carry

listen to the pronunciation of carry
İngilizce - Türkçe
taşımak

Bu kutu taşımak için çok fazla büyüktür. - This box is too bulky to carry.

O çantayı taşımak zorunda kaldı. - He had to carry the bag.

{f} getirmek

Sözlerinizi yerine getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. - You should do your best to carry out your promises.

{i} menzil
{f} nakletmek
{f} kaldırmak
(Askeri) TAŞIMAK: Bir sancak, fors vesaireyi tespit edilmiş bir şekle göre taşımak
{f} geçirmek
{f} 1. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of twenty tons. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük carry an amount forward (to) hesaptaki bir miktarı (başka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek
{f} götürmek

Tom'u üst kata götürmek zorunda kaldım. - I had to carry Tom upstairs.

Tom'u yatağa götürmek zorunda kaldım. - I had to carry Tom to bed.

{i} karadan yapılan kayık taşımacılığı
yanında taşımak
üzerinde taşımak
kaçırmak
taşıma

Tom gezilerde çok bagaj taşımaz. - Tom doesn't carry much luggage on trips.

Tom çok miktarda nakit taşımaz. - Tom doesn't carry much cash.

üzerinde bulundurmak
ağırlığını çekmek
başarmak
büyülemek
-e erişmek
{f} çekmek
{f} bulundurmak
desteğini kazanmak
yardım etmek

Kutu o kadar ağırdı ki Tom Mary'nin onu eve götürmesine yardım etmek zorunda kaldı. - The box was so heavy that Tom had to help Mary carry it home.

ulaşmak
onaylamak
kabul edilmek
içermek
taşı

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

Ona çantamızı taşıttık. - We got him to carry our bag.

bulaştırmak
desteklemek
erişmek
{i} golfte topun vurulmadan önceki gidişi
{f} çakmak
(Nükleer Bilimler) elde
{f} sevketmek
zaptetmek
{f} başarı kazanmak
{f} taşıyıcılık yapmak
taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of twenty tons. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük carry an amount forward (to) hesaptaki bir miktarı (başka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek
taşıyıcı vazifesi görmek
atıcı veya fırlat
{f} menzili olmak
{f} elde etmek
{f} satışa sunmak
{f} yayımlamak
{f} sağlamak
iletmek
(Ticaret) satmak
tamamlamak
üstlenmek
getirip götürmek
sürdürmek
(Ticaret) sevk etmek
elde sayısı
götürtmek
carry out
yerine getirmek

Sözlerinizi yerine getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. - You should do your best to carry out your promises.

carry out
uygulamak

Şu anda yapmak zorunda olduğun en önemli şey planı uygulamaktır. - One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.

Planı uygulamak zordu. - It was difficult to carry out the plan.

carry out
yürütmek
carrying
{i} taşıma

Arabanın üç sıra koltuğu vardır ve sekiz yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. - The car has three rows of seats and is capable of carrying eight passengers.

Onu taşımak için yardıma ihtiyacım var. - I need help carrying him.

carry out
gerçekleştirmek

O, planı gerçekleştirmek için bütün deneyimine başvurmak zorunda kaldı. - He had to call on all his experience to carry out the plan.

Bu planı gerçekleştirmek zordur. - It is hard to carry out this plan.

carry on
sürdürmek
carry out
yapmak

Şu anda yapmak zorunda olduğun en önemli şey planı uygulamaktır. - One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.

carry out
(Fiili Deyim ) 1- (planı) gerçekleştirmek , uygulamak 2- yerine getirmek
carry on
devam ettirmek
carry out
hayata geçirmek
carry out
gerçekleştir

Pek çok şey sözde kolaydır, fakat gerçekleştirmesi aslında zordur. - Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out.

Ben bu planı gerçekleştirmek için kararlıyım. - I am determined to carry out this plan.

carry on
peşini bırakmamak
carry away
(Fiili Deyim ) 1- alıp götürmek 2- kendinden geçirmek , büyülemek
carry away
alıp götürmek
carry on with
kırıştırmak
carry on with
düşüp kalkmak
carry on with
ilişkisi olmak
carry on with
oynaşmak
carry over
{f} ertelemek
carry on
(deyim) [kd] flort etmek
carry on
(deyim) [kd] tartismak ,sorun cikarmak. a carry-on tartisma
carry away
(Dilbilim) başını döndürmek
carry away
aparmak
carry away
(Askeri) direği kestirmek
carry away
sürüklemek
carry away
(Dilbilim) çekip sürüklemek
carry down
(Ticaret) bakiyeyi nakletmek
carry off
kapmak
carry on
(deyim) kıyameti koparmak
carry on
(deyim) hoşnutsuzluğunu belirtmek
carry on
(deyim) homurdanmak
carry on
(deyim) mızmızlanmak
carry on
şamata etmek
carry on
korte etmek
carry on
oynaşmak
carry on
kırıştırmak
carry on
düşüp kalkmak
carry on
sızlanıp durmak
carry on
ilişkisi olmak
carry on a lawsuit
(Kanun) davacı olmak
carry out
ifa etmek
carry out
bitirmek
carry out
dışarıya taşımak
carry out
gerçeğe dönüştürmek
carry out
tatbik etmek
carry out
infaz etmek
carry out
misilleme yapmak
carry out a poll
anket yapmak
carry over
(Ticaret) nakli yekûn
carry over
geri çekme
carry over
ayırma
carry something out
yürütmek
carry the can
suçu üstlenmek
carry the day
üstün gelmek
carry with it
beraberinde getirmek
carry a message
haber taşımak
carry a motion
bir teklifi onaylatmak
carry a torch
abayı yakmak
carry an election
saylav kazanmak
carry an item
bir maddeyi nakletmek
carry arms
silah taşımak
carry authority
yetki sahibi olmak
carry away
alıp götür
carry away
özünden geçirmek
carry away
coşturmak
carry away
büyülemek
carry back
geçmişe götürmek
carry balance forward
bakiyeyi nakletmek
carry coals to Newcastle
tereciye tere satmak
carry complete signal
eldeler tamam işareti
carry consequences
sonucu kabullenmek
carry conviction
inandırıcı vasıfta olmak
carry down
hesap açmak için bakiyeyi nakletmek
carry flag
elde göstergesi
carry forward
nakli yek-n yapmak
carry forward
{f} naklet
carry forward
{i} nakletmek
carry forward
yeni sayfaya nakletmek
carry forward to credit
alacağa kaydetmek
carry forward to debt
borca kaydetmek
carry insurance
sigortalı olmak
carry interest
faiz getirmek
carry into effect
uygulamaya koymak
carry off
başarılı olmak
carry off
kapıp götürmek
carry off
kolayca yap
carry off
kazanmak
carry on
devam etmek

Devam etmekten başka seçeneğimiz yok. - We have no choice but to carry on.

carry on
sürdür

İşi sürdürmeye karar verdim. - I have decided to carry on the work.

Kalmaya ve babasının işini sürdürmeye karar verdi. - He decided to stay and carry on his father's business.

carry on
yürütmek
carry on business
iş yapmak
carry on with
sürdürmek
carry on with sb
biriyle mercimeği fırına vermek
carry one's cross
bağrına taş basmak
carry out
bitir
carry out
tamamlamak
carry out
başarmak
carry out
icra etmek
carry out operations
işlemleri yürüt
carry over
uzatmak
carry over
nakletmek
carry over
tehir etmek
carry over
aktarmak
carry the day
tam başarı sağlamak
carry the day
kazanmak
carry through
bitirmek
carry through
tamamlamak
carry through
başarmak
carry through
bitir
carry through
yerine getirmek
carry time
elde zamanı
carry weight
önem taşımak
carry weight
ağır basmak
carry weight
önemli/etkili olmak
carry a heavy load
ağır yük taşımak
carry a torch
aşk acısı çekmek
carry along
taşımak ileri
carry an amount forward
(to) hesaptaki bir miktarı (başka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek
carry coals to Newcastle
k. dili tereciye tere satmak
carry forward
nakletmek (hesap)
carry forward to new account
yeni hesaba nakletmek
carry of
taşımaya
carry off
çalmak, kaçırmak
carry off
alıp götürmek
carry off
(hastalık) öldürmek
carry on
(kızgınlıktan) bağırıp çağırmak; (kederden) fenalıklar geçirmek
carry on
with - (biriyle) gayrimeşru bir ilişki içinde olmak, aşna fişne olmak
carry on film
film devam
carry out
yürütmek ( programı çalıştırmak )
carry out
(birini/bir şeyi) dışarıya taşımak
carry out/take reprisals
misilleme yapmak
carry sb away
coşturmak, büyülemek, kendinden geçirmek
carry sth out
tamamlamak
carry the baby
bebek taşıma
carry the responsibility
sorumluluk taşıyan
carry the weight of the world on one's shoulders
dünyanın yükünü omuzlarında taşımak
carry things too far
abartmak
carry to
için taşıma

Tom'un bavulunu onun için taşımak zorunda kaldım. - I had to carry Tom's suitcase for him.

carry to excess
abartmak
carry trade
(Ekonomi) Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp, bu parayı yüksek faiz getiren başka bir para birimine yatırmaktır
carry#on
sürdür
carry#out
bitir
carry-forward
devreden toplam
carry-on
Çekilerek taşınabilen tekerlekli valiz veya çanta
carry-over
Peşpeşe gelen, birbirini takip eden

Two door SUVs were mostly carry-over models.

carry-over effect
taşınma etkisi
carry/bear/have a grudge against
birine karşı kin beslemek
carry on with
devam etmek
carried
taşınmış
carried
taşınan
carried
taşınmak

Küçük çocuklar taşınmaktan hoşlanırlar. - Small children like to be carried.

carry forward
(Ticaret) aktarma
carry forward
(Ticaret) devreden
carry off
ödül kazanmak
carry on
varlığını sürdürmek
carry on
sürmek
carry on
işi sürdürmek
carry on
yapmak
carry out
çevirmek
carry out
gerçekten yapmak
carry out
(deyim) tutmak
carry over
(Ticaret) devretmek
carry over
(Ticaret) sonraki yıla nakletmek
carry through
(Dilbilim) üstesinden gelmek
carrying
taşıyarak

Tom üç şişe şarap taşıyarak odaya geldi. - Tom came into the room carrying three bottles of wine.

Tom bir kitap yığını taşıyarak içeri girdi. - Tom came in carrying a stack of books.

İngilizce - İngilizce
To be transmitted; to travel

The sound of the bells carried for miles on the wind.

The bit or digit that is carried in an addition
To lift (something) and take it to another place; to transport (something) by lifting
A manner of transporting or lifting something; the grip or position in which something is carried

Adjust your carry from time to time so that you don't tire too quickly.

To have or maintain (something)

Always carry sufficient insurance to protect against a loss.

In an addition, to transfer the quantity in excess of what is countable in the units in a column to the column immediately to the left in order to be added there

Five and nine are fourteen; carry the one to the tens place.

To adopt (something); take (something) over

I think I can carry Smith's work while she is out.

To stock or supply (something)

The corner drugstore doesn't carry his favorite brand of aspirin.

To adopt or resolve upon, especially in a deliberative assembly; as, to carry a motion
to capture a ship by coming alongside and boarding
{v} to bear, convey, behave, manage, imply
An illegal shot, on which the ball is ball is held and/or carried on the racket, rather being struck Also used as a verb
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
To move; to convey by force; to impel; to conduct; to lead or guide
To convey or transport in any manner from one place to another; to bear; often with away or off
To have drugs on one's person
move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body; "You must carry your camping gear"; "carry the suitcases to the car"; "This train is carrying nuclear waste"; "These pipes carry waste water into the river"
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
to carry the can: see can to carry conviction: see conviction to carry the day: see day to carry weight: see weight. the distance a ball or bullet travels after it has been thrown, hit, or fired
have a certain range; "This rifle carries for 3,000 feet"
bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of; "His efforts carried the entire project"; "How many credits is this student carrying?"; "We carry a very large mortgage"
be necessarily associated with or result in or involve; "This crime carries a penalty of five years in prison"
vt [to bring something] membawa (bawa)
pass on a communication; "The news was carried to every village in the province"
An illegal tactic, also called a sling or throw, in which the shuttle is caught and held on the racquet and then slung during the execution of a stroke
To bear (one's self); to behave, to conduct or demean; with the reflexive pronouns
Another term for owning an asset, typically used to refer to commodities (See also Carry market and Cost of carry)
Propagation from one digit position into the next more significant position when the value in the first position has become equal to or greater than the radix For example, 1 + 1 = 0 with a carry of 1
To get possession of by force; to capture
from one time to another; as, a merchant is carrying a large stock; a farm carries a mortgage; a broker carries stock for a customer; to carry a life insurance
To transfer from one place (as a country, book, or column) to another; as, to carry the war from Greece into Asia; to carry an account to the ledger; to carry a number in adding figures
Related: net financing cost
If a quality or advantage carries someone into a particular position or through a difficult situation, it helps them to achieve that position or deal with that situation. He had the ruthless streak necessary to carry him into the Cabinet
sing or play against other voices or parts; "He cannot carry a tune"
include, as on a list; "How many people are carried on the payroll?"
To have propulsive power; to propel; as, a gun or mortar carries well
The interest cost of financing securities inventory; may be either positive or negative
If you carry something, you take it with you, holding it so that it does not touch the ground. He was carrying a briefcase He carried the plate through to the dining room If your job involves a lot of paperwork, you're going to need something to carry it all in
If a sound carries, it can be heard a long way away. Even in this stillness Leaphorn doubted if the sound would carry far
have on the surface or on the skin; "carry scars"
The distance that the ball travels in the air after being struck
To contain; to comprise; to bear the aspect of ; to show or exhibit; to imply
If an action or situation has a particular quality or consequence, you can say that it carries it. Check that any medication you're taking carries no risk for your developing baby
the act of carrying something continue or extend; "The civil war carried into the neighboring province"; "The disease extended into the remote mountain provinces"
when a hawk tries to fly away from the falconer with it's food
To adopt (something); take over
bear (a crop); "this land does not carry olives"
If a newspaper or poster carries a picture or a piece of writing, it contains it or displays it. Several papers carry the photograph of Mr Anderson
cover a certain distance or advance beyond; "The drive carried to the green"
drink alcohol without showing ill effects; "He can hold his liquor"; "he had drunk more than he could carry"
have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence; "This new washer carries a two year guarantee"; "The loan carries a high interest rate"; "this undertaking carries many dangers"; "She carries her mother's genes"; "These bonds carry warrants"; "The restaurant carries an unusual name
transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat"
If a person or animal is carrying a disease, they are infected with it and can pass it on to other people or animals. Frogs eat pests which destroy crops and carry diseases
Originally a sneakernet between the Project MAC and IPC CTSS systems at MIT Then I think we did it between MIT's CTSS and Multics Then between MIT's Multics and Honeywell's System M in Phoenix There was an author-maintained enter_carry_request (ecr) command on the MIT Multics machine and System M But I forget the details there was some complication because of quota, and what did we do about security?
{i} range of a gun or projectile; portage; act of carrying
to hold the head high, with arching neck
to add to the digits of the next number placement to the left -- " and carry the 1 to the tens place " (78)
If you carry an idea or a method to a particular extent, you use or develop it to that extent. It's not such a new idea, but I carried it to extremes We could carry that one step further by taking the same genes and putting them into another crop. = take
To hold the head; said of a horse; as, to carry well i
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
{f} bear; transport; hold and transport a person or an object; convey information; continue; have something with you (e.g.: "I always carry my brush in my purse"); be pregnant (e.g.: "Linda is carrying John's baby"); be infected with a transmissible disease; be capable of singing and stay in tune (e.g.: "My daughter cannot carry a tune")
take further or advance; "carry a cause"
To bear the charges or burden of holding or having, as stocks, merchandise, etc
Refers to how often an apparent pocket hit gets a strike If your carry is good, you get mostly strikes; if the carry is bad, you leave back row pins
If you get carried away or are carried away, you are so eager or excited about something that you do something hasty or foolish. I got completely carried away and almost cried
To have earth or frost stick to the feet when running, as a hare
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
include as the content; broadcast or publicize; "We ran the ad three times"; "This paper carries a restaurant review"; "All major networks carried the press conference"
An attempt to lurch
be able to feed; "This land will carry ten cows to the acre"
Carry On film
Any of a series of British comedy films whose humour mostly relied on parody, farce, slapstick, innuendo and double entendre
Carry On films
plural form of Carry On film
carry a lot of weight
to have considerable influence

A recommendation from him carries a lot of weight around here.

carry a torch for
To love or to be romantically infatuated with, especially when such feelings are not reciprocated

Lachey, for his part, seems to still carry a torch for his estranged wife.

carry a tune
To produce music, especially to sing, with accurate pitch

Jenny is named for a singer and Fanny for a beautiful dancer, but mother says they're both misfits, for Jenny can't carry a tune and Fanny's kind of stiff-legged.

carry away
to break under sudden pressure of violent wind
carry coals to Newcastle
To do something that is unneeded or redundant
carry off
To act convincingly; to succeed at giving the impression of (e.g.) knowledge, confidence, or familiarity

The actress carried off a difficult performance.

carry off
To transport away

Bandits carried off most of the money.

carry on
To take baggage or luggage onto an airplane, rather than check it

You may only carry on items that are smaller than a certain size.

carry on
To act or behave; especially to act or behave so as to attract attention

I really wish you wouldn't carry on like that in public!.

carry on
To have or maintain

It is difficult to carry on a conversation with so many distractions.

carry on
To have an illicit sexual liaison
carry on
To continue or proceed as before

I'll be gone for a few days, but I hope you will carry on in my absence.

carry one's own weight
A variant of carry one's weight.''
carry one's weight
To contribute or produce one's fair share, as of work, money, etc

I think our jobs here are secure as long as we each carry our weight.

carry oneself
To move, especially emphasising the way one moves

I love the way some women carry themselves with such grace and beauty.

carry out
To hold while moving something out

And so the little Rabbit was put into a sack with the old picture-books and a lot of rubbish, and carried out to the end of the garden behind the fowl-house.

carry out
To fulfill

The Boy was going to the seaside to-morrow. Everything was arranged, and now it only remained to carry out the doctor's orders.

carry someone's water
To do someone's bidding; to serve someone's interests
carry the bat
To bat throughout the whole of an innings, being one of the openers and remaining not out when 10 wickets have fallen
carry the can
To take responsibility, especially in a challenging situation

You could reasonably argue that Brown himself should carry the can for much of the regulatory failure of the banks.

carry the message to Garcia
To perform a requisite task despite obstacles

determined to always carry the message to Garcia, irrespective of adverse conditions and circumstances.

carry the message to Garcia
To perform a requisite task without having been informed specifically by what method to do so

And leaders will emerge. Men who can take the initiative, carry the message to Garcia. That's what I want..

carry water for
To perform menial tasks for; to serve; to assist
carry-on
That luggage or baggage which is taken onto an airplane with a passenger, rather than checked

Do you think they'll accept my ski poles as carry-on?.

carry-on
Taken onto an airplane with a passenger, rather than checked

It's a compact suitcase, but it makes a good carry-on bag.

carry out
carry through: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation" follow through: pursue to a conclusion or bring to a successful issue
carry trade
(Ekonomi) A strategy in which an investor sells a certain currency with a relatively low interest rate and uses the funds to purchase a different currency yielding a higher interest rate. A trader using this strategy attempts to capture the difference between the rates, which can often be substantial, depending on the amount of leverage used
carry-on
(Seyahat) A piece of luggage suitable for being carried aboard an airplane by a passenger. "Carry-on baggage.", "Carry-on luggage."
carried
past of carry
carries
plural of carry
carries
third-person singular of carry
carry away
remove from a certain place, environment, or mental or emotional state; transport into a new location or state; "Their dreams carried the Romantics away into distant lands"; "The car carried us off to the meeting"; "I'll take you away on a holiday"; "I got carried away when I saw the dead man and I started to cry"
carry away
charm, enchant, spellbind
carry forward
(Finance) transfer an entry to a proceeding location (especially a column, page, or account)
carry forward
A Carry Forward is a negotiated endorsement to a policy allowing a member's medical charges incurred in the last 31 days of the expiring policy year to accrue toward the new policy year member's deductible
carry forward
When a change is made to an appointment, the same elements in future appointments with the same keys (SSN, PSN-ID) are changed This applies to both appointments in the APPOINTMENT storage and to appointments represented by transactions in the queue
carry forward
In the event of an individual wishing to make a payment to a Personal Pension Plan or Retirement Annuity Contract which is greater than the maximum contribution entitlement for that year, the individual may be able to utilise unused contribution entitlement from the previous 6 or 7 years This utilisation of unused previous years entitlement is known as Carry Forward
carry forward
Asset created from the value of tax losses incurred in previous years and available to be used in future periods to offset taxable income A corporation with a $1 million tax-loss carry forward may save as much as $340,000 in corporate income taxes by using the loss in future periods
carry forward
transfer from one time period to the next
carry forward
When an exporting country uses part of the following year's quota during the current year
carry forward
This is like carry backs, only going into future tax years instead of past ones If you have excess deductions or credits for the current year, the IRS allows you in some cases, such as a large charitable contribution, to "save" the excess and carry it forward to reduce your tax liability in later years
carry forward
refers to balances remaining in school's delegated budgets at the end of a financial year which, under the scheme of delegation, is carried forward to the next year
carry forward
In general, state funds appropriated for one FY do not have to be used in that year; they can be “carried forward” to the next FY, although they must be used for the same purpose for which they were originally appropriated Districts should check with program administrators (persons named as "contacts") at the USOE to determine whether carry forward requires USOE approval, is subject to any other restrictions, or may affect future allocations
carry off
kill in large numbers; "the plague wiped out an entire population"
carry off
remove from a certain place, environment, or mental or emotional state; transport into a new location or state; "Their dreams carried the Romantics away into distant lands"; "The car carried us off to the meeting"; "I'll take you away on a holiday"; "I got carried away when I saw the dead man and I started to cry"
carry off
be successful; achieve a goal; "She succeeded in persuading us all"; "I managed to carry the box upstairs"; "She pulled it off, even though we never thought her capable of it"; "The pianist negociated the difficult runs"
carry off
{f} be victorious, win a prize; succeed, handle successfully; cause death
carry off
If you carry something off, you do it successfully. He's got the experience and the authority to carry it off. = bring off
carry off
If you carry off a prize or a trophy, you win it. It carried off the Evening Standard drama award for best play
carry on
If you carry on an activity, you do it or take part in it for a period of time. The consulate will carry on a political dialogue with Indonesia = conduct
carry on
{i} small piece of luggage that is allowed inside the cabin of a passenger airplane
carry on
{f} continue; behave wildly or childishly
carry on
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this"
carry on
misbehave badly; act in a silly or improper way; "The children acted up when they were not bored"
carry on
disapproval If you say that someone is carrying on, you are irritated with them because they are talking very excitedly and saying a lot of unnecessary things. She was yelling and screaming and carrying on He was carrying on about some stupid television series. = make a fuss
carry on
keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last; "preserve the peace in the family"; "continue the family tradition"; "Carry on the old traditions"
carry on
continue with one's activities; "I know it's hard," he continued, "but there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the room"
carry on
If you carry on doing something, you continue to do it. The assistant carried on talking Her bravery has given him the will to carry on with his life and his work His eldest son Joseph carried on his father's traditions `Do you mind if I just start with the few formal questions please?' --- `Carry on.' = continue
carry out
put into practice, accomplish, perform
carry out
If you carry out a threat, task, or instruction, you do it or act according to it. Police say they believe the attacks were carried out by nationalists Commitments have been made with very little intention of carrying them out
carry out
put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation"
carry out
pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did he go through with the treatment?"; "He implemented a new economic plan"; "She followed up his recommendations with a written proposal"
carry over
{f} transport; act of carrying over; (Finance) carry forward, transfer an entry to a proceeding location; hold goods for the following season; transfer from one time period to another
carry over
transfer or persist from one stage or sphere of activity to another transfer from one time period to the next transport from one place or state to another; "Adam would have been carried over into the life eternal"
carry over
transfer or persist from one stage or sphere of activity to another
carry over
hold over goods to be sold for the next season
carry over
transfer from one time period to the next
carry over
transport from one place or state to another; "Adam would have been carried over into the life eternal"
carry over
If something carries over or is carried over from one situation to another, it continues to exist or apply in the new situation. Priestley's rational outlook in science carried over to religion Springs and wells were decorated, a custom which was carried over into Christian times in Europe
carry through
put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation
carry through
If you carry something through, you do it or complete it, often in spite of difficulties. We don't have the confidence that the UN will carry through a sustained program The state announced a clear-cut policy and set out to carry it through
carry through
persist in an activity, follow through with an activity until it is finished
carrying
present participle of carry
carrying
The act or business of transporting from one place to another
carrying
{i} bearing, taking, conveying, bringing, holding
carry