points

listen to the pronunciation of points
İngilizce - Türkçe
puanlar

Tom bazı hasar puanları aldı. - Tom has taken some damage points.

noktalar

Farklı bakış noktalarımız var. - We have different points of view.

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

(Otomotiv) platin
(Ticaret) sayı
(demiryolu) makas
işaretler
{i} demiryolu makası
{i} makas (demiryolu)
makas
(Ticaret) puan

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

Bizim takımımız beş puan ilerdedir. - Our team is five points ahead.

(Ticaret) derece
(Bilgisayar) nokta

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

Dördüncü olarak, benim ilk üç noktam yoktur. - Fourthly, my first three points do not exist.

(Otomotiv) temas uçları
(Bilgisayar) punto
noktaları
point
nokta

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

Göl bu noktada en derindir. - The lake is deepest at this point.

point
{i}

Uçak kalkış noktasındaydı. - The plane was on the point of taking off.

İstatistiklere göre uçakla gitmek, arabayla gitmekten çok daha güvenlidir. - From a statistical point of view, a plane flight is much safer than a car trip.

point
{i} puan

Son olarak, on iki puan Estonya'ya! - And finally, twelve points to Estonia!

Biz iki puanla kaybetti. - We lost by two points.

points from
noktalarından
points of contact
temas noktaları
points to
puan
points and above
(Bilgisayar) nokta ve yukarısı
points of backward space
arkadaki noktalar
points of entry
giriş noktaları
points of forward space
öndeki noktalar
points of horizontal spacing
yatay aralama noktaları
points of the compass
pusula noktaları
points of vertical
(horizontal) spacing Düşey (yatay) aralama
points of vertical spacing
düşey aralama noktaları
points quotation
(Ticaret) dolaylı kotasyon
points rating method
(Askeri) puan değerlendirme metodu
points to consider
dikkat edilecek hususlar
points to consider
dikkat edilecek noktalar
Possession is nine points of the law
huk. Zilyetlik mülkiyet hakkının en büyük delilidir
point
göstermek

İnsanları parmakla göstermek toplumsal açıdan kabul edilebilir bir şey değildir. - It is not socially acceptable to point at people.

İnsanları parmakla göstermek kabalıktır. - It is bad manners to point at people.

point
{f} işaret etmek

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

point
konu

Ben o konuda seninle aynı fikirde değilim. - I differ from you on that point.

Biz bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. - We are all one on that point.

point
ana fikir

Cevap ana fikirden uzaktır. - The answer misses the point.

point
doğrultmak

O silahı bana doğrultmak istemiyorsun. - You don't want to point that gun at me.

point
{f} işaret et

O, oradaki kuleyi işaret etti. - He pointed to the tower over there.

Tom dağlara doğru işaret etti. - Tom pointed towards the mountain.

point
amaç

Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var. - With all due respect, I think they both had valid points.

Onu yapmada amaç nedir? - What's the point in doing that?

point
{i} vurgu

Bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to stress this point.

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

point
hedefe nişan almak
point
husus

Bu hususta uzlaşmaya varmak zorunda kaldım. - I had to compromise on this point.

Ben o hususta size katılamam. - I can't agree with you on that point.

access points
ulaşma noktaları
cardinal points
(Teknik,Ticaret) ana yönler
compulsory reporting points
(Havacılık) zorunlu rapor noktaları
edit points
(Bilgisayar) nokta düzenle
highlight key points
vurgu anahtar noktaları
limiting points
(Askeri) buluşma noktaları
match points
(Spor) maç puanı
point
yarar

O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor. - She thinks her job is pointless.

Bunu yapmanın ne yararı var? - What's the point in doing this?

point
(Tıp) point
point
kapı (tavla)
point
isabetli

Onun söylediği kısa ve isabetliydi. - What he said was brief and to the point.

Onun konuşması kısa ve isabetliydi. - His speech was short and to the point.

point
(Bilgisayar) yazıtipi boyutu birimi
point
hedef
point
tevcih etmek
point
priz
point
(Bilgisayar) punto nokta
point
yer

Onun konuşması tam yerindeydi. - His speech was to the point.

Sanırım Tom bir yerde vazgeçecektir. - I assume that at some point Tom will just give up.

point
nitelik
point
borsa puan
point
pusula kertesi
point
anlatmak istenilen şey
point
durum

Ben o noktada durumun tehlikesini fark ettim. - At that point I realized the danger of the situation.

Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir. - It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.

point
bitirmek
point
(Bilgisayar) işaret etme

Başkalarını işaret etmek kabalıktır. - It is rude to point at others.

Başka insanların hatalarını işaret etmekte belli bir zevk var. - There is a certain pleasure in pointing out other people's errors.

point
virgül

İngilizcede, virgül yerine bir ondalık nokta kullanırız. - In English, we use a decimal point instead of a comma.

point
fermaya oturmak
point
av köpeği ferma yapmak
point
noktalama işareti
point
(Bilgisayar) göster

Jim günde üç mil koşmaya özen gösterir. - Jim makes a point of jogging three miles every day.

O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi. - She pointed her finger at him accusingly.

point
noktasal
point
coğrafyada burun
point
işaretleme
point
çıkmak (çıban)
point
kapı

Tom arka kapıyı işaret etti. - Tom pointed to the back door.

Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi. - Tom snapped his fingers and pointed to the door.

point
önemine işaret etmek
point
ferma yapmak (av köpeği)
point
gaye
point
borsada puan
reference points
(Bilgisayar) referans noktaları
witness points
röper noktaları
all points addressable
tüm noktaları adreslenir
get points
puan almak
point
namlu
point
noktalamak
point
neden

Neden bunu yapmak zorundayım? Anlamı ne? - Why do I have to do this? What's the point?

Burada olmamızın nedeni ne? - What's the point of us being here?

point
çekit
point
derece

Bu son derece önemli bir konu. - This is an extremely important point.

Normal şartlar altında, suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece. - Under normal conditions, the boiling point of water is 100 degrees Celsius.

point
sivri uç
point
(duvar) boşlukları doldurmak
point
üzerine çevirmek
point
burun
point
anlam

Konuyu anlamamış gibi görünüyor. - He seems to have missed the point.

Sanırım konuyu anlamadın. - I think you've missed the point.

point
özellik

Öğretmen özellikle o noktaya vurgu yaptı. - The teacher particularly emphasized that point.

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

point
sıvamak
point
çekitlemek
point
duy

Bakış açına hepimiz ilgi duyardık. - We'd all be interested in your point of view.

point
an
action of points
puan eylem
all points bulletin
tüm noktaları bülteni
at some points
bazı noktalarda
brownie points
kek puan
bullet points
bullet puan
contact points
temas noktaları
deming's 14 points
Deming's 14 puan
having two points
iki nokta olan
history's turning points
Tarihin Dönüm Noktaları
intervention points
müdahale noktaları
listing points
yapılacaklar listesi
location points
location puan
point
noktada
point
Dansta ayak parmağıyla gösterme
pressure points
basınç noktaları
red points on the body
kırmızı benler
round points
yuvarlak üç
switch the points
puan anahtarı
turning points
dönüm noktaları
two points
iki nokta
access points
(Sosyoloji, Toplumbilim) ulaşma noktaları (giddens)
at all points
her bakımdan mükemmelen
cardinal points
(Askeri) DÖRT ANA YÖN: Kuzey, güney, doğu ve batı yönleri
central points
(Gıda) merkez noktaları
collinear points
dogrudas noktalar
conjugate points
eşlenik noktalar
conjugate points
(Fotoğrafçılık) eşlenik nokta
conjugate points
konjuge noktalar
distributor points
(Otomotiv) distribütör platinleri
from different points of view
çeşitli açılardan
geographic reference points
(Askeri) COĞRAFİ REFERANS NOKTALARI: Harekat emirleri veya diğer vasıtalarla tespit ve genel olarak iki harf veya kod kelimeleri halinde ifade edilen bir mevki gösterme yolu
give points to smb
taş çıkarmak
give points to smb
avans vermek
give points to smb
sayı vermek
give points to smb
üstün olmak
image points
(Matematik) görüntü noktaları
intercardinal points
(Askeri) ARA YÖNLER: Kuzey-doğu, Güney-doğu, Güney-batı, Kuzey-batı yönleri
lattice points
(Kimya) örgü noktaları
level on points
sayısal eşitlik
level on points
sayıların eşitliği
limiting points
(Askeri) BULUŞMA NOKTALARI: Bak. "coordinating points"
logistic supporting points
(Askeri) ikmal noktası serisi
major border crossing points
(Askeri) Önemli hudut kapıları
neutral points
(Meteoroloji) nötr noktalar
point
{f} çevirmek
point
{f} sivriltmek
point
{f} uç vermek
point
(Askeri) NİŞAN ALMAK; TEVCİH ETMEK: Herhangi bir silahla bir hedefe nişan almak, bir silahı herhangi bir hedefe tevcih etmek
point
ucunu sivriltmek
point
hareketsiz durup avın yerini göstermek
point
ferma etmek
point
{i} oyma kalemi
point
{f} sivrilmek
point
{i} incelik
point
etki
point
ferma
point
mesele

Mesele gerçekten o değil, değil mi? - That's really not the point, is it?

Bence asıl meseleyi gözden kaçırıyorsunuz. - I think you're missing the point.

point
sayı

Bu konuda Tom pek de haksız sayılmaz. - Tom has a point here.

point
{f} çıkmak (çıban vb)
point
(measure) punto
point
{i} nokta: boiling point kaynama noktası. freezing point donma noktası. point of intersection kesişme noktası
point
{f} doğrultmak (silah)
point
point at parmakla işaret etmek
point
tüfeğin namlusunu hedefe çevirm
point
duvar taşları arasını çimento ve harç ile doldurmak
point
(measure) Pt (Yazıtipi boyutu birimi)
quadrantal points
(Askeri) ARA YÖNLER: BAK "intercardinal points"
railway points
demiryolu makası
search and rescue (SAR) points of contact; space command operations center; Spac
(Askeri) arama ve kurtarma temas noktası; uzay komutanlığı harekat merkezi; Uzay Harekat Merkezi
symmetric points
(Matematik) simetrik noktalar
various points of views
çeşitli açılardan
what are the main points of interest
önemli yerler neleri
win on points
sayı ile kazanmak
Türkçe - Türkçe

points teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

point
Kuzey Amerika kıtasında, kuzeybatı topraklarında bir göl
İngilizce - İngilizce
Movable rails which can be used to switch a train from one railway track to another
Third-person singular simple present indicative form of point
The two metal surfaces in a distributor which close or open to allow current to flow or not through the ignition coil. Each surface is called a point singular (there's usually a moving point which is pushed by the distributor cam and a fixed point which isn't), but they're made together in a unit and serviced or replaced that way and are hence normally called points plural
plural form of point
A one-time charge by a lender to lower the interest rate of a loan One point is equal to 1% of the loan amount
A one time charge by a lender to increase the yield of a loan; a point is 1 percent of the amount of the mortgage
Amount payable to the lending institution by the borrower or seller to increase the lender's effective yield, which allows a reduction in the note rate of the loan One point is equal to one percent of the loan amount
Upfront fee charged by a lender, separate from interest but designed to increase the overall yield to the lender A point is 1% of the total principal amount of the loan For example, on a $200,000 mortgage loan, a charge of 3 points would equal $6,000 Since points are considered a form of prepaid mortgage interest, they are tax deductible, usually over the term of the loan, but in some cases in a lump sum in the year they are paid
In reference to a loan, points consist of a lump sum payment made by the borrower at the outset of the loan period Generally, each point equals one percent of the loan amount See also seller's points
{i} track switcher on a railroad track; ends of the toes
Up-front interest to compensate the lender for processing a mortgage Also known as "loan origination fees " Each point equals 1% of the loan Points are also referred to as "discount points" because usually the more points paid, the lower the interest rate
Points are prepaid interest on your mortgage, charged by the lender at the time of the closing Each point is one percent of the loan amount that is, 2 points on a $100,000 mortgage would be $2,000 (More Info)
prepaid interest on a mortgage that is usually paid at the time of closing Each point is equal to one percent of the total amount of a mortgage (one point on an $80,000 mortgage is $800, or 1 percent of 80,000) Most lenders offer mortgages with several combinations of points and interest rates; generally, the lower the interest rate, the more points you will pay at settlement
A one-time charge paid to the lender for issuing a loan Each point equals one percent of the loan amount and is used to obtain revenue in addition to the interest rate
Fees paid to lenders A point is equal to 1 percent of a mortgage amount For example, if your mortgage was $100,000 and you were required to pay 2 1/2 points to get it, the charge to you would be $2500 Some points that you pay when obtaining a mortgage may be tax-deductible Lenders sometimes use the term "basis points " A basis point is 1/100 of a point For example, if you are charged 1/2 point (1/2 percent of the mortgage), the lender will think of it as 50 basis points Points may be further classified into origination points or discount points
plural of point
Prepaid interest on your mortgage, charged by the lender at the time of the closing Each point is one percent of the loan amount - that is 2 points on a $100,000 mortgage would be $2,000
Charges levied by the lender based on the loan amount Each point equals one percent of the loan amount; for example, two points on a $100,000 mortgage is $2,000 Discount points are used to buy down the interest rate Points can also include a loan origination fee, which is usually one point
Fees paid to lenders Each point is equal to 1% of the loan amount On a $100,000 loan 1 point is $1000 Points may be further classified into origination points or discount points
A one-time charge by the lender to increase the yield of the loan; a point is one percent of the amount of the mortgage
A one-time charge by the lender to increase the yield of the loan; a point is 1 percent of the amount of the mortgage
An upfront cash payment required by the lender as part of the charge for the loan, expressed as a percent of the loan amount; e g , "1 points" means a charge equal to 1% of the loan balance It is common today for lenders to offer a wide range of rate/point combinations, especially on fixed rate mortgages (FRMs), including combinations with negative points On a negative point loan the lender contributes cash toward meeting closing costs Positive and negative points are sometimes termed "discounts" and "premiums," respectively Columns on points are found at Points
third-person singular of point
(Otomotiv) Two or more metal terminals, located inside the distributor on vehicles with non-electronic ignitions. These terminals are brought into contact and then separated by the movement of the cam wheel on the rotating distributor shaft. The points regulate the intensity and duration of the current that's conducted, to each spark plug by interrupting the flow of current from the coil as they open and close. Also called contact points, breaker points, or ignition points
The two metal surfaces in a distributor which close or open to allow current to flow or not through the ignition coil. Each surface is called a point singular (theres usually a moving point which is pushed by the distributor cam and a fixed point which isnt), but theyre made together in a unit and serviced or replaced that way and are hence normally called points plural
Charges levied by the mortgage lender and usually payable at closing One point represents 1% of the face value of the mortgage loan
Prepaid interest assessed at closing by the Lender Each point is equal to 1% of the loan amount (for example, two points on a $100,000 mortgage would cost $2,000)
Finance charges paid by the borrower at the beginning of a loan in addition to monthly interest; each point equals one percent of the loan amount
A point is equal to one percent of the principal amount of your mortgage For example, if you get a mortgage for $100,000, one point is means you pay $1000 to the lender Lenders frequently charge points in both fixed-rate and adjustable-ratemortgages in order to increase the yield of the mortgage and to cover loan closing costs These points are usually collected at closingand may be paid by the borrower or the home seller, or may be split between them
The site allows lenders to post rates via point ranges Points are broken out on the site for Discount and Origination The definitions for each are as follows: Discount Points = Interest Charges paid up-front when a borrower closes a loan A point is equal to 1 percent of the loan amount (e g 1 5 points on a $100,000 mortgage would cost the borrower $1,500) Generally, by paying more points at closing, the borrower reduces the interest rate of his loan and thus future monthly payments Origination Points = A fee imposed by a lender to cover certain processing expenses in connection with making a real estate loan Usually a percentage of the amount loaned, such as one percent
An amount paid to a mortgage lender, at the time of closing, above and beyond the regular interest payments Each point equals 1% of the mortgage face amount When you are buying a home, points are tax-deductible in full for the year you pay them, provided that they aren't out of line for your area and that they represent prepaid interest, which they usually do If you pay points when you refinance, however, you must amortize the tax deduction over the life of your loan BACK TO TOP
pts
points classification
A competition held as part of a cycling stage race in which the riders are awarded points depending on how high they finish in each of the separate stages. The leader in the competition wears a special points jersey. Cp: mountains classification, sprints classification, general classification
points classifications
plural form of points classification
points in the paint
Points scored from within the free-throw lane
points in time
plural form of point in time
points of articulation
plural form of point of articulation
points of inflection
plural form of point of inflection
points of interest
plural form of point of interest
points of no return
plural form of point of no return
points of order
plural form of point of order
points of pride
plural form of point of pride
points of purchase
plural form of point of purchase
points of reference
plural form of point of reference
points of sail
plural form of point of sail
points of sale
plural form of point of sale
points of view
plural form of point of view
points out
Third-person singular simple present indicative form of point out
possession is nine points of the law
Alternative form of possession is nine-tenths of the law
power points
plural form of power point
access points
plural form of access point
accumulation points
plural form of accumulation point
basis points
plural form of basis point
boiling points
plural form of boiling point
break points
plural form of break point
breakdown points
plural form of breakdown point
brownie points
plural form of brownie point
cardinal points
plural form of cardinal point
closest points of approach
plural form of closest point of approach
cloud points
plural form of cloud point
code points
plural form of code point
compass points
plural form of compass point
data points
plural form of data point
datum points
plural form of datum point
decimal points
plural form of decimal point
dew points
plural form of dew point
entry points for the eye
plural form of entry point for the eye
experience points
A set of points when a predetermined amount is accumulated by a player character, causes them to level up. This is one of the core mechanics of many role-playing games. Abbreviations: EXP or XP
facing points
A set of points at which two routes diverge in the direction of travel
fess points
plural form of fess point
freezing points
plural form of freezing point
high points
plural form of high point
hit points
plural form of hit point
house points
"Points" awarded in jest in a domestic environment for doing some task (such as clearing out the garage.)
house points
Points awarded to members of the houses of grammar schools and public schools for sporting and other achievements
hypercritical points
plural form of hypercritical point
inflection points
plural form of inflection point
initial points
plural form of initial point
interior points
plural form of interior point
interrogation points
plural form of interrogation point
knick points
plural form of nick point
lattice points
plural form of lattice point
limit points
plural form of limit point
magic points
plural form of magic point
mana points
plural form of mana point
match points
plural form of match point
melting points
plural form of melting point
moot points
plural form of moot point
nine points circle
Alternative spelling of nine-point circle
nine points circles
plural form of nine points circle
nip points
plural form of nip point
nul points
No points (as a score); zero, nothing

Terry Wogan: That's the first six points for Germany! Now only Austria is left with the dreaded nul points.

point
A sharp extremity

cricket A fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover.

point
To direct or encourage (someone) in a particular direction

If he asks for food, point him toward the refrigerator.

point
To direct the central processing unit to seek information at a certain location in memory
point
A discrete division of something

UK An electric power socket.

point
To repair by removing and replacing loose mortar
point
To draw attention to something or indicate a direction
point
To direct requests sent to a domain name to the IP address corresponding to that domain name
point
To repair mortar

It's rude to point at other people.

projectile points
plural form of projectile point
reference points
plural form of reference point
saddle points
plural form of saddle point
save points
plural form of save point
selling points
plural form of selling point
skill points
plural form of skill point
spawn points
plural form of spawn point
starting points
plural form of starting point
sticking points
plural form of sticking point
strong points
plural form of strong point
talking points
plural form of talking point
tipping points
plural form of tipping point
trailing points
A set of points at which two routes converge in the direction of travel
trig points
plural form of trig point
turning points
plural form of turning point
vantage points
plural form of vantage point
zero points
plural form of zero point
point
be positionable in a specified manner; "The gun points with ease"
cardinal-points
{n} the east, west north and south
point
{n} a sharp end, indivisible part of time or space, nicety, critical moment, stop in writing
point
{v} to sharpen, level, direct, note, divide
brownie points
1- a hypothetical currency, which can be accrued by doing good deeds or earning favour in the eyes of another, often one's superior.2- a notional credit for something done to please or win favour
main points
central points
Deming's 14 points
(Ticaret) A series of 14 points by W. Edwards Deming that propose improving quality by emphasizing management commitment, employee training, eliminating slogans and posters that solely emphasize productivity, inter- departmental cooperation and other related factors
Fourteen Points
Outline of proposals by Pres. Woodrow Wilson for a post-World War I peace settlement, given in an address in January 1918. The emphasis on "open covenants of peace, openly arrived at" was proposed to change the usual method of secret diplomacy practiced in Europe. Other points outlined territorial adjustments following the war. The last point called for "a general association of nations," which presaged the League of Nations
and here are the main points
and here are today's top stories/headlines (said at the opening of the telecast before the actual news is broadcast)
basis points
Refers to yield on bonds Each percentage point of yield in bonds equals 100 basis points If a bond yield changes from 7 25% to 7 39%, that's a rise of 14 basis points Basis Price - A method of pricing municipal bonds, Treasury-bills, and certain other debt instruments as an expression of yield to maturity rather than price
basis points
The designation for a fraction of a percentage in interest rate quotes One percentage point equals 100 basis points
basis points
One basis point equals 0 01%,one hundred basis points equal 1 0% Bond - A security for payment of an obligation In mortgage lending, bonds are backed by mortgage loans that are pooled together and the resultant bond can be sold in the secondary market Back to Top
basis points
One-100th of 1 percent Used primarily to describe changes in yield or price on debt instruments including mortgages and mortgage-backed securities
basis points
Basis points refer to 1/100 of one percent in interest rates If interest rates increase 50 basis points they go up 0 5 percent
basis points
A term used in relationship to interest rates One basis point is equal to one 100th of one percent The difference between 7% and 7 5% is 50 basis points
basis points
A measure for small differences in yields - 100 basis points equal 1%
basis points
25 basis points = 0 25%, 100 basis points = 1% (in relation to interest rates)   Unnecessary jargon used by financial bureaucrats, economists and all who sup with them   (added November 2002)
basis points
One one-hundredth of one percent One hundred basis points equal one percent
basis points
Refers to yield on bonds Each percentage point of yield in bonds equals 100 basis points If a bond yield changes from 7 25 % to 7 39 %, that's a rise of 14 basis points
basis points
Definition of Basis Points: A basis point is one-hundredth of a percentage point Used in the context of interest rates (Econterms) Terms related to Basis Points: None About Com Resources on Basis Points: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on Basis Points: Books on Basis Points: None Journal Articles on Basis Points: None
basis points
The measure of yields on bonds and notes; one basis point equals 0 01% of yield
basis points
Used to describe mortgage yield, one basis point equals one 100th of 1% or 0 01% A mortgage yield increase from 9 50% to 9 75% is an increase of 25 basis points
basis points
One-hundredth of one percent Basis points are commonly used to calculate fees on certain loan changes or transactions
basis points
A "basis point" is 1/100 th of a percentage point With regard to merchant processing, there are 50 basis points separating the Qualified and Mid-Qualified discount rates and 140 basis points separating the Qualified and Non-Qualified discount rates Example: a merchant with a Qualified Discount Rate of 2 35% would have Mid-Qualified and Non-Qualified Discount Rates of 2 85% and 3 75% respectively Top of page
basis points
One one-hundredth of one percent (1/100th of 1% = 0001 = 1 basis point) Commonly used in the calculation of fees, trail commissionsand yields
basis points
1/100th of 1 percent If an interest rate changes 50 basis points, for example, it has moved 1/2 of 1 percent
basis points
Units of measure Each percentage point equals 100 basis points For example, a quarter of a percentage point equals 25 basis points
basis points
Used for the purpose of calculating fractions of interest percentages 100 basis points equals 1 percentage point of interest
basis points
There are 100 basis points in one percent; thus, 50 basis points equal one-half percent
basis points
One basis point = 0 01% For example, the difference in yield between Bond A at 6 50% and Bond B at 6 25% is 0 25%, or 25 basis points
basis points
Used to describe mortgage yield, one basis point equals one 100th of 1% or 0 01% A mortgage yield increase from 9 50 to 9 75% is an increase of 25 basis points
basis points
These refer to the yield on bonds, with each percentage point of the yield in the bond equaling 100 basis points Thus if a bonds price rises from 6 25% to 6 49%, this represents a rise of 24 basis points
basis points
Basis points are used to express the difference between two percentage amounts One hundred basis points equates to one percent
basis points
A relationship between a bond's price and a yield subdivided into hundredths One hundred basis points equals 1 percent interest yield
be off points
without rationing; without points
bonus points
points given to customers who can then trade them for gifts or reductions, extra points
contact points
places at which there is connection
credit points
index which determines the rate of salary which is taxable
different points of view
various vantage points, various viewpoints, different opinions
four points of the compass
four corners of the earth (north, south, east and west)
give points
award points for successful execution (sports, competition, etc.)
gross rating points
GRP's is the sum of the rating percentage achieved Since GRP's take into account duplication, the total percentage of all exposures, GRP’s may exceed 100% (or 100 points) Expressed as an absolute number, GRP's is referred to as Gross Impressions or Gross Audience
gross rating points
GRPs are the sum of the rating percentage achieved Since GRPs take into account duplication, the total percentage of all exposures, the number may exceed 100 Expressed as an absolute number, GRPs are referred to as Gross Impressions or Gross Audience
gross rating points
A measure of the overall advertising exposure of consumer households
gross rating points
Reach times average frequency This is a measure of the advertising weight delivered by a vehicle or vehicles within a given time period
gross rating points
GRPs for outdoor refer to daily circulation, with one rating point representing a circulation equal to 1% of the market population
gross rating points
A measure of the total gross weight delivered by a vehicle (or vehicles) It is the sum of the ratings for the individual announcements or programs A rating point means an audience of 1 percent of the coverage base Hence 150 gross rating points means 1 5 messages per average home Gross rating points are duplicated ratings Also, reach times frequency equals GRPs
gross rating points
Total number of rating points, either households or demo, delivered by an advertisers schedule
gross rating points
A measure of the overall media exposure of consumer households (reach times frequency)
gross rating points
The summation of the exposure opportunities (expressed as a percentage of the target universe) for all the elements in a media schedule
join two points by a line
make a line that connects between two points
point
the object of an activity; "what is the point of discussing it?"
point
To fill up and finish the joints of (a wall), by introducing additional cement or mortar, and bringing it to a smooth surface
point
the property of a shape that tapers to a sharp point a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
point
To give particular prominence to; to designate in a special manner; to indicate, as if by pointing; as, the error was pointed out
point
If you say that someone has a point, or if you take their point, you mean that you accept that what they have said is important and should be considered. `If he'd already killed once, surely he'd have killed Sarah?' She had a point there
point
An indivisible portion of time; a moment; an instant; hence, the verge
point
an instant of time; "at that point I had to leave"
point
sail close to the wind
point
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
point
A mark of punctuation; a character used to mark the divisions of a composition, or the pauses to be observed in reading, or to point off groups of figures, etc
point
a fielding position square of the wicket on the off side, between gully and cover
point
Also called discount point It is a one-time charge due at closing (see Closing) One point is one percent of your loan For example, if your loan is for $100,000, two points is $2,000 By paying points, you increase your initial costs in order to decrease your interest rate Sometimes the seller will split the cost of the points with you
point
a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect
point
Used also figuratively; as, to point a moral
point
An amount equal to 1 percent of the principal amount of the investment or note The lender assesses loan discount points at closing to increase the yield on the mortgage to a position competitive with other types of investments
point
the essential matter; esp
point
The point of what you are saying or discussing is the most important part that provides a reason or explanation for the rest. `Did I ask you to talk to me?' --- `That's not the point.' The American Congress and media mostly missed the point about all this
point
Fee charged by the lender equal to one percentage of the amount borrowed to increase the yield on the mortgage loan
point
You use point to refer to a particular time, or to a particular stage in the development of something. We're all going to die at some point At this point Diana arrived It got to the point where he had to leave
point
The points of the compass are directions such as North, South, East, and West. Sightseers arrived from all points of the compass
point
To supply with punctuation marks; to punctuate; as, to point a composition
point
If you make your point or prove your point, you prove that something is true, either by arguing about it or by your actions or behaviour. I think you've made your point, dear The tie-break proved the point
point
a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process; "a remarkable degree of frankness"; "at what stage are the social sciences?"
point
To approximate to the surface; to head; said of an abscess
point
A small matter; a trifle; a least consideration; a punctilio
point
a geometric element that has position but no extension; "a point is defined by its coordinates"
point
a wall socket the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a gun"
point
A particular moment in an event or occurrence
point
A decimal point (used when reading decimal fractions aloud)
point
the precise location of something; a spatially limited location; "she walked to a point where she could survey the whole street"
point
Specifically: A small promontory or cape; a tract of land extending into the water beyond the common shore line
point
If you are on the point of doing something, you are about to do it. He was on the point of saying something when the phone rang She looked on the point of tears
point
In spoken English, you use point to refer to the dot or mark in a decimal number that separates the whole numbers from the fractions. Inflation at nine point four percent is the worst for eight years
point
A location or place
point
A "point" represents a fee collected by lenders to lower the interest rate you pay on your loan One point equals one percent of the loan amount That means if you borrow $150,000 and pay one point, the point equals $1,500 Points are, in effect, pre-paid interest As a general rule, if you pay more points, the interest rate will be lower
point
When builders point a wall, they put a substance such as cement into the gaps between the bricks or stones in order to make the wall stronger and seal it. see also pointed, breaking point, focal point, point of sale, point of view, power point, sticking point, vantage point
point
A unit of measure in typography There are approximately 72 points to the inch A pica is 12 points
point
One of the raised dots used in certain systems of printing and writing for the blind
point
If you point something at someone, you aim the tip or end of it towards them. David Khan pointed his finger at Mary A man pointed a gun at them and pulled the trigger
point
In the case of shares of stock, a point means $1 If ABC shares rise 3 points, each share has risen $3 In the case of bonds a point means $10, since a bond is quoted as a percentage of $1,000 A bond that rises 3 points gains 3% in $1,000, or $30 in value An advance from 87 to 90 would mean an advance in dollar value from $870 to $900 In the case of market averages, the word point means merely that and no more If, for example, the NYSE Composite Index rises from 90 25 to 91 25, it has risen a point A point in this index, however, is not equivalent to $1
point
a linear unit used to measure the size of type; approximately 1/72 inch
point
indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents"
point
To indicate the presence of game by fixed and steady look, as certain hunting dogs do
point
The mark made by the end of a sharp, piercing instrument, as a needle; a prick
point
{i} spot, pinpoint; tip, prong; essence, gist; intention; matter; small measurement used to measure font size (Computers)
point
Prepaid interest assessed at closing by the lender Each point is an amount equal to one percent of the principal amount of a mortgage For example, if you get a mortgage for $80,000, one point means you pay $800 to the lender Lenders frequently charge points in both fixed-rate and adjustable-rate mortgages in order to increase the yield on the mortgage and to cover loan closing costs These points usually are collected at closing and may be paid by the borrower or the home seller, or may be split between them
point
The perpendicular rising of a hawk over the place where its prey has gone into cover
point
a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines between the dots"
point
A point is a detail, aspect, or quality of something or someone. The most interesting point about the village was its religion Science was never my strong point at school
point
The position at the front or vanguard of an advancing force
point
A point is an electric socket. too far away from the nearest electrical point
point
{f} indicate; emphasize; sharpen; direct
Türkçe - İngilizce

points teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

point
(Tıp) point
points

  Türkçe nasıl söylenir

  poynts

  Eş anlamlılar

  switch

  Telaffuz

  /ˈpoints/ /ˈpɔɪnts/

  Etimoloji

  [ 'point ] (noun.) 13th century. Middle English, partly from Old French, puncture, small spot, point in time or space, from Latin punctum, from neuter of punctus, pp. of pungere to prick; partly from Old French pointe sharp end, from Vulgar Latin puncta, from Latin, feminine of punctus,.

  Ortak Eşdizimliler

  points out

  Videolar

  ... somebody points out a small factual inaccuracy. ...
  ... and speak to the points that the president made and ' and ' and let's get them ...

  Günün kelimesi

  heterodox