time

listen to the pronunciation of time
İngilizce - Türkçe
kere

Tom aynı fıkrayı bana on kereden fazla anlattı. - Tom has told me that same joke more than ten times.

O, bir kerede üç basamak atladı. - He jumped up the steps three at a time.

vakit

Yarın bu vakitte ailesiyle konuşuyor olacak. - He will be talking with his family at this time tomorrow.

Yarın bu vakitte onunla akşam yemeği yiyor olacak. - He will be having dinner with her at this time tomorrow.

defa

İlk defa mı tadına bakıyorsun? - Is this the first time you have tasted it?

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

zaman

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Bir zaman makinen olduğunu hayal et. - Imagine that you have a time machine.

süre

Bir süredir onunla ilgili bir şey görmedim. - I haven't seen anything of him for some time.

Oda uzun süredir boş. - The room has been empty for a long time.

zamanı göre ayarlamak
zamanını/hızını kaydetmek
{i} aralık
{i} tempo
dem

O zaman Japonya'da hiç demir yolu yoktu. - There were no railroads at that time in Japan.

Sanırım hoşça kal dememin zamanıdır. - I think it's time for me to say goodbye.

çarpı

Öğretmen çocukları, yaramazlık ettiklerinde ya da çarpım tablolarını ezbere okuyamadıklarında döverdi. - The teacher caned the children if they misbehaved or were unable to recite their times tables.

Beş çarpı iki ona eşittir. - Five times two equals ten.

vakitli
devran
(Kanun) önel
ahit
gün

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı. - These medicines should be taken three times a day.

müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

an
devir

Devir kötü. Güçlü olmaya çalış! - Times are tough. Try to be strong!

zamanı -e göre ayarlamak
çağ

O kale eski antik çağda inşa edilmiştir. - That castle was built in ancient times.

Beni ilk adımla çağırmanı senden kaç kez istemek zorundayım? - How many times do I have to ask you to call me by my first name?

zamanlamak
saat tut/ayarla
{f} 1. zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
{f} kurmak

Duydum ki İngiliz insanlarla arkadaşlık kurmak zaman alıyor. - I hear it takes time to make friends with the English people.

Bu fabrikayı kurmak, uzun bir zamana ve bir sürü paraya mal oldu. - It took a long time and a lot of money to build this factory.

uydurmak

Zamana ayak uydurmak için gazeteler okurum. - I read newspapers in order to keep up with the times.

Zamana ayak uydurmak kolay değil. - It's not easy to keep up with the times.

{f} tempo tutmak
{i} vade
{f} zamanlama yap
{i} zaman, vakit: It'll take a long time. Çok zaman ister. It's time for bed. Artık yatma zamanı geldi. Now's exactly the right time! Şimdi tam
{f} süre tutmak
{i} doğum zamanı
{f} zamanlama yapmak
{f} saat tutmak
{f} ayarlamak
{i} uygun zaman

Toplantımız için uygun zaman bulabilir misin? - Can you find suitable time for our meeting?

Ben uygun zamanda bunu ona anlatacağım. - I will tell it to him at the proper time.

zaman saat Saat / Zaman
{f} temposunu belirlemek
{i} zaman,zama
zamanlamak, (belirli bir zamana) denk getirmek, rastlatmak, (belirli bir zamana göre) ayarlamak, planlamak: He timed it so that he'd
-in zamanını ölçmek
usul
hızını ölçmek
yol

Tren yola çıkmadan önce biraz zaman var. - There is a little time before the train departs.

O zaman Kuzey Amerika'da birkaç tane yol vardı. - Few roads existed in North America at that time.

(Kanun) mehil
nihayet

Tom nihayet öğle yemeği sırasında buraya geldi. - Tom finally got here around lunch time.

Nihayet bu üç hafta içinde aldığım postayı yanıtlamak için zamanım var. - Finally I have time to reply to the mail I received these three weeks.

posta

Postane saat kaçta kapanır? - What time does the post office close?

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

sefer

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

Bir mıknatıs bir seferde çok sayıda çiviyi toplayabilir ve tutabilir. - A magnet can pick up and hold many nails at a time.

süresini ölçmek
senkronize etmek
seferde
sefere

Gelecek sefere iyi şanslar. - Better luck next time.

Gelecek sefere oyunu kazanacağım. - I will win the game next time.

time-out
zaman aşımı
in time
zamanla

Zamanla anlayacaksın. - In time, you will understand.

O zamanla başarılı olacak. - He'll succeed in time.

at the same time
aynı zamanda

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

Hepiniz aynı zamanda konuşmayın. - Don't all speak at the same time.

on time
vaktinde

Eğer şimdi başlarsan vaktinde varman gerekir. - You ought to be on time if you start now.

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

all the time
hep

Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor? - If the universe is full of stars, why doesn't the light from all of them add up to make the whole sky bright all the time?

Tom ve ben hep kavga ederiz. - Tom and I fight all the time.

this time
bu sefer

Bu sefer Bob muhtemelen kazanacak. - This time Bob is likely to win.

Jack bu sefer kesin başaracak. - Jack is bound to succeed this time.

gain time
zaman kazanmak

Zaman kazanmak için uçağa bindik. - To gain time we took the plane.

times
kere

Beş kere beş yirmi beştir. - Five times five is twenty-five.

Dört kere beş 20'dir. - Four times five is 20.

this time
bu defa

Bu defa hatalı olan benim gibi görünüyor. - This time, it looks like it is me who is wrong.

Tom bu defa tekrar bize yardım etmeye istekli. - Tom is willing to help us again this time.

times
defa

Savaş alanında defalarca kefeni yırttı. - He cheated death many times on the battlefield.

Tom defalarca Boston'da bulundu. - Tom has been to Boston many times.

this time
bu kez

Bu kez farklı olacak. - This time is going to be different.

Bu kez cezadan kaçamazsın. - This time, you won't escape punishment.

Time range
Zaman aralığı
time flies
Zamanın hızla akıp gittiğini anlatan ifade
time clock
zaman saati
time horizon
(Ticaret) zaman tercihi
time independent
zamandan bağımsız
time is up
zaman dolmak
time is up
vakit geldi
time is up
vakit bitti
time is up
vakit bitti vakit geldi
time of haul
(İnşaat) taşıma süresi
time of war
(Ticaret) savaş zamanı
time off
çalışılmayan saatler
time out
(Spor) taym aut
time out of mind
öteden beri
time period
zaman periyodu
time register
saat yazmacı
time series
(İstatistik,Teknik) zaman dizisi
time series analysis
(Askeri) zaman serileri analizi
time shift
zaman kaydırma
time slot
zaman aralığı

Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor. - The network is moving your show to another time slot.

time slot interchange
zaman dilimi değiştokuşu
time to
var

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Bana yardımcı olmak için zamanın var mı? - Do you have time to help me?

time to live
(Bilgisayar) yaşam süresi
time to send
(Bilgisayar) gönderme zamanı
time to send
(Bilgisayar) gönderme saati
time value of money
(Ticaret) paranın zaman değeri
time's up!
zaman bitti!
time after time
sık sık
time after time
tekrar tekrar

Tekrar tekrar aynı hataları yapıyorsun. - You continue making the same mistakes time after time.

Yeri tekrar tekrar ziyaret ettim. - I have visited the place time after time.

time and time again
sık sık
time and time again
tekrar tekrar
time bar
iş planı
time bargain
alivre satış
time bargain
vadeli alışveriş
time base
zaman tabanı
time bill
vadeli poliçe
time bill
süreli senet
time bomb
sögenli bomba
time bomb
saatli bomba

Havaalanında bir saatli bomba patladı ve 13 kişi öldü. - A time bomb went off at the airport and killed 13 people.

Saatli bomba büyük bir gürültüyle patladı. - The time bomb exploded with a loud noise.

time capsule
zaman kapsülü
time card
kartela
time card
mesai kartı
time clock
kontrol sögeni
time constant
zaman sabiti
time consuming
zaman tüketici
time delay
gecikme
time deposit
teminat
time deposit
vadeli mevduat
time deposit account
teminat hesabı
time deposits
vadeli mevduat
time draft
vadeli senet
time exposure
uzun pozlu resim
time format
zaman biçimi
time frame
zaman dilimi
time freight
ekspresle gönderilen mal
time fuse
ayarlı fitil
time fuse
ihtiraklı tapa
time immemorial
çok eski zaman
time interval
zaman aralığı

Eğer konsantre olursanız, daha kısa zaman aralığında bitirebileceksiniz. - If you concentrate, you'll be able to finish within a shorter time interval.

time invariant
zamanla değişmeyen
time is up
vakit tamam
time lag
gecikme
time limit
zaman sınırı

Bu testin bir zaman sınırı yok. - This test doesn't have a time limit.

Zaman sınırı var mıydı? - Was there a time limit?

time limit
belirli limit
time loan
vadeli borç
time lock
sögenli kilit
time of day
günün bir saati
time of departure
hareket zamanı
time of life
yaşam süresi
time of origin
başlangıç zamanı
time of payment
vade
time of payment
ödeme zamanı
time of year
yılın belli zamanı
time out of mind
eskiden beri
time payment
taksitle ödeme
time period
zaman aralığı

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

time phased
zaman fazı
time quantum
zaman kuantumu
time saving
zaman kazandıran
time saving
zaman kazandırıcı
time scale
zaman cetveli
time scale factor
zaman cetveli faktörü
time series
frekans dağılımı
time shared
zaman paylaşımlı
time sharing
zaman paylaşımı
time sharing
süre paylaşım
time sheet
kartela
time sheet
iş cetveli
time signal
sögen ayarı
time slicing
zaman dilimleme
time study
zaman etüdü
time tested
zamanı test edilmiş
time to go
gitme zamanı
time unit
zaman birimi
time waveform
dalgaform
time work
gündelik iş
time zone
zaman dilimi

Benim zaman dilimimde burada sabah. - It's morning here in my time zone.

ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. - I live in the Pacific time zone in the USA.

time zone
zaman kuşağı
time-honored
eski ve geçerli
time-honored
yıllanmış
time-out
oyunda kısa ara
time-out
mola
time-share holiday
devre mülk
time critical
zaman kritik
time expression
(Dilbilim) Zaman belirteci, zaman belirtmekde kullanılan ifade
time flies as an arrow
zaman bir ok gibi uçar
time hangs on her hands
zaman ellerini asılı
time is out
zaman çıktı
time limit has expired
süre doldu
time policy
zaman poliçesi
time sheets
zaman çizelgeleri
time to time
zaman zaman

Ben zaman zaman onunla karşılaşırım. - I meet him from time to time.

Zaman zaman çocuklara bakmalısın. - You should look after the children from time to time.

time-budgeting
zamanı da bir değer olarak algılayıp harcanması hakkında program yapmak
time after time
defalarca
time frame, time slice
zaman dilimi
time zone indicator for Universal Time
(Askeri) Evrensel Saat saat dilimi göstergesi 1
times
kez

Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı. - These medicines should be taken three times a day.

Otobüs her gün kaç kez çalışır? - How many times does the bus run each day?

timeless
ebedi

Bu film gerçekten ebedi bir başyapıt. - This movie is indeed a timeless masterpiece.

İnternet hakkında sevdiğim tek şey onun ebediyetidir. - One thing I love about the internet is its timelessness.

timing
zamanlama

Zamanlamanız mükemmel. - Your timing is perfect.

Zamanlamanız mükemmel. - Your timing's perfect.

from time to time
zaman zaman

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

Zaman zaman çocuklara bakmalısın. - You should look after the children from time to time.

time is over
zaman aşıldı
time out
ara

Bir stratejiyi özenle hazırlamak için ara verelim. - Let's take time out to elaborate a strategy.

from time to time
ara ara
time is up
zaman doldu
time is up
süre bitti
time keeper
saat
time keeper
kronometre
time lag
(Otomotiv) gecikme zamanı
time limit
süre sınırı
time limit
(Ticaret) süre
time off
mesai dışı saatler
time out
zaman dışı
time period
(Bilgisayar) süre
time to
var (zaman)
timeless
değişmeyen
timeless
hiç bitmeyen
timelessness
zaman üstü
timely
yerinde
timely
uygun
times
(Bilgisayar) times
times
zaman

O zamanlar hiç radyo yoktu. - There were no radios in those times.

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

times
(Bilgisayar) kere dene
from time to time
ara sıra

Amcam ara sıra beni görmeye gelir. - My uncle comes to see me from time to time.

Ara sıra oğlum beni ziyarete geliyordu. - My son came to see me from time to time.

a time
in a time
amount of time, length of time
zaman miktarı, süresi uzunluğu
from time the time
Arada bir, zaman zaman
from time to time
Zaman zaman, arada sırada
in less than no time/in no time/in no time at all
çok çabuk, çabucak, çabucacık
time bomb
Zaman ayarlı bomba

Zaman ayarlı bomba gürültüyle patladı. - The time bomb exploded with a loud noise.

time bound
zaman kısıtlamalı
time bound
zamana bağlı
time course
zamanın yönü
time course
süreç

time course of growth.

time course
zamanın akışı
time flies
(deyim) Used to mean that time passes very and surprisingly quickly: Time flies when you're having fun
time flies
(deyim) Zaman ne kadarda çabuk geçiyor
time honored
zaman onur
İngilizce - İngilizce
A numerical indication of a particular moment

These times were erroneously converted between zones.

A person's youth or young adulthood, as opposed to the present day

In my time, we respected our elders.

The measurement under some system of region of day or moment

Let's synchronize our watches so we're not on different time.

A measurement of a quantity in time; a numerical or general indication of a length of progression

The algorithm runs in O(n^2) time.

How much of a day has passed; the moment, as indicated by a clock or similar device

A computer keeps time using a clock battery.

An instance or occurrence

Okay, but this is the last time. No more after that!.

A particular moment or hour; the appropriate moment or hour for something (especially with prepositional phrase or imperfect subjunctive)

It's time we were going.

To measure seconds, hours etc passed, especially using a clock of some kind
Ratio of comparison

That is four times as heavy as this.

To choose how long something lasts

The bomb was timed to explode at 9:20 p.m.

An era; (with the, sometimes in plural) the current era, the current state of affairs

O the times, O the customs! (Cicero).

The inevitable progression into the future with the passing of present events into the past

the ebb and flow of time.

The serving of a prison sentence

He is not living at home because he is doing time.

A quantity of availability in time

The two of us can never find time to see each other any more.

An experience

We had a wonderful time at the party.

{n} the measure, regulate, suit, adapt, fit
{i} weekly American magazine that covers topics of general interest (world news, politics, current events, etc.)
To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement
If you say that something will happen in time or given time, you mean that it will happen eventually, when a lot of time has passed. He would sort out his own problems, in time Tina believed that, given time, her business would become profitable
If something happens or is done all the time, it happens or is done continually. We can't be together all the time = continually
If two or more things exist, happen, or are true at the same time, they exist, happen, or are true together although they seem to contradict each other. I was afraid of her, but at the same time I really liked her
If someone is ahead of their time or before their time, they have new ideas a long time before other people start to think in the same way. My mother was ahead of her time. She surrounded me with culture and art
Many different time systems are relevant in astronomy See atomic time, local sidereal time, sidereal day, Universal Time, UTC For a quick summary, see the U S Naval Observatory's Systems of Time WWW page at http: //tycho usno navy mil/systime html
If you say that you have no time for a person or thing, you mean you do not like them or approve of them, and if you say that you have a lot of time for a person or thing, you mean you like them or approve of them very much. When I think of what he's done to my mother and me, I've just got no time for him
If you say that time will tell whether something is true or correct, you mean that it will not be known until some time in the future whether it is true or correct. Only time will tell whether Broughton's optimism is justified
emphasis You say at the best of times when you are making a negative or critical comment to emphasize that it is true even when the circumstances are as favourable as possible. A trade war would be bad at the best of times, but in the current economic climate, it would be a disaster
Measurable period in which cause and effect occurs and systems function
If you do something ahead of time, you do it before a particular event or before you need to, in order to be well prepared. Find out ahead of time what regulations apply to your situation
You use time or times to talk about a particular period in history or in your life. We'll be alone together, quite like old times We are in one of the most severe recessions in modern times
A numerical indication of a particular moment in time
You use time to refer to a period of time or a point in time, when you are describing what is happening then. For example, if something happened at a particular time, that is when it happened. If it happens at all times, it always happens. We were in the same college, which was male-only at that time By this time he was thirty It was a time of terrible uncertainty Homes are more affordable than at any time in the past five years It seemed like a good time to tell her
If someone has reached a particular stage in life before their time, they have reached it at a younger age than is normal. The small print has forced me, years before my time, to buy spectacles
If you keep time when playing or singing music, you follow or play the beat, without going too fast or too slowly. As he sang he kept time on a small drum
The duration of one's life; the hours and days which a person has at his disposal
If you say that something was before your time, you mean that it happened or existed before you were born or before you were able to know about it or remember it. `You've never seen the Marilyn Monroe film?' --- `No, I think it was a bit before my time.'
You use at times to say that something happens or is true on some occasions or at some moments. The debate was highly emotional at times
a person's experience on a particular occasion; "he had a time holding back the tears"; "they had a good time together"
If you say that something will happen, for example, in a week 's time or in two years ' time, you mean that it will happen a week from now or two years from now. Presidential elections are due to be held in ten days' time
the period of time a prisoner is imprisoned; "he served a prison term of 15 months"; "his sentence was 5 to 10 years"; "he is doing time in the county jail"
rhythm as given by division into parts of equal time
The call made when the time limit is reached in a timed gamed
You say at a time after an amount to say how many things or how much of something is involved in one action, place, or group. Beat in the eggs, one at a time
assign a time for an activity or event; "The candidate carefully timed his appearance at the disaster scene"
If someone is making up for lost time, they are doing something actively and with enthusiasm because they have not had the opportunity to do it before or when they were younger. Five years older than the majority of officers of his same rank, he was determined to make up for lost time
When you refer to our time or our times you are referring to the present period in the history of the world. It would be wrong to say that the Church doesn't enter the great moral debates of our time
You use times in arithmetic to link numbers or amounts that are multiplied together to reach a total. Four times six is
All fencing actions occur in time A "period of fencing time" is the time it takes to make one simple fencing action It is a relative and not an absolute value
If you do something in your own time, you do it at the speed that you choose, rather than allowing anyone to hurry you. Now, in your own time, tell me what happened
If you say that something is the case half the time you mean that it often is the case. Half the time, I don't have the slightest idea what he's talking about
A particular period or part of duration, whether past, present, or future; a point or portion of duration; as, the time was, or has been; the time is, or will be
If you have the time of your life, you enjoy yourself very much indeed. We're taking our little grandchild away with us. We'll make sure he has the time of his life
The measurement under some system of the time of day or moment in time
You can use the times to refer to the present time and to modern fashions, tastes, and developments. For example, if you say that someone keeps up with the times, you mean they are fashionable or aware of modern developments. If you say they are behind the times, you mean they are unfashionable or not aware of them. This approach is now seriously out of step with the times Johnny has changed his image to fit the times
If you say that something will take time, you mean that it will take a long time. Change will come, but it will take time
If you are on time, you are not late. Don't worry, she'll be on time
If you time something for a particular time, you plan or decide to do it or cause it to happen at this time. He timed the election to coincide with new measures to boost the economy We had timed our visit for March 7 He had timed his intervention well Operation Amazon is timed to coincide with the start of the dry season
set the speed, duration, or execution of; "we time the process to manufacture our cars very precisely"
To keep or beat time; to proceed or move in time
You use time to refer to the period that you spend doing something or when something has been happening. Adam spent a lot of time in his grandfather's office He wouldn't have the time or money to take care of me Listen to me, I haven't got much time The route was blocked for some time For a long time I didn't tell anyone A short time later they sat down to eat
If you say that it is only a matter of time or only a question of time before something happens, you mean that it cannot be avoided and will definitely happen at some future date. It now seems only a matter of time before they resign
If you say that time flies, you mean that it seems to pass very quickly. Time flies when you're having fun
The time of day; the moment in time, as indicated by a clock or similar device
If you waste no time in doing something, you take the opportunity to do it immediately or quickly. Tom wasted no time in telling me why he had come
An element of dance, relating to the rhythmic aspects of dance Drama
If you say that someone or something is, for example, the best writer of all time, or the most successful film of all time, you mean that they are the best or most successful that there has ever been. `Monopoly' is one of the best-selling games of all time
To pass time; to delay
Hour of the day on a 24 hour clock Midnight is 2400 6: 00 PM is 1800 6: 00 AM is 0600
The inevitable passing of events from past to present then future
one of the sides of the Universe's hologram, which makes it possible for the Universe and its parts to evolve - to be in different states and change these states in a certain sequence The other side of the Universe's hologram is space Time is of dissimilar character and can form zones of compression and stretching
A proper time; a season; an opportunity
Time Sharing Option
an IBM interactive command line interpreter for mainframe operating systems
time after time
Again and again; repeatedly; every time; always

Time after time he tries, and time after time, he fails.

time and a half
a rate of pay 50% greater than normal; especially for overtime
time and again
often; repeatedly
time and material
A form of contractual compensation involving payment for materials used and at agreed rates for the those involved in performing the services

The remodelling of the second floor will be fixed-price, but the repair work has to be on a time and material basis.

time and materials
plural form of time and material
time and motion study
an analysis of the motions used in an industrial process with an aim to improve efficiency and productivity
time and tide
Shortened form of time and tide wait for no man
time and tide wait for no man
action is necessary without delay
time and time again
often; repeatedly
time average
the average (if it exists) of a function over iterations of T, a measure-preserving transformation on a measure space, starting from some initial point x
time ball
A large wooden or metal ball that drops at a predetermined time to enable sailors to check their marine chronometers from their boats offshore
time balls
plural form of time ball
time bill
a bill of exchange that is to be paid at some future date
time bills
plural form of time bill
time bomb
A bomb that has a mechanism such that detonation can be preset to a particular time
time bomb
A situation that threatens to have disastrous consequences at some future time
time bombs
plural form of time bomb
time capsule
a sealed container, buried at some location, that contains records of contemporary life - to be rediscovered in the distant future
time capsules
plural form of time capsule
time clock
A device that records, on timecards, the times that employees start and finish work
time clocks
plural form of time clock
time code
A numeric code generated at regular intervals by a timing system
time codes
plural form of time code
time complexities
plural form of time complexity
time complexity
the amount of time an algorithm requires to run, as a function of the amount of input, measured in such a way as to ignore constant terms and multiplication by constant terms

Classical computers cannot sort a list of size n in less than O(n\,\log\, n) time.

time constant
A characteristic of an exponential function, represented by τ in the function:

y(t) \ = \ y_o e^{-t / \tau} \ .

time constant
The time in which a physical system's response to a step-wise change in an external variable reaches approximately 63% of its final (asymptotic) value
time delay
A delay used to separate the occurrence of two events, especially in a mechanical or electronic device
time delays
plural form of time delay
time deposit
a deposit in a bank that cannot be withdrawn before a specified date
time difference
The difference between one measurement of time and another taken later; the length of a time interval
time difference
The difference in clock time between two or more different time zones

I want to call Nick – what's the time difference between here and Hong Kong?.

time dilatation
A less common variant of time dilation
time dilation
The slowing of the passage of time experienced by objects in motion relative to an observer; measurable only at relativistic speeds
time domain
The set of values, representing time, over which a function dependent on time is defined
time domains
plural form of time domain
time exposure
An exposure made by leaving a camera's shutter open for a period greater than a fraction of a second; an image so obtained
time flies
Time seems to pass quickly

Time flies when you're having fun.

time flies when you're having fun
Time seems to pass quicker when one is enjoying oneself
time frame
the period of time during which something is expected to occur, or does occur
time frames
plural form of time frame
time heals all wounds
Negative feelings eventually erode away
time horizon
A fixed point of time in the future where certain processes will be evaluated or assumed to end
time immemorial
Time that extends beyond memory or record
time interval
A period of time with fixed, well-defined limits
time is money
Money is wasted (in lost wages, missed opportunities, etc.) when a person's time is not used productively; time is valuable and should not be wasted

His words and manner carried the crisp terseness of the busy man whose time is money.

time is of the essence
Used to express a need for haste in action or response
time is of the essence
Said when something must be done immediately: When transporting organs for transplant, time is of the essence
time is of the essence
When used in a contract, places the other party on notice that failure to complete a required performance by a date certain set forth therein will constitute an incurable breach
time killer
An activity which unproductively consumes a large amount of time; a distraction
time killers
plural form of time killer
time limit
a duration beyond which something may not exceed
time limit
a time by which something must finish
time lock
a lock, typically in on a door in a bank vault, that cannot be unlocked before a specified time
time locks
plural form of time lock
time machine
A hypothetical device used to travel into the past or the future

Using a time machine caused Gene serious confusion. -.

time machines
plural form of time machine
time management
The management of time in order to make the most out of it
time note
a promissory note that specifies a date (or dates) when repayment must be made
time notes
plural form of time note
time of arrival
The time when an airplane, etc, is scheduled to arrive
time of departure
The time when an airplane, etc, is scheduled to depart
time of pitch
The moment when the pitcher begins the motion of pitching the ball and, by the rules of the game, has committed himself to throwing the pitch
time of the month
the time when a woman is menstruating
time of year
A particular period in the year
time off
A period of time where one is not required to work

I've got some time off next week, so maybe we could meet up then?.

time out
of a task, to be terminated because it was not completed before a time limit
time out
To call for a time-out
time out
to end (an incomplete task) after a time limit
time out
To call for a suspension of activity or conversation
time out
Alternative spelling of time-out
time out of mind
A lengthy duration of time, longer than is readily remembered

They were Episcopalians, and for time out of mind had rented a half-pew in the church of their denomination on California Street.

time out of mind
For a lengthy period of time; on numerous occasions

I tell you that Cashel never was beaten, although times out of mind it would have paid him better to lose than to win.

time out of mind
The distant past beyond anyone's memory

By the Steep Place of the Strangers and the Gap of the Wind.

time outs
plural form of time out
time preference
A measure of the preference a consumer has for enjoyment at a time in the future that is either more immediate or more remote
time preferences
plural form of time preference
time reversal
an operation that transforms a physical system undergoing a sequence of events into one in which the events take place in the reverse sequence
time reversal
T-symmetry
time reversals
plural form of time reversal
time scale
a series of events used as a rough measure of duration
time scales
plural form of time scale
time series
A set of data points, each of which represents the value of the same variable at different times, normally at uniform intervals
time served
Time spent in remand awaiting trial, when credited after a guilty verdict usually by subtracting from the sentence

The defendant was not innocent, but he was let go with time served.

time sheet
A record of the number of hours worked by an employee
time sheets
plural form of time sheet
time shifting
The practice of recording a broadcast with the intention of watching or listening to it later at a more convenient time
time shifting
The practice of network affiliates from different time zones of making television programs/programmes available at multiple times during the day
time signal
a visible, audible, mechanical, or electronic signal used as a reference to determine the time of day
time signals
plural form of time signal
time signature
A numerical sign placed on a stave to indicate the meter; the numerator is the number of beats per bar, the denominator represents the value of each beat
time signatures
plural form of time signature
time sink
Something that consumes a great deal of time, usually with little benefit; a waste of time
time sinks
plural form of time sink
time slice
The period of time for which a process is allowed to run in a preemptive multitasking system
time slices
plural form of time slice
time slots
plural form of time slot
time spread
Another term for calendar spread
time standard
An agreed method of measuring time; a specification or standard of either the rate at which time passes, or of points in time, or of both
time study
time and motion study
time tables
plural form of time table
time test
A test of fitness in which a person exercises for a defined period
time to kill
A period during which one has no responsibilities to fulfill, often while waiting for some event or outcome, and therefore must find some activity to partake in to prevent boredom
time travel
Hypothetical or fictional travel at will to the past or the future, typically by means of a machine (a time machine) or a wormhole
time trial
An unpaced race in which riders or teams, leaving at regular intervals are timed over a preset course or distance, the winner being the rider or team to finish in the fastest time
time trial
Any competitive event in which competitors are timed rather than racing against each other
time trials
plural form of time trial
time tunnel
a passageway enabling travel through time
time warp
a hypothetical discontinuity in the flow of time that would move events from one time period to another
time warp
A line dance popularized by the movie The Rocky Horror Picture Show, in which the dancers take a jump to the left, a step to the right, put their hands on their hips, bend their knees, thrust their pelvises, spin in a circle, jump forward and back, and wiggle
time warps
plural form of time warp
time will tell
The results of an action cannot be known beforehand

This may not be a good idea, but time will tell.

time zone
A range of longitudes where a common standard time is used
time zones
plural form of time zone
time's arrow
Alternative form of arrow of time
time-ball
Rare spelling of time ball
time-bill
Alternative form of time bill
time-bomb
Alternative spelling of time bomb
time-consuming
requiring significant amounts of time
time-delay
Alternative form of time delay
time-dependent
Determined by the value of a variable representing time
time-frame
Alternative spelling of time frame
time-honored
honored because of great age, or long usage
time-independent
Not time-dependent; not determined by the value of a variable representing time
time-killer
Alternative spelling of time killer
time-lapse
of or relating to a technique in which exposures are taken at fewer intervals than usual so that, on playback, a naturally slow process may be viewed at an accelerated pace
time-limit
Set a time limit on
time-limit
A variant of time limit
time-line
A variant of timeline
time-lock
Alternative form of time lock
time-of-flight
Used attributively to describe various processes, devices, etc, that use the time an object or light takes to travel a certain distance. See [[#Derived terms|Derived terms]]
time-of-flight mass spectrometry
a technique of separating ions of different masses by measuring the time taken to traverse a fixed distance through a magnetic field
time-off
Alternative spelling of time off
time-out
A break from a tense, heated or stressful situation (often enforced, sometimes as a disciplinary measure); a cooling-off period

Hitting people is not acceptable! Go to your room and take a time-out!.

time-out
A short break in the action of a sport, for substitution, consultation, etc

We're being beaten! We need a time-out!.

time-out
The intentional ending of an incomplete task after a time limit considered a long enough for it to end normally
time-saving
Describing something (a device or process) that improves efficiency and reduces time needed to perform a task

This time-saving device will do in minutes what once took hours to do.

time-scale
Alternative spelling of time scale
time-serving
The action of a time-server
time-share
To own or lease (a property) by time-sharing
time-share
To use (a computer) by time-sharing
time-share
A property jointly owned or leased by multiple people who are allowed to use it only during specified periods each year
time-sharing
Present participle of time-share
time-sharing
A technique that allows many users to use a central computer simultaneously through remote terminals
time-sharing
The joint ownership or lease of a property by multiple people who can only use it for specified periods each year
time-signal
Alternative form of time signal
time-signature
Alternative form of time signature
time-slicing
A technique used to share a processor in round robin manner with all the tasks of the same priority, allowing lower priority tasks when idle
time-space convergence
The process, made possible by technological innovations in transportation and communication, by which distant places are brought closer together in terms of the time taken to travel (or send messages) between them
Türkçe - İngilizce

time teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

times
(Bilgisayar) times
time