blank

listen to the pronunciation of blank
İngilizce - Türkçe
{i} boşluk

Onlar boşlukları doldurdular. - They filled in the blanks.

Boşlukları uygun kelimelerle doldurun. - Fill the blanks with suitable words.

boş

Onlar boşlukları doldurdular. - They filled in the blanks.

Bana boş bir sayfa kağıt verin. - Give me a blank sheet of paper.

{i} kurusıkı fişek
işlenmemiş
kör
yazısı
anlamsızlık
boş yer
sövmek
boş alan

Lütfen uygun bir cevap seç ve onu boş alana yaz. - Please choose a suitable answer and write it in the blank space.

üzerinde ilgili kişi tarafından doldurulmak üzere boşluklar bulunan kâğıt
anlamsız
(kâğıt/kaset/vb.) boş
(çek) açık
(Askeri) Kuru sıkı mühimmat
{i} hedef
manasız
{s} görüntüsüz [tv]
(Askeri) BOŞLUK, HİÇBİR KARAKTERİN YAZILMADIĞI BİR ORTAM PARÇASI
üzerinde yazı olmayan kağıt
{s} şaşırmış
boş ve açıklık yer
son şeklini almamış
{i} boş kâğıt
{i} yazısız kâğıt
{s} açık
{f} silmek
{s} ifadesiz

Tom'un yüzü aniden ifadesizleşti. - Tom's face suddenly went blank.

{i} hedefin ortası
{i} boş numara
{f} çıkarmak
{f} sayıyı önlemek [spor.]
{s} tam
boş boşluk, boş boş
{s} yazısız
{i} piyangoda boş numara
nişan tahtasnın ortası
beyaz
çok düşük kaliteli uyuşturucu madde
şaşkın
(Avcılık) kurusıkı
(Tıp) blank
solgun
sayıyı önlemek
görüntüsüz
blank ammunition
(Askeri) manevra cephanesi
blank back
arkası boş
blank backup
(Bilgisayar) boş yedek
blank bill
açık senet
blank binder
(Bilgisayar) boş cilt
blank cartridge
(Askeri) talim fişeği
blank cd
(Bilgisayar) boş cd
blank character
(Bilgisayar) boş karakter
blank database
(Bilgisayar) boş veritabanı
blank disk
(Bilgisayar) biçimlendirilmemiş disk
blank disk
(Bilgisayar) boş disk
blank media
(Bilgisayar) boş ortam
blank screen
(Bilgisayar) boş ekran
blank titration
(Tıp) kör titrasyon
blank ballot paper
boş oy pusulası
blank book
not defteri
blank cartridge
kurusıkı fişek
blank cartridge
manevra fişeği
blank cartridge
boş kartuş
blank cartridge
kurşunsuz fişek
blank cheque
açık çek
blank credit
açık kredi
blank endorsement
açık ciro
blank flange
kör flanş
blank groove
boş oluk
blank out
silmek
blank out
karartmak
blank out
sil
blank signature
açığa imza
blank test
kör deney
blank transmission test
boşluk gönderme testi
blank vat
kör tüp
blank verse
uyaksız şiir
blank verse
serbest nazım
blank verse
kafiyesiz şiir
blank vote
boş oy
blank wall
geçiş yeri olmayan duvar
blank bar
boş bar
blank cartridge
(Askeri) Kuru sıkı mühimmat
blank check
Açık çek
blank end
boş sonu
blank endorsement
(Finans) Beyaz ciro
blank holder
(Metalürji) Pot çemberi
blank key
ham anahtar
blank label
boş etiket
blank page
boş sayfa
blank round
(Askeri) Kuru sıkı mühimmat
blank sheet
boş levha
blank slate
boş barut
blank acceptance
(Ticaret) poliçenin açık kabulü
blank ammunition
(Askeri) MANEVRA HARTUCU (TOP): Barut hakkını ihtiva eden çekirdeksiz veya mermisiz cephane. Manevra cephanesi eğitiminde, işaret vermede ve selamlamada kullanılır
blank ballot
(Askeri) BOŞ OY PUSULASI
blank banner
(Bilgisayar) boş büyük başlık
blank bkgrd gif
(Bilgisayar) boş arkaplan gif
blank book fold
(Bilgisayar) boş kitap katlaması
blank cartridge
(Askeri) Manevra mermisi
blank corrections
(Tıp) kör düzeltmeler
blank credit
(Ticaret) kabul kredisi
blank despair
tam umutsuzluk
blank disk
boş / biçimlendirilmemiş disk
blank document
Boş Belge
blank door
yalancı kapı
blank door
kör kapı
blank drawing
boşluklu resim
blank expression
boş ifade
blank file
(Askeri) BOŞ DİZİ: Eğitim düzeninde boş bırakılmış dizi
blank file
(Askeri) boş dizi
blank file powder
(Askeri) E. C. DUMANSIZ BARUT: Bak. "E. C. smokeless powder"
blank fire powder
(Askeri) dumansız barut
blank flange
kör ektekeri
blank for now
(Bilgisayar) şimdilik boş
blank form
boş form
blank full page
(Bilgisayar) boş tam sayfa
blank gore parachute
(Havacılık) parçalı panolu paraşüt
blank key
kör anahtar
blank line
boş satır
blank nut
dişsiz somun
blank out
{f} kaldırmak
blank out
{f} iptal etmek
blank password
(Bilgisayar) boş parola
blank plate
(Tekstil) kör plaka
blank policy
(Ticaret) açık poliçe
blank postcard
(Bilgisayar) boş kartpostal
blank poster
(Bilgisayar) boş poster
blank pot
(Bilgisayar) boş pot
blank restore
(Bilgisayar) boş geri yükleme
blank series
(Bilgisayar) boş seri
blank signature
(Kanun) beyaza imza
blank solution
(Nükleer Bilimler) boş çözelti
blank space
boş alan
blank tape
boş bant
blank tent card
(Bilgisayar) boş çadır kart
blank throw
gele
blank vat
(Tekstil) kör küp
blank verse
kafiyesiz on heceli nazım şekli
blank wall
(İnşaat) kör duvar
blank web page
(Bilgisayar) boş web sayfası
blank web site
(Bilgisayar) boş web sitesi
blank window
(İnşaat) yalancı pencere
blank window
(İnşaat) körpencere
blank window
Boş pencere
blank workbook
(Bilgisayar) boş çalışma sayfası
blank workbook
(Bilgisayar) boş çalışma kitabı
blankly
şaşkın şaşkın
blanking
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) silme
blanking
kesme
blankly
boş boş

Tom boş boş duvara baktı. - Tom stared blankly at the wall.

Tom bir duvara dayandı ve karşı duvara boş boş baktı. - Tom leaned against one wall and stared blankly at the opposite wall.

ignore blank
(Bilgisayar) boşluğu yoksay
plug blank
tapa boşluğu
screen blank
(Bilgisayar) ekran kararmış
use blank
(Bilgisayar) boş kullan
blanking
karartma
blankly
boş gözlerle
blankly
ifadesiz bir şekilde
blankly
ifadesizce
blankness
anlamsızlık
draw a blank
başarısız olmak
endorsement in blank
beyaz ciro
endorsement in blank
açık ciro
point blank
aşikar
point-blank
yakından
point-blank
burnunun dibinden
point-blank
doğrudan

Doğrudan doğruya bana kovulduğumu söyledi. - He told me point-blank that I was fired.

point-blank
yakın
Please do not leave blank!
Büyük ölülere matem gerekmez
blanks
boşluklar
come/run up against a blank wall
k. dili çıkmaza girmek, açmaza düşmek
draw blank
boş çizmek
drawing in blank
açık keşide
fill in the blank
boşluğu doldur
get a blank check
bir çek almak
go blank
Kafası karışmak , şaşırmak , afallamak , ne yapacağını bilememek
mental blank
zihinsel boş
mirror blank
ayna taslağı
point blank
Doğrudan doğruya hedefe yapılan atış
point blank
Doğrudan doğruya atılabilecek kadar yakın
point blank
Açık olarak
point blank
Doğrudan doğruya; yakından
point blank
Yatay olarak atılan
point blank range
(Askeri) İLK HıZ MESAFESİ; SABİT NİŞANGAH MESAFESİ: Bir merminin bir kavis yapmadan ve mermi yolunun hemen hemen düz olarak teşekkül edeceği kadar yakın mesafe. Bu mesafede silaha hiçbir yükseliş acısı verilmez ve hafif ateşli silahlarda sabit nişangahla, hedefin biraz aşağısına nisan alınmak suretiyle atış yapılır
point-blank
dolaysız
point-blank refusal
Anınnda, kesin şekilde yapılan red
a blank look
ifadesiz bakış
a blank look
boş bakış
acceptance in blank
(Kanun,Ticaret) beyaz kabul
acceptance in blank
(Kanun,Ticaret) karşılıksız kabul
acceptance in blank
(Kanun) karşılığı olmadan kabul
assignment in blank
(Ticaret) açık devir
assignment in blank
(Ticaret) açık temlik
assignment in blank
(Kanun) beyaza temlik
biographical information blank
(Askeri) TERCÜMEİHAL FORMU, TERCÜMEİHAL KAĞIDI: Bak. "self description form"
blanking
(Nükleer Bilimler) parça çıkartma
blankly
kesinlikle
blankly
z. boş boş, boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak, -e boş boş bakmak
blankly
[adv] açıktan açığa
blankness
ifadesizlik
blankness
{i} şaşkınlık
blankness
[n] açıklık
blankness
{i} boşluk
draw a blank
(deyim) aradığnı bulamamak,sonuçsuz kalmak,istediğini elde edememek
draw a blank
(piyangoda) boş çıkmak
draw a blank
k.dili. hiçbir
draw a blank
(Fiili Deyim ) 1- boş çekmek 2- hedefine ulaşamamak , hava almak
draw a blank
k.dili. sonuç alamamak; başarısız olmak, başarısızlığa uğramak; hava almak; eli boş dönmek
e. c. blank fire
(Askeri) E. C. DUMANSIZ BARUTU; E. C. MANEVRA BARUTU: İri taneli kuma benzeyen, turuncu veya pembe renkli barut. Bu barut, hafif ateşli silahlarda ve manevra fişeklerinde barut hakkı ve el bombalarında paralama hakkı olarak kullanılır. Buna "blank fire powder" ve "E. C. blank fire" de denir
endorsed in blank
(Ticaret) beyaz ciro
endorsed in blank
(Ticaret) açık ciro edilen
endorsed in blank
(Ticaret) beyaz ciro edilmiş
fork blank
çatal boşluğu
in blank
açık
in blank
boş olarak
indorsement in blank
(Ticaret) beyaz ciro
indorsement in blank
(Ticaret) açık ciro
leave a blank
boşluk bırakmak
lever blank
levye boşluğu
İngilizce - İngilizce
Free from writing, printing, or marks; having an empty space to be filled in; as, blank paper; a blank check; a blank ballot
To ignore

She blanked me for no reason.

The space character; the character resulting from pressing the space-bar on a keyboard
A space to be filled in on a form or template
A bullet that doesn't harm; a cartridge inserted into a gun that fires no projectile
A piece or division of a piece, without spots; as, the double blank"; the six blank." In blank, with an essential portion to be supplied by another; as, to make out a check in blank
A kind of base silver money, first coined in England by Henry V., and worth about 8 pence; also, a French coin of the seventeenth century, worth about 4 pence. Nares
To make void; to erase

I blanked out my previous entry.

A void space on a paper
To become blank
A piece of metal prepared to be made into something by a further operation, as a coin, screw, nuts
To prevent from scoring, as in a sporting event

The team was blanked.

Without expression

When asked, his answer was a blank stare. When asked again his stare was even more blank.

Without color; lacking characteristics which give variety
{v} to cast down, damp, annul
{n} a void space, unwritten paper, disappointment
(Askeri) A blank is a type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot. When fired, the blank makes a flash and an explosive sound (report). Blanks are often used for simulation (such as in historical reenactments, theatre and movie special effects), training, and for signaling (see starting pistol). Blank cartridges differ from dummy cartridges, which are used for training or function testing firearms; these contain no primer or gunpowder, and are inert
Category of paperboard ranging in thickness from 15 to 48 points
Free from writing, printing, or marks; having an empty space to be filled in with some special writing; said of checks, official documents, etc
A kind of base silver money, first coined in England by Henry V
Absolute; downright; unmixed; as, blank terror
{i} empty space; empty form; empty line (to be filled in); space character
Lacking animation and intelligence, or their associated characteristics, as expression of face, look, etc
" To make void; to annul
Empty; void; without result; fruitless; as, a blank space; a blank day
not charged with a bullet; "a blank cartridge"
Lacking characteristics which give variety; as, a blank desert; a blank wall; destitute of interests, affections, hopes, etc
An unexposed sampling medium, or an aliquot of the reagents used in an analytical procedure, in the absence of added analyte The measured value of a blank sample is the blank value
and worth about 8 pence; also, a French coin of the seventeenth century, worth about 4 pence
A key before any cuts have been made, or a key that is not fully cut and is thus not yet operational
a cartridge containing an explosive charge but no bullet a piece of material ready to be made into something a substitute for a taboo word; "I hit the blank blank car"
expressionless; vacant
void of expression; "a blank stare"
A person who has no computer records of their existence In the society of the future these people are nobodies and have zero rights Most network execs and politicians would like to see blanks eradicated
A blank is a space which is left in a piece of writing or on a printed form for you to fill in particular information. Put a word in each blank to complete the sentence
keep the opposing (baseball) team from winning
Something that is blank has nothing on it. We could put some of the pictures over on that blank wall over there He tore a blank page from his notebook. blank cassettes
a substitute for a taboo word; "I hit the blank blank car"
a piece of material ready to be made into something
the disk of metal that is later stamped to make a coin
To clear or not show an image on the computer screen You can configure a pcAnywhere host to blank the host's screen once a connection has been made This enhances the security of an unattended pcAnywhere host
A paper containing the substance of a legal instrument, as a deed, release, writ, or execution, with spaces left to be filled with names, date, descriptions, etc
A blank of metal intended for coinage but never struck with the dies
a blank gap or missing part
Any cooled glass object that requires further forming or decoration to be finished
Of a white or pale color; without color
If you draw a blank when you are looking for someone or something, you do not succeed in finding them. They drew a blank in their search for the driver
as, to live a blank existence; destitute of sensations; as, blank unconsciousness
A space or tab character
of a surface; not written or printed on; "blank pages"; "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white margins"
Any void space; a void space on paper, or in any written instrument; an interval void of consciousness, action, result, etc; a void
This is another term for planchet or flan: the circular piece of metal, of the size and weight of the finished coin, prior to its striking Blanks are now stamped out by machine whereas in early times they were customarily cut with special shears from a cob of metal
Another word for space A word is formed by all characters between two blanks (or other delimiters like start or end of a line)
an unstruck coin disc, the same as "planchet"
A board card that doesn't seem to affect the standings in the hand If the flop is As-Jd-Ts, then a turn card of 2h would be considered a blank On the other hand, the 2s would not be
A paper unwritten; a paper without marks or characters a blank ballot; especially, a paper on which are to be inserted designated items of information, for which spaces are left vacant; a bland form
If your mind or memory is a blank, you cannot think of anything or remember anything. I'm sorry, but my mind is a blank I came round in hospital and did not know where I was. Everything was a complete blank
A piece of metal (usually round) being prepared for coinage before the rims have been raised via the upsetting mill
The total number of blank lines that contain no code or comments on the line found in a project
A control sample that is identical, in principle, to the sample of interest, except that the substance being analyzed is absent In such cases, the measured value or signal for the substance being analyzed is believed to be a result of artifacts Under certain circumstances, that value may be subtracted from the measured value to give a net result reflecting the amount of the substance in the sample EPA does not permit the subtraction of blank results in EPA-regulated analyses
Usually refers to a glass parison that is formed during the first step of glass molding The piece is then transferred to a lamp worker or glass blower for final shape configuration
Aim; shot; range
The point aimed at in a target, marked with a white spot; hence, the object to which anything is directed
To make void; to annul
The flat disk of metal before it is struck by the dies and made into a coin
a blank character used to separate successive words in writing or printing; "he said the space is the most important character in the alphabet"
Blanks are gun cartridges which contain explosive but do not contain a bullet, so that they cause no harm when the gun is fired. a starter pistol which only fires blanks. see also point-blank
keep the opposing (baseball) team from winning void of expression; "a blank stare"
{f} erase, make blank; block, prevent entrance
Any card that doesn't look like it's going to help anyone I was pretty sure she was on some sort of draw, so I didn't mind betting into her when the river was a blank
blank check
A check of the type used to draw money from a bank account containing no information as to the amount to be paid with it
blank check
A grant of complete authority to spend an unlimited amount of money, or to take other actions without restraint

Nixon and Kissinger had established a blank check policy, giving the Shah a free hand to buy as many American weapons systems as he wanted, even the most technologically advanced, so long as they were not nuclear.

blank checks
plural form of blank check
blank cheque
Alternative spelling of blank check
blank cheques
plural form of blank cheque (alternative spelling of blank checks)
blank end
An end in which no stones are touching the house, and thus no points are scored
blank ends
plural form of blank end
blank out
to set even, to neutralise

Beckham's second-half goal blanked out Filippi's first-half header to put the score at 1-1.

blank out
To cause (something) to become blank

He blanked out the abuse he had suffered as a child.

blank out
To become blank

I'm blanking out on your name, I'm afraid.

blank stare
an expressionless or uncomprehending stare
blank verse
A poetic form with regular meter, particularly iambic pentameter, but no fixed rhyme scheme

Milton's command of blank verse exceeds even Shakespeare's.

blank bar
(Kanun) see: common bar
blank cartridge
(Askeri) A blank is a type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot. When fired, the blank makes a flash and an explosive sound (report). Blanks are often used for simulation (such as in historical reenactments, theatre and movie special effects), training, and for signaling (see starting pistol). Blank cartridges differ from dummy cartridges, which are used for training or function testing firearms; these contain no primer or gunpowder, and are inert
blank endorsement
(Finans) Blank endorsement of a financial instrument such as a check is only a signature, not indicating the payee. The effect of this is that it is payable only to the bearer – legally, it transforms an order instrument ("pay to the order of (the payee)") into a bearer instrument ("pay to the bearer"). It is one of the types of endorsement of a negotiable instrument
blank holder
(metallurgy) A tool to prevent the edge of a sheet metal blank from wrinkling during deep-drawing operations
blank round
(Askeri) A blank is a type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot. When fired, the blank makes a flash and an explosive sound (report). Blanks are often used for simulation (such as in historical reenactments, theatre and movie special effects), training, and for signaling (see starting pistol). Blank cartridges differ from dummy cartridges, which are used for training or function testing firearms; these contain no primer or gunpowder, and are inert
blank bill
bill which has not been written over to a specific individual
blank cartridge
A gun cartridge with a charge of powder but no bullet
blank cartridge
A round loaded with blackpowder or a special smokeless powder but lacking a projectile Used mainly in starting races, theatrical productions, troop exercises and in training dogs
blank cartridge
gun cartridge containing powder but no bullet
blank check
check in which the amount is left blank so that the bearer can write in the necessary amount; a free hand, liberty to do as one pleases
blank check
a check that has been signed but with the amount payable left blank
blank cheque
freedom, liberty to do as one pleases
blank cheque
blank cheque blank cheques in AM, use blank check1. If someone is given a blank cheque, they are given the authority to spend as much money as they need or want. We are not prepared to write a blank cheque for companies that have run into trouble
blank cheque
If someone is given a blank cheque, they are given the authority to do what they think is best in a particular situation. He was, in a sense, given a blank cheque to negotiate the new South Africa. = carte blanche
blank cheque
blank check: a check that has been signed but with the amount payable left blank
blank credit
unlimited credit
blank end
An end in which no points are scored
blank end
An end in which no points have been scored
blank end
Neither team scores in the end
blank endorsement
signature (on a check, note, etc.) which makes it payable to anyone who possesses it
blank endorsement
an endorsement on commercial paper naming no payee and so payable to the bearer
blank endorsement
An endorsement on a check or negotiable note that names no payee, making it payable to the bearer. Also called endorsement in blank
blank look
apathetic expression, expressionless face
blank out
cut out, as for political reasons; "several line in the report were blanked out"
blank out
be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are blocking the name of your first wife!"
blank out
{f} unable to remember
blank out
cut out, as for political reasons; "several line in the report were blanked out
blank out
If you blank out a particular feeling or thought, you do not allow yourself to experience that feeling or to have that thought. I learned to blank those feelings out I was trying to blank out previous situations from my mind. = block out
blank paper
paper which has nothing written or printed on it
blank sheet
sheet with nothing on it, empty sheet
blank sheet of paper
empty piece of paper, piece of paper with nothing on it
blank shell
bullet shell that makes an explosive charge but has no bullet
blank slate
Something that has yet to be marked, determined, or developed: "Neurobiologists have been arguing for decades over whether embryonic neurons are blank slates or prefabricated units destined for a particular fate" (Natalie Angier)
blank space
space: a blank area; "write your name in the space provided"
blank verse
(also called unrhymed iambic pentameter) Unrhymed lines of ten syllables each with the even-numbered syllables bearing the accents Blank verse has been called the most "natural" verse form for dramatic works, since it supposedly is the verse form most close to natural rhythms of English speech, and it has been the primary verse form of English drama and narrative poetry since the mid-Sixteenth Century Such verse is blank in rhyme only; it usually has a definite meter (Variations in this meter may appear occasionally) The Earl of Surrey first used the term blank verse in his 1540 translation of The Aeneid of Virgil As an example, in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, Theseus' speech to Hippolyta appears in blank verse
blank verse
unrhymed verse, unrhymed iambic pentameter verse
blank verse
- poetry written without rhymes, but with a set metrical pattern, usually iambic pentameter
blank verse
- unrhymed iambic pentameter
blank verse
Blank verse is poetry that does not rhyme. In English literature it usually consists of lines with five stressed syllables. Verse consisting of unrhymed lines, usually of iambic pentameter. poetry that has a fixed rhythm but does not rhyme free verse. Unrhymed verse, specifically unrhymed iambic pentameter, the preeminent dramatic and narrative verse form in English. It is also the standard form for dramatic verse in Italian and German. Adapted from Greek and Latin sources, it was introduced in Italy, then in England, where in the 16th century William Shakespeare transformed blank verse into a vehicle for the greatest English dramatic poetry, and its potential for grandeur was confirmed with John Milton's Paradise Lost (1667)
blank verse
unrhyming iambic pentameter, also called heroic verse, the usual rhythm of English dramatic and epic poetry from its introduction by Henry Howard, earl of Surrey, in his translation of Books II and IV of Virgil's Certain Books of Virgil's AEneis Shakespeare's Hamlet II 2 339: "The Lady shall say her minde freely; or the blanke Verse shall halt for't " Poems such as John Milton's Paradise Lost, Robert Browning's dramatic monologues, and Wallace Steven's "Sunday Morning" use blank verse
blank verse
Blank verse is a very flexible English verse form which can attain rhetorical grandeur whilst echoing the natural rhythms of human speech It was used first by Henry Howard in c 1540, soon becoming the standard metre for dramatic poetry It is used widely for narrative and meditative poems Much of the finest verse in English - by Shakespeare, Milton, Wordsworth, and others - has been written in blank verse It should not be confused with free verse, which has no regular metre C
blank verse
unrhymed verse (usually in iambic pentameter)
blank verse
This is unrhymed, usually iambic, pentameter For examples, check out the BlankVerse page on Tangerine! C
blank verse
Poetry that is written in unrhymed iambic pentameter Shakespeare wrote most of his plays in blank verse
blank verse
the verse form most like everyday human speech, blank verse consists of unrhymed lines in iambic pentameter Many of Shakespeare's plays are in blank verse Close Window
blank verse
Unrhyming iambic pentameter
blank verse
poetry which doesn't rhyme, usually written in iambic pentameter
blank verse
Any unrhyming verse (hence the name "blank") Blank verse usually consists of lines of iambic pentameter Of all the English verse forms, it is the closest to the natural rhythms of English speech (Most of Shakespeare's plays are in blank verse)
blank verse
Unrhymed verse often used in English epic and dramatic poetry Its meter is iambic pentameter Compare heroic couplet
blankety-blank
used to show annoyance when you want to avoid swearing (blank; from the idea of an empty space taking the place of an impolite word)
blanking
The reduction of the brightness of the scanning beam to zero when it needs to be moved without updating the picture
blanking
A metalworking process to form the rough shape of a sheet-metal workpiece
draw a blank
To be unable to produce a required piece of information

I should know that person's name, but I'm drawing a blank.

fill in the blank
To complete the interruption, ambiguity or vagueness in understanding, perception or context of a situation

The Zionists intended to shape the perceptions of a global public with limited interest in or understanding of the issues, filling in the blanks with their own narrative.

fill in the blank
A type of question or phrase with one or more words replaced with a blank line, giving the reader the chance to add the missing word(s)

My name is _____.

fill in the blank
To answer or complete a fill in the blank
lens blank
A rough, opaque piece of glass of suitable size, design and composition for use, when ground and polished, as a multifocal lens for use in a pair of eyeglasses
point blank
Horizontally (as the angle at which a projectile is launched); directly or straight (at the target)
point blank
The distance between a gun and a target such that it requires minimal effort in aiming it. In particular no allowance needs to be made for effects of gravity, target movement or wind in aiming the projectile
point blank
Directly; bluntly; without pretense or caution

I asked him point blank whether he was cheating on his wife.

point-blank
the distance between a firearm and a target where a projectile in flight is expected to strike the centre of the target without adjusting the elevation of the firearm
point-blank
Disconcertingly straightforward or blunt
point-blank
very close; not touching but not more than a few metres (yards)
point-blank
In a direct manner, without hesitation
proxy in blank
carte blanche
draw a blank
be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are blocking the name of your first wife!"
draw a blank
{f} fail to remember, be unable to think of something; take a losing slip in a draw or lottery
blankly
{a} in a blank manner, palely, sillily
blankness
{n} paleness, wanness, confusion, shame
endorsement in blank
An endorsement on a check or negotiable note that names no payee, making it payable to the bearer. Also called blank endorsement
point blank range
(Askeri) Close range, only a few feet away
point-blank refusal
An immediate direct refusal
blanked
past of blank
blanker
comparative of blank
blankest
superlative of blank
blanking
replacement of any seedling trees that have died and left blanks in a regular planting pattern
blanking
1 A video signal level below which no light is emitted from a TV screen (the level at which the screen is blanked) 2 That portion of the time that a video signal is transmitted when it is at or below the blanking level These time portions can be divided into horizontal and vertical blanking levels
blanking
Equipment used to isolate piping and prevent accidental exposure to or release of flammable or toxic liquids or gases into work areas
blanking
The brief period in the television scanning process when the electron beam returns from the right to left or from the bottom to top of the screen, rendering the video signal invisible It is during the blanking interval that closed-captioning and teletext occurs
blanking
The process of making a channel, or device non-effective for a certain interval Used for retrace sweeps on CRTs or to mask unwanted signals such as blanking ones own radar from the onboard RWR
blanking
The process whereby the beam in a CRT is cut off during the retrace period
blanking
An instance of something being blanked out
blanking
Time period when active video is not being transmitted
blanking
Die cutting of the outside shape of a part
blanking
The technique of turning the laser beam on and off with precise control (as opposed to chopping) For scanned graphics, blanking allows images to have disconnected sections where the beam is hidden Blanking can be digital (on/off) or analogue (continuous intensity control) The same techniques used for blanking control can be used to control intensity of red, green and blue beams, for colour mixing [See Also: Acousto-optic modulator; Scanner blanking and colour]
blanking
A white paper border applied between the poster and panel molding
blanking
the process of making the trace, or parts of a trace, invisible
blanking
present participle of blank
blanking
An early step in preparing flat-rolled steel for use by an end user A blank is a section of sheet that has the same outer dimensions as a specified part (such as a car door or hood) but that has not yet been stamped Steel processors may offer blanking for their customers to reduce their labor and transportation costs; excess steel can be trimmed prior to shipment
blanking
The brief suppression of a display signal as the electron beam in a raster-scan display is moved into position to display a new line See also horizontal blanking interval and vertical blanking interval
blankly
in a blank manner, especially showing no emotion or expression
blankly
in a blank manner; "she stared at him blankly"
blankly
without expression; directly
blankly
in a way that shows no emotion, understanding, or interest
blankly
Directly; flatly; point blank
blankly
in a blank manner; "she stared at him blankly
blankly
In a blank manner; without expression; vacuously; as, to stare blankly
blankness
the state of being blank; void; emptiness
blankness
The state of being blank
blankness
{i} emptiness; paleness; lack of expression
blankness
The characteristic of being blank
blanks
third-person singular of blank
blanks
blank pages forming part of the gathering or signature
blanks
CD-Recordable media are the discs used to record digital information using a special recorder and premastering software with a computer These discs are made of a polycarbonate substrate, a layer of organic dye, a metalized reflective layer and a protective lacquer coating Some discs can also have an additional protective coating over the metalized layer
blanks
plural of , blank
blanks
The mold parts used in all glass container machines for preliminary formation of glass in preparation for the most efficient completion of glass containers in the finish molds where bottles are blown The blank forms the parison The parison itself is at times referred to as the blank
drawing a blank
unable to complete successfully, failing
endorse in blank
sign over a bill or check with no monetary sum indicated
key blank
An uncut key
key blank
A partly made key, which has been shaped to enter the keyhole of a certain type of lock or latch, but of which the blade has not been fully shaped to operate the mechanism of the lock
key blank
Material manufactured to the size and configuration allowing its entry into the keyway of a specific looking device A key blank has not yet been cut
point blank
(shoot a weapon) at close range; straightforward, direct
point-blank
If someone or something is shot point-blank, they are shot when the gun is touching them or extremely close to them. He fired point-blank at Bernadette. Point-blank is also an adjective. He had been shot at point-blank range in the back of the head
point-blank
in a direct and unequivocal manner; "I asked him point-blank whether he wanted the job"
point-blank
close enough to go straight to the target; "point-blank range"; "a point-blank shot"
point-blank
in a direct and unequivocal manner; "I asked him point-blank whether he wanted the job
point-blank
characterized by directness in manner or speech; without subtlety or evasion; "blunt talking and straight shooting"; "a blunt New England farmer"; "I gave them my candid opinion"; "forthright criticism"; "a forthright approach to the problem"; "tell me what you think--and you may just as well be frank"; "it is possible to be outspoken without being rude"; "plainspoken and to the point"; "a point-blank accusation"
point-blank
If you say something point-blank, you say it very directly or rudely, without explaining or apologizing. The army apparently refused point blank to do what was required of them Point-blank is also an adjective. a point-blank refusal
Türkçe - İngilizce
(Tıp) blank
blanked
blanked out
mülahazat hanesi blank space
(on a printed form) reserved for one's personal comments
blank