catch

listen to the pronunciation of catch
İngilizce - Türkçe
yakalamak

Biz aslanı canlı yakalamak zorundayız. - We've got to catch the lion alive.

Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk. - We set a trap to catch a fox.

{f} enselemek
yetişmek

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım. - I had to run to catch up with Tom.

{i} yakalama

Trafik kazası treni yakalamamı engelledi. - The traffic accident prevented me from catching the train.

Nick otobüsü yakalamak için acele etti. - Nick hurried to catch the bus.

{i} aldatmaca
{i} kilit dili
{f} tutmak
{i} k.dili. müstakbel eş olarak düşünülen uygun kişi
{i} voli
{i} kanca
{i} kâr

Karım çok çabuk soğuk kapar. - My wife catches colds easily.

Erkek kardeşine yetişmek için koştu. - He ran to catch up to his brother.

{i} bityeniği
{i} tutma av
{f} maruz kalmak
yakala

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

O, soğuk algınlığına yakalanma korkusuyla odadan ayrılmaya cesaret edemiyor. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

{f} anlamak

Onun konuştuğu her sözü anlamak için öne doğru eğildim. - I leaned forward, eager to catch every word he spoke.

{f} kavramak
{i} topluca söylenen şarkı
{i} parça
{i} av, bir partide yakalanan av/balık
{i} hile
{i} tuzak

Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk. - We set out traps for catching cockroaches.

Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu. - He set a trap to catch the animal.

{f} tutunmak
{f} bulaşmak
göz almak
{f} baskın yapmak
{f} kapmak

Bir virüs kapmaktan korkmuyor musunuz? - Aren't you afraid of catching a virus?

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

{f} yakalanmak

Ben soğuk algınlığına yakalanmaktan korktum. - I was afraid to catch a cold.

Bir soğuk algınlığına yakalanmak kolaydır. - It's easy to catch a cold.

{f} basmak
{f} geçmek
{f} cezbetmek
{f} sıkışmak
{f} vurmak
{f} takılmak
{f} çekmek

İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. - Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits.

O, dikkat çekmek için puantiyeli elbise giyer. - She wears dotted gowns to catch attention.

{f} gafil avlamak
{f} tutuşmak
{f} takılmak; sıkışmak: I caught my sleeve on the door handle. Gömleğimin
{f} tokat atmak
yetişmek suçustü yakalamak
ateş almak
teşhir etmek
(Tekstil) tutucu, mandal
topluca söylenen ş
tutuşm
{f} (caught)
{f} edinmek (alışkanlık)
takılmak cezbetmek
tutulmak
yetiştirmek
tutturmak
bir an gözüne çarpmak
{f} çalışmak (mekanizma)
ansızın bulmak
çalışmak mekanizma
(hastalık) yakalanmak
yakalanan av veya balık
yayılmak
olmak

Gribe yakalanmayacağımdan emin olmak istiyorum. - I want to make sure that I don't catch the flu.

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

(Dilbilim) gırtlaksı kapantılı
(Avcılık) süngü
avlamak
{f} (trene/vapura/uçağa) yetişmek
çarpmak
topu tutma
çalışmak

Tom çok çalışmak ve sınıfındaki diğer öğrencilere yetişmek zorunda. - Tom has to study hard and catch up with the other students in his class.

Sally iki haftadır okulda yok, bu yüzden sınıfa yetişmek için çok sıkı çalışmak zorunda. - Sally was absent from school for two weeks, so she has to work hard to catch up with her class.

tutulan
görmek
yanmaya başlamak
top tutma
catch on
anlamak
catch up
yetişmek

Sally iki haftadır okulda yok, bu yüzden sınıfa yetişmek için çok sıkı çalışmak zorunda. - Sally was absent from school for two weeks, so she has to work hard to catch up with her class.

Tom Mary'ye yetişmek için deli gibi koştu. - Tom ran like crazy to catch up with Mary.

catch up with
aynı düzeye gelmek

Sınıfınla aynı düzeye gelmek için çok çalışmalısın. - You have to study hard to catch up with your class.

catch on
{k} anlamak, çakmak
catch on
(Fiili Deyim ) 1- anlamak , kavramak 2- rağbet bulmak , tutmak , moda olmak
catch on
moda olmak
catch up with
-e yetişmek
catch up with
hızına yetişmek
catch on
gözde olmak
catch on
popüler olmak
catch on
(deyim) rağbet görmek
catch a chill
soğuk almak
catch on
farkına varmak
catch on
(deyim) ragbet bulmak,tutmak,moda olmak. catch on (to sth.) anlamak,kavramak
catch up
(Fiili Deyim ) 1- yetişmek , geri kalmamak
catch up
(deyim) catch up(on /with sth.) yetismek,geri kalmamak
catch up with
arayı kapatmak

Büyük bir aileyi geçindirmenin sıkıntıları onunla arayı kapatmak için başlıyor. - The pressures of supporting a big family are beginning to catch up with him.

catch an infection
enfeksiyon almak
catch an infection
yakalanmak
catch it
(Dilbilim) azar işitmek
catch me
beni yakala
catch me
yakala beni
catch on
(deyim) idrak etmek
catch on
kapmak
catch on
(deyim) beğenilmek
catch up
(Bilgisayar) yakala

Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda. - She has to study hard and catch up with everybody in her class.

Daha sonra yakalayacağız. - We'll catch up later.

catch up on
ertelenmiş bir işi yapmak
catch up on
(arada olup biteni) öğrenmek
catch up on
arayı kapatmak
catch up on
zaman açığını gidermek
catch a cold
üşütmek
catch a cold
nezle olmak
catch a cold
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch a tartar
çetin cevize çatmak
catch an infection
mikrop kapmak
catch cold
üşütmek
catch cold
soğuk al

Hiçbirimiz soğuk algınlığına yakalanmayız. - Not all of us catch colds.

Yaşlı insanlar kolayca soğuk alırlar. - Old people catch colds easily.

catch cold
nezle olmak
catch fire
ateş almak
catch fire
tutuş

Ahşap evler kolayca tutuşurlar. - Wooden houses catch fire easily.

catch fire
tutuşmak
catch fish
balık tut
catch hell
azarlamak
catch it
zılgıtı yemek
catch on
ünlü olmak
catch on
anla

O onun ne dediğini anlayabiliyor gibi görünmüyor. - She doesn't seem to be able to catch on to what he is saying.

Onun bize anlattığı şakayı anlayamadım. - I couldn't catch on to the joke he told us.

catch one's breath
soluk almak
catch one's breath
dinlenmek
catch out
(birisine) hatalı olduğunu göstermek
catch penny
işporta malı
catch phrase
slogan
catch red-handed
suçüstü yakalamak
catch sb napping
kaytarırken yakalamak
catch sb on the hop
gafil avlamak
catch sb red-handed
birini suç üstü yakalamak
catch sb's eyes
dikkatini çekmek
catch sb's eyes
bakışlarını yakalamak
catch sight of
bir an gözüne ilişmek
catch sight of
gör

Tesadüfen nadir bir kelebeği gördü. - He happened to catch sight of a rare butterfly.

catch sight of
bir an görmek
catch up
geri kalmamak
catch up
yetiş

Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım. - I had to run to catch up with Tom.

Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim. - You walk on and I will catch up with you later.

catch up on
tamamlamak

Tom her zaman sınıfta uyuyor. Neredeyse o sadece uykusunu tamamlamak için okula gidiyor gibi görünüyor. - Tom is always sleeping in class. It almost seems like he goes to school just to catch up on his sleep.

catch up with
yetişmek

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

O, diğer üyelere yetişmek için çok hızlı koştu. - She ran very fast to catch up with the other members.

catch-all
şerbet tutucu
catch-all
öteberi torbası
catch-as-catch-can
kıran kırana
catch a break
mola vermek
catch a bus
bir otobüs yakalamak
catch a fire
bir yangına
catch a flight
uçuşa yetişmek
catch a glimpse
Bir anlık görmek
catch a glimpse of
bir bakış yakalayabilirdim
catch a ride
birinin arabası ile gitmek
catch all party
toplayıcı parti
catch an illness
hastalığa yakalanmak
catch as catch can
yakalamak olarak yakalayabilirsiniz
catch at a straw
(deyim) Ümitsizlik içinde her çareye baş vurmak
catch at a straw
Bir saman olarak yakalamak
catch at straws
(deyim) Ümitsizlik içinde her çareye baş vurmak
catch by surprise
sürpriz yakalamak
catch cold
Soğuk almak
catch dead
(deyim) Kolaylıkla görülüp bulunabilmek. Olumsuz cümle yapısında kullanılır: "He wouldn't be caught dead in that shirt."
catch it
onu yakalamak
catch off
avlamak
catch off
yakalamak
catch out
Bir şeyi meydana çıkarmak
catch s.o.´s attention/eye
birinin dikkatini çekmek
catch sb out
hile ya da kurnazlıkla yenmek, aldatmak
catch some rays
(deyim) Güneşlenmek; bronzlaşmak
catch the frisbee 25 times in a row
frizbiyi 25 kez üst üste yakalamak
catch up
on (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
catch up with: -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch up
with: -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch up
catch up on: (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
on (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch up on
Bitirilmesi gereken bir işi yapmak. "Ali can't go to the movie. He has to catch up on his homework."
catch up on
(deyim) İhmal edilen bir işe yetişmek, o işi tamamlamak
catch up upon
(deyim) İhmal edilen bir işe yetişmek, o işi tamamlamak
catch word
kelime yakalama
catch you later
(deyim) (İ'll catch you later) Ben daha sonra katılırım. Ben size yetişirim
catch you on the flip side
görüşmek üzere
catch your breath
nefesini tutmak
catch your breath
(deyim) egzersiz yaparak yorulduktan (nefes nefese kaldıktan) sonra tekrar normal nefes durumuna (ritme) dönmek için durup dinlenmek
catch your breathe
(deyim) bkz: catch your breath
catch your death
senin ölüm yakalamak
catch/take s.o. unawares
birini gafil avlamak
caught
yakala

Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı. - She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm.

Bill çok erken kalktı ve ilk treni yakaladı. - Bill got up so early that he caught the first train.

catching
{i} kapma

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

Bir virüs kapmaktan korkmuyor musunuz? - Aren't you afraid of catching a virus?

catching
{i} yakalayış
caught
catch başla/tak/yakala
caught
f., bak. catch
catching
çekici
catch up with
yakalamak

Onu yakalamak için mümkün olduğu kadar hızlı koştum. - I ran as fast as possible to catch up with her.

Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda. - She has to study hard and catch up with everybody in her class.

caught
yakalanmış

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

Soğuk algınlığına yakalanmış olabileceğimi düşünüyorum. - I think I might've caught a cold.

caught
ele geçmek
catch on
tutulmak
catch fire
yanmak
catch on
sevilmek
catch sight of
birdenbire farketmek
catch the ball
topu yakalamak
catch up
yakalamak

Tom, Mary'yi yakalamak için koştu. - Tom ran to catch up to Mary.

Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda. - She has to study hard and catch up with everybody in her class.

catch up on
biriken işleri yapmak
catch up on
ihmal edilmiş bir işi yapmak
caught
yakalanmak

Tom yakalanmak istemiyor. - Tom doesn't want to be caught.

Tom yakalanmak istemedi. - Tom didn't want get caught.

caught
avlanmak
caught
yakayı ele vermek
catching
{f} yakala

Kaplanı canlı yakalamayı başardılar. - They succeeded in catching the tiger alive.

Trafik kazası treni yakalamamı engelledi. - The traffic accident prevented me from catching the train.

catching
bulaşıcı
catch 22
(deyim) Görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması durumu. "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar?" öreğindeki gibi
catch 22
(deyim) Kısır ikilem, içinden çıkılmaz durum

You can't get a job without experience, but you can't get experience unless you have a job--it's Catch-22.

catch out
Oyun dışı etmek (kriket)
catch sight of
-in gözüne ilişmek, birdenbire farketmek: İ caught sight of Seda. Seda gözüme ilişti
catch sight of
görmek
catch up
on: (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
with -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch up
catch up on: (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch up
on: (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch your breath
(deyim) Biraz soluklan!
caught
yakalandı
caught
yakalamış
catch a cold
soğuk almak
catch cold
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch fire
alev almak
catch in
(deyim) catch someone in the act suçüstü yakalamak
catch on
kavramak
catch out
{f} meydana çıkarmak
catch sight of
gözüne ilişmek
catch sight of
gözüne ilişmek: At that moment I caught sight of her. O anda gözüme ilişti
catch up
bilgilendirmek
İngilizce - İngilizce
To capture, overtake

Had Nancy got caught with a child? If so she would destroy her parent's dreams for her.

A stoppage of breath, resembling a slight cough
The act of catching an object in motion, especially a ball

Nice catch!.

A find, in particular a boyfriend or girlfriend or prospective spouse

He's a good catch.

To take in with one's senses or intellect

You've really caught his determination in this sketch.

A crop which has germinated and begun to grow
A type of humorous round in which the voices gradually catch up with one another; usually sung by men and often having bawdy lyrics
Something which is captured or caught

The fishermen took pictures of their catch.

To receive (by being in the way)

intransitive To serve well or poorly for catching, especially for catching fish.

The refrain; a line or lines of a song which are repeated from verse to verse
To seize attention, interest

The enormous scarf did catch my eye.

The amount which is caught, especially of fish

The catch amounted to five tons of swordfish.

A player in respect of his catching ability; particularly one who catches well
A crick; a sudden muscle pain during unaccustomed positioning when the muscle is in use

I bent over to see under the table and got a catch in my side.

A type of strong boat, usually having two masts; a ketch

Fourteene miles Northward from the river Powhatan, is the river Pamaunke, which is navigable 60 or 70 myles, but with Catches and small Barkes 30 or 40 myles farther.

The game of catching a ball

The kids love to play catch.

A hesitation in voice, caused by strong emotion

There was a catch in his voice when he spoke his father's name.

A concealed difficulty, especially in a deal or negotiation

Be careful, that's a catch question.

The first contact of an oar with the water
The act of noticing, understanding or hearing

Good catch. I never would have remembered that.

To intercept

He caught the last three innings.

A stopping mechanism, especially a clasp which stops something from opening

She installed a sturdy catch to keep her cabinets closed tight.

The act of seizing or capturing

The catch of the perpetrator was the product of a year of police work.

The act of catching a hit ball before it reaches the ground, resulting in an out
A state of readiness to capture or seize; an ambush
To seize hold of

When the program catches an exception, this is recorded in the log file.

A fragment of music or poetry
{f} capture; trap; understand; stick; be held, be involved
{n} the act or posture, of seizing, what catches, a prize, kind of song, small ship, taint
{v} to stop, seize, ensnare, charm, kindle
To take captive, as in a snare or net, or on a hook; as, to catch a bird or fish
To get possession of; to attain
be the catcher; "Who is catching?"
To reach in time; to come up with; as, to catch a train
spread or be communicated; "The fashion did not catch"
Something desirable to be caught, esp
Exceptions can be handled by catching them using the procedure catch
To understand
{i} capture; loot; quantity that was caught (such as fish when fishing); latch; sarcasm; trick, something suspicious; romantic partner with many positive qualities (Slang); act of catching something (object) with the hands
To attain possession
a person regarded as a good matrimonial prospect the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
To come upon unexpectedly or by surprise; to find; as, to catch one in the act of stealing
To engage and attach; to please; to charm
take in and retain; "We have a big barrel to catch the rainwater"
Catch is a game in which one child chases other children and tries to touch or catch one of them. = tag see also catching
The catch statement introduces an exception-handling block of code following a try statement The catch keyword is followed by an exception type and argument name in parentheses, and a block of code within curly braces
That which is captured or the amount which is captured, especially of fish
a fastener that fastens or locks a door or window a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open"
A find, in particular a boyfriend/girlfriend
To seize an opportunity
attract; cause to be enamored; "She captured all the men's hearts"
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
To detect; sense
When the cards are treating you well, you are said to be catching cards
The total fish captured from an area over some period of time, including fish that are caught but released or discarded instead of being landed Catch can be recorded in pounds or numbers Note that catch, harvest, and landings are different terms
To lay hold on; to seize, especially with the hand; to grasp (anything) in motion, with the effect of holding; as, to catch a ball
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
To communicate to; to fasten upon; as, the fire caught the adjoining building
discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state; "She caught her son eating candy"; "She was caught shoplifting"
A humorous canon or round, so contrived that the singers catch up each other's words
If you catch an object that is moving through the air, you seize it with your hands. I jumped up to catch a ball and fell over. Catch is also a noun. He missed the catch and the match was lost
catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught us near the exit ramp"
to take by sympathy, contagion, infection, or exposure; as, to catch the spirit of an occasion; to catch the measles or smallpox; to catch cold; the house caught fire
To seize after pursuing; to arrest; as, to catch a thief
If you catch a part of someone's body, you take or seize it with your hand, often in order to stop them going somewhere. Liz caught his arm He knelt beside her and caught her hand in both of his Garrido caught her by the wrist. = seize
emphasis You can say things such as `You wouldn't catch me doing that' to emphasize that you would never do a particular thing. You wouldn't catch me in there, I can tell you
anything that is caught (especially if it is worth catching); "he shared his catch with the others"
perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily; "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog picked up the scent"; "Catch a glimpse"
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
To seize with the senses or the mind; to apprehend; as, to catch a melody
Catch-22
A difficult situation from which there is no escape because it involves mutually conflicting or dependent conditions

There was only one catch and that was Catch-22, which specified that a concern for one's own safety in the face of dangers that were real and immediate was the process of a rational mind. Orr was crazy and could be grounded. All he had to do was ask; and as soon as he did, he would no longer be crazy and would have to fly more missions. Orr would be crazy to fly more missions and sane if he didn't, but if he was sane he had to fly them. If he flew them he was crazy and didn't have to; but if he didn't want to he was sane and had to.

catch a buzz
To become slightly inebriated, but not yet be drunk
catch a cold
to become infected with cold
catch a crab
To strike the blade of the oar against the water when moving the oar back between power strokes
catch a falling knife
To buy an instrument whose price is falling rapidly

Buying that stock now would be catching a falling knife. Wait until you see capitulation.

catch a tan
To get a suntan

I hope you'll find the right man who'll fix it for ya - Zutons - Valerie.

catch air
To make a jump
catch and release
A variety of angling where the fish are released after capture, as a conservation measure
catch big air
Superlative of catch air; make a big jump high off the ground
catch dust
To be rarely used
catch fire
Become engulfed with flames
catch flies
An ostensible product of awkwardly having one's mouth open wide

You'd better close your mouth; are you trying to catch flies?.

catch hell
be severely reprimanded, punished, or beaten
catch it
be severely reprimanded, punished, or beaten

I'll catch it for your mischief in running away. And I'll catch it again when the tutor claps eyes on the handwriting.

catch napping
To surprise; to take advantage of the lack of watchfulness of
catch on
to become popular; to become commonplace; to become the standard

It's a crummy idea, and I certainly hope it does not catch on.

catch on
to begin to understand; to realize or detect

He didn't have to explain; I caught on right away.

catch one's breath
To take in a breath sharply and hold it, usually in reaction to a sudden shock, or surprise

John caught his breath when he saw the bottle rolling unstoppably towards the opposite edge of the table.

catch one's breath
To take a break, or rest while doing a strenuous activity, so that one's breathing becomes easier

They stopped for a moment at the end of the set to catch their breath before resuming play.

catch out
To put a batsman out by catching the batted ball before it touches the ground
catch out
To discover or expose as fake or insincere
catch phrase
A group of words, often originating in popular culture, that is spontaneously popularized after widespread repeated use
catch phrase
A signature phrase of a particular person or group
catch phrases
plural form of catch phrase (alternative spelling of catchphrases)
catch sight of
to see for a brief period; to get a glimpse of
catch some z's
to sleep

His boss found him catching some z's at his desk yesterday.

catch someone napping
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
catch someone's eye
To capture someone's attention
catch the eye
To attract the attention
catch up
To provide with news
catch up
An amount, a thing, or a receipt or repetition of information that enables one to catch up
catch up
To get news
catch up
To pick up suddenly
catch up
To entangle
catch up
To be reaching something that had been ahead
catch up
An act of catching up or attempting to catch up
catch up
To compensate for or make up a deficiency
catch ups
plural form of catch up
catch-all
Used to hold, include, or describe a broad range of things; used as a catchall

Cancer is a catch-all term that encompasses a wide variety of diseases.

catch-as-catch-can
of a form of amateur freestyle wrestling (catch wrestling)

In Lancashire and the north of Ireland, the catch-hold or catch-as-catch-can system still finds favour.

catch-as-catch-can
intermittent; only when possible or when the opportunity presents itself

Which being done, the Women run in the dark to catch as catch can ; and whatever Lot they light on,.

catch-as-catch-can
ad hoc, or in any way possible
catch-breath
A pause to take a breath

A full breath would take enough time for a deep intake of air, while a half breath would be more like a short catch breath.

catch-up
Alternative spelling of catch up
catch on
become popular; "This fashion caught on in paris"
catch on
understand, usually after some initial difficulty; "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on"
catch someone red-handed
catch someone in the middle of an action
catch 22
(deyim) A regulation or situation that is self-contradictory or that conflicts with another regulation. In Heller's book it referred to the regulation that flight crews must report for duty unless excused for reasons of insanity, but that any one claiming such an excuse must, by definition, be sane
catch 22
(deyim) A paradoxical situation
catch at a straw
(deyim) Resort in desperation to any utterly inadequate expedient, like a person drowning
catch some rays
(deyim) Get tanned while sunbathing, have a sun bath, get a sun tan

Tomorrow I'll go to the beach and try to catch some rays.

catch some z's
(deyim) Sleep (the zzz in the word bubble over sleepers heads in comics)

I'm going to catch some z's before I go to work.

catch up on
(deyim) Do something that you have neglected
catch up upon
(deyim) Do something that you have neglected
catch your breath
(deyim) Stop breathing for a moment, or to begin to breathe correctly again after running or other exercise: "I had to sit down and catch my breath."
catch as catch can
take it if you are able; free wrestling, type of wrestling
catching
Present participle of catch
catching
contagious
caught
Simple past tense and past participle of catch
catching
{a} seizing, apt to catch, infectious
catch 22
(deyim) From Joseph Heller's novel "Catch-22", set in World War II
catch your breath
(deyim) to stop breathing for a moment because something surprises or frightens you. "I caught my breath when I saw the scar on her face."
catch your breath
(deyim) to rest for a moment after doing physical exercise and wait until you can breath regularly again. "She stopped to catch her breath at the top of the hill."
Catch 22
{i} satirical novel by Joseph Heller which is set during the last stages of World War II
catch 22
unreasonable difficult situation or predicament in which a person is trapped between two rationally opposing regulations which prevent and make it impossible to reach a successful action
catch a cold
get a cold, come down with a cold, become infected with a cold
catch cold
get a cold, come down with a cold, became infected with a cold
catch cold
come down with a cold
catch fire
start to burn or burst into flames; "Marsh gases ignited suddenly"; "The oily rags combusted spontaneously"
catch fire
take fire, blaze, go up in flames
catch on
If you catch on to something, you understand it, or realize that it is happening. He got what he could out of me before I caught on to the kind of person he'd turned into Wait a minute! I'm beginning to catch on
catch on
understand, usually after some initial difficulty; "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on
catch on
If something catches on, it becomes popular. The idea has been around for ages without catching on
catch on
understand the situation, comprehend what is going on; become popular, become widespread; get stuck on, hook on
catch out
{f} trap a person in error, catch a person in wrongdoing
catch out
trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He was caught out"; "She was found out when she tried to cash the stolen checks"
catch out
To catch someone out means to cause them to make a mistake that reveals that they are lying about something, do not know something, or cannot do something. Detectives followed him for months hoping to catch him out in some deception The government has been caught out by the speed of events
catch sight of
espy
catch sight of
spot
catch sight of
descry
catch sight of
notice, observe
catch sight of
spy
catch up
reach the point where one should be after a delay; "I caught up on my homework"
catch up
If you catch up with someone who is in front of you, you reach them by walking faster than they are walking. I stopped and waited for her to catch up We caught up with the nuns
catch up
If you catch up on friends who you have not seen for some time or on their lives, you talk to them and find out what has happened in their lives since you last talked together. The ladies spent some time catching up on each other's health and families She plans to return to Dublin to catch up with the relatives she has not seen since she married
catch up
overtake; bring up to date; be lifted up suddenly; become entangled with (figuratively and literally); point out errors
catch up
learn belatedly; find out about something after it happened; "I'm trying to catch up with the latest developments in molecular biology"
catch up
reach the point where one should be after a delay; "I caught up on my homework
catch up
If you are caught up in something, you are involved in it, usually unwillingly. The people themselves weren't part of the conflict; they were just caught up in it
catch up
If you catch up on an activity that you have not had much time to do recently, you spend time doing it. I was catching up on a bit of reading
catch up
To catch up with someone means to reach the same standard, stage, or level that they have reached. Most late developers will catch up with their friends John began the season better than me but I have fought to catch up During the evenings, the school is used by kids who want to catch up on English and mathematics
catch up with
{f} find a person who did something wrong, find a person who has committed a crime; overtake, catch up to; have an effect on a person who up to the present moment seemed to be free from the ordinary outcomes
catch up with
When people catch up with someone who has done something wrong, they succeed in finding them in order to arrest or punish them. The law caught up with him yesterday
catch up with
catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught us near the exit ramp"
catch up with
make up work that was missed due to absence at a later point; "I have to make up a French exam"; "Can I catch up with the material or is it too late?"
catch up with
If something catches up with you, you are forced to deal with something unpleasant that happened or that you did in the past, which you have been able to avoid until now. Although he subsequently became a successful businessman, his criminal past caught up with him
catches
plural of catch
catches
third-person singular of catch
catching
{s} infectious, contagious (of a disease)
catching
becoming infected; "catching cold is sometimes unavoidable"; "the contracting of a serious illness can be financially catastrophic" (baseball) playing the position of catcher on a baseball team (of disease) capable of being transmitted by infection
catching
—To trap a program exception See try/catch block
catching
The action of the verb to catch
catching
becoming infected; "catching cold is sometimes unavoidable"; "the contracting of a serious illness can be financially catastrophic"
catching
Infectious; contagious
catching
(baseball) playing the position of catcher on a baseball team
catching
If an illness or a disease is catching, it is easily passed on or given to someone else. There are those who think eczema is catching. = infectious
catching
The act of seizing or taking hold of
catching
boardwalk fishing hammerhead headache birds LARGE slob
catching
(of disease) capable of being transmitted by infection
catching
(baseball) playing the position of catcher on a baseball team (of disease) capable of being transmitted by infection
catching
{i} snatching, grasping; trapping, ensnaring
catching
the act of detecting something; catching sight of something
catching
Captivating; alluring
caught
Caught is the past tense and past participle of catch. Past tense and past participle of catch. the past tense and past participle of catch
caught
past of catch
caught
of Catch
caught
Of the method of being out in which the striker hits the ball and a fielder catches it
Türkçe - İngilizce
by catch
catch