hard

listen to the pronunciation of hard
Englisch - Türkisch
sert

Bu kitabın hem sert hem de yumuşak kapak sürümleri mevcuttur. - The book is available in both hard and soft-cover versions.

Tepenin üstüne ulaştığımızda rüzgar daha da sert esti. - The wind blew harder yet when we reached the top of the hill.

{s} çetin

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

katı

Tom Mary'ye karşı katıydı. - Tom was hard on Mary.

Yumurtamı katı kaynat lütfen. - Boil my eggs hard, please.

zor

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

(Askeri) alabanda
büyük bir gayretle
şiddetle
çekek
hızla

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

(Askeri) son hadde kadar
acımasız

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

acı (su)
aşırı ölçüde
fena halde
kireçli
güçlükle

Tom acıya güçlükle katlanabiliyordu. - Tom could hardly stand the pain.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

büyük gayretle
sert (içki)
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

kazık
tıkız
kask
güç

Tom güçlükle yürüyebiliyordu. - Tom could hardly walk.

Tom tekrar yüzmeye gitme fırsatını güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait for the chance to go swimming again.

ağır

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

Çok çalışıyorsun. Bir süre ağırdan al. - You are working too hard. Take it easy for a while.

tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

güçlük dolu
zorlu

Ben konsantre olmakta zorluk çekiyorum. - I'm having a hard time concentrating.

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

(on ile) katı
bağımlı kılan
zalim
kuvvet isteyen
sıkı

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

çok

O çok çalışan bir öğrencidir. - She is a student who studies very hard.

İngilizce çok zor, değil mi? - English is pretty hard, isn't it?

hoşgörüsüz
çok miktarda
merhametsiz
yoğun

John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma. - John, you're working too hard. Sit down and take it easy for a while.

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

alışkanlık yapan
(su) sert
kuvvetli
büyük

O, büyük bir aileyi geçindirmek için çok çalıştı. - He worked hard to support a large family.

O, büyük ailesini geçindirmek için sıkı çalışıyor. - He works hard to support his large family.

eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

{s} şiddetli

Yağmur iyi ve şiddetli yağıyordu. - It was raining good and hard.

Bu gece şiddetli yağmur yağıyor. - It's raining hard tonight.

acı gram
zorla

Hayat bu günlerde zorlaşıyor. - Life is getting hard these days.

Biz çok çalışmak için zorlandık. - We were forced to work hard.

yakın

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
kalın sesli cimri
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

{s} sağlam

Tom'a karşı sağlam delilimiz yok. - We have no hard evidence against Tom.

Yeni çevreme uyum sağlamayı oldukça zor buldum. - I found it pretty hard to adjust to my new surroundings.

adv.sıkı: adj.zor,sert
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
{s} ekşimiş
aşırı

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

Onu gördüğümde çok aşırı güldüm. - I laughed very hard when I saw that.

{s} dayanıklı
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

{s} nasırlı
{s} ekşi
{s} katı, sert, pek
{s} acı, ağır, sert (söz)
erkek

Onun erkek kardeşi çok çalışır. - His brother studies very hard.

Erkek kardeşim çok sıkı çalışıyormuş gibi davrandı. - My brother pretended to be working very hard.

sert (söz)
aksilik
zor güç
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Tom çok çalıştı, ancak başarısız oldu. - Tom tried hard, but failed.

sertlik
terslik
çok soğuk (mevsim/hava)
kuvvetle

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

hardly
ancak

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

hardly
zorla

Tom meramını zorla anlatabildi. - Tom could hardly make himself understood.

Tom o kadar nefessiz kaldı ki zorla nefes alabiliyordu. - Tom was so out of breath that he could hardly speak.

hardness
{i} katılık
hardness
(Mühendislik) sertlik
hard copy
(Antika) Çıktı
hard bitten
belâlı
hard liner
ödün vermeyen kimse
hard pressed
güç belâ olan
hard cash
(Konuşma Dili) hazır para
hard coal
madenkömürü
hard core
blokaj
hard drive
(Bilgisayar) sabit sürücü

Tom sabit sürücüsünü birleştirdi. - Tom defragmented his hard drive.

hard hat
miğfer
hard line
çok az
hard pan
sert tabaka
hard top
(Otomotiv) açılır tavan
hard up
(Konuşma Dili) züğürt

O kadar züğürt müsün? - Are you that hard up?

hard up
(Konuşma Dili) eli darda

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

hard up
(Konuşma Dili) cebi delik
hard up
(Konuşma Dili) beş parasız
hard and fast
çok sıkı
hard and fast rule
değişmez kural
hard at it
harıl harıl çalışan
hard bitted
inatçı
hard boiled
çok kaynamış
hard boiled egg
çok kaynamış yumurta
hard brick
sert tuğla
hard bronze
sert bronz
hard by
yakında
hard card
disk kartı
hard cash
nakit para
hard cash
madeni para
hard chancre
sert şankr
hard coal
antrasit
hard coal
parlak kömür
hard copy
basılı kopya
hard copy
yazılı çıktı
hard currency
konvertibl para
hard currency
sağlam para
hard disk
sert disk
hard disk
hard disk
hard disk
sabit disk
hard done by
haksızlığa uğramış
hard drive
hard sürücü
hard dump
arıza dökümü
hard enough
yeterince sıkı
hard error
donanım hatası
hard facts
kesin deliller
hard failure
donanım hatası
hard glass
sert cam
hard hat
mürteci
hard hat
aşırı tutucu kimse
hard hat
inşaat işçisi
hard headed
işe elverişli
hard headed
makul düşünen
hard iron
sert demir
hard labor
ağır hapis cezası
hard labor
ağır iş cezası
hard lead
sert kurşun
hard look
sert bir bakış

Yüzünde sert bir bakışı vardı. - He had a hard look on his face.

hard luck
kör talih
hard luck
kötü şans
hard luck
talihsizlik
hard luck
şanssızlık
hard money
madeni para
hard of hearing
sağır
hard of hearing
ağır işitir
hard page break
İstenen Sayfa Sonu
hard palate
damak
hard radiation
sert aşınım
hard roe
balık yumurtası
hard row to hoe
çetin iş
hard rubber
sert kauçuk
hard sectoring
değişmez sektörleme
hard sell
ısrarla satış usulü
hard soap
sert sabun
hard space
istenen boşluk
hard steel
sert çelik
hard stop
anında durdurma
hard surfaced
sert yüzeyli
hard to control
kontrolü zor
hard up
eli dar

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

hard up
sıkıntıda
hard up
darda

Onun para için eli darda. - He is hard up for money.

Tom'un para için eli darda. - Tom is hard up for money.

hard up
muhtaç

Tom yiyeceğe muhtaç gibi gözüküyor. - Tom seems to be hard up for food.

hard water
kireçli su
hard water
sert su
hard winter
şiddetli kış
hard wired
sert telli
hard work
sıkı çalışma

Tom Mary'nin sıkı çalışmasını takdir etti. - Tom appreciated Mary's hard work.

Jim başarısını sıkı çalışmaya bağlıyor. - Jim attributes his success to hard work.

hard-and-fast
ayrıcalık tanımaz
hard-and-fast
kesin
hard-and-fast
değişmez
hard-and-fast
sabit
hard-bitten
bildiğini okuyan
hard-bitten
inatçı
hard-bitten
serkeş
hard-boiled
katı

O, yumurtalarını katı haşlanmış seviyor. - She likes her eggs hard-boiled.

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

hard-boiled
çok pişmiş

Tom yumurtalarını çok pişmiş sever. - Tom likes his eggs hard-boiled.

hard-boiled
lop (yumurta)
hard-boiled egg
lop yumurta
hard-core
değişmez
hard-core
kararlı
hard-core
inatçı
hard-core
sabit fikirli
hard-earned
zor kazanılmış
hard-earned
güç kazanılmış
hard-favored
sert ifadeli
hard-favored
çirkin
hard-fisted
cimri
hard-fisted
eli sıkı
hard-fought
sıkı dövüşmüş
hard-hearted
katı yürekli
hard-hearted
acımasız
hard-line
uzlaşmaz
hard-line
sıkı
hard-line
sert
hard-on
kalkmış yarak
hard-pan
sert toprak
hard-shell
uzlaşmaz
hard-shell
sert kabuklu
hard-to-adjust
ayarlaması zor
hard-to-get-to
erişimi zor
hard-to-read
okunması zor
hard-working
çok çalışkan

Sami çok çalışkan bir bankacıydı. - Sami was a hard-working banker.

Çinliler çok çalışkan bir halktır. - The Chinese are a hard-working people.

hard blow
sert darbe
hard cheeses
sert peynirler
hard discount store
Yüksek indirim, büyük ucuzluk
hard drives
sabit diskler
hard felt hat
sert fötr şapka
hard grader
notu kıt hoca
hard hat
Baret: İşçilerin başlarına giydikleri, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlık
hard knocks
sert darbelere
hard line
Katı tutum, sert, ödünsüz, katı, ödünsüz davranış, şanssızlık, tâlihsizlik
hard rush
sert acele
hard shell
sert kabuklu
hard to believe
inanmak zor
hard to suit; difficult to please
takım zor; zor lütfen
hard vegetables
sert sebzeler
hard-pressed
Baskı altında olan, eli darda, sıkışık, stresli, güç belâ olan, üzüntülü
hard-skinned
Derisi kalın, dayanıkl, sağlam
hard-to-cook
pişirmesi zor
hardly
zorlukla

Onun ne kadar önemli olduğunu zorlukla fark ediyoruz. - We hardly realize how important it is.

Bar öyle kalabalıktı ki, zorlukla hareket ediliyordu. - The bar was so crowded you could hardly move.

hardly
hemen hemen hiç

Hemen hemen hiç yağmur yağmıyor. - It's hardly raining at all.

Ben onu hemen hemen hiç anlayamadım. - I could hardly understand him.

hardly
güç belâ

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

hard work
ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

harder
{f} daha sert

Gökyüzü gittikçe karardı ve rüzgar gittikçe daha sert esti. - The sky grew darker and darker, and the wind blew harder and harder.

Elmastan daha sert bir şey yoktur. - There's nothing harder than a diamond.

hardly
neredeyse hiç

Tom neredeyse hiç TV izlemez. - Tom hardly ever watches TV.

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

hardness
sağlamlık
hard copy
(Bilgisayar) sabit kopya
Englisch - Englisch
Compactly

The lake had finally frozen hard.

Of drink, strong
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
With difficulty

His degree was hard earned.

Near, close
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

severe, harsh, unfriendly, brutal
Sexually aroused
Resistant to pressure
With much force or effort

Think hard on your choices.

Unquestionable

hard evidence.

Requiring a lot of effort to do or understand

a hard problem.

Of water, high in dissolved calcium compounds
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort. I'll work hard. I don't want to let him down Am I trying too hard? Hard is also an adjective. I admired him as a true scientist and hard worker
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
Something that is hard is very difficult to do or deal with. It's hard to tell what effect this latest move will have Our traveller's behaviour on the journey is hard to explain That's a very hard question. = difficult easy
If a person or their expression is hard, they show no kindness or sympathy. His father was a hard man gentle
It is said of an acid wine
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time. I've never seen Terry laugh so hard It was snowing hard by then
Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style
Hard evidence or facts are definitely true and do not need to be questioned. There are probably fewer hard facts about the life of Henry Purcell than that of any other great composer since the Renaissance
If you take something hard, you are very upset or depressed by it. Maybe I just took it too hard. adj. hard coal hard disk hard water strong and hard punishment Townes Charles Hard
{s} rigid, stiff; difficult
With tension or strain of the powers; violently; with force; tempestuously; vehemently; vigorously; energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence, rapidly; nimbly; as, to run hard
With much strength or energy
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
If you feel hard done by, you feel that you have not been treated fairly. The hall porter was feeling hard done by at having to extend his shift
dried out; "hard dry rolls left over from the day before" unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break" not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock" metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb" of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor" very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard" to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left" slowly and with difficulty; "prejudices die hard" causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure" with firmness; "held hard to the railing" earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused" with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard" very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening" into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
Close or near
If someone plays hard to get, they pretend not to be interested in another person or in what someone is trying to persuade them to do. I wanted her and she was playing hard to get
To harden; to make hard
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
Something that is hard is very firm and stiff to touch and is not easily bent, cut, or broken. He shuffled his feet on the hard wooden floor Something cold and hard pressed into the back of his neck. soft + hardness hard·ness He felt the hardness of the iron railing press against his spine
Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms
Hard water contains a lot of calcium compounds that stop soap making bubbles and sometimes appear as a deposit in kettles and baths. soft
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
If you say that something is hard on a person or thing, you mean it affects them in a way that is likely to cause them damage or suffering. The grey light was hard on the eyes These last four years have been hard on them
Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem
Descriptive term for cooked cheeses
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention. You had to listen hard to hear the old man breathe Hard is also an adjective. It might be worth taking a long hard look at your frustrations and resentments
Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
having undergone fermentation; "hard cider"
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
hard as nails
Very hard; tough
hard c
The "c" sound in "cat" and "cabin" as distinct from the soft c in "cent", "center" and "circuit"
hard case
An amusing, funny, witty, or possibly strange person. May be used as a term of endearment
hard case
A tough person

Because he is in the police force, Andy is a hard case.

hard cheese
Expressed to someone suffering misfortune
hard cider
an alcoholic beverage formed by fermenting cider (apple juice). Unless specified as hard cider, in the US cider is assumed to refer to non-alcoholic sweet cider
hard code
To insert an unchangeable program into a device; to hard wire
hard code
To build absolute and unchangeable strings into a program such that they can only be changed by modifying the source code and recompiling
hard copy
A printed copy of a digital document, as opposed to a copy in electronic form
hard count
When the quarterback attempts to draw the defense offside through a deceptive snap count sequence, sometimes accompanied by subtle body movements which simulate the initiation of the play

Jones is good at drawing a defense offside with his hard count.

hard disc
Alternative spelling of hard disk
hard disc drive
Alternative spelling of hard disk drive
hard disk
The unit itself, and all the disks within it
hard disk
One of a series of parallel magnetic recording disks in a drive unit, used for the recording and retrieval of digital information; used especially in personal computers
hard disk drive
pedantic form of hard drive or hard disk ; a fixed disc drive containing rigid discs
hard disk drives
plural form of hard disk drive
hard disks
plural form of hard disk
hard done by
used, cheated, dejected

King should feel a bit hard done by after being replaced in the team.

hard drive
A device used for storing large amounts of data for a computer that persist while the computer is turned off
hard drives
plural form of hard drive
hard drop
A manual downward motion of a piece that makes it land immediately (that is, within only one frame) and is possible in multiple versions of the video game Tetris
hard drops
plural form of hard drop
hard feelings
Resentment, anger

The eviction itself went relatively smoothly, but the hard feelings it generated resound deep inside Israeli army barracks.

hard freeze
A freeze sufficiently long and severe to destroy seasonal vegetation and lead to ice formation in standing water and hard ground. Three degrees C. below freezing is considered a threshold in the US
hard freezes
plural form of hard freeze
hard g
: The "g" sound in "get", "log" and "give" as distinct from the soft g in "gem", "giraffe", "lodge" and "generation"
hard gainer
: A person who has difficulty gaining weight either through diet or exercise
hard hat
A helmet, usually made from rigid plastic, used on construction sites to protect the head from falling objects
hard hats
plural form of hard hat
hard head
A crooked organiser of a two-up game, who would cheat players out of their money. (Reference: Sidney J. Baker, The Australian Language, second edition, 1966, chapter XI section 3, page 243.)
hard hit
Severely affected by a problem
hard hit
In severe difficulties
hard landscaping
A type of landscaping which prominently uses hard materials, like stone and metals, rather then 'soft' soil and planting
hard lemonade
an alcopop resembling lemonade
hard line
A firm stance or policy on which one will not compromise
hard lines
Expressed to someone suffering misfortune
hard luck
Expressed to someone suffering misfortune
hard maple
The sugar maple, Acer saccharum
hard matte
With the top and bottom of the film frame masked off in camera, as opposed to soft matte
hard money
Money backed by specie and easily convertible into foreign currencies
hard mutation
A type of pronunciation change required when speaking certain Celtic languages
hard news
Factual reportage of events which are socially or politically significant and of a serious nature, as opposed to the reporting of entertaining, humorous, or gossipy accounts of relatively inconsequential events

Ed Bradley, who died yesterday of leukemia at age 65, . . . covered hard news and soft features with equal commitment, grace and skill, and many of his stories and interviews were impossible to forget.

hard of hearing
Having difficulty hearing; somewhat deaf

Speak loudly, because Grandpa is somewhat hard of hearing.

hard palate
A thin horizontal bony plate of the skull, located in the roof of the mouth
hard palates
plural form of hard palate
hard pill to swallow
Something that is hard to accept

That my own son could have done something so horrible is a hard pill to swallow.

hard put
To be in a situation that is difficult to resolve

I know what it means, but would be hard put to define it.

hard redirect
An automatic redirect

I'd prefer to use a hard redirect so that people don't even notice we've reorganised the site.

hard rock
A rock music genre, typically with heavy use of electric guitars, bass guitar and drums
hard science
The natural and physical sciences that use the scientific method and experiments to test theories. Examples include mathematics, biology, physics, chemistry and geology
hard sciences
plural form of hard science
hard sell
A sales transaction which is challenging for the sales person to make; any act or object of persuasion which is challenging

Mr. Ignatieff's predecessor, Stéphane Dion, was a hard sell on the fundraising circuit, but so far, the new leader has proven to be a draw.

hard sell
A sales technique of pressuring the potential buyer to agree to a purchase

The Lockheed Corporation said today that it would reduce the price of its F-16 fighter plane, underscoring a new, aggressive posture. . . . It's the old hard sell, which is necessitated by the market conditions both here and overseas, Mr. Dane said.

hard shoulder
A verge to the side of a highway, which should be used only in case of an emergency (especially on a motorway)
hard skill
A technical skill, not one that is interpersonal
hard sledding
Difficulties, generally; a rough time

How are you, Mr. Wolfe. I wish to God you did. If there was anybody owed me anything I'd be with him like a saddle on a horse..

hard space
non-breaking space
hard start
An explosion in a rocket engine during startup, usually due to the presence of too much propellant prior to ignition
hard time
Difficulties; a difficult time; trouble
hard to come by
Difficult to find
hard up
Lacking money, impecunious, in financial difficulties
hard water
water with a high concentration of dissolved minerals, especially calcium, making it difficult to lather with soap
hard work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
hard yakka
hard work
hard-and-fast
Strictly maintained (as of rules)

to stick to hard-and-fast rules.

hard-ass
tough, uncompromising and inflexible
hard-ass
A tough and combative person

Hopefully you don't take such a hard-ass approach as this.

hard-assed
Of a person who has a very difficult personality; a perfectionist
hard-bill
A bird species which has a hard, strong bill, to feed (mainly) on seeds and/or nuts

As the ultimate hard-bills, woodpeckers even use their steel-hard bill to drill homes in solid trees.

hard-bitten
callous and toughened by experience
hard-boiled
callous and unsentimental
hard-boiled
cooked to a solid consistency
hard-code
Alternative spelling of hard code
hard-hitting
Aggressively vigorous or forceful
hard-liner
A person who takes a firm, uncompromising position on some policy
hard-nosed
guided by practical experience and observation rather than by theory
hard-nosed
hardheaded
hard-on
erection of the penis
hard-pressed
Experiencing financial difficulty or difficulty in surviving

The earthquake left the residents hard-pressed.

hard-pressed
Barely able

Although they are still available, I think we would be hard-pressed to find one on short notice.

hard-sell
Alternative spelling of hard sell
hard-shell
Having a rigid shell
hard-shell
Refusing to compromise; confirmed or deep-rooted
hard-wire
To connect components by means of permanent electrical wires
hard-wire
To implement a feature in hardware rather than in software so that it cannot easily be changed
hard-wire
To make a pattern of behaviour automatic
hard-won
Having been obtained with effort, despite difficulty and hardship
hard-hearted
lacking pity or sympathy
hard court
an area for playing tennis which has a hard surface, not grass
hard to believe
difficult to believe or imagine
hard work
difficult work, labor that requires a lot of effort
hard copy
(Antika) In information handling, a hard copy is a permanent reproduction, or copy, in the form of a physical object, of any media suitable for direct use by a person (in particular paper), of displayed or transmitted data. Examples of hard copy include teleprinter pages, continuous printed tapes, computer printouts, and radio photo prints
hard reset
(Bilgisayar) 1. The forced, immediate shutdown and restart of a PDA or other device by means of hardware. This is typically done by pushing a sequence of buttons or a reset button, and usually only after it has become impossible to do a soft reset.2. A switch that generates an electrical signal to reset the central processing unit and all devices, equivalent to turning a computer off and back on again
hard to follow
Difficult to understand
hard-top
A car that has a metal roof; a car that is not a convertible. "Every spring Mr. Jones sells his hard-top and buys a convertible."
harder
Comparative form of hard: more hard

Steel is harder than copper so we use steel tools to cut copper pipes.

hardly
Barely, only just, almost not

It is hardly possible he could lose the election.

hardly
Firmly, vigorously, with strength or exertion

Let him hardly be possest with an honest curiositie to search out the nature and causes of all things .

hardly
Not really

I think the Beatles are a really overrated band. ― Hardly!.

hardly
With difficulty

He made his way hardly through the enemies to the castle.

hardly
Harshly, severely

I can't really deal hardly with people.

hardness
The quality of being hard
hardly
{a} with difficulty, cruelty, fatigue
Hard work
moil
Harding
{i} male first name; family name; Warren Gamaliel Harding (1865-1923), 29th president of the United States (1921-23)
Harding
The 29th President of the United States (1921-1923), who made several misguided appointments that led to a corrupt administration. He died in office
Harding
An English and Irish surname, originally a patronymic from Hard
Hardness
obdureness
Hardness
obduredness
hard candy
hard sugary sweet that is dissolved in the mouth by sucking
hard candy
candy that is brittle; "you can break a tooth on that hard candy
hard copy
The original document of a transaction, such as sales drafts, credit slips, etc
hard copy
A hard copy of a document is a printed version of it, rather than a version that is stored on a computer. eight pages of hard copy. A printed copy, especially of the output of a computer or word processor. information from a computer that is printed out onto paper, or the printed papers themselves
hard copy
A printout of a computer file; a printed version of anything
hard copy
Printout of information stored on a computer
hard copy
Output printed on paper
hard copy
The printed version of any document created using a computer programme, such as a Word-processor We used to refer to these as papers, pamphlets and books
hard copy
A print out of the manuscript Imprint- The name of the publishing company on the title page
hard copy
Printed images or information See also soft copy
hard copy
An actual printed paper copy of a computer document A soft copy exists only on a computer monitor
hard copy
printed on paper or other permanent media
hard copy
A printed copy of a file, message, or graphic of the visual display on the screen of a computer monitor
hard copy
  In computer graphics and in telecommunications, a permanent reproduction, on any media suitable for direct use by a person, of displayed or transmitted data (188)  Note 1: Examples of hard copy include teletypewriter pages, continuous printed tapes, facsimile pages, computer printouts, and radiophoto prints   Note 2: Magnetic tapes, diskettes, and nonprinted punched paper tapes are not hard copy
hard copy
A printed version of a document, as opposed to the data in the computer
hard copy
The paper version of a document, as opposed to the version on disk or tape
hard copy
Hard copy is a printed paper copy of output in readable form It is also a transparency film or photograph of an image displayed on the monitor
hard copy
A permanent form of computer system output?for example, information printed onto paper or film Contrasts with soft copy (pg 147)
hard copy
A printed document or copy of an image that's stored on computer
hard copy
text that is typed or printed on paper; "he ran off a hard copy of the report
hard copy
Usually paper copy which does not require magnification or a computer in order to be read
hard copy
printed information on paper
hard copy
output of a computer printer as compared to digital data on a disk
hard copy
Usually hard copy means paper, but presumably can mean any printed computer output, such as microfilm
hard copy
information that comes in printed form, printout
hard copy
(1) Recorded information copied from a computer onto paper or some other durable surface, such as microfilm To be distinguished from a temporary image on a display screen and from the electronic information on a magnetic tape or disk(ette) or in the computer's main memory See also OUTPUT RECORDS
hard copy
A printed copy of some data
hard copy
A physical document, usually text on paper While additions to The Electronic Commerce Dictionary appear as soft copy in this Web page the original book is available only in hard copy (Return to home page for more book information )
hard copy
text that is typed or printed on paper; "he ran off a hard copy of the report"
hard copy
A printout on paper
hard copy
Written or printed output of an AAC system
hard core
the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement
hard core
{i} group of people who are ardently committed to a particular idea or goal; unyielding or uncompromising part of a group; militant faction
hard core
Hard core consists of pieces of broken stone that are used as a base on which to build roads. a the small group of people that are most active within a group or organization
hard disk
(n ) A magnetic disk that stores data Usually a fixed disk, permanently sealed in the drive, though possibly a removable hard disk A hard disk can store more than 10 Gbytes of data Access time is much faster than soft (floppy) disks The head that reads the data floats over the hard disk's surface, while the head of the floppy disk touches the disk's surface while reading or writing data See also disk
hard disk
The storage space in your computer; all the files and software that your computer uses are saved on the hard disk Also know as a hard drive
hard disk
Usually the main disk drive of a PC, the hard disk drive differs from floppy disks in that it cannot be easily removed However, the size of the disk enables up to a few gigabytes of memory to be stored on it, and the accessing speed is far greater than that of floppy disks, Zip disks or even CD-ROM's
hard disk
A storage unit for digital data that has rigid disks coated with magnetic material in a housing that includes the drive mechanism
hard disk
A computer device that uses solid disks as magnetic medium to store data cf floppy disk
hard disk
Your computer's hard disk is the part of your computer where you store your document files and programme files Disks are sometimes referred to as 'disk drives' It is similar to a floppy disk but has a much greater capacity and works a lot faster Typically on a Windows PC it will have the drive letter C and your floppy disks will use drive A
hard disk
(or hard drive or fixed disk) - A permanent disk within most computers (certainly all PCs and Macs) where software and/or your documents may be stored
Türkisch - Englisch

Definition von hard im Türkisch Englisch wörterbuch

hard disk
(Bilgisayar) hard drive
hard disk
hard disk
harder
daha zor
hard
Favoriten