clean

listen to the pronunciation of clean
İngilizce - Türkçe
temizlemek

Odayı temizlemek üç günümü aldı. - It took me three days to clean the room.

Hepimiz odayı temizlemekle meşguldük. - All of us were busy cleaning the room.

temiz

Okuldan sonra sınıfımızı temizleriz. - We clean our classroom after school.

Çiçeklerin ve ağaçların temiz havaya ve taze suya ihtiyacı vardır. - Flowers and trees need clean air and fresh water.

{f} temizle

Odayı temizlemek üç günümü aldı. - It took me three days to clean the room.

Annesinin evi temizlemesine yardımcı oldu. - She helped her mother clean the house.

{f} arıtmak
{s} ak
{s} arı

Ben halıyı temizlemek için bir şey arıyorum. - I'm looking for something to clean the carpet with.

temiz olarak
(Kanun) muntazam
net
alnı açık
temzilemek
virüssüz
adaletli
(Ticaret) belgesiz
paklamak
mevzun
şifresiz
pürüzsüz
(Gıda) ayıklamak
biçimli
safi
bütünüyle
tam anlamıyla
masum
(hayvan) iç kılganlarını çıkartmak
temizlik

Birçok ev temizlik malzemeleri zehir içerir. - Many household cleaners contain poison.

Sadece temizlikçiler toplantı odasına girmeye yetkilidir. - Only cleaners are authorized to enter into the meeting room.

boş

Kirli su havuzdan boşaltıldı ve temiz su ile değiştirildi. - The dirty water from the pool was drained, and replaced with clean water.

Tom banka hesaplarını boşaltıp ortadan kayboldu. - Tom cleaned out his bank accounts and disappeared.

temizlenmek

Ofislerimiz her gün temizlenmektedir. - Our offices are cleaned every day.

kullanılmamış
yeni

Yeni bir süpürge temiz süpürür. - A new broom sweeps clean.

Temiz, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız. - We need to invest in clean, renewable energy.

içini temizlemek
başarılı
kurallara uygun
düzgün
adil
sakatatını çıkartmak
namuslu
temizleme

Odayı temizlemek üç günümü aldı. - It took me three days to clean the room.

Hepimiz odayı temizlemekle meşguldük. - All of us were busy cleaning the room.

{s} yasal
{s} yenebilir (av eti v.b.)
{s} saf

Elektronik bileşenler saf izopropil alkol kullanarak temizlenebilir. - Electronic components can be cleaned using pure isopropyl alcohol.

Elektronik bileşenler saf izopropil alkol kullanarak temizlenebilirler. - Electronic components can be cleaned by using pure isopropyl alcohol.

silip supürmek
{f} boşaltmak
(Nükleer Bilimler) (reactor) temiz (reaktör)
yıkamak

Bulaşık yıkamaktan nefret ederim, hatta tuvalet temizlemekten daha çok. - I hate doing the washing up, even more than cleaning the toilet.

{f} arındırmak
{s} pak
(Tekstil) 1. temiz 2. temizlemek
{s} yazısız
{s} ruhsatlı
{s} engelsiz, açık
{s} budaksız
{s} lekesiz
tümüyle
clean out çöp boşaltmak
{s} halis, saf, arı
parasız bırakmak
{s} kusursuz

Neredeyse kusursuz cinayetti: Biz, olay yerine geldik, bagajı açtık, adamı öldürdük ve izleri temizledik, ama biz cesedi gizlemeyi unuttuk. - It was almost the perfect crime: we arrived at the scene, opened the trunk, killed the man and cleaned up the prints, but we forgot to hide the body.

antmak
terk etmek
bitirmek

Onu temizlemeyi bitirmek zorundayım. - I have to finish cleaning it up.

Tom Mary eve gelmeden önce evi temizlemeyi bitirmek istiyordu. - Tom wanted to finish cleaning the house before Mary got home.

iç organlarını çıkartmak
{f} parlatmak
iyice

Odayı iyice temizleyeceğim. - I'll give the room a good cleaning.

galip gelmek
tamamen

Her şey tamamen temizlendi. - Everything has been thoroughly cleaned.

Onun evi haftada bir kez tamamen temizlenir. - His house is cleaned thoroughly once a week.

çok para kazanmak
{s} katışıksız
(Muzik) temiz ses
(Kanun) hilesiz
clean up
temizlemek

Dairemi temizlemek zorundayım. - I have to clean up my apartment.

Parkı temizlemek için tüm komşular birleşti. - All the neighbors united to clean up the park.

cleaning
temizlik

Yemek pişirmekten hoşlanırım ama sonrasında temizlik yapmayı sevmiyorum. - I enjoy cooking, but I don't like the cleaning up afterwards.

Karım temizlik konusunda takıntılı. - My wife is obsessed with cleaning.

cleanliness
temizlik

Onun temizlik takıntısı var. - He's obsessed with cleanliness.

Tom temizlikle takıntılı. - Tom is obsessed with cleanliness.

cleaner
{i} temizleyici

Boru temizleyicileri boruları temizlemek için kullanılır. - Pipe cleaners are used for cleaning pipes.

Kediler vakum temizleyicilerden nefret ediyorlar. - Cats hate vacuum cleaners.

cleaner
temizlikçi

Tom'un masası o kadar dağınıktı ki, temizlikçi odayı temizlemeyi reddetti. - Tom's desk was so untidy that the cleaner refused to clean the room.

Sadece temizlikçiler toplantı odasına girmeye yetkilidir. - Only cleaners are authorized to enter into the meeting room.

very clean
tertemiz
clean cut
iç açıcı
clean the slate
geçmişe sünger çekmek
clean up
toparlamak

Tom bu dağınıklığı toparlamak zorunda. - Tom has to clean up this mess.

clean cut
endamlı
clean down
(Dilbilim) silip süpürmek
clean draft
(Ticaret) belgesiz poliçe
clean out
içini silmek
clean out
(Dilbilim) boşaltıp temizlemek
clean tidy
(Askeri) neta
clean up
kırmak
clean up
(Dilbilim) para kazanmak
clean bill of lading
temiz konşimento
clean by sweeping
süpürerek temizle
clean cut
pürüzsüz kesik
clean letter of credit
temiz akreditif
clean limbed
endamlı
clean out
ayıklamak
clean out
temizlemek

Garajı temizlemek çok zaman almamalı. - It shouldn't take us long to clean out the garage.

clean out
seçmek
clean out
boşalt
clean out
silip süpürmek
clean shaven
temiz traşlanmış
clean sweep
tam zafer
clean sweep
tam temizlik
clean sweep
köklü değişim
clean up
çok kâr etmek
clean up
temizlik yap

Tom bana partiden sonra kalıp kalamayacağımı ve ona temizlik yapmak için yardım edip edemeyeceğimi sordu. - Tom asked me if I could stay and help him clean up after the party.

Tom partiden sonra temizlik yapmamıza yardımcı olmak için kalmayı ısrar etti. - Tom insisted on staying to help us clean up after the party.

clean up
vurgun vurmak
clean-bred
safkan
clean-cut
kesin
clean-cut
düzgün
clean-cut
biçimli
clean-cut
iyi yontulmuş
clean-cut
belirgin
clean-handed
günahsız
clean-handed
suçsuz
clean-limbed
çakı gibi
clean-limbed
dalyan gibi
clean bill of exchange
belgesiz kambiyo senedi
clean exchange rate system
müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi
clean letter of credit
belgesiz akreditif
clean payment
(Ekonomi) açık fatura karşılığı ödeme
clean shaven
Sinek kaydı traş olmuş
clean someone's clock
Bir oyunda ya da maçta birini yenmek
clean trash
temiz çöp
clean up
Temizle

Ben köpek boku temizlemek istemiyorum. - I don't wanna clean up dog shit.

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

clean up after
sonra temizlemek
clean-shaven
sinekkaydı traşlı
clean-up
temizlik
clean air duct
temiz hava kanalı
clean aircraft
(Askeri) çıplak uçak
clean aircraft
(Askeri) ÇIPLAK UÇAK: Dış yükleme tertibatı bulunmayan uçak
clean and jerk
silkme
clean area
(Çevre) arındırılmış alan
clean bill of health
sağlam raporu
clean bill of health
(deyim) saglik raporu;hastalik olmadigini, karekterin ,davranislarin tam oldugunu belirten temiz kagit
clean bred
safkan
clean bred
katışıksız
clean charter
(Kanun,Ticaret) temiz sözleşme
clean charter
(Kanun) temiz kira sözleşmesi
clean copy
(Ticaret) temize çekme
clean copy
temize çekilmiş kopya
clean credit
(Ticaret) açık kredi
clean credit
(Ticaret) şartsız kredi
clean cut
biçimli
clean cut
pürüzsüz
clean cut
düzenli
clean cut
kesin
clean cut
hoş
clean cut
açık
clean down
yıkamak
clean down
tepeden tırnağa temizlemek
clean gone
iz bırakmadan gitmiş
clean handed
temiz
clean handed
temiz elli
clean hearted
temizkalpli
clean hearted
temiz yürekli
clean life
temiz yaşam
clean limbed
çakı gibi
clean limbed
uzun boylu ve yakışıklı
clean living
saflığını bozma
clean living
temiz kal
clean living
hep böyle kal
clean off
(Fiili Deyim ) temizleyip çıkarmak
clean off
yüzeyini silmek
clean oneself
yıkanmak
clean operating system
virussuz isletim sistemi
clean out
(Fiili Deyim ) 1- temizlemek 2- soyup soğana çevirmek
clean out
{f} soymak
clean out
{f} boşaltmak
clean out
{f} parasız bırakmak
clean out
{f} para sızdırmak
clean record
temiz kâğıdı
clean record
sabıka kaydı
clean room
temiz oda
clean sand
temiz kum
clean sand and gravel
temiz kum ve çakıl
clean shaven
tertemiz traşlı
clean shaven
sinekkaydı traşlı
clean shaven
temiz tıraşlanmış
clean sheet
(deyim) geçmişi unutmak
clean sheet
sicili temiz kimse
clean sheet
(deyim) temiz geçmiş
clean sheet
sabıkasız kimse
clean someone out
{k} (deyim) meteliksiz kalmak
clean space
temiz hacım
clean space
temiz hacim
clean state
(deyim) temiz geçmiş
clean state
(deyim) geçmişi unutmak
clean sth. up
(deyim) temizlemek. a clean-up temizlik
clean technologies
temiz teknolojiler
clean the fish
balık temizlemek
clean the fish
balığı temizlemek
clean the house
evi temizlemek
clean the slate
maziyi unutmak
clean timber
(Çevre) budaksız kereste
clean up
yoluna koymak
clean up
derleme
clean up
bitirmek
clean up
(Fiili Deyim ) 1- temizlemek 2- elini yüzünü yıkamak
clean up
düzeltmek
clean up
kurtarmak
clean up
pırıl pırıl yapmak
clean up
kazanmak (çok para)
clean up a document
belgeyi boşalt / sil
clean up now
(Bilgisayar) şimdi temizle
clean up on
(Dilbilim) kar sağlamak
clean water
temizsu
cleaner
temizleyici/temizlikçi
cleaner
silgi
cleanly
temiz

Kaynamış bir yumurtanın kabuğunu temiz bir şekilde nasıl çıkarırsın? Bir çeşit hile var mı? - How do you take off the shell of a boiled egg cleanly? Is there some sort of trick?

Bir yumurtayı iki elimle temiz bir şekilde kırmam imkansız. - It is impossible for me to cleanly crack an egg with both hands.

come clean
(deyim) itiraf etmek
clean up
tertemiz yapmak
clean up
temizlik yapmak
cleaner
temizlik ürünü
cleaner
temizlik işçisi
cleanly
temiz bir şekilde
cleanly
temizce
cleanness
temizlik
very clean
pirüpak
very clean
ak pak
cleanest
en temiz

Dünyadaki en temiz şehirlerden biridir. - It's one of the cleanest cities in the world.

cleanly
temiz bir biçimde
cleanly
temizliğe dikkat eden
İngilizce - İngilizce
Fully and completely

He was stabbed clean through.

without restrictions or penalties, or someone having such a record

Unlike you, I’ve never caused any accidents — my record is still clean!.

Being free of sexually transmitted diseases (STDs)

I want to make sure my fiancé is clean before we are married.

In an unmarked condition

Put a clean sheet of paper into the printer.

To remove equipment from a climbing route after it was previously lead climbed
To make things clean in general

She just likes to clean. That’s why I married her.

Not in possession of weapons or contraband such as drugs

I’m clean, officer. You can go ahead and search me if you want.

To remove dirt from a place or object

Can you clean the windows today?.

Not dirty

Are these dishes clean?.

Smooth, exact, and performed well

I’ll need a sharper knife to make clean cuts.

To tidy up, make a place neat

Clean your room right now!.

To brush the ice lightly in front of a moving rock to remove any debris and ensure a correct line; less vigorous than a sweep
The first part of the event clean and jerk in which the weight is brought from the ground to the shoulders
Allowing an uninterrupted flow over surfaces, without protrusions such as racks or landing gear
In a condition of having been cleaned

Your room is finally clean!.

Drug- and alcohol-free

I've been clean this time for eight months.

Cool or neat

Damn, Shorty, those are some clean shoes ya got there!.

Pure, especially morally or religiously

Our kids can watch this movie because it is clean.

{v} to get out of the dirt purify, refine
{a} free from dirt neat, innocent, pure
{a} quite, fully, perfectly, entirely
emphasis Clean is used to emphasize that something was done completely. It burned clean through the seat of my overalls I clean forgot everything I had prepared
free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner"
{f} wash, remove dirt; wash oneself
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly"
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
{i} washing, removing dirt
Something that is clean is free from dirt or unwanted marks. He wore his cleanest slacks, a clean shirt and a navy blazer Disease has not been a problem because clean water is available The metro is efficient and spotlessly clean dirty
Free from that which is useless or injurious; without defects; as, clean land; clean timber
make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from; "Clean the stove!"; "The dentist cleaned my teeth"
clean and tidy up the house; "She housecleans every week"
(of behavior or especially language) free from objectionable elements; fit for all observers; "good clean fun"; "a clean joke"
Term applied to the seawater used for ballast when it is not contaminated by any oil and is carried in clean tanks
After prolonged drug use, a period of abstinence which allows the body to remove all traces of drugs A drug free state "I've been clean for six months now " Cocker, Joe: Sang the theme song of "The Wonder Years" - a cover of the Beatles tune "With a little help from my friends" off the famous Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band record He sang a super version of that song at Woodstock
not spreading pollution or contamination; especially radioactive contamination; "a clean fuel"; "cleaner and more efficient engines"; "the tactical bomb is reasonably clean"
ritually clean or pure thorough and without qualification; "a clean getaway"; "a clean sweep"; "a clean break"
In reference to a drive being mounted, clean means that the drive was unmounted properly and thus (theoretically) does not need to be checked; otherwise a drive is dirty
marked by or calling for sportsmanship or fair play; "a clean fight"; "a sporting solution of the disagreement"; "sportsmanlike conduct"
remove all contents or possession from, or empty completely; "The boys cleaned the sandwich platters"; "The trees were cleaned of apples by the storm"
You say that people or animals are clean when they keep themselves or their surroundings clean. dirty
To lightly sweep or brush in front of a stone to remove any debris
thorough and without qualification; "a clean getaway"; "a clean sweep"; "a clean break"
A clean sheet of paper has no writing or drawing on it. Take a clean sheet of paper and down the left-hand side make a list. = blank
of a surface; not written or printed on; "blank pages"; "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white margins"
(adjective) - free from dirt or impurities, freshly washed Example: Removal of all grossly visible fecal material, followed with a power wash of all surfaces using detergent to remove adherent proteins and debris would be expected to result in a clean finishing barn Merely removing all grossly visible organic matter and pressure-spraying with water alone would NOT result in a clean barn
Process for identifying and correcting potential errors in digital map line work For example, closed polygon areas made up of boundary segments wherein the location of the end point of one segment is identical with the start point of the next segment In other words, line work is free of gaps and dangles
Fresh on the palate and free of any off-taste Does not necessarily imply good quality
Fresh, with no discernible defects; refers to aroma, appearance and flavor
Free from moral defilement; sinless; pure
remove shells or husks from; "clean grain before milling it"
A clean game or fight is carried out fairly, according to the rules. He called for a clean fight in the election and an end to `negative campaigning' = fair dirty + cleanly clean·ly The game had been cleanly fought
(of a manuscript) having few alterations or corrections; "fair copy"; "a clean manuscript"
If you clean something or clean dirt off it, you make it free from dirt and unwanted marks, for example by washing or wiping it. If something cleans easily, it is easy to clean. Her father cleaned his glasses with a paper napkin It took half an hour to clean the orange powder off the bath Wood flooring not only cleans easily, but it's environmentally friendly into the bargain. Clean is also a noun. Give the cooker a good clean
not carrying concealed weapons
remove unwanted substances from, such as feathers or pits; "Clean the turkey"
If you make a clean break or start, you end a situation completely and start again in a different way. She wanted to make a clean break from her mother and father
Containing no appreciable amount of clay or shale Applied to sandstones and carbonates Compare dirty
free from sepsis or infection; "a clean (or uninfected) wound"
Without miscarriage; not bunglingly; dexterously
Well-proportioned; shapely; as, clean limbs
Free from awkwardness; not bungling; adroit; dexterous; as, a clean trick; a clean leap over a fence
Free from dirt or filth; as, clean clothes
free from clumsiness; precisely or deftly executed; "he landed a clean left on his opponent's cheek"; "a clean throw"; "the neat exactness of the surgeon's knife"
morally pure; "led a clean life"
(of a record) having no marks of discredit or offense; "a clean voting recor"; "a clean driver's license"
approval If you describe something such as a book, joke, or lifestyle as clean, you think that they are not sexually immoral or offensive. They're trying to show clean, wholesome, decent movies Flirting is good clean fun dirty
free from impurities; "clean water"; "fresh air"
remove unwanted substances from
A diskette and/or hard drive that, when scanned for viruses by a reputable updated anti-virus program(s), has no viruses
without difficulties or problems; "a clean test flight"
Clean Language
A questioning technique based on discovery and development of personal symbols and metaphors of the person questioned
clean and jerk
The act of lifting the barbell to hang at arm's length, a pause, and thrusting the barbell over head to a stationary position in one movement
clean as a hound's tooth
Very clean (very innocent)
clean as a whistle
Completely innocent; beyond moral reproach
clean as a whistle
Very clean
clean bill of health
A bill of health that states that there is no infectious disease present in a ship, or its port of departure
clean bowled
The method of being out bowled in which the ball hit neither the bat nor the pads on the way to the wicket
clean coal
Coal which has been cleaned up to make it environmentally acceptable
clean code
software code that is formatted correctly and in an organized manner so that another coder can easily read or modify it
clean codes
plural form of clean code
clean copy
A copy of a draft of a document without editing notations

Print everyone a clean copy so they can read it over the weekend.

clean house
To reform by removing undesirable personnel and procedures
clean house
To clean the interior of a house
clean out
To empty completely; to remove all money or possessions from

The divorce cleaned him out.

clean out
To clean, especially to tidy by removing the contents

Clean out your purse and at least get rid of all the trash you're hauling around.

clean potato
Something that is excellent
clean potato
A person of faultless character
clean sheet
A game played without having conceded a goal

James eyes new clean sheet record -.

clean slate
a fresh start
clean slate
a slate on which the courses steered by a ship (and distances run) were recorded, but have been wiped clean after being entered in the log at the end of a watch
clean someone's clock
To defeat decisively, in a physical fight or other competition or negotiation

The heavily-tattooed Perez never recovered, getting nailed with flush head shots before a clean-up left hook cleaned his clock.

clean sweep
The winning, by a person or team, of all the possible possible prizes, games, rounds or contests, etc in a competition, season or series
clean sweep
A thorough change of policies, personnel or things, removing or replacing all or almost all of what was there previously
clean sweep
A complete or overwhelming victory, especially one in which all or almost all possible electoral contests are won
clean sweeps
plural form of clean sweep
clean up
To become clean, handsome, smart in appearance, e.g. for a special occasion, especially when it is out of character to be seen as such

He sure cleans up nice.

clean up
To make a large profit; to win by a large margin, or to win a large amount, especially in gambling. Also clean house

The investors cleaned up when the stock hit the roof last year.

clean up
To make an area or a thing clean; to pick up a mess; to tidy

Clean up your room.

clean up one's act
to reform; to improve one's habits

Someday I'm going to clean up my act and start researching more carefully.

clean-cut
Having a neat, smart appearance

I fell down / To my bended knees, / Saying, I dig farmers, / Don't shoot me, please! / He cocked his rifle / And began to shout, / You're that travelin' salesman / That I have heard about. / I said, No! No! No! / I'm a doctor and it's true, / I'm a clean-cut kid / And I been to college, too..

clean-handed
innocent
clean-handed
candid
clean-limbed
Having a slender, athletic physical frame

He was one of those clean-cut and clean-limbed men that young girls like to dream about — frank, honest, and with a keen sense of humor — for a man.

clean-shaven
Having no beard or mustache
clean-shaven
Having had facial hair completely removed
clean sheet
(Spor) A clean sheet is a football (soccer) term, meaning a game in which the team referred to have not conceded any goals. The main purpose of goalkeepers and defenders is to keep a clean sheet
clean and jerk
A lift in weightlifting in which a weight is raised from the floor to shoulder height, held there briefly, and then pushed overhead in a rapid motion of the arms, typically accompanied by a spring or lunge from the legs
clean and jerk
basic weightlifting lift in which the weightlifter draws a barbell up against him and then pushes it up over his head in two phases
clean and jerk
a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then jerked overhead
clean as a whistle
very clean, spotless; without blame, innocent of wrongdoing
clean bill
certificate of fitness
clean bill of health
an assurance that someone is healthy or something is in good condition; "the doctor gave him a clean bill of health
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier indicating the goods were received in "apparent good order and condition " A Foul Bill of Lading indicates the goods were damaged when received
clean bill of lading
A Bill of Lading on which the carrier has not made any indication of any problems with the condition of the cargo at the time of acceptance for carriage
clean bill of lading
Bill of lading that bears no notation indicating that the goods or packages may be damaged or in disrepair
clean bill of lading
A bill of lading indicating that the goods have been properly loaded on board the carrier's ship
clean bill of lading
A receipt for goods signed by a carrier indicating that the goods were received in good order and condition, without damage or other distress
clean bill of lading
A bill of lading signed by the transportation company indicating that the shipment has been received in good condition with no irregularities in the packing or general condition of all or any part of the shipment See "Foul Bill of Lading "
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were received in apparent good order and condition, without damages or other irregularities
clean bill of lading
A Bill of Lading signed by the carrier for merchandise received in apparent good condition (no damage or missing pieces of freight)
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were received in "apparent good order and condition," without damages or other irregularities » Back to top of screen
clean bill of lading
A Bill of Lading which does not contain any qualification about the apparent order and condition of the goods to be transported (it bears no stamped clauses on the front of the B/L) It bears no superimposed clauses expressly declaring a defective condition of the goods or packaging (resolution of the ICS 1951)
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier that indicates that the goods were received in "apparent good order and condition," without damages or other irregularities Compare Foul bill of lading
clean bill of lading
a receipt for goods issued by a carrier that indicates that the goods were received in apparently good order and without damage
clean bill of lading
Bill of lading that bears no clause or notation which expressly declares a defective condition of the goods and/or the packaging
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier that indicates that the goods were received in good order and condition, without damages or irregularities
clean bill of lading
A receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were received in "apparent good order and condition," without damage or other irregularities
clean bill of lading
A bill of lading acknowledged by the carrier for goods received “in apparent good condition” without damages or other irregularities
clean bill of lading
A Bill of Lading on which the carrier has made no indication of any problems with the condition or quantity of the cargo at the time of acceptance for carriage
clean bill of lading
a receipt for goods issued by a carrier that indicates the goods were received without damages
clean bill of lading
A bill of lading received by the carrier for goods delivered in apparent good order and condition "
clean bill of lading
A bill of lading reciepted by the carrier for the merchandise in good condition (no damage, loss, etc - apparent) and which does not bear such notations as "Shipper's load, stow and count"
clean bill of lading
a receipt for goods issued by a carrier that indicates that the goods were received in "apparent good order and condition", without damages or other irregularities
clean bomb
an atom bomb leaving little or no radioactive contamination
clean boot
startup of a computer without loading programs into the memory
clean cut
having a clear and distinct form; clear, well-founded
clean energy
alternative fuels, fuels which have lower emission rates than typical sources of energy
clean handed
innocent of bad actions, innocent, not guilty, free from guilt, blameless
clean hands
hands that are not dirty; clear conscience (Slang)
clean house
clean and tidy up the house; "She housecleans every week"
clean house
get rid of corruption in an institution; tidy up a house, put things in order
clean job
job which does not involve messy tasks
clean on board
The carrier indicates the condition of the goods upon acceptance
clean on board
When goods are loaded on board and the document issued in respect to these goods is clean
clean on board
When goods are loaded on board and the document issued in respect to these goods is clean Note: Through the usage of the UCP 500 rules the term has now become superfluous
clean out
If someone cleans you out, they take all the money and valuables you have. If they clean out a place, they take everything of value that is in it. I'm sure the burglars waited until my insurance claim was through and came back to clean me out again When they first captured the port, they virtually cleaned out its warehouses
clean out
{f} empty, remove contents
clean out
deprive completely of money or goods; "The robbers cleaned us out in a couple of hours"
clean out
If you clean out something such as a cupboard, room, or container, you take everything out of it and clean the inside of it thoroughly. Mr. Wall asked if I would help him clean out the bins If you are using the same pan, clean it out
clean out
force out; "The new boss cleaned out the lazy workers"
clean out
empty completely; "We cleaned out all the drawers"
clean out
force out; "The new boss cleaned out the lazy workers
clean press
fair reporting
clean record
lack of a criminal history, lack of prior criminal offenses
clean room
- An environmentally controlled dust-free assembly or repair facility in which hard disk drives are assembled or can be opened for internal servicing
clean room
Semiconductors are constructed within a cleanroom, which is a very precisely controlled (and clean) environment
clean room
An environmentally controlled dust-free assembly or repair facility in which hard disk drives are assembled or can be opened for internal servicing
clean room
Applications characterized by the common requirement to minimize outside contamination These type applications limit the use of lubricants and coolants Special materials and seal materials are necessary to meet these requirements Many medical and pharmaceutical applications require clean room features
clean room
A manufacturing and inspection area that is temperature and humidity controlled and has continuously filtered air specifically designed to reduce particulate contamination
clean room
a room that is virtually free of dust or bacteria; used in laboratory work and in assembly or repair of precision equipment
clean room
A room in which special efforts are made to eliminate dust and other contaminants
clean room
The place where semiconductor manufacturers do all their wafer processing Dust and particles which might fall on the wafers during processing and result in the circuits not working are kept out of the clean room by filtering the air and managing the air flow Humans are required to wear specially designed clean room bunny suits (overalls) and booties over their street clothes, and must put on gloves and face masks (humans tend to shed skin and hair) Normal paper is not allowed in clean rooms -- only clean room low particulate paper may be taken in back to top
clean room
A clean room is an environmentally controlled, dust-free, assembly, or repair facility
clean room
A room that is maintained virtually free of contaminants, such as dust or bacteria, used in laboratory work and in the production of precision parts for electronic or aerospace equipment. Also called white room
clean room
An assembly room for precision products whose quality would be affected by dust, lint or airborne pathogens; usually has smooth room surfaces to prevent dust collection; air precipitators or filters keep dust, lint, etc to a specified minimum level
clean room
an enclosed area in which airborne particles, temperature, relative humidity and pressure are controlled to specified requirements
clean room
A facility or enclosure in which air content and other conditions (such as temperature, humidity, and pressure) are controlled and maintained at a specific level by special facilities and operating processes and by trained personnel (395)
clean shaven
shaved smooth
clean sheet
blank slate, clean record, new start
clean slate
new beginning, record which is free of markings
clean sweep
revolution, total change
clean tongue
decent language
clean trash
throw out garbage
clean up
make neat, tidy up; settle in; bathe, wash up; tidying up; large profit, gain
clean up
make oneself clean, presentable or neat; "Clean up before you go to the party"
clean up
If someone cleans up, they make a large profit or get a lot of money. It has cleaned up at the box office
clean up
If you clean up a mess or clean up a place where there is a mess, you make things tidy and free of dirt again. Police in the city have been cleaning up the debris left by a day of violent confrontation Nina and Mary were in the kitchen, cleaning up after dinner
clean up
If you go and clean up, you make yourself clean and tidy, especially after doing something that has made you dirty. Johnny, go inside and get cleaned up I cleaned myself up a bit, and got the baby ready
clean up
make a big profit; often in a short period of time; "The investor really cleaned up when the stock market went up"
clean up
dispose of; "settle the bills"
clean up
make a big profit; often in a short period of time; "The investor really cleaned up when the stock market went up
clean up
put (things or places) in order; "Tidy up your room!"
clean up
To clean up something such as the environment or an industrial process means to make it free from substances or processes that cause pollution. Under pressure from the public, many regional governments cleaned up their beaches
clean up
If the police or authorities clean up a place or area of activity, they make it free from crime, corruption, and other unacceptable forms of behaviour. After years of neglect and decline the city was cleaning itself up Since then, the authorities have tried to clean up the sport
clean up after
If you clean up after someone, you clean or tidy a place that they have made dirty or untidy. At the end, he nursed Lilly and cleaned up after her without minding
clean-cut
Someone, especially a boy or man, who is clean-cut has a neat, tidy appearance. his clean-cut good looks. someone who is clean-cut looks neat and clean, and appears to have a good moral character
clean-cut
(of persons) neat and smart in appearance; "a clean-cut and well-bred young man"; "the trig corporal in his jaunty cap
clean-handed
innocent of wrongdoing
clean-handedness
innocence of wrongdoing
clean-limbed
having well-proportioned limbs
clean-living
morally pure; "led a clean life"
clean-shaven
If a man is clean-shaven, he does not have a beard or a moustache. a man who is clean-shaven does not have a beard or moustache
clean-shaven
closely shaved recently
clean-up
clean-up clean-ups in AM, use cleanup A clean-up is the removing of dirt, pollution, crime, or corruption from somewhere. the need for a clean-up of Italian institutions The Governor has now called in the National Guard to assist the cleanup operation. a process by which you get rid of dirt or waste from a place
a new broom sweeps clean
New management will often make radical changes
came clean
Simple past of come clean
cleanability
The state of being cleanable
cleaner
A cleaning detergent
cleaner
A device that cleans, such as the vacuum cleaner
cleaner
Comparative form of clean: more clean
cleaner
A person whose occupation is to clean floors, windows and other things
cleaner
A professional laundry or dry cleaner (business)

I'll have to take this shirt to the cleaners.

cleanest
Superlative form of clean
cleaning
Present participle of clean
cleaning
A situation in which something is cleaned
cleanliness
the property of being cleanly, or habitually clean; good hygiene

Cleanliness is next to godliness. (proverb).

cleanly
in a clean way

Despite travelling for the last week, she was cleanly dressed.

cleanly
not causing a mess or unnecessary damage

Fortunately, the bullet passed cleanly through your shoulder.

cleanness
The state of being clean and free of contamination; cleanliness, clarity or purity
come clean
To confess; admit

Should I come clean about eating the leftover chicken, or just blame it on the dog?.

comes clean
Third-person singular simple present indicative form of come clean
coming clean
Present participle of come clean
dry clean
To clean clothes or other fabrics through a process that uses solvents and specialized equipment instead of using water
dry-clean
Alternative spelling of dry clean
keep one's nose clean
To stay out of trouble
make a clean breast
to be honest about something; to confess

Master, he said that day to me, this must come to an end. I must make a clean breast of it. This Nemo is leaving land and going up to the north. But I declare to you that I have had enough of the South Pole, and I will not follow him to the North..

show a clean pair of heels
to run away quickly; to make an escape quickly; to outpace
spring clean
A systematic clean or clear out of something
spring-clean
To engage in spring-cleaning
spring-clean
To carry out spring-cleaning on (a room, a house, etc)
clean