özellik

listen to the pronunciation of özellik
Türkçe - İngilizce
characteristic

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

Japan has many different characteristics. - Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

feature

Kate has very good features. - Kate'in çok güzel özellikleri var.

Because of its origins, Canadian English has features of both American and British English. - Onun kökeninden dolayı, Kanada İngilizcesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesi ile ilgili özelliklere sahiptir.

speciality
property

Superconductivity is a physical property. - Süperiletkenlik fiziksel bir özelliktir.

It's a very large property. - Bu çok büyük bir özellik.

characteristics

Japan has many different characteristics. - Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

These are characteristics of the spoken language. - Bunlar, konuşulan dilin özellikleridir.

attribute
peculiarity
feature, peculiarity, character, characteristic, attribute, property, qualification, quality, nature
hallmark
texture
private
singular
specific

The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner. - Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.

I want specific information. - Özellikli bilgi istiyorum.

streak
particularization
characteristic feature
privateness
plate-mark
(Bilgisayar) option
commonality
strain
qualification
particulate
stamp
hall mark
specialty
idiosyncrasy
plate mark
particular

I have nothing in particular to do tomorrow. - Yarın özellikle yapacak bir şeyim yok.

I am pleased with this vivid portrait in particular. - Ben özellikle bu canlı portreden memnunum.

singularity
special feature
phil. attribute, property
particularity
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

quiddity
character

The botanist carefully recorded the morphological characteristics of the trees. - Botanikçi dikkatle ağaçların morfolojik özellikleri kaydetti.

The Japanese language has many distinctive characteristics. - Japon dilinin birçok ayırt edici özellikleri var.

point

I want to emphasize this point in particular. - Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum.

The teacher particularly emphasized that point. - Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı.

quality
cachet
attribution
special feature, peculiarity, characteristic
characteristic , feature
nature
individuality
trait

North Africans are more or less like Italians. We're all people who live around the Mediterranean Sea and we share many cultural traits. - Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

eligibility
genius
(Nükleer Bilimler) features

Kate has very good features. - Kate'in çok güzel özellikleri var.

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

characteristic, feature
lineament
special

It is important to pay special attention to your love life. - Aşk hayatına özellikle dikkat etmen önemlidir.

özellik belirleme
identity mapping
özellik denetleyicisi
(Bilgisayar) property inspector
özellik ekle
(Bilgisayar) add feature
özellik ekle
(Bilgisayar) add property
özellik taşı
feature
özellik vektörü
feature vector
özellik çıkarma
feature extraction
özellik çıkarımı
feature extraction
özellik al
(Bilgisayar) get properties
özellik analizi
(Pisikoloji, Ruhbilim) feature analysis
özellik ayarla
(Bilgisayar) set properties
özellik belirle
(Bilgisayar) set property
özellik gizle
(Bilgisayar) hide property
özellik izleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) feature tracking
özellik kaydet
(Bilgisayar) save property
özellik kullanılamıyor
(Bilgisayar) feature unavailable
özellik listesi
property list
özellik oranlama
(Pisikoloji, Ruhbilim) trait-rating
özellik profili
(Pisikoloji, Ruhbilim) trait profile
özellik sil
(Bilgisayar) delete property
özellik taşımak
have the characteristics of
özellik teorileri
(Pisikoloji, Ruhbilim) trait theories
özellik yitimi
(Dilbilim) feature loss
özellik örgütlenmesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) trait organization
özgülük, özellik, hasiyet
individuality, property, hasiyet
ayırıcı özellik
hallmark
kişisel özellik
trait
fiziki özellik
physical feature
kalıtımsal özellik taşıyan gen
factor
karakteristik özellik
parameter
özellikler
(Pisikoloji, Ruhbilim) traits

North Africans are more or less like Italians. We're all people who live around the Mediterranean Sea and we share many cultural traits. - Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.

Japan has many distinctive traits. - Japonya'nın pek çok ayırt edici özellikleri vardır.

ayırt edici özellik
distinctive
ayırt edici özellik
characteristic
ayırt edici özellik
feature
ayırt edici özellik
(Askeri) distinction
ayırıcı özellik
(Bilgisayar) characteristic
ayırıcı özellik
(Dilbilim) distinctive
belirleyici özellik
feature
coğrafik özellik
geographical feature
değerli özellik
virtue
dramatik özellik
drama
duruk özellik
static characteristic
eklenik özellik
additive property
erkekçe bir özellik
virility
garip özellik
oddity
hakim özellik
(Tıp) dominant
irsi özellik
strain
karakteristik özellik
(Tıp) characteristic feature
kişisel özellik
personality trait
kişisel özellik
idiosyncrasy
teknik özellik
(Ticaret) technical specification
tipik özellik
characteristic feature
tuhaf özellik
idiosyncracy
yararlı özellik
virtue
önemli özellik
virtue
özellikler
specification

Specifications and price are subject to change. - Teknik özellikler ve fiyat değişebilir.

özellikler
(Bilgisayar) properties for
özellikler
(İnşaat) requirement
ayırt edici özellik
distinctiveness
tipik özellik
sample
doğal özellik
natural features
nitelik, özellik, ölçü, boyut
quality, features, dimensions, size
özellikler
features

Could you explain all the safety features to me once again? - Bana bir kez daha tüm güvenlik özelliklerini açıklayabilir misin?

She was a girl with finely chiseled features. - O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı.

özellikler
properties

There are no common properties shared by all games. - Tüm oyunlar tarafından paylaşılan ortak özellikler yoktur.

She believes that jade has medicinal properties. - O, yeşim taşının tıbbi özellikleri olduğuna inanmaktadır.

afin özellik
affine property
amerikalılara özgü özellik
Americanism
ana özellik
key feature
anahtar özellik
(İnşaat) key property
ayırt edici özellik olmak
characterize
ayırıcı özellik
accent
ayırıcı özellik
plate mark
ayırıcı özellik
criterion
ayırıcı özellik yitimi
(Dilbilim) feature loss
belirgin özellik
trademark
birim özellik
(Pisikoloji, Ruhbilim) unit character
bürünsel özellik
(Dilbilim) prosodic feature
coğrafi özellik
geography
dil içi özellik
(Dilbilim) intralinguistic
dilbilgisel özellik
(Dilbilim) taxeme
dinamik özellik
(Havacılık) dynamic properties
dismorfik özellik
(Pisikoloji, Ruhbilim) dysmorphic feature
dokunaklı özellik
pathos
dominant özellik
dominant
esas özellik
essential
fiziksel özellik
physical property
fiziksel özellik
physical characteristic
fizyolojik özellik
physiological property
göze çarpan özellik
striking feature
güvenlik yardımı; seçici özellik (Küresel Konumlama Sistemi (GPS)); baş danışman
(Askeri) security assistance; selective availability (GPS); senior adviser; situational awareness; staging area; stand-alone switch
harita özellik adlarından
(Bilgisayar) map feature names
hidrolojik özellik
hydrology
ikili özellik
(Dilbilim) binary feature
ikili özellik teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) dual aspect theory
ikincil özellik
(Dilbilim) secondary feature
intensif özellik
(Kimya) intensive property
işitsel özellik
(Dilbilim) acoustic property
kilit özellik
key feature
kimyasal özellik
chemical property
kimyasal özellik
chemical energy
kimyasal özellik
chemical properly
kişiye özellik
privity
kişiye özellik
privacy
klinik özellik
(Tıp) clinical feature
kostik özellik
causticity
kuruluş temel özellik verileri
(Askeri) foundation feature data
kökendışı özellik
(Dilbilim) inorganic feature
köpüklü özellik
foaminess
mekanik özellik
mechanical property
metin veya özellik
(Bilgisayar) text or property
olumlu özellik
positive feature
olumlu özellik
favorable feature
olumsuz özellik yanlılığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) trait negativity bias
oluşumsal özellik
constitutive property
psikolojik özellik
(Tıp) psychological feature
sinirlere has özellik
(Anatomi) neurility
siyasi özellik
political character
sonradan kazanılan özellik
acquired characteristic
soydan geçen özellik
heredity
tanımlayıcı özellik
(Kimya) defining characteristics
teknik özellik
technicality
temel özellik
crux
temel özellik
key feature
termal özellik
thermal characteristic
yapısal özellik
idiosyncrasy
yeğinsel özellik
(Kimya) intensive property
çevresel özellik
(Dilbilim) allophonic feature
çeşit özellik belgesi
(Tarım) variety description
çeşit özellik formu
(Tarım) variety id document
ölçülebilir özellik
(Denizbilim) morphometric character
özellikler
{i} makings
üstün özellik sürüşü
performance driving
ıngilizlere özgü özellik
Anglicism
ısıl özellik
thermal property
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
hususiyet
büyüleyici özellik
Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma
özellik