grand

listen to the pronunciation of grand
İngilizce - Türkçe
büyük

Büyükbabam benim doğumumdan kısa bir süre sonra öldü. - My grandfather died shortly after my birth.

O hikayeyi bana anlatan büyükbabamdı. - It was my grandfather that told me that story.

{i} bin dolar

Ben sadece üç bin dolar yaptım. - I just made three grand.

{s} muhteşem
ihtişamlı
gösteriş
büyüklük
tam

Büyük babam tam böyle bir arabaya sahip oldu. - My grandfather owned a car just like this.

Ben büyük annemin yüzünü tam olarak hatırlamıyorum. - I don't remember my grandmother's face accurately.

mühim
azamet
babaanne

Tom'un büyük büyük büyük babaannesi İskoçya'da yaşadı. - Tom's great-great-great grandmother lived in Scotland.

Babaannem 75 yaşında. - My grandma is 75 years old.

gösterişli
yüce
görkemli

Bu görkemli planları yapmak iyi fakat tabağında sahip olduğunla başlamanı istiyorum. - It's fine to make grandiose plans, but I'd like you to start with what you have on your plate.

{i} k.dili. kuyruklu piyano
{s} genel

Büyükbabam sabah kahvaltısını genellikle saat altıda yer. - My grandfather usually eats breakfast at six.

yüksek

Onun büyük babası yüksek rütbeli bir askerdi. - His grandfather was a soldier of high degree.

Benim torunum çok yüksek sesle bağırır. - My grandson cries very loud.

bütün

Tom bütün yaz büyükannesi ile birlikte kalıyor. - Tom has been staying with his grandmother all summer.

Büyükanne bütün aileye yiyecek almak için markete gitti. - Grandma walked to the market to buy food for the whole family.

tatlı

Büyükanne torunlarına tatlılar vermektedir. - The grandmother gives sweets to her grandchildren.

kuyruklu piyano

Kuyruklu piyanonun hiçbir pedalı yoktur. - The grand piano has no pedal at all.

O ezgiyi kuyruklu piyanosunda çaldı. - She played that tune on her grand piano.

ince
enfes
çok iyi

Büyükannem çok iyi göremez. - My grandmother can't see very well.

Büyükannem çok iyi yemek pişirebilir. - My grandmother can cook very well.

baş

Büyükanne masayı kendi başına taşıdı. - Grandmother carried the table by herself.

Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı. - After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

en önemli
heybetli
debdebeli
hoş

Büyükanne televizyon izlemekten hoşlanır. - Grandma likes watching TV.

Tom dedesiyle TV'de beyzbol maçları izlemekten hoşlanır. - Tom enjoys watching baseball games on TV with his grandfather.

güzel

Dedem güzel günlerde yürüyüşe gider. - My grandfather goes for a walk on fine days.

Torunum için çok güzel bir bebek satın aldım. - I have bought an adorable doll for my granddaughter.

parlak
kibar
mükemmel
(insan) önemli
ana
ulu
{i} argo bin dolar
{s} önemli

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

{s} asil
{s} ağırbaşlı
{s} soylu
{s} k.dili. çok güzel, harika
grand average
(Bilgisayar) genel ortalama
grand bazaar
(Turizm) kapalıçarşı
grand duke
büyük dük
grand jury
(Kanun) soruşturma kurulu
grand mal
(Pisikoloji, Ruhbilim) granmal
grand max
(Bilgisayar) genel en büyük
grand min
(Bilgisayar) genel en küçük
grand narrative
büyük anlatı
grand opening
açılış
grand potential
büyük potansiyel
grand product
(Bilgisayar) genel çarpım
grand stddevp
(Bilgisayar) genel stdsapmas
grand total
(Bilgisayar) gen top
Grand Vizier
sadrazam
grand duchess
grand düşes
grand duke
grandük
grand duke
grand dük
grand jury
büyük jüri

Büyük jüri onu herhangi bir suçtan suçlu bulmadı. - A grand jury found him not guilty of any crime.

Büyük jüri, polis memurunu suçlamamaya karar verdi. - The grand jury decided not to indict the police officer.

grand opera
büyük opera
grand piano
kuyruklu piyano

Kuyruklu piyanonun hiçbir pedalı yoktur. - The grand piano has no pedal at all.

O ezgiyi kuyruklu piyanosunda çaldı. - She played that tune on her grand piano.

grand piano
kuyruklu piano
grand total
genel toplam
grand tour
büyük gezi
grand turk
büyük türk
Grand National Assembly of Turkey
Türkiye Büyük Millet Meclisi
grand am
grand önce
grand architect
Tanrı
grand banks
büyük bankalar
grand bazaar
Kapalı Çarşı
grand bounce
büyük sıçrama
grand child
büyük çocuk
grand coalition
büyük koalisyon
grand duchess
büyük düşes
grand duchy
Büyük Dükalığı
grand duchy of luxembourg
Lüksemburg Büyük Dükalığı
grand finale
büyük final
grand kid
büyük çocuk
grand larceny
Büyük çaplı hırsızlık
grand mother
büyük anne
grand opening
Bir yer için kutlamaların yapıldığı açılış günü
grand parent
büyük ebeveyn
grand parents
büyük anne
grand son
büyük oğlu
grand theft
ulu hırsızlık
Grand Old Party
cumhuriyetçi parti
grand bill of sale
(Kanun) gemi devir belgesi
grand duchess
grandüşes
grand duke
çarın oğlu
grand general assembly
(Kanun) büyük genel kurul
grand inquisitor
engizisyon mahkemesi başkanı
grand joint exercise
(Askeri) genel müşterek tatbikat
grand joint exercises
(Askeri) GENEL MÜŞTEREK TATBİKAT: Müşterek Kurmay Başkanları Heyetinin emri üzerine, iki veya üç kuvvetin herbirinden büyük kısımların iştirakiyle yapılan tatbikat. Ayrıca bakınız: "jointed exercises"
grand juror
(Kanun) büyük jüri üyesi
grand jury
jüri heyeti
grand jury
jüri

Büyük jüri Tom'u cinayetle suçladı. - The grand jury indicted Tom for murder.

Büyük jüri onu herhangi bir suçtan suçlu bulmadı. - A grand jury found him not guilty of any crime.

grand jury
huk. büyük jüri, soruşturma kurulu, tahkikat heyeti
grand larceny
{i} büyük hırsızlık
grand larceny
(isim) büyük hırsızlık
grand master
(Tiyatro) ana şalter
grand master
büyük üstat
grand master
şampiyon
grand narrative
(Sosyoloji, Toplumbilim) büyük anlatı (lyotard)
grand national
liverpool at yarışı
grand old man
saygın yaşlı adam
grand opera
ciddi konulu opera
grand seigneur
asil beyefendi
grand seigneur
osmanlı padişahı
grand seigneur
beylerbeyi
grand seignior
beylerbeyi
grand seignior
asil beyefendi
grand seignior
osmanlı padişahı
grand slam
(Askeri) GRAND ŞİLEM: Görünen tüm uçaklar yere indirilecektir
grand stddev
(Bilgisayar) genel stdsapma
grand tactics
(Askeri) BÜYÜK BİRLİKLER TAKTİĞİ: Büyük kıta toplulukları tarafından yapılan harekat ile ilgili taktik
grand tactics
(Askeri) büyük birlikler taktiği
grand tier
(İnşaat) ana balkon
grand total
(genel) toplam
grand totals for columns
(Bilgisayar) sütunlar için genel toplam
grand totals for rows
(Bilgisayar) satırlar için genel toplam
grand tour
avrupa turu
grand unity party
(Politika, Siyaset) büyük birlik partisi
grand var
(Bilgisayar) genel var
grand varp
(Bilgisayar) genel vars
grand vizier
veziri azam
grand viziership
(Tarih) sadrazamlık
in grand style
gösterişli
in grand style
son modaya göre
in grand style
tantanalı
row grand total
(Bilgisayar) satır genel toplamı
concert grand
kuyruklu piyano
grandness
büyüklük
grander
görkemli
grandly
önemli/görkemli şekilde
grandness
önem/ihtişam/gösteriş
grandness
{i} ihtişam
grandness
{i} azamet
İngilizce - İngilizce
Having higher rank or more dignity, size, or importance than other persons or things of the same name; as, a grand lodge; a grand vizier; a grand piano, etc
Of large size or extent; great; extensive; hence, relatively great; greatest; chief; principal; as, a grand mountain; a grand army; a grand mistake
One thousand dollars
Standing in the second or some more remote degree of parentage or descent; -- generally used in composition; as, grandfather, grandson, grandchild, etc
Great in size, and fine or imposing in appearance or impression; illustrious, dignified, or noble (said of persons); majestic, splendid, magnificent, or sublime (said of things); as, a grand monarch; a grand lord; a grand general; a grand view; a grand conception
One thousand pounds sterling
{a} very great, splendid, noble, lofty
of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of august lineage"
A grand total is one that is the final amount or the final result of a calculation. It came to a grand total of £220,329
Standing in the second or some more remote degree of parentage or descent; -- generalIy used in composition; as, grandfather, grandson, grandchild, etc
a piano with the strings on a harp-shaped frame; usually supported by 3 legs
impressive in scale; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner"
If you describe an activity or experience as grand, you mean that it is very pleasant and enjoyable. The dinner was a grand success He was having a grand time meeting new sorts of people. = great
impressive in size or scope; "heroic undertakings"
If you describe a building or a piece of scenery as grand, you mean that its size or appearance is very impressive. this grand building in the center of town The scenery of South Island is on a grand scale. = majestic
Great in size, and fine or imposing in appearance or impression; illustrious, dignifled, or noble (said of persons); majestic, splendid, magnificent, or sublime (said of things); as, a grand monarch; a grand lord; a grand general; a grand view; a grand conception
The form grand is used as the plural for meaning 8
disapproval People who are grand think they are important or socially superior. He is grander and even richer than the Prince of Wales
Grand plans or actions are intended to achieve important results. The grand design of Europe's monetary union is already agreed
Standing in the second or some more remote degree of parentage or descent; generalIy used in composition; as, grandfather, grandson, grandchild, etc
Grand is often used in the names of buildings such as hotels, especially when they are very large. They stayed at The Grand Hotel, Budapest
approval You can describe someone or something as grand when you admire or approve of them very much. He was a grand bloke. = great, wonderful
A grand is a thousand dollars or a thousand pounds. They're paying you ten grand now for those adaptations of old plays. see also grandly. Grand Duchy of Luxembourg Grand Falls Grand Alliance War of the Grand Banks Grand Canal Grand Canyon Grand Canyon series Grand Central Station Grand Guignol grand jury Grand National Grand Ole Opry Grand Portage National Monument Grand Prix racing Grand Rapids Grand Staircase-Escalante National Monument Grand Teton National Park Grand Traverse Bay Grand Trunk Railway grand unified theory grand unification theory Grand Shrine of Ise Le Mans Grand Prix d'Endurance Grand River Grand Prix de Rome GOP Grand Old Party Grand Duchy of Warsaw
the cardinal number that is the product of 10 and 100
{i} grand piano; one thousand dollars (Slang)
{s} large, impressive; dignified; fancy, magnificent, splendid, wonderful; chief, main
Grand Banks
A large region of relatively shallow seabed in the northwest Atlantic Ocean, located southeast of Newfoundland, which has long served as a major fishing ground
Grand Canyon
A large national park and gorge, carved by the Colorado River, located in Arizona
Grand Duchy
A dominion or nation ruled by an grand duke or grand duchess as a self-governing state. See also: duchy
Grand Guignol
That which thrives on grotesquery and gore

Everything quickly gets impossibly sensitive, aesthetic, ethereal, and opaquely lovely, yet there is a Grand Guignol thread running through it all that results in constant ominous tension, as though something dreadfully beautiful is going to happen at any moment—i.e., the author is going to turn queer.

Grand Guignol
A Parisian theatre which specialized in grotesque and grisly horror shows
Grand Master
An abbreviation of various full titles, especially of fraternal organizations
Grand Masters
plural form of Grand Master
Grand National
The premier steeplechase (horse race over fences) in the United Kingdom
Grand Poobah
A mocking title for someone self-important or high-ranking, who exhibits an inflated self-regard

Grand Poobah of Leopard Lodge No. 462 in Milwaukee.

Grand Prix
any of several international races, especially one of a series for Formula One racing cars
Grand Rapids
a city in Michigan, US
Grand Slam
winning in each of the three UEFA cups - UEFA Champions League, UEFA Cup (to be renamed UEFA Europa League from 2009–10) and Cup Winners' Cup (defunct)
Grand Slam
The four (or five) biggest competitions of the year, see Grand Slam (golf) on Wikipedia
Grand Slam
Victory in every game in the Six Nations competition between England, Wales, Scotland, Ireland, France and Italy
Grand Slam
The four biggest competitions of the year: Wimbledon, the French Open, Australian Open and the US Open
Grand Slam
Victory by a Southern Hemisphere national team over all of the Home Nations—England, Wales, Scotland, and Ireland—in a single tour
grand C
the C note exactly one octave above high C

Grand C is the highest C on a 76-key keyboard.

grand ducal
Of; related, pertaining, belonging, or appropriate to; associated with; or characteristic of a grand duke or duchess, his or her family, a grand dukedom, or grand duchy
grand duchess
A daughter or granddaughter of a sovereign (czar or later emperor) of the Russian Empire or a pretender to the throne thereof
grand duchess
sometimes applied to render a grand prince's female spouse
grand duchess
The wife or widow of a grand duke
grand duchy
The territory owned, ruled, or reigned over by a grand duke or grand duchess; contrast grand dukedom
grand duke
Son or grandson of a czar (emperor) of the Russian Empire. (A more literal translation of the Russian would be "grand prince".)
grand duke
Ruler or monarch of a grand duchy
grand dukedom
The title of grand duke or grand duchess, with its pertaining privileges and obligations; contrast grand duchy
grand dukes
plural form of grand duke
grand final
The culmination of a series of final matches played between a number of sporting teams
grand juries
plural form of grand jury
grand jury
A group of citizens assembled by the government to hear evidence against an accused, and determine whether an indictment for a crime should be brought
grand larcenies
plural form of grand larceny
grand larceny
larceny of property whose value is greater than an amount set by law to distinguish it from petty larceny
grand piano
A large piano in which the strings are strung horizontally in a heavy frame shaped like a harp
grand pianos
plural form of grand piano
grand poobah
A person who is important or high-ranking

He once played golf with the grand poobah of their company.

grand poobahs
plural form of grand poobah
grand prince
An unusual ruler's title, sometimes incorrectly rendered as grand duke, mainly used in Lithuania and some parts of Russia (Muscovy would ultimately unite most Russian principalities and rise to imperial rank) and the Holy Roman Empire
grand prize
First prize
grand prize
In a tournament, raffle or other contest, the most desirable prize offered for the overall winner

The grand prize on the game show was a brand new Cadillac.

grand rounds
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
grand rounds
A series of lectures whose subject matter is a particular patient or similar case
grand salami
A grand slam
grand slam
The bid and winning of all the tricks during the play of one hand
grand slam
Hitting a home run when the bases are loaded
grand slam
The winning of all the major or specified events
grand slams
plural form of grand slam
grand staff
a treble staff joined to a bass staff by means of a brace, with the treble staff on top
grand staves
plural form of grand staff
grand theft auto
The criminal act of stealing or attempting to steal a motor vehicle
grand theory
An overall explanation of phenomena in a particular discipline or realm of experience such as economics, sociology, or history
grand total
The entire or final sum

The bill came to a grand total of $2560.

grand unification theory
A theory that unifies the electromagnetic interaction, the weak interaction, and the strong interaction
grand-
prefix indicating a generation removed from the original noun

Seth is Amal's grandfather.

grand-
prefix indicating something large or great

Judy was sitting in the grandstand.

grand narrative
In critical theory, and particularly postmodernism, a metanarrative (sometimes master- or grand narrative) is an abstract idea that is supposed to be a comprehensive explanation of historical experience or knowledge. According to John Stephens it "is a global or totalizing cultural narrative schema which orders and explains knowledge and experience". The prefix meta means "beyond" and is here used to mean "about", and a narrative is a story. Therefore, a metanarrative is a story about a story, encompassing and explaining other 'little stories' within totalizing schemas
grand opening
A “Grand Opening” is a term used when a business, public office or private association wishes to announce their official opening of their new location. This differs from just opening the doors on the first day due to a Grand Opening being more of a celebration event, not just the first day having the doors open for clients
grand theft
Grand theft is a felony crime in the United States defined as the theft of objects exceeding a certain monetary value, as set by statute or court ruling
Grand Banks
An extensive area of shoals in the western Atlantic Ocean off southeast Newfoundland, Canada. The mingling of the cold Labrador Current and the warmer Gulf Stream and the shallowness of the water make the area a major source of food fish. Portion of North American continental shelf, in the Atlantic Ocean. Lying southeast and south of Newfoundland, it is a noted international fishing ground and extends 350 mi (560 km) north-south and 420 mi (675 km) east-west. The cold Labrador Current and the warm Gulf Stream meet in its vicinity, causing heavy fogs. The banks were first reported in 1498 by John Cabot. In 1977 Canada extended its fishing claim to encompass most of the Grand Banks; it has since given limited fishing rights to other countries
Grand Canal
a) a canal (=an artificial river) in Venice, Italy, which is the main way through the city and has many famous buildings along its sides b) the longest canal in China. Part of it, connecting the Yangtze and Yellow Rivers, was built in the 5th century BC. Series of waterways in northern China that link Hangzhou with Beijing. Some 1,085 mi (1,747 km) in length, it is the world's longest man-made waterway. It was build to enable successive Chinese regimes to transport surplus grain from the agriculturally rich Yangtze (Chang) and Huai river valleys to feed the capital cities and large standing armies in the north. The oldest portion, in the south, may date from the 4th century BC. Expanded over the centuries, it continues to be used today for shipping and irrigation
Grand Canary
One of the Canary Islands in the Atlantic Ocean east-southeast of Tenerife Island. It is the principal island of the group. Gran Canaria
Grand Canyon
extremely deep gorge of the Colorado river which is one of the natural wonders of the world (located in northern Arizona, USA)
Grand Canyon
1-18 mi (0.2-29 km) wide and extends from northern Arizona to Grand Wash Cliffs, near the Nevada border, a distance of about 277 mi (446 km). The deepest section, 56 mi (90 km) long, is within Grand Canyon National Park, which covers the river's length from Lake Powell to Lake Mead. The surrounding plateau is 5,000-9,000 ft (1,500-2,750 m) above sea level, and the canyon is in places more than a mile (1.8 km) deep. The national park, now containing 1,904 sq mi (4,931 sq km), was created in 1919. The former Grand Canyon National Monument, established in 1932, was added, with other lands, in 1975. In 1979 the Grand Canyon was designated a World Heritage site
Grand Canyon
A gorge of the Colorado River in northwest Arizona. It is up to 1.6 km (1 mi) deep, from 6.4 to 29 km (4 to 18 mi) wide, and more than 321.8 km (200 mi) long. a very large, deep gorge (=a steep-sided valley cut by a river) in the US state of Arizona. Gorge cut by the Colorado River, northwestern Arizona, U.S. Noted for its rock formations and coloration, it is about
Grand Canyon series
Major division of rocks in northern Arizona dating from Precambrian time. The rocks of the series consist of about 10,600 ft (3,400 m) of quartz sandstones, shales, and thick sequences of carbonate rocks. Spectacular exposures of these rocks occur in the Grand Canyon
Grand Central Station
the main railway station in New York City. Grand Central Station is a very busy place, and in the US people often mention it humorously to say how busy another place is. Railroad terminal in New York City. It was designed and built (1903-13) by Reed & Stem in collaboration with the firm of Warren & Wetmore; the latter firm is credited with the aesthetics of the huge structure. The concourse, with its 125-ft (43-m) ceiling vault painted with constellations, was one of the largest enclosed spaces of its time. A gem of the Beaux-Arts style, the terminal looks as though it could have been transported from 1870s France. Atop the symmetrical main facade is a large clock and sculptures of an American eagle and Roman deities. In the late 20th century the station was lavishly restored; this restoration effort brought national attention to the importance of preserving architectural landmarks
Grand Coulee
A gorge, about 48 km (30 mi) long, of north-central Washington, carved by the Columbia River. It is fed by water from the Grand Coulee Dam (built 1933-1942)
Grand Forks
A city of eastern North Dakota on the Red River north of Fargo. Established as a fur-trading post in 1801, it is the seat of the University of North Dakota (founded 1883). The city was destroyed as a result of severe flooding in 1997 and has since been largely rebuilt. Population: 49,425
Grand Guignol
Short plays of violence, horror, and sadism popular in 20th-century Parisian cabarets. The name probably derives from the violent plots that featured the puppet Guignol. The plays were performed mainly at the Théâtre du Grand Guignol from 1897 to 1962. The genre was introduced into England in 1908, but it remained mainly a Parisian theatrical form
Grand Lama
Either of two traditionally reincarnating high lamas of Tibetan Buddhism, the Dalai Lama or the Panchen Lama
Grand National
a horse race that takes place every year at the Aintree race course near Liverpool, England. Many people who are not usually interested in horse racing bet money on the horse they think will win the Grand National. British steeplechase horse-racing event held annually in Liverpool, Eng. Established in 1839, it attracts more attention throughout the world than any other such event, because of its extreme difficulties and dangers. The course is covered twice for a distance of 4.48 mi (7.2 km), including 31 jumps, some of them spectacularly hazardous
Grand Old Duke of York
a character in a British nursery rhyme (=an old song or poem for children) The rhyme goes: Oh the Grand Old Duke of York/ He had ten thousand men,/ He marched them up to the top of the hill/ And he marched them down again
Grand Old Party
nickname for the Republican party in the United States, GOP
Grand Ole Opry
a centre for country and western music in Nashville, Tennessee, known especially for the radio and television broadcasts made there for many years. In 1974, it moved to Opryland USA near Nashville, and it is still an important centre for country and western music. Country music radio show in Nashville, Tenn. , U.S. Founded in 1925 by George Dewey Hay, the show was originally known as the WSM Barn Dance; it acquired its lasting name in 1926. Its music developed from Dave Macon's ballads of rural labourers in the 1920s, through the string bands, cowboy music, and western swing of the 1930s, and later back to the traditional music characterized by the career of Roy Acuff. After World War II, the honky-tonk style of Ernest Tubb and later Hank Williams, the bluegrass of Bill Monroe, and the singing of Eddy Arnold (b. 1918) and Kitty Wells all became Opry staples, as did comedy routines, notably those by Minnie Pearl (1912-96). In 1941 the Opry became a live stage show. In 1974 it moved to the Opryland amusement park and entertainment centre. The Opry initiated and promoted the creation of Nashville as the centre of country music
Grand Portage National Monument
Historic site, northeastern corner of Minnesota, U.S. Located on Lake Superior near the Canadian border, it was designated a national historic site in 1951 and a national monument in 1958. It covers a 9-mi (14-km) overland trail from Lake Superior's northern shore that bypassed the obstacles to early canoe travel. Used by early explorers, the portage marked the end of travel on the Great Lakes and the beginning of the interior river route. The portage trail now bisects the reservation of the Grand Portage tribe of the Minnesota Chippewa Indians
Grand Prairie
A city of northeast Texas halfway between Dallas and Fort Worth. Located in a highly urbanized area, the city has aerospace, steel, and plastics industries. Population: 99,616
Grand Prix
A Grand Prix is one of a series of races for very powerful racing cars; also used sometimes in the names of competitions in other sports. He never won the British Grand Prix. one of a set of international races, especially a car race
Grand Prix racing
{i} type of international car race
Grand Prix racing
Automobile racing in which formula cars are run on closed highways or courses that simulate road conditions. Formula cars are open-wheel, open-cockpit, rear-engine vehicles and are generally smaller than those used in speedway races such as the Indianapolis 500. Grand Prix racing began in 1906 and today comprises more than 15 major international events. Its popularity grew particularly from the 1950s, when world championships were established
Grand Rapids
{i} city in the state of Michigan (USA) which is well known as a furniture-manufacturing center
Grand Rapids
A city of west-central Michigan on the Grand River west-northwest of Lansing. Built on the site of an Ottawa village, it has been a furniture-manufacturing center since the mid-1800s. Population: 189,126. City (pop., 2000: 197,800), western Michigan, U.S. Located on the Grand River, it was founded in 1826 as a trading post. Ample lumber from nearby forests soon fueled a woodworking industry. After Grand Rapids furniture was shown at the 1876 Centennial Exhibition in Philadelphia, the city became known as the furniture capital of America. Its industry diversified with the advent of World War I, and metal-based manufacturing thereafter exceeded furniture. Its public library contains important collections of books on furniture design; its educational institutions include Kendall College of Art and Design (1928). It was the boyhood home of Pres. Gerald Ford
Grand Slam
In sport, a Grand Slam tournament is a major one. her 39 Grand Slam titles. Grand Slam is also a noun. It's my first Grand Slam and I was hoping to make a good impression
Grand Slam
If someone wins a Grand Slam, they win all the major tournaments in a season in a particular sport, for example in rugby or tennis. They won the Grand Slam in 1990. a Grand Slam sports event is one of the set of most important competitions in a particular sport
Grand Staircase-Escalante National Monument
National preserve, southern Utah, U.S. Created a national monument in 1996, it covers
Grand Staircase-Escalante National Monument
7 million acres (0.7 million hectares). Its western section has cliffs and plateaus, and its eastern section has canyons along the Escalante River. Dinosaur tracks have been found there. The area was once inhabited by the Anasazi people
Grand Teton National Park
National preserve, northwestern Wyoming, U.S. In 1950 most of Jackson Hole National Monument (a fertile valley) was incorporated into the park, which was established in 1929 and now covers 484 sq mi (1,254 sq km). The snow-covered peaks of its Teton Range are 7,000 ft (2,100 m) above the nearby Snake River valley
Grand Tour
The Grand Tour was a journey round the main cities of Europe that young men from rich families used to make as part of their education
Grand Traverse Bay
Northeast arm of Lake Michigan, indenting northwestern Michigan, U.S. Located off the coast of the Lower Peninsula, the head of the bay is 32 mi (52 km) long and 12 mi (19 km) wide. It is divided into the east and west arms by Old Mission Peninsula, with Traverse City at its base. The Leelanau Peninsula lies west of the bay, which is noted for its year-round fishing. The area is an important summer resort region
Grand Trunk Railway
Early Canadian railway line, incorporated in 1852-53 to connect the key cities of eastern Canada with Portland, Me. By completing its final link in July 1853 between Montreal and Portland, it became North America's first international railroad. The main Canadian line between Montreal and Toronto opened in 1856, and the Grand Trunk eventually became the main rail system of Quebec and Ontario. It merged with the Great Western Railway (1882) and became part of the Canadian National Railways (1919-23)
Grand Turk
The chief island of the Turks and Caicos Islands in the Atlantic Ocean southeast of the Bahamas. The town of Grand Turk (population, 3,146) is the capital of the island group
Grand Union Canal
a canal (=an artificial river made for boats to travel on) opened in 1801, connecting London with the English Midlands
Grand duchy of Luxembourg
{i} Luxembourg, country in northwestern Europe
grand aunt
aunt of one's father or mother
grand canal
an inland waterway 1000 miles long in eastern China; extends from Tianjin in the north to Hangzhou in the south the major waterway in Venice, Italy
grand canyon
the enormous gorge of the Colorado River in northern Arizona
grand canyon national park
a national park in Arizona including the mile deep canyon of the Colorado River which shows geologic features and fossil plants and animals
grand central station
(Slang) very busy place, crowded place
grand circle
a gymnastic exercise performed on the horizontal bar by swinging around it with the body fully extended
grand cost
total cost, final expense
grand dragon
a high ranking person in the Ku Klux Klan
grand duchess
the wife of a grand duke or a woman holding that rank in her own right
grand duchy
the domain controlled by a grand duke or grand duchess
grand duchy
A territory ruled by a grand duke or grand duchess
grand duchy
territory governed by a grand duke or duchess
grand duke
nobleman or prince who rules a territory; Russian noble, son or grandson of a Russan tsar; uncle or nephew of a Russian noble
grand duke
a prince who rules a territory
grand finale
the last and most impressive or exciting part of a show or performance
grand guignol
a play of a macabre or horrific nature
grand inquisitor
director of the court of Inquisition (especially in Spain and Portugal)
grand island
a town in south central Nebraska
grand jury
jury which decides whether the available evidence warrants bringing an accused person to trial
grand jury
A grand jury is a jury, usually in the United States, which considers a criminal case in order to decide if someone should be tried in a court of law. They have already given evidence before a grand jury in Washington. A jury of 12 to 23 persons convened in private session to evaluate accusations against persons charged with crime and to determine whether the evidence warrants a bill of indictment. a group of people in the US who decide whether someone charged with a crime should be judged in a court of law juror. Jury that examines accusations against persons suspected of committing a crime and, if the evidence warrants it, issues formal charges on which the accused are later tried (see indictment). It does not decide guilt or innocence, only whether there is "probable cause" to believe that a person committed a crime. Public officials (prosecutors and police) provide information and summon witnesses for the jury. The proceedings are usually secret. Some U.S. states have abolished the grand jury and authorize indictments by prosecutors
grand jury
a jury to inquire in accusations of crime and to evaluate the grounds for indictments
grand larceny
larceny of property having a value greater than some amount (the amount varies by locale)
grand larceny
The theft of property of a value exceeding the amount constituting petit larceny. the crime of stealing very valuable goods
grand larceny
{i} (Law) grand theft, theft of property (ncluding money) valued above a certain amount
grand mal
a seizure (or a type of epilepsy characterized by such seizures) during which the patient becomes unconscious and has convulsions over the entire body
grand mal
a serious form of epilepsy petit mal
grand mal epilepsy
epilepsy in which the attack involves loss of consciousness and tonic spasms of the musculature followed by generalized jerking
grand march
A ceremonial march at a ball in which all couples take part
grand marnier
Sweet Cognac-based liqueur that is flavored with oranges
grand marnier
an orange-flavored French liqueur
grand marnier
Is an orange flavored liqueur Bitter orange peels are steeped in fine champagne cognac It is light amber orange and is produced in France Best enjoyed straight up in a cognac snifter, on the rocks and in cocktails Blends well with fruit juices, dairy products, coffee, hot chocolate, cream liqueurs, coffee liqueurs, cacao liqueurs, nut liqueurs, vodka and cognac Back to index
grand marnier
French liqueuor used for cooking
grand marnier
a French brandy liqueur with an orange flavour
grand marnier
A clear brandy based French liqueur flavored with orange peel
grand marnier
[French] Orange-flavored, cognac based liqueur produced in France
grand master
one who is unusually skilled in the game of chess
grand master
a chess player of a very high standard
grand mistake
big mistake, terrible mistake
grand mufti
the chief Mufti of a district
grand national
an annual steeplechase run in Liverpool, England
grand opera
Opera on a large scale, usually entirely sung, in contrast to comic opera
grand opera
Style of Romantic opera developed in Paris, focusing on serious, historical plots with huge choruses, crowd scenes, elaborate dance episodes, ornate costumes, and spectacular scenery
grand opera
musical drama with a serious or tragic theme
grand opera
19th century French serious opera style which emphasized spectacular visual effects Ballets and stirring choruses were important components of grand opera
grand opera
an opera with a serious subject in which all the words are sung
grand opera
A general, imprecise term used to describe either opera that is all sung with no spoken dialogue, or the spectacular, large-scale type of opera popular in the 19th-century, or "serious" opera as opposed to operetta
grand opera
opera in which all the text is sung
grand piano
A grand piano is a large piano whose strings are set horizontally to the ground. Grand pianos are used especially for giving concerts and making recordings. A piano having the strings strung in a horizontal harp-shaped frame supported usually on three legs
grand piano
a piano with the strings on a harp-shaped frame; usually supported by 3 legs
grand piano
piano with a horizontal frame and strings
grand prix
one of several international races
grand prix
The highest stage of dressage, which is used to determine world and Olympic champions
grand prix
Grand Prix is the international level of showjumping The best of the best compete in Grand Prix The shows in the grand prix level are called "The So and So Grand Prix" usually
grand prix
great prize (French); international horse race; international car race
grand prix
A special contest sponsored by the USCF All USCF players are eligible to participate Throughout the year, "points" are awarded to those players who win Open sections of tournaments that qualify as Grand Prix events To qualify as a Grand Prix event, the tournament must offer a prize fund of more than $500 (The amount of Grand Prix Points available for each tournament is determined by the amount of prize money offered) At the end of the year, the points are tallied and the winner is awarded a large cash prize
grand rapids
a city in west central Michigan; noted for manufacturing furniture
grand rebbe
{i} rabbi who is greatly respected
grand seigneur
{i} man who is in such a position that enables him to have authority and command others
grand slam
There are four tournaments in the "Grand Slam" of tennis: The Australian, French, and U S Opens and England's Wimbledon championship The phrase came from contract bridge by way of golf
grand slam
winning all of the tricks in a hand of bridge
grand slam
• What happens to your car just as you pull out of the stadium parking lot
grand slam
Making grand slam requires a contract bid of 7 tricks in any suit or notrump Small slam generally requires 37 points
grand slam
A home run hit when the bases are loaded, i e there is a runner on each base A exhilarating sight as four runners come home scoring a run each
grand slam
A home run hit while base loaded
grand slam
A bid of 7 that is made A grand slam gets a special bonus - see scoring for details
grand slam
any contract of seven, in a suit or notrump
grand slam
the four major championships in golf are considered the "Grand Slam" events (Masters, U S Open, British Open, PGA) 2 to win all four major championships in one calendar year is called the ("Holy Grail") Grand Slam Example: In the 2000 season Tiger Woods won 3 of the 4 Grand Slam events
grand slam
One of the four major pro tournaments (Australian Open, US Open, Wimbledon, French Open)
grand slam
the four major championships in golf are considered the "Grand Slam" events (Masters, U S Open, British Open, PGA Championship) 2 (aka: "holy grail") to win all four major championships in one calendar year is called the Grand Slam/holy grail Example: "In the 2000 season Tiger Woods won 3 of the 4 Grand Slam events falling one short of the holy grail "
grand slam
winning of the main sporting events in a season; home run with bases loaded (Baseball); winning of all the tricks in a hand (Bridge)
grand slam
To win all 4 of major tennis tournaments (Australian Open, French Open, Wimbledon, and US Open) in one season you are said to have won the Grand Slam Therefore, the 4 major tournaments are also known as Grand Slam events
grand slam
Refers to the four premier professional tennis tournaments: the Australian Open, French Open, Wimbledon and U S Open Each event is also individually referred to as a Grand Slam tournament
grand stand
main seating area at a sporting event
grand teton
a mountain peak in northwestern Wyoming; the highest peak in the Teton Range (13,766 feet high)
grand teton national park
a national park in Wyoming featuring mountains
grand theft
{i} (Law) grand larceny, theft of property (including money) valued above a certain amount
grand total
total amount
grand total
$52,779
grand total
$674 7M
grand total
The sum of all of the observations
grand total
Stack (Verticals)
grand tour
A lengthy journey which takes in the major sights of a continent Usually used to refer to "The Grand Tour of Europe," on which people of means saw all of the best the continent had to offer
grand tour
The Grand Tour was an opportunity for a young gentleman to explore the world and make his official entrance into society The tour was a chance for young men to travel to far-away places, learn about culture and art, and refine his tastes and manners It was also a chance to be free of supervision, a fact of which many of the men took advantage For more information, visit an ECE student project on The Grand Tour!
grand tour
an extended sightseeing tour undertaken for pleasure
grand tour
extensive and usually educational tour; extensive travel (originally as part of a wealthy young British man's education)
grand tour
The grand tour is a method for viewing multivariate statistical data via orthogonal projections onto a sequence of two-dimensional subspaces The sequence of subspaces is chosen so that it is dense in the set of all two-dimensional subspaces Desirable properties of such sequences of subspaces are considered, and several specific types of sequences are tested for rapidity of becoming dense Tabulations are provided of the minimum length of a grand tour sequence necessary to achieve various degrees of denseness in dimensions up to 20 [ASI85]
grand tour
A tour taken by a performer, generally with only a piano, to perform excerpts from various works
grand uncle
uncle of one's father or mother
grand unified theory
A theory of elementary forces that unites the weak, strong, electromagnetic, and gravitational interactions into one field theory and views the known interactions as low-energy manifestations of a single unified interaction. or grand unification theory (GUT) Theory that attempts to unify the electroweak force (see electroweak theory) with the strong force. The unification of all four fundamental interactions is sometimes called unified field theory. Such theories generally predict that a proton decays into lighter particles. So far, no successful GUTs have been devised
grand vizier
senior head of state (in some Muslim nations)
great grand aunt
aunt of one's grandmother or grandfather
great great grand aunt
aunt of one's great grandmother or great grandfather
great great grand uncle
uncle of one's great grandmother or great grandfather
baby grand
a small grand piano
baby grand piano
A small grand piano
concert grand
a large grand piano, especially one used for concert performances
grande
Of a cup of coffee at Starbucks; smaller than venti but larger than tall, usually 12 ounces. No coffee vendor other than Starbucks uses "Grande" to mean medium
grandly
In a grand manner
grandly
To the greatest extent
Grande
adj. Río Grande de Cagayan Casa Grande Ruins National Monument grande école Rio Grande
Grandness
grandity
grande
fat • grand, large • long Answergrand, large
grande
A 16 ounce drink
grande
big, large
Türkçe - İngilizce

grand teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

grand mal
(Tıp) grand mal
grand şilem
(Askeri) grand slam
grand düşes
grand duchess
grand