back

listen to the pronunciation of back
İngilizce - Türkçe
arka

Çamaşır yıkarken oğlunun pantolonunun arka cebinde bir prezervatif buldu. - While doing the wash she found a condom in the back pocket of her son's pants.

Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür. - Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise.

sırt

Çocukken çimin üstünde sırtüstü uzanır beyaz bulutlara bakardım. - As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

Deniz samuru, sırtüstü yüzerken istiridye yemeyi seviyor. - Sea otters love to eat clams while swimming on their backs.

geri

O geri döndüğünde ona sor. - Ask her when she comes back.

O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir. - He isn't back yet. He may have had an accident.

{i} arkalık
ters

Alfabeyi tersten oku. - Say the alphabet backwards.

Kazağını ters giymişsin. - Your sweater is on backwards.

{f} 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif's company is
{f} üzerine bahse girmek
geçmişte

Mütevazı bir geçmişten geliyorum. - I come from a humble background.

Geçmişte lisede, her sabah altıda kalkardım. - Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

sırtlamak
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

-e yardım etmek
arkaya doğru olan
vazgeçmek

Tom şimdi vazgeçmek üzere değil. - Tom isn't about to back down now.

kaşelemek
geriye gitmek

Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum. - I want to go back to being a baby.

Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun? - Just how far back do you want to go?

eğin
arkasındaki

Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu. - He disappeared into a dark corner at the back of the shop.

Tom ve Mary restoranın arkasındaki masalardan birinde. - Tom and Mary are at one of the tables in the back of the restaurant.

eski yerine
eski yerinde
karşılık olarak
geriye doğru götürmek
arkaya götürmek
karşılığında
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

önceki

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

(futbol) bek
bahse girmek
arka çıkmak
daldaki
(para) önceden borç olan
üzerine para koymak
geri yine
arkada

Muhtaç arkadaşlarına asla sırtını dönmez. - He never turns his back on a friend in need.

Eskiden konser verdiğimde Tom ve Mary arkada benim yedek şarkıcılarımdı. - Tom and Mary were my backup singers back when I used to perform.

geriye doğru

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir. - Tom bends over backwards to please Mary.

dal

Babam eve dönmeden önce uykuya daldım. - I fell asleep before father came back home

Tom tekrar uykuya daldı. - Tom fell back to sleep.

desteklemek

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

geride

Polisler kalabalığı geride tuttu. - The police held back the crowd.

Tom ve Mary geride uzağa oturdular. - Tom and Mary sat way in the back.

arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

geriye

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

arkaya

Tom saçını arkaya taradı. - Tom combed back his hair.

Tom'un saçları arkaya taranmıştı. - Tom's hair was slicked back.

destek olmak
önce

Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum. - I expect her to come back before lunch.

Sekizden önce geri döndü. - He came back before eight.

uzak

TV uzaktan kumandasını bana geri ver. - Give me back the TV remote.

Terinde olsam uzak dururum. - I'd stand back if I were you.

{f} geriye doğru sürmek
sırtına binmek güneşin aksi yönüne dönmek
{s} eski tarihli
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back down now.

Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down.

üzerine bahse girmek geriye sürmek
tekne eski ye
yardım etmek

Sana yardım etmek için geri geldim. - I came back to help you.

Tom yardım etmek için beni geri gönderdi. - Tom sent me back to help.

{i} bek

Onun öğle yemeğinden önce geri gelmesini bekliyorum. - I expect her to come back before lunch.

Tom Mary'nin 2.30'a kadar geri dönmesini bekliyor. - Tom expects Mary back by 2:30.

{i} futbol bek
{i} elin tersi
tarafını tutmak
geç

O, geçen ağustos ayında geri geldi. - He came back last August.

Tom geçen yıl Boston'a geri geldi. - Tom came back to Boston last year.

{f} kaplamak (kitap)
{s} geriye doğru giden
(isim) sırt, belkemiği; arka, geri; arkalık, elin tersi, kitap sırtı, ters taraf; defans oyuncusu, bek; tekne (boya vb.)
{s} ödemesi gecikmiş
arka olmak
{i} defans oyuncusu
{i} tekne (boya vb.)
{f} geri geri gitmek
{i} belkemiği
{f} kayırmak
{f} sırtına binmek
dirise etmek back down back out caymak
{s} ödenmemiş
bir şeye destek olmak
take back
geri almak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

backing
yardım
come back
dönmek

Boston'a dönmek istiyoruz. - We want to come back to Boston.

Kısa sürede geri dönmek şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out only if you come back soon.

turn back
dönmek

Geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back.

Geri dönmek zorundayız. - We have to turn back.

backer
destekçi
backing
destek

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

Sen yanlış atı destekliyorsun. - You're backing the wrong horse.

back up
geri geri gitmek
back down
(fiil)zgeçmek, sözünden dönmek, caymak
back up
desteklemek

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

back up
arka çıkmak
back off
vazgeç
Back acne
Sırt sivilcesi, sırtta cçıkan sivilce
back and forth
ileri geri

Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu. - A man I didn't know was walking back and forth in front of my house.

Tom ileri geri adımlıyor. - Tom is pacing back and forth.

back demand
yerine getirilmemiş talep
back down
(Dilbilim) iddiadan vazgeçmek
back order
(Askeri) BİRİKMİŞ SİPARİŞ, SİPARİŞ BAKİYESİ: Dağıtım için anında mevcut olmayan fakat ileride dağıtım yapılmak üzere stok taahhüdü olarak kayıt edilmiş sipariş veren kuruluşlarca talep edilmiş maddenin miktarı
back out
(fiil)zgeçmek, caymak, sözünden dönmek
back out of
{f} sözünden dönmek
back someone up
(deyim) gelistirmek icin ilaveler yapmak
back someone up
arkasında olmak
back to back
arka arkaya
back up
yedeğini almak
back up
(Bilgisayar) yedeklemek
back up
(Dilbilim) destek sağlamak
back up
bilgisayar yedeklemek
back up
destek olmak
back and forth
karşılıklı olarak
back down
dönmek
back down
savunulan iddadan vazgeçmek
back of
arkası

O, alanı elininin arkası gibi bilir. - He knows the area like the back of his hand.

Tom genellikle sınıfın arkasında oturur. - Tom usually sits in the back of the classroom.

back of
arkasına

Tom mektubun arkasına bir şeyler yazdı. - Tom wrote something on the back of the letter.

Tom sandalyenin arkasına dayanıyordu. - Tom was leaning on the back of the chair.

back off
vazgeçmek
back off
gevşetmek
back off
(deyim) sorumluluktan geri durmak
back off
(deyim) aracı geri almak
back out
sözünü tutmamak
back sight
(Askeri) gez
back sight
(Askeri) nişangah
back the motion
(Politika, Siyaset) önergeyi desteklemek
back to square one
(deyim) sil baştan
back up
(Havacılık) desteklemeki
back up
(Dilbilim) yardımcı olmak
back up
(Bilgisayar) yedekle

Tüm çalışmalarınızı yedekleyin - Back up all your work.

back up files
(Bilgisayar) dosyaları yedekle
back up now
(Bilgisayar) şimdi yedekle
back up ring
dayanma halkası
back up switch
destek anahtarı
back axle
arka aks
back axle tube
arka köprü
back azimuth
geri azimut
back board
arkalık
back bone
omurga
back cloth
astar
back cloth
baskı astarı
back computation
geri hesaplama
back conduction
geri iletim
back contact
geri kontak
back country
taşra
back country
geri kalmış bölge
back country
memleketin uzak köşeleri
back coupling
geri kuplaj
back current
geri akım
back door
arka kapı

Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı. - Tom sneaked out the back door.

Arka kapıyı kapatmayı düşünemeyecek kadar sarhoştu. - He was too drunk to remember to shut the back door.

back down
hatalı olduğunu kabul etmek
back down
dön

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back down now.

Tom sözünden dönmeyecek. - Tom isn't going to back down.

back down
boyun eğmek
back down from
vazgeçmek
back down from
caymak
back electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
back emission
geri emisyon
back end processor
geri uç işlemcisi
back entrance
arka giriş
back flow
tersine akış
back flow
ters akış
back flow valve
geri akış vanası
back formation
sözcük üretme
back gray
astar
back issue
eski tarihli yayın
back lighting
geriden aydınlatma
back lobe
arka kulak
back mixing
geri karıştırma
back number
bir önceki sayı
back number
eski sayı
back number
çağdışı şey/kimse
back nut
ters somun
back of beyond
çok uzak yer
back out
caymak
back out
vazgeçmek
back pay
ödenmesi gecikmiş vergin
back pay
geri ödeme
back plane
arka düzlem
back porch
arka düzlük
back pressure
karşıbasınç
back pressure turbine
karşıbasınç türbini
back pressure valve
geri tazyik subapı
back projection
geriden gösterim
back projection screen
geriden gösterim ekranı
back projector
art projektör
back rest
arkalık
back rest
mesnet
back room
arka oda
back saw
tırtıl testere
back saw
sıçankuyruğu testere
back scratcher
kaşağı
back seat
ikinci mevki
back seat
arka koltuk

Tom arka koltukta gidiyordu. - Tom was riding in the back seat.

Arka koltukta bir battaniye var. - There's a blanket in the back seat.

back shaft
arka mil
back shift
bakım onarım vardiyası
back shift
bakım-onarım vardiyası
back sight
geri rasat
back space
gerilet
back spring
arka yay
back street
dönge
back street
arka sokak

Soyguncu bir arka sokakta ona saldırdı. - The robber attacked her on a back street.

back talk
ters karşılık
back talk
küstahça karşılık
back the oars
siya etmek
back the sails
yelkenleri faça etmek
back titration
geri titrasyon
back to back
sırt sırta
back to back loan
karşılıklı kredi
back to the drawing board
sil baştan
back tracking
gerileme
back type parachute
sırt paraşütü
back up
destekle

Tom desteklemeye başladı. - Tom started to back up.

Tom'un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım. - I need to find someone to back up Tom's alibi.

back up
yedeklemek
back wheel
arka tekerlek
back wheel brake
arka tekerlek freni
back wool
sırt yünü
back-pedal
caymak
back-pedal
pedalı geri çevirmek
back-seat driver
sürücüye müdahale eden kişi
back away
(deyim) Bir fikir, konu ve sairede desteğini geri çekmek, geri çekilmek
back burner
İkinci derecede önem arzeden, öncelik arzetmeyen, aciliyeti olmayan
back end processor
geri üç işlemcisi
back lot
geri yeri
back off
(deyim) Geri çekilmek
back on one's feet
tekrar sağlığına kavuşmak
back pack
sırt çantası
back problem
bel sorunu
back side
arka tarafı
back teeth
arka dişler
back trajectory analysis
geri yörünge analizi
back ward
geri koğuş
back-door methods
arka kapı metodu, yasadaki boşluklardan yararlanmak
back down
caymak
backed
desteklenmiş
backing
{i} arka
backing
(Rüzgar) Saat yönünün tersi yönünde yön değiştiren
back up
desteklemek (kanıtla)
İngilizce - İngilizce
The inside margin of a page
The roof of a horizontal underground passage
to brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship
The side of any object which is opposite the front or useful side

Turn the book over and look at the back.

The spine and associated tissues

I hurt my back lifting that dictionary.

Area behind, such as the backyard of a house

We'll meet out in the back of the library.

That part of the body that bears clothing
The keel and keelson of a ship

The ship's back broke in the pounding surf.

Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back

The small boat raced over the backs of the waves.

The reverse side; the side that is not normally seen

I hung the clothes on the back of the door.

to lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
Not current

I’d like to find a back issue of that magazine.

The part of a piece of clothing which covers the back

I still need to finish the back of your dress.

The edge of a book which is bound

The titles are printed on the backs of the books.

The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back

Can you fix the back of this chair?.

to change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
Large and attractive buttocks
Produced in the back of the mouth

U in rude is a back vowel.

Effort, usually physical

Put some back into it!.

The side of a blade opposite the side used for cutting

Tap it with the back of your knife.

To or in a previous condition or place

The office fell into chaos when you left, but now order is back.

A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail
That which is farthest away from the front

He sat in the back of the room.

In some team sports, a position behind most players on the team

The backs were lined up in an I formation.

Near the rear

Go in the back door of the house.

To support

I back you all the way.

The rear of body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly

Could you please scratch my back?.

To go in the reverse direction

The train backed into the station.

Far from the main area

That chore has been in the back of my mind for weeks.

Away from the front or from an edge

Step back from the curb.

The part of something that goes last

The car was near the back of the train.

In a manner that impedes

Fear held him back.

{n} the hinderpart, rear, thick part, outside
{v} to mount, second, support, put back
{a} backward, behind, on things past
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage
in repayment or retaliation; "we paid back everything we had borrowed"; "he hit me and I hit him back"; "I was kept in after school for talking back to the teacher"
A garment for the back; hence, clothing
To write upon the back of; as, to back a letter; to indorse; as, to back a note or legal document
To a former state, condition, or station; as, to go back to private life; to go back to barbarism
In arrear; as, to be back in one's rent
establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
cause to travel backward; "back the car into the parking spot"
Toward the stern
| Main Page | Gallery Online | New Releases Gift Gallery | Glossary & Editions | Guest Book Order | Email Us | About the Gallery
(football) a person who plays in the backfield
the change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the spine; in other animals, that part of the body which corresponds most nearly to such part of a human being; as, the back of a horse, fish, or lobster
In a state of restraint or hindrance
In return, repayment, or requital
This is the rear defensive player
located at or near the back of an animal; "back (or hind) legs"; "the hinder part of a carcass"
Posterior part of the body trunk from the nape of the neck to the buttocks
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage a support that you can lean against while sitting; "the back of the dental chair was adjustable"
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
in or to or toward an original condition; "he went back to sleep"
(Of time) In times past; ago
the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord; "the fall broke his back"
The part opposite to, or most remote from, that which fronts the speaker or actor; or the part out of sight, or not generally seen; as, the back of an island, of a hill, or of a village
when using a browser, returns to the last page viewed
be in back of; "My garage backs their yard"
backward, to the rear; to the past
option on the browser menu which is used to undo several recent positioning operations
of an earlier date; "back issues of the magazine"
give support or one's approval to; "I'll second that motion"; "I can't back this plan"; "endorse a new project"
A member of the offensive backfield: the quarterback or either of the two running backs; also, a member of the defensive backfield: either of the two safeties or two cornerbacks
An extended upper part, as of a mountain or ridge
To bet on the success of; as, to back a race horse
The back of a book is the binding edge To back a book is to shape the back of a previously rounded book, so as to make a shoulder on either side against which the front and back covers fit closely
In the previous state or position
back alley
An alleyway that runs behind a row of houses, or between rows of houses
back alleys
plural form of back alley
back alleyway
A back alley
back alleyways
plural form of back alleyway
back and forth
Negotiations or discussions between two or more parties
back and forth
From one place to another and back again
back and forth
The movement (of someone or something) forward followed by a return to the same position. May refer to a concept such as an emotional state or a relationship as well as a physical thing
back and forths
plural form of back and forth
back at you
Used to return a greeting

Hey, good luck with that, Buddy! / Right back at you, man!.

back away
To move in a direction opposite where one is facing, keeping some (or most) of your attention on the thing in front being avoided
back beats
plural form of back beat
back biters
plural form of back biter, an alternative form of backbiter
back blocks
Remote countryside
back board
The border at the extreme ends of the sheet
back boiler
a boiler that supplies a central heating and hot water system and is fitted into a fireplace recess, normally behind a gas fire
back boiler
a similar boiler, that just supplies hot water, fitted behind an open fire or in a range
back burner
A state of low urgency; a state of low current importance
back burner
A section of a stove used to keep some pots warm while one focuses on others
back burners
plural form of back burner
back catalogue
A listing of all the works of a specific artist, or all the books, records etc of a specific publisher, including works that are no longer available
back catalogue
The works themselves
back channel
An unofficial communications channel used to make informal or subversive negotiations
back channel
A gesture or short prompt by which a listener invites a speaker to continue
back channel
The smaller of two channels in a river that diverge to form an island
back country
A remote part of a country
back cover
the cover on the opposite side of the front cover; back of the book; associated with sports pages in publications
back crawl
a style of swimming using the backstroke
back cross
A throw where the object is caught and then thrown from behind the back
back crosses
plural form of back cross
back door
A subsidiary entrance to a building or house at its rear, normally away from the street
back door
A secret means of access to something
back door
The path of a pitch which starts outside and then slides over the plate

He has a nasty back door slider.

back door
The anus, generally used in reference to anal sex
back door
To attempt to accomplish by indirect means, especially when direct means are proscribed
back door
To enter a tube by accelerating from behind; to surf into an already formed hollow wave, in contrast to the normal method of slowing to allow a surfable wave to form

If you survive the heavy take-off at 'The Chair' (which is very close to the rocks) you will find you're in 'The Suck-up', which offers either a spectacular barrel or a bonecrunching wipeout, but you might find you have to back door it.

back doors
plural form of back door
back double biceps
A standard pose in which both sets of biceps and back muscles are flexed, with one's back turned toward the judges
back down
To take a less aggressive position in a conflict than one previously has or has planned to

I was going to sue them, but now I'm going to have to back down.

back end
that part of a hardware or software system that is farthest from the user
back end
the rear of an animal, etc
back ends
plural form of back end
back feet
plural form of back foot
back fire
a small, controlled fire set in the path of a larger uncontrolled fire, in order to limit the spread of the large fire by removing its fuel
back fires
plural form of back fire
back five
Collectively, the backs (the 2 wings, fullback, outside centre and inside centre)
back foot
The batsman's foot closest to the wicket
back foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the back foot
back foot shots
plural form of back foot shot
back formation
Alternative spelling of backformation
back formations
plural form of back formation
back four
The set of defenders in a team

it was a comfortable evening for the Gunners back four.

back gammon player
A sodomite
back gammon players
plural form of back gammon player
back garden
A garden at the rear of a property
back gardens
plural form of back garden
back in
To reverse a vehicle into a space
back in the day
In the past; at one time, especially a time which is fondly remembered
back into
To rely upon another team's loss in order to advance to the post-season

The 2006 St. Louis Cardinals backed into the playoffs.

back issue
An edition of a magazine, etc, that was published earlier than the current edition
back labor
Intense pain in one's back while in labor (giving birth)
back labors
plural form of back labor
back labour
UK spelling of back labor
back labours
plural form of back labour
back line
Collectively, the defenders of a team
back matter
the parts of a book that appear after the text, including the afterword, index and bibliography
back number
Anything considered old-fashioned
back number
A back issue of a magazine, etc
back numbers
plural form of back number
back o' Bourke
An extremely remote place or region
back of beyond
A very remote place

I thought I should like to go near the sea — to some quite tiny country place at the back of beyond..

back of one's mind
One's remote memory
back of one's mind
The supposed location of low-importance plans

Wallpapering the bedroom has been at the back of my mind for some time now.

back off
To lower the setting of

Could you back off the volume a bit? It's really loud.

back off
To become less aggressive, particularly when one had appeared committed to act

I was going to sue, until my legal advisors told me to back off.

back off
To move backwards away from something

I tried to back off slowly from the tiger in my path.

back office
The IT and infrastructure support services for a company, separate from the public face of the business
back on to
Alternative spelling of back onto
back onto
To overlook something from the rear

My house backs onto the canal.

back onto
To reverse a vehicle onto something

The car backed onto my toe.

back out
To undo a change

I had to back out the installation of Internet Explorer 8 as the paging rate went through the roof.

back out
To reverse a vehicle from a confined space

He backed out of the garage.

back out
To withdraw from something one has promised to do

She backed out of organizing the fund-raising.

back page
the final page of a publication of some sort; especially a book
back pass
The handling of the ball by the goalkeeper
back passage
The passage between two terraced houses leading between and the front and back gardens or yards
back passage
anus
back passes
plural form of back pass
back payment
An overdue payment from an debtor to an creditor on money owed

The employer payed a back payment to his employee on his wages from 3 months earlier.

back payments
plural form of back payment
back projection
A cinematic technique in which live action is filmed in front of a screen on which the background action is projected
back projections
plural form of back projection
back road
A secondary road, a little used road, a road through rural areas sometimes used as alternate to main roads

There was too much traffic on the highway, so I used a back road. It was very scenic but I had to keep the speed down.

back row
The row of players in a scrum, consisting of two flankers and a number eight
back row
The last row of seats in a theater or any group of seats
back row
A row near the back of the theater or group of seats
back rows
plural form of back row
back scrubber
an utensil in the form of a brush or a sponge on a long handle, used to scrub the back while bathing
back seat
A powerless position
back seat
Any of the seats in the rear of an automobile
back seats
plural form of back seat
back slap
An encouraging pat on one's back
back slap
A slap delivered with the back of one's hand instead of the palm-side of an open hand
back slap
A controlled landing, slapping to the mat with one's back
back stories
plural form of back story
back straight
The straight part of a running track (or similar) opposite the finishing line

He got boxed in amongst four African runners in the back straight of the last lap, and was only able to get out into the clear coming into the home straight.

back straights
plural form of back straight
back street
A usually small and narrow street or alley, especially one in inferior or poorer parts of a city, away from the centre
back street
A secret, clandestine or illegal scene
back to back jack
Two home runs hit by consecutive batters

Smith, Jones ... back to back jack in the sixth chasing the starter.

back to basics
A conscious return to principles such as self-respect, decency and honesty; especially the discredited policy of the Conservative government in the 1990s
back to basics
back to fundamental principles

You can't teach them calculus when they can't add up; let's get back to basics.

back to front
Turned so that the back is now at the front

Have you ever put your underpants on back to front?.

back to front
Reversed, with the back now at the front

The classic VW Beetle is a back to front car, with the engine at the rear.

back to nature
Turning away from urban environs and attitudes, towards an organic, agrarian lifestyle
back to square one
Back to the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we went back to square one.

back to square one
Located back at the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we are back to square one.

back to the drawing board
Back to the beginning following an unsuccessful attempt

Well, that didn't work at all, so it's back to the drawing board, I guess.

back to the wall
A situation with no other options remaining

His back to the wall, Ahmedinajad resorted to the tactic favored by cornered politicians everywhere: distract attention from yourself by pointing to a bogeyman.

back tooth
A molar
back up
For the non-striker to take a few steps down the pitch, in preparation to taking a run, just as the bowler bowls the ball
back up
To copy (data) as a security measure
back up
For an accumulation of material to halt the flow or movement of something

When I flushed the toilet, the plumbing backed up and burst.

back up
To undo one's actions

I couldn't see how to finish the project, so I backed up and tried it another way.

back up
To reconsider one's thoughts

This isn't working. Let's back up and think about it.

back up
For a fielder to position himself behind the wicket (relative to a team-mate who is throwing the ball at the wicket) so as to stop the ball, and prevent overthrows
back up
To provide support or the promise of support

When he said I wasn't there, I told him I was, and my buddy backed me up.

back up
To move a vehicle backwards
back up
To move backwards, especially for a vehicle to do so
back vowel
Any vowel sound produced in the back of the mouth. Examples: "u" in “rule” and "o" in “pole”
back wall
The wall at the back of a racquetball or squash court, directly opposite the front wall
back walls
plural form of back wall
back waters
plural form of back water
back yards
plural form of back yard
back, crack and sack
A beauty treatment for men in which hair is removed from the back, from between the buttocks ("crack") and from the scrotum ("sack")
back-alley
Occurring away from publicity, or in mean surroundings; back-street

a back-alley abortion.

back-and-forth
Alternative spelling of back and forth
back-burner
Having low urgency; not currently important
back-cloth star
An actor who stands upstage, forcing the other actors to face him and turn their backs to the audience, in order to gain more attention to himself
back-cross
Alternative form of back cross
back-double
A favourite route through a town or city, often used as a shortcut

All back-doubles, short-cuts, and roundabout time-savers became redundant.

back-end
Alternative form of back end
back-form
To form a word by a back-formation process
back-form
A back-formation; a word formed by removing a perceived morpheme from an older word
back-formation
The process by which a new word is formed by removing a morpheme (real or perceived) of an older word, such as the verb burgle, formed by removing -ar (perceived as a suffix forming an agent noun) from burglar
back-formation
A word created in this way

Back-formations, such as tambour (for play the tambourine), are a staple of comedic wordplay.

back-handed compliment
Alternative spelling of backhanded compliment
back-handed compliments
plural form of back-handed compliment
back-of-the-envelope
approximate, rough, simplified

Do some back-of-the-envelope calculations before all the facts come in.

back-seat driver
A person sitting in the back-seat of a car issuing (unsolicited and usually unwanted) instructions to the driver
back-seat driver
An opinionated person who offers (unsolicited and often unwanted) advice on the best way to handle a situation
back