reverse

listen to the pronunciation of reverse
İngilizce - Türkçe
ters

Lütfen alfabeyi tersten söyle. - Please say the alphabet in reverse.

Akıllı olmanın yararı bir aptalmış gibi davranabilirsin, ancak tersi mümkün değildir. - The benefit of being intelligent is that you can pretend to be a fool, but the reverse is not possible.

{s} karşıt
{s} geri

Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı. - Tom started the car and put it in reverse.

tornistan
(Bilgisayar) ters çevir

Çevirmek, ters çevirmekden daha kolaydır. - Translation is easier than reverse translation.

geri hareket
geriye çevirmek
tersyüz
ters yüz etmek
geriye gitmek
{f} tersine çevir

Süreci nasıl tersine çeviririz? - How do we reverse the process?

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

aksi
zıt
aksilik
ters taraf
başarısızlık
geri gitmek/götürmek
ters yüz
terslik
aksi yönde değiştirmek
ters çevirmek

Çevirmek, ters çevirmekden daha kolaydır. - Translation is easier than reverse translation.

zıttı
yerlerini değiştirmek
karşıtı
tersyüz etmek
geri vites

Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı. - Tom started the car and put it in reverse.

arka
yenilgi
tersi

O, istediğimin tersini yaptı. - He did the reverse of what I asked.

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

tersine dönmüş
{f} iptal etmek
aksi olarak
{f} tersine çevirmek
{f} ters yönde dönmek
ters,v.tersine çevir: adj.ters
ters Ters çevir
{f} geri çevirmek
Geriye
reverse curve "S" şeklinde demiryolu hattı dönemeci
bilâkis
reverse turn ters tarafa dönüş
reverselytersine
{i} öbür yüzü
{f} döndürmek
{f} bozmak
{i} arka taraf
(Nükleer Bilimler) tersimek
diğer tar
{s} aksi, arka, ters: reverse side ters taraf
{i} geri tepme
{f} geriye doğru döndürmek
te
{f} tersine döndürmek/dönmek. 3
{f} tersini çevirmek
zıt olan şey
felaket
ters aksi
(Tıp) revers
çevirmek

Çevirmek, ters çevirmekden daha kolaydır. - Translation is easier than reverse translation.

tersine döndürmek
geri gitmek
reverse cycle
ters çevrim
reverse a curse
büyü bozmak
reverse a judgment
(Kanun) hükmü bozmak
reverse a judgment
(Kanun) karar bozmak
reverse a spell
büyü bozmak
reverse acquisition
(Ticaret) ters edinim
reverse analysis
(Ticaret) geri analiz
reverse bucket
geri vites kepçesi
reverse channel
ters yönde kanal
reverse charge
ödemeli
reverse charge call
ödemeli arama
reverse clutch
geri vites kavraması
reverse corner
(Spor) ters köşe
reverse curve
ters eğri
reverse diagram
(Bilgisayar) diyagramı ters çevir
reverse frame
(Askeri) ters posta
reverse gear idler
(Otomotiv) geri vites avare dişlisi
reverse gear shaft
(Otomotiv) geri vites şaftı
reverse gear wheel
(Otomotiv) geri vites dişlisi
reverse glow
(Bilgisayar) arka parlaması
reverse grid current
(Elektrik, Elektronik) ters ızgara akımı
reverse idier gear
(Otomotiv) geri vites avare dişlisi
reverse idler gear
(Otomotiv) geri vites avara dişlisi
reverse idler gear
geri vites avare dişlisi
reverse idler gear
(Otomotiv) geri vites ara dişlisi
reverse idler gear
(Otomotiv) geri vites dişlisi
reverse indexing
(Bilgisayar) yazma konumunu yukarı alma
reverse jam
(Spor) ters smaç
reverse lay up
(Spor) ters turnpike
reverse led
(Bilgisayar) geri ışığı
reverse light
(Otomotiv) geri vites lambası
reverse lock
geri vites kilidi
reverse lock cam
(Otomotiv) geri vites kilitleme kamı
reverse locking rod
geri vites kilitleme çubuğu
reverse osmosis
(Kimya) ters osmoz
reverse osmosis
(Gıda,Tıp) ters ozmoz
reverse position
(Otomotiv) r konumu
reverse position
(Otomotiv) geri vites konumu
reverse power relay
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ters güç rölesi
reverse prosthesis
(Tıp) ters protez
reverse proxy
(Bilgisayar) ters sunucu
reverse proxy
(Bilgisayar) karşıt sunucu
reverse proxy
(Bilgisayar) vekil sunucu
reverse resistance
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ters direnç
reverse selector
(Otomotiv) geri vites seçicisi
reverse shaft
geri vites mili
reverse shift arm
(Otomotiv) geri vites kolu
reverse shift fork
(Otomotiv) geri vites çatalı
reverse shift piece
(Otomotiv) geri vites parçası
reverse shot
(Spor) röveşata
reverse shot
(Sinema) baş aşağı çekim
reverse side
(Teknik,Tekstil) ters yüz
reverse slip fault
ters atımlı fay
reverse slope
(Askeri) geri yamaç
reverse solenoid
(Tekstil) ters solenoid
reverse split up
(Ticaret) hisse senetlerini değiştirme
reverse stereo
(Askeri) ters stereo
reverse stitch
(Tekstil) ters dikiş
reverse stitching
(Tekstil) ters dikiş
reverse the judgment
(Kanun) kararı bozmak
reverse thrust
ters tekpili
reverse travel
(Otomotiv) geri hareket
reverse video
(Sinema,Teknik) ters video
reverse wheel
geri vites dişlisi kasnağı
reverse charges
ödemeli alısünlemek
reverse current
ters akım
reverse direction flow
ters yönde akış
reverse gear
geri vites
reverse polish notation
ters polonyalı gösterimi
reverse reaction
ters reaksiyon
reverse side
arka yüz
reverse the charges
ödemeli alısün görüşmesi yapmak
reverse voltage
ters gerilim
reverse auction
açık eksiltme
reverse bias
ters öngerilim
reverse charges
ödemeli telefon etmek
reverse coding
ters kodlama
reverse curve
ters eğrisi
reverse curve
"S" şeklinde demiryolu hattı dönemeci
reverse discrimination
ters ayrımcılık
reverse engineer
tersine mühendislik
reverse fault
ters fay, ters kırık
reverse logistics
(Ekonomi) Tersine lojistik: Hammaddelerin, halen süreçte bulunan envanterlerin, bitmiş malların ve bunlar hakkındaki bilginin tüketim noktasından üretim noktasına tekrar değer elde etme veya düzgün bir şekilde elden çıkarma amacıyla verimli ve maliyet avantajlı akışını planlama, yürütme ve kontrol etme sürecidir
reverse out
dışarı ters
reverse pitch
ters hatve, ters adım
reverse psychology
ters psikoloji: bir davranışın müdafasını yapıp, onun için haklı sebebler aramanın kişiyi tam aksini yapmaya ittiğini belirtir
reverse roles
Ters rolleri
reverse view
arka plandan göstermek
reverse-engineer
tersine mühendislik
reverse bias
(Otomotiv) ters akışlı
reverse channel
ters yonde kanal
reverse charge
odemeli
reverse charge call
ödemeli görüşme
reverse engineering
ters mühendislik işlemleri
reverse entry
(Ticaret) düzeltme kaydı
reverse fault
(Jeoloji) ters kink
reverse fault
(Jeoloji) ters kırık
reverse fault heading against the dip
tabaka eğimine zıt atımlı ters fay
reverse fault heading with the dip
tabaka eğimi ile uyumlu atıma sahip ters fay
reverse flying
ters uçuş
reverse gear
oto. geri vites
reverse idler
(İnşaat) geri ara dişli
reverse indexing
yazma konumunu yukarı alma sözcük
reverse motion
ters hareket
reverse motion
geriye hareket
reverse o.s. on
(daha önce savunduğunun) tersini savunmaya başlamak
reverse of the medal
madalyonun öbür yüzü
reverse order
sondan başa doğru sıralama
reverse order
tersine sıra
reverse order
(Otomotiv) tersinden
reverse order
sondan başa doğru sıra
reverse osmosis water purification unit
(Askeri) ters osmoz su arıtma sistemi
reverse overjet
(Diş Hekimliği) Kapanış halinde alt-üst kesici dişlerin kesici kenarları arasındaki yatay mesafe. ( over-jet ) tersine Angle 3. sınıf maloklüzyonda görüldüğü gibi, üst kesicilerin alt kesicilerin lingualine doğru kapandığı, ön-arka kapanışın normalin tam tersi olduğu durum
reverse pitch
(Havacılık) ters hatve
reverse pitch
(Havacılık) ters adını
reverse print order
(Bilgisayar) ters yazma sırası
reverse print order
Yazdırma Sırasını Ters Çevir
reverse shear
ters yönde makaslama
reverse side
ters taraf
reverse slope
(Askeri) GERİ YAMAÇ: Düşmana göre ters yönde alçalan bir yamaç
reverse slope defense
(Askeri) GERİ YAMAÇ SAVUNMASI: Düşmana göre ters yönde alçalan bir yamaç üzerinde tertiplenmiş savunma bölgesi
reverse split
(Ticaret) tersine bölünme
reverse stereo
(Askeri) TERS STEREO: Bak. "inverted stereo"
reverse the charge
ödemeli aramak
reverse the charges
İng. ödemeli telefon konuşması yapmak/yaptırmak
reverse the charges
ödemeli aramak
reverse thrust
(Askeri) TERS ÇEKİŞ: Hareket halindeki bir cisme, hareket yönüne ters yönde uygulanan çekiş
in reverse order
(Bilgisayar) ters sırada
revers
(Denizbilim) ters

O, istediğimin tersini yaptı. - He did the reverse of what I asked.

Akıllı olmanın yararı bir aptalmış gibi davranabilirsin, ancak tersi mümkün değildir. - The benefit of being intelligent is that you can pretend to be a fool, but the reverse is not possible.

reversed
ters

Mevsimler Güney yarım kürede tersine çevrilir. - Seasons are reversed in the southern hemisphere.

reversely
tersten
reversibly
tersine çevrilerek
reversing
geri (dönebilen)
reversing
ters çeviren
reversing
geri gitme
the reverse
arka
continuous reverse voltage
sürekli ters gerilim
fast reverse winding
hızlı geriye sarma
make a reverse charge call
ödemeli alısünlemek
reversed
{f} ters çevir
go into reverse
(deyim) 1. Geri vitese atmak, geri vitese takmak.2. Ters yöne doğru dönmek, ters yöne doğru gitmek
make a reverse charge call
ödemeli telefon etmek
opposite side, reverse, converse, opposite
karşı tarafta, ters, sohbet, ters
quite the reverse
tamamen ters
reversed
ters çevrilmiş
suffer a reverse
ters zarar
the reverse
ters
categories in reverse order
(Bilgisayar) kategoriler ters sırada
in reverse
geri viteste
inverse, reverse
ters
put it in reverse!
geri vitese al!
revers
devrik yaka gibi astarını gösterecek şekilde katlanmış elbise kısmı
revers
manşet
reversibly
ters çevrilebilir şekilde
reversing
geri
reversing
ters çevirme

Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir. - That's reversing the logical order of things.

reversing
geri dönebilen
series in reverse order
(Bilgisayar) ters sırada seriler
shifting into reverse
(Otomotiv) geri vites dişlisine geçme
İngilizce - İngilizce
Having the order of its constituents moved backwards in time or space

The mirror showed us a reverse view of the scene.

The opposite of front
To transpose the positions of two things
to move from the normal position to the reverse position
to be in the non-default position; to be set for the lesser-used route
To turn something around such that it faces in the opposite direction
To return, come back

Bene they all dead, and laid in dolefull herse? / Or doen they onely sleepe, and shall againe reuerse?.

To place a set of points in the reverse position
The opposite of forward
To turn something inside out or upside down
To revoke a law, or to change a decision into its opposite
To change the direction of a reaction such that the products become the reactants and vice-versa
Causing movement in the opposite direction

He selected reverse gear.

The gear setting of an automobile that makes it travel backwards
The tails side of a coin, or the side of a medal or badge that is opposite the obverse
To cause a mechanism or a vehicle to operate or move in the opposite direction
To become or be reversed
{v} to invert, change, overturn, repeal
{a} contrary, opposit
{n} the opposit side, change, vicissitude
To return; to revert
directed or moving toward the rear; "a rearward glance"; "a rearward movement"
That which is directly opposite or contrary to something else; a contrary; an opposite
A reverse is a serious failure or defeat. It's clear that the party of the former Prime Minister has suffered a major reverse. = setback
the side of a coin or medal that does not bear the principal design
{f} overturn, flip; invert, transpose; cause to move backward; cause to move in the opposite direction; revoke, cancel, annul; change, alter
rule against; "The Republicans were overruled when the House voted on the bill"
The back or "tails" side of a coin
turning in the opposite direction
If you reverse the charges when you make a telephone call, the person who you are phoning pays the cost of the call and not you
To print an image or text in the opposite of the background color, such as white type on a black background
A thrust in fencing made with a backward turn of the hand; a backhanded stroke
To turn upside down; to invert
Put the running mode selector in this position (R) to go backwards Bring the car to a stop first Reverse on the Prius feels just like any other automatic car, except that the engine is likely to turn off This is because the Prius reverses always and only under electric power This obviates the need for a reverse gear in the transmission since the electronics can as easily run the motor backwards as forwards
the reproduction of a black image in white or vice versa
n a combination in which the usual quick hitter attacks a play-set and the usual play-set hitter attacks a quick set
Reversed; as, a reverse shell
an offensive play in which a ballcarrier going toward one side of the field hands off to a teammate who is running in the opposite direction (if the second ballcarrier is an end, it's an "end around")
(RWT) When an appellate court sets aside the decision of a lower court because of an error A reversal is often followed by a remand
A turn or fold made in bandaging, by which the direction of the bandage is changed
The back or "tails" side of a coin The opposite side to the obverse side of a coin
When someone or something reverses a decision, policy, or trend, they change it to the opposite decision, policy, or trend. They have made it clear they will not reverse the decision to increase prices
Hence, to overthrow; to subvert
The act of reversing; complete change; reversal; hence, total change in circumstances or character; especially, a change from better to worse; misfortune; a check or defeat; as, the enemy met with a reverse
The technique of printing white or light-colored text on a black or dark background for emphasis This technique greatly reduces legibility, especially with small type
the gears by which the motion of a machine can be reversed
an unfortunate happening that hinders of impedes; something that is thwarting or frustrating
The technique of printing white or light-coloured text on a black or dark background for emphasis This technique greatly reduces legibility, especially with small type
the back side of a coin ("tails")
turn inside out or upside down
If your car is in reverse, you have changed gear so that you can drive it backwards. He lurched the car in reverse along the ruts to the access road
Reverse means opposite to what you expect or to what has just been described. The wrong attitude will have exactly the reverse effect. = opposite
To cause to return; to recall
That which appears or is presented when anything, as a lance, a line, a course of conduct, etc
The back side; as, the reverse of a drum or trench; the reverse of a medal or coin, that is, the side opposite to the obverse
a/ Cutting attack delivered backhand from the inside line b/ To change the direction of foot, blade or body movement
An emphatic backup
(American football) a running play in which a back running in one direction hands the ball to a back running in the opposite direction
Type appearing in white or other light color on a black or dark background Sometimes called a knockout if the type is the color of the paper
{i} opposite, contrary; back side, rear; setback, misfortune, defeat; gear or mechanism that drives movement in a direction opposite to the normal direction; area printed with a light design on a dark background (Printing)
change to the contrary; "The trend was reversed"; "the tides turned against him"; "public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a White House intern"
If you say that one thing is the reverse of another, you are emphasizing that the first thing is the complete opposite of the second thing. There is absolutely no evidence at all that spectators want longer cricket matches. Quite the reverse
When a car reverses or when you reverse it, the car is driven backwards. Another car reversed out of the drive He reversed his car straight at the policeman
An offensive play in which a ballcarrier who is running toward one side of the field hands the ball to a teammate who is running in the opposite direction
An action of a higher court in setting aside or revoking a lower court decision
annul by recalling or rescinding; "He revoked the ban on smoking"; "lift an embargo"; "vacate a death sentence"
To turn back; to cause to face in a contrary direction; to cause to depart
The side of a coin carrying the design of lesser importance Opposite of the obverse side
Reverses the direction of an array
Turned upside down; greatly disturbed
reverse 911 call
A call initiated by emergency services to telephone numbers, to, for example, announce an mandatory evacuation
reverse 911 calls
plural form of reverse 911 call
reverse Polish notation
an arithmetic notation in which numbers precede the operators to be applied to them

Back in my day, we had reverse Polish notation calculators: You had to write 2 4 3 * + instead of 2 + 4 * 3.

reverse cascade
A pattern performed with an odd number of props where each prop is caught by the opposite hand and thrown over the incoming prop, in contrast with the traditional cascade where the prop is thrown under
reverse chops
A pattern involving carrying each object under the next object before throwing it to the opposite hand
reverse commute
A trip to a more urban area in the evening, or from it in the morning
reverse commuter
Someone who travels to a more urban area in the evening and from it in the morning
reverse commuters
plural form of reverse commuter
reverse commutes
plural form of reverse commute
reverse configure
to determine an item's characteristics solely based on an identifier such as material number, catalog code, or part number
reverse cowgirl position
A sex position in which the man lies on his back, and the woman sits on top of him facing towards his feet
reverse discrimination
The policy or practice of discriminating against members of a designated group which has in the past unfairly received preferential treatment in social, legal, educational, or employment situations, with the intention of benefiting one or more other groups (such as racial, disabled, or gender groups) that have previously been discriminated against

Alan Bakke at the University of California At Davis Medical School, Karen Hopwood at the law school of the University of Texas, and Jennifer Gratz at the University of Michigan all have argued successfully in court that they were the victims of reverse discrimination because blacks were given preferential treatment in the admissions process at these schools.

reverse domestic violence
Violence committed by one member of a family or household against another where the abuser is considered weaker than the victim
reverse dowry
A sum of money or other valuables paid by a bridegroom or on his behalf to the family of the bride, in some cultures

Doug's mother, Lynn Sakowitz Wyatt, reveals that before her father, Bernard, would allow her to marry Coastal Corp. chairman Oscar Wyatt, he negotiated a reverse dowry giving him $1 million in corporate stock.

reverse dunk
A dunk in which the player's back is to the basket when the ball is dunked
reverse electrodialysis
The salinity gradient energy retrieved from the difference in the salt concentration between seawater and river water
reverse engineering
The process of analyzing the construction and operation of a product in order to manufacture a similar one
reverse genetic
Attributive form of reverse genetics

reverse genetic approach.

reverse genetics
The practice of finding functions of known genes
reverse implied odds
The odds offered by the amount one stands to lose in future betting when one has the worst hand against the amount one stands to win when one has the best hand
reverse intaglio
A design impressed into the back of transparent or translucent items
reverse jinx
A prediction which is the opposite of the outcome desired by the person making it
reverse jinxes
plural form of reverse jinx
reverse layup
A running in which the shooter dives under the basket and shoots the ball straight away from the basket
reverse link
In radio communications, the link from a mobile user to a fixed base station. If the link includes a communications relay satellite, the reverse link will consist of both an uplink (mobile station to satellite) and a downlink (satellite to base station)
reverse mortgage
An agreement under which money is borrowed to be repaid only when the borrower sells their home or dies or moves
reverse mortgages
plural form of reverse mortgage
reverse osmosis
a technique whereby a solution is forced through a semipermeable membrane under pressure; used to generate drinkable water from sea water, or to separate chemical compounds
reverse pickpocket
Alternative form of reverse-pickpocket
reverse pickpocket
One who reverse-pickpockets, that is, who puts stuff in people's pockets without their knowledge

Rashid gave his sister a staunch, comforting hug and deftly slipped, like a reverse pickpocket, several bills of money into the un-protesting pocket of her gown.

reverse pickpocketed
Simple past tense and past participle of reverse pickpocket
reverse pickpocketing
Present participle of reverse pickpocket
reverse pickpockets
Third-person singular simple present indicative form of reverse pickpocket
reverse pickpockets
plural form of reverse pickpocket
reverse psychology
The advocacy of one course of action in such a way as to persuade someone to take an opposite course
reverse question
A cutaway scene in a television interview, of the interviewer asking a question, which was actually recorded after the interview took place. The technique is commonly used where only one camera was present at the interview, as a way of creating the appearance of multiple camera angles and showing a scene of the interviewer asking the question, rather than the interviewee listening to the question
reverse racism
Racism against the racial majority (either a member or group of that majority or the majority in general), as a result of favourable treatment given to the minority
reverse shot
A shot in which one character is shown looking back at another, unseen, character
reverse sweep
to play such a shot
reverse sweep
a batsman's shot made by swinging the bat in a horizontal arc from leg to off, normally whilst kneeling
reverse swing
sideways movement of the old ball through the air in the opposite direction to normal swing
reverse swing
to make the ball so behave
reverse swing
to swing in this manner
reverse the charge
To make a telephone call for which the party who is called agrees to pay
reverse transcriptase
A polymerase that catalyzes the formation of DNA from RNA; found in retroviruses
reverse transcription
The process of creating double-stranded DNA from a single-stranded RNA template (the reverse of the standard process)
reverse video
Inverse video

For example, underlined reverse video cannot be obtained.

reverse-commute
To travel to a more urban area in the evening and from it in the morning
reverse-commute
Attributive form of reverse commute
reverse-dowry
Alternative spelling of reverse dowry
reverse-engineer
To derive or duplicate the design, technical specifications, manufacturing methods, or functionality of an object by studying an existing product, prototype, etc

In theory, there should be no need to reverse-engineer a patented invention to get information about how to make it because the patent specification should inform the relevant technical community of how to make the invention.

reverse-engineer
A person whose job is to reverse-engineer products

A reverse-engineer can in theory do a variety of things with the information she obtains.

reverse-pickpocket
To slip something into someone's pocket or pocketbook, without their knowledge, as a gesture of generosity

But when no one's watching he will slip hundreds inside palms and pocketbooks of poor people—reverse-pickpocket them—or bolt out of a car to help someone old hobble across the street.

reverse-pickpocket
Resembling or in the manner of a reverse pickpocket

and then, as he passes behind his running back, who is crouched in the blocking stance that is a signature staple of the original draw play, he slides the ball under his outside arm and into his gut in a reverse-pickpocket move before continuing on toward the sideline and executing a melodramatically mimed toss downfield.

reverse commute
A reverse commute is a round trip, regularly taken, from a metropolitan area to a suburban one in the morning, and returning in the evening. It is almost universally applied to the trip to work in the suburbs from home in the city. This is on opposition to the regular commute, where a person lives in the suburbs and travels to work in the city
reverse curve
In civil engineering, a reverse curve is a section of the horizontal alignment of a route (highway or railroad) in which a curve to the left or right is followed immediately by a curve in the opposite direction
reverse engineering
(Mühendislik) The reproduction of another manufacturer's product after detailed examination of its construction or composition
reverse engineering
(Bilgisayar) Reverse engineering (RE) is the process of discovering the technological principles of a device/object or system through analysis of its structure, function and operation. It often involves taking something (e.g., a mechanical device, an electronic component, a software program) apart and analyzing its workings in detail, usually with the intention to construct a new device or program that does the same thing without actually copying anything from the original. The verb form is to reverse-engineer
Reverse Address Resolution Protocol
protocol that enables translation of a physical Internet address to an IP address (used mainly by computers that lack hard disks in order to determine their individual IP addresses), RARP
reverse auction
Auctions with one buyer and many suppliers bidding for whatever it is
reverse auction
An auction in which the lowest offer wins, eg for refining terms
reverse auction
An auction where buyers post a listing for an item or service, and sellers bid their prices down to make a sale (conducted on sites like eWanted com)
reverse auction
Buyers list items they want to purchase and choose the best offer from competing sellers Winners are determined by allocating total quantity among lowest bidders
reverse auction
A type of auction in which buyers post their product or service needs and vendors bid to fulfill those needs, with prices moving downward as vendors compete against each other See also "Auction "
reverse auction
Also called a buyer's auction, a reverse auction empowers the buyer and allows them to find the lowest bidder from among suppliers/sellers
reverse auction
A buyer-initiated auction in which a buyer invites bids from multiple sellers The price decreases as sellers compete for the buyer's business with the lowest bid considered the winner Many large corporations may use a Reverse Auction as an alternative to the more traditional RFQ or RFP process, but in most Reverse Auctions, there are procedural variations For example, that the buyer is not bound to accept the lowest bid, but may accept any bid, or is not bound to accept any bids
reverse charge call
A reverse charge call is a telephone call which is paid for by the person who receives the call, rather than the person who makes the call
reverse charges call
{i} collect call, telephone call in which the receiver pays the charges
reverse curve
Two simple curves joined together but curving in opposite directions
reverse curve
as a backhand, a throw to the left that curves right; as a forehand, a throw to the right that curves left
reverse curve
The curve where the trains switch sides on a mobius racer
reverse discrimination
discrimination against members of a majority group as a result of policies that give preference to minorities (such as affirmative action, etc.)
reverse discrimination
Reverse discrimination is the same as positive discrimination. a policy of reverse discrimination in favour of children from poor backgrounds. Discrimination against members of a dominant or majority group, especially when resulting from policies established to correct discrimination against members of a minority or disadvantaged group. the practice of giving unfair treatment to a group of people who usually have advantages, in order to be fair to the group of people who were unfairly treated in the past positive discrimination
reverse dive
A dive in which the diver leaves the springboard or platform facing the water and then rotates the body backward
reverse engineer
To ascertain the functional basis of something by taking it apart and studying how it works
reverse engineering
(Ticaret) The disassembly and analysis of a competing product to evaluate its comparative strengths and weaknesses in preparation for the possible manufacture of a similar item
reverse engineering
disassembly of a device or program in order to discover how it operates
reverse engineering
Reverse engineering is a process in which a product or system is analysed in order to see how it works, so that a similar version of the product or system can be produced more cheaply. Xerox set about a process of reverse engineering. It pulled the machines apart and investigated the Japanese factories to find out how they could pull off such feats. a situation in which a product is examined to see how it is made, so that it can be copied engineer
reverse fault
A fault in which the hanging wall has moved upward relative to the footwall
reverse gear
condition where the car's gear is set for driving backwards
reverse gear
The reverse gear of a vehicle is the gear which you use in order to make the vehicle go backwards. the position of the gears in a vehicle that makes it go backwards
reverse hang
a hang with the arms extended in back
reverse leverage
condition in which the proceeds from a business are lower than the expenses
reverse logistics
The systems and methods used to move previously-shipped goods from a customer back to a manufacturer or distribution center due to repair, service, credit or order error issues
reverse logistics
 A specialized segment of logistics focusing on the movement and management of products and resources after the sale and after delivery to the customer
reverse logistics
A specialized segment of logistics focusing on the movement and management of products and resources after the sale and after delivery to the customer
reverse logistics
The process of collecting, moving, and storing used, damaged, or outdated products and/or packaging from end users         
reverse logistics
The supply chain that flows opposite to the traditional process of order acceptance and fulfillment For example, reverse logistics includes the handling of customer returns, the disposal of excess inventory and the return journey of empty trucks and freight cars
reverse logistics
-fancy term for returns Reverse logistics covers activities related to returned product, returned pallets and containers, and returned materials for disposal or recycling
reverse mortgage
A mortgage in which a homeowner, usually an elderly or retired person, borrows money in the form of annual payments which are charged against the equity of the home
reverse motion
motion that is going in the opposite direction
reverse osmosis
n. A method of producing pure water by forcing saline or impure water through a semipermeable membrane across which salts or impurities cannot pass
reverse split
The procedure by which a company reduces the number of shares outstanding The total number of shares will have the same market value immediately after the split as before it, but each share will be worth more
reverse split
Occurs when a greater number of a company's shares is exchanged for a fewer number, resulting in a higher share price
reverse split
Procedure whereby a corporation reduces the number of outstanding shares The total market value of the shares remains the same after the reverse split, however, a share is worth more A company, for example, executes a 1 for 2 split An investor owning 1000 shares will deliver them to the issuer and they will receive half as many new shares--but the shares will have double the value of the original shares Thus, the investor now has 500 shares with a value of $8, instead of 1000 at $4--that is, the investor shares are worth the same amount as before the split
reverse split
Procedure where a company reduces its number of shares outstanding After a reverse split, the shares' market value will remain unchanged but each share will enjoy a higher price For example, if a firm with 10 million outstanding shares selling at $1 a share executes a 1-for-10 reverse split, it will end up with 1 million shares selling for $10 each Reverse splits are seldom associated with good fortune In fact, the opposite is often true, as many companies are compelled to declare reverse stock splits to simply maintain the minimum share price requirements necessary to remain listed on a stock exchange (See "Split")
reverse split
a decrease in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity
reverse split
Obtaining a higher share price through reducing the share position of the investor Ex 1 FOR 4, a company trading a $ 0 25, would post consolidation be trading at $1 00, consequently the shareholder would own less shares, every 4 shares owned prior to the consolidation would now be worth 1 The end result has no effect on the market cap of the company
reverse split
A decrease in the number of outstanding shares of stock without any change in the shareholders equity or the market value of the stock at the time of the split The total number of shares will have the same market value but each share will have a higher price per share For example, a firm declares a reverse 1-for-10 shares split The holder of 1000 shares of the company at $1 00 per share will now have 100 shares at $10 00 per share
reverse split
When a company reduces the amount of shares outstanding (so the 100 shares of IBM you own at $100 apiece becomes 50 shares at $200 apiece)
reverse split
The reduction in a corporation’s outstanding common stock This is accomplished by replacing outstanding common stock by fewer shares and increasing the stated or par value per share The total number of shares will have the same market value immediately after the reverse split as before
reverse split
when shares of a security are reduced For example a company might declare a 1 for 5 reverse split, meaning for every 5 shares you now own you get 1 This is usually perceived as a negative by most investors
reverse split
The exchange of a greater number of a company's shares for a lesser number For example, exchanging three shares for one This results in a higher share price and less shares outstanding This is also called a consolidation or a negative split
reverse transcriptase
an enzyme that, in simple terms, changes viral RNA in to double stranded DNA enabling the viral genome to be integrated in to the host cell
reverse transcriptase
An RNA-dependent DNA polymerase that catalyzes the synthesis of DNA from deoxyribonucleoside-5'-triphosphates, using RNA as a template The enzyme has been found in retroviruses & in some other viruses The reaction catalyzed by the enzyme is in contradiction to the flow of genetic information described by the original central dogma of molecular biology: DNA to RNA to Protein The enzyme actually has three enzymatic activities: (1) It copies a single-stranded RNA mole to yield a double-stranded DNA-RNA hybrid(2) It copies a single-stranded DNA mole to yield a double-stranded DNA mole (3) It degrades the RNA in DNA-RNA hybrid (this is called its ribonuclease H, RNAase H, activity)
reverse transcriptase
This enzyme of the HIV virus (and other retroviruses) converts the single-stranded viral RNA into DNA, the form in which the cell carries its genes The antiviral drugs approved in the US for the treatment of HIV infection-AZT, ddC and ddI-all work by interfering with this stage of the viral life cycle See also AZT; ddC; ddI; DNA; Ribonucleic Acid
reverse transcriptase
      A   viral  enzyme  that   copies  the  genetic  information  of  HIV   from  its
reverse transcriptase
An enzyme, requiring a DNA primer, that catalyzes the synthesis of a DNA strand from an RNA template An enzyme that can use RNA as a template to synthesize DNA
reverse transcriptase
a polymerase that catalyzes the formation of DNA using RNA as a template; found especially in retroviruses
reverse transcriptase
An enzyme used by retroviruses to form a complementary DNA sequence (cDNA) from an RNA template -usually the genome of the retrovirus The enzyme then performs a complimentary template of the cDNA strand such that a double stranded DNA molecule is formed This double stranded DNA molecule is then inserted into the chromosome of the host cell which has been infected by the retrovirus Reverse transcriptase is one of the key components that HIV uses to mount its attack Source : PhRMA Genomics
reverse transcriptase
an enzyme that catalyzes the formation of DNA using an RNA template, and is thus an RNA-dependent DNA polymerase The name refers to the fact that the enzyme transcribes nucleic acids in the reverse order from the usual DNA-to-RNA transcription
reverse transcriptase
A polymerase that catalyzes the formation of DNA on an RNA template, found in oncogenic viruses containing RNA, especially the retroviruses
reverse transcriptase
An enzyme used by retroviruses to form a complementary DNA sequence (cDNA) from their RNA The resulting DNA is then inserted into the chromosome of the host cell
reverse transcriptase
an enzyme capable of copying RNA into DNA during the HIV replication cycle Several anti-HIV drugs -- such as AZT, ddI, ddC -- are chemicals that act against the reverse transcriptase enzyme
reverse transcriptase
the enzyme produced by HIV and other retroviruses that enables them to direct a cell to synthesize DNA from their viral RNA
reverse transcriptase
(RT): a viral enzyme that allows a retrovirus to translate its genetic material (in the form of RNA) into DNA, which is then integrated into the chromosomes of the host cell
reverse transcriptase
An enzyme that catalyzes the synthesis of DNA from using RNA as a template
reverse transcriptase
An enzyme in the core of a retrovirus enabling it to write its own genetic program into a host cell's DNA
reverse transcriptase
An enzyme that copies RNA to DNA; a necessary feature of RNA viruses
reverse transcriptase
A viral enzyme that constructs DNA from an RNA template, an essential step in building a retrovirus such as HIV
reverse transcriptase inhibitor
an antiviral drug that inhibits the action of reverse transcriptase in retroviruses such as HIV
reverse video
presentation of dark writing on a light background
reverse video
Reverse video is the process of reversing the colours of normal characters and background on a computer screen, in order to highlight the display
bootlegger reverse
An automobile driving maneuver where the driver puts the vehicle in a controlled skid in order to quickly reverse the vehicle's bearing to the opposite direction
revers
a lapel of a garment, turned back to show the reverse side
reverser
Something which reverses a particular action or condition

a polarity reverser.

reversed
{a} turned upside down, repealed
go into reverse
(deyim) 1. To put a vehicle, mechanism, etc into reverse gear.2. To move backwards or in an opposite direction to normal
Reversed
subvertant
Reversed
backwards
auto-reverse
feature which automatically plays the second side of the cassette after reaching the end of the first side (on a cassette player)
double reverse
An offensive play in which the ball is handed off in a reverse and then handed off again to a player running in the opposite direction, restoring the original direction of the play
double reverse
(American football) a running play in which a first reverse is followed by a second reverse
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor
an antiviral drug used against HIV; binds directly to reverse transcriptase and prevents RNA conversion to DNA; often used in combination with other drugs
nucleoside reverse transcriptase inhibitor
an antiviral drug used against HIV; is incorporated into the DNA of the virus and stops the building process; results in incomplete DNA that cannot create a new virus; often used in combination with other drugs
piked reverse hang
a reverse hang performed on the rings
quite the reverse
totally different, not the same at all
revers
a lapel on a woman's garment; turned back to show the reverse side
revers
A part turned or folded back so as to show the inside, or a piece put on in imitation of such a part, as the lapel of a coat
reverse order
b.o
reversed
turned about in order or relation; "transposed letters"
reversed
white type within a black or dark background
reversed
sinistrorse or sinistral; as, a reversed, or sinistral, spiral or shell
reversed
turned inside out and resewn; "the reversed collar looked as good as new
reversed
Annulled and the contrary substituted; as, a reversed judgment or decree
reversed
& Zoöl
reversed
turned inside out and resewn; "the reversed collar looked as good as new"
reversed
A coat of arms or escutcheon turned upside down This was done by way of ignominy, as in the case of a traitor
reversed
past of reverse
reversed
Turned side for side, or end for end; changed to the contrary; specifically Bot
Türkçe - İngilizce
(Otomotiv) gerivites
reverse repo
(Ticaret) reverse repurchase agreement
reverse transcriptase
(Tıp) reverse transcriptase
revers
(Tıp) reverse
reverse