current

listen to the pronunciation of current
İngilizce - Türkçe
akım

Bir anafor, suyun dairesel bir akımıdır. - An eddy is a circular current of water.

Elektrik akımı manyetizma oluşturabilir. - An electric current can generate magnetism.

şimdiki

Şimdiki ekonomik kriz için cumhuriyetçi parti suçlanacak mı? - Is the GOP to blame for the current economic crisis?

Şimdiki kız arkadaşımı cimnastik salonunda tanıdım. - I got to know my current girlfriend at the gym.

yaygın

Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir. - The old belief is still widely current.

(Bilgisayar) varsayılan
(Askeri) YÜRÜRLÜKTEKİ; KULLANILMAKTA OLAN; CARİ
(Elektrik, Elektronik) elektrik cereyanı
şu anki

Tom Mary'nin şu anki işinden istifa etmesi ve yeni bir tane bulması gerektiğini önerdi. - Tom suggested that Mary should resign from her current job and find another one.

Şu anki pozisyonumdan memnunum. - I am content with my current position.

kullanılan
yürürlükte olan mevcut
yürürlükte olan
(Tıp) kürent
akarsu debisi
halihazırdaki
güncel

Ben önemli haberleri güncel tutmaya çalışıyorum. - I try to keep current with important news.

Tom raporu güncel bir web sitesinde buldu. - Tom found the report on a current website.

bugünkü
geçerli

Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir. - The old belief is still widely current.

Dünyada sonsuzluktan daha korkunç bir şey varsa, o zaman bu muhtemelen benim diploma tezinin geçerli ilerlemesidir. - If there's something more terrifying in the world than eternity, then it's probably the current progress of my diploma thesis.

cari
geçer

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

Dünyada sonsuzluktan daha korkunç bir şey varsa, o zaman bu muhtemelen benim diploma tezinin geçerli ilerlemesidir. - If there's something more terrifying in the world than eternity, then it's probably the current progress of my diploma thesis.

genel
içinde bulunulan an dilimi, akım (elektrik), akıntı (su, nehir...)
tutulan
şimdiki zamana ait
current expenses günlük masraflar
current history bugünün tarihi
revaçta olan
{s} şimdiki, bugünkü, güncel, aktüel
{s} tedavüldeki
günlük giderler
geçerli Pu anki / yürürlükteki
hali hazırdaki
tedavülde olan
{i} eğilim

Şimdiki eğilimler devam ederse, dil muhtemelen yakın gelecekte ölecektir. - If current trends continue, the language will likely die in the near future.

akıntı

Nehirde akıntıya karşı kürek çektik. - We rowed up the river against the current.

Büyük bir girdap ve güçlü bir akıntı vardı. - It has a big whirlpool and a strong current.

(Teknik,Ticaret) mevcut

Tom şirkette mevcut mali krizi tartışmak üzere Mary ile bir araya geldi. - Tom met with Mary to discuss the current financial crisis at the company.

Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz. - We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.

geçmek

Hepimiz geçmek istiyoruz. - We all want to be current.

suyun akışı
carim
cereyan
current asset
yürürlükteki aktifler
current bar
akım çubuğu
current call
(Bilgisayar) geçerli çağrı
current crop
(Tarım) mevcut mahsul
current ctl
(Bilgisayar) geçerli ctl
current debt
cari borç
current draw
(Otomotiv) çekilen akım
current file
(Bilgisayar) geçerli dosya
current flow
(Coğrafya) akım debisi
current icon
(Bilgisayar) geçerli simge
current investment
(Ticaret) kısa vadeli yatırım
current item
(Bilgisayar) geçerli öğe
current key
(Bilgisayar) geçerli anahtar
current law
yürürlükteki yasa
current life
güncel yaşam
current list
(Bilgisayar) geçerli liste
current loop
akım döngüsü
current loop
(Bilgisayar) akım ilmiği
current lot
(Tıp) geçerli lot
current mode
(Bilgisayar) geçerli mod
current name
(Bilgisayar) geçerli adı
current news
güncel haber
current path
(Otomotiv) akım hattı
current pump
akım pompası
current risk
(Sigorta) cari riziko
current rows
(Bilgisayar) geçerli satırlar
current site
(Bilgisayar) geçerli site
current size
(Bilgisayar) geçerli boyut
current tax
(Ticaret) dönem vergisi
current type
(Bilgisayar) geçerli tür
current unit
(Bilgisayar) kullanılan birim
current user
(Bilgisayar) geçerli kullanıcı
current usn
(Bilgisayar) geçerli usn
current web
(Bilgisayar) geçerli web
current zoom
(Bilgisayar) geçerli yakınlaştırma
current zoom
(Bilgisayar) geçerli ölçek
current account
cari hesap
current amplification
akım yükseltilmesi
current amplifier
akım amplifikatörü
current antinode
akım antinodu
current attenuation
akım zayıflaması
current balance
akım dengesi
current breaker
akım kesici
current capital
döner sermaye
current circuit
akım devresi
current coil
akım bobini
current collector
akım kollektörü
current consumption
akım tüketimi
current converter
akım konvertörü
current date
günün tarihi
current density
akım yoğunluğu
current document
yürürlükteki belge
current efficiency
akım verimi
current electricity
elektrik akımı
current events
güncel olaylar

Öğretmen güncel olaylara öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştı. - The teacher tried to interest the students in current events.

current events
aktüalite
current exchange rate
cari kur
current exchange rate
gerçek kur
current expenditure
cari harcama
current expenditure
cari masraf
current expenses
günlük masraflar
current feed
akımla besleme
current gain
akım kazancı
current generation
akım üretimi
current generator
akım jeneratörü
current income
cari gelir
current intensity level
akım şiddeti düzeyi
current liability
cari borç
current liability
kısa vadeli borç
current library
yürürlükteki kitaplık
current limiter
akım sınırlayıcı
current limiting
akım sınırlama
current limiting fuse
akım sınırlama sigortası
current limiting resistor
akım sınırlama direnci
current loss
akım kaybı
current node
akım düğümü
current noise
akım gürültüsü
current operations
cari işlemler
current payments
cari ödemeler
current potential curve
akım gerilim eğrisi
current price
cari fiyat
current ratio
cari oran
current regulation
akım regülasyonu
current regulator
akım regülatörü
current relay
akım rölesi
current saturatlon
akım doyması
current sensitivity
akım duyarlığı
current shunt
akım şöntü
current strength
akım gücü
current time
şu anki saat
current transformer
akım transformatörü
current unit
akım birimi
current value
rayiç değer
current account
carî hesap
current accounts multiplier
cari hesaplar çarpanı
current affairs programmes
güncel olaylara ilişkin programların
current asset cycle
paraya devri kolay olan kıymetlerin devri
current awareness service
Güncel farkındalık hizmeti
current danger
Güncel tehlike
current deposit
(Finans) vadesiz mevduat
current events
günlük olaylar
current input mode of the program
Programın geçerli giriş modu
current insurance
cari sigorta
current job title
mevcut görev unvanı
current life which one lives
güncel yaşam hangisi yaşıyor
current mirror
(Elektrik, Elektronik) Akım aynası

The basic current mirror can also be implemented using transistors.

current position analysis
Geçerli konumunuzu analizi
current premium
cari prim
current resistance
akım direnci
current supply
cari arz
current transformer
(Enerji Üretimi) Akım trafosu
current type
şuanki tıp
current value
cari değer
current yield
cari getiri, cari verim, cari hâsıla
currently
geçerli/güncel olarak
currently
bu günlerde
currently
şu anda

Tom şu anda babasının şirketi için çalışıyor. - Tom currently works for his father's company.

Tom şu anda Japonya'da İngilizce öğretiyor. - Tom currently teaches English in Japan.

current account
(Ticaret) cari işlemler hesabı
current affairs
(Politika, Siyaset) güncel gelişmeler
current events
gazete haberleri
current price
güncel fiyat
current state
(Bilgisayar) geçerli durum
current unit
(Bilgisayar) geçerli birim
currently
halihazırda
currently
şu andaki
currently
bugünlerde

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

currently
şu anki
currently
çekici
currently
mevcut durumda
currently
(Ticaret) sürekli
currently
halen

Halen onu yapmayı planlamıyorum. - I'm not currently planning on doing that.

Tom halen Boston'tan bir mukimdir. - Tom is currently a resident of Boston.

currently
devamlı olarak
currently
şu tapta
currentness
geçerlilik
current issue
sayiye
current state
bu durum
currents
geçerli olanlar
currents
akımları

Pencere açmaktan kaçının; Sırtımda hava akımlarını hissetmek için büyük arzusu yok. - Avoid opening the window; I have no great desire to feel air currents on my back.

Ben saydam bir göz küresi olurum; ben hiçbir şeyim; Ben her şeyi görürüm; Evrensel varlığın akımları beni dolaşır; Ben Allah'ın parçası ya da parçacığıyım. - I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God.

be current
geçmek

Hepimiz geçmek istiyoruz. - We all want to be current.

current account
tic. cari hesap
current assets
cari aktifler
current issue
güncel konu
current price
rayiç
current price
cari fiyat, piyasa fiyatı
İngilizce - İngilizce
A tendency or a course of events
Generally accepted, used, practiced, or prevalent at the moment

current fashions.

Existing or occurring at the moment

current negotiations.

The part of a fluid that moves continuously in a certain direction
The time rate of flow of electric charge

CGS: esu/second (esu/s).

Ideas and customs that are current are generally accepted and used by most people. Current thinking suggests that toxins only have a small part to play in the build up of cellulite see also alternating current, direct current. happening or existing now (curant, present participle of courre , from currere). alternating current density current direct current electric current Labrador Current ocean current rip current turbidity current
{s} common, prevalent; present, recent; popular
An electric current is a flow of electricity through a wire or circuit. A powerful electric current is passed through a piece of graphite
A current is a steady and continuous flowing movement of some of the water in a river, lake, or sea. Under normal conditions, the ocean currents of the tropical Pacific travel from east to west The couple were swept away by the strong current
{i} flow (of water, electricity, etc.); process; tendency; direction
A current is a steady flowing movement of air. I felt a current of cool air blowing in my face
Current means happening, being used, or being done at the present time. The current situation is very different to that in 1990 He plans to repeal a number of current policies + currently cur·rent·ly Twelve potential vaccines are currently being tested on human volunteers
A particular current is a particular feeling, idea, or quality that exists within a group of people. Each party represents a distinct current of thought
{n} a stream, course, great crowd or body
{a} circulatory, fashionable, common
Generally, a horizontal movement of water Currents may be classified as tidal and nontidal Tidal currents are caused by gravitational interactions between the Sun, Moon, and Earth and are part of the same general movement of the sea that is manifested in the vertical rise and fall, called tide Tidal currents are periodic with a net velocity of zero over the particular tidal cycle See tidal wave Nontidal currents include the permanent currents in the general circulatory systems of the sea as well as temporary currents arising from more pronounced meteorological variability Current, however, is also the British equivalent of our nontidal current See total current
The movement or flow of electricity
The movement of electrical charges in a conductor; carried by electrons in an electronic conductor (electronic current) or by ions in an ionic conductor (ionic current) "By definition" the electrical current always flows from the positive potential end of the conductor toward the negative potential end, independent of the actual direction of motion of the differently charged current carrier (or "charge carrier") particles Two kinds of currents must be distinguished: "direct current (dc)" and "alternating current (ac) " Direct current is the unidirectional continuous flow of current, while alternating current is the oscillating (back and forth) flow of current In electrochemistry, we almost always use direct current Consequently, the term "current" always designates "dc" in this dictionary unless specifically stated to be "ac " The normal household current is an alternating current The measurement unit of current is the ampere
The flow of electricity through a conductor
The rate of flow of electricity The movement of electrons along a conductor It is comparable to the flow of a stream of water The unit of measurement is an ampere
a movement of electrons through a conductor Measured in amperes
The movement of electrons per second through a conductor or a component It is measured in amperes and is designated by the letter, I There are 6 25 x 1018 electrons per second in one ampere (1018 = a billion billion)
The flow of electrons through a circuit It is measured in amps
General course; ordinary procedure; progressive and connected movement; as, the current of time, of events, of opinion, etc
the swiftest part of it; as, a current of water or of air; that which resembles a stream in motion; as, a current of electricity
dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas; "two streams of development run through American history"; "stream of consciousness"; "the flow of thought"; "the current of history"
The flow of charge in a conductor See "alternating current" and "direct current"
a steady flow (usually from natural causes); "the raft floated downstream on the current"; "he felt a stream of air" a flow of electricity through a conductor; "the current was measured in amperes" occurring in or belonging to the present time; "current events"; "the current topic"; "current negotiations"; "current psychoanalytic theories"; "the ship's current position
a steady flow (usually from natural causes); "the raft floated downstream on the current"; "he felt a stream of air"
A flowing or passing; onward motion
The flow of electrical energy (electricity) in a conductor, measured in amperes
Fitted for general acceptance or circulation; authentic; passable
Passing from person to person, or from hand to hand; circulating through the community; generally received; common; as, a current coin; a current report; current history
Running or moving rapidly
The rate of flow of electrical charge The flow of amps is often expressed as current
flow of electric charge
occurring in or belonging to the present time; "current events"; "the current topic"; "current negotiations"; "current psychoanalytic theories"; "the ship's current position
The flow of electrons or holes Measured (in amps) as the number of particles passing a given point per unit of time Current can be induced by application of an electric field through a conductor or by changing the electric field across a capacitor
The flow of electricity in a circuit The term current refers to the quantity, volume or intensity (1) of electrical flow, as opposed to voltage, which refers to the force or "pressure" causing the current flow
(elec) The FLOW of electrons through a conductor F - courant S - corriente
the rate of flow of electricity
The flow of electricity in a circuit as expressed in Amperes Current refers to the quantity or intensity of electrical flow Voltage on the other hand refers to the pressure or force causing the electrical flow
Commonly estimated or acknowledged
Flow of electrons through a circuit
- The flow of electric charge through a conductor The unit of current is the Ampere or MilliAmp
- The rate of electron flow through a conductor Current is rated in amperes, and is generated from the cars battery or alternator
Hence: A body of fluid moving continuously in a certain direction; a stream; esp
The flow of electrons through a conductor
A flow of electrons in an electrical conductor (electricity strength or rate of movement is measured in amperes)
the flow of electrical charge measured in amperes
Now passing, as time; as, the current month
The electrical current is simply a measure of how much electricity passes a given point in a fixed amount of time It is similar to the current of a stream or river, which measures how much water passes a given point in a fixed amount of time Electrical current is measured in Amperes (Amps)
a flow of electricity through a conductor; "the current was measured in amperes"
The flow of electric charge
traditional
cur

Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world. - Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world.

Currently Burj Khalifa is the tallest skyscraper in the world. - Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.

Actual
current account
A checking account at a bank
current account
That part of the balance of payments recording a nation's exports and imports of goods and services and transfer payments
current accounts
plural form of current account
current affairs
Recent news, especially indepth analysis of issues and events
current asset
An asset on the balance sheet which is expected to be sold or otherwise used up in the near future, usually within one year, or one business cycle - whichever is longer, such as cash, accounts receivable, and inventory
current events
plural form of current event
current events
current affairs; those events and issues of interest currently found in the news
current-account
Attributive form of current account, noun
current-events
Attributive form of current events, noun

A current-events column in the student paper.

current transformer
(Enerji Üretimi) A current transformer (CT) is a type of instrument transformer designed to provide a current in its secondary winding proportional to the current flowing in its primary. They are commonly used in metering and protective relaying in the electrical power industry where they facilitate the safe measurement of large currents, often in the presence of high voltages. The current transformer safely isolates measurement and control circuitry from the high voltages typically present on the circuit being measured
currently
At this moment, at present, now
currently
{a} generally, without oppositin
currentness
{n} circulation, fluency
current asset
In accounting, a current asset is an asset on the balance sheet which is expected to be sold or otherwise used up in the near future, usually within one year, or one business cycle - whichever is longer. Typical current assets include cash, cash equivalents, accounts receivable, inventory, the portion of prepaid accounts which will be used within a year, and short-term investments
current account
Part of a nation's balance of payments which includes the value of all goods and services imported and exported, as well as the payment and receipt of dividends and interest A nation has a current account surplus if exports exceed imports plus net transfers to foreigners The sum of the current and capital accounts is the overall balance of payments
current account
Account (also referred to as a giro account or personal account) held by a credit institution to which access can be obtained at virtually any time, by paying in, withdrawing cash, arranging bank transfers or writing cheques In many cases, a current account provides an opportunity for arranging a credit facility Usually, the account holder receives an EC card or a Bank customer card which enables him to make use of self service facilities, such as cashpoints or bank statement printers
current account
The current account of the balance of payments outlines international transactions occurring as a result of international movements of goods and services The current account is comprised of: 'visible trade' (Balance ofTrade) which is the trade in merchandise exports, imports and re-exports; trade in services (such as intenational transport and tourism); profits earned (payable or received) and interest payments and receipts
current account
Trade balance, plus net services, plus net income, plus net current transfers
current account
continuous or current bank account, checking account; international transactions of a country that arise from current flows
current account
That part of a country's balance of payments accounts which records the value of goods and services exported minus the value of goods and services imported
current account
A country's current account is the difference in value between its exports and imports over a particular period of time. Portugal will probably have a small current-account surplus for 1992. a bank account that you can take money out of at any time American Equivalent: checking account
current account
The net balance of a country's international payment arising from exports and imports together with unilateral transfers such as aid and migrant remittances It excludes capital flows
current account
In the balance of payments, the net flow of goods, services, and unilateral transfers (such as gifts) between a country and all foreign countries
current account
an account with a bank which allows you to draw any time without notice (not to be confused with the current account of the balance of payments See next entry)
current account
The part of a country's balance of payments ledger showing exports of goods and services to other countries, and imports of goods and services from other countries
current account
Acategory in the balance of payments account that includes all transactions that either contribute to national income or involve the spending of national income [FACS]
current account
A current account is a personal bank account which you can take money out of at any time using your cheque book or cash card. His current account was seriously overdrawn
current account
A bank deposit that can be withdrawn by the depositor at any time
current account
A bank account, which allows instant access to your money The interest rates are normally very low on these accounts A glossary('debit card','debit card',5) is normally provided to gain access to your money from service-machines as well as pay for goods
current account
Receipts (including grants) and payments (including interest) that are not capital transactions
current account
The amount that a country lends to or borrows from other countries (p 878)
current account
An account that records the flows of goods and services and other current receipts and payments between residents of the domestic economy and residents of the rest of the world
current account
the section of a country's balance of payments statement which totals international transactions for import and export payments, interest on debts, profits from foreign direct investment and aid grants The current account is a broad measure of a country's trade balance (a negative current account balance = a trade deficit)
current account
A government record of imports and exports, including both goods and services other than invisibles, eg interest payments The current account balance represents the difference between national income and national expenditure
current account
The portion of a balance of payments that portrays the market value of a country's "visible" (e g , commodity trade) and "invisible" (e g , shipping services) exports and imports with the rest of the world See also capital account and cash account
current account
The part of the balance of payments that includes trade in goods and services, net income from foreign investment and labor remittances A current account surplus implies that a country is a net lender to the world A deficit implies that a country is a net borrower [TOP]
current account
the summary of all foreign transactions associated with current economic activity in Canada and involving Canadian dollars
current account
An offshore, personal savings or checking account
current account
c/a
current affairs
If you refer to current affairs, you are referring to political events and problems in society which are discussed in newspapers, and on television and radio. the BBC's current affairs programme `Panorama'. important political events or other events in society that are happening now
current asset
An asset that in the normal course of operations is expected to be converted into cash or consumed in the production of revenue within one year (or with normal operating cycle if that cycle is longer than one year)
current asset
Value of cash, accounts receivable, inventories, marketable securities and other assets that could be converted to cash in less than 1 year
current asset
An asset that could be converted into cash within 12 months
current asset
cash and all other assets that are reasonably expected to be turned into cash during the normal operating cycle
current asset
Assets normally expected to be converted to cash or consumed during the normal operating business cycle (or one year), which usually includes cash, marketable securities, accounts receivable and inventory
current asset
Assets easily convertible to cash, i e , cash, marketable securities and accounts receivable
current asset
Assets that will normally be turned into cash within a year
current asset
Cash or items on the balance sheet that will be turned into cash in a relatively short period, usually a year or less Current assets include such items as cash, accounts receivable, inventory, short-term investments, and prepaid expenses
current asset
ASSET that one can reasonably expect to convert into cash, sell, or consume in operations within a single operating cycle, or within a year if more than one cycle is completed each year
current asset
The unrestricted cash and any other asset that, in the normal course of operations, is reasonably expected to be converted into cash or consumed in the production process within one year or within the normal operating cycle (where the operating cycle is longer than a year) (11-26, 40, 43-45; m-7)
current asset
Assets that will normally be turned into cash within a year Current Liability Liability that will normally be repaid within a year Current Ratio Current assets divided by current liabilities -- a measure of liquidity Generally, the higher the ratio, the greater the "cushion" between current obligations and a firm's ability to meet them
current asset
An asset that is expected to be converted into cash within the trading cycle
current assets
are those assets of a company that are reasonably expected to be realized in cash, or sold, or consumed during the normal operating cycle of the business (usually one year) Such assets include cash, accounts receivable and money due usually within one year, short-term investments, inventories, and prepaid expenses
current assets
Those assets which are available or can be made readily available to meet the cost of operations or to pay current liabilities Some examples are cash, temporary investments, and taxes receivable which will be collected within about a year from the balance sheet date
current assets
Cash or property that can be converted to cash in a short period of time; usually accounts receivable, inventory and short-term notes receivable
current assets
Those resources recorded on the balance sheet that are cash or are expected to become cash within the next reporting cycle Current assets include Accounts Receivable and Inventory
current assets
Cash and other assets that are expected to be converted into cash within the next twelve months Examples include such liquid items as cash and equivalents, accounts receivable, inventory and prepaid expenses
current assets
Assets a company can convert to cash within one year Examples are accounts receivable and inventories of products to sell Listed in the assets category on the statement of financial position See also accounts receivable, assets, fixed assets
current assets
Current assets are a balance sheet classification which include cash,marketable securities, accounts receivable, inventories and prepaid expenses These items are typically characterized as assets that can beconverted into liquid cash within a year or less
current assets
Cash and assets that will be sold, used up, or turned into cash within the current accounting period, usually one year Besides cash, examples are receivables, supplies, and merchandise inventory
current assets
Those assets of a company that are reasonably expected to be realized in cash, sold or consumed during one year These include cash, U S Government bonds, receivables and money due usually within one year, as well as inventories
current assets
Cash and other assets that are expected to be converted to cash within one year
current assets
Cash and other assets that may reasonably be expected to be converted to cash with a year or during the normal operating cycle
current assets
Assets that can be converted to cash within 12 months These include cash, marketable securities, accounts receivable and inventory See "Current Assets/Liabilities " BACK TO TOP
current assets
cash and other assets that can be converted into cash within one year
current assets
Assets which normally are converted into cash in 12 months or less, including accounts receivable and liquid investments such as stocks and bonds
current assets
liquid holdings, liquid assets
current assets
Cash and other assets or resources commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or sold during the next 12 months
current assets
The assets which can be quickly converted to cash Cash, investment accounts, inventories and accounts receivable are in this category
current assets
All cash (bank accounts or money market funds), resources that will be converted to cash in the normal course of business within one year, plus other resources that could be converted within one year (e g , marketable securities) (b)
current assets
Current assets are those assets of a company that are expected to be converted to cash, sold, or consumed during the normal operating cycle of the business (usually one year) Examples are cash, accounts receivable, short-term investments, US government bonds, inventories, and prepaid expenses
current assets
Appears on a company's balance sheet, representing cash, accounts receivable, inventory, marketable securities, prepaid expenses and other assets that can be converted to cash within one year
current assets
Current assets are assets which a company does not use on a continuous basis, such as stocks and debts, but which can be converted into cash within one year. The company lists its current assets at $56.9 million. Cash or assets convertible into cash at short notice
current assets
Valuable resources or property owned by a company that will be turned into cash within one year or used up in the operations of the company within one year Generally includes cash, accounts receivable, inventory and prepaid expenses
current assets
anything that can be converted into cash within a year - cash in bank, petty cash, money owed to organisation, goods for sale Fixed assets: eg larger equipment, vehicles, buildings owned Should be depreciated and shown as an expense in the accounts Net assets: fixed assets plus current assets minus current liabilities
current assets
Those Assets of a company that are reasonably expected to be converted to cash or consumed within 12 months from the date of the Balance Sheet Current Assets include Cash, Accounts Receivable, Inventories and Prepaid Expenses
current assets
A balance sheet item which equals the sum of cash and cash equivalents, accounts receivable, inventory, marketable securities, prepaid expenses, and other assets that could be converted to cash in less than one year opposite of noncurrent asset
current assets
Includes cash and other resources that can be converted into cash or used within the normal operations of a business within a relatively short period of time, usually less than one year
current assets
Value of cash, accounts receivable, inventories, marketable securities and other assets that could be converted to cash in less than 1 year
current events
ongoing affairs, latest news
current unit
a measure of the amount of electric charge flowing past a circuit point at a specific time
currently
at this time or period; now; "he is presently our ambassador to the United Nations"; "currently they live in Connecticut"
currently
presently, at this time, most recently
currently
In a current manner; generally; commonly; as, it is currently believed
currently
at the present time
currentness
the property of belonging to the present time; "the currency of a slang term
currentness
{i} modernness, quality of being of the present
currentness
The state or quality of being current
currentness
the property of belonging to the present time; "the currency of a slang term"
currentness
Easiness of pronunciation; fluency
currentness
The quality of being current; currency; circulation; general reception
currents
plural of current
current