point

listen to the pronunciation of point
Englisch - Türkisch

İstatistiklere göre uçakla gitmek, arabayla gitmekten çok daha güvenlidir. - From a statistical point of view, a plane flight is much safer than a car trip.

Uçak kalkış noktasındaydı. - The plane was on the point of taking off.

nokta

Bu göl bu noktada en derin. - This lake is deepest at this point.

Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam yoktur. - Fourthly, my first three points do not exist.

puan

Biz iki puanla kaybetti. - We lost by two points.

Takımımız iki puan öndedir. - Our team is two points ahead.

{f} işaret etmek

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

{f} işaret et

Tom dağlara doğru işaret etti. - Tom pointed towards the mountain.

O, parmağıyla onu işaret etti. - She pointed her finger at him.

hedefe nişan almak
{i} vurgu

Bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to stress this point.

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

virgül

İngilizcede, virgül yerine bir ondalık nokta kullanırız. - In English, we use a decimal point instead of a comma.

gaye
av köpeği ferma yapmak
ferma yapmak (av köpeği)
önemine işaret etmek
noktasal
fermaya oturmak
borsada puan
noktalama işareti
(Bilgisayar) göster

Jim günde üç mil koşmaya özen gösterir. - Jim makes a point of jogging three miles every day.

Tom Mary'ye hatalarını gösterdi. - Tom pointed out Mary's mistakes.

coğrafyada burun
işaretleme
çıkmak (çıban)
kapı

Tom arka kapıyı işaret etti. - Tom pointed to the back door.

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

(Tıp) point
(Bilgisayar) işaret etme

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

isabetli

Onun söylediği kısa ve isabetliydi. - What he said was brief and to the point.

Cevabı çok isabetliydi. - His answer is to the point.

(Bilgisayar) yazıtipi boyutu birimi
namlu
duy

Bakış açına hepimiz ilgi duyardık. - We'd all be interested in your point of view.

üzerine çevirmek
konu

Biz bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. - We are all one on that point.

Ben o konuda seninle aynı fikirde değilim. - I differ from you on that point.

durum

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

Durum ya batarsın ya da çıkarsın noktasına geldi. - The situation has come to the point where we either sink or swim.

derece

Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. - Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius.

Bu son derece önemli bir konu. - This is an extremely important point.

noktalamak
göstermek

Başkalarını göstermek kabalıktır. - It's not polite to point at others.

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

nitelik
neden

Burada olmamızın nedeni ne? - What's the point of us being here?

Neden bunu yapmak zorundayım? Anlamı ne? - Why do I have to do this? What's the point?

çekit
yer

Tom yere işaret etti. - Tom pointed to the ground.

Lafı dolandırmak yerine, Jones doğrudan konuya girdi. - Instead of beating around the bush, Jones got straight to the point.

sivri uç
(duvar) boşlukları doldurmak
anlam

Sanırım konuyu anlamadın. - I think you've missed the point.

Konuyu anlamamış gibi görünüyor. - He seems to have missed the point.

doğrultmak

O silahı bana doğrultmak istemiyorsun. - You don't want to point that gun at me.

sıvamak
çekitlemek
priz
an
özellik

Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı. - The teacher particularly emphasized that point.

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

yarar

Sana bunun yararsız olmadığını söyledim. - I told you it wasn't pointless.

O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor. - She thinks her job is pointless.

burun
husus

Bu hususta seninle aynı fikirde değilim. - I don't agree with you on this point.

Bu hususta uzlaşmaya varmak zorunda kaldım. - I had to compromise on this point.

ucunu sivriltmek
amaç

Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var. - With all due respect, I think they both had valid points.

Onu yapmada amaç nedir? - What's the point in doing that?

Dansta ayak parmağıyla gösterme
{f} uç vermek
ferma etmek
(Askeri) NİŞAN ALMAK; TEVCİH ETMEK: Herhangi bir silahla bir hedefe nişan almak, bir silahı herhangi bir hedefe tevcih etmek
{f} sivriltmek
{f} çevirmek
{f} sivrilmek
{i} oyma kalemi
hareketsiz durup avın yerini göstermek
{i} incelik
{f} çıkmak (çıban vb)
{i} nokta: boiling point kaynama noktası. freezing point donma noktası. point of intersection kesişme noktası
{f} bitirmek
{f} doğrultmak (silah)
tüfeğin namlusunu hedefe çevirm
{i} mesele

Mesele hakkında tartışmanın hiçbir anlamı yok. - There is no point arguing about the matter.

Bence asıl meseleyi gözden kaçırıyorsunuz. - I think you're missing the point.

(measure) punto
{i} ana fikir

Cevap ana fikirden uzaktır. - The answer misses the point.

duvar taşları arasını çimento ve harç ile doldurmak
point of view
bakış açısı

Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış. - Try to see the problem from her point of view.

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

pointed
sivri uçlu
turning point
dönüm noktası

Quebec için mücadele savaşta dönüm noktasıydı. - The Battle for Quebec was the turning point in the war.

İlk İletişim, insanlık tarihinde en önemli dönüm noktası oldu. - First Contact became the most important turning point in human history.

pointed
{s} sivri

Kedilerin sivri kulakları var. - Cats have pointed ears.

Tilkilerin uzun kuyrukları ve sivri kulakları vardır. - Foxes have long tails and pointed ears.

point out
(Fiili Deyim ) 1- işaret etmek , göstermek 2- dikkati çekmek , belirtmek 3- ihtar etmek , hatırlatmak
point out
belirtmek

Hesabının yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. - I beg to point out that your calculation is wrong.

Sadece birkaç potansiyel sorunu belirtmek istiyorum. - I'd just like to point out a few potential problems.

point out
işaret etmek

Senin önerinle ilgili bazı sorunları işaret etmek istiyorum. - I'd like to point out some problems regarding your suggestion.

point of view
görüş açısı
point at
çevirmek
point at
doğrultmak
point at
-e doğrultmak
point bar
(Askeri)
point bar
(Askeri) işaret çubuğu
point bar
(Askeri) noktasal engel
point gap
platin açıklığı
point gun
silah doğrultmak
point in time
çok kısa bir süre
point of exit
(Ticaret) çıkış yeri
point of failure
kırılma noktası
point of origin
(Askeri) başlangıç noktası
point of sale display
satış noktasında sergileme
point of sale terminal
(Bilgisayar) satış uçbirimi
point of sales
(Bilgisayar) satış noktası
point of sales
(Ticaret) satış noktaları
point of sales terminal
(Teknik,Ticaret) satış uçbirimi
point of view
noktainazar
point out
-e dikkati çekmek
point size
(Bilgisayar) yazıtipi boyu
point the finger at
suçlamak
point to
(Bilgisayar) seçeneğine gelip
point to
delalet etmek
point to multipoint
(Bilgisayar,Teknik) noktadan çoklu noktaya
point to point
(Bilgisayar,Teknik) noktadan noktaya
point to point protocol
(Bilgisayar) noktadan noktaya protokol
point zero
(Askeri) yer sıfır noktası
point a moral
kıssadan hisse çıkarmak
point a moral
ahlak dersi çıkarmak
point at
işaret et

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

Diğerlerini işaret etme. - Don't point at others.

point at infinity
sonsuzdaki çekit
point blank
aşikar
point charge
çekit yük
point contact
çekit teması
point gamma
çekit gama
point load
çekit yükü
point of application
uygulama çekidi
point of bearing
kerteriz çekidi
point of break
kopma çekidi
point of contact
değme çekidi
point of entry
giriş noktası
point of honour
şeref meselesi
point of impact
vuruş çekidi
point of intersection
kesişme çekidi
point of no return
dönüşü olmayan çekit
point of reference
referans çekidi
point of sale
satış çekidi
point of support
destek çekidi
point of view
görüş

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

point of view
bakım
point out
-e dikkat çekmek
point out
belirt

Senin hatalarını belirttikleri nedeniyle düşmanlarını sev. - Love your enemies, for they point out your mistakes.

Lütfen benim hatamı belirt. - Please point out my mistake.

point out
göstermek
point set
çekit küme
point to point
nokta nokta
point-blank
doğrudan

Doğrudan doğruya bana kovulduğumu söyledi. - He told me point-blank that I was fired.

point-blank
yakın
point-blank
burnunun dibinden
point-blank
yakından
point at infinity
sonsuzdaki nokta
point blank
Yatay olarak atılan
point blank range
(Askeri) İLK HıZ MESAFESİ; SABİT NİŞANGAH MESAFESİ: Bir merminin bir kavis yapmadan ve mermi yolunun hemen hemen düz olarak teşekkül edeceği kadar yakın mesafe. Bu mesafede silaha hiçbir yükseliş acısı verilmez ve hafif ateşli silahlarda sabit nişangahla, hedefin biraz aşağısına nisan alınmak suretiyle atış yapılır
point estimation
tek değerli tahmin
point load
nokta yükü
point man
nokta adam
point of application
uygulama noktası
point of bearing
kerteriz noktası
point of conflict
çatışma noktası
point of entry
yabancı ülkeye giriş yapılan hava alanı yada liman
point of osculation
dokunum noktası
point of reference
referans noktası
point of seraglio
Sarayburnu
point of use
Kullanım noktası
point of view
Nokta-i nazar
point of wiev
bakış noktası
point out
-e parmak basmak
point something out
Birine hakkında henüz bilgisi olmadığı ya da düşünmemiş olduğunu bildirmek, dikkatine sunmak, dikkatini çekmek
point sth out
nokta sth out
point the finger at
-i suçlamak
point the finger at someone
(deyim) Suçlamak, suçlu göstermek
point welding
nokta kaynağı
point-and-click
üstüne getir ve tıkla

The point-and-click actions of the computer mouse have made it an increasingly popular alternative the keyboard and text-based commands.

point-biserial correlation
Nokta çift serili korelasyon
point-blank refusal
Anınnda, kesin şekilde yapılan red
point-slope equation
Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi
point-to-point
iki nokta arasında yapılan
point to point
(Askeri) HAT MUHABERESİ: Sabit bir kanal üzerindeki sabit bir istasyonla diğer sabit bir istasyon arasındaki yapılan muhabere ile ilgili
point to point
iki nokta arası at yarışı
point to point access
(Bilgisayar) noktadan noktaya erişim
point to point circuit
noktadan noktaya devre
point to point communication
(Bilgisayar,Teknik) noktadan noktaya iletişim
point to point communication
noktadan noktaya iletisim
point to point line
noktadan noktaya hat
point to point race
iki nokta arası at yarışı
point to point sealift
(Askeri) NOKTADAN NOKTAYA DENİZDEN İKMAL, NAKLİYE: Kıyı harekatları üzerine idari çıkarmalarda ve lojistikte, belirtilen limanlar arasında Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı çekirdeğinde veya ticari ulaştırmada askerlerin ve/veya yüklerin intikali. Ayrıca bakınız: "administrative landing", "administrative movement", "logistics over the shore operations" (Not: Amerikan Savunma Kurulu "Military Sealift Command-Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı" kelimesini kullanmamaktadır. )
pointless
anlamsız

Tom işinin anlamsız olduğunu düşünüyor. - Tom thinks his job is pointless.

Sevgisiz hayat tamamen anlamsızdır. - Life without love is just totally pointless.

pointed
{f} işaret et

O, parmağıyla onu işaret etti. - She pointed her finger at him.

Tom bazı sorunlara işaret etti. - Tom pointed out some problems.

pointless
saçma
point at
parmakla göstermek

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

İnsanları parmakla göstermek terbiyesizlik. - It's bad manners to point at people.

point at
işaret etmek

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

point out
dikkatini çekmek

Biz başlamadan önce, bir şey kırmamak için çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda herkesin dikkatini çekmek istiyorum. - Before we begin, I'd just like to point out to everyone that we have to be very careful not to break anything.

point out
dikkat çekmek

Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum. - Sorry, but I want to point out a few errors.

pointed
maksatlı/sivri uçlu
pointed
{s} uçlu
pointedly
anlamlı şekilde
pointedly
anlamlı olarak
pointless
manâsız
point at
göstermek

Başkalarını göstermek kabalıktır. - It's not polite to point at others.

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

point at
-e çevirmek
point out
ifade etmek
pointed
işaret edilen
pointed
sert
pointed
kesin
pointed
tesirli
pointed
keskin uçlu
pointing
(İnşaat) derzleme
pointing
kuşku
pointing
(İnşaat,Teknik) sivriltme
pointing
(Telekom) nişan
pointing
(Askeri) nişan alma
pointing
(Telekom) hedefleme
pointing
(Telekom) gez göz
pointing
(Mimarlık) derz
pointing
(İnşaat) derz yapma
pointing
tevcih
pointless
etkisiz
pointlessly
gereksizce
points
(Ticaret) sayı
points
(Otomotiv) platin
points
noktalar

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

Farklı bakış noktalarımız var. - We have different points of view.

points
puanlar

Tom bazı hasar puanları aldı. - Tom has taken some damage points.

points
(Bilgisayar) punto
points
(Otomotiv) temas uçları
points
(Bilgisayar) nokta

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

Her insanın kendi güçlü noktaları vardır. - Every man has his own strong points.

points
(Ticaret) puan

Biz iki puanla kaybetti. - We lost by two points.

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

points
(Ticaret) derece
to the point
isabetli

Onun konuşması kısa ve isabetliydi. - His speech was short and to the point.

Onun açıklaması tam isabetliydi. - Her explanation was to the point.

to the point
tam yerinde isabetli
to the point
tam yerinde

Onun konuşması tam yerindeydi. - His speech was to the point.

pointless
gayesiz
pointless
puvansız pointlesslyanlamsızca
pointed
anlamlı
Türkisch - Türkisch
Kuzey Amerika kıtasında, kuzeybatı topraklarında bir göl
Englisch - Englisch
To direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
To repair mortar

It's rude to point at other people.

To direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
To repair by removing and replacing loose mortar
A discrete division of something

UK An electric power socket.

To direct or encourage (someone) in a particular direction

If he asks for food, point him toward the refrigerator.

To draw attention to something or indicate a direction
A sharp extremity

cricket A fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover.

To extend the index finger in the direction of something in order to show where it is or to draw attention to it
be positionable in a specified manner; "The gun points with ease"
{v} to sharpen, level, direct, note, divide
{n} a sharp end, indivisible part of time or space, nicety, critical moment, stop in writing
a promontory extending out into a large body of water; "they sailed south around the point"
A one-time charge by the lender or broker for originating a loan A point is one percent of the total loan amount An amount equal to 1 percent of the loan amount Points may be paid by the borrower at the time the loan is made to get a lower interest rate Lenders offer various rate/point combinations Sometimes called a loan origination fee
the precise location of something; a spatially limited location; "she walked to a point where she could survey the whole street"
Specifically: A small promontory or cape; a tract of land extending into the water beyond the common shore line
If you are on the point of doing something, you are about to do it. He was on the point of saying something when the phone rang She looked on the point of tears
In spoken English, you use point to refer to the dot or mark in a decimal number that separates the whole numbers from the fractions. Inflation at nine point four percent is the worst for eight years
a wall socket the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun"
A "point" represents a fee collected by lenders to lower the interest rate you pay on your loan One point equals one percent of the loan amount That means if you borrow $150,000 and pay one point, the point equals $1,500 Points are, in effect, pre-paid interest As a general rule, if you pay more points, the interest rate will be lower
When builders point a wall, they put a substance such as cement into the gaps between the bricks or stones in order to make the wall stronger and seal it. see also pointed, breaking point, focal point, point of sale, point of view, power point, sticking point, vantage point
A unit of measure in typography There are approximately 72 points to the inch A pica is 12 points
One of the raised dots used in certain systems of printing and writing for the blind
If you point something at someone, you aim the tip or end of it towards them. David Khan pointed his finger at Mary A man pointed a gun at them and pulled the trigger
In the case of shares of stock, a point means $1 If ABC shares rise 3 points, each share has risen $3 In the case of bonds a point means $10, since a bond is quoted as a percentage of $1,000 A bond that rises 3 points gains 3% in $1,000, or $30 in value An advance from 87 to 90 would mean an advance in dollar value from $870 to $900 In the case of market averages, the word point means merely that and no more If, for example, the NYSE Composite Index rises from 90 25 to 91 25, it has risen a point A point in this index, however, is not equivalent to $1
A decimal point (used when reading decimal fractions aloud)
a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch
To indicate the presence of game by fixed and steady look, as certain hunting dogs do
The mark made by the end of a sharp, piercing instrument, as a needle; a prick
{i} spot, pinpoint; tip, prong; essence, gist; intention; matter; small measurement used to measure font size (Computers)
Prepaid interest assessed at closing by the lender Each point is an amount equal to one percent of the principal amount of a mortgage For example, if you get a mortgage for $80,000, one point means you pay $800 to the lender Lenders frequently charge points in both fixed-rate and adjustable-rate mortgages in order to increase the yield on the mortgage and to cover loan closing costs These points usually are collected at closing and may be paid by the borrower or the home seller, or may be split between them
The perpendicular rising of a hawk over the place where its prey has gone into cover
a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines between the dots"
A point is a detail, aspect, or quality of something or someone. The most interesting point about the village was its religion Science was never my strong point at school
The position at the front or vanguard of an advancing force
A point is an electric socket. too far away from the nearest electrical point
{f} indicate; emphasize; sharpen; direct
To mark (as Hebrew) with vowel points
a wall socket
indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents"
A particular moment in an event or occurrence
the object of an activity; "what is the point of discussing it?"
An indivisible portion of time; a moment; an instant; hence, the verge
A mark of punctuation; a character used to mark the divisions of a composition, or the pauses to be observed in reading, or to point off groups of figures, etc
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
sail close to the wind
an instant of time; "at that point I had to leave"
To fill up and finish the joints of (a wall), by introducing additional cement or mortar, and bringing it to a smooth surface
If you say that someone has a point, or if you take their point, you mean that you accept that what they have said is important and should be considered. `If he'd already killed once, surely he'd have killed Sarah?' She had a point there
To give particular prominence to; to designate in a special manner; to indicate, as if by pointing; as, the error was pointed out
the property of a shape that tapers to a sharp point a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
Also called discount point It is a one-time charge due at closing (see Closing) One point is one percent of your loan For example, if your loan is for $100,000, two points is $2,000 By paying points, you increase your initial costs in order to decrease your interest rate Sometimes the seller will split the cost of the points with you
a fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover
Used also figuratively; as, to point a moral
An amount equal to 1 percent of the principal amount of the investment or note The lender assesses loan discount points at closing to increase the yield on the mortgage to a position competitive with other types of investments
the essential matter; esp
The point of what you are saying or discussing is the most important part that provides a reason or explanation for the rest. `Did I ask you to talk to me?' --- `That's not the point.' The American Congress and media mostly missed the point about all this
Fee charged by the lender equal to one percentage of the amount borrowed to increase the yield on the mortgage loan
a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect
You use point to refer to a particular time, or to a particular stage in the development of something. We're all going to die at some point At this point Diana arrived It got to the point where he had to leave
The points of the compass are directions such as North, South, East, and West. Sightseers arrived from all points of the compass
To supply with punctuation marks; to punctuate; as, to point a composition
If you make your point or prove your point, you prove that something is true, either by arguing about it or by your actions or behaviour. I think you've made your point, dear The tie-break proved the point
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
To approximate to the surface; to head; said of an abscess
If you say that something is beside the point, you mean that it is not relevant to the subject that you are discussing. Brian didn't like it, but that was beside the point. = irrelevant
the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun"
A location or place
a distinguishing or individuating characteristic; "he knows my bad points as well as my good points"
The first practical system was that devised by Louis Braille in 1829, and still used in Europe (see Braille)
point bar
A ridge, formed from the accretion of sand or gravel, on the inside curve of a meander
point bars
plural form of point bar
point blank
Horizontally (as the angle at which a projectile is launched); directly or straight (at the target)
point blank
Directly; bluntly; without pretense or caution

I asked him point blank whether he was cheating on his wife.

point blank
The distance between a gun and a target such that it requires minimal effort in aiming it. In particular no allowance needs to be made for effects of gravity, target movement or wind in aiming the projectile
point break
In surfing, where a wave breaks as it hits a point of land jutting out from the coastline
point cloud
A series of points in 3D space, defined in X, Y, Z format, which collectively describe the geometry of a physical object
point clouds
plural form of point cloud
point duty
Traffic control by a police officer stationed at an intersection
point function
Any function whose values are points
point functions
plural form of point function
point group
a group of isometries leaving a fixed point
point groups
plural form of point group
point guard
A guard specializing in handling the ball, distributing it to the other players and generally running the team's offense

Many coaches are former point guards.

point man
In combat, the soldier who takes point; the soldier who assumes the first and most exposed position in a combat military formation; the lead soldier/unit advancing through hostile or unsecured territory
point man
By extension, a most trusted assistant or associate; the person to whom one would most rely upon
point mass
A theoretical point with mass assigned to it
point masses
plural form of point mass
point men
plural form of point man
point mutation
A mutation that involves the replacement, addition or deletion of a small number of bases (especially just one) at a specific site within a gene
point mutations
plural form of point mutation
point of articulation
place of articulation
point of contact
The single person who represents an organization, for a specific task
point of contact
A person who is associated with a defined Internet entity
point of contact
: A specific intersection; a contact point
point of inevitability
In sexual intercourse or masturbation, a level of sexual arousal in the male that results in orgasm and ejaculation, i.e., climax. It is that point at which ejaculating becomes inevitable
point of inflection
a point on a curve at which the sign of the curvature changes; at this point the second derivative of the underlying function will be zero, but positive on one side and negative on the other
point of interest
A point on an engineering drawing that has been added to make the layout of the part easier. It is usually the intersection of the tangent lines of a curve
point of no return
The point in an aircraft's flight when there is insufficient fuel to reverse direction and return to the place of origin
point of no return
The point in any journey, process, or sequence of events when it is no longer possible to reverse course or stop the process

A record loss of sea ice in the Arctic this summer has convinced scientists that the northern hemisphere may have crossed a critical threshold beyond which the climate may never recover.

point of order
A motion calling attention to a breach of order of the rules
point of pride
Something which produces a feeling of self-satisfaction, especially an admirable personal characteristic or accomplishment

It is a point of pride for us, military and civilian alike, that we take the utmost care to avoid collateral damage..

point of purchase
A place where a product or service may be or has been purchased
point of reference
A particular point in space which is used as an endpoint to measure a distance from or chart a map from
point of reference
An unique intellectual datum used to relate other ideas
point of sail
A sailing vessel's course in relation to the wind direction
point of sale
In an establishment that sells goods or services, the location at which payment for goods is made
point of view
The perspective from which a narrative is related

The storyline in the film The Usual Suspects is presented from the point of view of an unreliable narrator.

point of view
An attitude, opinion, or set of beliefs

His point of view is that there is only one true religion.

point of view
A position from which something is seen; outlook; standpoint

From an economist's point of view, business is all about money.

point out
To tell, remind, indicate

I would just like to point out that we need to finish our meeting by 9 o'clock.

point out
To identify among a group of similar subjects, or in a scene where the subject might not be readily seen or noticed, with a gesture of the body

She pointed out the two drummers in the class.

point source
a source of pollution, radiation, waves, fluid or other substance that has one specific location (and negligible physical extent, distinguishing a point source from other source geometries). In simulations they can often be approximated using mathematical point sources
point source
the abstract concept of a singularity emitting a flux or flow. A source with infinitesimal dimensions in space
point sources
plural form of point source
point taken
Indicates comprehension on the part of the speaker regarding a specific observation or objection raised by another
point the bone
To place a curse on another person by pointing a bone at that person

They were preparing to point the bone at him. The act of pointing the bone was, of course, merely a theatrical show, having a psychological effect.

point the bone
To blame someone
point the finger
to accuse; to direct or imply blame

That is a serious accusation, so make sure you have plenty of evidence before you point the finger at someone.

point the finger at
to accuse or blame

It seems like everyone always tries to point the finger at somebody else.

point-and-click
With which the user interacts by pointing and clicking, using a mouse or similar device

Carrying on the Sierra On-Line tradition of point-and-click adventure, Roberta Williams and Jane Jensen created two classics of the interactive movie genre.

point-and-shoot
Designed for quick, simple use with minimal configuration

The Instamatic was typical of second generation point-and-shoot cameras in that it incorporated artificial illumination and was designed to use color film.

point-blank
In a direct manner, without hesitation
point-blank
very close; not touching but not more than a few metres (yards)
point-blank
Disconcertingly straightforward or blunt
point-blank
the distance between a firearm and a target where a projectile in flight is expected to strike the centre of the target without adjusting the elevation of the firearm
point-in-line
An established threat made with the extended arm
point-set topology
The general field of topology, not restricting attention to specific classes of spaces, and not using algebraic topology
point blank range
(Askeri) Close range, only a few feet away
point of wiev
see: point of view
point something out
Tell someone something that they did not already know or had not thought about

1. He was always very keen to point out my mistakes. 2. The murder was obviously well planned, as the inspector had pointed out.

point-biserial correlation
The point biserial correlation is a measure of association between a continuous variable and a binary variable. It is constrained to be between -1 and +1
point-slope equation
y – y1 = m(x – x1), where m is the slope and (x1, y1) is a point on the line. Point-slope is the form used most often when finding the equation of a line
Point to Point Protocol
protocol used to connect computers to the Internet through telephone lines, PPP
Point to Point Tunneling Protocol
protocol that enables the transfer of data packets of TCP/IP through a foreign network that is not based on these protocols (by marking the packet with an address suited to the foreign network)
point by point
went over every detail
point to point
data channel which connects two, and only two, terminals
point to point
Refers to a type of communication where messages are sent directly from one trading partner to another without the use of a VAN
point to point
A communication channel that consists of a physical wire of short distances Mostly used for connecting peripherals like printers DICOM allows for communications over Point to Point, TCP/IP and OSI protocols
point to point
Programming a robotic device, teaching or programming a series of points in space for the robotic device to follow
point to point
We use this term for any connection that is from one point to another, such as a T1, DS3, and OC3 etc These are typically used for business connections and are generally more expensive then residential services
point to point
adj 1 Referring to fares between two cities 2 Referring to service between two cities only, without any additional segments or continuation
point to point
a private circuit connecting two points, sometimes referred to as private line
point to point
direct communication that is not routed through a central exchange
point to point
A network configuration that has a connection between only two, terminal installations as opposed to multipoint
point-to-point
A connection established between two specific locations as between two buildings Points of Presence (POP) = A term used by Internet service providers to indicate the number of geographical locations from which they provide access to the Internet
point-to-point
Manipulator motion in which a limited number of points along a projected path of motion is specified The manipulator moves from point to point rather than a continuos smooth path
point-to-point
A unidirectional or bidirectional connection with only two endpoints See Point-to-Multipoint
point-to-point
Refers to a communications line that provides a path from one location to another (point A to point B)
point-to-point
A communication link with one receiver and one sender The sender and receiver may exchange roles frequently, or even be senders and receivers at the same time Compare broadcast, narrowcast, and pointcast
point-to-point
Describing a circuit that interconnects two points directly, where there are generally no intermediate processing nodes, computers, or branched circuits, although there could be switching facilities; a type of connection, such as a phone line circuit, that links two, and only two, logical entities
point-to-point
A communications channel that runs from one point to another
point-to-point
(Ticaret) A communications or network system in which two connected entities pass data only to each other, and the data travels in both directions
point-to-point
Connection protocol whereby communications occur between one process or system and only one other
point-to-point
A circuit connecting two nodes only, or a configuration requiring a separate physical connection between each pair of nodes
point-to-point
A direct link between two objects in a network
point-to-point
Pertaining to data transmission between two locations without the use of any intermediate display station or computer
point-to-point
– circuit that connects two points directly with no intermediate processing nodes
point-to-point
A circuit that interconnects two points directly, where there are generally no intermediate processing nodes, computers or branched circuits, although there could be switching facilities; a type of connection such as a phone-line circuit that links two, and only two, logical entities
point-to-point
Non-switched, dedicated communication circuit
point-to-point
A method of measuring the total movement in an equity index from the annuity policy issue date to the end of a particular period, usually five to ten years Equity-indexed annuities can use this method to determine how much to credit the annuity, typically by crediting the account a certain percentage of the measured point-to-point growth in the equity-index For example, an equity-indexed annuity might pay 90% of the growth the S&P 500 makes over a five or ten year period
point-to-point
A communications link connecting two and only two stations See Full-Duplex
point-to-point
A topology where exactly two ports communicate
pointed
In animals, having a coat pattern with points, that is, darkening of the extremities

The Siamese is a pointed breed of cat.

pointed
Sharp, barbed; not dull

The warrior brandished a pointed spear.

pointed
Simple past tense and past participle of point
pointedly
wittily or pithily
pointedly
explicitly; with emphasis; so as to make a point, especially with criticism
pointing
Mortar that has been placed between bricks to hold them together. This is not strictly speaking correct word to use in this context, mortar would be the correct word, or joint filling. (or perhaps applies in the US only) This term is often misused as meaning mortar or joint filling, as 'repointing' is the action of making good and repairing of joints between stone
pointless
Having no purpose; purposeless; unable to effect an aim

Since the decision has already been made, further discussion seems pointless.

pointless
Having no point or sharp tip; terminating squarely or in a rounded end

a pointless knife.

pointless
Having no prominent or important feature, as of an argument, discourse, etc

The sequel to the film was even more pointless than the original.

pointlessness
The lack of meaning, purpose, or ideas; the characteristic or condition of being pointless

The pointlessness of the discussion only compounded her boredom.

points
plural form of point
points
Third-person singular simple present indicative form of point
points
The two metal surfaces in a distributor which close or open to allow current to flow or not through the ignition coil. Each surface is called a point singular (there's usually a moving point which is pushed by the distributor cam and a fixed point which isn't), but they're made together in a unit and serviced or replaced that way and are hence normally called points plural
to the point
relevant or pertinent; succinct; specific

His letter was short and to the point.

pointed
{a} divided by points, sharp, keen
pointedly
{a} in a pointed manner, directly
pointless
{a} having no point, blunt, dull
A point
punctum
Multilink Point to Point Protocol
ISDN communications protocol that bonds together separate B channels to allow data transfer over a larger channel (also supports dynamic bandwidth allocation)
Point Of View
POV
Point to Point
p2p
Points
pts
point at
point in the direction of
point in time
point: an instant of time; "at that point I had to leave"
point of view
prose can be written from a first person (I) or second person (you) or third person
point of view
The roller coaster experience as seen from the rider's point of view This term is often used with video footage or animations to describe the type of footage POV footage is taken on the ride, generally in the first or last rows and shows the what the rider experience is like on the ride
point of view
the spatial property of the position from which something is observed a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events
point of view
Angle from which the viewer sees the object
point of view
The angle from which you're writing a piece, particular in fiction You may take an omniscient point of view, allowing the reader to know everything that's happening, or you may filter your writing through the perceptions of one or more of your fictional characters
point of view
- who speaks and how he or she speaks; the writer's stance in relation to the events of the poem or story It refers to the distance and limitations of the persona or narrator from the events of the poem or story Typical points of view are first person, second person, third person limited and third person omniscient
point of view
In description, the observer looks at the object described; in narration, the person who tells the story First person or the more impersonal third person is commonly used
point of view
A shot that depicts the outlook or position of a character
point of view
a term from literary studies which describes the perspective or source of a piece of writing
point of view
a shot in which the camera assumes a character's position to reveal what he or she can see to the audience
point of view
The relation of the storyteller to the story
point of view
also called focus; the point from which people, events, and other details in a story are viewed This term is sometimes used to include both focus and voice Close Window
point of view
(abbr POV) designates the angle of vision and the perspective conveyed by the camera "eye "
point of view
The angle from which the viewer sees the objects or scene
point of view
A view that can only be seen from the riding on the coaster
point of view
{i} outlook, attitude, viewpoint
point of view
Perspective from which the work is presented by a character in the work or by a narrator; terms related to point of view include omniscient narrator, limited third-person narrator, first-person narrator, and unreliable narrator
point of view
The perspective from which a story is told Common povs include first person: in which an "I" tells a tale, usually from a limited, subjective vantage point, usually about events in which the "I" is involved
point of view
Also known as POV A camera angle, in which the scene which we see is meant to represent what one of the characters sees See Angle for a full list of camera angles covered in this glossary
point of view
A view of a roller coaster as seen from the rider's point of view This is often done from the front seat, but can be from any seat on the train Both still and moving pictures can be "Point of View " Roller coaster designers often create Point of View animations of roller coasters that haven't been built yet, to give parks an idea of what the ride will be like
point of view
A view of a roller coaster, of what the rider would see Often describes pictures Companies will sometimes use computers to simulate a Point of View in order to show the park what the ride will be like
point of view
the perspective from which a story is told
point of view
a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events"
point of view
  The perspective from which a story is narrated or a scene is described   Point of view can refer to narrators or characters through which an event is focalized
point of view
the position or vantage-point from which the events of a short story or novel seem to be observed and presented to us A writer has two basic choices: to present the story from the first-person point of view (the narrator uses "I") or to present the story from the third-person point of view (the narrator from outside the story refers to the characters by name or uses "he," "she," or " they")
point of view
the spatial property of the position from which something is observed
point of view
An image-development strategy used to position the viewer relative to the image in a work of art Examples are a worm's-eye view or a bird's-eye view
point of view
If you consider something from a particular point of view, you are using one aspect of a situation in order to judge that situation. Do you think that, from the point of view of results, this exercise was worth the cost?
point of view
is the relative identification of the narrator with the characters
point of view
You can refer to the opinions or attitudes that you have about something as your point of view. Thanks for your point of view, John Try to look at this from my point of view. = viewpoint
point out
If you point out a fact or mistake, you tell someone about it or draw their attention to it. I should point out that these estimates cover just the hospital expenditures We all too easily point out our mothers' failings
point out
make or write a comment on; "he commented the paper of his colleague"
point out
indicate, draw attention to
Türkisch - Englisch
(Tıp) point
point
Favoriten