master

listen to the pronunciation of master
İngilizce - Türkçe
usta

Para iyi bir hizmetkar, ancak kötü bir ustadır. - Money is a good servant, but a bad master.

Babam bir yapı ustasıdır. - My father is a master builder.

efendi

Akıl iyi bir uşak fakat kötü bir efendidir. - The mind is a good servant, but a poor master.

Hiçbir insan iki efendiye hizmet edemez. - No man can serve two masters.

{i} sahip

Onlar bu adamın şehrin tüm kapılarını açan, usta bir anahtara sahip olduğunu söylüyor. - They say that that man has a master key which opens all the doors of the city.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

{i} öğretmen

Öğretmen konuyu öğrenmen gerektiğini söyledi. - The teacher said that you need to master the subject.

Köpek öğretmenini tanıyordu. - The dog knew its master.

{f} hakim olmak

İngilizceye hakim olmak zordur. - Mastering English is difficult.

İngilizceye hakim olmak istiyorum. - I'd like to master English.

{i} üstâd

O, hukuk alanında üstad derecesi aldı. - He got a master's degree in law.

Birkaç Zen üstadıyla birlikte yaşadım, hepsi de kediydi. - I have lived with several Zen masters, all of them cats.

{i} hoca
(Denizbilim) süvari
(Askeri) gemi süvarisi
{i} üstat

Üstat, Atinalıları hatırla. - Master, remember the Athenians.

ustabaşı
(Ticaret) gemi kaptanı
baş eğdirmek
başa çıkmak
(Ticaret) becerisini ilerletmiş kimse
iyi bilmek
tam öğrenmek

İsveççeyi tam öğrenmek istiyorum. - I want to master Swedish.

patron
uzmanlaşmak

Yabancı bir dilde uzmanlaşmak zordur. - It's difficult to master a foreign language.

Yabancı bir dilde uzmanlaşmak yıllar alır. - It takes years to master a foreign language.

muallim
mevla
denetimi altına almak
(Ticaret) yüksek lisans sahibi
müdür

1696'da Newton darphane müdürü oldu. 1699'da darphane öğretmeni oldu. - Newton became Warden of the Royal Mint in 1696. He became Master of the Royal Mint in 1699.

yönetici
direktör
işveren
(erkek) öğretmen
kodak reisi
yüksek lisans

İngiltere'de yüksek lisans dereceleri çok yaygın değildir. - Master's degrees in Britain are not very common.

Makine mühendisliğinde yüksek lisans derecem var. - I have a master's degree in mechanical engineering.

en önemli
yenmek
master derecesi

Master derecesini üç yıl önce aldı. - She got her master's degree three years ago.

Üç yıl önce bir master derecesi aldı. - She got a master's degree three years ago.

egemen olmak
baş

Onlar Avrupa sanatının başyapıtlarıdırlar. - They are masterpieces of European art.

Bu film gerçekten ebedi bir başyapıt. - This movie is indeed a timeless masterpiece.

denetim altına almak
asıl
iyice öğren(mek)
(Askeri) GEMİ SÜVARİSİ, KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye ve mayın gemisinin kaptanı. Gemi süvarisi; geminin seyrinden, mürettebatın idaresinden ve yolcu, mürettebat ve yükün selametinden sorumludur. Ayrıca bakınız: "first officer"
{f} iyice öğrenmek, uzmanlaşmak: Sezen's mastered Chinese. Sezen Çinceyi çok iyi öğrendi
{s} esas
{i} küçük bey
{i} İng. erkek öğretmen
{s} ana, temel, esas, asıl, baş
yapı ustası

Babam bir yapı ustasıdır. - My father is a master builder.

{s} ana

Sözde herhangi bir dilin hakimiyetinin anahtarı, kelimeleri ve dilbilgisini bağlama yoluyla hayata geçirmektir. - The key to the so-called mastery of any language is bringing the words and grammar to life through context.

Onlar bu adamın şehrin tüm kapılarını açan, usta bir anahtara sahip olduğunu söylüyor. - They say that that man has a master key which opens all the doors of the city.

{i} örnek
{i} kalıp
{i} kaptan

Kendi kaderinin kaptanısın. - You are the master of your own destiny.

O, curveballda bir kaptandır. - He's a master at the curveball.

Ana Kayıt
{i} akıl hocası
ana anahtar

Lütfen ana anahtarı getir. - Please bring the master key.

master copy teksir kalıbı
{f} öğrenmek

Benim deneyimlerime göre, Fransızca dil bilgisini öğrenmek bir yıl alır. - According to my experience, it takes one year to master French grammar.

Yabancı dil öğrenmek sabır gerektirir. - Mastering a foreign language calls for patience.

master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar
{i} kopya edilecek şey
mumlu kâğıt
{i} ağa
ana,v.iyice öğren: n.hakim
master stroke çok ustalıklı
ana metin
{f} hükmetmek
numune
hakim

İngilizceye hakim olmak zordur. - To master English is difficult.

Bir yıl ya da benzer sürede İngilizceye hakim olmak imkansızdır. - It is impossible to master English in a year or so.

amir
üstesinden gelmek
bey

Dan, Linda'nın cinayetin beyni olduğunu düşünüyor. - Dan thinks that Linda was the mastermind of the murder.

lort
mastır

Tom mühendislik dalında mastır yapmak için çalışıyor. - Tom is working toward a master's degree in engineering.

erkek öğretmen
mast
{i} direk
master sergeant
başçavuş
master budget
(Askeri) ana plan
master copy
orijinal
master copy
asıl
master depot
(Askeri) ana depo
master layout
(Bilgisayar) asıl düzeni
master menu
(Bilgisayar) ana menü
master of his domain
işinin ehli
master page
(Bilgisayar) ana sayfa
master shot
geniş plan
master slave
(Bilgisayar) ağa köle
master volume
(Bilgisayar) ana ses
master çopy
(Ticaret) asıl kopya
Master of Arts
lisansüstü öğrenim görmüş bilimyurdu mezunu
master borer
lağımcı ustası
master builder
yapı ustası
master builder
kalfa
master clock
ana saat
master computer
ana bilgisayar
master connecting rod
ana bağlantı çubuğu
master console
ana konsol
master control desk
ana kumanda masası
master control program
ana denetim bağdarlaması
master control program
ana denetim programı
master control room
ana kumanda odası
master control routine
ana denetim programı
master controller
ana denetici
master copy
orijinal kopya
master copy
ana kuşak
master copy
esas kopya
master cylinder
ana silindir
master data
ana veri
master file
ana kütük
master file
ana dosya
master gain control
ana kazanç kontrolü
master instruction tape
ana komut bandı
master key
maymuncuk
master library tape
ana kitaplık bandı
master mariner
gemi kaptanı
master monitor
ana monitör
master of ceremonies
protokol şefi
master of science
master derecesi
master operating station
ana işletim istasyonu
master oscillator
ana osilatör
master picture monitor
ana resim monitörü
master plan
ana plan

Bizim bir ana planımız vardı. - We had a master plan.

master processor
ana işlemci
master program file
ana program dosyası
master record
ana kayıt
master register
ana kütük
master relay
ana röle
master routine
ana yordam
master shot
büyük plan
master slave system
uydu bilgisayar sistemi
master station
ana istasyon
master stream
ana ırmak
master stroke
ustalıklı iş
master switch
ana şalter
master tape
ana bant
master tempering curve
temel menevişleme eğrisi
master unit
ana birim
master's degree
bilim uzmanlığı
master/slave system
efendi/köle sistemi
Master of Research
Araştırma bazlı yüksek lisans programı
master bedroom
Birden çok yatak odası olan evlerde ana yatak odası
master craftsman
İşinin erbabı usta
master mind
master zihin
master negative film
master negatif film
master of business administration
işletme master
master of ceremonies
karşılayan görevli
master of education
Eğitimin ana
master of martial arts
dövüş ustası
master of science
Fen bilimlerinde master derecesi, yüksek lisans
master password
efendi parola
master pick set
Maymuncuk seti
master production schedule
Ana üretim çizelgesi
master production scheduling
ana üretim çizelgeleme
master program
master programı
master race
üstün ırk
master sergeant
ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ: ABD Kara Ordusunda; yedinci derece bir astsubay. Bu astsubay; rütbece astsubay üstçavuşun üstüdür. Bu terimi; yapılan vazifeye göre geçici bir unvan olarak kullanılan (first sergeant) ve (sergeant major) terimleri ile karıştırmamak lazımdır
master sergeant
ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ: ABD Kara Ordusunda; yedinci derece bir astsubay. Bu astsubay; rütbece astsubay üstçavuşun üstüdür. Bu terimi; yapılan vazifeye göre geçici bir unvan olarak kullanılan (first sergeant) ve (sergeant major) terimleri ile karıştırmamak lazımdır
master shot
geniş plan, büyük plan, uzak çekim, genel çekim
master thesis
Yüksek lisans tezi
master's
master
master's degree
Yüksek lisans derecesi
master's degree
(Eğitim) Lisans üstü derecesi
master-signifier
(Göstergebilim) Başat gösteren

The master signifier is a part of Lacan's symbolic order: the order of Law and language.

Master of Arts
hümaniter bilimlerde master derecesi/yüksek lisans
master air attack plan
(Askeri) ana hava taarruz planı
master bass
(Bilgisayar) ana bas
master budget
(Askeri) ANA BÜTÇE, -PLAN, ANA PLAN
master caution signal
(Askeri) DİKKAT İKAZ İŞARETİ: Çeşitli ikaz işaretlerinin herhangi birinin verilmekte olduğunu göstermek için kullanılan işaret. Ayrıca bakınız: "caution signal"
master class
(Askeri) usta bombardımancı sınıfı
master class diver badge
(Askeri) USTA DALGIÇ BRÖVESİ: Bak. "diver badge"
master curve
ana eğri
master depot
(Askeri) ANA DEPO: Bütün bir harekat alanı veya bunun büyük bir bölgesi için kendisine tahsis edilmiş her sınıf ve tipten ikmal maddelerinin hesabını tutmak ve dağıtımını kontrol etmek sorumluluğu verilmiş bir üs deposu. Ana depo, belirli maddeler için harekat alanı stok kontrol noktası durumundadır
master directory tree
Ana Dizin Ağacı
master diver
(Askeri) USTA DALGIÇ
master film
(Askeri) esas film
master input
(Bilgisayar) asıl giriş
master key
{i} bütün kilitleri açan anahtar
master mason
(İnşaat) duvarcı ustabaşı
master navigation plan
(Askeri) ana seyrüsefer planı
master policy
(Ticaret) grup poliçesi
master scenario events list
(Askeri) ana senaryo faaliyetler listesi
master service sight
(Askeri) AYAR NİŞANGAHI: Diğer nişangahlardaki hataları tespit için kullanılan nişangah
master sets
(Bilgisayar) ana gruplar
master station log; mean sea level
(Askeri) ana merkez kayıt defteri; deniz seviyesine göre yükseklik
master switch
elek. ana anahtar
master tap
ana vida kılavuzu
master's degree
master derecesi
master: body
(Bilgisayar) asıl: gövde
masterful
maharetli
mast
(Askeri) kütük
mast
(Askeri) kule
mast
(Tıp) mast
mast
(Askeri) seren
master of science
(Eğitim) fen bilimleri yüksek lisansı
master plan
master plan
masterful
kazak
masterful
egemen
masterly
mükemmel
masterly
illet
mastership
yönetim
mast
gönder
masterful
dediğini yaptıran
masterful
hakim
masterly
ustaca
mastership
ustalık
mastership
öğretmenlik
mastership
hüküm
Master plan
(Mimarlık) nazım plan
mast
direm
master of science
ana bilim
masterly
ustaca mükemmel
MAST
(Askeri) güvenlik ve trafiğe askeri yardım; seyyar kıyı destek terminali (military assistance to safety and traffic; mobile ashore support terminal)
Master of Arts
edebiyat fakültesi master derecesi
Master of Science
fen bilimlerinde master derecesi/yüksek lisans
mast
before the mast gemi tayfalığı mevkii
mast
{i} kozalak
mast
palamut/direk
mast
(İnşaat) kaldırma sütunu
mast
{i} palamut
mast
palamut veya kayın kozalağı ve kestane gibi ağaç yemişi
mast
bayrak direği
mast
{i} gemi direği

Gemi direği kırıldı ve gemimiz akıntıya kapılıp gitti. - The mast broke and our ship went adrift.

master plan
ana plân

Bizim bir ana planımız vardı. - We had a master plan.

masterful
{s} buyurucu
masterful
masterfulnessamirlik
Türkçe - Türkçe
bakınız yüksek lisans
(Hukuk) Usta; doktora öncesi yüksek lisans düzeyini bitirenlere verilen titr
Bir kayıt işlemindeki esas kopya
MAST
(Osmanlı Dönemi) f. Yoğurt
MASTER PLAN
(Hukuk) Ana plan; uzun vadeli ve geniş çaplı olarak şehrin imarlı bir şekilde gelişmesine ilişkin plan
İngilizce - İngilizce
Prefix to a boy's name

I'm terribly sorry, Master Luke, apologized the droid.

A person holding a master's degree, as a title
A religious teacher, often as an honorific title
A master's degree
The owner of a slave, in some literature
masterful
The original of a document or of a recording

The band couldn't find the master, so they re-recorded their tracks.

The captain of a merchant ship; a master mariner
A master's degree; a type of postgraduate degree, usually undertaken after a bachelor degree

She has a master in psychology.

A parajudicial officer (such as a referee, an auditor, an examiner, or an assessor) specially appointed to help a court with its proceedings

The case was tried by a master, who concluded that the plaintiffs were the equitable owners of the property.

Someone who has control over something or someone
A person holding such a degree

He is a master of marine biology.

main, principal or predominant
original
A courtesy title of a man or a boy; mister. See Master
highly skilled
The primary wide shot of a scene, into which the closeups will be edited later
to learn to a high degree of proficiency
to be a master
A skilled artist
Someone who employs others
to control

Then Elzevir cried out angrily, 'Silence. Are you mad, or has the liquor mastered you? Are you Revenue-men that you dare shout and roister? or contrabandiers with the lugger in the offing, and your life in your hand. You make noise enough to wake folk in Moonfleet from their beds.'.

A tradesman who is qualified to teach apprentices
Owner of an animal or slave

A good master should take good care of his pets.

An expert at something

Mark Twain was a master of fiction.

{v} to conquer, tame, rule, perform
{n} the chief in any place or thing
The owner of a docile brute, especially a dog or horse
A type of shot that establishes a setting for where the scene will take place The typical sequence from a master shot is the master of the room and all who are in it, a two shot of the people talking and then a close up of the one of the characters
A title given by courtesy, now commonly pronounced m&ibreve;ster, except when given to boys; sometimes written Mister, but usually abbreviated to Mr
The final approved print of a commercial, from which duplicates are made for distribution to stations
The Captain of the ship In overall charge of vessel and the companies representative onboard He / She insures that the vessel is legal and makes sure that local , international and company regulations are followed and complied with It is the Captain who usually deals with all shore and port officials The Captain also makes sure that proper logs and official paper work is maintained and completed He / She is also responsible for the well being of the crew and the safety of the ship
The process, and the result, of creating a final version of a track or collection of tracks ready for duplication and release As in, "We're going to master this track tonight " "What have you done with the master?" Back
an authority qualified to teach apprentices
The employer of a servant
The primary copy of a document or collection of documents, or files A master-disk might contain such a collection
One who has attained great skill in the use or application of anything; as, a master of oratorical art
A dog's master is the man or boy who owns it. The dog yelped excitedly when his master opened a desk drawer and produced his leash
To gain the command of, so as to understand or apply; to become an adept in; as, to master a science
That end of a data channel that downline loads selected parameters to the other end of the same data channel Downline loading makes it possible to control parameter selection from 1 site
A cel or cels are paired with a background from the same film, but they do not appear together in the film at the same moment
an original creation i
The owner of a slave
The main signal in a device It is what the final signal comes down to
directs the work of other
a combatant who is able to defeat rivals
The controller of a familiar spirit or other supernatural being
be or become completely proficient or skilled in; "She mastered Japanese in less than two years
key that secures entrance everywhere
A title given to a boy or young man 'Miss' is used for young girls and unmarried women The title given to adult men is Mister (Mr) and to married women Misses (Mrs) Today if a woman does not want to be referred to as married or unmarried she will use Ms
The intelligent power converter (or subsystem) in a master/slave connection Sometimes called a driver, the master power converter contains the feedback loop for the power subsystem, and thus controls output regulation
A male person having another living being so far subject to his will, that he can, in the main, control his or its actions; formerly used with much more extensive application than now
A master's degree can be referred to as a master's. I've a master's in economics. master singer Mawlana Arabic: Our Master animals master of the
The commander of a merchant vessel; usually called captain
someone who holds a master's degree from academic institution
Any device that controls another device; controlled devices are called slaves
A vessel having (so many) masts; used only in compounds; as, a two-master
The person to whom an apprentice is articled
a courtesy title for a boy
Also, a commissioned officer in the navy ranking next above ensign and below lieutenant; formerly, an officer on a man-of-war who had immediate charge, under the commander, of sailing the vessel
get on top of; deal with successfully; "He overcame his shyness"
a participant that has special privileges in the session Master controls the state of the session, approves new session participants or starts applications for other participants The user that started session becomes automatically the master of the session The master status can be transferred to other users back and forth This process is known as floor control
The male head of a school or college
an artist of consummate skill; "a master of the violin"; "one of the old masters"
{s} chief, principal; controlling, ruling; expert, proficient, skilled; superior
A male teacher
The head of a household
a person who has general authority over others
when used in relation to a vessel means any person except a pilot having charge or command of the vessel
an original creation (i e , an audio recording) from which copies can be made
Master Cube
Rubik's Revenge
Master Cubes
plural form of Master Cube
Master of Arts
A person holding such a degree
Master of Arts
A postgraduate degree usually in a non-science subject
Master of Science
A degree that usually requires 2-3 years beyond a Bachelor of Science and emphasizes science and scientific applications. The degree is less advanced than a Doctorate degree
Master of the Universe
highly successful business person

The man who once boasted he was master of the universe for making Vivendi a global media giant arrived in less triumphant fashion on Wednesday – through the back door of a Paris court.

Master of the Universe
a powerful person

They felt themselves lords and masters of the universe, with power over life and death.

Master of the Universe
a media franchise created by the American toy manufacturer Mattel in 1982

Most major companies have stampeded to produce a line of so-called male action figures like Mattel's Masters of the Universe.

Master of the Universe
God

To God, the Supreme Master of the universe, our Creator, the All Holy, All Good, we owe honour, service, obedience, and love.

master bedroom
A room in a house, in which the head of the house sleeps
master bedrooms
plural form of master bedroom
master chief petty officer
A non-commissioned officer in the United States Navy and United States Coast Guard, ranking above senior chief petty officer
master chief petty officers
plural form of master chief petty officer
master class
A class, typically in a performing art such as music or drama, in which a teacher listens to and critiques the performance of individual students, one at a time, while the other students look on
master data
Reference data
master data management
A set of processes and tools which centrally and persistently define the non-transactional entities of an organization, with the objective to collect from, and supply to various processes, unique instances of each entity
master gland
The pituitary gland
master glands
plural form of master gland
master key
A key designed to open a set of several locks; a passkey
master keys
plural form of master key
master mariner
A seaman who has qualified to be a captain of a merchant ship

Certificate of Competency for Master Mariner, Class 1.

master mariners
plural form of master mariner
master of ceremonies
who conducts a programme of varied entertainment by introducing performers to the audience
master of ceremonies
someone who acts as a host at a formal event
master of ceremonies
A rapper
master plan
A small-scale graphic outline that shows all the major elements of a project
master plan
A comprehensive document that sets out an overall strategy
master race
Any race of people who consider themselves to be superior to others; especially when applied to Nazi ideology
master seaman
A non-commissioned officer in the Canadian Forces Maritime Command, ranking above leading seaman and below petty officer second class
master seamen
plural form of master seaman
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Air Force, ranking above technical sergeant and below senior master sergeant
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Marine Corps, ranking above gunnery sergeant and below master gunnery sergeant or sergeant major
master sergeant
A non-commissioned officer in the United States Army, ranking above sergeant first class and below sergeant major; equal in grade and pay to a first sergeant
master sergeants
plural form of master sergeant
master spirit
The leading entity; the most important person, the controlling figure

The editor could have been William Davis, a man with the same Teutonic origins as Werner von Braun, although not as funny. Either way, Coren was the master spirit.

master status
A social status that is the primary socially identifying characteristic of an individual, such as being the queen
master tradesman
A skilled and experienced tradesman, especially one who has submitted a masterpiece to his guild
master's
A master's degree
master's degree
A postgraduate degree which aims to assist students in developing a mastery for a particular academic field or profession
master's degrees
plural form of master's degree
master's theses
plural form of master's thesis
master's thesis
A thesis submitted for a master's degree
master-at-arms
A petty officer responsible for law enforcement, antiterrorism, force protection, and expeditionary warfare
master-at-arms
A commissioned officer responsible for overseeing all fitness training in subordinate units
master-at-arms
A warrant officer or chief petty officer responsible for discipline aboard a naval ship

Then he was telling us the master at arms comes along with a long cane and he draws out and he flogs the bloody backside off of the poor lad till he yells meila murder.

Master of Public Health
(Tıp, İlaç) The Master of Public Health (M.P.H.) and the Doctor of Public Health (Dr.PH.) are multi-disciplinary professional degrees awarded for studies in areas related to public health
Master of Research
In the UK, the Master of Research degree is a postgraduate degree available in a range of academic disciplines. The MRes (Masters in Research) is designed to prepare students for doctoral research MRes can also stand for Masters by Research
master craftsman
Skilled artisan, one who is a master in his craft
master production schedule
A master production schedule (MPS) is a plan for individual commodities to produce in each time period such as production, staffing, inventory, etc
master science
The dominant scientific discipline of a historical epoch
master sergeant
(Askeri) A senior noncommissioned officer in the army or air force or marines
master's degree
A master's degree is a postgraduate academic degree awarded after the completion of a program of one to four years in duration
Master of Arts
master's degree in the humanities or social sciences; one who has completed a Master of Arts degree at a college or university
master bedroom
largest bedroom in the house that usually includes a large bathroom and closet as well, parent's suite
master chief petty officer
MCPO, highest noncommissioned rank in the United States Navy or Coast Guard; officer who holds the highest noncommissioned rank in the United States Navy or Coast Guard
master class
An advanced music class taught by an eminent musician
master file
primary file of a computer program which contains the parameters and settings necessary for operation (Computers)
master file
A file that is of a permanent nature, or one that contains all sub- files
master in business
a master's degree in business
master level
The amount of signal that is on the master output of a mixer
master mechanic
head mechanic, chief machinery worker
master of architecture
a degree granted for the successful completion of advanced study of architecture
master of arts in teaching
a master's degree in teaching
master of ceremonies
At events such as formal dinners, award ceremonies, and variety shows, the master of ceremonies is the person who introduces the speakers or performers, and who announces what is going to happen next. someone who introduces guests or performers at a social or public occasion = emcee
master of education
a master's degree in education
master of the situation
one who is in control of a situation
master of theology
a master's degree in theology
master plan
(1) A zoning plan for an entire governmental subdivision, (e g , a city) A comprehensive plan to allow a city to grow in an orderly manner, both economically and ecologically (2) A developer’s plan for a multi-phase office park or mixed use development that takes into account all proposed or projected uses, improvements and amenities
master plan
a long-term outline of a project or government function; "the zoning board adopted a master plan for the new development"
master plan
A document setting forth the concepts and guiding principles for future development of campus facilities and infrastructure
master plan
Hanscom Airport Master Plan and Environmental Impact Statement adopted by Massport in 1978 "as its official policy statement regarding the future development and management of Hanscom Field "
master plan
A comprehensive plan to guide the long-term physical development of a particular area
master plan
General plan for the future development of a community
master plan
Document that describes, in narrative and with maps, an overall development concept including both present property uses as well as future land development plans
master production schedule
Abbreviation: MPS A realistic, detailed, manufacturing plan for which all possible demands upon the manufacturing facilities (such as available personnel, working hours, (management) policy and goals) have been considered and are visualized The MPS is a statement of what the company expects to produce and purchase expressed in selected items, specific quantities and dates
master production schedule
a document that defines the goods that specific shops will produce in definite quantities at definite times over a short term planning horizon
master scheduling
(Ticaret) The process of reviewing a proposed MPS, comparing to stated higher-level production plan, resource availability and management parameters, and firming it and releasing to the rest of the system. The frequency of regenerating and reviewing the MPS, typically weekly, depends on the industry, process flexibility, forecast accuracy and many other factors
master's class
class taught by a famous master
Masters
A person holding a master's degree, as a title
mast
The fruit of forest-trees (beech, oak, chestnut, pecan, &c.;), especially if having fallen from the tree, used as fodder for pigs and other animals
mast
A tall, slim post or tower, usually tapering upward, used to support, for examples, the sails on a ship, flags, floodlights, or communications equipment such as an aerial, usually supported by guy-wires
mast
To supply and fit a mast to a ship
mastered
To reach a high level of competency
mastered
Simple past tense and past participle of master
masterful
Having or showing the qualities of a master vis-a-vis a dependent or subordinate; authoritative; domineering

it was that he is so masterful. I found that he wouldn't let me go my own way.

masterful
In the manner of a master; very skillful

The masterful conducting ensured the orchestra gave of their best.

masterful
Of or pertaining to the manner of a master of an art, technique, profession, or craft; masterly

The brushwork on the skin tones was masterful.

masterfully
In a masterful manner; in an extremely confident and competent manner
masterly
That has been executed in the manner of one who is a master; extremely competently

Her years of experience enabled her to render a masterly performance.

masterly
In a masterful manner; competently

When playing the violin his masterly bowing technique was a joy to hear.

masters
A master's degree
masters
plural form of master
mastership
The state of office of a master
mast
{n} the principal spar in a ship, erected upon the keel, and supporting the yards, sails and rigging, the fruit of beech and oak
masterly
{a} skilful, excellent, imperious, proud
mastership
{n} headship, superiority, skill, a title
Master of
having earned an advanced academic degree (Master of Arts, Master of Science, etc.)
Master of Arts
A Master of Arts degree is the same as an MA degree. an MA
Master of Science
A Master of Science degree is the same as an MSc or MS degree. an MS or an M.Sc
Master of Science
second degree in the sciences, M Sc
Masterly
masterous
Masters
An advanced degree, past BS, before PhD
Masters
Masters Tournament Masters Edgar Lee Masters William Howell and Johnson Virginia Eshelman
mast
To furnish with a mast or masts; to put the masts of in position; as, to mast a ship
mast
An upright spar that supports sails and associated rigging
mast
The fruit of forest-trees (beech, oak, chestnut.), especially having dropped from the tree, used as fodder for pigs and other animals
mast
The vertical pole or spar that supports the boom and sails
mast
nuts of forest trees (as beechnuts and acorns) accumulated on the ground; used especially as food for swine
mast
a vertical spar for supporting sails
mast
Nutlike fruits of trees, such as acorns, beech, and chestnuts Mast is valuable as a source of food for many wildlife species
mast
A mast may also consist of several pieces of timber united by iron bands, or of a hollow pillar of iron or steel
mast
A vertical spar supporting the booms, gaffs and sails on a sailing vessel,; a spar supporting signal heard and antennae on a fighting ship; the term applied to the hearing of cases of offense against discipline, or for requests, or commendations
mast
Fruits and seed of shrubs, woody vines, trees, cacti, and other non-herbaceous vegetation available for animal consumption
mast
the fruit of flowering trees used by wildlife for food
mast
A pole, or long, strong, round piece of timber, or spar, set upright in a boat or vessel, to sustain the sails, yards, rigging, etc
mast
Fruits or nuts used as a food source by wildlife Soft mast includes most fruits with fleshy coverings, such as persimmon, dogwood seed or black gum seed Hard mast refers to nuts such as acorns, beech, pecan and hickory nuts McLeod - A scraping tool for line construction used in areas where duff is common Mill site - Place where forest products are stored, altered or processed Mineral soil - Soil with properties predominantly of mineral matter and usually less than 20 percent of organic matter Mop up - Extinguishing or removing burning material near control lines, felling snags and in areas that have burned to make it safe or to reduce residual smoke Mulch - Any material placed on the surface of the soil (i e wood chips, shredded bark, leaves) to conserve moisture, control weeds and moderate surface soil temperature
mast
A radio mast is a tall upright structure that is used to transmit radio or television signals. The nuts of forest trees accumulated on the ground, used especially as food for swine
mast
The masts of a boat are the tall upright poles that support its sails
mast
The vertical spar that holds up the sails
mast
The upright spar that supports yards and sails
mast
Vegetative structures used by wildlife for food For example, acorns by bears
mast
a vertical spar for supporting sails any sturdy upright pole nuts of forest trees used as feed for swine nuts of forest trees (as beechnuts and acorns) accumulated on the ground; used especially as food for swine
mast
any sturdy upright pole
mast
Vertical spar that supports sails
mast
The fruit of trees, shrubs, herbaceous flowering plants, grasses, and grass-likes
mast
Michigan Alcohol Screening Test A 10-15 minute, 24 item (Yes/No) test; self or counselor administrated resulting in one of three categories: no drinking problem, possible problem, alcoholism
mast
A spar or strut to which tie wires or guys are attached for stiffening purposes
mast
A tall, slim structure used to support, for example, the sails on a ship, floodlights or an aerial
mast
The vertical post of a derrick or crane
mast
A vertical spar that supports the sails, boom, and other rigging
mast
A spar set upright to support rigging and sails
mast
the fruit of trees suitable as food for livestock and wildlife (Ford-Robertson 1971)
mast
the center pole used to support the sails
mast
Fruits or nuts used as a food source by wildlife Soft mast include most fruits with fleshy coverings, such as persimmon, dogwood seed, or black gum seed Hard mast refers to nuts such as acorns and beech, pecan, and hickory nuts
mast
A pole usually going straight up from the deck (height can be tuned for different body weights), used to attach sail and boom
mast
Nuts accumulated on the forest floor and often serving as food for animals
mast
{i} long pole above the hull of a ship which supports the rigging and sails (Nautical); flagpole; tall post which supports radio or television cables
mast
Nuts, berries, and seeds utilized by wildlife as a food resource
mast
In trees, the mast is the fruit of trees such as oak, beech, hickory, also the seed of pines which are considered as food for different kinds of wildlife such as squirrels, turkeys and deer In plants, fruits such as berries, plums, farkleberries, blackberries and raspberries which are considered wildlife foods
mast
A vertical pole usually made of wood or metal that supports the sails
mast
nuts of forest trees used as feed for swine
mast
All fruits of trees and shrubs used as fod for wildlife hard mast includes nutlike fruits such as acorns, beechnuts, and hickories,etc Soft masts includes the fleshy fruits of black cherry, dogwood, and serviceberry, etc
mast
The fruit of the oak and beech, or other forest trees; nuts; acorns
master of arts
a master's degree in arts and sciences
master of science
a master's degree in science
master plan
{i} general plan, plan that provides extensive instruction, plan designed to attain an objective; long range plan; long range government operation
master plan
A retirement plan, including a plan covering self-employed individuals, that is made available by a sponsoring organization such as a bank, an insurance company, a mutual fund, or a stock brokerage firm for adoption by employers
master plan
A master plan is a clever plan that is intended to help someone succeed in a very difficult or important task. the master plan for the reform of the economy. A plan giving comprehensive guidance or instruction. a detailed plan for controlling everything that happens in a complicated situation
master plan
General plan for zoning
master plan
A defined benefit or defined contribution employee benefit plan that has been prepared by a sponsoring organization and provides a single trust account in which all adopting employers must invest their plan contributions; the sponsoring organization must have the plan approved by the Internal Revenue Service See also Prototype Plan
master