point

listen to the pronunciation of point
İngilizce - Türkçe

Bir uçağa ya da helikoptere asla bir lazer işaretleyici doğrultmamalısın. - You should never aim a laser pointer at an airplane or helicopter.

Uçak kalkış noktasındaydı. - The plane was on the point of taking off.

nokta

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam yoktur. - Fourthly, my first three points do not exist.

puan

Biz iki puanla kaybetti. - We lost by two points.

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

{f} işaret etmek

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

{f} işaret et

O, oradaki kuleyi işaret etti. - He pointed to the tower over there.

Tom dağlara doğru işaret etti. - Tom pointed towards the mountain.

hedefe nişan almak
{i} vurgu

Bu nokta özel bir vurguyu hak ediyor. - This point deserves special emphasis.

Ben konuyu vurguladım. - I stressed the point.

namlu
noktasal
fermaya oturmak
borsada puan
noktalama işareti
(Bilgisayar) göster

O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi. - She pointed her finger at him accusingly.

Tom Mary'ye hatalarını gösterdi. - Tom pointed out Mary's mistakes.

çıkmak (çıban)
coğrafyada burun
işaretleme
üzerine çevirmek
kapı

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

Tom arka kapıyı işaret etti. - Tom pointed to the back door.

(Tıp) point
(Bilgisayar) işaret etme

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

isabetli

Onun söylediği kısa ve isabetliydi. - What he said was brief and to the point.

Cevabı çok isabetliydi. - His answer is to the point.

duy

Bakış açına hepimiz ilgi duyardık. - We'd all be interested in your point of view.

önemine işaret etmek
(Bilgisayar) yazıtipi boyutu birimi
ferma yapmak (av köpeği)
av köpeği ferma yapmak
virgül

İngilizcede, virgül yerine bir ondalık nokta kullanırız. - In English, we use a decimal point instead of a comma.

gaye
durum

Ben o noktada durumun tehlikesini fark ettim. - At that point I realized the danger of the situation.

Bir kişinin bir şeye bakma tarzı onun durumuna bağlıdır. - One's point of view depends on the point where one sits.

burun
neden

Neden bunu yapmak zorundayım? Anlamı ne? - Why do I have to do this? What's the point?

Senin hatalarını belirttikleri nedeniyle düşmanlarını sev. - Love your enemies, for they point out your mistakes.

çekit
yer

Tom Mary'nin durduğu yeri gösterdi. - Tom pointed to where Mary was standing.

Tom yere işaret etti. - Tom pointed to the ground.

göstermek

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

İnsanları parmakla göstermek kabalıktır. - It's rude to point at people.

sivri uç
sıvamak
yarar

O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor. - She thinks her job is pointless.

Yememenin yararı nedir? - What's the point of not eating?

konu

Ben bu konuda seninle aynı fikirde olamam. - I can't go along with you on that point.

Ben o konuda zorunlu olarak seninle aynı fikirde olamam. - I can't necessarily agree with you on that point.

noktalamak
(duvar) boşlukları doldurmak
özellik

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı. - The teacher particularly emphasized that point.

ucunu sivriltmek
amaç

Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var. - With all due respect, I think they both had valid points.

Onu yapmada amaç nedir? - What's the point in doing that?

priz
anlam

Sanırım konuyu anlamadın. - I think you've missed the point.

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

derece

Bu son derece önemli bir konu. - This is an extremely important point.

Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. - Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius.

husus

Tom'un geçerli bir hususu var. - Tom has a valid point.

Bu hususta uzlaşmaya varmak zorunda kaldım. - I had to compromise on this point.

doğrultmak

O silahı bana doğrultmak istemiyorsun. - You don't want to point that gun at me.

an
çekitlemek
nitelik
Dansta ayak parmağıyla gösterme
ferma etmek
(measure) Pt (Yazıtipi boyutu birimi)
{i} sayı

Bu konuda Tom pek de haksız sayılmaz. - Tom has a point here.

{i} etki
point at parmakla işaret etmek
{f} uç vermek
(Askeri) NİŞAN ALMAK; TEVCİH ETMEK: Herhangi bir silahla bir hedefe nişan almak, bir silahı herhangi bir hedefe tevcih etmek
tüfeğin namlusunu hedefe çevirm
{i} incelik
{f} çıkmak (çıban vb)
hareketsiz durup avın yerini göstermek
{f} bitirmek
{f} doğrultmak (silah)
{i} oyma kalemi
{f} sivrilmek
{i} nokta: boiling point kaynama noktası. freezing point donma noktası. point of intersection kesişme noktası
{f} sivriltmek
{f} çevirmek
point of view
bakış açısı

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış. - Try to see the problem from her point of view.

pointed
sivri uçlu
turning point
dönüm noktası

Quebec için mücadele savaşta dönüm noktasıydı. - The Battle for Quebec was the turning point in the war.

Bu onun hayatının dönüm noktasıydı. - This was the turning point of his life.

pointed
{s} sivri

Volkanlıların sivri kulakları vardır. - Vulcans have pointed ears.

Kedilerin sivri kulakları var. - Cats have pointed ears.

point out
(Fiili Deyim ) 1- işaret etmek , göstermek 2- dikkati çekmek , belirtmek 3- ihtar etmek , hatırlatmak
point out
belirtmek

Hesabının yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. - I beg to point out that your calculation is wrong.

Sadece birkaç potansiyel sorunu belirtmek istiyorum. - I'd just like to point out a few potential problems.

point out
işaret etmek

Senin önerinle ilgili bazı sorunları işaret etmek istiyorum. - I'd like to point out some problems regarding your suggestion.

point of view
görüş açısı
point at
doğrultmak
point at
çevirmek
point at
-e doğrultmak
point bar
(Askeri)
point bar
(Askeri) noktasal engel
point bar
(Askeri) işaret çubuğu
point gap
platin açıklığı
point gun
silah doğrultmak
point in time
çok kısa bir süre
point of exit
(Ticaret) çıkış yeri
point of failure
kırılma noktası
point of origin
(Askeri) başlangıç noktası
point of sale display
satış noktasında sergileme
point of sale terminal
(Bilgisayar) satış uçbirimi
point of sales
(Ticaret) satış noktaları
point of sales
(Bilgisayar) satış noktası
point of sales terminal
(Teknik,Ticaret) satış uçbirimi
point of view
noktainazar
point out
-e dikkati çekmek
point size
(Bilgisayar) yazıtipi boyu
point the finger at
suçlamak
point to
(Bilgisayar) seçeneğine gelip
point to
delalet etmek
point to multipoint
(Bilgisayar,Teknik) noktadan çoklu noktaya
point to point
(Bilgisayar,Teknik) noktadan noktaya
point to point protocol
(Bilgisayar) noktadan noktaya protokol
point zero
(Askeri) yer sıfır noktası
point a moral
kıssadan hisse çıkarmak
point a moral
ahlak dersi çıkarmak
point at
işaret et

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

point at infinity
sonsuzdaki çekit
point blank
aşikar
point charge
çekit yük
point contact
çekit teması
point gamma
çekit gama
point load
çekit yükü
point of application
uygulama çekidi
point of bearing
kerteriz çekidi
point of break
kopma çekidi
point of contact
değme çekidi
point of entry
giriş noktası
point of honour
şeref meselesi
point of impact
vuruş çekidi
point of intersection
kesişme çekidi
point of no return
dönüşü olmayan çekit
point of reference
referans çekidi
point of sale
satış çekidi
point of support
destek çekidi
point of view
görüş

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

point of view
bakım
point out
belirt

Senin hatalarını belirttikleri nedeniyle düşmanlarını sev. - Love your enemies, for they point out your mistakes.

Sadece birkaç potansiyel sorunu belirtmek istiyorum. - I'd just like to point out a few potential problems.

point out
-e dikkat çekmek
point out
göstermek
point set
çekit küme
point to point
nokta nokta
point-blank
doğrudan

Doğrudan doğruya bana kovulduğumu söyledi. - He told me point-blank that I was fired.

point-blank
yakın
point-blank
burnunun dibinden
point-blank
yakından
point blank
Doğrudan doğruya hedefe yapılan atış
point blank
Doğrudan doğruya; yakından
point blank
Doğrudan doğruya atılabilecek kadar yakın
point blank range
(Askeri) İLK HıZ MESAFESİ; SABİT NİŞANGAH MESAFESİ: Bir merminin bir kavis yapmadan ve mermi yolunun hemen hemen düz olarak teşekkül edeceği kadar yakın mesafe. Bu mesafede silaha hiçbir yükseliş acısı verilmez ve hafif ateşli silahlarda sabit nişangahla, hedefin biraz aşağısına nisan alınmak suretiyle atış yapılır
point charge
nokta yük
point estimation
tek değerli tahmin
point finger
parmakla işaret etmek
point fingers
Suçlamak
point load
nokta yükü
point of application
uygulama noktası
point of articulation
ses çıkartma noktası, eklemleme noktası, çıkak
point of bearing
kerteriz noktası
point of conflict
çatışma noktası
point of discontinuity
süreksizlik noktası
point of entry
yabancı ülkeye giriş yapılan hava alanı yada liman
point of inflection
büküm noktası, bükülme noktası
point of order
sipariş noktası
point of reference
referans noktası
point of seraglio
Sarayburnu
point of support
destek noktası, mesnet noktası
point of time
zaman noktası
point set
nokta küme
point something out
Birine hakkında henüz bilgisi olmadığı ya da düşünmemiş olduğunu bildirmek, dikkatine sunmak, dikkatini çekmek
point the way
nokta yolu
point up to
noktasına kadar
point view
nokta görünümü
point-blank
dolaysız
point-to-point
iki nokta arasında yapılan
point to point
iki nokta arası at yarışı
point to point
(Askeri) HAT MUHABERESİ: Sabit bir kanal üzerindeki sabit bir istasyonla diğer sabit bir istasyon arasındaki yapılan muhabere ile ilgili
point to point access
(Bilgisayar) noktadan noktaya erişim
point to point circuit
noktadan noktaya devre
point to point communication
(Bilgisayar,Teknik) noktadan noktaya iletişim
point to point communication
noktadan noktaya iletisim
point to point line
noktadan noktaya hat
point to point race
iki nokta arası at yarışı
point to point sealift
(Askeri) NOKTADAN NOKTAYA DENİZDEN İKMAL, NAKLİYE: Kıyı harekatları üzerine idari çıkarmalarda ve lojistikte, belirtilen limanlar arasında Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı çekirdeğinde veya ticari ulaştırmada askerlerin ve/veya yüklerin intikali. Ayrıca bakınız: "administrative landing", "administrative movement", "logistics over the shore operations" (Not: Amerikan Savunma Kurulu "Military Sealift Command-Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı" kelimesini kullanmamaktadır. )
pointless
anlamsız

Sanırım işim anlamsız. - I think my job is pointless.

Anlamsız bir yaşam, erken doğmuş bir ölümdür. - A pointless life is a premature death.

pointed
{f} işaret et

Tom bazı sorunlara işaret etti. - Tom pointed out some problems.

Öğretmen tahtaya işaret etti. - The teacher pointed to the blackboard.

pointless
saçma
point at
parmakla göstermek

İnsanları parmakla göstermek kabalıktır. - It is bad manners to point at people.

İnsanları parmakla göstermek terbiyesizlik. - It's bad manners to point at people.

point at
işaret etmek

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

point out
dikkat çekmek

Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum. - Sorry, but I want to point out a few errors.

point out
dikkatini çekmek

Biz başlamadan önce, bir şey kırmamak için çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda herkesin dikkatini çekmek istiyorum. - Before we begin, I'd just like to point out to everyone that we have to be very careful not to break anything.

pointed
maksatlı/sivri uçlu
pointed
{s} uçlu
pointedly
anlamlı şekilde
pointedly
anlamlı olarak
pointless
manâsız
point at
-e çevirmek
point at
göstermek

Başkalarını göstermek kabalıktır. - It's not polite to point at others.

İnsanları parmakla göstermek kabalıktır. - It's rude to point at people.

point out
ifade etmek
pointed
işaret edilen
pointed
kesin
pointed
tesirli
pointed
keskin uçlu
pointed
sert
pointing
tevcih
pointing
(İnşaat) derz yapma
pointing
(Telekom) gez göz
pointing
(Mimarlık) derz
pointing
(İnşaat,Teknik) sivriltme
pointing
(Telekom) nişan
pointing
(İnşaat) derzleme
pointing
(Telekom) hedefleme
pointing
(Askeri) nişan alma
pointing
kuşku
pointless
etkisiz
pointlessly
gereksizce
points
(Bilgisayar) punto
points
(Otomotiv) temas uçları
points
(Ticaret) puan

Takımımız iki puan öndedir. - Our team is two points ahead.

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

points
(Ticaret) derece
points
(Bilgisayar) nokta

Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam yoktur. - Fourthly, my first three points do not exist.

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

points
puanlar

Tom bazı hasar puanları aldı. - Tom has taken some damage points.

points
(Otomotiv) platin
points
(Ticaret) sayı
points
noktalar

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

to the point
tam yerinde isabetli
to the point
isabetli

Onun konuşması kısa ve isabetliydi. - His speech was short and to the point.

Cevabı çok isabetliydi. - His answer is to the point.

to the point
tam yerinde

Onun konuşması tam yerindeydi. - His speech was to the point.

pointless
gayesiz
pointless
puvansız pointlesslyanlamsızca
Türkçe - Türkçe
Kuzey Amerika kıtasında, kuzeybatı topraklarında bir göl
İngilizce - İngilizce
To extend the index finger in the direction of something in order to show where it is or to draw attention to it
To repair by removing and replacing loose mortar
A sharp extremity

cricket A fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover.

To direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
To direct or encourage (someone) in a particular direction

If he asks for food, point him toward the refrigerator.

To direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
To repair mortar

It's rude to point at other people.

A discrete division of something

UK An electric power socket.

To draw attention to something or indicate a direction
be positionable in a specified manner; "The gun points with ease"
{n} a sharp end, indivisible part of time or space, nicety, critical moment, stop in writing
{v} to sharpen, level, direct, note, divide
On a railway track, the points are the levers and rails at a place where two tracks join or separate. The points enable a train to move from one track to another. the rattle of the wheels across the points
To appoint
The amount paid to the lender to secure a lower interest rate A point is equal to 1 percent of the loan amount Back to alphabetical list
a period; hence, figuratively, an end, or conclusion
a promontory extending out into a large body of water; "they sailed south around the point"
A one-time charge paid by a borrower at closing to receive a lower rate Each point is one percent of the mortgage amount
a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
A peninsula
a device by which trains change tracks; switch
If you make a point of doing something, you do it in a very deliberate or obvious way. She made a point of spending as much time as possible away from Osborne House
(fonts): Describes type size in proportional fonts One point is 1/72 in Refers to type height from the bottom of the descenders (the bottom of a g) to the top of the ascenders (generally the top of capital letters ) Newsprint is about 10 point
a case in point: see case in point of fact: see fact to point the finger at someone: see finger a sore point: see sore. boiling point critical point freezing point melting point metal point Old Point Comfort Point Four Program West Point zero point energy
On the Internet, to direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
That which pricks or pierces; the sharp end of anything, esp
If something points to a place or points in a particular direction, it shows where that place is or it faces in that direction. An arrow pointed to the toilets You can go anywhere and still the compass points north or south
a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
A zero-dimensional mathematical object representing a location in one or more dimensions
mark with diacritics; "point the letter"
One of the twelve triangular positions in either table of a backgammon board, on which the stones are played
Anything which tapers to a sharp, well- defined termination
If you point to something that has happened or that is happening, you are using it as proof that a particular situation exists. George Fodor points to other weaknesses in the way the campaign has progressed
The point of something such as a pin, needle, or knife is the thin, sharp end of it
You use point to refer to something that someone has said or written. We disagree with every point Mr Blunkett makes The following tale will clearly illustrate this point
the sharp end of a piercing instrument, as a needle or a pin
If you ask what the point of something is, or say that there is no point in it, you are indicating that a particular action has no purpose or would not be useful. What was the point of thinking about him? There was no point in staying any longer
the proposition to be established; as, the point of an anecdote
any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass; "he checked the point on his compass"
A one-time charge by the lender for originating a loan A point is 1 percent of the amount of the mortgage
An angle equivalent to eleven and a quarter degrees, that is 1/32 of a circle. Most commonly used to indicate a relative bearing to an object or vessel, but can be used to describe a compass bearing
intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself"
One point equals 1% of the mortgage loan amount Fees associated with mortgage loans are often calculated in points Back to top
Whatever serves to mark progress, rank, or relative position, or to indicate a transition from one state or position to another, degree; step; stage; hence, position or condition attained; as, a point of elevation, or of depression; the stock fell off five points; he won by tenpoints
a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
A pointed piece of quill or bone covered at one end with vaccine matter; called also vaccine point
A small matter; a trifle; a least consideration; a punctilio
Also called "commission points" or "discount points " One percent of the amount of the loan
a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point of the arrow was due north"
In some sports, competitions, and games, a point is one of the single marks that are added together to give the total score. They lost the 1977 World Cup final to Australia by a single point
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
a stop, as a comma, a semicolon, and esp
direct the course; determine the direction of travelling
An amount equal to 1 percent of the principal amount of an investment or note Loan discount points are a one-time charge assessed at closing by the lender to increase the yield on the mortgage loan to a competitive position with other types of investments
The position of the pitcher and catcher
the property of a shape that tapers to a sharp point
an amount equal to one percent of the principal amount of an investment or note Loan discount points are a one time charge assessed at closing by the lender to increase the yield on the mortgage loan
In a computer program, to direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
To indicate or discover by a fixed look, as game
A dot or mark used to designate certain tones or time To give a point to; to sharpen; to cut, forge, grind, or file to an acute end; as, to point a dart, or a pencil
a contact in the distributor; as the rotor turns its projecting arm contacts distributor points and current flows to the spark plugs
Specifically: Geom
The color/colour on the extremities of an animal (typically darker or richer) than the rest of the coat)
A one-time charge by the lender or broker for originating a loan A point is one percent of the total loan amount An amount equal to 1 percent of the loan amount Points may be paid by the borrower at the time the loan is made to get a lower interest rate Lenders offer various rate/point combinations Sometimes called a loan origination fee
In various games, a position of a certain player, or, by extension, the player himself; The position of the player of each side who stands a short distance in front of the goal keeper; also, the player himself
A point is a particular place or position where something happens. The pain originated from a point in his right thigh
Something that is to the point is relevant to the subject that you are discussing, or expressed neatly without wasting words or time. The description which he had been given was brief and to the point
Two modifications of this are current in the United States: New York point founded on three bases of equidistant points arranged in two lines viz
Hence, the most prominent or important feature, as of an argument, discourse, etc
sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree"; "he broke the point of his pencil"
point bar
A ridge, formed from the accretion of sand or gravel, on the inside curve of a meander
point bars
plural form of point bar
point blank
Directly; bluntly; without pretense or caution

I asked him point blank whether he was cheating on his wife.

point blank
The distance between a gun and a target such that it requires minimal effort in aiming it. In particular no allowance needs to be made for effects of gravity, target movement or wind in aiming the projectile
point blank
Horizontally (as the angle at which a projectile is launched); directly or straight (at the target)
point break
In surfing, where a wave breaks as it hits a point of land jutting out from the coastline
point cloud
A series of points in 3D space, defined in X, Y, Z format, which collectively describe the geometry of a physical object
point clouds
plural form of point cloud
point duty
Traffic control by a police officer stationed at an intersection
point function
Any function whose values are points
point functions
plural form of point function
point group
a group of isometries leaving a fixed point
point groups
plural form of point group
point guard
A guard specializing in handling the ball, distributing it to the other players and generally running the team's offense

Many coaches are former point guards.

point man
By extension, a most trusted assistant or associate; the person to whom one would most rely upon
point man
In combat, the soldier who takes point; the soldier who assumes the first and most exposed position in a combat military formation; the lead soldier/unit advancing through hostile or unsecured territory
point mass
A theoretical point with mass assigned to it
point masses
plural form of point mass
point men
plural form of point man
point mutation
A mutation that involves the replacement, addition or deletion of a small number of bases (especially just one) at a specific site within a gene
point mutations
plural form of point mutation
point of articulation
place of articulation
point of contact
: A specific intersection; a contact point
point of contact
The single person who represents an organization, for a specific task
point of contact
A person who is associated with a defined Internet entity
point of inevitability
In sexual intercourse or masturbation, a level of sexual arousal in the male that results in orgasm and ejaculation, i.e., climax. It is that point at which ejaculating becomes inevitable
point of inflection
a point on a curve at which the sign of the curvature changes; at this point the second derivative of the underlying function will be zero, but positive on one side and negative on the other
point of interest
A point on an engineering drawing that has been added to make the layout of the part easier. It is usually the intersection of the tangent lines of a curve
point of no return
The point in an aircraft's flight when there is insufficient fuel to reverse direction and return to the place of origin
point of no return
The point in any journey, process, or sequence of events when it is no longer possible to reverse course or stop the process

A record loss of sea ice in the Arctic this summer has convinced scientists that the northern hemisphere may have crossed a critical threshold beyond which the climate may never recover.

point of order
A motion calling attention to a breach of order of the rules
point of pride
Something which produces a feeling of self-satisfaction, especially an admirable personal characteristic or accomplishment

It is a point of pride for us, military and civilian alike, that we take the utmost care to avoid collateral damage..

point of purchase
A place where a product or service may be or has been purchased
point of reference
A particular point in space which is used as an endpoint to measure a distance from or chart a map from
point of reference
An unique intellectual datum used to relate other ideas
point of sail
A sailing vessel's course in relation to the wind direction
point of sale
In an establishment that sells goods or services, the location at which payment for goods is made
point of view
A position from which something is seen; outlook; standpoint

From an economist's point of view, business is all about money.

point of view
An attitude, opinion, or set of beliefs

His point of view is that there is only one true religion.

point of view
The perspective from which a narrative is related

The storyline in the film The Usual Suspects is presented from the point of view of an unreliable narrator.

point out
To tell, remind, indicate

I would just like to point out that we need to finish our meeting by 9 o'clock.

point out
To identify among a group of similar subjects, or in a scene where the subject might not be readily seen or noticed, with a gesture of the body

She pointed out the two drummers in the class.

point source
a source of pollution, radiation, waves, fluid or other substance that has one specific location (and negligible physical extent, distinguishing a point source from other source geometries). In simulations they can often be approximated using mathematical point sources
point source
the abstract concept of a singularity emitting a flux or flow. A source with infinitesimal dimensions in space
point sources
plural form of point source
point taken
Indicates comprehension on the part of the speaker regarding a specific observation or objection raised by another
point the bone
To blame someone
point the bone
To place a curse on another person by pointing a bone at that person

They were preparing to point the bone at him. The act of pointing the bone was, of course, merely a theatrical show, having a psychological effect.

point the finger
to accuse; to direct or imply blame

That is a serious accusation, so make sure you have plenty of evidence before you point the finger at someone.

point the finger at
to accuse or blame

It seems like everyone always tries to point the finger at somebody else.

point-and-click
With which the user interacts by pointing and clicking, using a mouse or similar device

Carrying on the Sierra On-Line tradition of point-and-click adventure, Roberta Williams and Jane Jensen created two classics of the interactive movie genre.

point-and-shoot
Designed for quick, simple use with minimal configuration

The Instamatic was typical of second generation point-and-shoot cameras in that it incorporated artificial illumination and was designed to use color film.

point-blank
In a direct manner, without hesitation
point-blank
Disconcertingly straightforward or blunt
point-blank
very close; not touching but not more than a few metres (yards)
point-blank
the distance between a firearm and a target where a projectile in flight is expected to strike the centre of the target without adjusting the elevation of the firearm
point-in-line
An established threat made with the extended arm
point-set topology
The general field of topology, not restricting attention to specific classes of spaces, and not using algebraic topology
point blank range
(Askeri) Close range, only a few feet away
point-slope equation
y – y1 = m(x – x1), where m is the slope and (x1, y1) is a point on the line. Point-slope is the form used most often when finding the equation of a line
Point to Point Protocol
protocol used to connect computers to the Internet through telephone lines, PPP
Point to Point Tunneling Protocol
protocol that enables the transfer of data packets of TCP/IP through a foreign network that is not based on these protocols (by marking the packet with an address suited to the foreign network)
point by point
went over every detail
point to point
a private circuit connecting two points, sometimes referred to as private line
point to point
A network configuration that has a connection between only two, terminal installations as opposed to multipoint
point to point
Programming a robotic device, teaching or programming a series of points in space for the robotic device to follow
point to point
A communication channel that consists of a physical wire of short distances Mostly used for connecting peripherals like printers DICOM allows for communications over Point to Point, TCP/IP and OSI protocols
point to point
Refers to a type of communication where messages are sent directly from one trading partner to another without the use of a VAN
point to point
data channel which connects two, and only two, terminals
point to point
direct communication that is not routed through a central exchange
point to point
We use this term for any connection that is from one point to another, such as a T1, DS3, and OC3 etc These are typically used for business connections and are generally more expensive then residential services
point to point
adj 1 Referring to fares between two cities 2 Referring to service between two cities only, without any additional segments or continuation
point-to-point
A communications link connecting two and only two stations See Full-Duplex
point-to-point
A method of measuring the total movement in an equity index from the annuity policy issue date to the end of a particular period, usually five to ten years Equity-indexed annuities can use this method to determine how much to credit the annuity, typically by crediting the account a certain percentage of the measured point-to-point growth in the equity-index For example, an equity-indexed annuity might pay 90% of the growth the S&P 500 makes over a five or ten year period
point-to-point
A communication link with one receiver and one sender The sender and receiver may exchange roles frequently, or even be senders and receivers at the same time Compare broadcast, narrowcast, and pointcast
point-to-point
Refers to a communications line that provides a path from one location to another (point A to point B)
point-to-point
A unidirectional or bidirectional connection with only two endpoints See Point-to-Multipoint
point-to-point
Manipulator motion in which a limited number of points along a projected path of motion is specified The manipulator moves from point to point rather than a continuos smooth path
point-to-point
A connection established between two specific locations as between two buildings Points of Presence (POP) = A term used by Internet service providers to indicate the number of geographical locations from which they provide access to the Internet
point-to-point
A topology where exactly two ports communicate
point-to-point
A communications channel that runs from one point to another
point-to-point
Describing a circuit that interconnects two points directly, where there are generally no intermediate processing nodes, computers, or branched circuits, although there could be switching facilities; a type of connection, such as a phone line circuit, that links two, and only two, logical entities
point-to-point
A direct link between two objects in a network
point-to-point
(Ticaret) A communications or network system in which two connected entities pass data only to each other, and the data travels in both directions
point-to-point
Non-switched, dedicated communication circuit
point-to-point
A circuit connecting two nodes only, or a configuration requiring a separate physical connection between each pair of nodes
point-to-point
Connection protocol whereby communications occur between one process or system and only one other
point-to-point
Pertaining to data transmission between two locations without the use of any intermediate display station or computer
point-to-point
– circuit that connects two points directly with no intermediate processing nodes
point-to-point
A circuit that interconnects two points directly, where there are generally no intermediate processing nodes, computers or branched circuits, although there could be switching facilities; a type of connection such as a phone-line circuit that links two, and only two, logical entities
pointed
In animals, having a coat pattern with points, that is, darkening of the extremities

The Siamese is a pointed breed of cat.

pointed
Sharp, barbed; not dull

The warrior brandished a pointed spear.

pointed
Simple past tense and past participle of point
pointedly
wittily or pithily
pointedly
explicitly; with emphasis; so as to make a point, especially with criticism
pointing
Mortar that has been placed between bricks to hold them together. This is not strictly speaking correct word to use in this context, mortar would be the correct word, or joint filling. (or perhaps applies in the US only) This term is often misused as meaning mortar or joint filling, as 'repointing' is the action of making good and repairing of joints between stone
pointless
Having no purpose; purposeless; unable to effect an aim

Since the decision has already been made, further discussion seems pointless.

pointless
Having no point or sharp tip; terminating squarely or in a rounded end

a pointless knife.

pointless
Having no prominent or important feature, as of an argument, discourse, etc

The sequel to the film was even more pointless than the original.

pointlessness
The lack of meaning, purpose, or ideas; the characteristic or condition of being pointless

The pointlessness of the discussion only compounded her boredom.

points
The two metal surfaces in a distributor which close or open to allow current to flow or not through the ignition coil. Each surface is called a point singular (there's usually a moving point which is pushed by the distributor cam and a fixed point which isn't), but they're made together in a unit and serviced or replaced that way and are hence normally called points plural
points
Third-person singular simple present indicative form of point
points
plural form of point
to the point
relevant or pertinent; succinct; specific

His letter was short and to the point.

pointed
{a} divided by points, sharp, keen
pointedly
{a} in a pointed manner, directly
pointless
{a} having no point, blunt, dull
point of wiev
see: point of view
A point
punctum
Multilink Point to Point Protocol
ISDN communications protocol that bonds together separate B channels to allow data transfer over a larger channel (also supports dynamic bandwidth allocation)
Point Of View
POV
Point to Point
p2p
Points
pts
point at
point in the direction of
point in time
point: an instant of time; "at that point I had to leave"
point of view
The angle from which you're writing a piece, particular in fiction You may take an omniscient point of view, allowing the reader to know everything that's happening, or you may filter your writing through the perceptions of one or more of your fictional characters
point of view
Angle from which the viewer sees the object
point of view
the spatial property of the position from which something is observed a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events
point of view
In description, the observer looks at the object described; in narration, the person who tells the story First person or the more impersonal third person is commonly used
point of view
The roller coaster experience as seen from the rider's point of view This term is often used with video footage or animations to describe the type of footage POV footage is taken on the ride, generally in the first or last rows and shows the what the rider experience is like on the ride
point of view
A shot that depicts the outlook or position of a character
point of view
a term from literary studies which describes the perspective or source of a piece of writing
point of view
a shot in which the camera assumes a character's position to reveal what he or she can see to the audience
point of view
The relation of the storyteller to the story
point of view
also called focus; the point from which people, events, and other details in a story are viewed This term is sometimes used to include both focus and voice Close Window
point of view
prose can be written from a first person (I) or second person (you) or third person
point of view
- who speaks and how he or she speaks; the writer's stance in relation to the events of the poem or story It refers to the distance and limitations of the persona or narrator from the events of the poem or story Typical points of view are first person, second person, third person limited and third person omniscient
point of view
  The perspective from which a story is narrated or a scene is described   Point of view can refer to narrators or characters through which an event is focalized
point of view
(abbr POV) designates the angle of vision and the perspective conveyed by the camera "eye "
point of view
the perspective from which a story is told
point of view
the position or vantage-point from which the events of a short story or novel seem to be observed and presented to us A writer has two basic choices: to present the story from the first-person point of view (the narrator uses "I") or to present the story from the third-person point of view (the narrator from outside the story refers to the characters by name or uses "he," "she," or " they")
point of view
the spatial property of the position from which something is observed
point of view
An image-development strategy used to position the viewer relative to the image in a work of art Examples are a worm's-eye view or a bird's-eye view
point of view
If you consider something from a particular point of view, you are using one aspect of a situation in order to judge that situation. Do you think that, from the point of view of results, this exercise was worth the cost?
point of view
is the relative identification of the narrator with the characters
point of view
You can refer to the opinions or attitudes that you have about something as your point of view. Thanks for your point of view, John Try to look at this from my point of view. = viewpoint
point of view
A view of a roller coaster, of what the rider would see Often describes pictures Companies will sometimes use computers to simulate a Point of View in order to show the park what the ride will be like
point of view
The angle from which the viewer sees the objects or scene
point of view
A view of a roller coaster as seen from the rider's point of view This is often done from the front seat, but can be from any seat on the train Both still and moving pictures can be "Point of View " Roller coaster designers often create Point of View animations of roller coasters that haven't been built yet, to give parks an idea of what the ride will be like
point of view
Also known as POV A camera angle, in which the scene which we see is meant to represent what one of the characters sees See Angle for a full list of camera angles covered in this glossary
point of view
The perspective from which a story is told Common povs include first person: in which an "I" tells a tale, usually from a limited, subjective vantage point, usually about events in which the "I" is involved
point of view
Perspective from which the work is presented by a character in the work or by a narrator; terms related to point of view include omniscient narrator, limited third-person narrator, first-person narrator, and unreliable narrator
point of view
{i} outlook, attitude, viewpoint
point of view
a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events"
point of view
A view that can only be seen from the riding on the coaster
point out
If you point out a fact or mistake, you tell someone about it or draw their attention to it. I should point out that these estimates cover just the hospital expenditures We all too easily point out our mothers' failings
point out
make or write a comment on; "he commented the paper of his colleague"
point out
indicate, draw attention to
point out
present and urge reasons in opposition
point out
point out carefully and clearly
Türkçe - İngilizce
(Tıp) point
point