yarar

listen to the pronunciation of yarar
Türkçe - İngilizce
benefit

He's not my boyfriend, it's just platonic love with benefits! - O, benim erkek arkadaşım değil, sadece yararı olan platonik aşk.

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

advantage

He took advantage of the opportunity to visit the museum. - O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı.

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

profit

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

I hope the interview would be of profit. - Umarım mülakat yararlı olur.

gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

good

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

(Biyokimya) availment
useful

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

point

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

virtue
(Ticaret) boor
interest

Are you sure this is in Tom's best interest? - Bunun Tom'un yararına olduğuna emin misin?

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

expediency
grist to the mill
(Hukuk) interest, benefit, advantage
stead
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
avail

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

You had better make use of the opportunity. - Fırsattan yararlansanız iyi olur.

convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

account
benefit, profit; advantage
efficacy
serviceability
behoof
service
benefıt
serviceable
yarar sağlamak
utilize
yarar görmek
benefit
yarar sağlamak
avail oneself of
yarar sağlamak
benefit
yarar sağlamak
pay
yarar bulmak/görmek
to think it beneficial to (do something)
yarar getirmek
bring benefit
yarar ilkesi (vergide)
(Ticaret) benefit principle
yarar kayıp oranı
(Ticaret) benefit-loss rate
yarar sağlamadan
nonadvantageously
yarar sağlamak
pay dividends
yarar sağlamak
gain advantage from
işe yarar
utility
işe yarar
useful

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

hukuki yarar
(Kanun) legal interest
neye yarar?
what's the good of it?
yarar sağlamak
provide benefit
işe yarar şey
utility
yararlar
benefits

She made a fuss about her benefits. - Onun yararları hakkında yaygara yaptı.

The benefits outweigh the costs. - Yararlar maliyetlerden daha ağır basar.

gelecekteki ekonomik yarar
(Ticaret) future economic benefit
işe yarar
serviceable
işe yarar
useful, serviceable
işe yarar
available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

karşılıklı yarar
(Hukuk) mutual advantage
neye yarar
What is the use of it
sağlığa yarar
healthy
toplumsal yarar
(Politika, Siyaset) social utility
yıllık yarar
annual benefit
yarar