited period of time and often is in operation while the collection/collections is being catalogued or listed before being made available to researchers
closed
This dispute has been closed Please contact your Cisco Financial Representative if you have any questions
closed
a closed book: see book behind closed doors: see door see also close
closed
inaccessible; not open
closed
of a curve or surface; having no end points or boundary curves; of a set; having members that can be produced by a specific operation on other members of the same set; of an interval; containing both its endpoints not having an open mind; "a closed mind unreceptive to new ideas"
closed
(of the wings of birds and insects) closed together
closed
requiring union membership; "a closed shop"
closed
The recruitment process is complete
closed
Closed means that no one can read the book The book remains in the system and can be opened later
closed
not open to the general public; "a closed meeting"
closed
A closed group of people does not welcome new people or ideas from outside. It was to be a closed circle of no more than twelve women It is a closed society in the sense that they've not been exposed to many things. open
closed
blocked against entry; "a closed porch"
closed
(of the wings of birds and insects) closed together not open or affording passage or access; "the many closed streets made travel difficult"; "our neighbors peeped from behind closed curtains"
closed
used especially of mouth or eyes; "he sat quietly with closed eyes"; "his eyes were shut against the sunlight"
closed
with shutters closed
closed
Young, undeveloped wines that do not readily reveal their character are said to be closed Typical of young Bordeaux or Cabernet Sauvignon, as well as other big red wines
closed
road--A road on which vehicle traffic has been excluded (year-long or seasonal) by natural blockage, barricade, or by regulation   A closed road can still operate and remains on the Forest-development transportation system (see "decommissioned road")
closed
A closed list does not let users subscribe themselves or anyone else to a list without approval from the list owner Also, the who and which commands only work for subscribers of the list
closed
Elements that completely enclose the area within their boundaries
closed
mathematics
Türkisch - Englisch
(Dilbilim) dar
(Askeri) seal the breach
close
Favoriten