critical

listen to the pronunciation of critical
İngilizce - Türkçe
{s} ciddi

Gergedanın üç türü ciddi olarak tehlike altında. - Three species of rhinoceros are critically endangered.

{s} hassas

Başkalarının eksikliklerine karşı çok hassasınız. - You are too critical of others' shortcomings.

{s} kritik

O, kritik durumdaydı. - He was in critical condition.

Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır. - The world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.

{s} eleştirici

Bu kadar eleştirici olmayın. - Don't be so critical.

kriz hali
{s} eleştirel, değerlendirme amacıyla yapılan
{s} tenkitçi; kusur bulmaya meyilli; kusur bulmak amacıyla söylenen/yapılan
eleştirel

Eleştirel düşünme nedir? - What is critical thinking?

Ben çok eleştirel olabileceğimi düşünmekteyim. - I've been thinking that I may have been too critical.

eleştiren
eleştiri niteliğinde
tehlikeli
kusur bulan
{s} titiz

O benim hakkımda titizdi. - He was critical of me.

dönüm noktasınacritical condition buhranlı durum
(Tıp) Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili
eleştiri mahiyetinde
(Tıp) Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait
critical mass uranyum gibi radyoaktif elemanların fasıl
çözümsel
tahlili
tenkit eğilimli
(Nükleer Bilimler) kritik,kritik ortam
Önemli
buhranlı vahim
çok önemli
kusur bulmaya meyilli
eleştirmeli
dönüşül
critic
eleştirmen

O bir eleştirmen olarak gittikçe daha çok ünlü oldu. - He became more and more famous as a critic.

O yazardan ziyade eleştirmendir. - He is a critic rather than a novelist.

critical mass
(Askeri) KRİTİK KİTLE: Kesin olarak tanımlanmış koşullarda bir zincirleme tepkimeyi başlatabilecek asgari atom çekirdeği parçalanabilir madde miktarı
critical angle
dönüşül açı
critical angle
kritik açı
critical buckling load
kritik burkulma yükü
critical compression ratio
kritik sıkıştırma oranı
critical cooling
kritik soğutma
critical cooling rate
kritik soğuma hızı
critical coupling
kritik kuplaj
critical damping
kritik amortisman
critical deformation
kritik deformasyon
critical density
kritik yoğunluk
critical flow
kritik akım
critical frequency
kritik frekans
critical grid current
kritik ızgara akımı
critical grid voltage
kritik ızgara gerilimi
critical humidity
kritik nem
critical load
kritik yük
critical mass
kritik kütle
critical path method
kritik yol yöntemi
critical period of life
klimakteriyum
critical phenomena
kritik fenomen
critical point
kritik çekit
critical point
kritik nokta

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

critical potential
kritik potansiyel
critical pressure
kritik basınç
critical range
kritik bölge
critical region
kritik bölge
critical resistance
kritik direnç
critical shearing stress
kritik kesme gerilmesi
critical single engine air speed
kritik tek motor hava sürati
critical size
kritik büyüklük
critical slip surface
kritik kayma yüzeyi
critical solution temperature
kritik çözelti sıcaklığı
critical speed
kritik hız
critical stage
klimakteriyum
critical state
kritik hal
critical stress
kritik gerilme
critical temperature
kritik sıcaklık
critical value
kritik değer
critical velocity
kritik hız
critical voltage
kritik gerilim
critical volume
kritik hacim
critical wavelength
kritik dalga boyu
critical acclaim
eleştirel övgü
critical incident
kritik olay
critical point
termodinamik özellikler eğrisi üzerinde sıvı ve buhar fazlarının çakıştığı ve birbirinden ayrılamadığı nokta
critical shear stress
kritik kesme gerilmesi
critical thinker
düşünür , filozof
critical thinking
eleştirel düşünce
critical altitude
(Askeri) KRİTİK İRTİFA: Bir uçağın veya hava emmeli güdümlü füzenin daha üzerine çıktığı taktirde tatmin edici bir şekilde çalışamayacağı yükseklik
critical areas
kritik alanlar
critical assembly
(Nükleer Bilimler) kritik düzen
critical battery alarm
Kritik Düzeyde Pil Uyarısı
critical data
kritik veri, duyarli veri
critical defect
kritik eksiklik
critical employment indicator
(Askeri) kritik kullanım göstergesi
critical equation
(Nükleer Bilimler) kritik denklem
critical experiment
(Nükleer Bilimler) kritik deney
critical facility
(Askeri) KRİTİK TESİS: Milli Savunma veya sivil ihtiyaçlar için gerekli veya miktar itibariyle mahdut oluşları ya da hassas meskun bölgelerde toplu bulunuşları bakımından düşman taarruzuna muhtemel hedef teşkil eden tesisler
critical failure
(Nükleer Bilimler) kritik kusur
critical fault
kritik kusur
critical flow phenomena
(Nükleer Bilimler) kritik akış olayı
critical group
(Nükleer Bilimler) kritik grup
critical heat flux
(Nükleer Bilimler) kritik ısı akısı
critical heat flux ratio
(Nükleer Bilimler) kritik ısı akısı oranı
critical hydraulic gradient
kritik hidrolik eğim
critical information; critical intelligence communication; critical message (int
(Askeri) kritik bilgi; kritik istihbarat muhaberesi; Kritik çağrı (istihbarat)
critical intelligence
(Askeri) KRİTİK İSTİHBARAT: Çok önemli ve komutanın derhal ilgilenmesini gerektiren istihbarat. Bu, komutanın düşman olması muhtemel kaynakların veya gerçek düşmanın hareketlerine karşı zamanında ve uygun tepki göstermesini gerektirir. Bu istihbarat aşağıdakileri kapsamakla birlikte sadece bunlarla sınırlı değildir. a. Herhangi bir türden muhasamat çıkacağına dair kuvvetli belirtiler (taarruz uyarısı). b. Dost bir ülkeye yönelik herhangi bir saldırı. c. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılması veya buna dair belirtiler (hedefler). d. Düşman olması muhtemel ülkelerde meydana gelen, nükleer darbe planlarının değiştirilmesine neden olabilecek olan olaylar
critical intelligence communications system
(Askeri) kritik istihbarat muhabere sistemi
critical item
(Askeri) KRİTİK MADDE: Kısıtlı miktarda ikmal edilebilen veya uzunca bir süre için kısıtlı miktarlarda ikmal edilmesi beklenen temel ikmal maddesi. Ayrıca bakınız: "critical supplies and materials; regulated item"
critical item
(Askeri) kritik madde
critical item list
(Askeri) kritik malzeme listesi
critical joint duty assignment
(Askeri) kritik müşterek görev tahsisi
critical mass/size
(Nükleer Bilimler) kritik kütle/boyut
critical materials
(Askeri) KRİTİK HAMMADDELER: Esas kaynakları A. B. D. sınırları içinde bulunan gerek nitelik gerek miktar bakımından ihtiyaçları karşılayacak kadar istihsal edilemeyen ve Milli Savunma için hayati önem taşıyan maddeler. Ayrıca bakınız: "strategic materials"
critical nuclear weapons design information
(Askeri) kritik nükleer silahla tasarım bilgisi
critical path
(Mukavele) değişdiğinde proje bitiş tarihini direkt etkileyen proje başlangıcından bitimine kadar devamlı ardışık faaliyetler zinciri
critical path analysis
kritik gidişat analizi
critical path method
(CPM) kritik yol yöntemi
critical penetration
(Askeri) TEHLİKELİ GİRME: Bir savunma bölgesine yapılan ve önemli arazinin kaybına sebep olmak suretiyle savunma bölgesinin bütünlüğünü bozan girme
critical point
nazik nokta, kritik nokta
critical point
(Askeri) KRİTİK NOKTA: Bir harekatın başarılması için önemli olan kilit coğrafi nokta veya mevkii
critical region
(Matematik) dönüşül bölge
critical report
(Askeri) Bknz. "critical intelligence"
critical safety item; critical sustainability item
(Askeri) kritik emniyet unsuru; kritik süreklilik unsuru
critical section
Kritik Bölüm
critical section
Kritik Kesim
critical services
Kritik Hizmetler
critical services
Önemli Hizmetler
critical size
(Nükleer Bilimler) kritik büyüklük,kritik boyut
critical speed
(Tekstil) kiritik hız
critical speed
(Askeri) KRİTİK HIZ: Titreşim veya diğer benzer olaylar nedeniyle bir geminin seyredemeyeceği hız veya hızlar
critical supplies and materials
(Askeri) KRİTİK İKMAL MADDE VE MALZEMELERİ: Harekatın desteklenmesi için çok gerekli ancak çeşitli nedenlerden dolayı kısıtlı miktarda ikmal edilebilen veya kısıtlı miktarda ikmal edilmesi beklenen ikmal maddeleri. Ayrıca bakınız: "critical item", "regulated item"
critical terrain
(Askeri) (KEY) Kritik arazi
critical terrain
(Askeri) KRİTİK ARAZİ, ÖNEMLİ ARAZİ: Bknz. "key terrain"
critical theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) eleştirel teori horkheimer
critical theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) eleştirel kuram
critical theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) habermas…
critical theory
(Sosyoloji, Toplumbilim) adorno
critical virus
kotucul virus
critical void ratio
kritik boşluk oranı
critical zone
(Askeri) KRİTİK BÖLGE: Bir bombardıman uçağının yatay veya süzülerek bombalama yaparken, bomba nişan aletinin düzgün bir şekilde kullanılabilmesi ve bombaların tam hedefe bırakılabilmesi için üzerinden geçerken doğrusal uçuşunu muhafaza etmesi gereken saha
critic
kritik

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır. - In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

O öğretmenin sınavının kritik noktaları emin olarak tahmin ettin. - You sure guessed the critical points of that teacher's exam.

critically
ciddi derecede
critic
eleştiren kimse
criticality
tehlikelilik
critically
tehlikeli olarak
criticalness
tehlikelilik
mission critical
kritik
post critical
kritik noktadan sonra
review, criticism, critical analysis
inceleme, eleştiri, kritik analiz
self-critical
Özeleştiri yapabilen, özeleştirel
severely critical
ciddi kritik
slip-critical connections
(İnşaat) Çelik çubukların birbirlerine bağlandığı noktalardaki somun yuvaları "bağlantı noktaları"
the most critical
en kritik
time critical
zaman kritik
chief of staff; chief of station; critical occupational specialty
(Askeri) Kurmay Başkanı; istasyon şefi; kritik işgal kuvvetleri uzmanlığı/kritik işgal özelliği
commander's critical information requirement; International Radio Consultative C
(Askeri) Komutanın İhtiyacı Olan Kritik Bilgiler; Uluslar Arası Telsiz İstişare Komitesi
critic
{i} kusur bulup duran kimse
critic
{i} tenkitçi, olumsuz noktalar üzerinde duran kimse
critic
{i} muhalif

Bu yazar ABD'nin bir süper güç olarak rolünün önde gelen bir muhalifidir. - This author is a prominent critic of the role of the United States as a superpower.

Tom'un bir sürü muhalifleri vardı. - Tom had many critics.

critic
muhalif kimse
critic
{i} karşı olan kimse
critic
{i} eleştirici

Bu kadar eleştirici olmayın. - Don't be so critical.

critic
bir şeyin değerini öIçen kimse
criticality
(Nükleer Bilimler) kritiklik,kritikalite
criticality
kritik olma durumu
critically
ciddi olarak

Gergedanın üç türü ciddi olarak tehlike altında. - Three species of rhinoceros are critically endangered.

critically
kritik bir şekilde
critically
(zarf) ciddi olarak
delayed critical
(Nükleer Bilimler) gecikmiş kritik
mean critical heat flux ratio
(Nükleer Bilimler) ortalama kritik ısı akısı oranı
mean critical power ratio
(Nükleer Bilimler) ortalama kritik güç oranı
minimum critical infinite cylinder
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz silindir
minimum critical infinite slab
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz levha
minimum critical mass
(Nükleer Bilimler) minimum kritik kütle
minimum critical volume
(Nükleer Bilimler) minimum kritik hacim
prompt critical
(Nükleer Bilimler) ani kritik
sub/super critical
(Nükleer Bilimler) kritik altı/üstü
super critical
(Nükleer Bilimler) kritik üstü
the most critical point
zurnanın zırt dediği yer
İngilizce - İngilizce
Pertaining to, or indicating, a crisis or turning point

This is a critical moment.

Likely to go out of control if disturbed, that is, opposite of stable

The political situation was so critical that the government declared the state of siege.

Of a patient condition involving unstable vital signs and a prognosis that predicts the condition could worsen; or, a patient condition that requires urgent treatment in an intensive care or critical care medical facility

The patient's condition is critical.

Relating to criticism or careful analysis, such as literary or film criticism

The movie was a critical success, but bombed at the box-office.

Of the point (in temperature, reagent concentration etc.) where a nuclear or chemical reaction becomes self-sustaining

The reaction was about to become critical.

Inclined to find fault or criticize; fastidious; captious; censorious; exacting

A good teacher is fair but critical.

Extremely important

It's critical that you deliver this on time.

{a} nice, judicious, keen, exact, indicating the crisis of a disease
Relating to literary criticism and related kinds of criticism
marked by a tendency to find and call attention to errors and flaws; "a critical attitude"
Inclined to make nice distinctions, or to exercise careful judgment and selection; exact; nicely judicious
Characterized by careful judgment and specified methods used to weigh evidence and arrive at sound, defensible conclusions; from the Greek krino, to judge Scholarly study of the Bible is called "critical" whereas devotional or "in the pews" Bible study is called "uncritical" or "pre-critical " Biblical criticism is the critical study of biblical texts; "text criticism," "literary criticism," and "canonical criticism" each refer to a particular focus and method of biblical criticism
of or involving or characteristic of critics or criticism; "critical acclaim"
being in or verging on a state of crisis or emergency; "a critical shortage of food"; "a critical illness"; "an illness at the critical stage"
A critical situation is very serious and dangerous. The German authorities are considering an airlift if the situation becomes critical Its day-to-day finances are in a critical state. + critically criti·cal·ly Moscow is running critically low on food supplies
Pertaining to criticism or the critic's art; of the nature of a criticism; accurate; as, critical knowledge; a critical dissertation
of or involving or characteristic of critics or criticism; "critical acclaim
forming or having the nature of a turning point or crisis; "a critical point in the campaign"; "the critical test"
Exercising or involving careful judgement or evaluation, e g , judging the feasibility of an idea or product
Pertaining to, or indicating, a crisis, turning point, or specially important juncture; important as regards consequences; hence, of doubtful issue; attended with risk; dangerous; as, the critical stage of a fever; a critical situation
Anything which is essential A form of illness which is life threatening See critical illness insurance
Kant's lifelong approach to philosophy which distinguishes be負ween different perspectives and then uses such distinctions to settle otherwise unresolvable disputes The Critical approach is not primarily negative, but is an attempt to adjudicate quarrels by showing the ways in which both sides have a measure of validity, once their perspective is properly understood Kant's system of Critical philosophy emphasizes the importance of examin虹ng the structure and limitations of reason itself
A critical time, factor, or situation is extremely important. The incident happened at a critical point in the campaign He says setting priorities is of critical importance How you finance a business is critical to the success of your venture. = crucial + critically criti·cal·ly Economic prosperity depends critically on an open world trading system It was a critically important moment in his career
used to describe a factor, component, process, issue or decision in an engineering activity requiring analysis and judgement from which other consequences follow; an entity or operation that must be successfully implemented or completed to ensure that a more complex operation or system can function: failure of the critical entity or operation compromises the whole
If something or someone receives critical acclaim, critics say that they are very good. The film met with considerable critical and public acclaim. adj. critical mass critical point critical theory critical care unit
Inclined to criticise or find fault; fastidious; captious; censorious; exacting
(adj)
To be critical of someone or something means to criticize them. His report is highly critical of the trial judge He has apologised for critical remarks he made about the referee. + critically criti·cal·ly She spoke critically of Lara
Damage inflicted (by a player or monster) that easily stands above damage normally done by the same source (i e "Adult Reedshark impales you for 28 points of piercing damage" as opposed to 4 or 5 )
{s} judgmental; important, crucial
Likely to "runaway" if disturbed, i.e. opposite of stable
habitat--For listed species, specific parts of the geographic area occupied by a federally listed species that have physical and biological features essential to conserving the species, and that may require special management consideration or protection; also specific areas outside the geographical area occupied by a species but essential for its conservation Designated critical habitats are described in 50 CFR 17 and 226
a Logical Drive is in a "critical" state if it has been configured at RAID level 1, 3, 5, or 0+1; and one (and only one) of its drives is not "online " A logical drive is considered "critical" because any failure of another of its drives may result in a loss of data Note: I/O operation can only be performed with system drives that are online or critical
the flow condition at which point the water velocity equals the wave speed
a good thing if it's a hit to your opponent
Qualified to criticise, or pass judgment upon, literary or artistic productions
characterized by careful evaluation and judgment; "a critical reading"; "a critical dissertation"; "a critical analysis of Melville's writings"
urgently needed; absolutely necessary; "a critical element of the plan"; "critical medical supplies"; "vital for a healthy society"; "of vital interest"
If a person is critical or in a critical condition in hospital, they are seriously ill. Ten of the injured are said to be in critical condition. + critically criti·cal·ly She was critically ill
necessary
at or of a point at which a property or phenomenon suffers an abrupt change especially having enough mass to sustain a chain reaction; "a critical temperature of water is 100 degrees C--its boiling point at standard atmospheric pressure"; "critical mass"; "go critical"
marked by a tendency to find and call attention to errors and flaws; "a critical attitude" characterized by careful evaluation and judgment; "a critical reading"; "a critical dissertation"; "a critical analysis of Melville's writings" being in or verging on a state of crisis or emergency; "a critical shortage of food"; "a critical illness"; "an illness at the critical stage" at or of a point at which a property or phenomenon suffers an abrupt change especially having enough mass to sustain a chain reaction; "a critical temperature of water is 100 degrees C--its boiling point at standard atmospheric pressure"; "critical mass"; "go critical" forming or having the nature of a turning point or crisis; "a critical point in the campaign"; "the critical test" urgently needed; absolutely necessary; "a critical element of the plan"; "critical medical supplies"; "vital for a healthy society"; "of vital interest" of or involving or characteristic of critics or criticism; "critical acclaim
Characterized by thoroughness and a reference to principles, as becomes a critic; as, a critical analysis of a subject
The most serious of the four severity levels you can define for a threshold Typically, critical events indicate a condition that must be addressed immediately because it is affecting system performance
The use of the word critical in this Plan does not connote regulatory category as it does when used by agencies responsible for wildlife populations
A critical approach to something involves examining and judging it carefully. We need to become critical text-readers the critical analysis of political ideas. + critically criti·cal·ly Wyman watched them critically
Pertaining to, or indicating, a crisis, turning point, or specially important juncture
Critical Mass
A direct action event in which bicycle riders travel through city streets as a group
critical Reynolds number
A Reynolds number at which the flow of a fluid changes from laminar to turbulent
critical acclaim
Exceptionally good reviews from all or most critics
critical angle
The smallest angle of attack of an airfoil at which lift suddenly decreases and drag suddenly increases
critical angle
The smallest angle of a ramp or stairs considered uncomfortable or unsafe
critical angle
The smallest angle of incidence for which light is totally reflected from a boundary between one medium and a less refractive one
critical angles
plural form of critical angle
critical function
Any function, in the calculus of variations, that satisfies the Euler equations
critical mass
the amount of fissile material that is needed to support a self-sustaining nuclear chain reaction
critical mass
A quantity or amount required to trigger a phenomenon
critical masses
plural form of critical mass
critical micelle concentration
The well-defined concentration at which micelles start to form
critical opalescence
the milky turbidity observed in a fluid as it is slowly cooled to just above its critical point, at which point two clear phases (gas and liquid) form
critical path
The sequence of dependent steps that determine the minimum time needed to carry out an operation
critical point
The temperature and pressure at which the vapour density of the gas and liquid phases of a fluid are equal, at which point there is no difference between gas and liquid
critical point
A juncture at which time a critical decision must be made
critical point
A maximum, minimum or point of inflection on a curve; a point at which the derivative of a function is zero or undefined
critical rationalism
The doctrine that scientific theories, and any other claims to knowledge, can and should be rationally criticized, and, if they have empirical content, can and should be subjected to tests which may falsify them
critical section
A piece of code that accesses a shared resource that must not be concurrently accessed by more than one thread of execution
critical theory
The examination and critique of society and literature, drawing from knowledge across social science and humanities disciplines
critical thinking
The application of logical principles, rigorous standards of evidence, and careful reasoning to the analysis and discussion of claims, beliefs, and issues

Recent studies of adolescents' brain scans show that the consumption of alcohol by young adults can cause long-lasting damage, particularly in areas related to learning, memory and critical thinking.

critical tide level
A zone in which the duration of annual continuous exposure or submergence of intertidal areas changes sharply
critical update
A broadly released fix for a specific problem that addresses a critical, non-security-related bug in computer software
critical mass
(social dynamics) A sufficient number of adopters of an innovation in a social system so that the rate of adoption becomes self-sustaining and creates further growth
critical Mach number
(Havacılık) In aerodynamics, the critical Mach number (Mcr) of an aircraft is the lowest Mach number at which the airflow over a small region of the wing reaches the speed of sound
critical theory
(Felsefe) A philosophical approach to culture, and especially to literature, seen from a modified Marxist perspective
critical age
middle age
critical angle
the smallest angle of incidence for which light is totally reflected
critical angle
The critical angle is associated with refraction of light This angle is the smallest angle of incidence at which total internal reflection (TIR) occurs
critical angle
The angle above which total internal reflection happens At angels lower than the critical angle, the light is refracted through the cladding
critical angle
least angle of incidence for total reflection (Optics)
critical angle
The minimum angle of incidence for which a light ray is totally reflected within a medium
critical angle
When traveling from an optically denser to optically less dense material, the angle of incidence at which light stops being refracted and is totally reflected
critical angle
the incidence angle corresponding to a 90 degree angle of refraction
critical angle
In geometric optics, at a refractive boundary, the smallest angle of incidence at which total internal reflection occurs
critical angle
Angle of incidence for which the angle of refraction is 90° when light goes from one medium of high index of refraction into one of lower index
critical angle
The angle at the interface between core and cladding where a guided ray in the core undergoes total internal reflection
critical angle
Minimum angle of incidence that produces total internal reflection
critical angle
  In geometric optics, at a refractive boundary, the smallest angle of incidence at which total internal reflection occurs (188)  Note 1:   The angle of incidence is measured with respect to the normal at the refractive boundary   Note 2: The critical angle is given by
critical angle
(qc) - qc = sin-1 (n2/n1), where n2 and n1 are the refractive indices of two materials at the interface (n2 being of the higher refractive material)
critical angle
That limiting angle of incidence in the optically denser medium that results in an angle of refraction of 90o
critical angle
Applies when light strikes a boundary between two materials and the speed of light in the material that it is travelling in is less than the speed of light in the material beyond the boundary If the angle of incidence at the boundary is greater than the critical angle, all the light is reflected
critical appraisal
an appraisal based on careful analytical evaluation
critical but stable condition
seriously ill or wounded without further threat to the condition
critical condition
crucial condition, very bad shape
critical mass
the minimum size that a market or industry is considered to need to operate at in order to be efficient
critical mass
the minimum size of firm thought necessary to compete effectively, e g to finance R & D
critical mass
The capacity to offer certain medical specialties or sub-specialties is dependent on having a large enough population in order to have a large enough number of patients to maintain competencies
critical mass
the minimum amount (of something) required to start or maintain a venture; "the battle for the computer market has now reached critical mass"; "there is now a critical mass of successful women to take the lead"; "they sold the business because it lacked critical mass"
critical mass
The minimum amount concentrated fissionable material required to sustain a chain reaction The exact mass of fissionable material needed to sustain a chain reaction varies according to the concentration (purity) and chemical form of the material, the particular fissionable isotope present, its geometrical properties, and its density When pure fissionable materials are compressed by high explosives in implosion-type atomic weapons, the critical mass needed for a nuclear explosion is reduced
critical mass
The amount of a fissionable material , at a given density and mixed in a specified way with other material, where on average one neutron caused by a fission reaction will go on to cause another fission
critical mass
The minimum mass required to sustain a chain reaction The exact mass varies with many factors such as the particular isotope present, its concentration and chemical form, the geometric arrangement of the material, and its density
critical mass
In this document critical mass is used to describe the grouping together of visitor facilities to achieve a minimum desired level of activity It is the combination of visitor experience necessary to create a major attraction that provides high-quality interpretive services to the visitor
critical mass
Spontaneous fission in uranium produces neutrons that induce fission of 235U, which releases neutrons that can produce a chain reaction The critical mass is the amount of fissable material necessary for this chain reaction to sustain itself
critical mass
The smallest mass of fissile material that will support a self-sustaining chain reaction under specified conditions
critical mass
The condition when enough educators in an organization are effectively using strategies such as cooperative learning, process writing, interdisciplinary instruction, or performance-based learning and assessment so that these new strategies have a high probability of becoming a permanent part of the culture of that organization (school or school district)
critical mass
Quantity of nuclei required to sustain a nuclear fission chain reaction
critical mass
The minimum amount of fuel needed in the core of a nuclear reactor in order to start a self-sustaining chain reaction When a reactor starts up it is said to "go critical"
critical mass
The minimum mass of a fissionable material that will just maintain a fission chain reaction under precisely specified conditions, such as the nature of the material and its purity, the nature and thickness of the tamper (or neutron reflector), the density (or compression), and the physical shape (or geometry) For an explosion to occur, the system must be supercritical (i e , the mass of material must exceed the critical mass under the existing conditions) See Supercritical
critical mass
The minimum amount of concentrated fissionable material required to sustain a chain reaction
critical mass
the mass of fissionable material required to produce a self-sustaining chain reaction
critical mass
the minimum mass of fissionable material that can sustain a chain reaction the minimum amount (of something) required to start or maintain a venture; "the battle for the computer market has now reached critical mass"; "there is now a critical mass of successful women to take the lead"; "they sold the business because it lacked critical mass
critical mass
A critical mass of something is an amount of it that makes it possible for something to happen or continue. Only in this way can the critical mass of participation be reached. Minimum amount of a given fissionable material necessary to achieve a self-sustaining nuclear chain reaction under specified conditions. Critical mass depends on several factors, including the kind of fissionable material used, its concentration and purity, and the composition and geometry of the surrounding reaction system
critical mass
The amount of fissionable material (uranium 235 or plutonium 239) sufficient to sustain a nuclear chain reaction
critical mass
mass of nuclear fuel necessary necessary for a chain reaction to occur (Physics)
critical mass
The amount of nuclear fuel in the proper shape necessary to sustain a chain reaction If too little fuel is present, or the mass in not in the proper shape, too many neutrons will stray and the reaction will die out
critical mass
The amount of a particular fissionable material required to make a fission reaction self-sustaining
critical mass
the minimum mass of fissionable material that can sustain a chain reaction
critical mass
the minimum mass of fissionable material that will support a sustaining chain reaction
critical mass
The minimum amount of fissionable material (such as uranium 235) of a given shape required to maintain a chain reaction needed for a nuclear fission explosion For example, a golf ball-size piece of uranium 235 cannot sustain a chain reaction, so it cannot be made into a nuclear weapon The piece of uranium 235 the size of a baseball is large enough to sustain a chain reaction, so it could explode if set off
critical mass
In physics, the critical mass of a substance is the minimum amount of it that is needed for a nuclear chain reaction
critical mass
The minimum mass of fissionable material in a nuclear reactor or nuclear bomb that will sustain a chain reaction
critical mass
n In physics, the minimum amount of fissionable material required to sustain a chain reaction Of a software product, describes a condition of the software such that fixing one bug introduces one plus {epsilon} bugs When software achieves critical mass, it can only be discarded and rewritten
critical mass
the mass of fissionable material required to produce a self-sustaining chain reaction (21 6)
critical moment
decisive moment, moment of crisis
critical path
a way of planning and organizing a large piece of work so that there will be few delays and the cost will be as low as possible
critical path
The set of interrelated activities that must be completed for the project to be finished successfully can be mapped into a chart showing how long each task takes, and which tasks cannot be started before which other tasks are completed The critical path is the set of linkages through the chart that is the longest It determines how long a project will take
critical path
That path along a network plan which requires the greatest time for completion
critical path
When a project has several tasks, some of them overlapping or dependent upon earlier tasks, the critical path is the minimum time schedule for completing all the tasks The series of tasks that must be completed on schedule for a project to finish on schedule
critical path
The sequence of activities that must be completed on schedule for the entire project to be completed on schedule It is the longest duration path through the workplan If an activity on the critical path is delayed by one day, the entire project will be delayed by one day (unless another activity on the critical path can be accelerated by one day)
critical path
Plots the events that need to occur to complete a project on a timeline
critical path
schedule of activities which must be completed by particular dates in order for an entire project to be completed on time
critical path
Sequence of key tasks to be done by auction contractor or other designated parties on specified dates, leading to desired goals
critical path
the sequence and duration of tasks and activities which directly affect the date of overall project completion
critical path
A longest path in a network, where length units are time durations The nodes represent tasks, and the arcs represent precedence constraints The path is critical because the associated tasks determine the total completion time of the project Moreover, at least one of their duration times must decrease in order to decrease the total completion time
critical path
Method to determine the critical tasks based on relationships, duration and resource availability If any of the critical tasks is delayed the whole project will be delayed See also: Crashing the Critical Path
critical path
The set of activities that must be completed in sequence and on time if the entire project is to be completed on time
critical path
The sequence of interconnected events and activities between the start of a project and its completion that will require the longest time to accomplish This gives the shortest time in which the project can be completed; see also PERT
critical path
In a project network diagram, the series of activities which determines the earliest completion of the project The critical path will generally change from time to time as activities are completed ahead of or behind schedule Although normally calculated for the entire project, the critical path can also be determined for a milestone or subproject The critical path is usually defined as those activities with float less than or equal to a specified value, often zero See critical path method
critical path
The series of tasks which determines the earliest completion of the project, i e the longest sequence of tasks in the project; also defined as those tasks with float less than or equal to zero
critical path
The longest set of dependent activities in a project, not accounting for the resource constraint See the Project Management Institute's Project Management Body of Knowledge (PMBOK) or other project resources to understand critical path
critical path
The consecutive sequence of activities in a project whose cumulative time requirements determine the minimum total project time Delay in critical path activities delay the entire project if other steps are not compressed
critical path
In the context of GRADE, the most time-consuming sequence of tasks in a process
critical path
When a graph is used to model project scheduling, the critical path is a path from the start to the finish which passes through all of the tasks which are critical to completing the project in the shortest amount of time [refcomap, p 158]
critical path
(Ticaret) The consecutive sequence of activities in a project whose cumulative time requirements determine the minimum total project time. Delay in critical path activities delay the entire project if other steps are not compressed
critical path
The shortest time in which a project can be completed (3)
critical path
The sequence of events in a project that takes the longest to complete
critical path
A dependent sequence of activities in your project that takes the longest time to complete The critical path determines how long it will take to complete the project in the minimum time (Critical paths can change as your project unfolds)
critical path
The continuous chain of activities from project-start to project-finish, whose durations cannot be exceeded if the project is to be completed on the project-finish date A sequence of activities that collectively require the longest duration to complete (the duration of the sequence is the shortest possible time from the start event to the finish event) Activities on the critical path have no slack time
critical path
The series of activities that determines the duration of the project In a deterministic model, the critical path is usually defined as those activities with float less than or equal to a specified value, often zero It is the longest path through the project See critical path method
critical path
A term used in project planning to indicated a segment of the proposed work which if not completed on time will result in one or more other segments being delayed with serious "knock-on" effects for the project
critical path
A vital code path which should be optimised for the common case Critical paths are executed frequently and form the important trunk routes of various kernel operations An example would be buffer head manipulation during file I/O
critical path method
A network analysis technique used to predict project duration by analyzing which sequence of tasks has the least amount of scheduling flexibility (i e the least amount of float)
critical path method
A planning scheduling and control line and symbol diagram drawn to show the respective tasks and activities involved in constructing a specific project
critical path method
A quantitative technique which, when applied to network planning, is helpful in calculating the minimum time and sequence of tasks needed to complete a R & D project
critical path method
A network planning technique used for planning and controlling the activities in a project By showing each of these activities and their associated times, the 'critical path' can be determined The critical path is the series of successive activities which takes up most time and is therefore decisive for the total lead time of the project
critical path method
A management technique for losing your shirt under perfect control
critical path method
A network analysis technique used to predict project duration by analyzing which sequence of activities, (i e , which path), has the least amount of scheduling flexibility, (i e , the least amount of float) Early dates are calculated by means of a forward pass, using a specified start date Late dates are calculated by means of a backward pass, starting from a specified completion date for the project, (usually the forward pass' calculated early finish date)
critical path method
One of several techniques for doing project planning CPM can be used to plan a complex project that involves many activities
critical path method
A method of project schedule development which indicates flows of work and integrates individual schedule components
critical path method
a project management approach that shows the sequence of activities that define the minimum lead time needed to complete the project
critical path method
A network analysis technique used to predict project duration by analyzing which sequence of activities (which path) has the least amount of scheduling flexibility (the least amount of float) Early dates are calculated by means of a forward pass using a specified start date Late dates are calculated by means of a backward pass starting from a specified completion date (usually the forward pass’s calculated project early finish date)
critical path method
A technique used to predict project duration by analyzing which sequence of activities has the least amount of scheduling flexibility Early dates are figured by a forward pass using a specific start date and late dates are figured by using a backward starting from a completion date
critical path method
A method of network analysis in which normal duration is estimated for each activity within a project The critical path identifies the shortest completion period based on the most time-consuming sequence of activities from the beginning to the end of the network
critical path method
Critical path diagrams show the relationship between activities in a project
critical patient
hospital patient who is in very bad health, severely injured patient
critical philosophy
{i} philosophical views of Immanuel Kant (18th century German philosopher)
critical point
the point on a phase diagram at which the temperature and pressure have their critical values; the end point of the liquid-vapor line (16 11)
critical point
A temperature point at which a structure change either starts, is completed, or both when a material is being heated or cooled
critical point
(of a function in C^1) Where the first partial derivatives are zero or infinite
critical point
The temperature and pressure at which the properties of a liquid and its vapor become indistinguishable
critical point
The temperature and pressure at which two phases of a substance in equilibrium become identical, forming a single phase
critical point
In science, the set of conditions under which a liquid and its vapour become identical. The conditions are the critical temperature, the critical pressure, and the critical density. If a closed vessel is filled with a pure substance, partly liquid and partly vapour, and the average density equals the critical density, the critical conditions can be achieved. As the temperature is raised, the vapour pressure increases, and the gas phase becomes denser while the liquid expands and becomes less dense. At the critical point, the densities of liquid and vapour become equal, eliminating the boundary between the two
critical point
The upper limit of the temperature-pressure curve of a substance
critical point
the temperature and pressure above which a liquid state cannot exist
critical point
(n ) See phase transition
critical point
is defined as the point at which the saturated liquid and saturated vapor states are identical is defined as the point at which the saturated liquid and saturated vapor states are identical
critical point
a crisis situation or point in time when a critical decision must be made; "at that juncture he had no idea what to do"; "he must be made to realize that the company stands at a critical point"
critical pressure
The least applied pressure required at the critical temperature to liquefy a gas
critical pressure
pressure of a gaseous substance when at the critical temperature
critical ratio
(Ticaret) A production prioritization rule that divides the time remaining until a job due date by the amount of time required to perform the remaining work. A ratio of one indicates the job is exactly on time, greater than one that the job is ahead of schedule, and less than one that the job is behind schedule. Negative values indicate a job already past the due date (as opposed to merely behind schedule)
critical speed
dangerous speed; decisive speed
critical temperature
The temperature above which a gas cannot be liquefied by pressure alone
critical temperature
temperature above which a gas cannot be liquefied by exclusively by pressure (Physics)
critical temperature
The highest temperature at which well defined liquid and vapor states exist It may be defined as the highest temperature at which it is possible to liquefy a gas by pressure alone
critical temperature
the temperature above which vapor cannot be liquefied no matter what pressure is applied
critical temperature
Tcr is the temperature of a substance at the critical point Tcr is the temperature of a substance at the critical point
critical temperature
Tc
critical temperature
The highest temperature at which distinct vapor and liquid phases can coexist for a species
critical temperature
The temperature below in which certain elements become superconductive
critical temperature
The temperature at which high carbon steel will harden when quenched in a suitable medium
critical temperature
the temperature above which a gas cannot be liquefied, no matter how much pressure is applied
critical temperature
The highest temperature at which a fluid can exist as a liquid or vapor Above this temperature the fluid is a gas and, regardless of the amount of pressure applied, cannot be liquefied
critical temperature
Temperature at which vapor and liquid have the same properties
critical temperature
The transition temperature of a substance from one crystalline form to another
critical temperature
The highest temperature at which well defined liquid and vapor states exist It is sometimes defined as the highest temperature at which it is possible to liquify a gas by pressure alone
critical temperature
The highest temperature at which well-defined liquid and vapor states exist
critical temperature
The temperature to which a gas must be cooled before it can be liquefied by pressure
critical temperature
The temperature at the critical point A gas above the critical temperature will never condense into a liquid, no matter how much pressure is applied Most substances have a critical temperature that is about 1 5 to 1 7 times the standard boiling point, in kelvin
critical temperature
the temperature above which vapor cannot be liquefied, no matter what pressure is applied (16 11)
critical temperature
the maximum temperature to which a liquid can be heated and still remain a liquid   Additional heating will cause the liquid to vaporize irrespective of pressure
critical temperature
The transition temperature of a substance fromm one crystalline form to another
critical temperature
Temperature at which vapor and liquid have same properties
critical theory
Marxist inspired movement in social and political philosophy originally associated with the work of the Frankfurt school. Drawing particularly on the thought of Karl Marx and Sigmund Freud, critical theorists maintain that a primary goal of philosophy is to understand and to help overcome the social structures through which people are dominated and oppressed. Believing that science, like other forms of knowledge, has been used as an instrument of oppression, they caution against a blind faith in scientific progress, arguing that scientific knowledge must not be pursued as an end in itself without reference to the goal of human emancipation. Since the 1970s, critical theory has been immensely influential in the study of history, law, literature, and the social sciences
critical thinking
Applying one’s own views and approaches, rather than simply accepting other people’s information, attitudes and judgements
critical thinking
The ability to reason, to use logic, to analyze or synthesize information
critical thinking
is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information, gathered or generated by observation, experience, reflection, reasoning, and/or communication as a guide to belief or action  Critical thinking is not the simple acquisition and retention information; the development of a particular set of skills, and/or the repetitive application of those skills without the critical evaluation of their results  Critical thinking encompasses the eight elements of reason: purpose, point of view, question at issue, information, interpretations and inference, concepts, assumptions, implications and consequences (Paul, 1995)
critical thinking
Reasonable reflective thinking that focuses on deciding what to believe or do More precisely, assessing the authenticity, accuracy, and/or worth of knowledge claims and arguments It requires careful, precise, persistent and objective analysis of facts and information
critical thinking
The disciplined ability and willingness to assess evidence and claims, to seek a breadth of contradicting as well as confirming information, to make objective judgments on the basis of well supported reasons as a guide to belief and action, and to monitor one’s thinking while doing so (metacognition) The thinking process that is appropriate for critical thinking depends on the knowledge domain (e g : scientific, mathematical, historical, anthropological, economic, philosophical, moral) but the universal criteria are: clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound empirical evidence, good reasons, depth, breadth and fairness
critical thinking
Shows or requires careful analysis before judgment
critical thinking
A form of complex thinking, especially of a logical type
critical thinking
The ability to discern and discriminate through an individual thought process
critical thinking
The thought process that requires more than memorization of facts It requires that the student analyze, apply and evaluate information
critical thinking
Students are encouraged to develop critical thinking (focusing skills) alongside their creative thinking skills Creative ideas may need to be tempered by reality or feasibility
critical thinking
The careful and reflective process of evaluating claims and arguments
critical thinking
- The ability to compare, contrast, analyze and synthesize information
critical thinking
The ability to acquire information, analyze and evaluate it, and reach a conclusion or answer by using logic and reasoning skills
critical thinking
Analyzing the speaker, the situation, and the speaker's ideas to make critical judgments about the message being presented (See 143)
critical thinking
Convergent; sorting, selecting, refining ideas to create a pool of possible solutions See also: Creative Thinking
critical thinking
the conscious direction of mental processes toward representing and processing information, usually in order to find thoughtful solutions to problems, make judgments or decisions, or to reason
critical thinking
is an active and systematic cognitive strategy to examine, evaluate, and understand complex issues and personal choices, pose provocative questions, correctly frame and then solve problems, and make decisions on the basis of sound reasoning and valid evidence This competitive edge requires both rigorous analysis and nimble imagination
critical thinking
A complex set of cognitive skills employed in problem-solving and intellectual consideration and innovation Critical thinking requires mental agility and thoughtful consideration: one must, almost simultaneously, be able to process and then analyze what is being presented, to make connections between various bits of information, to draw inferences from what has been stated directly, to question any assumptions and connections made, and to remain generally skeptical until sufficient proof is offered Practice in critical thinking is designed to make your mind more powerful This power is something you can apply to any profession and one of the major benefits of taking a humanities class
critical thinking
Provides definitions of critical thinking, teaching strategies to promote critical thinking skills, references, and links to other Internet sites
Türkçe - İngilizce

critical teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

critical thinking
eleştirel düşünme
zurnanın zırt dediği yer the most critical point
(of a job)
critical