drop

listen to the pronunciation of drop
İngilizce - Türkçe
{f} düşürmek
düşmek
düşme

Oda o kadar sessizdi ki bir iğnenin düşmesini bile işitebilirdin. - The room was so quiet you could hear a pin drop.

Doların değeri düşmeye başladı. - The value of the dollar began to drop.

damla

Öksürük damlan var mı? - Do you have cough drops?

Damlaya damlaya göl olur. - Drop by drop, the water can conglomerate into a lake.

düşüş

Bir toplu iğne düşüşünü bile duyabilirdin. - You could have heard a pin drop.

Odada bir iğne düşüşünü duyabilirdin. - You could hear a pin drop in the room.

{i} düşüş, iniş: a drop in
{f} bırakmak

Tom okulu bırakmak istedi. - Tom wanted to drop out of school.

Tom'u okula bırakmak zorunda kaldım. - I had to drop Tom off at school.

{f} görüşmemek
{f} çıkarmak
{i} perde (sahne)
vazgeçmek
{f} atmak
{f} ilişkisini kesmek
{i} az miktar
{i} şeker
(Bilgisayar) düşür

Jim kalemini düşürdü ve onu almak için eğildi. - Jim dropped his pen and bent to pick it up.

Tom kalemini düşürdü. - Tom dropped his pencil.

söyleyememek harf
düşürme

Bardağı düşürmemek için dikkat et. - Take care not to drop that glass.

Yumurtaları düşürmemek için dikkatli olmalısın. - You must be careful not to drop the eggs.

salıvermek
dokundurmak
alçaltmak
şut
çıkagelmek
(arabadan) indirmek
yıkılmak
bomba atmak
(Bilgisayar) bırak

Seni arabayla İstasyona bırakacağım. - I'll drop you off at the station.

Lütfen beni istasyona bırak. - Please drop me off at the station.

çıkmak
içki

Bir içki için uğrayalım. - Let's drop in for a drink.

bir yudum
(Havacılık) atlama
{f} söyleyememek (harf)
{i} damla: a drop of water su damlası; bir damla su. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz?
durdurmak
düşüş uzaklığı
paraşütle atılan insan ya da malzeme
iniş
damla biçiminde küçük şeker
dışarda bırakmak
atıvermek
{f} düş

Eğer düşürürsen kırarsın. - It would break if you dropped it.

Sıcaklık aniden düştü. - The temperature has suddenly dropped.

küçük yuvarlak tatlı
(yere) düşürmek
kesmek
damlamak
geri kalmak
ani düşüş
{f} tutulmak
akide şekeri
az miktarda herhangi bir şey
pastil
{f} dalmak
küç
bir yudum içki
{f} öldürmek

Bu zehirin bir damlası 160 kişiyi öldürmek için yeterlidir. - One drop of this poison is enough to kill 160 people.

pano
sarp yamaç
asma tiyatro perdesi
{f} yavrulamak
{f} söylemek
katre
damlaya benzeyen herhangi bir şey damla şeklinde küpe
düşme sukut
(deyim) drop by/in/over/round ugramak. drop sth. by/in/off/over/round getirmek veya goturmek drop off
paraşütle at
{f} kesilmek
{f} damlatmak
{f} bitmek
(Askeri) İNDİR: Bir topçu veya deniz topçusu desteğinde gözetleyici/tanzimci tarafından ateşin hedef hattına paralel olarak menzilde azaltma yapmasını belirten düzeltme
(Tekstil) 1. damla 2. damlamak
drop in
(Fiili Deyim ) habersiz ziyaret etmek , uğramak , damlamak
drop in
uğramak

Tom Boston'da iken bazı eski arkadaşlara uğramak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to drop in on some old friends while he was in Boston.

drop off
arabayla bırakmak
drop out
vazgeçmek
drop out
kaydını sildirmek
drop out
okula devam etmemek
drop off
azalmak
drop a line
Bkz. drop someone a line
drop dead gorgeous
Çok güzel, görüldüğünde öldürecek güzellikte olan
drop by
geçerken uğramak
drop in
pislik
drop in
pislik,uğra
drop in
habersiz uğramak
drop in
bırakmak
drop in
(Ticaret) düşüşe geçmek
drop off
eksilmek
drop out
ayrılmak

Tom'un gerçekten okuldan ayrılmak istediğini düşünüyor musun? - Do you think Tom really intends to drop out of school?

Okuldan ayrılmak istediğine kesinlikle emin misin? - Are you absolutely sure you want to drop out of school?

drop out
(üyelikten) ayrılmak, çıkmak
drop out
çıkmak
drop out
sinyal yitimi
drop out
ayrılmak (üyelikten)
drop out
bırak

Liseyi bırakmayı gerçekten istiyor musun? - Do you really want to drop out of high school?

Tom okul ücretini ödeyemediği için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. - Tom had to drop out from college because he couldn't afford tuition.

drop out of
çık
drop bar
germe
drop bar
askı çubuğu
drop box
çökeltme kasası
drop by
uğramak

Sadece selam vermek için uğramak istedim. - I just wanted to drop by to say hi.

drop by
şöyle bir uğramak
drop by
habersiz uğramak
drop cap
büyük harf
drop caps
(Bilgisayar) başlangıcı büyüt
drop caps
(Bilgisayar) büyük harfler
drop dead
(deyim) ölmek
drop dead
(deyim) küt diye gitmek
drop dead
(deyim) ruhunu teslim etmek
drop dead
(deyim) öbür dünyayı boylamak
drop dead
(Konuşma Dili) tahtalıköyü boylamak
drop down
(Bilgisayar) aşağı açılan
drop down
düşme
drop drag
(Bilgisayar) sürükle ve bırak
drop end
başlık kapağı
drop in at
uğramak
drop in the bucket
(deyim) devede kulak
drop line
(Bilgisayar) başlık satırı
drop line
(Bilgisayar) çıkma hat
drop load
yük dökmek
drop load
yük boşaltmak
drop off
uyuklamak
drop off
(Argo) çöküp kalmak
drop off
düşme yaşamak
drop off
vefat etmek
drop off
araçtan indirmek
drop off
düşüş yaşamak
drop off
indirmek
drop off
(Argo) yorgunluktan bitkin düşmek
drop off
çok azalmak
drop off
düşüş göstermek
drop off
(Argo) bitip tükenmek
drop off
düşme göstermek
drop off
(Argo) uyuyup kalmak
drop off
damlamak
drop off charge
(Turizm) bırakma bedeli
drop out of
çıkmak
drop over
istendiği zaman ziyaret etmek
drop over
ziyaret etmek
drop over
uğramak
drop pen
nokta pergeli
drop pen
sıfır pergeli
drop row
ağız kavgasını sonlandırmak
drop tee
kulaklı te
drop test
(Askeri) paraşüt açılış denemesi
drop zone
(Askeri) atlama bölgesi
drop a bombshell
bombayı patlatmak
drop a brick
çam devirmek
drop a brick
pot kırmak
drop a clanger
çam devirmek
drop a clanger
pot kırmak
drop a few lines
iki satır yazmak
drop a hind
imada bulunmak
drop a hint
bile bile ağzından kaçırmak
drop a line
iki satır yazmak
drop a line
pusula gönder
drop a remark
kasten söylemek
drop anchor
demir atmak
drop arch
basık kemer
drop around
ziyarete gitmek
drop asleep
uyuyakalmak
drop asleep
uyuya kal
drop away
azalmak
drop away
dağılmak
drop away
damla damla akmak
drop ball
tenek atışı
drop base rim
derin tabanlı jant
drop behind
geri kalmak
drop behind
geride kal
drop bottom
açılır kapanır dip
drop center rim
derin tabanlı jant
drop curtain
asma tiyatro perdesi
drop dead
düşüp öl

Neden düşüp ölmüyorsun? - Why don't you just drop dead?

drop down
düşmek
drop down
açılan
drop down list
açılan liste
drop down menu
açılan menü
drop earrings
küpe
drop embed
katmayı iptal et
drop hammer
şahmerdan
drop hammer pile driver
şahmerdanlı kazık çakma makinesi
drop in
kısa bir ziyaret için uğramak
drop leaf table
açılır kapanır kanatları olan masa
drop like a hot potato
bağları koparmak
drop line
pusula gönder
drop of
damlası

Bu zehirin bir damlası 160 kişiyi öldürmek için yeterlidir. - One drop of this poison is enough to kill 160 people.

O, suyun son damlasını içti. - He drank the last drop of water.

drop of pressure
basınç düşmesi
drop of voltage
gerilim düşmesi
drop off
düşmek
drop off
azalt
drop off
uykuya dalmak
drop out
üyelikten ayrılmak
drop point
Bırakılan Nokta
drop the ball
pot kırmak
drop the other shoe
bir adım daha atmak
drop type perachute
serbest düşme paraşütü
drop valve
ters supap
drop valve
üstten supap
drop window
aşağı sürme pencere
drop window
inme pencere
drop a brick, clanger
cam devirmek, pot kırmak
drop a line
(deyim) bir kişiye not bırakmak yada kısaca bir şeyler yazıp göndermek

drop (someone) a line to write a short letter to someone or to send a short letter to someone.

drop arm
pitman kolu, direksiyon mili kumanda kolu
drop box
açılan kutu
drop by drop
damla damla

Bir sürahi damla damla doldurur. - A jug fills drop by drop.

drop cloth
damla kumaş
drop forging
(Mühendislik) şahmerdanda dövme
drop in to
damla için
drop offs
damla offs
drop out current
damla dışarı akım
drop sb a line, a few lines
iki satır yazmak
drop sb like a hot potato
biriyle bağları koparmak
drop shipper
damla nakliyeci
drop shutter
damla çekim
drop someone a line
damla kimse bir satır
drop stamp
şahmerdan, karaman
drop the f-bomb
(deyim) İçinde "sık" li bir kelimenin geçtiği küfür etmek, şıktır çekmek

The car wouldn't start, so I dropped the f-bomb in front of my grandmother.

drop the other shoe
(deyim) Bir işte bir adım daha atmak
drop wire
tesisat teli, giriş teli
drop-out
okula devam etmemek, eğitimi yarıda bırakma
drop-out
(üyelikten) ayrılmak, çıkmak
drop-ship
Üreticiden perakendeciye ya da müşteriye doğrudan mal tedarik etmek
drop in
damlamak
drop in
ziyaret etmek
İngilizce - İngilizce
To impart

Yo, I drop rhymes like nobody's business.

To cease concerning oneself over; to stop discussing with someone

I'm tired of this subject. Will you just drop it?.

In a woman, the difference between bust circumference and hip circumference; in a man, the difference between chest circumference and waist circumference
A fall, descent; an act of dropping

That was a long drop, but fortunately I didn't break any bones.

To allow to fall, either by releasing hold of, or losing one's grip on

The police ordered the men to drop their weapons.

To lessen, decrease, or diminish in value, condition, degree, etc

Watch for the tempurature to drop sharply, then you'll know the reaction is complete.

To lower oneself quickly to the ground

If your clothes are on fire, stop, drop and roll.

To get rid of; to eject; to remove; to dismiss; to cease to include, as if on a list

I've been dropped from the football team.

A single measure of whisky
To swallow, as in ingesting a hallucinogen, particularly LSD

They had never dropped acid.

Short for drop-back or drop back

The Tiger quarterback took a one-step drop, expecting his tight end to be open.

A small, round, sweet piece of hard candy, e.g. a lemon drop; a lozenge
To write and send (as a letter or message). ''See also drop (someone) a line

Drop me a note when you get to the city.

A small mass of liquid just large enough to hold its own weight via surface tension, usually one that falls from a source of liquid

Put three drops of oil into the mixture.

To express or utter casually or incidentally; to casually mention, usually in conversation, sometimes to give an impression of knowledge, ownership, membership, notoriety, or status. See also name-drop

The moderator would drop hints whenever the students struggled.

To kill, usually by gunshot, especially in reference to big game hunting; or, sometimes, to knock down; to render unconscious

With a quick clench of the fist on Joey's throat, Bodie dropped him. The man crumpled to the ground.

Any item dropped by defeated enemies
To enter public distribution

Hip-Hop Xmas dropped in time for the holidays.

To fail to respond to (an argument)

The affirmative team dropped our arguments about the cost of the plan.

a small amount of an alcoholic beverage; or when used with the definite article (the drop), alcoholic spirits in general

It doesn't matter where you're from; anyone who enjoys the drop is a friend of mine.

The space or distance below a cliff or other high position into which someone or something could fall

On one side of the road was a 50-foot drop.

To fail to pronounce

Cockneys drop their h's.

A dropped pass

Yet another drop for the Tiger tight end.

An instance of dropping supplies or making a delivery, sometimes associated with delivery of supplies by parachute

The delivery driver has to make three more drops before lunch.

To fall

A single shot was fired and the bird dropped from the sky.

To spend (money)

I forked over the $19.25. I was in no position to be dropping twenties like gumdrops but I deserved something good from this crappy morning.

A place where items or supplies may be left for others to collect, sometimes associated with criminal activity; a drop-off point

I left the plans at the drop, like you asked.

To release to the public

They dropped Hip-Hop Xmas in time for the holidays.

{v} to fall in drops, fall, let fall, utter slightly, quit, come, vanish, sink into silence, die
{n} a small quantity of a liquid, an earring
hang freely; "the ornaments dangled from the tree"; "The light dropped from the ceiling"
If something drops onto something else, it falls onto that thing. If something drops from somewhere, it falls from that place. He felt hot tears dropping onto his fingers
Refers to submitting a committee report to the appropriate desk, as in "I dropped the bill at the desk at 6: 20 p m "
Fruit or chocolate drops are small round sweets with a fruit or chocolate flavour
To drop your hand when you decide not to go further with your hand; to return your cards to the muck Same as fold
Any small pendent ornament
fall or drop to a lower place or level; "He sank to his knees"
A shot hit sohly and with finesse to fall rapidly and close to the net on the opponent's side
a curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies; often used as background scenery
To bestow or communicate by a suggestion; to let fall in an indirect, cautious, or gentle manner; as, to drop hint, a word of counsel, etc
Same as Gutta
If you drop to a lower position in a sports competition, you move to that position. Britain has dropped from second to third place in the league
A drop is a part of the regalia of the Straight Dancer, that hangs down the back and touches the floor Depending on the tribe, it can be made of an otter hide or from several brass or German silver conchos strung together Drop also designates the row of conchos hanging down from a traditional lady dancer's concho belt
The distance of the axis of a shaft below the base of a hanger
Any subscription leaving the subscription list Also used to mean “drop date,” the day a mailing is entered in the postal stream
If you drop someone or something somewhere, you take them somewhere and leave them there, usually in a car or other vehicle. He dropped me outside the hotel Drop off means the same as drop. Just drop me off at the airport He was dropping off a late birthday present
to fall vertically; "the bombs are dropping on enemy targets"
To fall dead, or to fall in death
Students may drop a course during the first two weeks of the semester Dropping a course removes it entirely from the student's record See withdrawals, below
A curtain which drops or falls in front of the stage of a theater, etc
A hanging flat fabric piece, typically built of muslin and painted
lower the pitch of (musical notes)
a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height"
a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property) a small quantity (especially of a liquid); "one drop of each sample was analyzed"; "any child with a drop of negro blood was legally a negro"; "there is not a drop of pity in that man"
terminate an association with; "drop him from the Republican ticket"
If you drop an idea, course of action, or habit, you do not continue with it. The prosecution was forced to drop the case + dropping drop·ping This was one of the factors that led to President Suharto's dropping of his previous objections
If someone is dropped by a sports team or organization, they are no longer included in that team or employed by that organization. The country's captain was dropped from the tour party to England
stop pursuing or acting; "drop a lawsuit"; "knock it off!"
Any medicine the dose of which is measured by drops; as, lavender drops
If a person or a part of their body drops to a lower position, or if they drop a part of their body to a lower position, they move to that position, often in a tired and lifeless way. Nancy dropped into a nearby chair She let her head drop He dropped his hands on to his knees
If a man drops his trousers, he pulls them down, usually as a joke or to be rude. A couple of boozy revellers dropped their trousers
a central depository where things can be left or picked up
change from one level to another; "She dropped into army jargon"
the act of dropping something; "they expected the drop would be successful"
the act of dropping something; "they expected the drop would be successful" a central depository where things can be left or picked up a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall" a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height" a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property) a small quantity (especially of a liquid); "one drop of each sample was analyzed"; "any child with a drop of negro blood was legally a negro"; "there is not a drop of pity in that man" a shape that is small and round; "he studied the shapes of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead" give birth; used for animals; "The cow dropped her calf this morning" stop pursuing or acting; "drop a lawsuit"; "knock it off!" go down in value; "Stock prices dropped" change from one level to another; "She dropped into army jargon" utter casually; "drop a hint" lose (a game); "The Giants dropped 11 of their first 13" leave or unload, especially of passengers or cargo; to fall vertically; "the bombs are dropping on enemy targets" let fall to the ground; "Don't drop the dishes" terminate an association with; "drop him from the Republican ticket
A drop press or drop hammer
Almost a zone defence, where the defensive players drop back to help protect the centre of the pool and help block shots It generally resembles either a sagging man-to-man or 3-2-1 zone The ball carrier must be pressured to force a bad pass or hurried shot
To fall or be depressed; to lower; as, the point of the spear dropped a little
If a level or amount drops or if someone or something drops it, it quickly becomes less. Temperatures can drop to freezing at night His blood pressure had dropped severely He had dropped the price of his London home by £1.25m. Drop is also a noun. He was prepared to take a drop in wages
a central depository where things can be left or picked up a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall"
drop a bollock
To make a mistake
drop a bomb
to release faeces from the bowels; to excrete

prepare your backpack and MAYBE spare a minute to drop a bomb in the toilet?.

drop a bomb
To announce surprising or alarming information suddenly and without warning
drop a dime
To make a phone call, usually means calling the police to report another's activities

He was in the back for a few minutes. Turned out he was dropping a dime on Ralph.

drop a hint
To reveal a clue or hint about something
drop a line
Write and send (someone) a note or telegram

If you get a chance, drop me a line when you arrive in Cairo.

drop acid
to take LSD
drop back
Of a quarterback or other player in the backfield, to take a number of steps back from the line of scrimmage immediately after the snap or hike of the ball, to avoid defenders

The Tiger quarterback is dropping back to pass.

drop back
The act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

With his ankle injury his drop back is not pretty.

drop backs
plural form of drop back
drop bear
A fictional Australian marsupial, a large, carnivorous koala said to fall upon its prey from the treetops

Why the morbid fascination with that spot where the man died? And what was that thing he thought he saw? Third Generation. Beware the drop bear!.

drop bears
plural form of drop bear
drop by
to visit informally and spontaneously
drop cap
A large initial letter that drops below the first line of a paragraph, usually used at the beginning of a section or chapter of a book
drop ceiling
A dropped ceiling
drop cloth
An impermeable sheet of material meant to catch paint or other hard-to-clean substances

Always put down a drop cloth before you paint a ceiling.

drop dead
an angry expletive
drop dead
to die suddenly
drop goal
A goal scored by kicking the ball through the goal from open play, after the ball has touched the ground
drop grommet
A type of grommet (hole) on the topside of office furniture through which cables can fit
drop in
To arrive unannounced or with little or no warning; also, to visit without an appointment

I was in the garden covered with mud when my grandmother dropped in for a visit.

drop in
the act of dropping in (see verb below). Often hyphenated drop-in

2005: Drop-ins can and do happen by accident, as well as through frustration and confusion in a crowded lineup. — surfline.com Surfology.

drop in
One who arrives unannounced or without an appointment

The office was efficient, but not well equipped to handle drop-ins.

drop in
to paddle into and take off on a wave another surfer is already riding

Most beginners are blissfully unaware that dropping in on someone is a cardinal sin — Neal Miyake, The Unwritten Rules of Surfing.

drop in the bucket
An effort or action having very little overall influence, especially as compared to a huge problem

A $100 donation from an individual is generous, but it is a drop in the bucket compared to the $100,000 fundraising goal.

drop in the ocean
a drop in the bucket
drop ins
plural form of drop in
drop kerb
A kerb of reduced height to allow vehicles access to properties adjoining a road
drop kick
A kick made by dropping the ball to the ground and kicking it after it bounces. A field goal or point after touchdown may be scored off a drop kick. Contrast punt
drop kick
A person of less than "no account"; a contemptible or unfashionable person; a loser
drop kick
A kick made by dropping the ball on the ground and kicking it as it bounces up. Now gone from the game, replaced by the drop punt
drop kicks
plural form of drop kick
drop letter
A large letter at the beginning of a line of text, positioned in a decorative way below the baseline of the rest of the type
drop letter
A letter mailed at a post office and either kept for general delivery, or delivered to a post office box, at that same post office
drop light
A lamp that is suspended, for example via a cable
drop like flies
Die en masse, one after the other
drop off
To deliver; to deposit or leave

I'll drop off your books when I see you tonight.

drop off
To fall

The leaves were slowly dropping off the tree.

drop off
To lessen or reduce

Sales have dropped off in recent months.

drop off
To fall asleep

And when the Boy dropped off to sleep, the Rabbit would snuggle down close under his little warm chin and dream, with the Boy's hands clasped close round him all night long.

drop off the radar
To vanish or fall into obscurity

Greenbaum didn't dramatically drop off the radar as soon as that song peaked, but kept slogging away for five years with diminishing returns.

drop one's guts
to break wind, to fart

You haven’t just dropped your guts, have you, my dear? There’s a sudden stench in my nostrils, a stench that would stun a smaller man, a man who had not seen service in the trenches, as I have.” — 1993, Hatchings by John Eppel.

drop out
Prematurely and voluntarily leave (school, a race, or the like)

Nothing went well in high school, so he dropped out.

drop punt
A kick made by dropping the ball and kicking it before it touches the ground
drop punts
plural form of drop punt
drop ship
To deliver goods for a business directly to its customers, as though the business owned a relevant inventory, but the manufacturer is the real source of that delivery

If you drop ship the orders, then you don't need to own the products; thus, fewer of your customers suspect you're acting as a middle man.

drop shipped
Simple past tense and past participle of drop ship
drop shipping
Present participle of drop ship
drop ships
Third-person singular simple present indicative form of drop ship
drop shot
In sports such as badminton, squash, tennis and volleyball, a lightly-struck shot that just lands into play
drop the F-bomb
Alternative spelling of drop the f-bomb
drop the ball
To fail in one's responsibilities or duties, or to make a mistake, especially at a critical point or when the result is very negative

The movie ought to sputter out here, but Crowe and Cruise don't drop the ball.

drop the f-bomb
To utter the word fuck

From hip-hop artists to bloggers to the vice president of the United States, everyone's dropping the F-bomb.

drop the gloves
To fight

Nobody used to care when players such as John Ferguson, Bobby Orr, Gordie Howe and Maurice Richard dropped the gloves, because they could play the game, too.

drop the gloves
To remove a prior impediment to action; to prepare for or engage in a dispute

But Bradley, who dropped the gloves on Gore in a combative debate Wednesday night and called the vice president chronically dishonest, ignored Sullivan's advice.

drop the kids off at the pool
To defecate
drop the writ
To call a federal or provincial election

Mr. Chrétien visited Governor-General Adrienne Clarkson and asked her to drop the writ, meaning that for the next 36 days, Canada will be hit with election fever.

drop top
A convertible car, the roof of which can be folded down to form an open-top vehicle
drop trou
To drop one's trousers and/or undershorts; to moon
drop trou
by extension: to strip, undress, get naked
drop zone
relegation zone
drop zone
Alternative spelling of dropzone
drop zones
plural form of drop zone
drop-back
The act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

With his ankle injury his drop-back is not pretty.

drop-backs
the act by a player in the backfield of dropping back from the line of scrimmage after the hike of the ball

For the last few plays he has had trouble with his drop-backs.

drop-backs
plural form of drop-back
drop-ball
A method of restarting play in a game where the referee drops the ball between two players of opposing teams
drop-dead
very; impressive or spectacular

My date was drop-dead gorgeous!.

drop-down
A type of menu that, when selected, opens downward to reveal a list of possible options

The choice you want should be somewhere in that drop-down.

drop-down
Of a computer menu, opening downward to reveal a list of possible options

Make your selection from the drop-down list.

drop-down list
Alternative spelling of drop down list
drop-in
informal social event
drop-in
provided for short-term use
drop-in
one who casually drops in
drop-leaf table
A table having a hinged section that can be fixed in a horizontal position to extend the table and is folded down when not needed
drop-off
A sudden downward slope
drop-off
A sudden decrease (such as in the level of sales)
drop someone into something
Let someone fall into something
drop out
quit school; quit any organized endeavor (race, course, contest, etc.); leave, depart
drop out
disapproval If someone drops out, they reject the accepted ways of society and live outside the usual system. She encourages people to keep their jobs rather than dropping out to live in a commune. see also drop-out
drop out
If someone drops out of college or a race, for example, they leave it without finishing what they started. He'd dropped out of high school at the age of 16 She dropped out after 20 kilometres with stomach trouble
drop-dead
extremely; "she was drop-dead gorgeous
drop a bomb
(Ev ile ilgili) Announce shocking or startling news
drop shadow
(computer graphics) A visual effect consisting of drawing that looks like the shadow of an object, giving the impression that the object is raised above the objects behind it
drop something into something
Let something fall into something
drop a dime
(deyim) Inform on someone to legal authorities; i.e., to rat someone out to the police: "Tom is a punk, because he dropped a dime on Jerry about those tags"
drop in
(deyim) To make a short or unplanned visit; pay a call, drop by, run in
drop shipping
Drop shipping is a supply chain management technique in which the retailer does not keep goods in stock, but instead transfers customer orders and shipment details to wholesalers, who then ship the goods directly to the customer . The retailers make their profit on the difference between the wholesale and retail price
drop by drop
little by little, slowly
dropped
not out due to a fielder failing to hold on a catch (catching or nearly catching the ball but dropping it before having secure hold of it)
dropped
Simple past tense and past participle of drop
dropped
That has been allowed to drop or fall
dropping
{n} that which falls down in drops, a falling
drop in on
(deyim) To make a short or unplanned visit; pay a call, drop by, run in
drop off
deliver something. deliver someone (by giving him/her a ride). "I'll drop letters off to the post office as I go home from work." "You don't have to take a taxi. You live fairly close to me, so I'll be happy to drop you off."
A drop
drib
A drop
gutta
drop a line
write a short letter, call someone on the telephone to say hello or check in
drop back
take position in the rear, especially of a military formation or team sporting event, "The defender dropped back behind his teammate
drop by
visit informally and spontaneously; "We frequently drop by the neighbors' house for a cup of coffee
drop by
If you drop by, you visit someone informally. She and Danny will drop by later He dropped by my office this morning
drop by
visit informally, pay a short visit
drop dead
die; "The old man finally kicked the bucket"
drop dead
die suddenly, "kick the bucket", "croak
drop down
{f} drop to a lower place, fall to a lower level, drop, bring down; go down
drop down
fall or drop to a lower place or level; "He sank to his knees"
drop in
A component that does not require connectors, but is typically soldered in place The body of the component may be bolted to the system ground plane
drop in
To take off on a wave when rider is already surfing
drop in
{f} visit informally or uninvited, briefly visit to say hello
drop in
If you drop in on someone, you visit them informally, usually without having arranged it. Why not drop in for a chat? She spent most of the day dropping in on friends in Edinburgh
drop in
(verb) to turn onto to a little used single track Best, if you don't know the way, to let your friend drop in ahead of you, or you'll miss the turn
drop in
visit informally and spontaneously; "We frequently drop by the neighbors' house for a cup of coffee"
drop it
{f} let go
drop kick
(Football) kick to the ball as it rebounds after it has dropped from the hands
drop off
change from a waking to a sleeping state; "he always falls asleep during lectures"
drop off
retreat
drop off
If the level of something drops off, it becomes less. Sales to the British forces are expected to drop off = fall
drop off
fall or diminish; "The number of students in this course dropped off after the first test"
drop off
see drop 9
drop off
fall or diminish; "The number of students in this course dropped off after the first test
drop off
If you drop off to sleep, you go to sleep. I must have dropped off to sleep Just as I was dropping off, a strange thought crossed my mind
drop off
get worse; "My grades are slipping"
drop off
deliver something (e.g.: "On my way home I can drop off the letter at the post office"); giving a ride to a person ("You don't have to take the bus, you live close to you so I will drop you off on my way")
drop off
leave quietly, disappear; become less; fall asleep
drop on
{f} bump into; meet
drop open
open involuntarily; "His mouth dropped open"; "Her jaw dropped
drop out
A momentary loss of the carrier and sound, or a buildup of background noise when the transmitter is in a certain location in the room Moving the transmitter (even a few inches) usually restores the sound to normal
drop out
CCC student who has not enrolled for three or more years
drop out
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
drop out
A loss of data that occurs when the receiver is expecting a continuous signal Drop out is a signal level drop of more than 12 dB for more than 4 msec
drop out
describes type which becomes white within a dark (or color) background see reversed
drop out
leave school or an educational program prematurely; "Many students drop out because they are not prepared for our challenging program
drop out
leave school or an educational program prematurely; "Many students drop out because they are not prepared for our challenging program"
drop out
The technique that can give a mediocre photo greater contrast by photographically removing some dots to create highlights that show the actual white of the paper
drop out
Law 13 - Kick-off and Restart kicks
drop out
A graphic image created by printing the background and allowing the color of the paper to create the positive elements of the image
drop ship
(Ticaret) Directing a vendor to send purchased material directly to a third party instead of delivering to the owner's facility for inspection or stocking
drop shot
A lightly hit, spinning return that drops softly over the net, forcing the opponent to approach the net
drop shot
A shot in various racket games in which a ball or shuttlecock drops quickly after crossing the net or hitting the wall. a shot in a game such as tennis in which the ball is hit softly and falls quickly to the ground
drop shot
You need to use a lot of Backspin to perform this shot It is a more severe version of a Slice, in that the idea is to get the ball just over the net and stop almost immediately just after the net without much bounce
drop shot
A soft, short shot with backspin Meant to drop over the net and die so that your opponent cannot get to it
drop shot
A shot that falls just over the net
drop shot
Putting the ball so short that the opponent has trouble reaching the ball Done when the opponent is away from the table
drop shot
A return intended to go a very short distance, into the opposing player's court and land softly
drop shot
a soft return so that the tennis ball drops abruptly after crossing the net
drop zone
dz
drop zone
area where parachuters land
drop zone
The area into which soldiers or supplies are parachuted from an aircraft
drop zone
an agreed area where military supplies are dropped to ground troops
dropped
Not called back to continue the test Disqualification from a hunt test
Türkçe - İngilizce
(Tıp) drop
drop