hardly

listen to the pronunciation of hardly
Englisch - Türkisch
ancak

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

zorla

Sen beni aradığında otelde zorla kayıt yaptırdım. - I had hardly checked in at the hotel when he called me.

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

hemen hemen hiç

Ben onu hemen hemen hiç anlayamadım. - I could hardly understand him.

Hemen hemen hiç yağmur yağmıyor. - It's hardly raining at all.

zorlukla

Sis çok yoğundu, her şeyi zorlukla görebildik. - The fog was so dense, we could hardly see anything.

Seni zorlukla tanıdım. - I hardly recognized you.

güç belâ

Güç bela okula varmıştım ki zil çaldı. - I had hardly reached the school when the bell rang.

Tom bütün gün güç bela bir söz söyledi. - Tom hardly said a word all day.

gücü gücüne
nadiren

Tom nadiren soru sorar. - Tom hardly ever asks questions.

dar darına
güçbela
hiç değil
hiç

O, neredeyse hiç kimya çalışmaz. - He hardly studies chemistry.

Odada hiç kimse yoktu. - There was hardly anyone in the room.

yeni yeni
neredeyse hiç

Tom aslında neredeyse hiç çalışmıyor. - Tom actually hardly ever studies.

Ne yazık ki neredeyse hiç Almanca konuşamıyorum. - Unfortunately I hardly speak any German.

acımasızca
sertçe
hemen hemen: Hardly anything was left. Hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. I hardly knew her. Tanışıklığımız
hemen hiç

Sizin fikirleriniz hemen hemen hiç pratik değil. - Your ideas are hardly practical.

Tom hemen hemen hiç radyo dinlemez. - Tom hardly ever listens to the radio.

zor bela
hemen hemen

Ben onu hemen hemen hiç anlayamadım. - I could hardly understand him.

Tom hemen hemen hiç radyo dinlemez. - Tom hardly ever listens to the radio.

zor

Gülmemek için kendimi zor tuttum. - I could hardly keep from laughing.

O zar zor İngilizce konuşur. - She hardly speaks English.

hard
{s} sert

Bütün gece rüzgar sert esiyordu. - It was blowing hard all night.

Bu kitabın hem sert hem de yumuşak kapak sürümleri mevcuttur. - The book is available in both hard and soft-cover versions.

hard
{s} çetin

Tom bizim en çetin işçilerimizden biridir. - Tom is one of our hardest workers.

Tom her zaman iş başında çetin. - Tom is always hard at work.

hard
{s} katı

Ben yumurtayı katı kaynattım. - I hard-boiled an egg.

O, iş yerinde her zaman katıdır. - She is always hard at work.

hard
zor

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

hardly ever
binde bir
hardly ever
hemen memen hiç
hardly to have time to breathe
çok meşgul olmak
hardly have time to breathe
başını kaşıyacak vakti olmamak
hardly any
neredeyse hiç

Neredeyse hiç İngilizce kitabım yok. - I have hardly any English books.

Demlikte neredeyse hiç kahve yok. - There's hardly any coffee left in the pot.

hardly contain yourself
kendini zor tutmak
hardly ever
hemen hemen hiç

Artık hemen hemen hiç nakit kullanmıyorum. - I hardly ever use cash anymore.

Tom hemen hemen hiç radyo dinlemez. - Tom hardly ever listens to the radio.

hardly have time to breathe
başını kasiyacak vakti olmamak
hardly move
zor hareket
hardly of
zor bir
hardly one
zor bir
hardly subtle
zarif denemeyecek
hardly surprise
çok da şaşırtıcı değil
hardly to have time to breathe
k. dili (birinin) nefes alacak zamanı bile olmamak, çok meşgul olmak
hardly to have time to
{k} (birinin) nefes alacak zamanı bile olmamak, çok meşgul olmak
hardly visible
belli belirsiz
hard
sert penis

Onun sert penisine dokundum. - I touched his hard penis.

hard
büyük bir gayretle
hard
(Askeri) alabanda
hard
sağlam

Yeni çevreme uyum sağlamayı oldukça zor buldum. - I found it pretty hard to adjust to my new surroundings.

Tom'un sağlam delili yoktu, fakat o, annesinin elmas yüzüğünü çalan kişinin Mary olduğunu düşünüyordu. - Tom didn't have any hard evidence, but he thought Mary was the one who stole his mother's diamond ring.

hard
dayanıklı
hard
erkek

Erkek kardeşim çok sıkı çalışıyormuş gibi davrandı. - My brother pretended to be working very hard.

Sınıftaki bütün erkek çocukları çok çalıştı. - All the boys in class worked hard.

hard
aşırı ölçüde
hard
güçlükle

Tom tekrar yüzmeye gitme fırsatını güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait for the chance to go swimming again.

Tom Mary'yi görmek için güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait to see Mary.

hard
tıkız
hard
acımasız

Kader bana acımasız bir ders verdi. - Fate taught me a hard lesson.

O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim. - I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today.

hard
kazık
hard
sıkıca

Bisikletin pedallarına sıkıca asılıyordu. - He was pumping the pedals of the bicycle hard.

hard
sert (içki)
hard
kireçli
hard
fena halde
hard
hızla

Öğrenci sıkı çalıştığından beri hızla ilerliyor. - Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

hard
şiddetle
hard
kask
hard
çekek
hard
(Askeri) son hadde kadar
hard
acı (su)
hard
çok

Bu benim için çok zordu. - It's too hard for me.

Övgü öğrencileri çok çalışmaya teşvik eder. - Praise stimulates students to work hard.

hard
çok soğuk (mevsim/hava)
hard
aksilik
hard
kuvvetli
hard
sert güç
hard
zorluk
hard
kolayca kırılmayan
hard
kuvvetle

Daha sıkı çalışmanı kuvvetle öneririm. - I strongly suggest that you study harder.

Elit askerler en özel kuvvetlerden daha fazla eğitilir. - Elite soldiers are trained even harder than most special forces.

hard
terslik
hard
sert (söz)
hard
ancak

Tom çok çalıştı, ancak başarısız oldu. - Tom tried hard, but failed.

Lucy eve gitmek için ağlamaya başladığında, ancak varmıştık. - We had hardly arrived when Lucy started crying to go home.

hard
sertlik
hard
zor güç
hard
berk
hard
yanında

Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır. - The hardware store is near the park.

hard
çok miktarda
hard
zalim
hard
büyük gayretle
hard
merhametsiz
hard
yoğun

John, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Otur ve bir süre kendini yorma. - John, you're working too hard. Sit down and take it easy for a while.

Yoğun sis nedeniyle, sokağı görmek zordu. - Because of the thick fog, the street was hard to see.

hard
hoşgörüsüz
hard
alışkanlık yapan
hard
(su) sert
hard
kuvvet isteyen
hard
bağımlı kılan
hard
(on ile) katı
hard
zorlu

Birçok zorlukların üzerine gitmek zorundasın. - You have to go through many hardships.

Ben konsantre olmakta zorluk çekiyorum. - I'm having a hard time concentrating.

hard
güçlük dolu
hard
tatsız

Yabancı pirinç sert ve tatsızdır ve de Japon damak tadına hitap etmez. - Foreign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

hard
{s} sıkı

Başarmak için sıkı çalıştım. - I worked hard to succeed.

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

I hardly speak English
İngilizceyi çok az biliyorum
can hardly hear someone
birini çok zor duymak, birini işitmekte zorluk çekmek, duymakta zorlanmak

I can hardly hear you on my iPhone could you please SPEAK UP - iPhonumda seni duymakta zorlanıyorum lütfen yüksek sesle konuşurmusun.

hard
büyük

Birçok büyük insan gençliklerinde zorluklardan geçmişlerdir. - Many great men went through hardship during their youth.

O, kimsenin hayal edemeyeceği en büyük sıkıntıya katlandı. - He put up with the greatest hardship that no one could imagine.

hard
{s} şiddetli

Şiddetli yağmur yağmaya başladı. - It began raining hard.

Bu gece şiddetli yağmur yağıyor. - It's raining hard tonight.

hard
zorla

Söylediği şeyi zorla anlayabildim. - I could hardly make out what she said.

Hayat bu günlerde zorlaşıyor. - Life is getting hard these days.

hard
yakın

Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi. - Hardly anyone has seen this animal up close.

Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok. - Tom has hardly any close friends.

hard
{s} ağır

Kendini ağırdan satan kızlardan hoşlanmam. - I don't like girls who play hard to get.

Tom kulağı ağır işitiyor gibi davranıyordu. - Tom pretended to be hard of hearing.

hard
{s} güç

Tom tekrar yüzmeye gitme fırsatını güçlükle bekleyebiliyordu. - Tom could hardly wait for the chance to go swimming again.

Bazı yıldızlar çıplak gözle güçlükle görülebilmektedir. - Some stars are hardly visible to the naked eye.

hard
eksi

O, deneyim eksikliğini telafi etmek için çok çalıştı. - He worked hard to make up for his lack of experience.

hard
şiddetle, kuvvetle: The wind's blowing hard
hard
acı gram
hard
{s} acı, ağır, sert (söz)
hard
{s} katı, sert, pek
hard
{s} nasırlı
hard
kalın sesli cimri
hard
adv.sıkı: adj.zor,sert
hard
çok, büyük bir gayretle: They worked hard. Çok çalıştılar. Try hard! Çok gayret et!
hard
{s} ekşimiş
hard
aşırı

O, bu seçim için uzun ve aşırı düşündü. Sevdiği ülke için çok uzun ve aşırı düşündü. - He's thought long and hard for this election. Very long and hard for the country he loves.

Bu onun için aşırı derecede zordur. - This is extremely hard for him.

hard
(Askeri) PLAJ RAMPASI: Araç ve malzemeyi doğrudan doğruya çıkarma araçlarına yüklemek veya bunlardan boşaltmak maksadıyla, bir kıyıda suya doğru uzatılarak sertleştirilen kısım
hard
{s} ekşi
we need hardly mention that
söylemeğe gerek yoktur ki
we need hardly mention that
söylemeye gerek yoktur ki
Englisch - Englisch
Harshly, severely

I can't really deal hardly with people.

With difficulty

He made his way hardly through the enemies to the castle.

Not really

I think the Beatles are a really overrated band. ― Hardly!.

Firmly, vigorously, with strength or exertion

Let him hardly be possest with an honest curiositie to search out the nature and causes of all things .

Barely, only just, almost not

It is hardly possible he could lose the election.

{a} with difficulty, cruelty, fatigue
emphasis You use hardly to modify a statement when you want to emphasize that it is only a small amount or detail which makes it true, and that therefore it is best to consider the opposite statement as being true. I hardly know you Their two faces were hardly more than eighteen inches apart. = scarcely, barely
If you say hardly had one thing happened when something else happened, you mean that the first event was followed immediately by the second. He had hardly collected the papers on his desk when the door burst open = no sooner
Certainly; surely; indeed
Severely; harshly; roughly
You use `hardly' to mean `no', especially when you want to express surprise or annoyance at a statement that you disagree with. `They all thought you were marvellous!' --- `Well, hardly.'
Scarcely; barely; not quite; not wholly
emphasis When you say you can hardly do something, you are emphasizing that it is very difficult for you to do it. My garden was covered with so many butterflies that I could hardly see the flowers
barely, just, almost not
You use hardly to mean `not' when you want to suggest that you are expecting your listener or reader to agree with your comment. We have not seen the letter, so we can hardly comment on it
with difficulty; barely, scarcely
You use hardly in expressions such as hardly ever, hardly any, and hardly anyone to mean almost never, almost none, or almost no-one. We ate chips every night, but hardly ever had fish Most of the others were so young they had hardly any experience
almost not; "he hardly ever goes fishing"; "he was hardly more than sixteen years old"; "they scarcely ever used the emergency generator
In a hard or difficult manner; with difficulty
Unwillingly; grudgingly
Confidently; hardily
almost not; "he hardly ever goes fishing"; "he was hardly more than sixteen years old"; "they scarcely ever used the emergency generator"
emphasis You use hardly before a negative statement in order to emphasize that something is usually true or usually happens. Hardly a day goes by without a visit from someone. = scarcely
by a small margin; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W B Yeats
hardly a(a)
very few; "hardly a man is now alive who remembers that famous date and year
hardly ever
rarely, not often, seldom
hardly more than
all in all, in total, only, not more than
hardly worth one's salt
not expedient, inadvisable, not worthwhile
hard
severe, harsh, unfriendly, brutal
hard
With difficulty

His degree was hard earned.

hard
Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
hard
Compactly

The lake had finally frozen hard.

hard
Having a comparatively larger or a ninety-degree angle

At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.

hard
A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
hard
Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise
hard
With much force or effort

Think hard on your choices.

hard
Demanding a lot of effort to endure

a hard life.

hard
Near, close
not hardly
Not even hardly: not at all
hard
{a} close, nearly, diligently, fast, costive
hard
{a} firm, solid, difficult, unkind, niggardly
Hard
durous
be hardly cold in one's grave
be dead for only a short time
can hardly make ends meet
barely pays his bills each month, cannot really afford much
could hardly make ends meet
barley earned enough money to pay his bills, barely earned enough to survive
hard
metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb"
hard
To harden; to make hard
hard
If you are hard on someone, you treat them severely or unkindly. Don't be so hard on him. soft Hard is also an adverb. He said the security forces would continue to crack down hard on the protestors
hard
to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left"
hard
A problem is hard for a class if everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) If a problem is in a class and hard for the class, then it's complete for the class Beware; hard and complete are not synonyms!
hard
If someone is hard put to do something or, in British English if they are hard pushed to do something, they have great difficulty doing it. Mr Morton is undoubtedly cleverer than Mr Kirkby, but he will be hard put to match his popularity
hard
Unquestionable
hard
Of water, high in dissolved calcium compounds
hard
Requiring a lot of effort to do or understand
hard
With pressure; with urgency; hence, diligently; earnestly
hard
earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused"
hard
pungent tea, desired in some Assam teas
hard
If you strike or take hold of something hard, you strike or take hold of it with a lot of force. I kicked a dustbin very hard and broke my toe. Hard is also an adjective. He gave her a hard push which toppled her backwards into an armchair
hard
Uneasily; vexatiously; slowly
hard
unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break"
hard
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
hard
A beer with some astringency and perhaps excess bitterness, not toned or softened by body or aromatic notes
hard
Tending toward steeliness, but not quite shrill Often the result of a moderate frequency response hump centered around 6kHz, sometimes also caused by small amounts of distortion
hard
something which cannot be squashed easily
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before"
hard
not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock"
hard
A secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly stinging, sour sensation on the posterior sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids and an insufficient percentage of either sugars or salts Coffee that strikes the palette by mixed sensation Bitterness and astringency are not are not enveloped by roundness of body A hard coffee is poorly balanced Indicates the quality of the coffee ranking as a matter of degree from strictly soft, soft, softish, softish/hardish, hardish, hard, Rioy
hard
If you have a hard life or a hard period of time, your life or that period is difficult and unpleasant for you. It had been a hard life for her Those were hard times. = tough + hardness hard·ness In America, people don't normally admit to the hardness of life
hard
A geometric element (such as a boundary or a bottom face) that the tool cannot pass beyond
hard
Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone
hard
Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; applied to material bodies, and opposed to soft; as, hard wood; hard flesh; a hard apple
hard
Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider
hard
Hard work involves a lot of activity and effort. Coping with three babies is very hard work Their work is hard and unglamorous, and most people would find it boring
hard
Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade
hard
firm, not yeilding to pressure HOLE small are large openings within objects HOT having great heat or high tempature
hard
A ford or passage across a river or swamp
hard
Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc
hard
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
hard
When dry, moderately resistant to pressure; can be broken with difficulty between thumb and forefinger
hard
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
hard
indulging excessively; "he drank heavily"
hard
An image with high contrast and harsh tones
hard
Of drink, strong
hard
Sexually aroused
hard
With difficulty; as, the vehicle moves hard
hard
Young, harsh, and overly tannic wines that need aging to improve and mellow
hard
So as to raise difficulties
hard
having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours"
hard
Hard drugs are very strong illegal drugs such as heroin or cocaine. soft
hard
of speech sounds
hard
with firmness; "held hard to the railing"
hard
Difficult to resist or control; powerful
hard
of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor"
hard
very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening"
hard
To be hard hit by something means to be affected very severely by it. California's been particularly hard hit by the recession
hard
having undergone fermentation; "hard cider"
hard
If you say that something is hard going, you mean it is difficult and requires a lot of effort. The talks had been hard going at the start
hard
strenuously, with great effort; to the full extent; intently; to the extreme limit
hard
A wine that has not aged enough to achieve a proper balance
hard
Stiff, with pronounced tannins; undeveloped
hard
With much strength or energy
hard
If you feel hard done by, you feel that you have not been treated fairly. The hall porter was feeling hard done by at having to extend his shift
hard
{s} rigid, stiff; difficult
hard
If you take something hard, you are very upset or depressed by it. Maybe I just took it too hard. adj. hard coal hard disk hard water strong and hard punishment Townes Charles Hard
hard
Resistant to pressure
hard
Hard evidence or facts are definitely true and do not need to be questioned. There are probably fewer hard facts about the life of Henry Purcell than that of any other great composer since the Renaissance
hard
Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style
hard
You can use hard to indicate that something happens intensely and for a long time. I've never seen Terry laugh so hard It was snowing hard by then
hard
If you work hard doing something, you are very active or work intensely, with a lot of effort. I'll work hard. I don't want to let him down Am I trying too hard? Hard is also an adjective. I admired him as a true scientist and hard worker
hard
It is said of an acid wine
hard
If a person or their expression is hard, they show no kindness or sympathy. His father was a hard man gentle
hard
Something that is hard is very difficult to do or deal with. It's hard to tell what effect this latest move will have Our traveller's behaviour on the journey is hard to explain That's a very hard question. = difficult easy
hard
1 Describes a scene, negative, or print of high contrast Opposite: soft or low contrast 2 Describes a printing paper emulsion of high contrast such as grades 5 and 6
hard
With tension or strain of the powers; violently; with force; tempestuously; vehemently; vigorously; energetically; as, to press, to blow, to rain hard; hence, rapidly; nimbly; as, to run hard
hard
Close or near
hard
with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard"
hard
Firm; a quality that usually results from high acidity or tannins Often a descriptor for young red wines
hard
Tasting term describing a wine which is excessively tannic, bitter or astringent and which lacks fruitiness
hard
Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition
hard
dried out; "hard dry rolls left over from the day before" unfortunate or hard to bear; "had hard luck"; "a tough break" not yielding to pressure or easily penetrated; "hard as rock" metaphorically hard; "a hard fate"; "took a hard look"; "a hard bargainer"; "a hard climb" of speech sounds having a high alcoholic content; "hard liquor" very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow" with effort or force or vigor; "the team played hard"; "worked hard all day"; "pressed hard on the lever"; "hit the ball hard"; "slammed the door hard" to the full extent possible; all the way; "hard alee"; "the ship went hard astern"; "swung the wheel hard left" slowly and with difficulty; "prejudices die hard" causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure" with firmness; "held hard to the railing" earnestly or intently; "thought hard about it"; "stared hard at the accused" with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard" very near or close in space or time; "it stands hard by the railroad tracks"; "they were hard on his heels"; "a strike followed hard upon the plant's opening" into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character
hard
If you look, listen, or think hard, you do it carefully and with a great deal of attention. You had to listen hard to hear the old man breathe Hard is also an adjective. It might be worth taking a long hard look at your frustrations and resentments
hard
into a solid condition; "concrete that sets hard within a few hours
hard
Descriptive term for cooked cheeses
hard
Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem
hard
slowly and with difficulty; "prejudices die hard"
hard
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
hard
If someone plays hard to get, they pretend not to be interested in another person or in what someone is trying to persuade them to do. I wanted her and she was playing hard to get
hard
not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "a difficult child"; "found himself in a difficult situation"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
hard
Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure
hard
If you say that something is hard on a person or thing, you mean it affects them in a way that is likely to cause them damage or suffering. The grey light was hard on the eyes These last four years have been hard on them
hard
with pain or distress or bitterness; "he took the rejection very hard"
hard
High acidity and/or tannin content leading to a sensation of dryness in the mouth, a degree of puckery-ness Useful for detecting young red wines suitable for aging Characteristic preferred in dry white wines that will accompany shellfish
hard
Hard water contains a lot of calcium compounds that stop soap making bubbles and sometimes appear as a deposit in kettles and baths. soft
hard
Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms
hard
Something that is hard is very firm and stiff to touch and is not easily bent, cut, or broken. He shuffled his feet on the hard wooden floor Something cold and hard pressed into the back of his neck. soft + hardness hard·ness He felt the hardness of the iron railing press against his spine
hard
adj [difficult/not easy (Learning English is not ~ )] susah 2 adj [not soft (The apple is ~ I can't bite it )] keras 3 adv [with a lot of effort (He hit the nail ~ )] keras
hardly
Favoriten