stress

listen to the pronunciation of stress
İngilizce - Türkçe
{i} stres

Tom'un işi aşırı stress yaratıyor. - Tom's job creates extreme stress.

Nancy aşırı stress altındadır. - Nancy is stressed out.

{f} vurgulamak

Bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to stress this point.

Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum. - I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.

{f} önemle belirtmek
{i} gerginlik
zorlanma
yükleme
{i} zorlama
üzerinde durmak
üzerine basmak
bunalım
baskı

Ben baskı hissediyorum. - I'm feeling stressed.

Yoshida, baskı yapma. - Yoshida, don't stress.

sıkıntı
gerilim

O, gerilimle başa çıkamıyor. - She is unable to cope with stress.

Tom Mary'ye John'un gerçekten gerilim altında olduğunu söyledi. - Tom told Mary that he thought John was really stressed out.

vurgu

Bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to stress this point.

Ben konuyu vurguladım. - I stressed the point.

önem

Dakik olmanın önemine vurgu yaptı. - He laid stress on the importance of being punctual.

Öğretmen günlük çalışmanın önemini vurguladı. - The teacher stressed the importance of daily practice.

vurgu koymak
önem vermek
{f} zorlan

Tom stresle baş etmekte zorlandığını söylüyor. - Tom says he's having trouble coping with the stress.

belirtmek
etki

Stresin sağlığınız üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olabilir. - Stress can have an enormous negative impact on your health.

Stres topları çok etkilidir. - Stress balls are very effective.

{i} vurgulama

Sonuçların aynı olmadığını vurgulamak önemlidir. - It is important to stress that the consequences are not the same.

Tarifeleri blok olarak kontrol etmenin ülke ülke kontrol etmekten daha uygun olduğunu vurgulamak istiyorum. - I would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.

tazyik
tazyik etmek
önemle üstünde durmak
stres,v.zorlan: n.zorlama
vurgu/bas
kuvvet
{f} sıkıştırmak
{f} baskı yapmak
{i} gerilme
{f} tonlamak
ehemmiyet
{i} basınç
{i} tonlama
tansiyon
germek
germe
itki
vurgu yapmak
stresm
stress at break
kopma gerilimi
stress curve
gerilme eğrisi
stress tensor
gerilme tansörü
stress analysis
gerilme analizi
stress bolt
stres cıvata
stress corrosion
gerilim korozyonu, gerilimli yenim
stress corrosion cracking
gerilim korozyonu çatlaması, gerilimli yenim çatlaması
stress diagram
gerilim diyagramı, gerilim çizgesi
stress easily
kolaylıkla strese girmek
stress fracture
stres kırığı
stress free
stressiz
stress in compression
sıkışmadaki gerilme
stress mark
stres işareti
stress out
Stres altında olmak

You have been so stressed out lately. You rreally need to take a long vacation!.

stress ration
stres tayin
stress reaction
stres reaksiyonu
stress relief annealing
gerilim giderme tavlamasi
stress relieving
gerilim giderme
stress response
stres tepkisi
stress rupture test
gerilim kopma deneyi
stress shield
kemiğin içine yerleştirilen implantların, o bölgedeki kemik yoğunluğunu azaltarak, kemiğin gerilme direncini düşürmesi
stress to
stres
stress-coping
Stresle başa çıkma
stress-free
stressiz
stress-related
Strese bağlı
stress-related illness
Strese bağlı hastalık
stress-strain
gerilme-deformasyon
stress-strain
(Mühendislik) Gerilme-gevşeme
stress accent
(Dilbilim) yoğunluk vurgusu
stress circle
mohr dairesi
stress circle
gerilme dairesi
stress concentration factor
gerilme yığılması katsayısı
stress control
gerilme kontrolü
stress corrosion cracking
(Nükleer Bilimler) gerilim korozyon çatlağı
stress diagram
gerilim diyagramı
stress diagram
gerilim çizgesi
stress diagram
gerilme diyagramı
stress disease
stres hastalığı
stress distribution
gerilme dağılımı
stress drop
(Çevre) stres yitimi
stress elipsoid
gerilme elipsoyidi
stress field
(Çevre) stres alanı
stress field
gerilme alanı
stress gage
gerilme ölçme aleti
stress group
(Dilbilim) vurgu kümesi
stress here
şunu vurgulamak istiyorum
stress intensity
gerilme yoğunluğu
stress loos
gerilme kaybı
stress out
aşırı strese girmek
stress path
gerilme rotası
stress path
gerilme yolu
stress pulse
(Dilbilim) vurgu atışı
stress puppy
stres küpü
stress ratio
gerilme oran
stress region
gerilme bölgesi
stress related
stresle bağlantılı
stress related
stres kaynaklı
stress relaxation
gerilme boşalması
stress relief
(Telekom) gerginlik atma
stress relief
gerilme azaltma
stress state
gerilme durumu
stress theory
(Pisikoloji, Ruhbilim) stres teorisi
stress trajectory
gerilme yörüngesi
stress 
(Pisikoloji, Ruhbilim) stres 
sturm and stress period
Sturm ve stres dönemi
state of stress
gerilme durumu
static stress
statik gerilme
static stress
duruk gerilme
stressful
stresli

Bu gerçekten stresli. - It's really stressful.

Bu stresli bir durumdur. - This is a stressful situation.

stressful
gergin
bearing stress
taşıma gerilmesi
bond stress
aderans gerilmesi
compressive stress
(Jeoloji) sıkışma
compressive stress
(İnşaat,Teknik) basınç gerilmesi
degree of stress
(Dilbilim) vurgu derecesi
drying stress
(Gıda) kuruma gerilimi
effective stress
(Çevre) etkin stres
effective stress
(Jeoloji,Teknik) etkin gerilme
effective stress
(Jeoloji) etkin gerilim
engineering stress
(İnşaat) görünen gerilme
inherent stress
iç gerilme
intensity of stress
gerilmenin büyüklüğü
internal stress
iç gerilim
job stress
iş stresi
normal stress
yüzeye dik gerilim
normal stress
(Dilbilim) olağan vurgu
plane stress
(İnşaat) düzlemsel gerilme
plane stress
düzlem gerilme
principal stress
(İnşaat) asal gerilme
principle stress
(Jeoloji) asal gerilme
reduction of stress
gerilmenin azaltılması
settlement stress
oturma gerilmeleri
shear stress
kesme gerilmesi
soil stress
zemin gerilmesi
stress test
(Pisikoloji, Ruhbilim) stres testi
stress test
(Tıp) gerilim
stressed
gerilimli
stressed
gerilim altında
stressed
vurgulanan
stressed
gerilmiş
stressed
vurgulanmış
stressed
(Dilbilim) vurgu

Ben konuyu vurguladım. - I stressed the point.

Vladimir Putin vurguladı, ancak bugün başka bir durumdur. - However, stressed Vladimir Putin, today is another situation.

tensile stress
çekme gerilimi
tensile stress
çekme zorlaması
true stress
(İnşaat) gerçek gerilme
word stress
(Dilbilim) sözcük vurgusu
yield stress
(Gıda) akma gerilimi
yield stress
(Gıda) akma sınırı
admissible stress
kabul edilebilir gerilme
allowable stress
kabul edilebilir gerilme
alternating stress
alternatif gerilme
anisotropic stress change
anizotrop gerilme değişimi
applied stress
uygulanmış gerilme
axial stress
eksenel gerilme
bending stress
eğilme gerilmesi
boundary stress condition
sınır gerilme şartı
buckling stress
flambaj gerilmesi
compression stress
sıkışma gerilmesi
compressive stress
sıkıştırıcı zorlama
crack due to thermal stress
ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
critical shearing stress
kritik kesme gerilmesi
critical stress
kritik gerilme
crushing stress
ezilme gerilmesi
dielectric stress
dielektrik zorlanma
elastic stress
esnek gerilim
initial stress
ilk gerilim
internal stress
iç gerilme
mean stress
ortalama gerilim
physical stress
fiziksel basınç
sentence stress
cümle vurgusu
stressed
{f} vurgula

Şehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı. - He stressed the convenient aspects of city life.

Konuşmasında vurguladığı her ifadeyi not aldım. - I wrote down every phrase in his speech that he stressed.

stressed
vurgulu

Esperanto'da sondan bir önceki hece vurguludur. - In Esperanto, the penultimate syllable is stressed.

tensile stress
çekme gerilmesi
thermal stress
ısıl gerilme
word stress
kelime vurgusu
acute stress disorder
Akut stres bozukluğu
breaking stress
kırılma gerilmesi
combat stress
savaş stresi
contact stress
iletişim stres
critical shear stress
kritik kesme gerilmesi
de-stress
Stresini gidermek, rahatlatmak
deal with stress
stresin üstesinden gelmek
external stress
dış gerilme
heat stress
işi stresi
minimum tensile stress
kopma sınır gerilmesi
normal stress
normal gerilme
osmotic stress
Ozmotik basınç
over stress
stres üzerinde
oxidative stress
oksidatif stres
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) Tıravma sonrası sitres bozukluğu
proof stress
deneme gerilmesi, zorlama gerilimi
relieve stress
stresi dindirmek
relieve stress
stresi hafifletmek

some scientists think that sleep helps the body to grow and to relieve stress.

residual stress
(Mühendislik) artık gerilme
residual stress
artık gerginlik
response to stress
yanıt stres
secondary stress
tali gerilme
shear stress
(Teknoloji) kayma gerilimi
shear stress
Kayma gerilmesi
shift of stress
stres vardiya
stressed
vurgula(mak)
terminal stress
son hecedeki vurgu, son hece vurgusu
thermal stress
ışıl gerilme
torsional stress
burulma zorlaması, buru zorlaması
triaxial stress
üçeksenli gerilme
unit stress
birim gerilme
yield stress
akma gerilmesi, sünme gerilmesi
yield stress
Esneme gerililimi
stress test
zorlama testi
stress test
gerilim testi
stressed
vurgula
stresses
gerilme çizgileri
İngilizce - İngilizce
To emphasise (a point) in an argument or discussion

I must stress that this information is given in strict confidence.

The internal distribution of force per unit area (pressure) within a body reacting to applied forces which causes strain or deformation and is typically symbolised by σ
To apply force to (a body or structure) causing strain
externally applied to a body which cause internal stress within the body
Emotional pressure suffered by a human being or other animal

Go easy on him, he's been under a lot of stress lately.

To emphasise (a syllable of a word)

“Emphasis” is stressed on the first syllable, but “emphatic” is stressed on the second.

Emphasis placed on words in speaking
The emphasis placed on a syllable of a word

Some people put the stress on the first syllable of “controversy”; others put it on the second.

To apply emotional pressure to (a person or animal)
To emphasise (words in speaking)
Emphasis placed on a particular point in an argument or discussion (whether spoken or written)
{n} force, violence, dependance, storm
Jones emphasizes exercise in addition to a change in diet
any experience that taxes an individual's energy or well-being; stress may be physical, mental, or emotional
The Pali term dukkha, which is traditionally translated in the commentaries as, "that which is hard to bear", is notorious for having no truly adequate equivalent in English, but stress - in its basic sense as a strain on body or mind - seems as close as English can get In the Canon, dukkha applies both to physical and to mental phenomena, ranging from the intense stress of acute anguish or pain to the innate burdensomeness of even the most subtle mental or physical fabrications
a syllable uttered in a higher pitch than others The language determines how English words are stressed, but sentence structure, semantics, and metre can alter that encoding
Distress
difficulty that causes worry or emotional tension; "she endured the stresses and strains of life"; "he presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R
special emphasis attached to something; "the stress was more on accuracy than on speed"
the relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch); "he put the stress on the wrong syllable" (physics) force that produces strain on a physical body; "the intensity of stress is expressed in units of force divided by units of area" difficulty that causes worry or emotional tension; "she endured the stresses and strains of life"; "he presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R
the internal forces produced by application of an external load, tending to displace component parts of the stressed material It is defined as the force (load) divided by the area on which it acts
mental or physical tension that results from physical, emotional, or chemical causes
{i} emphasis, importance; accent, emphasis placed on a syllable of a word; strain, tension, pressure; condition caused by physical or emotional strain
The internal force that resists change in size or shape, expressed in force per unit area
Distress; the act of distraining; also, the thing distrained
The physical and psychological result of internal or external pressure
the relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch); "he put the stress on the wrong syllable"
Force per unit area, including the direction in which the force is applied to the area
test the limits of; "You are trying my patience!"
to stress, single out as important; "Dr Jones emphasizes exercise in addition to a change in diet"
(physics) force that produces strain on a physical body; "the intensity of stress is expressed in units of force divided by units of area"
Force per unit area acting on a plane within a body Six values are required to characterize completely the stress at a point: three normal components and three shear components
put stress on; utter with an accent; "In Farsi, you accent the last syllable of each word"
If you stress a point in a discussion, you put extra emphasis on it because you think it is important. The spokesman stressed that the measures did not amount to an overall ban They also stress the need for improved employment opportunities, better transport and health care `We're not saying we're outside and above all this,' he stresses. = emphasize Stress is also a noun. Japanese car makers are laying ever more stress on European sales. = emphasis
The sum of the biological reactions to any adverse stimulus, physical, mental or emotional, internal or external, that tends to disturb a person's normal state of well-being
To subject to stress, pressure, or strain
Pressure, strain; used chiefly of immaterial things; except in mechanics; hence, urgency; importance; weight; significance
Samuelson special emphasis attached to something; "the stress was more on accuracy than on speed"
the force per unit area resulting from the application of a load, usually expressed in pounds per square inch
The intensity of the internal, distributed forces which resist a change in the form of a body When external forces act on a body they are resisted by reactions within the body which are termed stresses
to stress, single out as important; "Dr
To place emphasis on; to make emphatic; emphasize
See Guide to pronunciation, §§ 31-35
n force per unit area applied to a body
If you feel under stress, you feel worried and tense because of difficulties in your life. Katy could think clearly when not under stress a wide range of stress-related problems
Samuelson special emphasis attached to something; "the stress was more on accuracy than on speed" put stress on; utter with an accent; "In Farsi, you accent the last syllable of each word" to stress, single out as important; "Dr
The Pali term dukkha, which is traditionally translated in the commentaries as, "that which is hard to bear," is notorious for having no truly adequate equivalent in English, but stress -- in its basic sense as a strain on body or mind -- seems as close as English can get In the Canon, dukkha applies both to physical and to mental phenomena, ranging from the intense stress of acute anguish or pain to the innate burdensomeness of even the most subtle mental or physical fabrications
the intensity of internal forces in a body (force per unit area) acting on a plane within the material of the body is called the stress on that plane
The angle at which contrast occurs, usually ranging from vertical to a somewhat back-slanted diagonal This can best be noted by looking at, for example, the letter "O" and noting if the bottom left is thicker than the top left, and the top right is thicker than the bottom right If this difference exists, the letter has diagonal stress If the two halves of the "O" are a mirror image of each other, with the sides thicker than the top/bottom, then the letter has vertical stress If the top and bottom of the "O" are the same thickness as the sides, there is neither contrast nor stress
To subject to phonetic stress; to accent
The prominence or emphasis given to particular syllables Stressed syllables usually stand out because they have long, rather than short, vowels, or because they have a different pitch or are louder than other syllables
Stresses are strong physical pressures applied to an object. Earthquakes happen when stresses in rock are suddenly released as the rocks fracture
If you stress a word or part of a word when you say it, you put emphasis on it so that it sounds slightly louder. `Sit down,' she replied, stressing each word. Stress is also a noun. the misplaced stress on the first syllable of this last word. A computer language designed for use in solving structural analysis problems in civil engineering. In phonetics, an emphasis given to a syllable of speech by making it louder than the rest of the word. This emphasis may have no meaning; for example, Czech words are regularly stressed on the first syllable. It may, however, distinguish the meanings of similarly spelled but differently pronounced words; for example, permit is stressed on the first syllable as a noun and on the second as a verb. It may also be applied to a word to express its importance in a sentence. See also intonation. In the physical sciences and engineering, the force per unit area within materials that arises from externally applied forces, uneven heating, or permanent deformation. Normal stress refers to the stress caused by forces that are perpendicular to a cross-section area of the material. Shear stress arises from forces that are parallel to the plane of the cross section. Stress is expressed as the quotient of a force divided by an area. In psychology, a state of bodily or mental tension resulting from factors that tend to alter an existent equilibrium. Stress is an unavoidable effect of living and is an especially complex phenomenon in modern technological society. It has been linked to coronary heart disease, psychosomatic disorders, and various other mental and physical problems. Treatment usually consists of a combination of counseling or psychotherapy and medication
Stress is in English the chief element in accent and is one of the most important in emphasis
The relative force or prominence of word sounds or syllables in verse, i e , the degree of accent (See also Cadence, Ictus, Modulation, Rhythm, Sprung Rhythm) (Compare Caesura)
Load on a specimen divided by the area through which it acts As used with most mechanical tests, stress is based on original cross-sectional area without taking into account changes in area due to applied load This sometimes is called conventional or engineering stress True stress is equal to the load divided by the instantaneous cross-sectional area through which it acts
The internal distribution of force per unit area (pressure) within a body reacting to applied forces which causes strain or deformation and is typically symbolised by σ
(psychology) a state of mental or emotional strain or suspense; "he suffered from fatigue and emotional tension"; "stress is a vasoconstrictor"
  Stress is defined as a nonspecific response of the body to any demand made upon it which results in symptoms such as rise in the blood pressure, release of hormones, quickness of breathe, tightening of muscles, perspiration, and increased cardiac activity   Stress is not necessarily negative   Some stress keeps us motivated and alert, while too little stress can create problems   However, too much stress can trigger problems with mental and physical health, particularly over a prolonged period of time
The force per unit area
To press; to urge; to distress; to put to difficulties
{f} subject to stress or strain; emphasize, accentuate
The force, or combination of forces, which produces a strain; force exerted in any direction or manner between contiguous bodies, or parts of bodies, and taking specific names according to its direction, or mode of action, as thrust or pressure, pull or tension, shear or tangential stress
Force per unit area, or force acting through a small area within a plane Usually measured as force divided by the original area, or by a simple elasticity formula See Force Sensor
Force of utterance expended upon words or syllables
An internal force that resists a load It is the intensity of force per unit of area, i e , psi (pounds per square inch)
(s) force per unit area
stress ball
A small, malleable toy ball filled with soft material used to relieve muscle tension in one's palm and hand and alleviate general feelings of anxiety
stress fracture
A small crack in a bone caused by repeated stress
stress out
To become stressed
stress puppy
A person who seemingly thrives on stress, but constantly complains about it
stress test
Any test of function in response to stress
stress test
A test of an organization's ability to meet its financial obligations in adverse financial circumstances
stress test
A test of cardiac function after a standardized amount of exertion
stress tests
plural form of stress test
stress out
subject to an extreme amount of stress or strain; experience an overwhelming amount of stress or strain, become overwhelmed by anxiety or worry
stress out
Subject to or undergo extreme pressure or strain, as from working. For example, I badly need a vacation; I'm just plain stressed out from this job and its aggravations. The verb stress has meant “afflict with hardship” or “distress” since the 16th century, but the phrase stress out, alluding to psychological stress, dates only from the 1940s
stress-strain
(Mühendislik) Pertaining to or depicting the relation between mechanical stress and the strain it produces
stress concentration
concentration of effort
stress fracture
A fracture of bone caused by repeated application of a heavy load, such as the constant pounding on a surface by runners, gymnasts, and dancers
stress fracture
fracture in the feet caused by over straining them
stress incontinence
urinary incontinence that occurs when involuntary pressure is put on the bladder by coughing or laughing or sneezing or lifting or straining
stress management
skills for dealing with stressful situations
stress mark
a mark indicating the stress on a syllable
stress mark
a mark (&stress;) that shows which part of a word you emphasize when you pronounce it
stress of weather
force of storms; violent winds
stress puppy
{i} person who seems to want to be stressed but grumbles and complains about it
stress relieve
to subject springs to low-temperature heat treatment so as to relieve residual stresses
stress relieve
To heat a part to a desired temperature, hold the temperature for a predetermined time, and then cool the part gradually in air The process reduces internal stresses
stress relieve
To subject springs to low-temperature heat treatment so as to relieve residual stress
stress relieve
To subject spring to low-temperature heat treatment so as to relieve residual stress
stress test
A graded test to measure an individual's heart rate and oxygen intake while undergoing strenuous physical exercise, as on a treadmill
stress test
a test measuring how a system functions when subjected to controlled amounts of stress
stress test
{i} test carried out in a laboratory to determine the amount of wear or pressurea given product or material can bear; (Medicine) treadmill test, test in which a patient walks on a moving treadmill while the rates of heart beat and breathing are supervised
stress-producing belief
belief that causes pressure or tension
complex post-traumatic stress disorder
A form of post-traumatic stress disorder that results from extended exposure to extreme trauma
genotoxic stress
Damage to the genome of an organism as the result of a genotoxin
nitrosative stress
The reaction of body tissues to nitric oxide, nitrous oxide or similar species at levels greater than can be neutralized
post-traumatic stress disorder
any condition that develops following some stressful situation or event; such as sleep disturbance, recurrent dreams, withdrawal or lack of concentration
shear stress
the component of stress that causes parallel layers of a material to move relative to each other in their own planes
stressed
Simple past tense and past participle of stress
stressed
having a stress or accent
yield stress
A critical value of shear stress, below which a plastic or viscoplastic material behaves like a solid; above this value, a plastic material deforms and a viscoplastic material flows
post-traumatic stress disorder
(Tıp, İlaç) A condition of persistent mental and emotional stress occurring as a result of injury or severe psychological shock
principal stress
(Mühendislik) Each of the three purely tensile or compressive stresses acting in mutually perpendicular directions into which any combination of stresses acting at a point can be resolved
residual stress
The stress present in an object in the absence of any external load or force
shear stress
Shear stress is a stress state where the stress is parallel or tangential to a face of the material, as opposed to normal stress when the stress is perpendicular to the face
vertical stress
Overburden pressure, lithostatic pressure, and vertical stress are terms that denote the pressure or stress imposed on a layer of soil or rock by the weight of overlying material
stressed
suffering severe physical strain or distress; "he dropped out of the race, clearly distressed and having difficulty breathing"; "the victim was in a bad way and needed immediate attention
stressed
If a word or part of a word is stressed, it is pronounced with emphasis. unstressed
stressed
{s} subjected to stress or strain; experiencing stress; distressed, experiencing hardship; with an accent or stress (emphasis placed on a syllable of a word)
stressed
If you are stressed, you feel tense and anxious because of difficulties in your life. Work out what situations or people make you feel stressed and avoid them. relaxed
stressed
suffering stress (either physical or mental)
stressed
bearing a stress or accent; "an iambic foot consists of an unstressed syllable followed by a stressed syllable as in `delay'"
stresses
third-person singular of stress
stresses
plural of stress
stressful
irritating; causing stress
stressful
extremely irritating to the nerves; "nerve-racking noise"; "the stressful days before a war"; "a trying day at the office"
stressful
{s} tending to cause stress, causing physical or mental tension, trying
stressful
If a situation or experience is stressful, it causes the person involved to feel stress. I think I've got one of the most stressful jobs there is. a job, experience, or situation that is stressful makes you worry a lot
stressful
Having much stress
stressing
present participle of stress
the stress
ictus
Türkçe - İngilizce
(Mimarlık) allowable stress
Stress Ulcer
(Tıp) Ameliyat,ağır yanıklar ve kritik baş yaralanmaları gibi fiziki yaralardan dolayı Üst sindirim sistemi ülseri
stress