catch

listen to the pronunciation of catch
Englisch - Türkisch
yakalamak

Biz bir tilki yakalamak için bir tuzak kurduk. - We set a trap to catch a fox.

Biz aslanı canlı yakalamak zorundayız. - We've got to catch the lion alive.

{f} enselemek
yetişmek

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım. - I had to run to catch up with Tom.

{i} yakalama

Adam beni yakamdan yakalamaya çalıştı. - The man tried to catch hold of me by the collar.

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

{i} aldatmaca
{i} kilit dili
{f} tutmak
{i} k.dili. müstakbel eş olarak düşünülen uygun kişi
{i} voli
{i} kanca
{i} kâr

Erkek kardeşine yetişmek için koştu. - He ran to catch up to his brother.

Karım çok çabuk soğuk kapar. - My wife catches colds easily.

{i} bityeniği
{i} tutma av
{f} maruz kalmak
yakala

O, soğuk algınlığına kolayca yakalanır. - She catches colds easily.

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

{i} topluca söylenen şarkı
{f} kavramak
{f} anlamak

Onun konuştuğu her sözü anlamak için öne doğru eğildim. - I leaned forward, eager to catch every word he spoke.

{i} av, bir partide yakalanan av/balık
{i} parça
{i} hile
{f} tutunmak
{i} tuzak

Hayvanı yakalamak için bir tuzak kurdu. - He set a trap to catch the animal.

Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk. - We set out traps for catching cockroaches.

{f} bulaşmak
göz almak
{f} cezbetmek
{f} tutuşmak
{f} gafil avlamak
{f} baskın yapmak
{f} sıkışmak
{f} basmak
{f} yakalanmak

O, başka bir soğuk algınlığına yakalanmak istemediğinden dolayı odadan ayrılmayacak. - She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold.

Bir soğuk algınlığına yakalanmak kolaydır. - It's easy to catch a cold.

{f} kapmak

Bir virüs kapmaktan korkmuyor musunuz? - Aren't you afraid of catching a virus?

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

{f} çekmek

O, dikkat çekmek için puantiyeli elbise giyer. - She wears dotted gowns to catch attention.

İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurtlamaz, pulluğu çekmek için çok zayıf, tavşanları yakalamak için yeterince hızlı koşamaz. - Man is the only creature that consumes without producing. He does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits.

{f} geçmek
{f} vurmak
{f} takılmak
{f} (caught)
(Tekstil) tutucu, mandal
tutuşm
{f} edinmek (alışkanlık)
teşhir etmek
takılmak cezbetmek
{f} takılmak; sıkışmak: I caught my sleeve on the door handle. Gömleğimin
topluca söylenen ş
ateş almak
yetişmek suçustü yakalamak
{f} tokat atmak
olmak

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

Gribe yakalanmayacağımdan emin olmak istiyorum. - I want to make sure that I don't catch the flu.

yayılmak
ansızın bulmak
{f} (trene/vapura/uçağa) yetişmek
çarpmak
tutturmak
{f} çalışmak (mekanizma)
(hastalık) yakalanmak
avlamak
(Dilbilim) gırtlaksı kapantılı
yakalanan av veya balık
tutulmak
çalışmak mekanizma
yetiştirmek
(Avcılık) süngü
bir an gözüne çarpmak
topu tutma
yakalanan şeyin miktarı
yanmaya başlamak
top tutma
carpmak
tutulan
catch on
anlamak
catch up
yetişmek

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

O, diğer üyelere yetişmek için çok hızlı koştu. - She ran very fast to catch up with the other members.

catch up with
aynı düzeye gelmek

Sınıfınla aynı düzeye gelmek için çok çalışmalısın. - You have to study hard to catch up with your class.

catch on
(Fiili Deyim ) 1- anlamak , kavramak 2- rağbet bulmak , tutmak , moda olmak
catch on
{k} anlamak, çakmak
catch on
moda olmak
catch up with
hızına yetişmek
catch up with
-e yetişmek
catch on
(deyim) rağbet görmek
catch on
gözde olmak
catch on
popüler olmak
catch a chill
soğuk almak
catch on
(deyim) ragbet bulmak,tutmak,moda olmak. catch on (to sth.) anlamak,kavramak
catch on
farkına varmak
catch up
(deyim) catch up(on /with sth.) yetismek,geri kalmamak
catch up
(Fiili Deyim ) 1- yetişmek , geri kalmamak
catch up with
arayı kapatmak

Büyük bir aileyi geçindirmenin sıkıntıları onunla arayı kapatmak için başlıyor. - The pressures of supporting a big family are beginning to catch up with him.

catch an infection
enfeksiyon almak
catch an infection
yakalanmak
catch it
(Dilbilim) azar işitmek
catch me
beni yakala
catch me
yakala beni
catch on
(deyim) beğenilmek
catch on
kapmak
catch on
(deyim) idrak etmek
catch up
(Bilgisayar) yakala

Tabii ki yakalamak istiyorum! - Of course I want to catch up!

Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda. - She has to study hard and catch up with everybody in her class.

catch up on
ertelenmiş bir işi yapmak
catch up on
(arada olup biteni) öğrenmek
catch up on
arayı kapatmak
catch up on
zaman açığını gidermek
catch a cold
nezle olmak
catch a cold
üşütmek
catch a cold
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch a tartar
çetin cevize çatmak
catch an infection
mikrop kapmak
catch cold
nezle olmak
catch cold
üşütmek
catch cold
soğuk al

O, soğuk algınlığına yakalanma korkusuyla odadan ayrılmaya cesaret edemiyor. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

Yaşlı insanlar kolayca soğuk alırlar. - Old people catch colds easily.

catch fire
tutuşmak
catch fire
tutuş

Ahşap evler kolayca tutuşurlar. - Wooden houses catch fire easily.

catch fire
ateş almak
catch fish
balık tut
catch hell
azarlamak
catch it
zılgıtı yemek
catch on
anla

Onun bize anlattığı şakayı anlayamadım. - I couldn't catch on to the joke he told us.

O onun ne dediğini anlayabiliyor gibi görünmüyor. - She doesn't seem to be able to catch on to what he is saying.

catch on
ünlü olmak
catch one's breath
dinlenmek
catch one's breath
soluk almak
catch out
(birisine) hatalı olduğunu göstermek
catch penny
işporta malı
catch phrase
slogan
catch red-handed
suçüstü yakalamak
catch sb napping
kaytarırken yakalamak
catch sb on the hop
gafil avlamak
catch sb red-handed
birini suç üstü yakalamak
catch sb's eyes
bakışlarını yakalamak
catch sb's eyes
dikkatini çekmek
catch sight of
bir an görmek
catch sight of
gör

Tesadüfen nadir bir kelebeği gördü. - He happened to catch sight of a rare butterfly.

catch sight of
bir an gözüne ilişmek
catch up
yetiş

Daha sonra size yetişirim. - I'll catch up with you later.

Tom'a yetişmek için koşmak zorunda kaldım. - I had to run to catch up with Tom.

catch up
geri kalmamak
catch up on
tamamlamak

Tom her zaman sınıfta uyuyor. Neredeyse o sadece uykusunu tamamlamak için okula gidiyor gibi görünüyor. - Tom is always sleeping in class. It almost seems like he goes to school just to catch up on his sleep.

catch up with
yetişmek

Ona yetişmek için adımlarımı hızlandırdım. - I quickened my steps to catch up with her.

Tom Mary'ye yetişmek için deli gibi koştu. - Tom ran like crazy to catch up with Mary.

catch-all
şerbet tutucu
catch-all
öteberi torbası
catch-as-catch-can
kıran kırana
catch a break
mola vermek
catch a bus
bir otobüs yakalamak
catch a fire
bir yangına
catch a flight
uçuşa yetişmek
catch a glimpse
Bir anlık görmek
catch a glimpse of
bir bakış yakalayabilirdim
catch a ride
birinin arabası ile gitmek
catch all party
toplayıcı parti
catch an illness
hastalığa yakalanmak
catch as catch can
yakalamak olarak yakalayabilirsiniz
catch at a straw
Bir saman olarak yakalamak
catch at a straw
(deyim) Ümitsizlik içinde her çareye baş vurmak
catch at straws
(deyim) Ümitsizlik içinde her çareye baş vurmak
catch by surprise
sürpriz yakalamak
catch cold
Soğuk almak
catch dead
(deyim) Kolaylıkla görülüp bulunabilmek. Olumsuz cümle yapısında kullanılır: "He wouldn't be caught dead in that shirt."
catch it
onu yakalamak
catch off
yakalamak
catch off
avlamak
catch out
Bir şeyi meydana çıkarmak
catch s.o.´s attention/eye
birinin dikkatini çekmek
catch sb out
hile ya da kurnazlıkla yenmek, aldatmak
catch some rays
(deyim) Güneşlenmek; bronzlaşmak
catch the frisbee 25 times in a row
frizbiyi 25 kez üst üste yakalamak
catch up
on (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
catch up with: -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch up
catch up on: (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
on (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch up
with: -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch up on
(deyim) İhmal edilen bir işe yetişmek, o işi tamamlamak
catch up on
Bitirilmesi gereken bir işi yapmak. "Ali can't go to the movie. He has to catch up on his homework."
catch up upon
(deyim) İhmal edilen bir işe yetişmek, o işi tamamlamak
catch word
kelime yakalama
catch you later
(deyim) (İ'll catch you later) Ben daha sonra katılırım. Ben size yetişirim
catch you on the flip side
görüşmek üzere
catch your breath
nefesini tutmak
catch your breath
(deyim) egzersiz yaparak yorulduktan (nefes nefese kaldıktan) sonra tekrar normal nefes durumuna (ritme) dönmek için durup dinlenmek
catch your breathe
(deyim) bkz: catch your breath
catch your death
senin ölüm yakalamak
catch/take s.o. unawares
birini gafil avlamak
caught
yakala

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

Yaşlı adam büyük bir balık yakaladı. - The old man caught a big fish.

catching
{i} yakalayış
catching
{i} kapma

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

Bir virüs kapmaktan korkmuyor musunuz? - Aren't you afraid of catching a virus?

caught
catch başla/tak/yakala
caught
f., bak. catch
catching
çekici
catch up with
yakalamak

Sıkı çalışıp sınıfındaki herkesi yakalamak zorunda. - She has to study hard and catch up with everybody in her class.

Onu yakalamak için mümkün olduğu kadar hızlı koştum. - I ran as fast as possible to catch up with her.

caught
yakalanmış

Soğuk algınlığına yakalanmış olabileceğimi düşünüyorum. - I think I might've caught a cold.

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

caught
ele geçmek
catch on
tutulmak
catch fire
yanmak
catch on
sevilmek
catch sight of
birdenbire farketmek
catch the ball
topu yakalamak
catch up
yakalamak

Tom, Mary'yi yakalamak için koştu. - Tom ran to catch up to Mary.

Kayıp zamanı yakalamak zorundayız. - I have to catch up the lost time.

catch up on
ihmal edilmiş bir işi yapmak
catch up on
biriken işleri yapmak
caught
yakayı ele vermek
caught
avlanmak
caught
yakalanmak

Tom yakalanmak istemiyor. - Tom doesn't want to be caught.

Yakalanmak hakkında hiç endişe eder misin? - Do you ever worry about getting caught?

catching
bulaşıcı
catching
{f} yakala

Hamam böceklerini yakalamak için tuzaklar kurduk. - We set out traps for catching cockroaches.

Trafik kazası treni yakalamamı engelledi. - The traffic accident prevented me from catching the train.

catch 22
(deyim) Görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması durumu. "Yumurta mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar?" öreğindeki gibi
catch 22
(deyim) Kısır ikilem, içinden çıkılmaz durum

You can't get a job without experience, but you can't get experience unless you have a job--it's Catch-22.

catch out
Oyun dışı etmek (kriket)
catch sight of
-in gözüne ilişmek, birdenbire farketmek: İ caught sight of Seda. Seda gözüme ilişti
catch sight of
görmek
catch up
on: (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch up
catch up on: (biriken işleri, ertelenmiş veya ihmal edilmiş bir işi) yapmak
catch up
on: (arada olup biteni) öğrenmek
catch up
with -e yetişmek: "He's so far ahead of me İ can't possibly catch up with him. - Benden o kadar ileride ki ona yetişmemin imkânı yok."
catch your breath
(deyim) Biraz soluklan!
caught
yakalamış
caught
yakalandı
catch a cold
soğuk almak
catch cold
(isim)zle olmak, soğuk almak
catch fire
alev almak
catch in
(deyim) catch someone in the act suçüstü yakalamak
catch on
kavramak
catch out
{f} meydana çıkarmak
catch sight of
gözüne ilişmek: At that moment I caught sight of her. O anda gözüme ilişti
catch sight of
gözüne ilişmek
catch up
büyülemek
Englisch - Englisch
The first contact of an oar with the water
To intercept

He caught the last three innings.

The act of seizing or capturing

The catch of the perpetrator was the product of a year of police work.

A fragment of music or poetry
The refrain; a line or lines of a song which are repeated from verse to verse
A type of humorous round in which the voices gradually catch up with one another; usually sung by men and often having bawdy lyrics
A find, in particular a boyfriend or girlfriend or prospective spouse

He's a good catch.

A crick; a sudden muscle pain during unaccustomed positioning when the muscle is in use

I bent over to see under the table and got a catch in my side.

The act of noticing, understanding or hearing

Good catch. I never would have remembered that.

A stopping mechanism, especially a clasp which stops something from opening

She installed a sturdy catch to keep her cabinets closed tight.

A state of readiness to capture or seize; an ambush
The amount which is caught, especially of fish

The catch amounted to five tons of swordfish.

To seize hold of

When the program catches an exception, this is recorded in the log file.

A type of strong boat, usually having two masts; a ketch

Fourteene miles Northward from the river Powhatan, is the river Pamaunke, which is navigable 60 or 70 myles, but with Catches and small Barkes 30 or 40 myles farther.

To take in with one's senses or intellect

You've really caught his determination in this sketch.

A crop which has germinated and begun to grow
Something which is captured or caught

The fishermen took pictures of their catch.

A concealed difficulty, especially in a deal or negotiation

Be careful, that's a catch question.

To capture, overtake

Had Nancy got caught with a child? If so she would destroy her parent's dreams for her.

The act of catching a hit ball before it reaches the ground, resulting in an out
To seize attention, interest

The enormous scarf did catch my eye.

A hesitation in voice, caused by strong emotion

There was a catch in his voice when he spoke his father's name.

The act of catching an object in motion, especially a ball

Nice catch!.

To receive (by being in the way)

intransitive To serve well or poorly for catching, especially for catching fish.

A player in respect of his catching ability; particularly one who catches well
The game of catching a ball

The kids love to play catch.

A stoppage of breath, resembling a slight cough
{f} capture; trap; understand; stick; be held, be involved
{n} the act or posture, of seizing, what catches, a prize, kind of song, small ship, taint
{v} to stop, seize, ensnare, charm, kindle
spread or be communicated; "The fashion did not catch"
see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie"
To notice
If you catch something that someone has said, you manage to hear it. I do not believe I caught your name The men out in the corridor were trying to catch what they said
cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled; "I caught the hem of my dress in the brambles"
The act of the oar initially engaging the water during rowing
Hence: To insnare; to entangle
detect a blunder or misstep; "The reporter tripped up the senator"
the oar blade entering the water as the stroke begins
When the cards are treating you well, you are said to be catching cards The word often carries a mild connotation of improbable luck Someone who says "nice catch" may mean anything from "okay, take the pot, you clueless moron," to "guess you outdrew me, no problem "
The action of placing the blade of the oar into the water Also, the position at the front of the slide from which the blade is placed into the water
Passing opportunities seized; snatches
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
a cooperative game in which a ball is passed back and forth; "he played catch with his son in the backyard"
When you catch a bus, train, or plane, you get on it in order to travel somewhere. We were in plenty of time for Anthony to catch the ferry He caught a taxi to Harrods. = get
When people have been fishing, their catch is the total number of fish that they have caught. The catch included one fish over 18 pounds
The fish (or other aquatic organisms) of a given stock or population killed during a certain period by the operation of fishing gear, whether or not they were the target of the fishery in question This definition implies that fish that are not landed and are either discarded at sea or killed by lost gear ("ghost fishing") must be counted as part of the "catch" of a fishery
To catch liquids or small pieces that fall from somewhere means to collect them in a container. a specially designed breadboard with a tray to catch the crumbs. = collect
If you catch a cold or a disease, you become ill with it. The more stress you are under, the more likely you are to catch a cold
the act of catching an object with the hands; "Mays made the catch with his back to the plate"; "he made a grab for the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw was a single motion"
The portion of the stroke when the oar initially engages the water
The act of catching an object in motion in the air
If you are caught between two alternatives or two people, you do not know which one to choose or follow. The Jordanian leader is caught between both sides in the dispute She was caught between envy and admiration
To be held or impeded by entanglement or a light obstruction; as, a kite catches in a tree; a door catches so as not to open
If you catch yourself doing something, especially something surprising, you suddenly become aware that you are doing it. I caught myself feeling almost sorry for poor Mr Laurence. = find
The posture of seizing; a state of preparation to lay hold of, or of watching he opportunity to seize; as, to lie on the catch
become aware of; "he caught her staring out the window"
A slight remembrance; a trace
The entrance of the oar blade into the water at the beginning of the stroke
hear, usually without the knowledge of the speakers; "We overheard the conversation at the next table"
get or regain something necessary, usually quickly or briefly; "Catch some sleep"; "catch one's breath"
To take a form of transportation that only leaves at certain times
To take hold; as, the bolt does not catch
Act of seizing; a grasp
If something catches the light or if the light catches it, it reflects the light and looks bright or shiny. They saw the ship's guns, catching the light of the moon Often a fox goes across the road in front of me and I just catch it in the headlights
check oneself during an action; "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
reach in time; "I have to catch a train at 7 o'clock"
be struck or affected by; "catch fire"; "catch the mood"
a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)
Catch-22
A difficult situation from which there is no escape because it involves mutually conflicting or dependent conditions

There was only one catch and that was Catch-22, which specified that a concern for one's own safety in the face of dangers that were real and immediate was the process of a rational mind. Orr was crazy and could be grounded. All he had to do was ask; and as soon as he did, he would no longer be crazy and would have to fly more missions. Orr would be crazy to fly more missions and sane if he didn't, but if he was sane he had to fly them. If he flew them he was crazy and didn't have to; but if he didn't want to he was sane and had to.

catch a buzz
To become slightly inebriated, but not yet be drunk
catch a cold
to become infected with cold
catch a crab
To strike the blade of the oar against the water when moving the oar back between power strokes
catch a falling knife
To buy an instrument whose price is falling rapidly

Buying that stock now would be catching a falling knife. Wait until you see capitulation.

catch a tan
To get a suntan

I hope you'll find the right man who'll fix it for ya - Zutons - Valerie.

catch air
To make a jump
catch and release
A variety of angling where the fish are released after capture, as a conservation measure
catch big air
Superlative of catch air; make a big jump high off the ground
catch dust
To be rarely used
catch fire
Become engulfed with flames
catch flies
An ostensible product of awkwardly having one's mouth open wide

You'd better close your mouth; are you trying to catch flies?.

catch hell
be severely reprimanded, punished, or beaten
catch it
be severely reprimanded, punished, or beaten

I'll catch it for your mischief in running away. And I'll catch it again when the tutor claps eyes on the handwriting.

catch napping
To surprise; to take advantage of the lack of watchfulness of
catch on
to begin to understand; to realize or detect

He didn't have to explain; I caught on right away.

catch on
to become popular; to become commonplace; to become the standard

It's a crummy idea, and I certainly hope it does not catch on.

catch one's breath
To take in a breath sharply and hold it, usually in reaction to a sudden shock, or surprise

John caught his breath when he saw the bottle rolling unstoppably towards the opposite edge of the table.

catch one's breath
To take a break, or rest while doing a strenuous activity, so that one's breathing becomes easier

They stopped for a moment at the end of the set to catch their breath before resuming play.

catch out
To put a batsman out by catching the batted ball before it touches the ground
catch out
To discover or expose as fake or insincere
catch phrase
A group of words, often originating in popular culture, that is spontaneously popularized after widespread repeated use
catch phrase
A signature phrase of a particular person or group
catch phrases
plural form of catch phrase (alternative spelling of catchphrases)
catch sight of
to see for a brief period; to get a glimpse of
catch some z's
to sleep

His boss found him catching some z's at his desk yesterday.

catch someone napping
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
catch someone's eye
To capture someone's attention
catch the eye
To attract the attention
catch up
To be reaching something that had been ahead
catch up
To entangle
catch up
To pick up suddenly
catch up
An amount, a thing, or a receipt or repetition of information that enables one to catch up
catch up
To provide with news
catch up
To get news
catch up
To compensate for or make up a deficiency
catch up
An act of catching up or attempting to catch up
catch ups
plural form of catch up
catch-all
Used to hold, include, or describe a broad range of things; used as a catchall

Cancer is a catch-all term that encompasses a wide variety of diseases.

catch-as-catch-can
ad hoc, or in any way possible
catch-as-catch-can
intermittent; only when possible or when the opportunity presents itself

Which being done, the Women run in the dark to catch as catch can ; and whatever Lot they light on,.

catch-as-catch-can
of a form of amateur freestyle wrestling (catch wrestling)

In Lancashire and the north of Ireland, the catch-hold or catch-as-catch-can system still finds favour.

catch-breath
A pause to take a breath

A full breath would take enough time for a deep intake of air, while a half breath would be more like a short catch breath.

catch-up
Alternative spelling of catch up
catch on
understand, usually after some initial difficulty; "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on"
catch on
become popular; "This fashion caught on in paris"
catch someone red-handed
catch someone in the middle of an action
catch 22
(deyim) A regulation or situation that is self-contradictory or that conflicts with another regulation. In Heller's book it referred to the regulation that flight crews must report for duty unless excused for reasons of insanity, but that any one claiming such an excuse must, by definition, be sane
catch 22
(deyim) A paradoxical situation
catch at a straw
(deyim) Resort in desperation to any utterly inadequate expedient, like a person drowning
catch some rays
(deyim) Get tanned while sunbathing, have a sun bath, get a sun tan

Tomorrow I'll go to the beach and try to catch some rays.

catch some z's
(deyim) Sleep (the zzz in the word bubble over sleepers heads in comics)

I'm going to catch some z's before I go to work.

catch up on
(deyim) Do something that you have neglected
catch up upon
(deyim) Do something that you have neglected
catch your breath
(deyim) Stop breathing for a moment, or to begin to breathe correctly again after running or other exercise: "I had to sit down and catch my breath."
catch as catch can
take it if you are able; free wrestling, type of wrestling
catching
Present participle of catch
catching
contagious
caught
Simple past tense and past participle of catch
catching
{a} seizing, apt to catch, infectious
catch 22
(deyim) From Joseph Heller's novel "Catch-22", set in World War II
catch your breath
(deyim) to rest for a moment after doing physical exercise and wait until you can breath regularly again. "She stopped to catch her breath at the top of the hill."
catch your breath
(deyim) to stop breathing for a moment because something surprises or frightens you. "I caught my breath when I saw the scar on her face."
Catch 22
{i} satirical novel by Joseph Heller which is set during the last stages of World War II
catch 22
unreasonable difficult situation or predicament in which a person is trapped between two rationally opposing regulations which prevent and make it impossible to reach a successful action
catch a cold
get a cold, come down with a cold, become infected with a cold
catch cold
come down with a cold
catch cold
get a cold, come down with a cold, became infected with a cold
catch fire
take fire, blaze, go up in flames
catch fire
start to burn or burst into flames; "Marsh gases ignited suddenly"; "The oily rags combusted spontaneously"
catch on
If you catch on to something, you understand it, or realize that it is happening. He got what he could out of me before I caught on to the kind of person he'd turned into Wait a minute! I'm beginning to catch on
catch on
understand, usually after some initial difficulty; "She didn't know what her classmates were plotting but finally caught on
catch on
If something catches on, it becomes popular. The idea has been around for ages without catching on
catch on
understand the situation, comprehend what is going on; become popular, become widespread; get stuck on, hook on
catch out
{f} trap a person in error, catch a person in wrongdoing
catch out
To catch someone out means to cause them to make a mistake that reveals that they are lying about something, do not know something, or cannot do something. Detectives followed him for months hoping to catch him out in some deception The government has been caught out by the speed of events
catch out
trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He was caught out"; "She was found out when she tried to cash the stolen checks"
catch sight of
notice, observe
catch sight of
espy
catch sight of
spy
catch sight of
spot
catch sight of
descry
catch up
If you catch up on an activity that you have not had much time to do recently, you spend time doing it. I was catching up on a bit of reading
catch up
If you catch up with someone who is in front of you, you reach them by walking faster than they are walking. I stopped and waited for her to catch up We caught up with the nuns
catch up
If you catch up on friends who you have not seen for some time or on their lives, you talk to them and find out what has happened in their lives since you last talked together. The ladies spent some time catching up on each other's health and families She plans to return to Dublin to catch up with the relatives she has not seen since she married
catch up
overtake; bring up to date; be lifted up suddenly; become entangled with (figuratively and literally); point out errors
catch up
learn belatedly; find out about something after it happened; "I'm trying to catch up with the latest developments in molecular biology"
catch up
reach the point where one should be after a delay; "I caught up on my homework
catch up
If you are caught up in something, you are involved in it, usually unwillingly. The people themselves weren't part of the conflict; they were just caught up in it
catch up
reach the point where one should be after a delay; "I caught up on my homework"
catch up
To catch up with someone means to reach the same standard, stage, or level that they have reached. Most late developers will catch up with their friends John began the season better than me but I have fought to catch up During the evenings, the school is used by kids who want to catch up on English and mathematics
catch up with
make up work that was missed due to absence at a later point; "I have to make up a French exam"; "Can I catch up with the material or is it too late?"
catch up with
If something catches up with you, you are forced to deal with something unpleasant that happened or that you did in the past, which you have been able to avoid until now. Although he subsequently became a successful businessman, his criminal past caught up with him
catch up with
{f} find a person who did something wrong, find a person who has committed a crime; overtake, catch up to; have an effect on a person who up to the present moment seemed to be free from the ordinary outcomes
catch up with
When people catch up with someone who has done something wrong, they succeed in finding them in order to arrest or punish them. The law caught up with him yesterday
catch up with
catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught us near the exit ramp"
catches
plural of catch
catches
third-person singular of catch
catching
—To trap a program exception See try/catch block
catching
The action of the verb to catch
catching
becoming infected; "catching cold is sometimes unavoidable"; "the contracting of a serious illness can be financially catastrophic"
catching
Infectious; contagious
catching
(baseball) playing the position of catcher on a baseball team
catching
If an illness or a disease is catching, it is easily passed on or given to someone else. There are those who think eczema is catching. = infectious
catching
becoming infected; "catching cold is sometimes unavoidable"; "the contracting of a serious illness can be financially catastrophic" (baseball) playing the position of catcher on a baseball team (of disease) capable of being transmitted by infection
catching
boardwalk fishing hammerhead headache birds LARGE slob
catching
The act of seizing or taking hold of
catching
(of disease) capable of being transmitted by infection
catching
{s} infectious, contagious (of a disease)
catching
(baseball) playing the position of catcher on a baseball team (of disease) capable of being transmitted by infection
catching
{i} snatching, grasping; trapping, ensnaring
catching
the act of detecting something; catching sight of something
catching
Captivating; alluring
caught
Caught is the past tense and past participle of catch. Past tense and past participle of catch. the past tense and past participle of catch
caught
Of the method of being out in which the striker hits the ball and a fielder catches it
caught
of Catch
caught
past of catch
Türkisch - Englisch
by catch
catch
Favoriten