back

listen to the pronunciation of back
Englisch - Türkisch
arka

Çamaşır yıkarken oğlunun pantolonunun arka cebinde bir prezervatif buldu. - While doing the wash she found a condom in the back pocket of her son's pants.

Bana onun geniş bir arkası olduğu söylendi. - I am told he has a broad back.

sırt

Sırtımda kötü bir ağrım var. - I have a bad pain in my back.

O, sırtında bir sırt çantası taşıyor. - She is carrying a backpack on her back.

geri

O asla geri dönmemek üzere Japonya'dan ayrıldı. - He left Japan never to come back.

O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir. - He isn't back yet. He may have had an accident.

{i} arkalık
ters

Tom elinin tersiyle ağzını sildi. - Tom wiped his mouth with the back of his hand.

Kazağını ters giymişsin. - Your sweater is on backwards.

{f} 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif's company is
{f} üzerine bahse girmek
geçmişte

Leyla sıkı bir dini geçmişten geliyor. - Layla comes from a strict religious background.

Mütevazı bir geçmişten geliyorum. - I come from a humble background.

(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

sırtlamak
arkasındaki

Sınıfın arkasındaki birkaç öğrenci uyuyorlardı. - Several students in the back of the classroom were sleeping.

Sınıfın arkasındaki birkaç öğrenci, cep telefonundan mesaj atıyorlardı. - Several students in the back of the classroom were texting.

kaşelemek
vazgeçmek

Tom şimdi vazgeçmek üzere değil. - Tom isn't about to back down now.

arkaya doğru olan
eski yerine
eğin
eski yerinde
geriye gitmek

Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum. - I want to go back to being a baby.

Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun? - Just how far back do you want to go?

karşılık olarak
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

-e yardım etmek
arka çıkmak
önce

Sekizden önce geri döndü. - He came back before eight.

Sen gelmeden önce ben zaten çıkmıştım. - By the time you came back, I'd already left.

geriye doğru

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

arkada

Muhtaç arkadaşlarına asla sırtını dönmez. - He never turns his back on a friend in need.

Bütün arkadaşları onun planını destekledi. - All his friends backed his plan.

geri yine
üzerine para koymak
(para) önceden borç olan
karşılığında
dal

Tom yine uykuya daldı. - Tom fell back asleep.

Tom tekrar uykuya dalmaya çalıştı. - Tom tried to go back to sleep.

daldaki
desteklemek

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

arkaya

Tom saçını arkaya taramıştı. - Tom had his hair slicked back.

Tom saçını arkaya taradı. - Tom combed back his hair.

geçmişe

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

önceki

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

arkaya götürmek
(futbol) bek
bahse girmek
geriye

Hayatında geriye baktığında, o derin üzüntü duymuştur. - She regretted deeply when she looked back on her life.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

geriye doğru götürmek
destek olmak
uzak

Terinde olsam uzak dururum. - I'd stand back if I were you.

Tom arabasına döndü ve uzaklaştı. - Tom got back in his car and drove away.

geride

Açık söylemek gerekirse, bu takımın kazanamayacak olmasının sebebi onları geride tutmanızdır. - To put it bluntly, the reason this team won't win is because you're holding them back.

Polisler kalabalığı geride tuttu. - The police held back the crowd.

arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

bir şeye destek olmak
{f} astarlamak
(Askeri) TERS ESİŞ: Rüzgarın saat ibresi aksi istikametinden esmesi
{f} takviye etmek
{i} ters taraf
{i} kitap sırtı
{i} (Anatomi) sırt, belkemiği
{s} ödenmemiş
{i} defans oyuncusu
dirise etmek back down back out caymak
{f} sırtına binmek
üzerine bahse girmek geriye sürmek
tekne eski ye
yardım etmek

Sana yardım etmek için geri geldim. - I came back to help you.

Tom yardım etmek için beni geri gönderdi. - Tom sent me back to help.

{i} bek

Lütfen 2.30'a kadar bekle. Tom o zaman geri dönecek. - Please wait till 2:30. Tom will back then.

Lütfen biraz bekleyin. Onun geri dönüp dönmediğine bakacağım. - Please hold a moment. I will see if he is back.

{i} futbol bek
{s} eski tarihli
{i} elin tersi
{f} geriye doğru sürmek
tarafını tutmak
geç

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

Hiçbir kültürel geçmiş, sanatı anlamak için gerekli değildir. - No cultural background is necessary to understand art.

{f} kaplamak (kitap)
{s} geriye doğru giden
(isim) sırt, belkemiği; arka, geri; arkalık, elin tersi, kitap sırtı, ters taraf; defans oyuncusu, bek; tekne (boya vb.)
arka olmak
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back down now.

Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down.

take back
geri almak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

backing
yardım
come back
dönmek

Ofisime geri dönmek istiyor musun? - Do you want to come back to my office?

Geri dönmek istemiyorsan, anlarım. - If you don't want to come back, I'll understand.

turn back
dönmek

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

Geri dönmek zorundayız. - We have to turn back.

backer
destekçi
backing
destek

Sen yanlış atı destekliyorsun. - You're backing the wrong horse.

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

back up
geri geri gitmek
back down
(fiil)zgeçmek, sözünden dönmek, caymak
back up
arka çıkmak
back up
desteklemek

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

back off
vazgeç
Back acne
Sırt sivilcesi, sırtta cçıkan sivilce
back and forth
ileri geri

Başını ileri geri salladı. - He shook his head back and forth.

Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu. - A man I didn't know was walking back and forth in front of my house.

back demand
yerine getirilmemiş talep
back down
(Dilbilim) iddiadan vazgeçmek
back order
(Askeri) BİRİKMİŞ SİPARİŞ, SİPARİŞ BAKİYESİ: Dağıtım için anında mevcut olmayan fakat ileride dağıtım yapılmak üzere stok taahhüdü olarak kayıt edilmiş sipariş veren kuruluşlarca talep edilmiş maddenin miktarı
back out
(fiil)zgeçmek, caymak, sözünden dönmek
back out of
{f} sözünden dönmek
back someone up
arkasında olmak
back someone up
(deyim) gelistirmek icin ilaveler yapmak
back to back
arka arkaya
back up
yedeğini almak
back up
(Bilgisayar) yedeklemek
back up
destek olmak
back up
(Dilbilim) destek sağlamak
back up
bilgisayar yedeklemek
back and forth
karşılıklı olarak
back down
dönmek
back down
savunulan iddadan vazgeçmek
back of
arkası

Siyah insanlar otobüsün arkasında oturmak ya da doluysa ayakta durmak zorunda kaldılar. - Black people had to sit in the back of the bus, or stand if the back was full.

Evimin arkasında bir kilise var. - There is a church at the back of my house.

back of
arkasına

Tom sandalyenin arkasına dayanıyordu. - Tom was leaning on the back of the chair.

Sıranın arkasına gitti. - She went to the back of the line.

back off
(deyim) sorumluluktan geri durmak
back off
(deyim) aracı geri almak
back off
gevşetmek
back off
vazgeçmek
back out
sözünü tutmamak
back sight
(Askeri) gez
back sight
(Askeri) nişangah
back the motion
(Politika, Siyaset) önergeyi desteklemek
back to square one
(deyim) sil baştan
back up
(Dilbilim) yardımcı olmak
back up
(Havacılık) desteklemeki
back up
(Bilgisayar) yedekle

Tüm çalışmalarınızı yedekleyin - Back up all your work.

back up files
(Bilgisayar) dosyaları yedekle
back up now
(Bilgisayar) şimdi yedekle
back up ring
dayanma halkası
back up switch
destek anahtarı
back axle
arka aks
back axle tube
arka köprü
back azimuth
geri azimut
back board
arkalık
back bone
omurga
back cloth
baskı astarı
back cloth
astar
back computation
geri hesaplama
back conduction
geri iletim
back contact
geri kontak
back country
geri kalmış bölge
back country
memleketin uzak köşeleri
back country
taşra
back coupling
geri kuplaj
back current
geri akım
back door
arka kapı

Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı. - Tom sneaked out the back door.

O, arka kapıdan gizlice içeri süzüldü. - He sneaked around to the back door.

back down
dön

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back down now.

Tom sözünden dönmeyi reddetti. - Tom refused to back down.

back down
hatalı olduğunu kabul etmek
back down
boyun eğmek
back down from
caymak
back down from
vazgeçmek
back electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
back emission
geri emisyon
back end processor
geri uç işlemcisi
back entrance
arka giriş
back flow
tersine akış
back flow
ters akış
back flow valve
geri akış vanası
back formation
sözcük üretme
back gray
astar
back issue
eski tarihli yayın
back lighting
geriden aydınlatma
back lobe
arka kulak
back mixing
geri karıştırma
back number
çağdışı şey/kimse
back number
bir önceki sayı
back number
eski sayı
back nut
ters somun
back of beyond
çok uzak yer
back out
vazgeçmek
back out
caymak
back pay
ödenmesi gecikmiş vergin
back pay
geri ödeme
back plane
arka düzlem
back porch
arka düzlük
back pressure
karşıbasınç
back pressure turbine
karşıbasınç türbini
back pressure valve
geri tazyik subapı
back projection
geriden gösterim
back projection screen
geriden gösterim ekranı
back projector
art projektör
back rest
mesnet
back rest
arkalık
back room
arka oda
back saw
tırtıl testere
back saw
sıçankuyruğu testere
back scratcher
kaşağı
back seat
arka koltuk

Tom arka koltukta gidiyordu. - Tom was riding in the back seat.

Arka koltukta bir battaniye var. - There's a blanket in the back seat.

back seat
ikinci mevki
back shaft
arka mil
back shift
bakım onarım vardiyası
back shift
bakım-onarım vardiyası
back sight
geri rasat
back space
gerilet
back spring
arka yay
back street
dönge
back street
arka sokak

Soyguncu bir arka sokakta ona saldırdı. - The robber attacked her on a back street.

back talk
ters karşılık
back talk
küstahça karşılık
back the oars
siya etmek
back the sails
yelkenleri faça etmek
back titration
geri titrasyon
back to back
sırt sırta
back to back loan
karşılıklı kredi
back to the drawing board
sil baştan
back tracking
gerileme
back type parachute
sırt paraşütü
back up
destekle

Tom'un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım. - I need to find someone to back up Tom's alibi.

Tom desteklemeye başladı. - Tom started to back up.

back up
yedeklemek
back wheel
arka tekerlek
back wheel brake
arka tekerlek freni
back wool
sırt yünü
back-pedal
caymak
back-pedal
pedalı geri çevirmek
back-seat driver
sürücüye müdahale eden kişi
back away
Geri çekilmek

The predator would back away from it.

back comb
geri tarak
back crawl
Sırt üstü yüzme
back flip
geri takla
back line
arka çizgi
back#up
{f} yedekle
back-of-the-envelope calculation
yuvarlak hesap
back down
caymak
backed
desteklenmiş
backing
{i} arka
backing
(Rüzgar) Saat yönünün tersi yönünde yön değiştiren
back up
desteklemek (kanıtla)
backing
destekleme

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

back off
geri çekme
back out of
vazgeçmek
back to
(Bilgisayar) geri
back up
(Bilgisayar) yedekleme yapmak
back up
(Havacılık) destek
Englisch - Englisch
The inside margin of a page
That part of the body that bears clothing
The keel and keelson of a ship

The ship's back broke in the pounding surf.

Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back

The small boat raced over the backs of the waves.

The reverse side; the side that is not normally seen

I hung the clothes on the back of the door.

to lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
Not current

I’d like to find a back issue of that magazine.

The part of a piece of clothing which covers the back

I still need to finish the back of your dress.

The edge of a book which is bound

The titles are printed on the backs of the books.

The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back

Can you fix the back of this chair?.

to change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
Large and attractive buttocks
Produced in the back of the mouth

U in rude is a back vowel.

The spine and associated tissues

I hurt my back lifting that dictionary.

Effort, usually physical

Put some back into it!.

The side of a blade opposite the side used for cutting

Tap it with the back of your knife.

The side of any object which is opposite the front or useful side

Turn the book over and look at the back.

To support

I back you all the way.

Near the rear

Go in the back door of the house.

The part of something that goes last

The car was near the back of the train.

to brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship
That which is farthest away from the front

He sat in the back of the room.

In a manner that impedes

Fear held him back.

In some team sports, a position behind most players on the team

The backs were lined up in an I formation.

Area behind, such as the backyard of a house

We'll meet out in the back of the library.

To or in a previous condition or place

The office fell into chaos when you left, but now order is back.

Far from the main area

That chore has been in the back of my mind for weeks.

To go in the reverse direction

The train backed into the station.

The roof of a horizontal underground passage
The rear of body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly

Could you please scratch my back?.

Away from the front or from an edge

Step back from the curb.

A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail
{v} to mount, second, support, put back
{n} the hinderpart, rear, thick part, outside
{a} backward, behind, on things past
when using a browser, returns to the last page viewed
To move or go backward; as, the horse refuses to back
A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc
at or to or toward the back or rear; "he moved back"; "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward out the window of the car"
the change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
The upper part of a lode, or the roof of a horizontal underground passage
In withdrawal from a statement, promise, or undertaking; as, he took back the offensive words
To change from one quarter to another by a course opposite to that of the sun; used of the wind
To make a back for; to furnish with a back; as, to back books
In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the spine; in other animals, that part of the body which corresponds most nearly to such part of a human being; as, the back of a horse, fish, or lobster
A large arrow pointing to the left on your browser's toolbar By clicking back you can move backwards through any links that you have followed
In a state of restraint or hindrance
The back button allows you to step back through the screens one step at a time
Away from contact; by reverse movement
To get upon the back of; to mount
In return, repayment, or requital
Being in arrear; overdue; as, back rent
This is the rear defensive player
support financial backing for; "back this enterprise"
Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the back door; back settlements
One of the players usually numbered 9 through 15 Except for the scrumhalf, backs don't take part in scrums or lineouts
{s} behind, after
located at or near the back of an animal; "back (or hind) legs"; "the hinder part of a carcass"
It is recommended that you use the Back Button or Arrow on your Browser
in or to or toward a past time; "set the clocks back an hour"; "never look back"; "lovers of the past looking fondly backward"
To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something left behind; to go back to one's native place; to put a book back after reading it
To place or seat upon the back
in or to or toward a former location; "she went back to her parents' house"
Toward the stern
cause to travel backward; "back the car into the parking spot"
be in back of; "My garage backs their yard"
establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
In arrear; as, to be back in one's rent
To a former state, condition, or station; as, to go back to private life; to go back to barbarism
A shallow vat or tub used chiefly by brewers
back alley
An alleyway that runs behind a row of houses, or between rows of houses
back alleys
plural form of back alley
back alleyway
A back alley
back alleyways
plural form of back alleyway
back and forth
Negotiations or discussions between two or more parties
back and forth
From one place to another and back again
back and forth
The movement (of someone or something) forward followed by a return to the same position. May refer to a concept such as an emotional state or a relationship as well as a physical thing
back and forths
plural form of back and forth
back at you
Used to return a greeting

Hey, good luck with that, Buddy! / Right back at you, man!.

back away
To move in a direction opposite where one is facing, keeping some (or most) of your attention on the thing in front being avoided
back beats
plural form of back beat
back biters
plural form of back biter, an alternative form of backbiter
back blocks
Remote countryside
back board
The border at the extreme ends of the sheet
back boiler
a similar boiler, that just supplies hot water, fitted behind an open fire or in a range
back boiler
a boiler that supplies a central heating and hot water system and is fitted into a fireplace recess, normally behind a gas fire
back burner
A state of low urgency; a state of low current importance
back burner
A section of a stove used to keep some pots warm while one focuses on others
back burners
plural form of back burner
back catalogue
A listing of all the works of a specific artist, or all the books, records etc of a specific publisher, including works that are no longer available
back catalogue
The works themselves
back channel
The smaller of two channels in a river that diverge to form an island
back channel
A gesture or short prompt by which a listener invites a speaker to continue
back channel
An unofficial communications channel used to make informal or subversive negotiations
back country
A remote part of a country
back cover
the cover on the opposite side of the front cover; back of the book; associated with sports pages in publications
back crawl
a style of swimming using the backstroke
back cross
A throw where the object is caught and then thrown from behind the back
back crosses
plural form of back cross
back door
A secret means of access to something
back door
To enter a tube by accelerating from behind; to surf into an already formed hollow wave, in contrast to the normal method of slowing to allow a surfable wave to form

If you survive the heavy take-off at 'The Chair' (which is very close to the rocks) you will find you're in 'The Suck-up', which offers either a spectacular barrel or a bonecrunching wipeout, but you might find you have to back door it.

back door
The path of a pitch which starts outside and then slides over the plate

He has a nasty back door slider.

back door
A subsidiary entrance to a building or house at its rear, normally away from the street
back door
To attempt to accomplish by indirect means, especially when direct means are proscribed
back door
The anus, generally used in reference to anal sex
back doors
plural form of back door
back double biceps
A standard pose in which both sets of biceps and back muscles are flexed, with one's back turned toward the judges
back down
To take a less aggressive position in a conflict than one previously has or has planned to

I was going to sue them, but now I'm going to have to back down.

back end
that part of a hardware or software system that is farthest from the user
back end
the rear of an animal, etc
back ends
plural form of back end
back feet
plural form of back foot
back fire
a small, controlled fire set in the path of a larger uncontrolled fire, in order to limit the spread of the large fire by removing its fuel
back fires
plural form of back fire
back five
Collectively, the backs (the 2 wings, fullback, outside centre and inside centre)
back foot
The batsman's foot closest to the wicket
back foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the back foot
back foot shots
plural form of back foot shot
back formation
Alternative spelling of backformation
back formations
plural form of back formation
back four
The set of defenders in a team

it was a comfortable evening for the Gunners back four.

back gammon player
A sodomite
back gammon players
plural form of back gammon player
back garden
A garden at the rear of a property
back gardens
plural form of back garden
back in
To reverse a vehicle into a space
back in the day
In the past; at one time, especially a time which is fondly remembered
back into
To rely upon another team's loss in order to advance to the post-season

The 2006 St. Louis Cardinals backed into the playoffs.

back issue
An edition of a magazine, etc, that was published earlier than the current edition
back labor
Intense pain in one's back while in labor (giving birth)
back labors
plural form of back labor
back labour
UK spelling of back labor
back labours
plural form of back labour
back line
Collectively, the defenders of a team
back matter
the parts of a book that appear after the text, including the afterword, index and bibliography
back number
A back issue of a magazine, etc
back number
Anything considered old-fashioned
back numbers
plural form of back number
back o' Bourke
An extremely remote place or region
back of beyond
A very remote place

I thought I should like to go near the sea — to some quite tiny country place at the back of beyond..

back of one's mind
The supposed location of low-importance plans

Wallpapering the bedroom has been at the back of my mind for some time now.

back of one's mind
One's remote memory
back off
To become less aggressive, particularly when one had appeared committed to act

I was going to sue, until my legal advisors told me to back off.

back off
To move backwards away from something

I tried to back off slowly from the tiger in my path.

back off
To lower the setting of

Could you back off the volume a bit? It's really loud.

back office
The IT and infrastructure support services for a company, separate from the public face of the business
back on to
Alternative spelling of back onto
back onto
To overlook something from the rear

My house backs onto the canal.

back onto
To reverse a vehicle onto something

The car backed onto my toe.

back out
To withdraw from something one has promised to do

She backed out of organizing the fund-raising.

back out
To reverse a vehicle from a confined space

He backed out of the garage.

back out
To undo a change

I had to back out the installation of Internet Explorer 8 as the paging rate went through the roof.

back page
the final page of a publication of some sort; especially a book
back pass
The handling of the ball by the goalkeeper
back passage
The passage between two terraced houses leading between and the front and back gardens or yards
back passage
anus
back passes
plural form of back pass
back payment
An overdue payment from an debtor to an creditor on money owed

The employer payed a back payment to his employee on his wages from 3 months earlier.

back payments
plural form of back payment
back projection
A cinematic technique in which live action is filmed in front of a screen on which the background action is projected
back projections
plural form of back projection
back road
A secondary road, a little used road, a road through rural areas sometimes used as alternate to main roads

There was too much traffic on the highway, so I used a back road. It was very scenic but I had to keep the speed down.

back row
A row near the back of the theater or group of seats
back row
The last row of seats in a theater or any group of seats
back row
The row of players in a scrum, consisting of two flankers and a number eight
back rows
plural form of back row
back scrubber
an utensil in the form of a brush or a sponge on a long handle, used to scrub the back while bathing
back seat
Any of the seats in the rear of an automobile
back seat
A powerless position
back seats
plural form of back seat
back slap
An encouraging pat on one's back
back slap
A controlled landing, slapping to the mat with one's back
back slap
A slap delivered with the back of one's hand instead of the palm-side of an open hand
back stories
plural form of back story
back straight
The straight part of a running track (or similar) opposite the finishing line

He got boxed in amongst four African runners in the back straight of the last lap, and was only able to get out into the clear coming into the home straight.

back straights
plural form of back straight
back street
A secret, clandestine or illegal scene
back street
A usually small and narrow street or alley, especially one in inferior or poorer parts of a city, away from the centre
back to back jack
Two home runs hit by consecutive batters

Smith, Jones ... back to back jack in the sixth chasing the starter.

back to basics
back to fundamental principles

You can't teach them calculus when they can't add up; let's get back to basics.

back to basics
A conscious return to principles such as self-respect, decency and honesty; especially the discredited policy of the Conservative government in the 1990s
back to front
Turned so that the back is now at the front

Have you ever put your underpants on back to front?.

back to front
Reversed, with the back now at the front

The classic VW Beetle is a back to front car, with the engine at the rear.

back to nature
Turning away from urban environs and attitudes, towards an organic, agrarian lifestyle
back to square one
Back to the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we went back to square one.

back to square one
Located back at the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we are back to square one.

back to the drawing board
Back to the beginning following an unsuccessful attempt

Well, that didn't work at all, so it's back to the drawing board, I guess.

back to the wall
A situation with no other options remaining

His back to the wall, Ahmedinajad resorted to the tactic favored by cornered politicians everywhere: distract attention from yourself by pointing to a bogeyman.

back tooth
A molar
back up
To move a vehicle backwards
back up
To move backwards, especially for a vehicle to do so
back up
To reconsider one's thoughts

This isn't working. Let's back up and think about it.

back up
For an accumulation of material to halt the flow or movement of something

When I flushed the toilet, the plumbing backed up and burst.

back up
To provide support or the promise of support

When he said I wasn't there, I told him I was, and my buddy backed me up.

back up
For a fielder to position himself behind the wicket (relative to a team-mate who is throwing the ball at the wicket) so as to stop the ball, and prevent overthrows
back up
To undo one's actions

I couldn't see how to finish the project, so I backed up and tried it another way.

back up
For the non-striker to take a few steps down the pitch, in preparation to taking a run, just as the bowler bowls the ball
back up
To copy (data) as a security measure
back vowel
Any vowel sound produced in the back of the mouth. Examples: "u" in “rule” and "o" in “pole”
back wall
The wall at the back of a racquetball or squash court, directly opposite the front wall
back walls
plural form of back wall
back waters
plural form of back water
back yards
plural form of back yard
back, crack and sack
A beauty treatment for men in which hair is removed from the back, from between the buttocks ("crack") and from the scrotum ("sack")
back-alley
Occurring away from publicity, or in mean surroundings; back-street

a back-alley abortion.

back-and-forth
Alternative spelling of back and forth
back-burner
Having low urgency; not currently important
back-cloth star
An actor who stands upstage, forcing the other actors to face him and turn their backs to the audience, in order to gain more attention to himself
back-cross
Alternative form of back cross
back-double
A favourite route through a town or city, often used as a shortcut

All back-doubles, short-cuts, and roundabout time-savers became redundant.

back-end
Alternative form of back end
back-form
A back-formation; a word formed by removing a perceived morpheme from an older word
back-form
To form a word by a back-formation process
back-formation
A word created in this way

Back-formations, such as tambour (for play the tambourine), are a staple of comedic wordplay.

back-formation
The process by which a new word is formed by removing a morpheme (real or perceived) of an older word, such as the verb burgle, formed by removing -ar (perceived as a suffix forming an agent noun) from burglar
back-handed compliment
Alternative spelling of backhanded compliment
back-handed compliments
plural form of back-handed compliment
back-of-the-envelope
approximate, rough, simplified

Do some back-of-the-envelope calculations before all the facts come in.

back-seat driver
An opinionated person who offers (unsolicited and often unwanted) advice on the best way to handle a situation
back-seat driver
A person sitting in the back-seat of a car issuing (unsolicited and usually unwanted) instructions to the driver
back
Favoriten