zor

listen to the pronunciation of zor
Türkisch - Englisch
difficult

It's difficult to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

He can't cope with difficult situations. - Zor durumlarla başa çıkamıyor.

troublesome
tough

My immediate boss is tough to please. - Şimdiki patronumu memnun etmek zordur.

Tom knew it was going to be tough to convince Mary to go to the hospital. - Tom Mary'yi hastaneye gitmesi için ikna etmenin zor olacağını biliyordu.

hard

The old man was hard of hearing. - Yaşlı adam duymakta zorlanıyor.

Understanding you is really very hard. - Seni anlamak gerçekten çok zor.

crucial
uneasy; causing difficulty
knotty
tight

I have to tighten my belt. - Ben kemerimi sıkmak zorundayım.

I have to tighten these bolts. - Bu civatayı sıkmak zorundayım.

prickly
barely

I barely missed being struck. - Çarpılmaktan zar zor kurtuldum.

During droughts, farmers are barely able to eke out a living. - Kuraklık sırasında, çiftçiler kıt kanaat zorlukla geçinebiliyorlar.

complicated

It doesn't have to be that complicated. - Bu o kadar karmaşık olmak zorunda değil.

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

uneasy
problematic
(Kanun) virtue
stringent
severe

In any case, she'll have to be severely punished. - Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak.

Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite. - Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı.

trying

I had a hard time trying to get this report finished on time. - Bu raporu zamanında bitirtmeye çalışırken zor bir zaman geçirdim.

I have to keep trying. - Denemeye devam etmek zorundayım.

awkward

It's awkward for me to go to them without an invitation. - Onlara davetiyesiz gitmek benim için zordur.

hardly

Tom could hardly breathe after the race. - Tom yarıştan sonra zor nefes alabiliyordu.

She hardly speaks English. - O zar zor İngilizce konuşur.

tricky

Operation of this computer is tricky. - Bu bilgisayarın çalıştırılması zordur.

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

difficult, hard
compulsion, constraint, obligation, necessity: Bunu yapmak zorunda değilim. I'm not obliged to do this. Ne zorun vardı bunu yapmaya? What made you feel obliged to do this?
rough

She had a rough childhood. - Zor bir çocukluğu vardı.

You'll have a rough time. - Zor bir zaman geçireceksin.

main

It is hard to maintain one's reputation. - Birinin ününü sürdürmek zordur.

I didn't know I was going to have to introduce the main speaker. - Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.

might

No matter how tired I might be, I have to work. - Ne kadar yorgun olursam olayım, çalışmak zorundayım.

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

mean

This has got to mean something. - Bu manidar olmak zorunda.

The teacher found it difficult to get his meaning across to the students. - Öğretmen ne demek istediğini öğrencilere anlatmayı zor buldu.

stiff
pressure, coercion (exerted upon a person's mind): Onları ancak zor kullanarak hizaya getirebilirsin. The only way you can get them to fall into line is to pressure them
difficult, hard, troublesome, tough, stiff; difficulty; obligation, compulsion, constraint; force, strength; barely, hardly
with difficulty

They answered my questions with difficulty. - Sorularımı zorlukla yanıtladılar.

I escaped from the sinking boat with difficulty. - Batan tekneden zorlukla kaçtım.

arduous

She went through a long and arduous vocational course. - O uzun ve zorlu bir meslek kursundan geçti.

trickish
trouble, difficulty, worry, problem: Hiçbir zoru yok. He's got nothing troubling him
physical violence or the threat of physical violence, force: Zoru görünce direnmekten vazgeçti. When threatened with force he stopped holding out. Beni zor kullanmaya mecbur etme! Don't make me use force!
hairy
constraint
formidable

Tom would be a formidable opponent. - Tom zorlu bir rakip olacaktır.

barely, just. Z
baffling
cruel

Why do you always have to be so cruel? - Neden her zaman bu kadar gaddar olmak zorundasın?

inconvenient

He has to go to the bathroom right when the food's being served. He's always doing things at such inconvenient times. - O, yemek sunulduğunda doğru tuvalete gitmek zorunda. O hep böyle uygunsuz zamanlarda bir şeyler yapıyor.

strain

Tom's patience is being strained. - Tom'un sabrı zorlanıyor.

There's a deep strain of anti-intellectualism in American history. - Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var.

force

The force of the wind made it difficult to walk. - Rüzgarın gücü yürümeyi zorlaştırdı.

Don't force the child to eat. - Çocuğu yemesi için zorlama.

exacting
bodily ailment or disorder: Zekâvet'in aklından zoru var galiba. It looks like Zekâvet's touched in the head. Hilmi'nin midesinden zoru var. Hilmi's got a stomach complaint
strength

A great warrior radiates strength. He doesn't have to fight to the death. - Büyük bir savaşçı güç yayar. O ölümüne savaşmak zorunda değildir.

Tom must conserve his strength. - Tom gücünü korumak zorundadır.

thorny
compulsion
dys-
straitened
trick

That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve. - Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak.

It's hard to teach an old dog new tricks. - Yaşlı bir köpeğe yeni hünerler öğretmek zor.

sticky

She helped me in a very sticky situation. - Çok zor bir durumda bana yardım etti.

uphill

After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again. - Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

ticklish
subtle
a tough
toughest

Tom has the toughest job here. - Tom burada en zorlu işe sahip.

He looked the toughest of all the challengers. - Bütün rakiplerin en zorlusu görünüyordu.

tougher
dys
bated
heavy

The box was so heavy that Tom had to help Mary carry it home. - Kutu o kadar ağırdı ki Tom Mary'nin onu eve götürmesine yardım etmek zorunda kaldı.

Because of the heavy fog, we could barely see the road in front of us. - Yoğun sisten dolayı önümüzdeki yolu zar zor görebildik.

imperative

It's imperative that you follow the instructions carefully. - Dikkatli bir şekilde talimatları izlemek zorundasın.

It is imperative for you to act at once. - Derhal hareket etmen zorunludur.

{f} slog
zor durum
crunch
zor bulunur
scarce
zor durum
predicament
zor durum
hole
zor duruma sokan
embarrassing
zor (bulunur)
elusive
zor (iş)
heavy
zor (iş)
strenuous
zor anlayan
slowwitted
zor anlayan
slow
zor bela
hardly
zor beğenen
discriminating
zor beğenir
captious
zor beğenir
(Argo) bitchy
zor durum
(Otomotiv) mess
zor durum
(Askeri) plight
zor durum
emergency
zor durum
(Askeri) duress situation
zor durum
difficult situation

Without your help, I couldn't have gotten over that difficult situation. - Yardımın olmadan o zor durumu atlatamazdım.

Even in the most difficult situations, Tom has never lost heart. - En zor durumlarda bile, Tom asla cesaretini kaybetmedi.

zor durumda
(Konuşma Dili) up the creek
zor durumda
on the spot

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor durumda
(Konuşma Dili) in bad
zor durumda
in a tight squeeze
zor durumda
in a tight spot

I found myself in a tight spot. - Ben kendimi zor durumda buldum.

Sami knew he was in a tight spot. - Sami zor durumda olduğunu biliyordu.

zor durumda
in a squeeze
zor gelişen
(Gıda) fastidious
zor gelmek
difficult for
zor gelmek
be difficult for
zor gelmek
be difficult for (someone)
zor görev
(deyim) an uphill battle
zor günler
hard times
zor güç
hard
zor hayat
hard life
zor
(Argo) stinker
zor
(Ticaret) hard labour
zor
toil
zor
(Ticaret) job

My boss assigned the hard job to me. - Patronum zor işi bana verdi.

George is reluctant to take on that difficult job. - George o zor işi almaya isteksizdir.

zor
long shot
zor soru
teaser
zor sorun
teaser
zor zamanlar
difficult times
zor durumda
In trouble, at a low ebb, in times of need, in need, at a push, up a tree, in deep water
zor unutulan
haunting
zor anlaşılır
slippery
zor bela
1. with great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
zor belâ
with a heavy heart
zor beğenen
queasy
zor beğenen
choosy
zor beğenen
difficult
zor beğenen
finicking
zor beğenen
finical
zor beğenen
finicky
zor beğenen
fastidious
zor beğenen
fussy

Tom is a fussy eater. - Tom zor beğenen bir yiyici.

He is a very fussy eater. - O, zor beğenen bir yiyicidir.

zor beğenen
exacting
zor beğenen tip
kittle cattle
zor beğenir
fastidious
zor beğenir
squeamish
zor beğenir
picky
zor beğenirlik
squeamishness
zor beğenirlik
queasiness
zor beğenme
state of being finicky
zor beğenme
choosiness
zor beğenme
pickiness
zor beğenme
selectiveness
zor bulunurluk
scarceness
zor durum
push
zor durum
spot

I found myself in a tight spot. - Ben kendimi zor durumda buldum.

Tom was put on the spot. - Tom zor durumda bırakıldı.

zor durum
cleft stick
zor durum
toughie
zor durum
scrape
zor durum
grievousness
zor durum
pickle

I'm in a pretty pickle. - Ben oldukça zor durumdayım.

zor durum
sad pickle
zor durum
impasse
zor durum
sorry pickle
zor durum
den
zor durum
lurch

He left me in the lurch. - O beni zor durumda bıraktı.

zor durum
nice pickle
zor durum
tight corner
zor durum
foul
zor duruma düşmek
go to the wall
zor duruma düşürmek
push smb. to the wall
zor duruma düşürmek
drive smb. to the wall
zor duruma sokmak
hog tie
zor durumda
out on a limb
zor durumda olmak
be in a cleft stick
zor durumda terketmek
leave in the lurch
zor durumdaki
hard set
zor durumdan kurtulmuş
off the hook
zor durumdan çıkarmak
extricate
zor dönem
(deyim) a bed of thorns
zor dönem
a rough time
zor dönem
(deyim) a bed of nails
zor dönemler
hard times

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

zor gelmek
to be difficult for
zor gelmek
(for something) to be difficult for (someone)
zor gelmek
baffle
zor günler geçirmek
fall on evil days
zor hedef grafiği
(Askeri) hard target graphic
zor inanan
incredulous
zor insan
difficult person
zor
a long way to hoe
zor iş vermek
hand smb. lemon
zor karar
difficult decision
zor kavramak
be slow on the uptake
zor kimse
(deyim) a hard case
zor kişi
(deyim) awkward customer
zor kişi
(deyim) ugly customer
zor kullanan
extortionate
zor kullanan
strong arm
zor kullanarak
by force
zor kullanarak
at the point of the bayonet
zor kullanarak
by violence
zor kullanmadan
without resort to force
zor kullanmak
strong arm
zor kullanmak
to use force
zor kullanmak
resort to force
zor kurtulmak
have a narrow escape
zor mesele
hard case
zor mesele
large order
zor pişirme
(Gıda) hard boiling
zor pozisyon
pound
zor soru
stumper
zor soru
poser
zor soru
twister
zor ve sıkıcı işler
chores
zor yaparsın
You're going to have some trouble doing that (often said tauntingly)
zor yürü
wading
zor zamanlar
hard times
zor zar
see zar zor
zor zor söyletmek
winkle out
zor çocukluk
difficult childhood
zor ölüm
violent death
zor şey
stinker
zor! You're going
to have some trouble doing that! (often said tauntingly)
zor/u zoruna
1. with very great difficulty, with the greatest of difficulty. 2. just barely
başa çıkılması zor kimse
handful
çözümü zor
subtle
anlaşılması zor
abstruse
anlaşılması zor
complicated

It's a complicated story. - Bu anlaşılması zor bir hikaye.

zar zor geçinmek
live from hand to mouth
epey zor
pretty difficult
zor durumda bırakmak
strand
zor durum
the hot seat
zor durum
trouble

She stood by him whenever he was in trouble. - Her zor durumda olduğunda o yanında oldu.

zor duruma sokmak
snooker
zor durumda
in a tight corner
zor durumda
in a pickle
zor durumda
in the soup
zor
sweat
Zor durumda
(deyim) over one's head
güç olmak, zor olmak
power to be difficult to
kendini zor tutmak
hardly contain yourself
uğraşılması zor
tricky
zor durumda kalmak
strand
zor durumda olmak
be hard up
Türkisch - Türkisch
Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu."- N. Cumalı
Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı."- H. Taner
Sıkıntı veya güçlükle yapılan: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir."- B. Felek
Sıkıntı veya güçlükle yapılan
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
Güçlükle, zorla
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi, ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm."- R. N. Güntekin
Yapamazsın!
Yüküm, mecburiyet
Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi."- M. Ş. Esendal
Baskı
teng
zor alım
Tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması
zor alım
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
zor bela
Güçlükle
Zor durumda bırakmak
sallamak
zar zor
Güçlükle, zorla, dara dar; kıt kanaat
Englisch - Türkisch

Definition von zor im Englisch Türkisch wörterbuch

daha zor
much harder
daha zor
harder