amount

listen to the pronunciation of amount
İngilizce - Türkçe
tutar

Senet tutarı 500 dolar. - The bill amounts to 500 dollars.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 3 milyar dolar tutarındaydı. - Foreign direct investments in China amounted to $3 billion last year.

miktar

Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım - I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument.

Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil. - The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all.

{f} anlamına gelmek
{f} toplama ulaşmak
{i} önem

O önemli miktarda bir para. - It's a substantial amount of money.

Seyahat etmek önemli miktarda kirliliğe neden olur. - Travelling causes a significant amount of pollution.

faizle beraber anaparanın yekunu
{f} toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to
{f} sonuca varmak
amount brought forward nakli yekun
hulasa
{i} değer

Öneriniz emir değerindedir. - Your suggestion amounts to an order.

{f} ifade etmek
{i} toplam

Harcadığın toplam para miktarı nedir? - What is the total amount of money you spent?

Hesabın toplam tutarı nedir? - What's the total amount of the bill?

{f} eşit olmak
{f} ile eşanlamlı olmak: It amounts to the same thing. Aynı kapıya çıkar
(Hukuk) meblağ
(Ticaret) bedel
varmak

Onun borçları 2,000 dolara varmaktadır. - His debts amount to $2,000.

ölçü

Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum. - Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition.

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

olmak
yekun
kadar

Gerçekten veraset vergisinin ne kadar tutacağını merak ediyorum. - I really wonder how much the inheritance tax will amount to.

Gümüş paranın miktarı ne kadar büyük olursa, rüşvet o kadar büyük olur. - The larger the amount of silver, the larger the amount of corruption.

(Ticaret) borç

O, çok miktarda para borçluydu. - He owed large amounts of money.

Onun borçları 100,000 yene ulaştı. - His debts amount to 100,000 yen.

nicelik
amount to
(Fiili Deyim ) -e varmak , miktar , meblağ
amount of
miktarı

Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil. - The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all.

Harcadığın paranın miktarı nedir. - What is the amount of money you spend?

amount to
kadar et
amount billed
faturalanan miktar
amount invoiced
faturalanan miktar
amount paid
ödenmiş miktar
amount paid
ödenen miktar
amount spent
harcanmış miktar
amount to
baliğ olmak
amount to
anlamına gelmek
amount to be paid
ödenecek miktar
amount to be paid
ödenecek tutar
amount used
kullanılan miktar
amount of precipitation
yağış miktarı
amount of rainfall
yağış miktarı
amount of settling
oturma miktarı
amount of shrinkage
çekme miktarı
amount to
etmek
amount to
olmak
amount to
varmak

Onun borçları 2,000 dolara varmaktadır. - His debts amount to $2,000.

amount to on average
ortalamada ol
amount brought forward
nakli yekün
amount consumed
miktarda tüketilen
amount field
miktar alan
amount of
miktarın

Bir ressamın kalitesi taşıdığı geçmiş miktarına bağlıdır. - The quality of a painter depends on the amount of past he carries with him.

Yediğim etin miktarını azalttım. - I've reduced the amount of meat I eat.

amount of compensation
tazminat miktarı
amount of information
bilgi miktarı
amount of the order
sipariş miktarı
amount of time, length of time
zaman miktarı, süresi uzunluğu
amount overdue
miktar gecikmiş
amount received
miktarda alınan
amount stated
miktarı belirtilen
amount carried forward
(isim)kli yekun, toplam aktarım
amount carried forward
toplam aktarım
amount carried forward
nakli yekun
amount column
(Ticaret) meblağ sütunu
amount gcr
(Bilgisayar) gcr miktarı
amount of a compensation
(Avrupa Birliği) tazminatın tutarı
amount of alcohol
(Tekstil) alkol miktarı
amount of breakage
yaprak bütünlüğü
amount of business
(Ticaret) iş miktarı
amount of damage
(Sigorta) hasar miktarı
amount of discharge
(Çevre) çıkan su miktarı
amount of indemnity
(Kanun) tazminat tutarı
amount of insurance
(Ticaret) sigorta meblağı
amount of mixing
karma miktarı
amount of mixing
karıştırma miktarı
amount of penalty
(Kanun) ceza miktarı
amount of sediment
çökel miktarı
amount of settling
oturma büyüklüğü
amount of shrinkage
büzülme miktarı
amount of stock
(Ticaret) stok miktarı
amount of vibration time
vibrasyon süresi
amount of work
iş miktarı
amount of yield
yenilme niceliği
amount of yield
verim niceliği
amount of yield
randıman miktarı
amount payable
ödenecek meblağ
amount per month
aylık miktar
amount per share
(Ticaret) hisse başına tutar
amount per use
(Bilgisayar) miktar kullanım
amount recoverable
(Ticaret) geri kazanılabilir tutar
amount recoverable
(Ticaret) geri kazanılabilir değer
amount to the same thing
(deyim) aynı kapıya çıkmak
amounting
{f} kadar et
amounts
meblağ
cloud amount
(Askeri) BULUT MİKTARI: Gökyüzünün bulutlarla kaplı kısmı. Gökyüzünün kapalı kısmının kesri olarak ifade edilir
amount due
alacak miktarı
amount to
bulmak
amount to
tutmak
amount to
gelmek
amounting
kadar
carrying amount
(Ticaret) net defter değeri
corresponding amount
(Kanun) mütekabil tutar
currency code amount
bedel miktarı
debt amount
borç miktarı
excess amount
(Ticaret) fazla meblağ
expense amount
harcama miktarı
gross amount
(Ticaret) brüt miktar
investment amount
(Ticaret) yatırım tutarı
payment amount
ödeme miktarı
payment amount
ödeme tutarı
pledge amount
(Bilgisayar) bağış miktarı
sufficient amount
yeterli miktar
theoretical amount
kuramsal değer
total amount
(Ticaret) genel toplam
whole amount
(Turizm) tutarın tamamı
a large amount of
çok miktarda
deficient amount
gerekli miktar
deficient amount
açık
double the amount
miktarı ikiye katlamak
face amount
üzerinde yazılı meblağ
face amount certificate company
itibari kıymet
invoice amount
fatura bedeli
large amount
çok miktar

Senin planın çok miktarda para gerektirir. - Your plan requires a large amount of money.

Develer hörgüçlerinde çok miktarda yağ depolayabilir. - A camel can store a large amount of fat in the hump on its back.

limited amount
sınırlı miktar
Amounts
tutarlar
He will amount to something
Başarılı bir adam olacak
The amount
miktaru
a small amount of
az miktarda
according to amount
göre miktar
aggregate amount
toplam miktar
amounting
{i} miktarında
amounts
miktarlar

Erkekler ve kadınlar bir gecede büyük miktarlarda para yaptı. - Men and women made huge amounts of money overnight.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

appropriate amount
yeterli miktar
carrying amount
amortisman çıktıktan sonra kalan değer
certain amount of safety
emniyet miktar
considerable amount of
önemli miktarda
excess amount of water in the blood
kan su aşırı miktarda
face amount certificate company
itibarı kıymet
great amount of
büyük miktarda
increase by a large amount
büyük miktarda artış
loan amount
Kredi miktarı, borçlanılan meblağ
sharp ache, great amount of pain
keskin ağrı, ağrı büyük miktarda
tax eligible amount
vergilendirilebilen tutar
İngilizce - İngilizce
To total or evaluate

It amounts to three dollars and change.

The total, aggregate or sum of material. Not applicable to discrete numbers or units or items
A quantity or volume

The dogs need different amounts of food.

To succeed or have value

He was a pretty good student, but never amounted to much professionally.

{n} the sum total, whole, result, upshot
{v} to rise in value, come, increase
a quantity of money; "he borrowed a large sum"; "the amount he had in cash was insufficient"
a quantity obtained by addition
be tantamount or equivalent to; "Her action amounted to a rebellion"
The entry fee amount to participate in the race The entry fee is often based upon when the entry form is submitted
how much there is of something that you can quantify
Amount purchased or sold in Gift Fund Pools as a result of a contribution or miscellaneous activity
The estimated cost of the project
The data element of the strip code/ACCS used for recording the amount of a transaction in US Dollars All source documents should show the amount of a transaction in the local currency, the conversion rate, and the US dollar equivalent But only the US dollar equivalent should be a part of the strip code
n [quantity] jumlah
Financed The agreed-upon sale price of a vehicle plus any charges for taxes, title, license fees, service contracts and insurance - less any down payment and/or net trade-in allowance This is the amount which is subject to finance charges
n the number, size or weight of anything
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000"
develop into; "This idea will never amount to anything"; "nothing came of his grandiose plans"
A numerical field in the Detail Inventory Table which can be totaled
(FINANCIAL OBLIGATION ITEM)
The effect, substance, value, significance, or result; the sum; as, the amount of the testimony is this
how much of something is available; "an adequate amount of food for four people" be tantamount or equivalent to; "Her action amounted to a rebellion
To go up; to ascend
The sum total of two or more sums or quantities; the aggregate; the whole quantity; a totality; as, the amount of 7 and 9 is 16; the amount of a bill; the amount of this year's revenue
To signify; to amount to
The number of elements in a set
The total, aggregate or sum of a number of items, numbers or material
{f} total, come to -; become
To rise or reach by an accumulation of particular sums or quantities; to come (to) in the aggregate or whole; with to or unto
how much of something is available; "an adequate amount of food for four people"
be tantamount or equivalent to; "Her action amounted to a rebellion
The amount of something is how much there is, or how much you have, need, or get. He needs that amount of money to survive I still do a certain amount of work for them Postal money orders are available in amounts up to $700
To rise, reach, or extend in effect, substance, or influence; to be equivalent; to come practically (to); as, the testimony amounts to very little
If something amounts to a particular total, all the parts of it add up to that total. Consumer spending on sports-related items amounted to £9.75 billion
{i} quantity; sum
amount at risk
The difference between the face amount of a Whole Life Insurance contract and the cash value which it has built up The net amount at risk declines throughout the life of the contract, while the policy reserve increases along with the cash value It is the amount the insurer would have to draw from its own funds rather than the policy reserve were the contract to become a death claim (LI)
amount at risk
(Montant assuré) This term comprises the amount of insurance effected on any property by a company, irrespective of whether such amount is equal or otherwise to the actual value of the property
amount at risk
The difference between the face value of a policy and its accrued cash value at a given time In other words, the amount over and above what the member has contributed in the way of cash value toward the payment of his or her own claim Since the value increases each year, the net amount at risk decreases and finally reaches zero when the cash value becomes the face value At that time, the policy is said to mature or endow
amount due
The current principal amount due on the loan This amount does not include any attorney or public trustee fees that are added in upon the cure, sale, or redemption of the property
amount due
Generally, the minimum monthly payment you must make, not the total amount you owe
amount due
The minimum monthly payment you must make
amount of claim
total amount demanded in a trial
amount of money
{i} sum of money, quantity of money
amount of money
a quantity of money; "he borrowed a large sum"; "the amount he had in cash was insufficient"
amount of precipitation
amount of rain which has fallen in a given period of time
amount to
add up to, came up to
amount to
If you say that one thing amounts to something else, you consider the first thing to be the same as the second thing. The confessions were obtained by what amounts to torture
amount.
slice
notional amount
A nominal amount of a financial instrument that is used to calculate payments made on that instrument, especially for instruments that do not have a well-defined face value or par value
huge amount
very large amount, awesome quantity, huge sum
amounted
Simple past and past participle of amount
amounting
present participle of amount
amounts
plural of amount
amounts
third-person singular of amount
amount

  Heceleme

  a·mount

  Türkçe nasıl söylenir

  ımaunt

  Telaffuz

  /əˈmount/ /əˈmaʊnt/

  Etimoloji

  [ &-maunt ] (intransitive verb.) 14th century. From Middle English amounten (“to mount up to, come up to, signify”) Old French amounter (“to amount to”) amunt, amont (“uphill, upward”), prop. prep. phr. a mont (“toward or to a mountain or heap”) Latin ad montem ad (“to”) + montem, accusative of mons (“mountain”).

  Ortak Eşdizimliler

  amount of, amount to, amount due

  Videolar

  ... the limitation in the amount of information we have ...
  ... I'm sorry, no amount of mind-body medicine ...