whole

listen to the pronunciation of whole
İngilizce - Türkçe
{s} tam

Eylül ayı itibarıyla tam bir yıldır onu tanıyoruz. - By September I will have known her for a whole year.

Resmi yapmak tam bir gün sürdü. - It took a whole day to paint the picture.

bütün

Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim. - I spent the whole afternoon chatting with friends.

Her cumartesi bütün evi temizleriz. - Every Saturday we clean the whole house.

{i} tüm

Bu pencere tüm şehre bakıyor. - This window overlooks the whole city.

Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor. - The whole world is watching the summit conference.

tamamen

Bu tamamen farklı bir mesele. - That's a whole different matter.

O, bir şişe sütü tamamen içti. - He drank a whole bottle of milk.

{i} toplam

Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür. - The whole is greater than the sum of the parts.

bütünlüklü
{s} yarasız beresiz
sağlığı yerinde
tek parça
bitev
iyileşmiş
whole blood bütün kan
tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
sonuna kadar uğraşmak
{s} sağlıklı

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

Ailesi için sağlıklı yemekler hazırlar. - She prepares wholesome meals for her family.

whole hog bir şeyin bütünü
sağalmış
{s} öz

O, özel jetiyle tüm kıtayı katetti. - He covered the whole continent in his private jet.

Bütün takım için özür diledim. - I apologized to the whole team.

kül

Bütün köy yanıp kül oldu - The whole village was consumed by the fire.

Büyük bir ateş bütün kasabayı kül haline getirdi. - The big fire reduced the whole town to ashes.

sağ

Sen gençsin. Senin önünde sağlıklı bir hayat var. - You're young. You have your whole life ahead of you.

Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı. - It took me a whole year to recover my health.

iyi

Eserleri bir bütün olarak ne iyi nede kötü. - As a whole his works are neither good nor bad.

Yüzme vücudun bütünü için iyi bir egzersizdir. - Swimming is good exercise for the whole body.

tam şey
{s} sağlam
{s} 1. tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
şişe kanı
go the whole hog bir işi tam yapmak
{s} toplu

Gruplar ya küçük bir toplulukla ya da tüm dünya ile bir ilgi paylaşmak için iyi bir yoldur. - Groups are a good way to share an interest with either a small community or the whole world.

Bütün toplum bu planın arkasında. - The whole community is behind this plan.

bütün bütün
zinde
komple

Yağlar gibi komple bir yiyecek grubunu kesmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. - I don't think it's very healthy to cut out whole groups of foods like fats.

entire
bütün

Birlikte çalışarak, bütün evi çabucak temizlediler. - Working together, they cleaned the entire house in no time.

Bu, bütün diskteki favori parçam. - This is my favorite track on the entire disc.

entire
{s} tüm

Tüm günü plajda geçirdik. - We spent the entire day on the beach.

Jane randevusunda tüm bir çikolatalı kekin bittiğine inanamadı. - Jane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.

whole day
bütün gün
whole day
sabahtan akşama kadar
whole amount
(Turizm) tutarın tamamı
whole and complete
tam ve eksiksiz
whole blood
sahih resep
whole blood
(Biyokimya) tam kan
whole body
(Çevre) bütün vücut
whole bow
(Muzik) tam yay ile
whole cargo
(Ticaret) bütün yük
whole chain
(Tıp) tam zincir
whole country's
tüm ülkenin
whole document
(Bilgisayar) tüm belge
whole document
(Bilgisayar) tüm belgeye
whole fat cheese
(Gıda) tam yağlı peynir
whole field
(Bilgisayar) tüm alan
whole field
(Bilgisayar) alanın tamamı
whole ground
tamamen öğütülmüş
whole insurance
(Sigorta) ölüm hali hayat sigortası
whole life assurance
(Sigorta) yaşam boyu hayat sigortası
whole life assurance
(Ticaret) yaşam boyu sigorta
whole list
(Bilgisayar) tüm liste
whole milk
(Gıda) tam süt
whole ownership
(Ticaret) tam mülkiyet
whole page
(Bilgisayar) tüm sayfa
whole page
(Bilgisayar) tam sayfa
whole plan
bütün plan
whole process
sürecin tamamı
whole process
bütün süreç
whole program
tüm program
whole program
programın bütünü
whole slew (of)
büyük ölçüde
whole sliced
(Gıda) bütün halinde dilimlenmiş
whole table
(Bilgisayar) tüm tablo
whole tables
(Bilgisayar) tüm tablolar
whole timber
azman
whole to part training
(Askeri) yukarıdan aşağı eğitim
whole tone
(Muzik) tam ses
whole turmeric
(Tarım) bütün zerdeçal
whole units
bütün üniteler
whole wheat flour
(Gıda) değirmen unu
whole word method
(Dilbilim) bütüncül sözcük
whole word only
(Bilgisayar) tam sözcükler
whole words
(Bilgisayar) tam sözcükler
whole world
tüm dünya
whole world
bütün dünya
whole gale
kuvvetli rüzgar
whole loin
bütün fileto
whole name
tam isim
whole note
müzik notası
whole of
in tamamı
whole rest
müzik duraklaması
whole snipe
bataklık çulluğu
whole step
müzik duraklaması
whole tone
müzik duraklaması
whole wheat bread
buğday ekmeği
whole wheat flour
buğday unu
whole bunch
sürü
whole caboodle
cümbür cemaat
whole clove
Çekilmemiş/öğütülmemiş karanfil
whole day
tüm gün, bütün gün
whole food
tüm gıda
whole foods
tüm gıdalar
whole fruit sale
toptan meyve satışı
whole grains
tam tahıllar
whole hearted
kalpli bütün
whole hog or none
Bütün domuz ya da hiçbiri
whole nine yards
tüm dokuz metre
whole number
Tam sayı

İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır. - Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers.

whole numbers
tam sayılar
whole saler
bütün satıcısı
whole seller
Bkz. wholesaler
whole thing
Bütünü
whole week
Bütün hafta
whole wheat
kepekli
whole wheat flour
(Gıda) (isim) kepekli un
whole wheat flour
(Gıda) (sıfat)kepekli unla yapılan
whole-grain bread
tam buğday ekmeği
whole-grain bread
Tam tahıllı ekmek
whole-time
tüm süre boyunca

she talked the whole time.

whole body counter
(Nükleer Bilimler) tüm vücut yükü sayıcı,tüm vücut sayıcısı
whole colored
tek renkli
whole coloured
tek renkli
whole coverage
(Ticaret) tam sigorta
whole grain
(Tarım) öğütülmemiş (dane halde)
whole hearted
candan
whole hearted
içten
whole length
tam boya göre yapılan
whole life insurance
(Ticaret) tam hayat sigortası
whole milk
tam yağlı süt
whole milk
saf süt
whole new ball game
(deyim) bahis konusu olan sorundan cok degisik baska bir sorun; simdikinden cok degisik bir durum
whole number
(Bilgisayar) tüm sayı
whole number
tamsayı
whole number
mat. tamsayı
whole of
-in tamamı
whole wheat bread
(Gıda) kepekli unlu ekmek
a whole range of something
Birşeyin tamamı
on the whole
her şeyi hesaba katarak
on the whole
genellikle

İngilizler, genellikle, tutucudur. - Englishmen are, on the whole, conservative.

Genellikle Japonlar muhafazakardır. - On the whole, the Japanese are conservative.

wholly
büsbütün
wholly
tamamen

Seninle tamamen aynı fikirdeyim. - I am wholly in agreement with you.

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were wholly void of meaning.

entire
yekpare
a whole
(Muzik) birlik
entire
bütünlüklü
match whole word
(Bilgisayar) tüm sözcüğü eşleştir
match whole word only
(Bilgisayar) tüm sözcüğü eşleştir
on the whole
her şeyi düşünürsek
on the whole
her şey hesaba katılırsa

Her şey hesaba katılırsa pomato bitkileri bu yıl iyi büyüyor. - On the whole, the pomato plants are growing well this year.

Her şey hesaba katılırsa, parti başarılıydı. - The party was, on the whole, successful.

the whole
tamam

O, dokuz yardın tamamını satın aldı. - He bought the whole nine yards.

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

the whole of
-in bütünü
the whole of
tüm
wholly
bütünüyle
wholly
kamilen
wholly
tümüyle
wholly
eksiksiz olarak
wholly
eksiksiz bir biçimde
worth the whole world
tüm dünyaya bedel
worth the whole world
dünyalara bedel
as a whole
bütün olarak

Bir bütün olarak, plan iyi gibi görünüyor. - As a whole, the plan seems to be good.

Eserleri bir bütün olarak ne iyi nede kötü. - As a whole his works are neither good nor bad.

aston whole number rule
aston tam sayılar kuralı
entire
tam

O, tamamen cesaretsiz değil. - He is not entirely without courage.

Ben, onun söylediğini tamamen anlamıyorum. - I don't entirely understand what he said.

entire
tutuş
go the whole hog
sonunu getirmek
go the whole hog
bir işi tam yapmak
heart whole
gönlü serbest
on the whole
genelde
on the whole
neticede
the whole caboodle
cümbür cemaat
the whole way
tamamen
a whole
bir bütün
as a whole
tümü, tümüyle
at whole
Tamamen, bütünüyle, tamamıyla

Hidayet Türkoğlu who is playing basketball in NBA Team is at whole clever and skillful.

become whole
bütün olmak
make sth up out of whole cloth
işkembeden atmak
on whole
bütün olarak
the whole kaboodle
Toru topu, hepsi, tümü, tamamı, cümlesi
the whole kit and caboodle
k. dili takım taklavat, topu, hepsi birden
the whole shooting match
hepsi, sürü sepet
the whole thing
Bütünü
upon whole
Bütün üzerine
a whole
heyetiyle as it is, as
entire
hepsi

Tom gece yarısında uyandı ve bir paket cipsin hepsini yedi. - Tom woke up in the middle of the night and ate an entire bag of chips.

entire
{s} bütün, tamam, hepsi: the entire group grubun hepsi
entire
iğdiş edilmemiş tek parçadan ibaret
entire
iğdiş edilmemiş at
entire
{s} iğdiş edilmemiş
entire
{s} katışıksız
entire
{s} saf

Zorbalık ciddi bir problemdir fakat onu saf dışı bırakmaya çalışmanın tamamen gerçekçi bir teklif olmadığını anlamak zorundayız. - Bullying is a serious problem, but we have to understand that setting out to eliminate it entirely isn't a realistic proposition.

entire
kenarı dişli olmayan
the whole
bütün

Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi. - Tom spent the whole day reading in bed.

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

wholeness
tamlık
wholeness
{i} sağlamlık
wholeness
{i} bütünlük
wholly
hep
wholly
tümden
wholly
z. tamamıyla, bütünüyle
wholly
bütün bütün
İngilizce - İngilizce
An entirety
in entirety; entirely; wholly

I ate a fish whole!.

Something complete, without any parts missing
entire

I ate a whole fish.

The river flooded the entire region. - The river flooded the whole region.

The entire city burned. - The whole city burned.

sound, uninjured, healthy

Whole of an ancient evil, I sleep sound.

{n} the total, all of a thing, a sum
{a} total, all, restored to health, well, kindly
If you refer to the whole of something, you mean all of it. He has said he will make an apology to the whole of Asia for his country's past behaviour I was cold throughout the whole of my body. the whole of August. Whole is also an adjective. He'd been observing her the whole trip We spent the whole summer in Italy that year. = entire
You use on the whole to indicate that what you are saying is true in general but may not be true in every case, or that you are giving a general opinion or summary of something. On the whole, people miss the opportunity to enjoy leisure = generally
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread"
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit" all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature" including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread" (of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
If you refer to something as a whole, you are referring to it generally and as a single unit. He described the move as a victory for the people of South Africa as a whole As a whole we do not eat enough fibre in Britain
A regular combination of parts; a system
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit"
all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature"
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters"
A whole is a single thing which contains several different parts. An atom itself is a complete whole, with its electrons, protons and neutrons and other elements
complete or entire, as in: Bread made from whole grains is healthful
comprising all the parts; free from deficiency; all; total; entire; as, the whole earth; the whole solar system; the whole army; the whole nation
Blood Sequestration Whole blood sequestration is a term that describes the actual process of removing fresh whole blood from a patient's circulation into blood collection bags containing anticoagulant Whole blood sequestration must be used in conjunction with ANH, since removal of blood from the circulation might result in hypovolemia, i e hypotension Similarly, ANH is invariably combined with whole blood sequestration, in order to conserve autologous blood Whole blood sequestration should be viewed as a mechanical maneuver and ANH as a compensatory physiologic endpoint
Containing the total amount, number, etc
{s} complete, not in pieces; full; entire, including every part; healthy, well
Complete; entire; not defective or imperfect; not broken or fractured; unimpaired; uninjured; integral; as, a whole orange; the egg is whole; the vessel is whole
exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again"
Possessing, or being in a state of, heath and soundness; healthy; sound; well
If something is whole, it is in one piece and is not broken or damaged. I struck the glass with my fist with all my might; yet it remained whole Small bones should be avoided as the dog may swallow them whole and risk internal injury. = intact
The entire thing; the entire assemblage of parts; totality; all of a thing, without defect or exception; a thing complete in itself
{i} totality; completeness; entirety
emphasis You use whole to emphasize what you are saying. It was like seeing a whole different side of somebody His father had helped invent a whole new way of doing business. = totally Whole is also an adjective. That saved me a whole bunch of money
An entirety that may (or may not) be composed of constituate parts
hole
hol
hool
whole ball of wax
the entire or overall plan, concept or action

In my opinion the whole ball of wax depends on what she'll say.

whole ball of wax
everything of a similar or related nature

We've got pots, pans, the food and cooking utensils—the whole ball of wax.

whole chebang
Archaic spelling of whole shebang
whole cloth
Something made completely new, with no history, and not based on anything else

And, mind you, emotions are among the toughest things in the world to manufacture out of whole cloth; it is easier to manufacture seven facts than one emotion.

whole cloth
A newly made textile which has not yet been cut. Also called broad cloth
whole cloth
A complete fabrication. A lie with no basis in the truth

Mr. Doe's account of the accident was made from whole cloth.

whole enchilada
All of something or a group of related things taken in totality

It is only by loving all of ourselves (the whole enchilada!) that unconditional love of self is possible.

whole food
Food that is unprocessed and unrefined, or processed or refined as little as possible

Unpolished grains that retained their outer coating were a major lynchpin of his 'whole foods'-based diet.

whole foods
plural form of whole food
whole hog
Totally; entirely
whole hog
The entire amount; the full extent
whole hog
Committed without restraint
whole language
Used to describe a method of teaching literacy that emphasises the recognition of words in an everyday context; often contrasted with phonics
whole note
A musical note four beats long in 4/4 time
whole notes
plural form of whole note
whole number
A natural number
whole number
An integer
whole numbers
plural form of whole number
whole package
Something or someone that possesses a full set of relevant characteristics, usually desirable ones

Can we this quote? C. Colston Burrell, Judith Knott Tyler, Hellebores: a comprehensive guide, ISBN 0881927651, page 17:For us, they are the whole package—fantastic foliage, precocious bloom, and beautiful flowers. In short, elegant simplicity.

whole package
All the elements constituting a whole or occurring as a unit
whole rest
A whole rest is a pause or interval of silence equal in duration to two half rests or one half of a breve rest. In common or 4/4 time, its duration is four beats
whole rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly below the line above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
whole rests
plural form of whole rest
whole shebang
A building or house and everything in it
whole shebang
Everything; the entire thing

The festival had balloons, flowers, fireworks, performers, and the whole shebang.

whole step
An interval equal to two half steps or a ratio of 1.122
whole-note
Attributive form of whole note, noun
whole-wheat
made from all the constituents of the wheat grain
whole-wheat
made from whole-wheat flour
whole grain
A cereal grain that contains the germ, endosperm, and bran, in contrast to refined grains, which retain only the endosperm
whole blood
Blood drawn from the body from which no constituent, such as plasma or platelets, has been removed
whole blood
blood that has not been modified except for the addition of an anticoagulant; "whole blood is normally used in blood transfusions
whole brother
brother born from the same parents
whole caboodle
everything available
whole cloth
Pure fabrication or fiction: "He invented, almost out of whole cloth, what it means to be American" (Ned Rorem). "His account of being drugged, kidnapped and tortured was made up of whole cloth" (George Carver)
whole gale
A wind with a speed ranging from 55 to 63 miles (87 to 102 kilometers) per hour, according to the Beaufort scale
whole gale
wind moving 55-63 knots; 10 on the Beaufort scale
whole grain
{s} being natural or grain that is not processed containing the germ and bran
whole grain rice
rice in its casing, unhulled rice that is thought to be healthier than hulled rice
whole hog
everything, completely, entirely; thoroughly; with all one's heart
whole hog
Completely; unreservedly: swallowed the official version whole hog
whole holiday
{i} entire vacation, full time that a holiday lasts
whole kit and caboodle
everything available, entire amount
whole kit and kaboodle
everything available, whole kit and caboodle, entire amount
whole life insurance
Insurance that provides death protection for the insured's entire lifetime
whole life insurance
insurance on the life of the insured for a fixed amount at a definite premium that is paid each year in the same amount during the entire lifetime of the insured
whole lot
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
whole milk
milk from which no constituent (such as fat) has been removed
whole milk
Milk from which no constituent, such as fat, has been removed
whole milk
milk which has not had any fat removed
whole nine yards
(Informal) everything possible (Usage ex: They renovated the whole house from start to finish, the whole nine yards.)
whole note
a musical note having the longest time value (equal to four beats in common time)
whole note
A whole note is a musical note that has a time value equal to two half notes. A note having, in common time, the value of four beats. a musical note which continues for as long as two half notes British Equivalent: semibreve
whole note
(Music) note equal in time duration to four quarter notes
whole number
These include 0, as well as all the positive numbers which are not fractions Some whole numbers are: 5, 8, 0, 984 Some numbers which are not whole numbers are: -5, ¾, 5¼, 2 1
whole number
number which does not have a decimal ending, integer
whole number
any of the natural numbers (positive or negative) or zero
whole number
a number that can be represented by one or more digits with no other symbols -- " rounding to the nearest whole number means the same as rounding to the nearest unit " (19)
whole number
A whole number is an exact number such as 1, 7, and 24, as opposed to a number with fractions or decimals. = integer. a number such as 0, 1, 2 etc that is not a fraction = integer
whole number
A whole number doesn't contain a fraction A whole number is an integer which has 1 or more units and can be positive or negative
whole number
Positive Integer, Without Fractional Part
whole number
any positive integer, sometime 0 is included Example: "1, 24, 28, 500"
whole number
The set of numbers that includes zero and all of the natural numbers
whole number
An integer, positive, negative, or zero For example: 24, 23, 22, 21 0, 1, 2, 3, 4
whole number
A whole number doesn't contain a fraction A whole number is a positive integer which has 1 or more units and can be positive or negative
whole rest
a musical rest equal in duration to four beats in common time
whole rest
A rest having the value of four beats in common time
whole shebang
everything available; usually preceded by `the'; "we saw the whole shebang"; "a hotdog with the works"; "we took on the whole caboodle"; "for $10 you get the full treatment
whole slew
{i} (followed by "of") large amount or number, large extent; plenty
whole snipe
common snipe of Eurasia and Africa
whole universe
very much, all the information, entire world
whole wheat
whole wheat flour or bread uses all of the grain, including the outer layer British Equivalent: wholemeal
whole wheat bread
dark bread: bread made with whole wheat flour
whole wheat flour
White flour has had the germ and bran removed; whole wheat flour contains both It is nutritionally superior and has a stronger flavor The ground germ contains oil which can grow rancid and bitter So store carefully (in the freezer if you have room)
whole wheat flour
Regular whole wheat flour used in bread-making is ground from hard winter wheat and contains a high degree of gluten Gluten gives the flour the ability to absorb more liquid, which helps the dough to rise Whole wheat pastry flour is made from softer grains and contributes to a finer texture in baking muffins and cookies Avoid using white flour when possible because it has been processed, or substitute a portion with whole wheat flour Whole wheat goods should be bought over their refined counterparts
whole wheat flour
flour made by grinding the entire wheat berry including the bran; (`whole meal flour' is British usage)
whole wheat flour
Gehun atta Flour
whole world
entire world, all the information, all the contents of the world
whole-hearted
involving all your feelings, interest etc wholehearted support/acceptance/cooperation etc
whole-heartedly
with a full heart, in full faith, completely, with complete certainty
whole-hog
{s} entire, whole; all-inclusive
whole-wheat
grains of wheat which are still in their shells
whole-wheat bread
bread made out of whole wheat
whole-wheat flour
flour made out of whole wheat kernels
whole-word method
teaching reading by training beginners to associate printed words with spoken words
a whole 'nother
Alternative form of a whole nother

The problem is that when you physically try to impede my progress—then it moves up to a whole ’nother level that you probably can’t handle me on.

a whole nother
An entirely different; an intensified version of another

A lazy blueness, from a whole nother age, is spread all above me.

go the whole hog
To do something as entirely or completely as possible; to reserve or hold back nothing

If you can afford a new computer, you might as well go the whole hog and get a Mac..

goes the whole hog
Third-person singular simple present indicative form of go the whole hog
going the whole hog
Present participle of go the whole hog
gone the whole hog
Past participle of go the whole hog
on the whole
For the most part; apart from some insignificant details

The language was wrong for the period, but, on the whole, I enjoyed the film.

the whole nine yards
And everything. Often used, like etc., to finish out a list

They have books, CDs, cassettes, DVDs, the whole nine yards.

the whole nine yards
All the way; with everything done completely or thoroughly

They really went the whole nine yards with this party.

the whole shooting match
everything; the entire collection, endeavor, or activity

It started raining on their picnic and they had to move the whole shooting match inside.

the whole world and his dog
everybody; too many people; a huge crowd

I'd love to go to the Harry Potter opening, but the whole world and his dog will be there and I don't like crowds.

went the whole hog
Simple past of go the whole hog
wholly
completely and entirely; to the fullest extent
wholly
completely
the whole
{n} universal
the whole
{n} all

He ate all of the apple. - He ate the whole apple.

I was in Boston almost all summer. - I was in Boston for almost the whole summer.

wholly
{a} all
wholly
{a} totally, completely, perfectly
a whole new ball game
A completely different situation, often one which is difficult or which you know little about. "We'd done a lot of climbing in Scotland but the Himalayas were a whole new ball game."
Wholly
holly
wholeness
{i} state of being whole or unbroken; healthiness; soundness
wholeness
Wholeness is the quality of being complete or a single unit and not broken or divided into parts. the need for wholeness and harmony in mind, body and spirit
wholeness
The quality or state of being whole, entire, or sound; entireness; totality; completeness
wholeness
a state of robust good health
wholeness
an unreduced or unbroken completeness or totality
wholeness
The quality of something considered as a whole
wholes
plural of whole
wholly
emphasis You use wholly to emphasize the extent or degree to which something is the case. While the two are only days apart in age they seem to belong to wholly different generations For urban areas this approach was wholly inadequate = completely, entirely. completely
wholly
completely, totally, fully, absolutely
wholly
exclusively and solely
wholly
To the exclusion of other things; totally; fully
wholly
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
wholly
In a whole or complete manner; entirely; completely; perfectly
Türkçe - İngilizce
whole