sıkı

listen to the pronunciation of sıkı
Türkçe - İngilizce
firm

She pressed her lips firmly together. - Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı.

Holding on to the rope firmly, I came safely to land. - İpe sıkıca tutunarak karaya güvenli bir şekilde geldim.

tight

I always tie my shoes tightly before I go jogging. - Ben koşuya gitmeden önce ayakkabılarımı her zaman sıkı bağlarım.

She took hold of my hand and held it tightly. - O, elimi kavradı ve onu sıkıca tuttu.

strict

It's important to follow a strict diet. - Sıkı bir diyet takip etmek önemlidir.

They accused the teacher of being too strict with the children. - Onlar öğretmeni çocuklara çok sıkı olmakla suçladı.

stringent
compact

Tom has a trash compactor. - Tom'un bir çöp sıkıştırıcısı var.

dense
rigorous
(Konuşma Dili) hard and fast
unpermissive
trouble

What is most troublesome is the corruption of the best. - En sıkıntılı olan en iyinin yozlaşmasıdır.

They gave us very little trouble. - Onlar bize çok az sıkıntı verdi.

(Avcılık) load
intimate
fine

The sentence seems fine to me. - Cümlede bir sıkıntı göremedim.

straits

If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will despair and be in dire straits. - O parası için sevmediği bir adamla yaşamaya devam ederse, onun umudunu keseceği ve müthiş sıkıntıda olacağı gün gelecektir.

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity. - O çok sıkıntıdaydı ama mecbur olduğu işi isteyerek yaptı.

difficulty

If you have any difficulty, ask me for help. - Eğer herhangi bir sıkıntın olursa, benden yardım iste.

Are you in any difficulty? - Herhangi bir sıkıntı içinde misin?

nonindulgent
close-bodied
close fit
strong

Tom's handshake is very strong. - Tom'un el sıkışması çok güçlü.

I strongly suggest that you study harder. - Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm.

four

He remained there for four years. Great joy and distress awaited him. - O orada dört yıl kaldı. Onu büyük sevinç ve sıkıntı bekliyordu.

concerted
close-fitting
stingy
strong, heavy (wind or blow with the fist)
wad (for a muzzle-loader)
tight; firm
close (weave)
tightly

She took hold of my hand and held it tightly. - O, elimi kavradı ve onu sıkıca tuttu.

I always tie my shoes tightly before I go jogging. - Ben koşuya gitmeden önce ayakkabılarımı her zaman sıkı bağlarım.

closely (woven)
strict, strictly observed or enforced
numerous and pressing (jobs). 10
foursquare
tight; firm, fast; dense, compact; thick; strict; severe; close, fine; tightfisted, tight, stingy, miserly; straits, trouble, difficulty; hard
sure

I'm sure Tom is bored. - Tom'un sıkıldığından eminim.

If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam. - Eğer şimdi gidersen, bir trafik sıkışıklığına yakalanacağına eminim.

close

Tom's family is close-knit and loving. - Tom'un ailesi sıkı fıkı ve sevgi doludur.

The closet door is stuck. - Dolap kapısı sıkıştı.

close fitting
strait

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity. - O çok sıkıntıdaydı ama mecbur olduğu işi isteyerek yaptı.

If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will despair and be in dire straits. - O parası için sevmediği bir adamla yaşamaya devam ederse, onun umudunu keseceği ve müthiş sıkıntıda olacağı gün gelecektir.

iron

Tom has an ironclad alibi for the night of Mary's murder. - Tom'un Mary'nin cinayet gecesi için sıkı bir mazereti var.

serried
(araştırma) searching
gross
hard

I worked hard to succeed. - Başarmak için sıkı çalıştım.

If only I had studied harder for the exam. - Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım.

fast

Hold fast to this tree. - Bu ağaca sıkı dayanın.

Check all the loose knots and fasten them tight. - Tüm gevşek düğümleri kontrol edin ve onları sıkı bağlayın.

slang first-rate, great, very good
close bodied
numerous and pressing (jobs)
clinging
careful
tense

The government's financial situation is tense. - Hükümetin mali durumu sıkıntılı.

solid
searching
stiff

You're probably bored stiff. - Muhtemelen çok sıkılmışsın.

hard-line
taut
firm hand

They parted with a firm handshake. - Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar.

Tom has a good firm handshake. - Tom'un sağlam bir el sıkışması var.

strictest
tighter

Tom hugged Mary even tighter. - Tom Mary'ye daha da sıkı sarıldı.

{s} minute

She got bored after fifteen minutes. - On beş dakika sonra sıkıldı.

Tom got bored after three minutes. - Tom üç dakika sonra sıkıldı.

tightfisted
near

We nearly had an accident when the car brakes jammed. - Araba frenleri sıkıştığında neredeyse bir kaza yapıyorduk.

hardline
sıkı fıkı
intimate
sıkı sıkı
tightly
sıkı sıkı sarılmış
tenacious
sıkı fıkı
chummy
sıkı sıkı
firmly
sıkı arama
sweep
sıkı ağızlı
close
sıkı ağızlı
close-mouthed
sıkı denetim
reglementation
sıkı dostlar
fast friends
sıkı fıkı
as thick as thieves
sıkı fıkı
(deyim) hail-fellow-well-met
sıkı geçme
(Otomotiv) shrink-fit
sıkı giyinmek
bundle up
sıkı olarak
tightly
sıkı olmayan
loose
sıkı sıkı
tight
sıkı sıkı
up
sıkı sıkıya
rigidly
sıkı tutma
clasp
sıkı tutmak
hang on
sıkı tutmak
grasp
sıkı yönetim
(Kanun) martial law
sıkı çalışmak
work hard
sıkı çalışmak
knuckle down
sıkı tutmak
1: Hold tight, hang on, grip.2. Control firmly.3. Wire away, wire in
sıkı ağızlı
secretive

You're always very secretive. - Sen her zaman çok sıkı ağızlısın.

Tom was always secretive. - Tom hep sıkı ağızlıydı.

sıkı bandaj
(Tıp) constrictive bandage
sıkı basmak
to use one's authority, insist on having one's way
sıkı bağlamak
make fast
sıkı bağlamak
(halat) frap
sıkı bağlaşım
tight coupling
sıkı bağlı
(Telekom) hard stack
sıkı bükümlü
hard twisted
sıkı disiplin
discipline
sıkı disiplin
iron discipline
sıkı disiplin
strictness
sıkı disiplin altına alma
regimentation
sıkı doku
close texture
sıkı dokunmuş
well knit
sıkı dost
fast friend
sıkı dostlar
inseparables
sıkı dostluk
intimacy
sıkı dur!
hang on to your hat
sıkı durmak
sit tight
sıkı durmak
hold firmly
sıkı durmak
to be brave or firm; to act bravely or firmly; to stand one's ground
sıkı durmak
to hold fast
sıkı durmak
hold firm
sıkı durun
(Konuşma Dili) hold on to your hat
sıkı durun
(Konuşma Dili) hang on to your hat
sıkı dövüşmüş
hard-fought
sıkı düzen
discipline
sıkı düğüm
tightknit
sıkı emir
enjoinder
sıkı esmek
to blow a gale
sıkı fıkı
close

Tom's family is close-knit and loving. - Tom'un ailesi sıkı fıkı ve sevgi doludur.

sıkı fıkı
hail fellow well met
sıkı fıkı
cheek by jowl
sıkı fıkı
intimate, thick (with sb), as thick as thieves
sıkı fıkı
1. intimate (friend). 2. on intimate terms, palsy-walsy
sıkı fıkı dost
buddy buddy
sıkı fıkı olmak
to be on intimate terms (with), to be thick with sb, to be as thick as thieves
sıkı fıkı olmak
hobnob
sıkı fıkılık
conversance
sıkı geçme
driving fit
sıkı geçme
close fit
sıkı geçme
shrink fit
sıkı giyinmek
wrap up
sıkı giysi
corselet
sıkı güvenlik
tighter security
sıkı ilişki
close relation
sıkı ilişki
close relationship
sıkı ilişki
cordial relation
sıkı karışım
closed mix
sıkı kavga
hard-fought battle
sıkı kaya
dense rock
sıkı kum
dense sand
sıkı kuplaj
tight coupling
sıkı pazarlık
horse trading
sıkı pazarlık
haggling
sıkı pazarlık eden kimse
haggler
sıkı pazarlık etmek
drive a hard bargain
sıkı pazarlık yapan kimse
higgler
sıkı pazarlık yapmak
higgle
sıkı rejim
crash diet
sıkı rekabet
(Ticaret) neck and neck
sıkı savunma
stonewalling
sıkı savunma
stonewall
sıkı savunma yapmak
stonewall
sıkı sıkı
closely
sıkı sıkı
firm
sıkı sıkı sarılma
tenacity
sıkı sıkıya
1. very tightly. 2. well, in a thoroughgoing fashion
sıkı sıkıya sarılmak
stick to
sıkı tabanlı
(deyim) on a firm footing
sıkı takip
(deyim) eager chase
sıkı tutma
holding tight
sıkı tutma
purchase
sıkı tutma
cinch
sıkı tutma
clinch
sıkı tutmak
get a grip
sıkı tutmak
hold tight
sıkı tutmak
1. to hold (something, someone) tightly. 2. to do (a job) with scrupulous care
sıkı tutmak
clinch
sıkı tutmak
keep hold of
sıkı tutmak
a) to hold tight, to hang on, to grip b) to control firmly
sıkı uyarı
enjoinder
sıkı uç
dense end
sıkı vurucu
(Spor) pinch hitter
sıkı yapı
dense packing
sıkı yumruk
tightfist
sıkı çalışma
hard work

Hard work is an essential element of success. - Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür.

Your success is the result of your hard work. - Başarınız sıkı çalışmanızın sonucudur.

sıkı çalışma
hardwork
sıkı çalışmak
plod away
sıkı çalışmak
to work hard
sıkı önlem
crackdown

The police began a crackdown on illegal parking. - Polis yasadışı parkta sıkı önleme başladı.

sıkı önlem almak
take drastic measures
sıkı önlem almak
take harsh measures
sıkı önlem almak
take repressive measures
sıkı önlem almak
take strict measures
sıkı örgülü
(İnşaat) close packed
sıkı örülmüş
hard-spun
eli sıkı
tight
Sıkı giyinmek
rug up
eli sıkı
tight-fisted
eli sıkı
near
ağzı sıkı
discreet

I'll be very discreet. - Çok ağzı sıkı olacağım.

Tom is extremely discreet. - Tom son derece ağzı sıkı.

sıkı geçme
(Mekanik) interference fit
yeterince sıkı
hard enough
sıkı dur
hold firm
sıkı dur
held firm
sıkı dur
hold firmly
sıkı dur
held firmly
sıkı fıkı
hand in glove
sıkı sıkı
severely
sıkı tut
hung on
sıkı tut
hang on
sıkı tut
{f} grip
sıkı tutun
get a grip on
sıkı yönetim
authoritarianism
eli sıkı
Close-fisted, tight-fisted, pinchpenny, hard fisted
sıkı tutun
hold on tight
ayağına sıkı olmak
be a good walker
ağzı sıkı
reserved

Tom is quite reserved, isn't he? - Tom oldukça ağzı sıkı, değil mi?

Tom is reserved, isn't he? - Tom ağzı sıkı, değil mi?

ağzı sıkı
secretive, reticent, close, tight-lipped, cagey
ağzı sıkı
tight lipped
ağzı sıkı
close lipped
ağzı sıkı
reticent
ağzı sıkı
inexpressive
ağzı sıkı
cagey
ağzı sıkı
secretive

Tom is a very secretive person. - Tom çok ağzı sıkı bir kişidir.

Tom has been very secretive recently. - Tom son zamanlarda çok ağzı sıkı oldu.

ağzı sıkı
incommunicative
ağzı sıkı olma
seal
ağzı sıkı olmak
be secretive about
ağzını sıkı tutmak
to guard one's tongue, to keep one's mouth shut
bağları sıkı olmayan
nonrigid
biriyle sıkı fıkı olmak
(deyim) cozy up to someone
daha sıkı
tighter
Türkçe - Türkçe
Güçlü ve çabuk, hızlı
Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
Cimri
Dar
Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları gibi şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz
İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız; gevşek olmayan
İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
Disiplin
Ağızdan dolma ateşli silâhlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları gibi şeylerin tümü
Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek
Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk
Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin
Zorlu, güçlü ve etkili
Sıkıca, iyice
Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan
Zorlayıcı durum
Yoğun
Dar. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan
kavi
sıkı ağızlı
Gizli kalması gereken şeyleri başkasına söylemeyen, sır tutabilen ketum
sıkı denetim
Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserlerinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi; yayın ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sansür
sıkı doku
Gözenekleri ve öz ışınları açıkça görünmeyen, yıl halkaları biçimde birbirinden ayrılamayan ağaçların dokusu
sıkı düzen
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
sıkı fıkı
Birbirine bağlı ve teklifsiz
sıkı sıkı
İyice
sıkı sıkıya
İyice
sıkı sıkıya
Çok sıkı olarak, sımsıkı
ağzı sıkı
Ağzı pek (kimse)
eli sıkı
Çok tutumlu, cimri, pinti