master

listen to the pronunciation of master
İngilizce - Türkçe
usta

Tom bir dalış ustasıdır. - Tom is a dive master.

Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır. - In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods.

efendi

Akıl iyi bir uşak fakat kötü bir efendidir. - The mind is a good servant, but a poor master.

O, efendisine iyi hizmet etti. - He served his master well.

{i} sahip

Köpeklerin efendileri var. Kediler kadroya sahip. - Dogs have masters. Cats have staff.

O matematik alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. - He has a master's degree in mathematics.

{i} öğretmen

Tom bir usta öğretmendir. - Tom is a master teacher.

Köpek öğretmenini tanıyordu. - The dog knew its master.

{f} hakim olmak

İngilizceye hakim olmak zordur. - Mastering English is difficult.

İngilizceye hakim olmak zordur. - To master English is difficult.

(Askeri) gemi süvarisi
(Denizbilim) süvari
{i} hoca
{i} üstâd

Birkaç Zen üstadıyla birlikte yaşadım, hepsi de kediydi. - I have lived with several Zen masters, all of them cats.

O, hukuk alanında üstad derecesi aldı. - He got a master's degree in law.

{i} üstat

Üstat, Atinalıları hatırla. - Master, remember the Athenians.

denetimi altına almak
patron
başa çıkmak
baş eğdirmek
(Ticaret) becerisini ilerletmiş kimse
ustabaşı
muallim
uzmanlaşmak

Yabancı bir dilde uzmanlaşmak zordur. - It's difficult to master a foreign language.

Yabancı bir dilde uzmanlaşmak yıllar alır. - It takes years to master a foreign language.

(Ticaret) gemi kaptanı
mevla
(Ticaret) yüksek lisans sahibi
tam öğrenmek

İsveççeyi tam öğrenmek istiyorum. - I want to master Swedish.

iyi bilmek
asıl
denetim altına almak
baş

Bu film gerçekten ebedi bir başyapıt. - This movie is indeed a timeless masterpiece.

Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır. - “The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature.

master derecesi

Üç yıl önce bir master derecesi aldı. - She got a master's degree three years ago.

Master derecesini üç yıl önce aldı. - She got her master's degree three years ago.

(erkek) öğretmen
müdür

1696'da Newton darphane müdürü oldu. 1699'da darphane öğretmeni oldu. - Newton became Warden of the Royal Mint in 1696. He became Master of the Royal Mint in 1699.

direktör
kodak reisi
yüksek lisans

Tom yüksek lisansını üç yıl önce aldı. - Tom got his master's degree three years ago.

Matematikte yüksek lisans derecem var. - I have a master's degree in mathematics.

en önemli
egemen olmak
yönetici
yenmek
işveren
iyice öğren(mek)
ana metin
{s} esas
{i} kalıp
master stroke çok ustalıklı
ana,v.iyice öğren: n.hakim
{i} kopya edilecek şey
master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar
{f} öğrenmek

Yabancı dil öğrenmek sabır gerektirir. - Mastering a foreign language calls for patience.

İngilizce öğrenmek kolay değildir. - It is not easy to master English.

(Askeri) GEMİ SÜVARİSİ, KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye ve mayın gemisinin kaptanı. Gemi süvarisi; geminin seyrinden, mürettebatın idaresinden ve yolcu, mürettebat ve yükün selametinden sorumludur. Ayrıca bakınız: "first officer"
Ana Kayıt
{i} ağa
master copy teksir kalıbı
{f} hükmetmek
mumlu kâğıt
ana anahtar

Lütfen ana anahtarı getir. - Please bring the master key.

{f} iyice öğrenmek, uzmanlaşmak: Sezen's mastered Chinese. Sezen Çinceyi çok iyi öğrendi
{i} akıl hocası
{i} kaptan

Kendi kaderinin kaptanısın. - You are the master of your own destiny.

O, curveballda bir kaptandır. - He's a master at the curveball.

{i} örnek
{s} ana

Lütfen ana anahtarı getir. - Please bring the master key.

Tom ana şalteri kapattı. - Tom has turned off the master switch.

yapı ustası

Babam bir yapı ustasıdır. - My father is a master builder.

{s} ana, temel, esas, asıl, baş
{i} İng. erkek öğretmen
{i} küçük bey
amir
üstesinden gelmek
bey

Dan, Linda'nın cinayetin beyni olduğunu düşünüyor. - Dan thinks that Linda was the mastermind of the murder.

hakim

Bir yıl ya da benzer sürede İngilizceye hakim olmak imkansızdır. - It is impossible to master English in a year or so.

Eğer gayret etmezse, hiç kimse İngilizceye hakim olamaz. - No one can master English if he doesn't make effort.

numune
mastır

Tom mühendislik dalında mastır yapmak için çalışıyor. - Tom is working toward a master's degree in engineering.

erkek öğretmen
lort
mast
{i} direk
master sergeant
başçavuş
master budget
(Askeri) ana plan
master copy
asıl
master copy
orijinal
master depot
(Askeri) ana depo
master layout
(Bilgisayar) asıl düzeni
master menu
(Bilgisayar) ana menü
master of his domain
işinin ehli
master page
(Bilgisayar) ana sayfa
master shot
geniş plan
master slave
(Bilgisayar) ağa köle
master volume
(Bilgisayar) ana ses
master çopy
(Ticaret) asıl kopya
Master of Arts
lisansüstü öğrenim görmüş bilimyurdu mezunu
master borer
lağımcı ustası
master builder
yapı ustası
master builder
kalfa
master clock
ana saat
master computer
ana bilgisayar
master connecting rod
ana bağlantı çubuğu
master console
ana konsol
master control desk
ana kumanda masası
master control program
ana denetim bağdarlaması
master control program
ana denetim programı
master control room
ana kumanda odası
master control routine
ana denetim programı
master controller
ana denetici
master copy
orijinal kopya
master copy
ana kuşak
master copy
esas kopya
master cylinder
ana silindir
master data
ana veri
master file
ana dosya
master file
ana kütük
master gain control
ana kazanç kontrolü
master instruction tape
ana komut bandı
master key
maymuncuk
master library tape
ana kitaplık bandı
master mariner
gemi kaptanı
master monitor
ana monitör
master of ceremonies
protokol şefi
master of science
master derecesi
master operating station
ana işletim istasyonu
master oscillator
ana osilatör
master picture monitor
ana resim monitörü
master plan
ana plan

Bizim bir ana planımız vardı. - We had a master plan.

master processor
ana işlemci
master program file
ana program dosyası
master record
ana kayıt
master register
ana kütük
master relay
ana röle
master routine
ana yordam
master shot
büyük plan
master slave system
uydu bilgisayar sistemi
master station
ana istasyon
master stream
ana ırmak
master stroke
ustalıklı iş
master switch
ana şalter
master tape
ana bant
master tempering curve
temel menevişleme eğrisi
master unit
ana birim
master's degree
bilim uzmanlığı
master/slave system
efendi/köle sistemi
Master of Research
Araştırma bazlı yüksek lisans programı
master bedroom
Birden çok yatak odası olan evlerde ana yatak odası
master craftsman
İşinin erbabı usta
master mind
master zihin
master negative film
master negatif film
master of business administration
işletme master
master of ceremonies
karşılayan görevli
master of education
Eğitimin ana
master of martial arts
dövüş ustası
master of science
Fen bilimlerinde master derecesi, yüksek lisans
master password
efendi parola
master pick set
Maymuncuk seti
master production schedule
Ana üretim çizelgesi
master production scheduling
ana üretim çizelgeleme
master program
master programı
master race
üstün ırk
master sergeant
ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ: ABD Kara Ordusunda; yedinci derece bir astsubay. Bu astsubay; rütbece astsubay üstçavuşun üstüdür. Bu terimi; yapılan vazifeye göre geçici bir unvan olarak kullanılan (first sergeant) ve (sergeant major) terimleri ile karıştırmamak lazımdır
master sergeant
ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ: ABD Kara Ordusunda; yedinci derece bir astsubay. Bu astsubay; rütbece astsubay üstçavuşun üstüdür. Bu terimi; yapılan vazifeye göre geçici bir unvan olarak kullanılan (first sergeant) ve (sergeant major) terimleri ile karıştırmamak lazımdır
master shot
geniş plan, büyük plan, uzak çekim, genel çekim
master thesis
Yüksek lisans tezi
master's
master
master's degree
(Eğitim) Lisans üstü derecesi
master's degree
Yüksek lisans derecesi
master-signifier
(Göstergebilim) Başat gösteren

The master signifier is a part of Lacan's symbolic order: the order of Law and language.

Master of Arts
hümaniter bilimlerde master derecesi/yüksek lisans
master air attack plan
(Askeri) ana hava taarruz planı
master bass
(Bilgisayar) ana bas
master budget
(Askeri) ANA BÜTÇE, -PLAN, ANA PLAN
master caution signal
(Askeri) DİKKAT İKAZ İŞARETİ: Çeşitli ikaz işaretlerinin herhangi birinin verilmekte olduğunu göstermek için kullanılan işaret. Ayrıca bakınız: "caution signal"
master class
(Askeri) usta bombardımancı sınıfı
master class diver badge
(Askeri) USTA DALGIÇ BRÖVESİ: Bak. "diver badge"
master curve
ana eğri
master depot
(Askeri) ANA DEPO: Bütün bir harekat alanı veya bunun büyük bir bölgesi için kendisine tahsis edilmiş her sınıf ve tipten ikmal maddelerinin hesabını tutmak ve dağıtımını kontrol etmek sorumluluğu verilmiş bir üs deposu. Ana depo, belirli maddeler için harekat alanı stok kontrol noktası durumundadır
master directory tree
Ana Dizin Ağacı
master diver
(Askeri) USTA DALGIÇ
master film
(Askeri) esas film
master input
(Bilgisayar) asıl giriş
master key
{i} bütün kilitleri açan anahtar
master mason
(İnşaat) duvarcı ustabaşı
master navigation plan
(Askeri) ana seyrüsefer planı
master policy
(Ticaret) grup poliçesi
master scenario events list
(Askeri) ana senaryo faaliyetler listesi
master service sight
(Askeri) AYAR NİŞANGAHI: Diğer nişangahlardaki hataları tespit için kullanılan nişangah
master sets
(Bilgisayar) ana gruplar
master station log; mean sea level
(Askeri) ana merkez kayıt defteri; deniz seviyesine göre yükseklik
master switch
elek. ana anahtar
master tap
ana vida kılavuzu
master's degree
master derecesi
master: body
(Bilgisayar) asıl: gövde
masterful
maharetli
mast
(Askeri) kütük
mast
(Askeri) kule
mast
(Askeri) seren
mast
(Tıp) mast
master of science
(Eğitim) fen bilimleri yüksek lisansı
master plan
master plan
masterful
egemen
masterful
kazak
masterly
illet
masterly
mükemmel
mastership
yönetim
mast
gönder
masterful
dediğini yaptıran
masterful
hakim
masterly
ustaca
mastership
ustalık
mastership
öğretmenlik
mastership
hüküm
Master plan
(Mimarlık) nazım plan
mast
direm
master of science
ana bilim
masterly
ustaca mükemmel
MAST
(Askeri) güvenlik ve trafiğe askeri yardım; seyyar kıyı destek terminali (military assistance to safety and traffic; mobile ashore support terminal)
Master of Arts
edebiyat fakültesi master derecesi
Master of Science
fen bilimlerinde master derecesi/yüksek lisans
mast
{i} gemi direği

Gemi direği kırıldı ve gemimiz akıntıya kapılıp gitti. - The mast broke and our ship went adrift.

mast
bayrak direği
mast
palamut veya kayın kozalağı ve kestane gibi ağaç yemişi
mast
{i} palamut
mast
palamut/direk
mast
before the mast gemi tayfalığı mevkii
mast
{i} kozalak
mast
(İnşaat) kaldırma sütunu
master plan
ana plân

Bizim bir ana planımız vardı. - We had a master plan.

masterful
masterfulnessamirlik
masterful
{s} hükmeden
Türkçe - Türkçe
bakınız yüksek lisans
(Hukuk) Usta; doktora öncesi yüksek lisans düzeyini bitirenlere verilen titr
Bir kayıt işlemindeki esas kopya
MAST
(Osmanlı Dönemi) f. Yoğurt
MASTER PLAN
(Hukuk) Ana plan; uzun vadeli ve geniş çaplı olarak şehrin imarlı bir şekilde gelişmesine ilişkin plan
İngilizce - İngilizce
A person holding a master's degree, as a title
A religious teacher, often as an honorific title
The owner of a slave, in some literature
Prefix to a boy's name

I'm terribly sorry, Master Luke, apologized the droid.

A master's degree
Someone who has control over something or someone
A parajudicial officer (such as a referee, an auditor, an examiner, or an assessor) specially appointed to help a court with its proceedings

The case was tried by a master, who concluded that the plaintiffs were the equitable owners of the property.

The captain of a merchant ship; a master mariner
The original of a document or of a recording

The band couldn't find the master, so they re-recorded their tracks.

A courtesy title of a man or a boy; mister. See Master
A master's degree; a type of postgraduate degree, usually undertaken after a bachelor degree

She has a master in psychology.

A person holding such a degree

He is a master of marine biology.

main, principal or predominant
original
The primary wide shot of a scene, into which the closeups will be edited later
to control

Then Elzevir cried out angrily, 'Silence. Are you mad, or has the liquor mastered you? Are you Revenue-men that you dare shout and roister? or contrabandiers with the lugger in the offing, and your life in your hand. You make noise enough to wake folk in Moonfleet from their beds.'.

highly skilled
A skilled artist
masterful
A tradesman who is qualified to teach apprentices
Someone who employs others
Owner of an animal or slave

A good master should take good care of his pets.

to be a master
to learn to a high degree of proficiency
An expert at something

Mark Twain was a master of fiction.

{v} to conquer, tame, rule, perform
{n} the chief in any place or thing
(n ) An SBus device capable of initiating an SBus transaction The CPU master is a host CPU distinguished from a more generic SBus master The DVMA master explicitly excludes CPU masters Any SBus master can communicate with any other slave on the same bus, regardless of system configuration
hears cases like a judge A master's decision is reviewed by a judge before becoming final
An elder brother of the Human Race who has reached an advanced point of evolution (perfect - relative to average humanity) One who is able to demonstate without hinderance the glory of God within His consciousness has undergone such an expansion, that it now includes the fifth or spiritual kingdom He has worked his way through the four lower kingdoms: mineral, the vegetable, the animal and the human - and has, through meditation and service, expanded his centre of consciousness till it now includes the plane of the spirit
To own; to posses
A famous male painter of the past is often called a master. a portrait by the Dutch master, Vincent Van Gogh. see also old master
Usually refers to the final recording to be used as a source for the mastering process This master is usually a DAT or 1/4" tape With regards to a CD-ROM, the master refers to the disk image that has been written to a Pre Master CD, Exabyte tape of 4mm DAT tape [BACK]
{i} lord, ruler; captain of a ship; principal of a school; owner of a slave or animal; expert practitioner; skilled artist, virtuoso; one who has victory over another; one whose teachings inspire and guide others; title of respect for a young male
1) A control to set the level going out of the console, especially the stereo output to the two track machine in mixdown 2) A term with the same meaning as Sub Master (a control that adjusts the level of a signal mixed together and being sent out to one track of a multitrack recorder) 3) A term with the same meaning as VCA Master (one slide that controls the control voltage sent to several VCA faders) 4) The machine that will be used as a speed reference when synchronizing two or more machines to run together; if the master tape transport changes speed, the other machines synced to it will change speed 5) The original recording, used for making copies 6) To make an original recording which will be used to make commercial copies, especially making a master lacquer (for record manufacturing) or a master compact disc
Institutions offering Masters Degrees typically offer a wide range of baccalaureate programs, and they are committed to graduate education through the Masters Degree A master is a person holding an academic degree higher than a bachelor's but lower than a doctors An intensive masters degree may be completed in one year, though the average duration is between two and three years
If you master something, you learn how to do it properly or you succeed in understanding it completely. Duff soon mastered the skills of radio production Students are expected to master a second language
The director of a number of persons performing a ceremony or sharing a feast
an officer who is licensed to command a merchant ship
If you are master of a situation, you have complete control over it. Jackson remained calm and always master of his passions
have a firm understanding or knowledge of; be on top of; "Do you control these data?"
have dominance or the power to defeat over; "Her pain completely mastered her"; "The methods can master the problems"
an SPI participant that controls data flow to other SPI systems
Physical entity containing an image for duplication or replication (also see Glass Master )
the presiding officer; also, a person holding a similar office in other civic societies
One who uses, or controls at will, anything inanimate; as, to be master of one's time
To be skillful; to excel
If you master a difficult situation, you succeed in controlling it. When you have mastered one situation you have to go on to the next
A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one exercising similar authority
The Personal Account may have several services registered, which are associated with corresponding records (logins) One of these login is chosen to be the Master for the Account (most often this is the login of the service which was registered first or ssNNNN@statserv login, where NNNN is your PIN number) Only Master login is authorized to view the whole set of registered services, to add services, to view financial statistics (current balance, incomes and charges, credit threshold), to print receipt form or invoice for bank payment, view drawn up invoices, request agreement text by post, set client (person or organization) details and contacts, etc Please note that you can use your PIN number instead of login name in login prompt If you want to change the Master for the Account, you will need to specify the password for the login being set as Master This is to prevent problems in case of typo
an audio recording from which copies can be made an authority qualified to teach apprentices directs the work of other someone who holds a master's degree from academic institution an officer who is licensed to command a merchant ship have a firm understanding or knowledge of; be on top of; "Do you control these data?"
a courtesy title of a man; mister
A servant's master is the man that he or she works for. My master ordered me not to deliver the message except in private
presiding officer of a school
The process, and the result, of creating a final version of a track or collection of tracks ready for duplication and release As in, "We're going to master this track tonight " "What have you done with the master?" Back
The employer of a servant
If you say that someone is a master of a particular activity, you mean that they are extremely skilled at it. They appear masters in the art of making regulations work their way. see also past master Master is also an adjective. a master craftsman. a master criminal
A cel or cels are paired with a background from the same film, but they do not appear together in the film at the same moment
The owner of a slave
The controller of a familiar spirit or other supernatural being
be or become completely proficient or skilled in; "She mastered Japanese in less than two years
a combatant who is able to defeat rivals
directs the work of other
The main signal in a device It is what the final signal comes down to
key that secures entrance everywhere
That end of a data channel that downline loads selected parameters to the other end of the same data channel Downline loading makes it possible to control parameter selection from 1 site
To gain the command of, so as to understand or apply; to become an adept in; as, to master a science
One who has attained great skill in the use or application of anything; as, a master of oratorical art
A dog's master is the man or boy who owns it. The dog yelped excitedly when his master opened a desk drawer and produced his leash
The primary copy of a document or collection of documents, or files A master-disk might contain such a collection
Master Cube
Rubik's Revenge
Master Cubes
plural form of Master Cube
Master of Arts
A person holding such a degree
Master of Arts
A postgraduate degree usually in a non-science subject
Master of Science
A degree that usually requires 2-3 years beyond a Bachelor of Science and emphasizes science and scientific applications. The degree is less advanced than a Doctorate degree
Master of the Universe
a media franchise created by the American toy manufacturer Mattel in 1982

Most major companies have stampeded to produce a line of so-called male action figures like Mattel's Masters of the Universe.

Master of the Universe
highly successful business person

The man who once boasted he was master of the universe for making Vivendi a global media giant arrived in less triumphant fashion on Wednesday – through the back door of a Paris court.

Master of the Universe
God

To God, the Supreme Master of the universe, our Creator, the All Holy, All Good, we owe honour, service, obedience, and love.

Master of the Universe
a powerful person

They felt themselves lords and masters of the universe, with power over life and death.

master bedroom
A room in a house, in which the head of the house sleeps
master bedrooms
plural form of master bedroom
master chief petty officer
A non-commissioned officer in the United States Navy and United States Coast Guard, ranking above senior chief petty officer
master chief petty officers
plural form of master chief petty officer
master class
A class, typically in a performing art such as music or drama, in which a teacher listens to and critiques the performance of individual students, one at a time, while the other students look on
master data
Reference data
master data management
A set of processes and tools which centrally and persistently define the non-transactional entities of an organization, with the objective to collect from, and supply to various processes, unique instances of each entity
master gland
The pituitary gland
master glands
plural form of master gland
master key
A key designed to open a set of several locks; a passkey
master keys
plural form of master key
master mariner
A seaman who has qualified to be a captain of a merchant ship

Certificate of Competency for Master Mariner, Class 1.

master mariners
plural form of master mariner
master of ceremonies
someone who acts as a host at a formal event
master of ceremonies
A rapper
master of ceremonies
who conducts a programme of varied entertainment by introducing performers to the audience
master plan
A small-scale graphic outline that shows all the major elements of a project
master plan
A comprehensive document that sets out an overall strategy
master race
Any race of people who consider themselves to be superior to others; especially when applied to Nazi ideology
master seaman
A non-commissioned officer in the Canadian Forces Maritime Command, ranking above leading seaman and below petty officer second class
master seamen
plural form of master seaman
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Air Force, ranking above technical sergeant and below senior master sergeant
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Marine Corps, ranking above gunnery sergeant and below master gunnery sergeant or sergeant major
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Army, ranking above sergeant first class and below sergeant major; equal in grade and pay to a first sergeant
master sergeants
plural form of master sergeant
master spirit
The leading entity; the most important person, the controlling figure

The editor could have been William Davis, a man with the same Teutonic origins as Werner von Braun, although not as funny. Either way, Coren was the master spirit.

master status
A social status that is the primary socially identifying characteristic of an individual, such as being the queen
master tradesman
A skilled and experienced tradesman, especially one who has submitted a masterpiece to his guild
master's
A master's degree
master's degree
A postgraduate degree which aims to assist students in developing a mastery for a particular academic field or profession
master's degrees
plural form of master's degree
master's theses
plural form of master's thesis
master's thesis
A thesis submitted for a master's degree
master-at-arms
A petty officer responsible for law enforcement, antiterrorism, force protection, and expeditionary warfare
master-at-arms
A warrant officer or chief petty officer responsible for discipline aboard a naval ship

Then he was telling us the master at arms comes along with a long cane and he draws out and he flogs the bloody backside off of the poor lad till he yells meila murder.

master-at-arms
A commissioned officer responsible for overseeing all fitness training in subordinate units
Master of Public Health
(Tıp, İlaç) The Master of Public Health (M.P.H.) and the Doctor of Public Health (Dr.PH.) are multi-disciplinary professional degrees awarded for studies in areas related to public health
Master of Research
In the UK, the Master of Research degree is a postgraduate degree available in a range of academic disciplines. The MRes (Masters in Research) is designed to prepare students for doctoral research MRes can also stand for Masters by Research
master craftsman
Skilled artisan, one who is a master in his craft
master production schedule
A master production schedule (MPS) is a plan for individual commodities to produce in each time period such as production, staffing, inventory, etc
master science
The dominant scientific discipline of a historical epoch
master sergeant
(Askeri) A senior noncommissioned officer in the army or air force or marines
master's degree
A master's degree is a postgraduate academic degree awarded after the completion of a program of one to four years in duration
Master of Arts
master's degree in the humanities or social sciences; one who has completed a Master of Arts degree at a college or university
master bedroom
largest bedroom in the house that usually includes a large bathroom and closet as well, parent's suite
master chief petty officer
MCPO, highest noncommissioned rank in the United States Navy or Coast Guard; officer who holds the highest noncommissioned rank in the United States Navy or Coast Guard
master class
An advanced music class taught by an eminent musician
master file
primary file of a computer program which contains the parameters and settings necessary for operation (Computers)
master file
A file that is of a permanent nature, or one that contains all sub- files
master in business
a master's degree in business
master level
The amount of signal that is on the master output of a mixer
master mechanic
head mechanic, chief machinery worker
master of architecture
a degree granted for the successful completion of advanced study of architecture
master of arts in teaching
a master's degree in teaching
master of ceremonies
At events such as formal dinners, award ceremonies, and variety shows, the master of ceremonies is the person who introduces the speakers or performers, and who announces what is going to happen next. someone who introduces guests or performers at a social or public occasion = emcee
master of education
a master's degree in education
master of the situation
one who is in control of a situation
master of theology
a master's degree in theology
master plan
Document that describes, in narrative and with maps, an overall development concept including both present property uses as well as future land development plans
master plan
A document setting forth the concepts and guiding principles for future development of campus facilities and infrastructure
master plan
General plan for the future development of a community
master plan
a long-term outline of a project or government function; "the zoning board adopted a master plan for the new development"
master plan
A comprehensive plan to guide the long-term physical development of a particular area
master plan
(1) A zoning plan for an entire governmental subdivision, (e g , a city) A comprehensive plan to allow a city to grow in an orderly manner, both economically and ecologically (2) A developer’s plan for a multi-phase office park or mixed use development that takes into account all proposed or projected uses, improvements and amenities
master plan
Hanscom Airport Master Plan and Environmental Impact Statement adopted by Massport in 1978 "as its official policy statement regarding the future development and management of Hanscom Field "
master production schedule
a document that defines the goods that specific shops will produce in definite quantities at definite times over a short term planning horizon
master production schedule
Abbreviation: MPS A realistic, detailed, manufacturing plan for which all possible demands upon the manufacturing facilities (such as available personnel, working hours, (management) policy and goals) have been considered and are visualized The MPS is a statement of what the company expects to produce and purchase expressed in selected items, specific quantities and dates
master scheduling
(Ticaret) The process of reviewing a proposed MPS, comparing to stated higher-level production plan, resource availability and management parameters, and firming it and releasing to the rest of the system. The frequency of regenerating and reviewing the MPS, typically weekly, depends on the industry, process flexibility, forecast accuracy and many other factors
master's class
class taught by a famous master
Masters
A person holding a master's degree, as a title
mast
The fruit of forest-trees (beech, oak, chestnut, pecan, &c.;), especially if having fallen from the tree, used as fodder for pigs and other animals
mast
A tall, slim post or tower, usually tapering upward, used to support, for examples, the sails on a ship, flags, floodlights, or communications equipment such as an aerial, usually supported by guy-wires
mast
To supply and fit a mast to a ship
mastered
To reach a high level of competency
mastered
Simple past tense and past participle of master
masterful
Of or pertaining to the manner of a master of an art, technique, profession, or craft; masterly

The brushwork on the skin tones was masterful.

masterful
In the manner of a master; very skillful

The masterful conducting ensured the orchestra gave of their best.

masterful
Having or showing the qualities of a master vis-a-vis a dependent or subordinate; authoritative; domineering

it was that he is so masterful. I found that he wouldn't let me go my own way.

masterfully
In a masterful manner; in an extremely confident and competent manner
masterly
That has been executed in the manner of one who is a master; extremely competently

Her years of experience enabled her to render a masterly performance.

masterly
In a masterful manner; competently

When playing the violin his masterly bowing technique was a joy to hear.

masters
A master's degree
masters
plural form of master
mastership
The state of office of a master
mast
{n} the principal spar in a ship, erected upon the keel, and supporting the yards, sails and rigging, the fruit of beech and oak
masterly
{a} skilful, excellent, imperious, proud
mastership
{n} headship, superiority, skill, a title
Master of
having earned an advanced academic degree (Master of Arts, Master of Science, etc.)
Master of Arts
A Master of Arts degree is the same as an MA degree. an MA
Master of Science
second degree in the sciences, M Sc
Master of Science
A Master of Science degree is the same as an MSc or MS degree. an MS or an M.Sc
Masterly
masterous
Masters
An advanced degree, past BS, before PhD
Masters
Masters Tournament Masters Edgar Lee Masters William Howell and Johnson Virginia Eshelman
mast
The fruit of the oak and beech, or other forest trees; nuts; acorns
mast
A pole, or long, strong, round piece of timber, or spar, set upright in a boat or vessel, to sustain the sails, yards, rigging, etc
mast
the fruit of flowering trees used by wildlife for food
mast
Fruits and seed of shrubs, woody vines, trees, cacti, and other non-herbaceous vegetation available for animal consumption
mast
A vertical spar supporting the booms, gaffs and sails on a sailing vessel,; a spar supporting signal heard and antennae on a fighting ship; the term applied to the hearing of cases of offense against discipline, or for requests, or commendations
mast
A mast may also consist of several pieces of timber united by iron bands, or of a hollow pillar of iron or steel
mast
To furnish with a mast or masts; to put the masts of in position; as, to mast a ship
mast
An upright spar that supports sails and associated rigging
mast
The fruit of forest-trees (beech, oak, chestnut.), especially having dropped from the tree, used as fodder for pigs and other animals
mast
The vertical pole or spar that supports the boom and sails
mast
a vertical spar for supporting sails
mast
Nutlike fruits of trees, such as acorns, beech, and chestnuts Mast is valuable as a source of food for many wildlife species
mast
A radio mast is a tall upright structure that is used to transmit radio or television signals. The nuts of forest trees accumulated on the ground, used especially as food for swine
mast
The masts of a boat are the tall upright poles that support its sails
mast
nuts of forest trees used as feed for swine
mast
A tall, slim structure used to support, for example, the sails on a ship, floodlights or an aerial
mast
Vertical spar that supports sails
mast
The vertical spar that holds up the sails
mast
The upright spar that supports yards and sails
mast
a vertical spar for supporting sails any sturdy upright pole nuts of forest trees used as feed for swine nuts of forest trees (as beechnuts and acorns) accumulated on the ground; used especially as food for swine
mast
any sturdy upright pole
mast
The fruit of trees, shrubs, herbaceous flowering plants, grasses, and grass-likes
mast
Michigan Alcohol Screening Test A 10-15 minute, 24 item (Yes/No) test; self or counselor administrated resulting in one of three categories: no drinking problem, possible problem, alcoholism
mast
A spar or strut to which tie wires or guys are attached for stiffening purposes
mast
The vertical post of a derrick or crane
mast
A vertical spar that supports the sails, boom, and other rigging
mast
Vegetative structures used by wildlife for food For example, acorns by bears
mast
A spar set upright to support rigging and sails
mast
the center pole used to support the sails
mast
Fruits or nuts used as a food source by wildlife Soft mast include most fruits with fleshy coverings, such as persimmon, dogwood seed, or black gum seed Hard mast refers to nuts such as acorns and beech, pecan, and hickory nuts
mast
A pole usually going straight up from the deck (height can be tuned for different body weights), used to attach sail and boom
mast
Nuts accumulated on the forest floor and often serving as food for animals
mast
{i} long pole above the hull of a ship which supports the rigging and sails (Nautical); flagpole; tall post which supports radio or television cables
mast
Nuts, berries, and seeds utilized by wildlife as a food resource
mast
In trees, the mast is the fruit of trees such as oak, beech, hickory, also the seed of pines which are considered as food for different kinds of wildlife such as squirrels, turkeys and deer In plants, fruits such as berries, plums, farkleberries, blackberries and raspberries which are considered wildlife foods
mast
A vertical pole usually made of wood or metal that supports the sails
mast
the fruit of trees suitable as food for livestock and wildlife (Ford-Robertson 1971)
mast
All fruits of trees and shrubs used as fod for wildlife hard mast includes nutlike fruits such as acorns, beechnuts, and hickories,etc Soft masts includes the fleshy fruits of black cherry, dogwood, and serviceberry, etc
mast
nuts of forest trees (as beechnuts and acorns) accumulated on the ground; used especially as food for swine
mast
Fruits or nuts used as a food source by wildlife Soft mast includes most fruits with fleshy coverings, such as persimmon, dogwood seed or black gum seed Hard mast refers to nuts such as acorns, beech, pecan and hickory nuts McLeod - A scraping tool for line construction used in areas where duff is common Mill site - Place where forest products are stored, altered or processed Mineral soil - Soil with properties predominantly of mineral matter and usually less than 20 percent of organic matter Mop up - Extinguishing or removing burning material near control lines, felling snags and in areas that have burned to make it safe or to reduce residual smoke Mulch - Any material placed on the surface of the soil (i e wood chips, shredded bark, leaves) to conserve moisture, control weeds and moderate surface soil temperature
master of arts
a master's degree in arts and sciences
master of science
a master's degree in science
master plan
{f} put together a master plan; improve a community or land by way of a long term plan that harmonizes all the main components
master plan
- A comprehensive long range plan intended to guide growth and development of a community or region  
master plan
a long-term outline of a project or government function; "the zoning board adopted a master plan for the new development
master plan
Plan showing the main project structure
master plan
means the Commissioners duly adopted policies, statements, goals, and interrelated plans for private and public land use, transportation and community facilities documented in text, and maps which are the guide for the County's future development
master