terslik

listen to the pronunciation of terslik
Türkisch - Englisch
mishap
prickliness
muteness
gruffness
hard
disagreeableness
crustiness
frowardness
shrewishness
crabbedness
clipping
curtness
adverseness
(Biyokimya) reciprocity
acrimoniousness
grumpiness
sour
cantankerousness
shortness
perversity
awkwardness
ill-temperedness, peevishness, cantankerousness, orneriness; cross-grainedness
cussedness
reverse
ill luck
contrariety, contrariness; peevishness, grumpiness, cantankerousness; mishap, hitch, misfortune
hitch
contrariety
misadventure
reversion
moods
crossness
misfortune
acerbity
acrimony
contrariness
sullenness
wrong-headedness, contrariness
biliousness
untoward event, adverse happening; hitch
tartness
harsh
abruptness
petulance
testiness
fretful
gruff
snuffy
abrupt
disagreeable
spleen
ters
unfavourable
ters
back

Unfortunately, the plan backfired. - Ne yazık ki plan ters tepti.

Maybe we're doing this all backwards. - Belki bütün bunu tersine yapıyoruz.

ters
{i} reverse

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

Seasons are reversed in the southern hemisphere. - Mevsimler Güney yarım kürede tersine çevrilir.

ters
{s} adverse

The way to protect yourself and your family from being adversely affected by television is to be more selective of the programmes you watch. - Kendinizi ve ailenizi televizyonun ters etkilerinden korumanın yolu, izlediğiniz programlar için daha seçici olmaktır.

ters
{s} unfavorable
ters
{s} opposite

I meant the opposite. - Tersini demek istedim.

My opinion is exactly the opposite of yours. - Benim görüşüm sizinkinin tam tersi.

terslik bu ya
as illness would have it
terslik olmak
(deyim) go amiss
ters
contrary

Have you finished? On the contrary, I have not even begun yet. - Bitirdin mi? Tam tersine, henüz başlamadım bile.

Contrary to expectations, they won with ease. - Beklentilerin tersine onlar kolaylıkla kazandı.

ters
{s} off

Something must be wrong with our car; the engine is giving off smoke. - Arabamızda ters giden bir şey olmalı; motordan duman çıkıyor.

ters
amiss
ters
awry

Their plans have gone awry. - Onların planları ters gitti.

ters
{s} inverted
ters
{s} acrimonious
ters
on the cross
ters
droppings
ters
dung
ters
face down

Tom put the card face down on the table. - Tom kartı ters çevirerek masaya koydu.

ters
curt

Don't you think it's rude to give people such a curt reply like that? - İnsanlara böyle ters bir cevap vermenin kabalık olduğunu düşünüyor musun?

ters
back to front
ters
cross-grained
ters
excrement
ters
invers

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

ters
forbidding
ters
contra

War doesn't bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides. - Savaş, barış getirmez. Tam tersine, o acı ve keder getirir.

He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker. - O tembel değildir, tam tersine sıkı çalışan biri olduğunu düşünüyorum.

ters
perverse

I just bet you were thinking something perverse just now. - Ben, şu anda ters bir şey düşündüğüne dair bahse girerim.

ters
reversed

Seasons are reversed in the southern hemisphere. - Mevsimler Güney yarım kürede tersine çevrilir.

ters
badtempered
ters
bad-tempered

The bad-tempered man snapped at his daughter. - Kötü huylu bir adam kızını tersledi.

ters
(Pisikoloji, Ruhbilim) invert
ters
disappointing
ters
the wrong way round
ters
tart
ters
(Denizbilim) revers

He did the reverse of what I asked. - O, istediğimin tersini yaptı.

Seasons are reversed in the southern hemisphere. - Mevsimler Güney yarım kürede tersine çevrilir.

ters
bilious
ters
agin
ters
cross
ters
short
ters
ill-natured
ters
violent
ters
crusty
terslikler
problems
ters
crabbed
ters
crosswise
ters
ugly
ters
wrong

It seems like you got up on the wrong side of the bed this morning. - Bu sabah yatağın ters tarafından kalkmışsın gibi görünüyor.

Tom got up on the wrong side of the bed and has been grouchy all day. - Tom yatağın ters tarafından kalktı ve bütün gün suratsızdı.

ters
doggish
ters
alien
ters
contra-
ters
anti-
ters
backwards

I think you've got it backwards. - Onu ters anladın sanırım.

Your sweater is on backwards. - Kazağını ters giymişsin.

ters
sour
ters
inverse

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

ters
disobliging
ters
upside down

In Spanish they use upside down question marks. - İspanyolcada ters soru işareti kullanılır.

He turned the table upside down. - O, tabloyu ters çevirdi.

ters
converse
ters
antidromic
ters
brusque
ters
snappish
ters
snuffy
ters
surly
ters
over

Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980. - Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı.

Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose. - Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır.

ters
moody
ters
counter-productive
ters
the reverse
ters
reciprocal
ters
counter to

Your idea runs counter to our policy. - Sizin fikriniz bizim politikamıza ters düşüyor.

ters
ınverse
ters
inverses
beklenmeyen terslik
(Kanun) contretemps
ters
bad tempered
ters
facedown
ters
backwards, in the opposite direction; in the wrong direction
ters
wrong, completely inappropriate (job, plan, idea)
ters
counter

That would be counterproductive. - O tamamen ters etkili olurdu.

Turn the knob counterclockwise. - Tokmağı saat yönünün tersine çevirin.

ters
wrong or opposite (direction, road)
ters
grumpy
ters
agley
ters
reverse or back (of something); opposite or other side, edge, or end: kumaşın tersi the other side of the fabric
ters
cranky
ters
awkward
ters
unfavourable [Brit.]
ters
churlish
ters
inverted; turned inside out
ters
blunt edge (of a cutting implement)
ters
backward

The students laughed under their breath when they saw that the teacher had put on his sweater backwards. - Öğrenciler öğretmenin kazağını ters giydiğini gördüklerinde alçak sesle güldüler.

I think you've got it backwards. - Onu ters anladın sanırım.

ters
bad-tempered, peevish, cantankerous, ornery; cross-grained
ters
perverse, wrong-headed, contrary
ters
inversely

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

ters
opposing
ters
mis

If you translate from your second language into your own native language, rather than the other way around, you're less likely to make mistakes. - Eğer ikinci dilinden anadiline çeviri yaparsan, bu durumun tersine tercihen, hata yapma olasılığın daha az olur.

By mistake I boarded a train going in the opposite direction. - Yanlışlıkla ters yöne giden bir trene bindim.

ters
(Matematik) opposite (angle)
ters
sub
ters
reverse; opposite, contrary; converse, inverse; wrong; inverted; surly, grumpy, moody, churlish, perverse, forbidding, curt; upside down, the wrong way round; back/reverse of sth; excrement, dung, droppings
ters
prov. feces, excrement; dung; turd
ters
sharply, brusquely, curtly, or crossly
ters
wrongly
ters
bloody-minded
ters
inside out; back to front; upside down
ters
inverse , reverse
ters
retro
ters
contradictory
ters
sharp, short, brusque, curt, or cross (answer, word)
ters
converse, inverse, or opposite (of something)
ters
snnppy
ters
{s} illegitimate
ters
disagreeable
ters
{s} froward
ters
upsidedown
ters
{s} indecorous
ters
untoward
ters
bloody minded
ters
stroppy
ters
snarl
ters
inverse, reverse
ters
peevish
ters
{s} frowning
ters
{s} fretful
ters
{s} dour
ters
{s} cussed
ters
{s} versed
ters
{s} fractious
ters
testy
ters
ill natured
ters
sullen
ters
{s} negative
ters
{s} inimical
ters
anti
ters
{s} wayward
ters
wrongheaded
ters
purl
yanal terslik
lateral inversion
Türkisch - Türkisch
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik: "Tersliğe bakın ki, o sıralar piyasada bir metre tel bile yoktur."- S. Birsel
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
TERS
(Osmanlı Dönemi) f. Korku
Ters
(Hukuk) MAKUS
Ters
(Osmanlı Dönemi) DEMAL
ters
Kesici bir aletin kesmeyen yanı
ters
Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal
ters
Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın
ters
Bir şeyin içe gelen yanı,arkası
ters
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
ters
Gerekli olan duruma karşıt olarak: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan
ters
Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert
ters
Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal
ters
Bir şeyin içe gelen yanı, arkası
ters
Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz
ters
Hayvan pisliği
ters
Bir şeyin aksi, karşıtı
Englisch - Türkisch

Definition von terslik im Englisch Türkisch wörterbuch

TERS
(Askeri) taktik vaka raporlama sistemi (tactical event reporting system)
terslik
Favoriten