engellemek

listen to the pronunciation of engellemek
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) hinder
block

The minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills. - Azınlık partisi, faturaların geçişini engellemek için son çabayı sarfetti.

I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds. - Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum.

inhibit
hamper
restrain
obstruct

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

prevent

It is impossible to prevent this situation from occurring again. - Bu durumun tekrar oluşmasını engellemek imkansız.

Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus. - Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı.

preclude
prevent from
deter
bar
clog
keep down
impede
frustrate
(Kanun) disrupt
circumvent
constrain
stymy
stonewall
put the lid on something
intercept
stem
foreclose
snag
check
exclude
detain
interfere with
trammel
stop

There is no stopping her going abroad. - Onun yurt dışına çıkmasını engellemek yok.

I want to stop Tom from doing that. - Tom'un bunu yapmasını engellemek istiyorum.

interrupt

I don't want to interrupt them. - Onları engellemek istemiyorum.

curb
surety
get under control
stymie
handicap
thwart
stimy
blocked
incumber
clamp the lid on something
blocking
interfere
(deyim) stack the odds against
resist
intervent
hold up
(deyim) put off
(deyim) stack the cards against
stunt
stem the tide of
shut out

She put her hands over her ears to shut out the noise. - O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu.

(Ticaret) enjoin
debar from
dam up
save
hedge
cumber
foil

This threatens to foil our plans. - Bu planlarımızı engellemekle tehdit ediyor.

keep from

It was hard for Tom to keep from smiling. - Tom'un gülümsemesini engellemek zordu.

to obstruct, hinder, impede, block
hobble
cross
hedge about
defeat
to hinder, to impede, to obstruct, to prevent, to thwart, to frustrate, to restrain, to stop, to preclude, to inhibit, to block, to check, to hamper, to balk, to bar
baulk
counterwork
balk
engellemek işi
To prevent work
engelleme
{i} hindrance
engelleme
inhibition
engelleme
prevent

Tom tried to prevent Mary from joining the army. - Tom Mary'nin orduya katılmasını engellemeye çalıştı.

Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus. - Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı.

büyümesini engellemek
nip
engelle
{f} deterred

Tom doesn't look deterred. - Tom engellenmiş görünmüyor.

engelle
obscure
engelle
impede

Storms at sea impeded our progress. - Denizdeki fırtına ilerlememizi engelledi.

He has tried to impede an official investigation. - Resmi bir soruşturmayı engellemeye çalıştı.

engelle
{f} hinder

Heavy fog and rain hindered the search for the missing bushwalkers. - Ağır sis ve yağmur, doğa yürüyüşçülerini aramayı engelledi.

Bad weather hindered the air raid. - Kötü hava hava baskınını engelledi.

engelleme
(Hukuk) prevention
engelleme
{i} interference
engelle
prevent

Illness prevented him from doing his work. - Hastalık onun işini yapmasını engelledi.

Illness prevented me from going to school. - Hastalık okula gitmemi engelledi.

engelle
(Bilgisayar) deny
engelle
(Bilgisayar) block cookie
engelleme
obscuring
engelleme
crackdown
engelleme
(Askeri) interdiction
engelleme
disappointment
engelleme
retention
engelleme
stonewalling
engelleme
(Askeri) barrier
engelleme
dettering
engelleme
check
engelleme
repression
engelleme
frustration
engelleme
thwarting
engelleme
(Askeri) obscure
kullanıcıyı engellemek
block user
gelişimini engellemek
strangle
engelle
{f} handicapped
engelle
{f} hurdling
engelle
inhibit
engelle
{f} thwarted

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

engelle
{f} hindered

He hindered me in my work. - O, işimde beni engelledi.

Bad weather hindered the air raid. - Kötü hava hava baskınını engelledi.

engelle
{f} blocked

They blocked his proposal. - Onlar onun teklifini engellediler.

The construction blocked the entrance to the street. - İnşaat, caddeye girişi engelledi.

engelle
{f} hindering
engelle
{f} obscuring
engelle
{f} obstruct

The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls. - Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi.

They obstructed our plan. - Onlar bizim planımızı engellediler.

engelleme
inroads
engelleme
detention
engelleme
interception
engelleme
obstruction

He was accused of obstruction of justice. - O, adaleti engellemekle suçlanıyordu.

engelleme
preclusion
engelleme
detainment
engelleme
{i} hurdling
engelle
blocking
engelleme
blocking in
başarısını engellemek
spike smb.'s gun
başından engellemek
nip in the bud
dolaşımı engellemek
strangulate
engelle
hamper

Some people listen to music when writing, but others say it hampers their productivity. - Bazı insanlar yazarken müzik dinler, ancak diğerleri verimliliklerini engellediğini söylüyor.

engelle
trammel
engelle
intercept
engelle
trammels
engelle
foil

The coup attempt was foiled at the last moment. - Darbe girişimi son anda engellendi.

This threatens to foil our plans. - Bu planlarımızı engellemekle tehdit ediyor.

engelle
preclude

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

engelle
stymie

Nuclear power is stymied by the new laws. - Nükleer güç yeni yasalar tarafından engellenmektedir.

engelle
stunt
engelle
thwart

The very pursuit of happiness thwarts happiness. - Mutluluğun peşinde olmak mutluluğu engeller.

Phone robbery thwarted in unusual manner. - Telefon soygunu olağanüstü bir biçimde engellendi.

engelleme
obstruction, hindrance, hindering, impeding, blocking
engelleme
pol. obstruction, filibustering, filibuster
engelleme
stranglehold
engelleme
hindrance, obstruction, crackdown
engelleme
obstructiveness
engelleme
psych. frustration
engelleme
hedge
engelleme
stymie
engelleme
{i} molestation
girmesini engellemek
shut out

She put her hands over her ears to shut out the noise. - O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu.

görüşünü engellemek
shut out
görüşünü engellemek
shut in
ilerlemesini engellemek
throw back
nefes almayı engellemek
block breathing
parlamentoyu engellemek
filibuster
yazmayı engellemek
to write-protect
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek
Güreşte hasmı çaprazda sürerken düşürmek için ayağına basmak veya topuğuna ayak takmak
Bir şeyin gerçekleşmesini önlemek: "Bununla beraber, gülüşünü engelleyen değil, değiştiren bir şeyler de vardı."- T. Buğra
yoluna taş koymak
Engelleme
obstrüksiyon
Engelleme
(Hukuk) MÜMANAAT
engelleme
Engellemek işi. İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
engelleme
Engellemek işi
engelleme
Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
engelleme
Tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılan girişimler, obstrüksiyon
engelleme
İstek, ihtiyaç veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi
engellemek