free

listen to the pronunciation of free
İngilizce - Türkçe
bağımsız

Tom bir bağımsız yazar. - Tom is a freelance writer.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

{s} ücretsiz

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

Ben bu CD çaları ücretsiz aldım. - I got this CD player for free.

bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

Eğer bedavaysa, alabildiğiniz kadar alın. - If it's free, get as much as you can.

{s} parasız

Yazılım seks gibidir: parasız olunca daha iyidir. - Software is like sex: it's better when it's free.

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

serbest

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

{s} özgür

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Yaşlılar, Usenet günlerinde internetin daha özgür olduğunu iddia edebilirler. - Old-timers might argue the Internet was freest during the Usenet days.

beleş

Ve biz beleş bir pizza aldık. - And we got a free pizza.

Onu neredeyse beleşe aldım. - I got it practically for free.

{s} muaf

Batı Berlin Sovyet kontrolünden muaf kalacaktı. - West Berlin would remain free of Soviet control.

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

{s} boş

Tom boş zamanında ne yapar? - What does Tom do in his free time?

Pazar günleri asla boş değilim. - I am never free on Sundays.

{f} kurtarmak

Küçük oğlan kendini polis memurundan kurtarmak için uğraştı. - The little boy struggled to free himself from the policeman.

Tom kendini kurtarmak için mücadele etti. - Tom struggled to free himself.

{f} salıvermek
{f} serbest bırak

Lincoln köleleri serbest bıraktı. - Lincoln set the slaves free.

Lincoln bütün kölelerin serbest bırakılmasını kabul etti. - Lincoln agreed that all slaves should be freed.

özgürleştirmek

Onlar köleleri özgürleştirmek için savaşmazlardı. - They would not fight to free the slaves.

gevşek
meşgul olmayan
haybeden
müft
(Bilgisayar) boşalt
başıboş

Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi. - They were encouraged not to let their cattle roam freely.

(Tıp) serbest radikaller
{s} doğal
saygısız
boş olmak
bedavadan
azade
boydak
bağsız
serazat
(Bilgisayar) kullanıma açık
rahat

Sami cezaevinde rahatça dolaşabilirdi. - Sami could move freely around the prison.

Telefonu kullanabilir miyim? Lütfen rahat olun. - May I use the phone? Please feel free.

muaf tutmak
laubali
teklifsiz
gevşetmek
hür
özgür biçimde
cömert
(with ile) eli açık
sabit olmayan
erkin
(yol/geçit) açık
(from/of ile) -sız
azat
-den uzak
parasız olarak
bambılı
içten
çözmek
serbest bırakmak

Masum bir adamı hapishaneye göndermek bir suçluyu serbest bırakmaktan daha kötüdür. - It's worse to send an innocent man to prison than to let a criminal go free.

kullanılmayan
izin vermek
özgür bırakmak
azat etmek
{s} laubali, saygısız. z. bedava, parasız
{s} açık

Orada Akai onlara katılır ve bu bitiş çizgisinin önünde herkese açık bir yarışma olur. - There Akai joins them and it becomes a free-for-all in front of the finish line.

Kapım her zaman açık. İstediğin zaman ziyaret etmeye çekinme. - My door is always open. Feel free to visit when you want.

{s} vergiden muaf

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

hür olmak
serbestçe

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir. - This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything!

{s} aletsiz
{s} samimi
ücr

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

Onu ücretsiz alabilirsin. - You can get it for free.

{s} kısıtlanmamış
boş/bedava/özgür
kurtar/özgür bırak
{f} tahliye etmek
(Tıp) Serbest, terkipsiz
{s} masrafsız
uzak

Bizim şehrimiz hava kirliliğinden uzaktır. - Our city is free from air pollution.

Acil çıkış yolları, kamu güvenliği için tıkanıklıklardan uzak tutulmalıdır. - Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.

beri
özgür olmak
free of charge
masrafsız
free of charge
bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

free of charge
parasız

Onu parasız alabilirsiniz. - You may get it free of charge.

free of charge
ücretsiz

Bu ülkede üniversiteler bile ücretsiz. - In this country, even universities are free of charge.

Bileti ücretsiz aldım. - I got the ticket free of charge.

be free
özgür olmak
duty-free
gümrüksüz

Gümrüksüz satış mağazası nerede? - Where is the duty-free shop?

Tom gümrüksüz mallar mağazasından bir şişe votka ve birkaç parfüm satın aldı. - Tom bought a bottle of vodka and some perfume at the duty-free shop.

set free
serbest bırakmak
free zone
serbest bölge
freely
özgürce

Kaybedecek bir itibarın yoksa; özgürce yaşarsın. - You live freely if you haven't a reputation to lose.

Sorunu özgürce tartıştık. - We discussed the problem freely.

free of
-den muaf: free of tax vergiden muaf
free of collusion
Muvazaadan ari
free range egg
Açık alanda yemlenmiş tavuk yumurtası
free market economy
serbest piyasa ekonomisi
free port
serbest liman

Serbest liman kuruldu - A free port was established.

free call
ücretsiz arama
free end
serbest uç
free fall
(Askeri) serbest paraşütle atlama
free field
(Bilgisayar) ortak alan
free field
boş alan
free from
ari
free from
-sı yok
free from
-den uzak
free from
-den muaf
free gold
saf altın
free nap
serbest nap
free of
-den muaf
free of cost
ücretsiz
free of cost
bedava
free play
görkem
free port
açık liman
free show
göz banyosu
free will
ihtiyar
free with
(deyim) bol keseden atmak
free alongside
geminin bordasında teslim
free and easy
senli benli
free and easy
kaygısız
free and easy
teklifsiz
free and easy
rahat
free area
serbest bölge
free arts
serbest meslekler
free balance
faizsiz bakiye
free board
parasız yemekler
free boarding school
parasız yatılı okul
free charge
serbest yük
free charge
erkin yük
free competition
serbest rekabet
free currency
serbest döviz
free energy
serbest enerji
free enterprise
hür teşebbüs
free enterprise system
hür teşebbüs jüyesi
free fall
erkin düşüş
free fall
serbest düşüş
free field
serbest alan
free flowing
kendiliğinden akan
free for all
herkese açık yarışma
free form
bağımsız biçim
free from
-sız
free from
-siz
free from a rule
kuraldan bağımsız
free from duty
{i} görevden muaf
free from nazi ideology
nazi ideolojisinden uzak kıl
free from pain
ağrıdan kurtulmuş
free gift
karşılıksız hediye
free goods
serbest mallar
free hand
elle yapılmış
free kick
serbest vuruş
free kick
frikik
free labour
sendikasız işçiler
free labour
serbest emek
free lance
serbest sanatçı
free library
halk kütüphanesi
free list
gümrüksüz mallar listesi
free living
serbest yaşayan
free love
nikahsız olarak birlikte yaşama
free machining
kolay işlenir
free market
serbest piyasa
free motion
serbest hareket
free of
parasız

Onu parasız alabilirsiniz. - You may get it free of charge.

free of
bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

free of all charges
bütün giderlerden muaf
free of charge
verginsiz
free of charge
pulsuz
free of customs duty
gümrük vergisinden muaf
free of expense
masrafsız
free of rent
bedava
free of rent
kirasız
free of tax
vergisiz

Vergisiz bir kamera satın aldım. - I bought a camera free of tax.

free of taxes
vergisiz
free of taxes
vergiden muaf
free on board
güvertede teslim
free on board
gemide teslim
free port
gümrükten muaf liman
free rate
serbest kur
free reserve
serbest rezerv
free running
serbest hareketli
free share
serbest hisse
free space
boş alan
free speech
serbest konuşma özgürlüğü
free spirit
serbest ruh
free state
bağımsız devlet
free thought
özgür düşünce
free time
boş zaman

Tom ve Mary'nin ellerinde oldukça çok fazla boş zamanı vardı. - Tom and Mary had way too much free time on their hands.

Tom boş zamanında ne yapar? - What does Tom do in his free time?

free trade
serbest ticaret

Şirket serbest ticaret anlamına gelir. - The company stands for free trade.

Zirve uluslar serbest ticareti gündemin en başına koydular. - The summit nations put free trade at the top of the agenda.

free trade area
serbest ticaret bölgesi
free trade zone
serbest bölge
free vowel
engelsiz ünlü
free will
irade özgürlüğü
free will
istem özgürlüğü
free will
gönüllü
free will
hür irade
free world
özgür dünya
free-for-all
herkesin katıldığı kavga
free-for-all
meydan kavgası
free-hand
elle yapılmış
free-hand
elle çizilmiş
free-spoken
açıksözlü
Free Lossless Audio Codec
(Bilgisayar) Free Lossless Audio Codec (FLAC): Açık kaynak kodlu, bedava ve kayıpsız ses sıkıştırma formatıdır. Audio CD'lerin dosyaya çevrilmesinde ve HD ses kalitesini depolamada kullanılan bir formattır. Mp3'e göre çok fazla yer kaplar ve aynı oranda ses kalitesi mp3'ten kat kat yüksektir. Uzantısı "flac"tır. Programda encoder ve decoder'ın yani sıra WinAmp plugin'de mevcuttur
free allowance of luggage
ücretsiz bagaj haddi
free and appropriate public education
özgür ve uygun halk eğitim
free fatty acid
(Biyokimya) Serbest yağ asiti
free from general average
Ortalama genel ücretsiz
free from tension
gerilim ücretsiz
free inspection copy
ücretsiz muayene kopya
free language keywords
ücretsiz dil anahtar kelimeler
free out
ücretsiz dışarı
free press
Özgür basın
free size
ücretsiz boyutu
free spirit
Bağımsız, özgür ruhlu kimse
free text method
özgür metin yöntemi
free trader
serbest ticaret yanlısı
free water
serbest su
free weight
serbest ağırlık
free wheel
serbest tekerlek
free word order
ücretsiz kelime sırası
free-issue
SERBEST YAYıN: Bir faaliyeti yayınlayan fona veya fon tali bölümüne ücretsiz olarak kullanım ve tüketim için sağlanan malzeme
free speech
konuşma özgürlüğü

Serbest konuşma özgürlüğün var ama iftira etme hakkın yok. - You have the right to free speech, but not the right to slander.

freed
{s} kurtarılmış
freed
azat edilmiş
freed
{s} serbest bırakılmış
freed
{f} serbest kal
free flow
serbest akış
free flow
serbest akım
free flowing
serbest akış
free from
(Havacılık) sız
free market
serbest pazar
free of charge
(Ticaret) bedelsiz
free on board
(Ticaret) fob gemi bordasında teslim
free on board
fob
free spirited
özgür ruhlu
free verse
(Edebiyat) serbest şiir
İngilizce - İngilizce
To make free; set at liberty; release; rid of that which confines, limits, embarrasses, or oppresses
Unconstrained

He was given free rein to do whatever he wanted.

Abbreviation of free kick

Whether deserved or not, the free gave Cresswell the chance to cover himself in glory with a shot on goal after the siren.

Without; not containing (what is specified)

We had a wholesome, filling meal, free of meat.

Obtainable without payment

All drinks are free.

Not imprisoned or enslaved

a free man.

Without needing to pay

I got this bike free.

Not attached; loose

Furthermore, the free anterior margin of the lobule is arched toward the lobe and is often involute.

Unconstrained by quantifiers

z is the free variable in \forall x\exists y:xy=z.

Unobstructed, without blockages

The drain was free.

Not in use

Go sit on this chair, it's free.

Unconstrained by relators

The free group on three generators.

Without obligations

free time.

Of identifiers, not bound
With very few limitations on distribution or improvement

OpenOffice.org is free software.

n. commerce unrestricted by tariff or customs
{a} set at liberty, deliver, rid, unlock
adj [not costing any money] gratis 2 adj [not occupied/not busy (There wasn't one ~ taxi in the city )] kosong
If something such as a table or seat is free, it is not being used or occupied by anyone, or is not reserved for anyone to use. There was only one seat free on the train
Not attached to the stipe
A term applied to a horse when represented in a field
to give someone a free hand: see hand. adj. free enterprise system free market economy North American Free Trade Agreement Free Territory of Trieste European Free Trade Association Free Democratic Party free energy free fall Free French free radical Free Silver Movement free trade free verse free will problem Free Soil Party free tailed bat free trade zone Orange Free State Congo Free State Latin American Free Trade Association LAFTA
people who are free; "the home of the free and the brave" free or remove obstruction from; "free a path across the cluttered floor" grant freedom to; free from confinement free from obligations or duties make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners" not literal; "a loose interpretation of what she had been told"; "a free translation of the poem" unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion; "free expansion"; "free oxygen"; "a free electron" able to act at will; not hampered; not under compulsion or restraint; "free enterprise"; "a free port"; "a free country"; "I have an hour free"; "free will"; "free of racism"; "feel free to stay as long as you wish"; "a free choice" not held in servitude; "after the Civil War he was a free man" not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane
unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion; "free expansion"; "free oxygen"; "a free electron"
Without charge; as, children admitted free
Ready; eager; acting without spurring or whipping; spirited; as, a free horse
{s} liberated; released; possessing liberty; available; exempt; not busy; that costs nothing, without charge; gratuitous, given at no charge; plentiful; unrestrained; spontaneous, without reserve in speaking to other people; not exact, not literal
not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane"
not held in servitude; "after the Civil War he was a free man"
Clear of offense or crime; guiltless; innocent
Free of, no, zero, without, trivial source of, negligible source of, dietarily insignificant source of, non (nonfat only)
A free and easy A social gathering where persons meet together without formality to chat and smoke
costing nothing; "complimentary tickets"
Liberated, by arriving at a certain age, from the control of parents, guardian, or master
To be released
Having the legal and political rights of a citizen
able to act at will; not hampered; not under compulsion or restraint; "free enterprise"; "a free port"; "a free country"; "I have an hour free"; "free will"; "free of racism"; "feel free to stay as long as you wish"; "a free choice"
let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
grant relief or an exemption from a rule or requirement to; "She exempted me from the exam"
tr>
remove or force out from a position; "The dentist dislodged the piece of food that had been stuck under my gums"; "He finally could free the legs of the earthquake victim who was buried in the rubble"
as used on the web by marketers, often means you have to endure advertising to get something else that may be of value such as free internet service; but, can also be used as a ploy to gather personal information or value from you in some other form
to release; to disengage; to clear; followed by from, and sometimes by off; as, to free a captive or a slave; to be freed of these inconveniences
At any given moment, a skater is usually skating on one foot and the other is called the free foot By extension, every other part on that side of the body is called "free," as free shoulder, free hip, free side, etc
With very few limitations on distribution or improvement compared to proprietary software
If you free someone of something that is unpleasant or restricting, you remove it from them. The 30-year-old star is trying to free himself from his recording contract
In C, the system function used for explicit deallocation is called free
When someone is using one hand or arm to hold or move something, their other hand or arm is referred to as their free one. He snatched up the receiver and his free hand groped for the switch on the bedside lamp
To frank
not literal; "a loose interpretation of what she had been told"; "a free translation of the poem"
free from obligations or duties
Someone who is free is no longer a prisoner or a slave. More than ninety prisoners have been set free so far under a government amnesty
To free someone or something means to make them available for a task or function that they were previously not available for. Toolbelts free both hands and lessen the risk of dropping hammers His deal with Disney will run out shortly, freeing him to pursue his own project There were more civilians working for the police, freeing officers from desk jobs. Free up means the same as free. It can handle even the most complex graphic jobs, freeing up your computer for other tasks
Optional body shape in the skill: Straight, Tucked or Piked
Exempt from subjection to the will of others; not under restraint, control, or compulsion; able to follow one's own impulses, desires, or inclinations; determining one's own course of action; not dependent; at liberty
not occupied or in use; "a free locker"; "a free lane
free or remove obstruction from; "free a path across the cluttered floor"
To make free; to set at liberty; to rid of that which confines, limits, embarrasses, oppresses, etc
A variable is said to be FREE when its value is not yet defined This variable can be passed on to another tool (e g , the Experimenter) which will set the values for it (see Specification)
grant freedom to; free from confinement
technical support
One of three price points identified under the Policy Data provided under this price point will be made available free of charge No restrictions will be placed on its re-use other than to gain permission from the custodian to copy and use the data in commercial products, to acknowledge Commonwealth copyright in the data, and to indemnify the Commonwealth from any liability arising from the derived product No royalties will be sought for commercial application of the data Each transaction will be subject to a licence setting out the conditions of the transfer Online fundamental spatial data will be made available Free, as soon as appropriate technology becomes available within the custodian agency
To free a prisoner or a slave means to let them go or release them from prison. Israel is set to free more Lebanese prisoners The act had a specific intent, to protect freed slaves from white mobs
Freely; willingly
If you get something free or if it gets free, it is no longer trapped by anything or attached to anything. He pulled his arm free, and strode for the door The shark was writhing around wildly, trying to get free
part with a possession or right; "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the throne"
people who are free; "the home of the free and the brave"
Someone or something that is free is not restricted, controlled, or limited, for example by rules, customs, or other people. The government will be free to pursue its economic policies The elections were free and fair Economists argued that freer markets would quickly revive the region's economy He fears that until state subsidies are removed, Russia will never have a truly free press Dogs were allowed to roam free and 48 sheep were killed. + freely free·ly They cast their votes freely and without coercion on election day Merchandise can now circulate freely among the EU countries
To remove, as something that confines or bars; to relieve from the constraint of
grant freedom to; free from confinement free from obligations or duties make (information) available publication; "release the list with the names of the prisoners"
Free Alongside Ship
Meaning the seller pays for transportation to the port, and the buyer pays for the rest of the transportation
Free Carrier
Meaning the seller incurs all costs of transportation up to a named carrier, after which the responsibility is with the buyer
Free On Board
without charge to the purchaser for delivery on board a carrier (originally a ship), at a specified location or point; used in such phrases as FOB destination to specify the point where the title of goods passes from the seller to the buyer
Free Zone
A variety of groups and individuals practicing Scientology independently of the Church of Scientology
free agent
A person who acts freely, or without constraint to a higher power
free agent
A professional athlete who is free to play for or sign a contract to play for any team
free and easy
casual, informal, relaxed, unrestrained
free as a bird
Having no ties; completely free
free as in beer
Free in the sense of costing no money; gratis
free as in speech
Free in the sense of having no restrictions; libre
free ball
If a player is snookered after a foul shot, he can play on any ball he choses. This is called a free ball
free ball
To wear nothing under a pair of trousers
free balls
plural form of free ball
free cash flow
Net income plus depreciation and amortization, less changes in working capital, less capital expenditure

Free cash flow can be very negative for profitable, fast-growing businesses and very positive for unprofitable, declining ones.

free climbing
rock climbing without the aid of ropes and other equipment
free convection
The convection (carriage) of contents of a fluid, such as mass or (especially) heat, by means of currents induced in the fluid by a buoyancy force which is dependent on an acceleration (such as gravity) acting upon density changes in the fluid which are induced by heat

The transfer of heat from a hot object by means of upward hot air currents from the object, is due to free convection.

free edge
The part of a nail, such as a fingernail or toenail, that extends past the flesh of the finger or toe
free energy
The difference between the internal energy of a system and the product of its entropy and absolute temperature
free energy
The Gibbs free energy
free enterprise
An economic system of buisness governed by the laws of supply and demand with minimal goverment interference, regulation, or subsidy
free fall
A variant form of freefall
free fatty acid
non-esterified fatty acid
free float
An estimate of the proportion of shares of a public company that are not held by large owners and that are not stock with sales restrictions
free grace
the concept of grace as a gift given freely by God, without regard to entitlement or merit

Justification is an act of God's free grace wherein he pardoneth all our sins. (the Westminster shorter catechism of 1647, question 33).

free group
A group (set with a particular kind of binary operation) that has a presentation without relators; equivalently, a free product of some number of copies of ℤ
free hand
free rein
free house
A public house that is not owned or managed by a brewery company, and can therefore stock a range of beers from several producers
free houses
plural form of free house
free indirect speech
A style of indirect speech which imitates direct speech, converted to third-person
free kick
In football, soccer and related ballgames, a kick in which a player may kick the ball without interference from the opposition. Such a kick may be awarded for a foul by the opposition, or earned by a player such as by taking a mark
free kicks
plural form of free kick
free love
the practice of sexual intercourse without the restraints of marriage or commitment
free lunch
Something obtained without any payment, obligation or effort
free lunches
plural form of free lunch
free market
Any market in which trade is unregulated; an economic system free from government intervention
free marketeer
an advocate of free market model of economy
free marketeers
plural form of free marketeer
free markets
plural form of free market
free neutron
A neutron not bound in an atomic nucleus
free of charge
Not requiring any payment

Buy two and pay for just one – the other is free of charge.

free of charge
Without any payment being required

They were giving the tickets away free of charge.

free on board
Lowercase form of Free On Board
free pass
safe passage
free pass
An intentional walk

Smith was issued a free pass after Jones' double.

free pass
A document entitling the bearer to free transportation
free pass
An exemption from normal processes
free passes
plural form of free pass
free product
A group formed from others by concatenating their presentations (when those presentations are written with disjoint sets of generators)
free products
plural form of free product
free radical
any molecule, ion or atom that has one or more unpaired electrons; they are generally highly reactive and often only occur as transient species
free radicals
plural form of free radical
free reed
a reed in a musical wind instrument whose edges do not overlap the edges of the opening over which it is fixed and that is used typically in the harmonium or concertina
free reign
Common misconstruction of free rein
free rein
the absence of constraints; freedom to make decisions

securing for himself an undivided authority and a free rein for his profligacy.

free rein
loose rein, as of a horse

So ceased the sea's uproar, when its grave SireLooked o'er th' expanse, and, riding on in light,Flung free rein to his winged obedient car.

free ride
An opportunity or benefit which has no cost, especially one enjoyed or undertaken at the expense of others

Financially, the two New York teams have not asked for the sort of free ride at taxpayer expense that has been commonplace elsewhere.

free rider
One who obtains benefit from a public good without paying for it directly

A lighthouse is the classic example of a public good because it is difficult to prevent a ship (a free rider) from using it.

free rider
Someone who obtains goods or services legally without paying

The store failed because all of the manager's friends were free riders who drove paying customers away.

free runner
A person who participates in free running
free running
The activity of combining parkour with gymnastics to pass obstacles and demonstrate athletic talent, most often in urban environments
free sheet
Alternative spelling of freesheet
free sheets
plural form of free sheet
free software
Software that can be freely copied, redistributed and modified, including source code; software that is libre
free software
Any software that is free of charge, such as freeware
free space
available space on a disk drive
free space
vacuum; a space free of matter
free speech
the right to express an opinion in public without being restrained or censored
free spirits
plural form of free spirit
free state
An approximate synonym for republic or commonwealth, as with the former Orange Free State, and especially as used for the current United Kingdom to refer to the Commonwealth period under Cromwell
free state
A Federal state, with allegiance to a larger entity, as currently with Germany, and earlier, the relationship between the states of the Holy Roman Empire and the Emperor, and later, the states of the German Empire under the Hohenzollerns
free state
A political entity whose political status is less than that of a fully sovereign nation-state, as with the former Congo Free State and the former Irish Free State
free state
An independent or autonomous political entity whose formal status and relationship to other states is undefined
free states
plural form of free state
free substitution
A rule in some sports that allows players to enter and leave the game for other players many times during the course of the game; and for coaches to bring in and take out players an unlimited number of times
free substitutions
plural form of free substitution
free thought
The principles of a freethinker; freethinking
free throw
A shot, worth one point, taken from the free-throw line and without opposition
free throws
plural form of free throw
free time
Time that can be spent on one's own activities rather than work

I love to play football in my free time.

free to air
Transmitted without encryption
free trade
international trade free from government interference, especially trade free from tariffs or duties on imports
free trade area
An international region in which obstacles to unrestricted trade have been reduced to a minimum
free trade areas
plural form of free trade area
free up
to make (space) available
free variable
A variable that is not bound to a storage location
free variables
plural form of free variable
free variation
Two or more forms appearing in the same environment without a change in meaning and without either one being considered incorrect
free verse
A poetic form divided into lines of no particular length or meter, without a rhyme scheme

Whitman uses free verse to achieve effects impossible under even the broad restrictions of blank verse.

free will
The ability to choose one's actions, or determine what reasons are acceptable motivation for actions
free will
The doctrine that human beings (and possibly other beings, such angels or higher animals) are able to choose their actions without being caused to do so by external forces
free world
collectively, all the countries that have democratic or capitalistic governments, as opposed to dictatorships or communist states
free zone
An area that is free of some specified thing e.g. a vehicle-free zone
free zone
An area within a port where goods may be temporarily stored without paying duty
free-diver
A practitioner of free-diving
free-diving
Any of various aquatic disciplines in which divers attempt to stay underwater without breathing apparatus for as long as possible
free-flowing
Moving freely, as a river or traffic
free-for-all
Chaos; a chaotic situation lacking rules or control

When the fire alarm went off, it was a free-for-all.

free-form
Having an unconventional, variable or asymmetric form
free-heel skiing
Telemark skiing
free-living
That lives independently of other organisms rather than part of a symbiotic or parasitic relationship
free-living organism
an organism that is not directly dependent on another organism for survival
free-market
of, related to or characteristic of a free market. Lacking wealth redistribution
free-marketeer
Alternative spelling of free marketeer
free-range
Of, pertaining to, or produced by animals that are allowed to roam freely, rather than being confined indoors

Sorry, we've been short of free-range chicken since demand rose.

free-speech
Attributive form of free speech, noun

free-speech advocate.

free-standing
Not fixed in any way to a surface. Relying solely on the force of gravity to stay in place
free-throw lane
The rectangular or trapezoidal area between the free-throw line and the end line

Players must remain outside the free-throw lane until the ball leaves the free-throw shooter's hands.

free-throw line
A line parallel to the baseline, fifteen feet from the plane of the backboard
free-throw lines
plural form of free-throw line
free-to-air
Alternative spelling of free to air
free profession
freelance work
free of cost
cost nothing
free range egg
Egg produced using birds that are permitted to roam freely within a farmyard, a shed or a chicken coop
free diving
(Spor) Free-diving is any of various aquatic activities that share the practice of breath-hold underwater diving. Examples include breathhold spearfishing, freedive photography, apnea competitions and, to a degree, snorkeling. The activity that garners the most public attention is competitive apnea, an extreme sport, in which competitors attempt to attain great depths, times or distances on a single breath without direct assistance of an underwater breathing apparatus
free flowing
Characterized by easy freedom in movement, progression, or style

A free-flowing essay.

free market
An economic market in which supply and demand are not regulated or are regulated with only minor restrictions
free spirit
An independent or uninhibited person
free up
To free someone or something means to make them available for a task or function that they were previously not available for
free up
To free up a market, economy, or system means to make it operate with fewer restrictions and controls. ...policies for freeing up markets and extending competition
Free On Board
fob
Free of charge
courtesy
Freed
liberated
free enterprise
an economy that relies chiefly on market forces to allocate goods and resources and to determine prices
free enterprise
freedom of private businesses to operate competitively for profit with minimal government regulation
free enterprise
economic system in which anyone can attempt to raise capital, form a business, and offer goods or services
free enterprise
Free enterprise is an economic system in which businesses compete for profit without much government control. the principle and practice of allowing private business to operate without much government control private enterprise
free enterprise
The ability to direct one's exertion to produce a product or perform a service and exchange that produce or service, in competition with others, in a free market, in the absence of government restriction against any activity that is not directly restricted by the people themselves in open referendum
free enterprise
An economic system based mainly on the private ownership of property and the freedom of individuals to produce, sell and buy Government plays a very small role
free enterprise
When business is run by people with little control by the government
free enterprise
the freedom of private businesses to operate competitively, for profit, and without government controls
free enterprise
A system by which people can conduct business free of government control except for reasonable regulations made for the public good
free float
(FF) - The amount of time that an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities See also float
free float
The ability of a mechanism to operate freely or disengage when locked
free float
The amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities
free float
The amount of time an activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following activities See also float
free float
An exchange rate system characterized by the absence of government intervention Also known as clean float
free flow
- A waterbed mattress that has no baffles This type of mattress is very wavy
free flow
A flow through a canal or over a structure which is not affected by the level of the tail water
free flow
Flow that encounters negligible resistance
free flow
A philosophy that any country or media organization should be able to send information to any other country 7 7
free house
a public house that is not controlled by a brewery and so is free to sell different brands of beer and ale
free house
In Britain, a free house is a pub which is not owned by a particular company and so can sell whatever beers it chooses. in Britain, a pub that can buy beer from different breweries (=a company that makes beer etc) , rather than being controlled by one brewery
free kick
a kick awarded to a player for a foul committed by the opposition; the player kicks a stationary ball without any opposing players within 10 feet of him
free kick
A kick taken by the attacking team after a player is fouled Teams must allow the kicker a minimum of 10 yards before the ball is put into play
free kick
An uncontested kick, usually awarded for a minor penalty by the opponents Except as a drop goal, a free kick cannot be taken directly at the goal posts
free kick
a kick awarded to the non-offending team for an infringement by their opponents; unless a law states otherwise, a free kick awarded because of an infringement is awarded at the place of infringement
free kick
A kick awarded to a player after an opponent commits a foul The ball is set at the spot of the foul and the player kicks it without any opposing players within 10 yards of the ball Also see direct free kick and indirect free kick
free kick
(soccer) a place kick that is allowed for a foul or infringement by the other team
free kick
A kick in which the defence must stay 10 metres away This kick is awarded after minor offences such as impeding a player or more serious offences such as dangerous charging, striking, pushing, tripping, kicking or an intentional handball occur
free kick
a type of kick taken to start or restart play after a team has scored, with no defenders nearer than 10 yards away; includes a kickoff and a kick after a safety
free