yarar

listen to the pronunciation of yarar
Türkçe - İngilizce
benefit

It is certain that he helped them for the benefit of himself. - Onun yararına onlara yardımcı olduğu kesindir.

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

advantage

You must not take advantage of her innocence. - Onun masumiyetinden yararlanmamalısın.

It would be to your advantage to prepare questions in advance. - Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur.

profit

Try to profit from every opportunity. - Her fırsattan yararlanmaya çalışın.

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

good

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

(Biyokimya) availment
useful

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

point

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

What's the point of not eating? - Yememenin yararı nedir?

virtue
(Ticaret) boor
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

It's in your best interest to testify against Tom. - Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır.

expediency
grist to the mill
(Hukuk) interest, benefit, advantage
stead
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
avail

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

use

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

convenience

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

account
benefit, profit; advantage
efficacy
serviceability
behoof
service
benefıt
serviceable
yarar sağlamak
utilize
yarar görmek
benefit
yarar sağlamak
avail oneself of
yarar sağlamak
benefit
yarar sağlamak
pay
yarar bulmak/görmek
to think it beneficial to (do something)
yarar getirmek
bring benefit
yarar ilkesi (vergide)
(Ticaret) benefit principle
yarar kayıp oranı
(Ticaret) benefit-loss rate
yarar sağlamadan
nonadvantageously
yarar sağlamak
pay dividends
yarar sağlamak
gain advantage from
işe yarar
utility
işe yarar
useful

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

hukuki yarar
(Kanun) legal interest
neye yarar?
what's the good of it?
yarar sağlamak
provide benefit
işe yarar şey
utility
yararlar
benefits

The benefits outweigh the costs. - Yararlar maliyetlerden daha ağır basar.

You will derive great benefits from learning English. - İngilizce öğrenmekten büyük yararlar sağlayacaksın.

gelecekteki ekonomik yarar
(Ticaret) future economic benefit
işe yarar
serviceable
işe yarar
available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

işe yarar
useful, serviceable
karşılıklı yarar
(Hukuk) mutual advantage
neye yarar
What is the use of it
sağlığa yarar
healthy
toplumsal yarar
(Politika, Siyaset) social utility
yıllık yarar
annual benefit
yarar