bull

listen to the pronunciation of bull
İngilizce - Türkçe
boğa

İneklerle boğalar arasındaki fark nedir? - What's the difference between cows and bulls?

Bir boğa erkektir ve bir inek dişidir. - A bull is male and a cow is female.

öküz [(Astronomi) ]
boğa [(Astronomi) ]
piyasayı yükseltmek borsa
(Ticaret) boğa piyasası
{i} spekülatör
borsacı
erkek fil
sakçı
çamyarması
saçma

Her şeyde olduğu gibi, bu videodan yararlı olan her türlü bilgeliği alın, ve saçmalığı atın. - As with all things, take from this video any wisdom that is useful, and discard the bullshit.

Anladım, bu yüzden saçmalık yok, değil mi? - I got it, so no bullshit, okay?

polis

Polis Tom'u alınının ortasındaki bir kurşun deliğiyle yerde yatarken buldu. - The police found Tom lying on the floor with a bullet hole in the middle of his forehead.

Birçok polis arabalarının kurşungeçirmez camları olmadığını duydum. - I've heard that most police cars don't have bulletproof glass.

zırva
aynasız
Boğa burcu
diğer bazı hayvanların erkeği
öküz burcu [(Astronomi) ]
kocaman er
{i} papanın yazdığı resmi mektup
buldok cinsi köpek
{s} kafasının dikine giden
{i} aptalca hata
boğa takımyıldızı [(Astronomi) ]
{f} piyasayı yükseltmek (borsa)
{f} hisselerin değerini yükseltmek
{i} kocaman erkek hayvan
vurguncu kimse
öküz takımyıldızı [(Astronomi) ]
boğa burcu [(Astronomi) ]
boğa gibi kimse
{s} erkek gibi
{i} gaf
{f} spekülasyon yapmak
{i} argo saçma, zırva
bull market borsada fiyatların devamlı yükselişi
bull calf erkek buzağı
Öküz takımyıldızı
Öküz
Öküz burcu
Boğa takımyıldızı
çam yarması
bull fighting
boğa güreşi
bull ray
(Denizbilim) folya balığı
bull ray
(Denizbilim) fulya
bull session
yarenlik
bull session
söyleşi
bull's eye
tam isabet
bull's eye
(Askeri) küçük pencere
bull’s eye
(Otomotiv) reflektör
bull’s eye
(Otomotiv) ışıldak
bull’s eye
(Otomotiv) yansıtıcı
bull fiddle
bas
bull market
borsa fiyatlarının yükselmesi
bull pine
akçam
bull pine
çıralı çam
bull session
erkek arkadaş toplantısı
bull terrier
bulteriyer
bull terrier
bulteryer cinsi köpek
bull the market
borsa piyasasını yükseltmek
bull wheel
sondaj çarkı
bull's eye
nişan tahtasının ortası
bull's eye arch
daire kemer
bull's eye squall
fırtına gözü
bull's-eye
hedef merkezi
bull's-eye
lomboz
bull's-eye
küçük pencere
bull bars
boğa çubukları
bull calf
Erkek buzağı
bull fight
boğa mücadele
bull headed
boğa başlı
bull horn
boğa boynuzu
bull in a china shop
(deyim) Sakar, dikkatsiz, ortalığı kırıp döken kişi
bull nose
boğa burun
bull pen
kodes
bull shark
boğa köpekbalığı
bull's eye
Büyük, yuvarlak, nane aromalı bir tür şekerleme
bull's eye
Tam isabet! (Bir şeye tam isabet ettirdiğimizde söylenir)
bull's eye
Oyun ve sairede tam vurmak/isabet ettirmek istediğiniz yer, hedefin merkezi, nisan alınan yer
bull-fighters
boğa savaşçıları
bull baiting
boğanın köpeklerle dövüştürülmesi
bull float
uzun kollu iri perdah malası
bull gear
fener dişli
bull pen
yedek oyuncu klubesi
bull tensioner
kayış gergi kasnağı
bull trap
keriz silkelemek
bull trap
keriz silkeleme
bull welding
uçuca kaynak yapma
bull's eye
hedefin merkezi
bull's eye
büyük ve yuvarlak şekerleme
bull's eye
kamara penceresi
bull's eye
hedef merkezi
bull's eye
kısa odaklı mercek
bull's eye
lomboz
bull's eye
mercek
bull's eye
kamarada yuvarlak pencere
bull's eye powder
(Askeri) FİŞEK BARUTU: Hafif ateşli silah mühimmatında sevk barutu olarak kullanılan adi cins barut
bull's eye powder
(Askeri) fişek barutu
bull's regime
(Tıp) Geçici üremi tedavisinde, mide yoluyla hastaya glikoz ve yerfıstığı yağı verilmesi
bullish
(Ticaret) boğa piyasası
shoot the bull
palavra atmak
John Bull
ingiliz milleti
american pit bull terrier
amerikan teryeri
bullish
boğaya benzeyen
cock and bull story
uydurma laf
cock and bull story
uydurma masal
cock and bull story
martaval
hit the bull's eye
on ikiden vurmak
like a bull at a gate
paldır küldür
pit bull terrier
teriyer köpeği
take the bull by the horns
güçlüklere cesaretle karşı koymak
taurus the bull
boğa burcu
bulls
boğalar
cock and bull
Saçma
get a bull's eye
bir turnayı gözünden olsun
grab the bull by the horns
boynuzları boğa yakala
hit the bull's eye
vurmaktır
it hit the bull's eye
o vurmaktır
john bull
Millet veya fert olarak İngilizlere verilen isim
like a bull in a china shop
(deyim) Sakarca, beceriksizce
papal bull
(Din) Papa tarafından yayınlanan ve tüm katoliklere hitap eden bildiri
pit bull
Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür
pit bull
pitbul, teriyer cinsi saldırganlığıyla bilinen bir cins köpek

American Staffordshire terrier.

red rag to a bull
boğanın dikkatini çekmek için kırmızı bayrak sallamak
take the bull by the horns
bir işe cesaretle girişmek
to take the bull by the horns
bir sorunu gözardı etmek yerine tüm güçlüklere rağmen ona göğüs germek
John Bull
{i} tipik İngiliz
John Bull
{i} İngiliz
be like a red rag to a bull
(deyim) cami duvarına işemek
bullish
{s} boğa gibi
bullish
{s} yükselmeye eğilimli (piyasa)
bullish
yükselmeye eğilimli
cock and bull story
kurtmasalı
cock and bull story
palavra
grab the bull by the horns
(deyim) pabuç bırakmamak
irish bull
dilde yapılan aptalca veya komik hata
shoot the breeze/bull
{k} çene çalmak, kaynatmak; yarenlik etmek
take the bull by the
bir işe cesaretle girişmek
tits on a bull ute
(Argo) bir işe yaramayan
İngilizce - İngilizce
A male person
A seal affixed to a document, especially a document from the Pope
To lie, to tell untruths
a bubble
Large and strong, like a bull
A lie
A large, strong man
(also papal bull) An official document or edict from the Pope
to mock, cheat
To force oneself (in a particular direction)

He bulled his way in.

To polish boots to a high shine
to publish in a Papal bull
The adult male of certain large mammals, such as whales, elephants and seals
Of large mammals, male

a bull elephant.

In particular, the uncastrated adult male of domesticated cattle or oxen
Of a market in which prices are rising (compare bear)
A policeman
Nonsense
An investor who buys (commodities or securities) in anticipation of a rise in prices
{n} the male of the bovine genus, pope's edict, a blunder
mature male of various mammals of which the female is called `cow'; e g whales or elephants or especially cattle
{i} male bovine; male ox; male elephant; (Slang) nonsense, lies; (Slang) police officer; Papal bull, official Papal letter; harassment (Military); large and strong man; 2nd sign of the zodiac; center of a target; (Stock Exchange) one who believes that market prices will rise and buys securities in expectation of rising prices
The male of any species of cattle (Bovidæ); hence, the male of any large quadruped, as the elephant; also, the male of the whale
Someone who expects the price of a given financial instrument or the overall value of a given financial marketplace to rise in value and thereby is a purchaser of the instrument(s) This individual is said to be bullish on the instrument, on the marketplace **Opposite of bear (adj bearish)
An investor who believes that prices are going to rise
A letter, edict, or respect, of the pope, written in Gothic characters on rough parchment, sealed with a bulla, and dated "a die Incarnationis,"
One who expects prices to rise
To be in heat; to manifest sexual desire as cows do
One who believes that prices are headed higher; also, an up-trending market
A seal
try to raise the price of stocks through speculative buying push or force; "He bulled through his demands
" See Apostolical brief, under Brief
mature male of various mammals of which the female is called `cow'; e
A letter, edict, or respect, of the pope, written in Gothic characters on rough parchment, sealed with a bulla, and dated "a die Incarnationis," i
to publish in a Papal bull (obsolete, 17th century)
obscene words for unacceptable behavior; "I put up with a lot of bullshit from that jerk"; "what he said was mostly bull"
An investor who thinks the market will rise
See Apostolical brief, under Brief
One who, or that which, resembles a bull in character or action
A constellation of the zodiac between Aries and Gemini
A market trending upward; on a person who expects prices to go higher
Someone who believes that prices in markets are going to rise
a bubble (obsolete, 16th century)
a market optimist who expects share prices to rise
try to raise the price of stocks through speculative buying
(astrology) a person who is born while the sun is in Taurus
a serious and ludicrous blunder; "he made a bad bull of the assignment"
See 1st Bull, n
To endeavor to raise the market price of; as, to bull railroad bonds; to bull stocks; to bull Lake Shore; to endeavor to raise prices in; as, to bull the market
See 4th Bear, n
an investor with an optimistic market outlook; an investor who expects prices to rise and so buys now for resale later
Some other male animals, including elephants and whales, are called bulls. a massive bull elephant with huge tusks
"from the day of the Incarnation
On the stock market, bulls are people who buy shares in expectation of a price rise, in order to make a profit by selling the shares again after a short time. Compare bear
An individual who expects prices to rise Bull Market - A market in which prices are rising Buy On Close - To buy at the end of a trading session at a price within the closing range Buy On Opening - To buy at the start of a trading session at a price within the opening range
Someone who believes that a particular security or the securities in a market will increase in value is known as a bull
talk through one's hat; "The politician was not well prepared for the debate and faked it"
If you say that something is bull or a load of bull, you mean that it is complete nonsense or absolutely untrue. I think it's a load of bull see also cock-and-bull story, pit bull terrier
A person who expects prices will move higher
uncastrated adult male of domestic cattle
the center of a target
One who expects a rise in prices The opposite of "bear" A news item is considered bullish if it portends higher prices
Someone who thinks market prices will rise
An investor who thinks the market or a specific security or industry will rise A bull market is an extended period in which the market consistently rises
One who believes the market will rise (See: Bear)
{f} cause or attempt to cause prices to rise (in the stock exchange); push, shove
A grotesque blunder in language; an apparent congruity, but real incongruity, of ideas, contained in a form of expression; so called, perhaps, from the apparent incongruity between the dictatorial nature of the pope's bulls and his professions of humility
a formal proclamation issued by the pope (usually written in antiquated characters and sealed with a leaden bulla)
{s} big and strong like a bull; male; of or pertaining a bull, that resembles a bull; having to do with a successive trend of increase in prices
To force oneself (in a particur direction)
bull ant
Myrmecia brevinoda
bull ants
plural form of bull ant
bull bar
The same framework fitted as a fashion accessory
bull bar
A framework of metal bars at a vehicle's front to protect it during collisions with cattle, etc
bull dust
A very fine dust that typically settles in potholes on outback roads. The dust usually settles to make the road look flat, but when a car runs over it it soon sinks
bull dyke
a macho or a extremely masculine lesbian
bull dykes
plural form of bull dyke
bull market
A stock market where a majority of investors are buying ("bulls"), causing overall stock prices to rise
bull markets
plural form of bull market
bull ring
A place where bullfighting is practiced
bull rope
a rope used for hoisting a topmast or topgallant mast in a square-rigged ship; it is rove from the cap of the lower mast, through a sheave in the foot of the topmast and then back through a block on the lower masthead, with the hauling part led to the deck
bull ropes
plural form of bull rope
bull session
An informal meeting among men, often one where politics, economics or current events are discussed
bull sessions
plural form of bull session
bull shark
a shark, Carcharhinus leucas, that is common in both temperate and tropical coastal waters
bull sharks
plural form of bull shark
bull thistle
Spear thistle''
bull thistles
plural form of bull thistle
bull trap
A temporary reverse in the downward trend of a share price that tempts some investors to buy
bull traps
plural form of bull trap
bull's eye
The nickname of the first postage stamps produced in Brazil in from 1843
bull's eyes
plural form of bull's eye
bull's-eye
Alternative spelling of bull's eye
bull-bar
Attributive form of bull bar, noun
bull-dyke
Attributive form of bull dyke, noun
Bull Durham
1988 baseball film starring Kevin Costner (directed by Ron Shelton)
Bull Moose
A member or supporter of the U.S. Progressive Party founded to support the presidential candidacy of Theodore Roosevelt in 1912
Bull Moose Party
U.S. dissident political party that nominated former president Theodore Roosevelt for the presidency in 1912. Formed by Sen. Robert La Follette in 1911 as the National Republican Progressive League, it opposed the conservatism of the Republican Party controlled by Pres. William H. Taft. The party derived its name from the characteristics of strength and vigour that Roosevelt attributed to himself. In 1912 Roosevelt won 25% of the popular vote; thus split, the Republicans lost the election to the Democratic candidate, Woodrow Wilson. The party gradually dissolved, and the Republicans were reunited in 1916. See also Progressive Party
Bull Run
A small stream of northeast Virginia southwest of Washington, D.C., near Manassas. It was the site of two important Civil War battles (July 21, 1861, and August 29-30, 1862), both Confederate victories. They are also known as the Battles of Manassas. the place in northeast Virginia in the US where there were two important battles in the American Civil War which the Union forces lost to Confederate forces
bull bar
On some motor vehicles, bull bars are metal bars fixed to the front that are designed to protect it if it crashes
bull bars
a set of metal bars fixed to the front of a large vehicle such as a Jeep or Land Rover in order to protect it from damage
bull brier
Pseudo-China growing from New Jersey to the Gulf of Mexico, which has very large tuberous and farinaceous rootstocks, formerly used by the Indians for a sort of bread, and by the negroes as an ingredient in making beer; called also bamboo brier and China brier
bull brier
A species of Smilax S
bull dyke
Used as a disparaging term for a lesbian, especially one exhibiting behavior associated with stereotypically masculine traits
bull fly
Any large fly troublesome to cattle, as the gadflies and breeze flies
bull in a china shop
one who cannot handle delicate situations, one who causes destruction
bull market
A market in which prices are rising A bull is a person who expects that the market or the price of a particular security will rise
bull market
A period of rising prices in a financial market
bull market
A market in which prices are rising
bull market
Stock market in which prices are rising
bull market
A market in which prices are rising A "bull" is a person who expects that the market or the price of a particular security will rise
bull market
A bull market is a prolonged period of time in which stock prices rise These markets, which can last several months to years, tend to be characterized by high trading volume BACK TO TOP
bull market
A market where prices are rising or expected to rise
bull market
A period during which security prices in a particular market (such as the stock market) are generally rising
bull market
Popular term describing a period where general market conditions are marked by rising securities prices (See "Bear Market")
bull market
A market in which prices are rising A participant in futures who believes prices will move higher is called a bull A news item is considered bullish if it is expected to bring on higher prices
bull market
Term used to describe a prolonged period of rising stock prices
bull market
A prolonged period of generally rising prices
bull market
a market characterized by rising prices for securities
bull market
Any market distinguished by rising prices
bull market
a period during which stock market or currency prices are rising
bull market
A state of the market in which prices are rising
bull market
A term that is used a lot in the share market; it means a market where stock prices are generally rising The opposite of bear market
bull market
A market characterized by rising prices where buyers outnumber sellers
bull market
Any market in which prices are in an upward trend
bull market
A market that is rising
bull market
A prolonged period of rising security prices
bull market
A term used to describe the market when prices are rising
bull market
A period of rising market prices
bull market
A market where prices are experiencing an upward trend
bull market
A prolonged period of rising stock market prices
bull market
A period of rising stock prices that lasts several months or more The opposite of a bear market <top>
bull market
A bull market is a situation on the stock market when people are buying a lot of shares because they expect that the shares will increase in value and that they will be able to make a profit by selling them again after a short time. Compare bear market. a stock market in which the price of shares is going up and people are buying them. In securities and commodities trading, a rising market. A bull is an investor who expects prices to rise and, on this assumption, buys a security or commodity in hopes of reselling it later for a profit. A bullish market is one in which prices are expected to rise. See also bear market
bull mastiff
large powerful breed developed by crossing the bulldog and the mastiff
bull moose
The figure of a bull moose used as the party symbol of the Progressive party in the presidential campaign of 1912
bull moose
A follower of Theodore Roosevelt in the presidential campaign of 1912; - - a sense said to have originated from a remark made by Roosevelt on a certain occasion that he felt "like a bull moose
bull moose
" The figure of a bull moose used as the party symbol of the Progressive party in the presidential campaign of 1912
bull neck
a thick short powerful neck
bull nose
Convex molding which usually starts at the top of the Cast Stone unit and returns to the predominant face
bull nose
Substantial lip or protuberance at the top of the seaward face of a wall, to deflect waves seaward
bull nose
a disease of pigs resulting in swelling of the snout
bull nose
A trim piece or plate applied to the sub floor on balcony areas to provide a foundation for the balusters
bull pen
pen in which a bull is kept; cell for the temporary confinement of prisoners or suspects; place where a relief pitcher warms up (Baseball)
bull run
either of two battles during the American Civil War (1861 and 1862); Confederate forces defeated the Federal army in both battles
bull session
An informal group discussion. an occasion when a group of people meet to talk in a relaxed and friendly way
bull session
an informal discussion (usually among men)
bull shark
a most common shark in temperate and tropical coastal waters worldwide; heavy-bodied and dangerous
bull snake
any of several large harmless rodent-eating North American burrowing snakes
bull snake
Any of several large, nonvenomous North American snakes of the genus Pituophis that have yellow and brown or black markings and feed chiefly on rodents. Also called gopher snake
bull terrier
A breed of dogs obtained by crossing the bulldog and the terrier
bull terrier
A bull terrier is a breed of strong dog with a short, whitish coat and a thick neck. see also pit bull terrier. Any of a breed of dog having a short, usually white coat and a tapering muzzle, developed in England by crossing a bulldog with a now extinct breed of terrier. a strong short-haired dog pit bull terrier. Breed of dog developed in 19th-century England from the bulldog and the now-extinct white English terrier. The Spanish pointer was later bred into the line to increase its size. The bull terrier was developed as a courageous fighting dog but not an aggressive fight provoker, and it is generally friendly. A muscular dog, it is considered, for its weight, the strongest of all dogs. It has a short coat, tapering tail, erect ears, and deep-set eyes. It stands 19-22 in. (48-56 cm) high and weighs 50-60 lbs (23-27 kg). There are two varieties, coloured and white
bull thistle
European thistle with rather large heads and prickly leaves; extensively naturalized as a weed in the United States
bull thistle
A biennial Eurasian thistle (Cirsium vulgare) in the composite family, naturalized in North America and having heads of purplish flowers and spiny stems and leaves
bull tongue
A large, detachable plowshare with a single blade, used chiefly for breaking or clearing heavy soil
bull tongue
a heavy plow with a single wide blade; used chiefly in cotton fields
bull trout
Cambricus, which ascend rivers; called also sea trout
bull trout
Salvelinus malma of California and Oregon; called also Dolly Varden trout and red- spotted trout
bull trout
The huso or salmon of the Danube
bull trout
In England, a large salmon trout of several species, as Salmo trutta and S
bull's eye
the center of a target
bull's eye
in target shooting: a score made by hitting the center of the target; "in repeated sets of five shots his numbers of bull's-eyes varied"
bull's eye
central circle on a target; shot that hits a bull's eye; direct hit; central area targeted in a bombing raid; missile which hits the central area of a target; small circular window or opening
bull's-eye
The bull's-eye is the small circular area at the centre of a target. Five of his bullets had hit the bull's-eye
bull's-eye
If something that you do or say hits the bull's eye, it has exactly the effect that you intended it to have
bull's-eye
In shooting or the game of darts, a bull's-eye is a shot or throw of a dart that hits the bull's-eye
bull-headed
determined to get what you want without really thinking enough about it
bull-necked
neck that is like a bull, thick strong neck
bull-roarer
Flat piece of wood, several inches to a foot in length, fastened at one end to a string, by which it is swung around in the air to produce a whirring or howling sound likened to those of animals or spirits. It has been observed in Australia, the Americas, and other areas where indigenous societies survive. It may symbolize totemic ancestors, or it may be believed to cause or cure sickness, warn women and children away from men's sacred ceremonies, control the weather, or promote fertility in animals and crops
Banbury story of a cock and a bull
A roundabout, nonsensical story
John Bull
A personification of England
brazen bull
An ancient torture device, supposed to have been devised by Perillos of Athens|Perillos of Athens]], consisting of a hollow bull fashioned from brass in which victims were imprisoned and burned to death
bullish
optimistic; overly or foolishly optimistic or hopeful
cock-and-bull stories
plural form of cock-and-bull story
cock-and-bull story
A far-fetched and fanciful story or tale of highly dubious validity
like a bull in a china shop
Clumsy, aggressive, without care or concern, without self-control
like a bull in a china shop
Clumsily, aggressively, without care or concern, without self-control
papal bull
An official document or edict from the Pope
pit bull
A person with a reputation for pugnacity
pit bull
Shortened form of pit bull terrier
pit bull terrier
A breed of dog historically bred for dog fighting
shoot the bull
To chinwag; to talk idly

Shooting the bull with Benny and Elvira while Nelson skitters around out there in the lake of rooftops, selling used cars like hotcakes.

take the bull by the horns
to confront a difficulty, rather than avoiding it

He took the bull by the horns and reprogrammed the entire mess.

hit the bull's eye
strike the center of a target, strike or achieve what one was aiming for, be exactly right
take the bull by the horns
(Ev ile ilgili) to deal with a matter in a direct manner, to confront a difficulty rather than avoid it
take the bull by the horns
(Ev ile ilgili) deal with a difficult situation in a very direct way
papal bull
A formal proclamation issued by the pope (usually written in antiquated characters and sealed with a leaden bulla), bull
red bull
A cold fizzy drink that contains caffeine and other substances that can have an effect on people. It is popular with people who go clubbing because it can help them avoid feeling tired, and is often drunk with vodka. Advertisements for the drink use the phrase ‘Red Bull gives you wings’
take the bull by the horns
(deyim) Deal decisively with a difficult or unpleasant situation
Battles of Bull Run
Two engagements of the American Civil War fought at a stream near Manassas, Va. The first battle (also called First Manassas) was fought on July 21, 1861, between 37,000 Union troops under Gen. Irvin McDowell (1818-85) and 35,000 Confederate troops under P.G.T. Beauregard and Joseph Johnston. In this first major encounter of the war, the Union assault was beaten back and the army retreated to Washington, D.C. The second battle took place on Aug. 29-30, 1862, between a Confederate force of more than 56,000 under Robert E. Lee and a Union army of more than 70,000 under John Pope. To prevent the Union army from being joined by the Army of the Potomac, Lee sent troops under Stonewall Jackson to march around Pope's right flank. Lee's attack forced the Union troops to withdraw as far as Washington, D.C. Casualties numbered 15,000 for the North and 9,000 for the South. Both battles strengthened the South's resolve and caused the North to review its military leadership and strategy
Golden Bull of 1356
Constitution for the Holy Roman Empire promulgated by Charles IV. Stamped with a golden seal, the document gave seven electors the power to choose the ruler of Germany by a simple majority. It also specified the electors and established succession by primogeniture. Intended to eliminate papal influence in German political affairs, it did away with the pope's previous right to examine rivals and approve results, and also increased the power of the princes
Irish bull
A statement containing an incongruity or a logical absurdity, usually unbeknown to the speaker. "With a pistol in each hand and a sword in the other" is an Irish bull
John Bull
John bull. born 1562/63, Radnorshire, Wales? died March 12/13, 1628, Antwerp, Spanish Netherlands British composer. He became organist of Hereford Cathedral in 1582, then organist at the Chapel Royal in 1591. In 1613 he departed for the continent to escape punishment for adultery; he held important organist positions in Brussels and Antwerp until his death. He wrote many verse anthems but is remembered for his keyboard works. In an era of remarkable English music for the virginal (a small harpsichord), he produced works that, with their resourceful keyboard figurations, reflect his own brilliant technique
John Bull
{i} typical Englishman; the English people; cartoon character made to typify Britain which was popularized by Thomas Nast (American cartoonist)
Ole Bornemann Bull
born Feb. 5, 1810, Bergen, Nor. died Aug. 17, 1880, Lysøen, near Bergen Norwegian violinist. After training in his native Bergen, he freelanced in Christiania (now Oslo) in 1828-31. His Paris concerts, which featured Norwegian songs played on a folk violin, won much attention, and he toured Europe and the U.S. for two decades. A longtime nationalist, he was brought back home by the revolution of 1848. He helped found the Norwegian Theatre in Bergen, and in 1852-53 he established the socialist colony Oleona in Pennsylvania; debts from the failed experiment kept him touring the rest of his life. Much of the music he composed is lost
Ole Bull
born Feb. 5, 1810, Bergen, Nor. died Aug. 17, 1880, Lysøen, near Bergen Norwegian violinist. After training in his native Bergen, he freelanced in Christiania (now Oslo) in 1828-31. His Paris concerts, which featured Norwegian songs played on a folk violin, won much attention, and he toured Europe and the U.S. for two decades. A longtime nationalist, he was brought back home by the revolution of 1848. He helped found the Norwegian Theatre in Bergen, and in 1852-53 he established the socialist colony Oleona in Pennsylvania; debts from the failed experiment kept him touring the rest of his life. Much of the music he composed is lost
Papal bull
{i} official Papal letter, formal declaration ithat the Pope issues
Sitting Bull
(1834-1980) Sioux Indian chief and leader in the fight against General Custer and his troops in the Battle of Little Bighorn (U.S. History)
Sitting Bull
a native American chief of the Sioux tribe who helped Crazy Horse to win a victory over General Custer 's army of US soldiers in the battle at the Little Bighorn in 1876. He later performed in Buffalo Bill 's Wild West Show (1834-90). born 1831, near Grand River, Dakota Territory, U.S. died Dec. 15, 1890, on the Grand River in South Dakota Teton Sioux chief under whom the Sioux peoples united in their struggle for survival. Frequent skirmishes between the U.S. Army and Sitting Bull's warriors occurred in 1863-68, at the end of which the Sioux agreed to accept a reservation in southwestern Dakota Territory. When gold was discovered in the Black Hills in the mid-1870s, further outbreaks occurred. At the Battle of the Rosebud, troops under Gen. George Crook were forced to retreat; and at the Battle of Little Bighorn, Lt. Col. George Armstrong Custer and his men were killed. In 1877 Sitting Bull led his followers into Canada, but, with the buffalo reduced to near extinction, starvation eventually drove the Sioux to surrender. From 1883 Sitting Bull lived on Indian Agency lands, at one point (1885) traveling with Buffalo Bill's Wild West Show. During the Ghost Dance movement, Sitting Bull was arrested. He was killed when his warriors tried to rescue him
boston bull
small pug-faced American terrier breed having a smooth brindle or black coat with white markings
bulled
Swollen
bulling
present participle of bull
bullish
Is a term used when price are expected to rise
bullish
rising
bullish
expecting a rise in prices
bullish
An adjective used to convey that a stock, or the market in general, will rise in price a positive or optimistic outlook
bullish
optimistic
bullish
Used to describe an optimistic sentiment toward an issue, an index, or the market in general; a bullish sentiment reflects a belief that prices will tend to rise
bullish
A positive sentiment or opinion about the direction of a security, industry or the general market
bullish
If someone is bullish about something, they are cheerful and optimistic about it. Faldo was bullish about his chances of winning a third British Open. = optimistic
bullish
Aggressively self-confident or assertive; bullheaded
bullish
{s} resembling a bull, obstinate, stubborn; tending to cause a rise in prices (of the stock exchange)
bullish
Belief that a price is going to rise
bullish
Describing an opinion or outlook in which one expects a rise in price, either by the general market or by an individual security
bullish
Stock price is expected to rise
bullish
Optimistic about the market: anticipating a rise in prices
bullish
An opinion in which one expects a rise in price, either by the general market or by an individual security
bullish
Generally a longer period of time in which prices rise
bullish
Having a muscular physique
bullish
A market condition characterized by rising Prices
bullish
an outlook for prices to increase
bull

  Türkçe nasıl söylenir

  bûl

  Zıt anlamlılar

  bear, feeble, puny, weak, female, fact, truth

  Telaffuz

  /ˈbo͝ol/ /ˈbʊl/

  Etimoloji

  [ bul, b&l ] (noun.) before 12th century. Middle English bul(e), from late Old English bula (only in place names), from Proto-Germanic *bulōn (compare West Frisian bolle, Dutch bul, German Bulle, Old Norse boli), from Proto-Indo-European *bhl̥no (compare Old Irish ball (“limb”), Latin follis (“bellows, leather bag”), Thracian βόλινθος (bólinthos, “wild bull”), Albanian bolle (“testicles”), Ancient Greek φαλλός (phallós, “penis”)), from Proto-Indo-European *bhel (“to blow”). More at blow.

  Ortak Eşdizimliler

  bull shit, bull nose

  Videolar

  ... logic won't tell you this research with jelly this I did Red Bull ...
  ... It's like, did not hit the bull's eye. ...