solid

listen to the pronunciation of solid
Englisch - Türkisch
{s} katı

Süt dondu ve katılaştı. - The milk froze and became solid.

Madde katı, sıvı veya gaz olarak bulunabilir. - Matter can exist as a solid, liquid, or gas.

{s} sağlam

Bu evin sağlam bir temeli vardır. - This house has a solid foundation.

Bürokratlar dev şirketler ile sağlam bağları sürdürürler. - The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

{i} katı cisim
{s} yekpare
{s} sert

Su donduğunda ve sertleştiğinde, biz buna buz deriz. - When water freezes and becomes solid, we call it ice.

{s} tam, kesintisiz, aralıksız, fasılasız. 4
{s} mükemmel

Amerikan ekonomisi mükemmel durumdadır. - The American economy is in solid shape.

{s} cisimsel
kesintisiz
{s} güvenilir
aralıksız
muteber
sağlamlık
ittifakla
üst tabaka
masif (ağaç/tahta)
yekpare ve içi dolu (madde)
metanet
esaslı
{s} som

Bu heykel som altından yapılmış. - This statue is made of solid gold.

Kıralın tahtı som altından yapılmıştı. - The king's throne was made out of solid gold.

deliksiz
kaliteli
içinde boşluk olmayan
katı yiyecek

Bugün, bir hafta içinde ilk kez, Tom katı yiyecek yiyebildi. - Today, for the first time in a week, Tom was able to eat solid food.

ağırlığa dayanıklı
üç boyutlu
üç boyutlu cisim
sıkı
dayanıklı
dolma
içi dolu
katı madde
(Gıda teknolojisi) Kuru madde
{s} bütün
{s} metin
{s} türdeş
solid food katı yiyecek
{s} kübik
{s} koyu

Peynir, inek, keçi, koyun, ve diğer memelilerin sütlerinden yapılan bir katı gıdadır. - Cheese is a solid food made from the milk of cows, goats, sheep, and other mammals.

(Tıp) Cisim, sulp cisim
{s} masif
{s} tek parça
{i} üç boyutluluk
(Mukavele) masif, sıkı, dolu, katı
{s} eksiksiz
{s} aynı türden
{s} birbirine bağlı
{s} tam
(Biyoloji) solid
solid comfort ciddi ve sürekli rahat
{s} sağlam karakterli
(Tıp) Sulp, katı, pek
fasılasız
{s} birlik olan
sıvı olmayan
(Bilgisayar) düz çizgi
kunt
rijit
(Bilgisayar) düz
som (metal)
berk
kuvvet
üçboyutlu cisim
kesiksiz
mücessem
solidity
katılık
solid asphalt
sert asfalt
solid background
sağlam altyapı
solid bar
(Bilgisayar) kalın çubuk
solid body surface
(Askeri) katı cisim yüzeyi
solid bond
(Bilgisayar) doğrudan bağlama kablo
solid bond
doğrudan bağlama
solid brick
(İnşaat) fabrika tuğlası
solid bronze
sert bronz
solid chemical
(Kimya) katı kimyasal
solid color
tek renk
solid colored
tek renkli
solid colour
düz renk
solid composite
(Kimya) katı bileşim
solid coupling
solit kavrama
solid cylinder
(Matematik) katı silindir
solid density
katı yoğunluğu
solid diamond
(Bilgisayar) düz elmas
solid error
kalıcı hata
solid frame
(Bilgisayar) kalın çerçeve
solid fuel cooker
(Ticaret) katı yakıtlı pişirici
solid grease
katı yağ
solid in suspension
katı süspansiyon
solid injection
(Otomotiv) havasız püskürtme
solid load
rüsup
solid mass
(Tıp) solid kitle
solid material
sağlam malzeme
solid material
sedimanlar
solid mineral fuels
katı mineral yakıtlar
solid modelling
katı cisim modellemesi
solid oil
(Denizbilim) katı yağ
solid paint
(Otomotiv) mat boya
solid paint
(Otomotiv) opak boya
solid phase
katı faz
solid propellant
katı yakıt
solid propeller
tek parça pervane
solid putty
(İnşaat) som macun
solid residue
katı tortu
solid ring
(Tekstil) yekpare bilezik
solid start
sağlam başlangıç
solid start
iyi başlangıç
solid start
(Ticaret) sert başlangıç
solid state
yarı iletken
solid state
katıhal
solid state
kati hal
solid state device
katıhal aygıtı
solid state display
katıhal ekran
solid state memory
katıhal bellek
solid state physics
katıhal fiziği
solid state physics
katıların fiziği
solid state physics
katı hal fiziği
solid steel
masif çelik
solid suspension
katı süspansiyon
solid tire
havasız lastik
solid tire
(Otomotiv) dolgu lastik
solid type raiding
masif tip korkuluk
solid volume
boşluksuz hacim
solid volume
katı hacim
solid waste
(Ticaret) katı atıklar
solid waste burner
katı atık yakma makinesi
solid wastes
katı atıklar
solid web arch
dolgu gövdeli kemer
solid webbed
dolu gövdeli
solid wood parquet
(Marangozluk) masif ahşap parke
solid axle
yekpare dingil
solid body
katı cisim
solid fluid
katı akışkan
solid fuel
katı yakıt
solid geometry
uzay geometri
solid matter
katı madde
solid particle
katı tanecik
solid phase
katı hal
solid salt
kayatuzu
solid salt
katı tuz
solid solution
katı çözelti
solid state
katı durum
solid state
katı hal
solid tyre
dolma lastik
solid-state physics
katı hal fiziği
solid angle
katı açı
solid citizen
katı vatandaş
solid color
Düz renk
solid education
mükemmel eğitim
solid electrolyte
katı elektrolit
solid evidence
sağlam kanıt
solid head
yekpare silindir
solid lubricants
(Mühendislik) katı yağlayıcılar
solid of revolution
dönel cisim
solid propulsion charge
Katı sevk ücreti
solid rib
yekpare sınır, yekpare profil
solid rock
som kayaç
solid rubber
sert kauçuk
solid solubility
katı çözünürlügü
solid solution
sert çözelti
solid stance
Katı tutum, katı duruş
solid wood
masif ahşap
solid-mount
sabit monte edilmiş
solid-mounted
yüzeye sabitlenmiş

the management wished to get the solid-mointed engine.

solid-state
(Oyunlar) Maddenin katı hali
solid-state physics
Katı cisimler fiziği
solid-state relay
kesintisiz-durum rölesi
solid body
sert kısım
solid body
(Muzik) dolu gövde
solid bond
do¤rudan ba¤lama (kablo)
solid build
sağlam bina
solid color
(Askeri) DÜZ RENK: Noktalarla veya çizgilerle kesilmeksizin boyanmış renk
solid conductor
som iletken
solid core recovery
sağlam karot verimi
solid drawn tube
som çekme boru
solid error
kalici hata
solid foundation
sabit zemin
solid fuel
(Askeri) KATI YAKIT: Maden kömürü, kok, mangal kömürü, briket, toz yakıt, odun veya bunlardan yapılmış çeşitli yakıtlar ve benzerleri
solid geometry
katı geometri
solid geometry
üç boyutlu cisimler geometrisi
solid geometry
uzay geometrisi
solid gold
som altın
solid hoofed
toynaklı
solid hoofed
sert tırnaklı
solid line
Katı çizgi
solid lubricant
katı yağ
solid meal
sağlam yemek
solid meal
doyurucu öğün
solid measure
katı hacim ölçüsü
solid modelling
kati cisim modellemesi
solid of revolution
(Matematik) dönel katı cisim
solid paraffin
mum
solid particle
sert tanecik
solid propellant
(Askeri) KATI YAKIT: Devamlı kimyasal yanış için lüzumlu bütün harçlardan meydana gelmiş, katı halde bir roket yakıtı. Arzu edilen kimyasal ve fiziksel hassaları meydana getirecek şekilde karıştırılmış yakıt ve yakıcı madde birleşimi. Katı yakıtlar, genellikle kalıp halinde katılaştırılmış plastik haldedir. Açıkta kalan kısımlarından yanar ve tepki kuvveti meydana getirecek sıcak egzoz gazları çıkarır
solid rock
sağlam kayaç
solid rocket fuel
(Askeri) KATI ROKET YAKITI: Bak. "solid propellant"
solid rocket fuel
katı roket yakıtı
solid solubility
(İnşaat) katı çözünürlük
solid state
katılarla ilgili
solid state
katı haldeki
solid state
fiz. katı hal. solid-state physics katı hal fiziği
solid state amplifier
katihal yukselteci
solid state chemistry
katı durum kimyası
solid state components
katihal bilesenleri
solid state device
katihal aygiti
solid state display
katihal ekran
solid state memory
katihal bellek
solid state physics
katı cisimler fiziği
solid waste
katı atık
solid waste management
katı atık yönetimi
solid-melt equilibrium
katı-sıvı dengesi
booked solid
hiç yer kalmamış
booked solid
tamamen dolu
colour solid
(Aydınlatma) renk katısı
domestic solid waste
evsel katı atık
municipal solid waste
(Coğrafya) beledi katı atık
rock solid
çok sağlam
rock solid
taş gibi sağlam
rock solid
kırılmaz
semi solid
(Tıp) yarı katı
solidity
güvenirlik
Englisch - Englisch
In the solid state; not fluid
Lacking holes or hollows; as solid gold, solid chocolate
Written as one word, without spaces or hyphens

American English writes many words as solid that British English hyphenates.

Strong or unyielding; as a solid foundation
A three-dimensional figure (as opposed to a surface, an area, or a curve)
An article of clothing which is of a single color throughout

I prefer solids over paisleys.

Food which is not liquid-based

The doctor said I can't eat any solids four hours before the operation.

Favor; a solid: a favor, a helpful deed; in solid: in favor
A substance in the fundamental state of matter that retains its size and shape without need of a container (as opposed to a liquid or gas)
Excellent, especially musically
Lacking errors or inconsistencies
Without spaces or hyphens

Many long-established compounds are set solid.

Being of a single color throughout

He wore a solid shirt with floral pants.

Filling
Large, massive
a three-dimensional shape the state in which a substance has no tendency to flow under moderate stress; resists forces (such as compression) that tend to deform it; and retains a definite size and shape a substance that is solid at room temperature and pressure uninterrupted in space; having no gaps or breaks; "a solid line across the page"; "solid sheets of water"
incapable of being seen through; "solid blackness"
having three dimensions; "a solid object"
{a} firm, compact, sound, true, grave
{n} that which comprehends the whole, a body
a state of matter that is neither liquid or gas, substance with an internal crystalline structure
In the state of being a solid
a material which is not a gas or a liquid
of good quality and condition; solidly built; "a solid foundation"; "several substantial timber buildings
A structure that is solid is strong and is not likely to collapse or fall over. Banks are built to look solid to reassure their customers The car feels very solid. + solidly sol·id·ly Their house, which was solidly built, resisted the main shock. + solidity so·lid·ity the solidity of walls and floors
Not hollow; full of matter; as, a solid globe or cone, as distinguished from a hollow one; not spongy; dense; hence, sometimes, heavy
{s} three-dimensional; not liquid or gas, hard; having not interior cavities, not hollow; pure, unmixed; continuous; strong, stable; sound, reliable; united; unanimous; serious, substantial; thorough
Sound, well structured, firm
{i} figure or object having three dimensions; substance that is not a liquid or a gas, substance exhibiting rigidity
You use solid to describe something such as the basis for a policy or support for an organization when it is strong, because it has been developed carefully and slowly. Washington's attempt to build a solid international coalition. = strong + solidly sol·id·ly The Los Alamos district is solidly Republican So far, majority public opinion is solidly behind the government. + solidity so·lid·ity doubts over the solidity of European backing for the American approach
of one substance or character throughout; "solid gold"; "a solid color"; "carved out of solid rock"
The form of matter that has definite shape and volume
Lacking holes or hollows (solid gold, solid chocolate.)
not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the snow was firm underfoot"; "solid ground"
Any area of the sheet receiving 100 percent ink coverage, as compared to a screen tint
of definite shape and volume; firm; neither liquid nor gaseous; "ice is water in the solid state"
Fig
A solid is a substance that stays the same shape whether it is in a container or not. Solids turn to liquids at certain temperatures. the decomposition of solids. liquid
n matter with a definite shape, neither liquid nor gas
form of matter characterised by rigidity; has fixed volume and shape
A solid substance or object stays the same shape whether it is in a container or not. the potential of greatly reducing our solid waste problem He did not eat solid food for several weeks. liquid
Impenetrable; resisting or excluding any other material particle or atom from any given portion of space; applied to the supposed ultimate particles of matter
Worthy of credit, trust, or esteem; substantial, as opposed to frivolous or fallacious; weighty; firm; strong; valid; just; genuine
providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid food"; "ate a substantial breakfast"
Set without additional lead, or with the leading equivalent to the type size Type set 11/11 or 12/12, for example, is set solid
A solid object or mass does not have a space inside it, or holes or gaps in it. a tunnel carved through 50ft of solid rock. a solid mass of colour The car park was absolutely packed solid with people
United; without division; unanimous; as, the delegation is solid for a candidate
When applied to wooden furniture, the term means lumber rather than veneered plywood; that is, solid pieces of the same wood, instead of veneer over a core of different, less-interestingly-grained, wood
the state in which a substance has no tendency to flow under moderate stress; resists forces (such as compression) that tend to deform it; and retains a definite size and shape
a three-dimensional shape
Strong, unyielding (solid foundations.)
Any area of the sheet receiving 100 percent ink coverage
Solid evidence or information is reliable because it is based on facts. We don't have good solid information on where the people are He has a solid alibi
Firm; compact; strong; stable; unyielding; as, a solid pier; a solid pile; a solid wall
entirely of one substance with no holes inside; "solid silver"; "a solid block of wood"
that state of matter in which the constituent
A substance which maintains its shape, independent of the shape of its container
A substance that does not flow and therefore does not conform to the shape of its container
A magnitude which has length, breadth, and thickness; a part of space bounded on all sides
refers to opal that has not been backed, capped or treated by man
having a definite shape and volume
Firm textured, well structured
Applied to a compound word whose parts are closely united and form an unbroken word; opposed to hyphened
A three-dimensional shape or object, such as a sphere or a cube
Not having the lines separated by leads; not open
If you do something for a solid period of time, you do it without any pause or interruption throughout that time. We had worked together for two solid years. + solidly sol·id·ly People who had worked solidly since Christmas enjoyed the chance of a Friday off. see also rock-solid. One of the three basic states of matter. A solid forms from either a liquid or a gas (the other two states of matter) because, as the energy of the atoms decreases, they coalesce in the relatively ordered, three-dimensional structure of a solid. All solids have the ability to support loads applied either perpendicular (normal) or parallel (shear) to a surface. Solids can be crystalline (as in metals), amorphous (as in glass), or quasicrystalline (as in certain metal alloys), depending on the degree of order in the arrangement of the atoms. Platonic solid solid solution solid state device solid state physics
Having the constituent parts so compact, or so firmly adhering, as to resist the impression or penetration of other bodies; having a fixed form; hard; firm; compact; opposed to fluid and liquid or to plastic, like clay, or to incompact, like sand
of good substantial quality; "solid comfort"; "a solid base hit"
Of a fleshy, uniform, undivided substance, as a bulb or root; not spongy or hollow within, as a stem
acting together as a single undiversified whole; "a solid voting bloc"
Solid South
The electoral support of the Southern United States for Democratic Party candidates for nearly a century from 1877, the end of the Reconstruction, to 1964
solid angle
The three-dimensional analog of an angle
solid angles
plural form of solid angle
solid as a rock
Extremely thick and heavy, so as to make it impossible to move

We're not going to be able to break down this door, it's solid as a rock.

solid as a rock
Very reliable and dependable

Stewart has been solid as a rock ever since becoming the new vice-chairman.

solid emulsion
A type of colloid, of the form of a solid dispersed in a liquid
solid of revolution
A solid produced by taking a particular two-dimensional curve and rotating it through 360° about an axis. The curve will sweep out a surface, and the region inside the surface defines a solid
solid phase
One of the three fundamental structural phases of matter in which the cohesive force of matter is strong enough to keep the molecules or atoms in the given positions, restraining the thermal mobility
solid rocket
A rocket engine that uses a solid propellant that, when combusted, generates gases which are used for rocket propulsion
solid rockets
plural form of solid rocket
solid shot
A synonym for solid round shot or cannonball
solid slug
shotgun cartridge with a single projectile
solid sol
A type of colloid, of the form of one solid dispersed in another continuous solid
solid solution
any homogenous crystalline solid, consisting of more than one type of molecule or atom randomly dispersed, in which the structure is independent of its composition
solid state
of, or relating to the physical properties of solid materials, especially electromagnetic, thermodynamic or structural properties of crystalline solids
solid state
of, or relating to semiconductor materials, components and related devices; as distinct from older technologies such as vacuum tubes
solid tori
plural form of solid torus
solid torus
The topological space that is a Cartesian product of the 2-dimensional disk and the circle
solid torus
The standard representation of that topological space within Euclidean 3-dimensional space
solid-state
of, related to, or having the electromagnetic, thermodynamic or structural properties of a solid
solid-state
based upon semiconductors
solid-state device
Any device which employs the electric, magnetic or optical properties of a solid, especially of semiconductors
solid rocket boosters
(Teknoloji) Solid rocket boosters (SRB) (or motors, SRM) are used to provide the main thrust in spacecraft launches from the launchpad up to burnout of the SRBs. Many launch vehicles include SRBs, including the Ariane 5, Atlas V, and the NASA Space Shuttle. The NASA Space Shuttle uses two Space Shuttle SRBs, which are the largest of their type
solid-state physics
The branch of physics that studies the properties of materials in the solid state: electrical conduction in crystals of semiconductors and metals; superconductivity; photoconductivity. nnn
solid angle
An angle formed by three or more planes intersecting at a common point
solid angle
A solid slice of space starting from a point and extending to infinity in a region of directions that can be indicated by an area on the unit sphere The size of this area is a measure of the overall solid angle, which is given in steradians
solid angle
an angle formed by three or more planes intersecting at a common point (the vertex)
solid angle
A portion of the whole of space about a given point, bounded by a conical surface with its vertex at that point and measured by the area cut by the bounding surface from the surface of a sphere of unit radius centered at that point See steradian
solid arguments
clear complaints with intelligible arguments supporting them
solid basis
strong foundation, strong basis
solid body substance
the solid parts of the body
solid channel
investment channel which is not exposed to many risks but also does not earn a lot of profit
solid citizen
{i} resident which does actions for the good of society and demonstrates proper citizenship
solid evidence
clear proof, strong proof
solid fat
{i} fat (such as butter and shortening) derived from animal foods and also made from vegetable oils through hydrogenation
solid figure
a three-dimensional shape
solid figure
stable body, sturdy figure
solid foundation
sturdy base, stable base
solid fuel
substance in pellet or liquid form and is carried inside a rocket and used as fuel
solid fuel
Solid fuel is fuel such as coal or wood, that is solid rather than liquid or gas. a solid substance such as coal that is burnt to produce heat or power
solid geometry
geometry which deals with three-dimensional objects
solid geometry
the geometry of 3-dimensional space
solid geometry
The branch of mathematics that deals with three-dimensional figures and surfaces
solid ground
sturdy foundation, strong base
solid investor
person which devotes resources into secure investments with intent to profit
solid ivory
stupid, foolish, idiotic
solid meal
heavy meal, big meal
solid of revolution
A volume generated by the rotation of a plane figure about an axis in its plane
solid problem
serious problem, major problem
solid propellant
A rocket propellant in solid form, combining both fuel and oxidizer in the form of a compact, cohesive grain
solid propellant
solid fuel
solid satisfaction
true gratification, substantial satisfaction
solid solution
A single, solid, homogenous crystalline phase containing two or more chemical species
solid solution
A homogeneous crystalline structure in which one or more types of atoms or molecules may be partly substituted for the original atoms and molecules without changing the structure. Solid form of a liquid solution. As with liquids, a tendency for mutual solubility exists between any two coexisting solids (i.e., each can mix with the other); depending on the chemical similarities of the solids, mutual solubility of two substances may be 100% (as between silver and gold), or it may be near 0 (as between copper and bismuth)
solid solution
a homogeneous and stable solution of one solid substance in another
solid solution
A homogeneous solid mixture
solid solution
a single crystalline mineral phase which may range in composition anywhere between two endmember compositions For example an Mg-Fe solid solution carbonate must contain both Mg and Fe, but the composition may range in chemistry anywhere between (but not including) magnesite and siderite
solid solution
a single, solid, homogeneous crystalline phase containing two or more chemical species
solid solution
a homogeneous solid that can exist over a range of component chemicals; a constituent of alloys that is formed when atoms of an element are incorporated into the crystals of a metal
solid south
formerly the states of southern USA that supported the Democratic party following the Civil War
solid state
A timepiece with no moving parts All digital watches are 100% solid state Analog watches combine solid state circuits with moving parts
solid state
A device which is able to control current without the use of moving parts or vacuum tubes
solid state
This is a term used often to describe an electronic device which is made up of solid components (no moving parts)
solid state
Pertaining to circuits and components using semiconductors as substrates
solid state
Relating to the properties of solid, usually crystalline, materials including semiconductors Solid state science is often a mixture of physics, and chemistry, and materials science
solid state
a circuit that uses transistors and integrated circuits instead of vacuum tubes
solid wood
one hundred percent wood, made entirely of wood
solid-state
consisting of semiconductor materials and components and related devices
solid-state
consisting of semiconductor materials and components and related devices characteristic of or relating to the physical properties of solid materials especially electromagnetic or thermodynamic or structural properties of crystalline solids
solid-state
Solid-state electronic equipment is made using transistors or silicon chips, instead of valves or other mechanical parts
solid-state
a component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain it's thin, lifeless, and buzzy sound for a long time to come
solid-state
characteristic of or relating to the physical properties of solid materials especially electromagnetic or thermodynamic or structural properties of crystalline solids
solid-state
No moving parts As in Rolltronics' solid-state memory in contrast to hard disks with several moving parts Solid-state devices are inherently more durable
solid-state
Usually implies crystalline semiconductor materials used in the electronics industry
solid-state device
Electronic device that operates on the basis of the electric, magnetic, or optical properties of a solid material, especially one that uses a solid crystal in which an orderly three-dimensional arrangement of atoms, ions, or molecules is repeated throughout the entire crystal. Synthetic crystals of elements such as silicon, gallium arsenide, and germanium are used in transistors, rectifiers, and integrated circuits. The first solid-state device was the "cat's whisker" (1906), in which a fine wire was moved across a solid crystal to detect a radio signal. See also semiconductor
solid-state physics
the branch of physics that studies the properties of materials in the solid state: electrical conduction in crystals of semiconductors and metals; superconductivity; photoconductivity
solid-state physics
The branch of physics that deals with the physical properties of solid materials, especially the electromagnetic, thermodynamic, and structural properties of crystalline solids. Also called condensed matter physics. Branch of physics concerned with the physical properties of solid materials. It deals with the properties of crystal-lattice arrangements of atoms, and dislocations and defects in the arrangements. These structures are especially important in the study of the conductance of heat and electricity through solid materials
-holed solid torus
A three-dimensional topological space that is a handlebody with the specified number of 1-handles
Archimedean solid
Any of a class of semi-regular convex polyhedra composed of two or more types of regular polygon meeting in identical vertices
Catalan solid
The dual polyhedron of an Archimedean solid
Johnson solid
any of a class of convex polyhedra which is neither a Platonic solid, Archimedean solid, prism or antiprism
Kepler solid
A non-convex regular polyhedron having regular polygons as its faces and in which the same number of faces meet at each of its vertices
Platonic solid
Any one of the following five polyhedra: the regular tetrahedron, the cube, the regular octahedron, the regular dodecahedron and the regular icosahedron
quantum solid
any of a class of solids (such as that of helium) whose atoms or molecules undergo large zero-point motion even in the quantum ground state (at absolute zero)
rock solid
Physically very solid; very difficult to move
rock solid
Very dependable
solidity
The solid contents of a body; volume; amount of inclosed space
solidity
Moral firmness; validity; truth; certainty
solidly
In a solid or firm manner
rock-solid
Something that is rock-solid is extremely hard. Freeze it only until firm but not rock solid
solidity
{n} fulness of matter, firmness, truth
solidly
{a} firmly, compactly, soundly, truly
solidness
{n} solidity, gravity, seriousness, truth
municipal solid waste
(Çevre) Municipal solid waste (MSW) is a waste type that includes predominantly household waste (domestic waste) with sometimes the addition of commercial wastes collected by a municipality within a given area. They are in either solid or semisolid form and generally exclude industrial hazardous wastes. The term residual waste relates to waste left from household sources containing materials that have not been separated out or sent for reprocessing
Platonic solid
also known as regular polyhedron Geometric solid all of whose faces are identical regular polygons and all of whose angles are equal. There are only five such polyhedrons. The cube is constructed from the square, the dodecahedron from the regular pentagon, and the tetrahedron, octahedron, and icosahedron (with 20 faces) from the equilateral triangle. They are known as the Platonic solids because of Plato's attempt to relate each to one of the five elements that he believed formed the world
color solid
A three-dimensional diagram in which colors are arranged schematically according to their three attributes of hue, value, and saturation
rock solid
{s} completely stable and solid; unlikely to break
rock-solid
approval If you describe someone or something as rock-solid, you approve of them because they are extremely reliable or unlikely to change. Mayhew is a man of rock-solid integrity
solidity
{i} state or quality of being solid, hardness; steadiness, stability, firmness
solidity
The state or quality of being solid; density; consistency, opposed to fluidity; compactness; fullness of matter, opposed to openness or hollowness; strength; soundness, opposed to weakness or instability; the primary quality or affection of matter by which its particles exclude or resist all others; hardness; massiveness
solidity
the consistency of a solid state of having the interior filled with matter
solidity
The state or quality of being solid
solidity
state of having the interior filled with matter
solidity
Moral firmness; soundness; strength; validity; truth; certainty; as opposed to weakness or fallaciousness; as, the solidity of arguments or reasoning; the solidity of principles, triuths, or opinions
solidity
the consistency of a solid
solidly
as an undiversified whole; "the unions voted solidly for Roosevelt"
solidly
with strength and soundness; "a solidly built house"
solidly
as an undiversified whole; "the unions voted solidly for Roosevelt
solidly
in a solid manner; firmly, stably, strongly, soundly
solidly
In a solid manner; densely; compactly; firmly; truly
solidly
with strength and soundness; "a solidly built house" as an undiversified whole; "the unions voted solidly for Roosevelt
solidness
The property of being solid
solidness
{i} state or quality of being solid, hardness; steadiness, stability, firmness
solidness
State or quality of being solid; firmness; compactness; solidity, as of material bodies
solidness
Soundness; strength; truth; validity, as of arguments, reasons, principles, and the like
solids
Dissolved and suspended matter in water Dissolved solids are those which are in solution and not removed by filtration; suspended solids are removed by filtration
solids
plural of solid
solids
The part of the paint, pigments and resin which do not evaporate
solids
The ability of the CAD software to realize that a volume is filled with solid matter These CAD systems can display a design so that it looks like a solid object Includes recognition of surfaces and wireframes
solids
definite shape and volume, resist deformation
solids
Three-dimensional figures usually referring to lead soldiers
solids
the components of an ink formulation other than the vehicle which are not removed from the film by the drying process
solids
The solids content of a paint that is left over after the solvent evaporates (Same as nonvolatile )
solids
{i} ingredients (such as pigments) of the paint remaining on surfaces after the solvents have evaporated; non-volatile elements in a sealer or adhesive; industrial tires with no air chamber
solids
The portion of sewage the consists of solid material as opposed to liquids or gases BACK TO PAGE
solids
Solid substances or bodies; not liquid or gas
solids
Non-volatile matter in the composition of a coating or a caulk, i e the ingredients in a coating that, after drying, constitute the dry film Solids are composed mostly of pigment and binder
vote solid
vote unanimously, vote entirely for the same choice
Türkisch - Englisch
(Biyoloji) solid
solid faz
(Tıp) solid phase
solid
Favoriten