prime

listen to the pronunciation of prime
İngilizce - Türkçe
önemli; başlıca: This has become a prime concern. Önemli bir mesele oldu bu. That's the prime reason why she's come. Onun gelmesinin
ticareti hızlandırmak iç
{s} 1. önemli; başlıca: This has become a prime concern. Önemli bir mesele oldu bu. That's the prime reason why she's come. Onun gelmesinin
{f} (topa/tüfeğe) ağızotu koymak
(Tıp) İlk, birinci, primus
{i} en güzel zaman

Tom şu an en güzel zamanında. - Tom is now in his prime.

O, en güzel zamanında öldürüldü. - He was cut down in his prime.

ne söyleyeceğini öğretmek içki içirip sarhoş etmek
top veya tüfeğe ağızotu koymak
{f} (birine) nasıl cevap vermesi gerektiğini önceden
asal,v.kullanıma hazırla: adj.ilk
{f} hazırlamak
{f} kullanıma hazırla
prime the pump tulumbanın silindirine su döküp işlemeye hazırlamak
talimat vermek
{i} hayatın baharı
{f} astar vurmak/sürmek, astarlamak
{i} başlangıç
{f} ağızotu koymak (tüfek)
{i} (birinin/bir şeyin) en güzel/parlak dönemi; (birinin) en verimli/başarılı dönemi; (birinin) formunun zirvesinde olduğu dönem
astar vurmak
(sayı) asal
(Otomotiv) astarlamak
astar çekmek
(Bilgisayar) üssü
ilk

Bu odada birkaç ilkel vazo duruyor. - Several primeval vases stand in this room.

Tom bizim ilk şüphelimiz. - Tom is our prime suspect.

başlıca
en iyi
en kaliteli
en önemli

Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir. - The coral reef is the region's prime attraction.

baş

Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. - The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.

Başbakan istifa etti. - The Prime Minister has resigned.

kullanıma hazırla(mak)
{i} ilk dönem
{f} astar sürmek
{s} birincil
{i} asal sayı

Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

{i} ana nota
{f} tulumbaya su koymak
{i} mükemmel şey
{i} savunma duruşu
{i} gençlik

Tom hayatın gençlik döneminde. - Tom is in the prime of life.

{s} asal

Her çift sayı iki asal sayının toplamıdır. - Every even number is the sum of two primes.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

{f} söylemesi gerekeni öğretmek
{i} olgunluk çağı
{f} içirip sarhoş etmek
ağızotu koymak
birinci kalite
önemli

Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir. - The coral reef is the region's prime attraction.

kurmak
esas
başbakanlık
asaln
prime minister
başbakan

Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. - The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.

Başbakan istifa etti. - The Prime Minister has resigned.

prime bill
(Askeri,Ticaret) sağlam poliçe
prime contract
(İnşaat) ana sözleşme
prime contractor
(Askeri,İnşaat,Teknik) ana yüklenici
prime contractor
(Askeri) esas müteahhit
prime field
(Matematik) asal cisim
prime ministers
başbakanlar
prime ministry
t.c. başbakanlık
prime mover
muharrik
prime news
(Basın) ana haber
prime numbers
asal sayılar

Asal sayılar sadece birle ve kendileri ile bölünebilir. - Prime numbers are divisible only by one and themselves.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

prime target
(Askeri) asli hedef
prime cost
üretim maliyeti
prime factor
asal çarpan
prime meridian
baş meridyen
prime minister
başnazır
prime mover
ana kuvvet
prime mover
ana işletici
prime number
asal sayı

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Asal sayılar kümesi sayılabilir. - The set of prime numbers is countable.

prime of life
hayatın en güzel devresi
prime the bath
banyoyu güçlendirmek
prime time
başlangıç zamanı
prime driver
önemli taşıyıcı unsur
prime factorization
asal çarpanlara ayırma
prime factors
asal faktörler
prime implicants
asal çarpanlar
prime interest
asal ilgi
prime interest rate
asal faiz oranı
prime key
asal anahtarı
prime meridian
asal meridyen
prime ministry
başbakanlık
prime suspect
Baş şüpheli
prime time
Prime time, televizyonların en çok izlendiği 20: 00 - 23: 00 arası saat dilimini kapsar. Bu kuşakta genellikle diziler, filmler, reality şovlar, eğlence ve maçlar yayınlanır. Reklamların en çok yayınlandığı ve belirli zaman aralıklarıyla yayınlanmasının zorunlu olduğu yayın saatleri aralığıdır
Prime Base Engineer Emergency Force
(Askeri) Ana Üs İstihkam Acil Durum
prime a pump
(çalıştırmadan önce) pompanın içine su akıtmak
prime banks
(Ticaret) piyasayı belirleyen bankalar
prime beef
en iyi sığır eti
prime borrower
(Ticaret) birinci sınıf borçlu
prime contract
(Askeri) ESAS SÖZLEŞME: Bir müteahhidin hükümet makamlarıyla giriştiği bir sözleşme, anlaşma veya satınalma siparişi
prime contractor
(Askeri) ESAS MÜTEAHHİT: Esas sözleşmeyi yapan müteahhit
prime distributor
(Ticaret) ana distribütör
prime distributor
(Ticaret) ana dağıtımcı
prime distributor
(Ticaret) baş distribütör
prime height
(Bilgisayar) üssü işareti yüksekliği
prime ideal
(Matematik) asal ideal
prime interest rate
(Ticaret) en düşük faiz oranı
prime interest rate
(Ticaret) temel faiz
prime location cooperating
(Ticaret) önemli yer işbirliği
prime meridian
(Astronomi) başlangıç öğleni
prime meridian
başlangıç meridyeni
prime meridian
(Astronomi) başöğlen
prime meridian
(Askeri) esas meridyen
prime meridian
(Askeri) ESAS MERİDYEN; BAŞLANGIÇ MERİDYENİ: Boylam ölçmede başlangıç olarak faydalanılan sıfır boylam meridyeni. Greenwich meridyeninden, hemen hemen bütün dünyada bu maksat için faydalanılır. Bak. "geographic coordinate"
prime meridian
(Astronomi) sıfır meridyen
prime minister
başvekil
prime minister's spouses
(Politika, Siyaset) başbakan eşleri
prime ministerial government
(Politika, Siyaset) başbakanlık hükümeti
prime minister’s wiews
başbakan eşleri
prime ministry building
başbakanlık binası
prime mover
güç kaynağı
prime mover
fikir babası
prime mover
(Askeri) CER ARACI: Esas itibarıyla tekerlekli ağır silah araçlarını çekmek için imal edilen ve silah mürettebatı ile mürettebatın taşınmasına yarayan askeri özelliklere sahip bir araç. Ağır iş makineleride bunlar arasındadır. Buna (towing vehicle) de denir
prime mover
römork
prime polynomial
(Matematik) asal çokterimli
prime power
primer güç
prime power
birincil güç
prime power
güvenilir güç
prime purpose
öncelikli amaç
prime purpose
ana amaç
prime quality
(Ticaret) olağanüstü iyi kalite
prime rate
(Askeri,Ticaret) ana faiz oranı
prime rate
(Ticaret) en düşük faiz oranı
prime s.o. about
birini (bir konuda) aydınlatmak, birine (bir şey) hakkında bilgi vermek
prime someone about
birini bir konuda aydınlatmak
prime suspect
birinci derece şüpheli
prime swarm
(Arılık) ilk oğul
prime swarm
(Arılık) baş oğul
prime the pump
(devlet) çeşitli yatırımlarla ekonomiyi canlandırmaya çalışmak
prime time
izlenme oranının en yüksek olduğu zaman [tv]
prime time
prime time
prime time
televizyonun en çok izlendiği saatler
prime vendor
(Askeri) esas müteahhit
primed
(Tekstil) apreli
priming
sür/öğret/doldur
priming
işlemeye hazırlama yemleme
priming
ağızot
priming
{i} işlemeye hazırlama
priming
{f} hazırla
priming
yoğun çalışma
priming
ateşleme
priming
astar boya
priming
macun
priming
çalışma
former prime minister
eski başbakan
prime cost
(Ticaret) maliyet fiyatı
primed
astarlı
priming
astar
priming
astar tabakası
priming
ilk çalıştırma
priming
(Pisikoloji, Ruhbilim) hazırlama
priming
hazırlayarak
priming
yemleme
relatively prime
(Matematik) aralarında asal
relatively prime numbers
(Matematik) aralarında asal sayılar
relatively prime numbers
(Matematik) göreli asal sayılar
vice prime minister
(Politika, Siyaset) başbakan yardımcısı
Deputy Prime Minister
Başbakan Yardımcısı
asphalt prime coat
asfaltlı astar tabakası
in the prime of life
hayatının baharında
priming
ağızotu
fuel prime
herhangi bir motorda yakıtı ateşleyen buji sistemi
highest, prime, leading
Asal, önde gelen yüksek
in his prime
onun asal
in the prime of life
yaşam baharında
optimus prime
(Film) Optimus Prime Transformers evrenindeki iyi taraf olan Autobot'ların lideri ve Dünya üzerinde en çok bilinen Transformers karakteridir.Transformers evrenindeki kötü taraf olan Decepticon'lar ile savaşları esnasında, yok olan kendi gezegenleri Cybertron'dan sonra, söz konusu mücadele Dünya'ya taşınmıştır
sub-prime loan
yüksek faizli kredi
the prime of life
hayatın en verimli dönemi
to prime sth.
prime sth için
be of prime importance
çok önemli olmak
prime mover
işletici makine
relatively prime polynomials
(Matematik) göreli asal polinomlar
the prime of life
hayatın baharı
İngilizce - İngilizce
First in excellence, quality, or value

This is a prime location for a bookstore.

Six consecutive blocks, which prevent the opponent's pieces from passing

I'm threatening to build a prime here.

One of the daily offices of prayer of the Western Church, associated with the early morning (typically 6 a.m.)
First in time, order, or sequence

Both the English and French governments established prime meridians in their capitals.

Having its complement closed under multiplication: said only of ideals
First in importance, degree, or rank

Our prime concern here is to keep the community safe.

The first defensive position, with the sword hand held at head height, and the tip of the sword at head height
To apply a coat of primer paint to

I need to prime these handrails before we can apply the finish coat.

The symbol: ′
The earliest stage of something
A four-card hand containing one card of each suit in the game of primero; the opposite of a flush in poker
Such that if it divides a product, it divides one of the multiplicands
The early morning

They all as glad, as birdes of ioyous Prime .

A prime element of a mathematical structure, particularly a prime number

3 is a prime.

The chief or best individual or part
The first note or tone of a musical scale
The most active, thriving, or successful stage or period

Once upon a time you dressed so fine. You threw the bums a dime in your prime, didn’t you?.

Having no integral factors except itself and unity (1 in the case of integers)

Thirteen is a prime number.

To prepare a mechanism for its main work

You'll have to press this button twice to prime the fuel pump.

{v} to put powder into the pan of a gun or cannon, to lay the first colors on in painting
{a} first, principal, best, excellent
{n} the dawn of day, first or best part, spring, height of perfection, first canonical hour
The morning; specifically R
Six consecutive blocks, which together effectively prevent passage of the opponent's checkers Several consecutive blocks, such as a 4-prime or 5-prime
at the best stage; "our manhood's prime vigor"- Robert Browning
Lecherous; lustful; lewd
A prime is an integer greater than 1 whose only divisors are 1 and itself
The first guard or parry, in a high line on the side away from the sword arm, with the wrist pronated
Early; blooming; being in the first stage
used of the first or originating agent; "prime mover"
To work so that foaming occurs from too violent ebullition, which causes water to become mixed with, and be carried along with, the steam that is formed; said of a steam boiler
A prime number is a number which has no factors other than 1 (called non-trivial factors) Thus 13 is prime but 15=3*5 is not prime A number which is not prime is called composite A polynomial which has no factors other than 1 is called irreducible
A prime number is an integer larger than 1 whose only positive divisors are 1 and itself
The act of applying a primer to the wall prior to installing wallpaper
You use prime to describe something that is most important in a situation. Political stability, meanwhile, will be a prime concern It could be a prime target for guerrilla attack The police will see me as the prime suspect!
Initiating or restarting the water flow in a circulating system; usually accomplished by filing the pump volute by hand, turning the pump on and allowing the pump to disperse all air from the influent line
To mark with a prime mark
First in rank, degree, dignity, authority, or importance; as, prime minister
A number having exactly two factors, 1 and itself For example: 2, 3, 5, 7, 11 are prime numbers
A natural number p greater than 1 is prime if and only if the only positive integer factors of p are 1 and p The first seven primes are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17
The single weapon guard that protects the left cheek in modern fencing Specifically a sabre parry
Marked or distinguished by a mark (′) called a prime mark
You use prime to describe an example of a particular kind of thing that is absolutely typical. The prime example is Macy's, once the undisputed king of California retailers. = classic
The application of a sealing primer coat on a window or door product in preparation for a paint finish Although primer helps protect the wood, it is not a weatherproof finish coat
If someone or something is in their prime, they are at the stage in their existence when they are at their strongest, most active, or most successful. She was in her intellectual prime We've had a series of athletes trying to come back well past their prime. young persons in the prime of life
insert a primer into a gun, mine, charge, etc
See under Prime, a
To prepare; to make ready; to instruct beforehand; to post; to coach; as, to prime a witness; the boys are primed for mischief
the earliest stage
You use prime to describe something that is of the best possible quality. It was one of the City's prime sites, near the Stock Exchange
Any number expressing the combining weight or equivalent of any particular element; so called because these numbers were respectively reduced to their lowest relative terms on the fixed standard of hydrogen as 1
Stands for prescribed right to income and maximum equity, a certificate that entitles the owner to the dividend/income from an underlying security, but not to the capital appreciation of that security
The act of adding sugar or light dry malt to the beer after fermentation and prior to bottling This sugar gives the remaining yeast some food to eat, the result is carbonation!
An inch, as composed of twelve seconds in the duodecimal system; denoted by [′]
the period of greatest prosperity or productivity
Quality Reference to that which is above and beyond the ordinary
To trim or prune, as trees
a number that has no factor but itself and 1 the time of maturity when power and vigor are greatest the second canonical hour; about 6 a
{f} prepare for use, make ready; load, fill; carry out a preliminary and/or preparatory act
To be renewed, or as at first
first in rank or degree; "an architect of premier rank"; "the prime minister"
cover with a primer; apply a primer to
If you prime someone to do something, you prepare them to do it, for example by giving them information about it beforehand. Claire wished she'd primed Sarah beforehand Arnold primed her for her duties The press corps was primed to leap to the defense of the fired officials. = brief
preparatory to detonation or firing; "prime a cannon"; "prime a mine"
First in order of time; original; primeval; primitive; primary
The Prime Material Plane or someone from that plane Also a single prime-material world
Parry #1; blade down and to the inside, wrist pronated
the first canonical hour, succeeding to lauds
Six consecutive blocks, which prevent the opponents pieces from passing
cover with a primer; apply a primer to at the best stage; "our manhood's prime vigor"- Robert Browning of or relating to or being an integer that cannot be factored into other integers; "prime number
prime constellation
An ordered set of prime numbers having a constant difference between successive elements
prime contract
A contract entered into directly between the client and contractor (contracted provider of products or services.) Used especially of contracts involving government agencies or bodies, or entities such as educational institutions
prime decomposition
The factorization of an integer into prime numbers
prime directive
An order or mission which presents the overriding control over a course of action

We are, after all, discussing the prime directive of academic life and a vitally important rule of civilized life in general: Seek and disseminate the truth.

prime directives
plural form of prime directive
prime factor
A factor of a given integer which is also a prime number
prime factor
to reduce an integer to its set of prime factors
prime factorization
The factorization of a positive integer into its constituent prime numbers
prime factors
plural form of prime factor
prime meridian
The reference line at 0° longitude, passing through Greenwich, England, from which longitude east and west is measured
prime minister
In a parliamentary democracy, the chief member of the cabinet and head of the government; usually the leader of the majority party

Yesterday we had a visit from the Prime Minister. (See usage notes.).

prime ministers
plural form of prime minister
prime ministership
the office of a premier or prime minister

This turning point in the evolution of the prime ministership came with the death of Anne in 1714 and the accession of George I.

prime mover
A machine, such as a water wheel or steam engine, that receives and modifies energy as supplied by some natural source or fuel and transforms it into mechanical work
prime mover
The initial agent that is the cause of all things
prime mover
The front part of a semi-trailer type truck, i.e., the tractor to which the trailer part attaches
prime mover
A military or heavy construction vehicle
prime movers
plural form of prime mover
prime number
Any natural number greater than 1 divisible only by itself and 1

Every natural number greater than 1 can be factorized into prime numbers.

prime numbers
the set of numbers which are prime
prime numbers
plural form of prime number
prime of life
The period of one's mature life when one is at a peak of health and performance
prime time
Spring
prime time
Showing during prime time
prime time
The block of programming on television during the middle of the evening, usually between 19: 00 and 23: 00
prime time
A new period or time of youthfulness; the beginning of something
prime-minister
Attributive form of prime minister, noun

Only having just won the election, he already had a prime-minster attitude.

prime-number
Attributive form of prime number, noun
prime-time
Alternative spelling of prime time
prime minister
the head of the national government, the chief minister in some countries, including Australia
prime cost
The direct cost of a commodity in terms of the materials and labour involved
prime of one's life
(deyim) A time of one's life when maturity, power and vigor are greatest
prime time
Prime time or primetime is the block of broadcast programming during the middle of the evening for television programing. The term prime time is often defined in terms of a fixed time period, for example, from 19: 00 to 21: 00 or 20: 00 to 23: 00 (7 pm to 9 pm or 8 pm to 11 pm)
Prime Minister
chief executive in a parliamentary system of government, person who is elected the head of a country, leader of a nation
Prime Minister
The leader of the government in some countries is called the Prime Minister. the former Prime Minister of Pakistan, Miss Benazir Bhutto = PM, premier. the most important minister and leader of the government in some countries which have a parliament. or premier Head of the executive branch of government in states with a parliamentary system (see parliamentary democracy). The prime minister is the leader of the political party or coalition with a governing majority, and is formally appointed by the head of state. The office was developed in Britain by Robert Walpole; its powers were consolidated by William Pitt the Younger. The British prime ministry has served as a model for the heads of government in many Commonwealth countries, Europe, and Japan. The prime minister has appointive powers and is responsible for the government's legislative program, budget, and other policies. His term of office lasts until the next scheduled election or until he loses legislative support. In France, which has both a president and a prime minister, the president wields greater power but the prime minister controls the domestic legislative agenda. See also chancellor
Prime Minister designate
intended prime minister, person who has been elected to replace the current prime minister
Prime Minister's Office
government office for the head of state, government office which all others report to
Prime Minister's Question Time
a period of time each week when any member of the British House of Commons may ask the Prime Minister questions. There are often loud and angry disagreements during Question Time, which are broadcast on radio and television
prime a witness
coach a witness, instruct a witness in what to say
prime cause
main cause, main reason
prime coat
A sealer coat of adhesive or tile sealant that keeps the substrate from drawing moisture out of the tile adhesive
prime coat
A coating of asphalt oil either cutback or specialized emulsion, used to seal the sub-base and/or base material and enhance bonding to the asphalt course
prime coat
Primer
prime coat
The first coat of paint in an application that consists of two or more coats
prime contract
A contract awarded directly by the Federal government
prime contract
A contract let by a GCA to a contractor for a legitimate government purpose
prime debtor
factor that directly took on the obligation of a financial debt
prime factor
the prime factors of a quantity are all of the prime quantities that will exactly divide the given quantity
prime factor
A prime number that is a factor of another number is called a prime factor of that number
prime factor
number that can divide into another with no remainder but cannot itself be divided without having a remainder -- " write down each prime factor zero times " (164)
prime factor
main cause, main factor
prime factorization
The prime factorization of a number is the expression of that number as a product of its prime factors
prime factorization
Prime factorization is finding the factors of a number that are all prime Here's how you do it: Find 2 factors of your number Then look at your 2 factors and determine if one or both of them is not prime If it is not a prime factor it Repeat this process until all your factors are prime Here's an example: Find the prime factors of the number 84: 84 / \ 42 x 2 (84 is 42 times 2) / \ 21 x 2 (42 is 21 times 2) / \ 7 x 3 (21 is 7 times 3) (7 and 3 are both prime, so we stop!) So the prime factors of 84 are 7 x 3 x 2 x 2 Now, here's a problem for you: Find the prime factors of 60
prime factorization
(see also Prime factored form above) The expression of a composite number as a product of its prime factors
prime factorization
A composite number expressed as a product of prime factors For example: 36 = 2 x 2 x 3 x 3
prime factorization
Calculation of all prime factors in a number Example: The prime factors of 84 are 7 x 3 x 2 x 2
prime factorization
Decomposing a number (or algebraic expression) into a product of primes
prime interest
low rate of interest charged by banks to large accounts
prime interest rate
low rate of interest charged by banks to large accounts
prime interest rate
the interest rate on short-term loans that banks charge their commercial customers with high credit ratings
prime meridian
the meridian that is the starting point for measuring distances to the east or west The Prime Meridian is at 0 degrees and runs through the city (among others) of Greenwich, England
prime meridian
The location from which meridians of longitude are measured Has the measure of O degrees of longitude The prime meridian was selected by international agreement to run through Greenwich, England
prime meridian
An imaginary line running from north to south through Greenwich, England, used as the reference point for longitude
prime meridian
longitudinal line which represents zero degrees longitude ; The prime meridian passes through Greenwhich, England (The Surface and Aloft)
prime meridian
n. The zero meridian (0°), used as a reference line from which longitude east and west is measured. It passes through Greenwich, England. the imaginary line drawn from north to south on the earth, from which east and west are measured in degrees on a map
prime meridian
The imaginary line through Greenwich, England, designated as zero degrees longitude
prime meridian
An imaginary line running from north to south through Greenwich, England, used as the reference point for longitude
prime meridian
The meridian found at 0 degrees longitude
prime meridian
An imaginary line running from north to south through Greenwich, England, used to measure longitude The prime meridian is at zero degrees longitude
prime meridian
meridian at zero degree longitude from which east and west are reckoned (usually the Greenwich longitude in England)
prime meridian
Meridian of longitude 0 degrees, used as the origin for measurements of longitude The meridian of Greenwich, England, is the internationally accepted prime meridian on most charts However, local or national prime meridians are occasionally used
prime meridian
longitude line; noontime line, the line on which all other time zones are based (Greenwich, England)
prime meridian
The line of longitude passing through Greenwich, England It is 0° and therefore neither east nor west
prime meridian
The line of latitude at 0 degrees longitude
prime meridian
The reference line for Longitude in the Lat/Long grid system All other meridinas of longitude are designated in degrees East or West of the Prime Meridian up to 189° The Prime Meridian is 0° Longitude
prime minister
- the chief minister and leader of the Canadian government The prime minister is head of the political party in power and leader of the cabinet The current prime minister is Jean Chrétien of the Liberal Party of Canada
prime minister
The leader of the Government, who usually leads the largest party in Parliament
prime minister
Leader of the Federal Government
prime minister
The Prime Minister is a Member of Parliament who is also the leader of the winning Political Party He or she lives at 10 Downing Street Our Prime Minister at the moment is Tony Blair
prime minister
the person who holds the position of head of state in England
prime minister
(statsminister) The Prime Minister appoints the other ministers in his or her cabinet and directs the work of the Government
prime minister
the person who is head of state (in several countries)
prime mover
The prime mover behind a plan, idea, or situation is someone who has an important influence in starting it. He was the prime mover behind the coup = driving force
prime mover
main motive, primary motivation
prime number
A positive integer not divisible without a remainder by any positive integer other than itself and one. a number that can be divided only by itself and the number one. For example, three and seven are prime numbers. Any positive integer greater than 1 and exactly divisible only by 1 and itself. The sequence of prime numbers begins 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... but follows no discernible pattern. The issues of the regularities and irregularities in the distribution of primes are among the most important questions in number theory. Primes have been recognized at least since Pythagoras. It has been known that there are infinitely many of them at least since Euclid. The prime-number factors of an integer are the prime numbers whose product is that integer (see fundamental theorem of arithmetic)
prime number
a number divisible only by itself and one, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc
prime number
A prime number is a natural number that has only one and itself as factors Examples: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... are prime numbers
prime number
Any integer greater than 1 that is divisible only by 1 and itself
prime number
In mathematics, a prime number is a whole number greater than 1 that cannot be divided exactly by any whole number except itself and the number 1, for example
prime number
Tender, juicy numbers used in only expensive computers
prime number
an integer that has no integral factors but itself and 1
prime number
A number that has exactly two factors, 1 and the number itself (cf Venn Diagrams Discussion)
prime number
A counting number is prime if it is divisible only by 1 and itself By convention, the number 1 is excluded from this definition 1 is neither prime nor composite
prime number
Any integer greater than 1 that is divisible only by 1 and itself The first twelve primes are 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31, and 37
prime number
close window
prime number
number that can only be divided by itself and 1 without remainders
prime number
a positive whole number having only two factors Those factors are 1 and the number itself e g 23 is a prime number because it only has two factors, 1 and 23
prime number
A prime number is a number, larger than 1, that can only be divided evenly by itself and 1 The first 4 prime numbers are 2,3,5 and 7 4 is not a prime because it can be divided by 2 Can you name the next 4 prime numbers?
prime number
any integer that cannot be divided by another number evenly except by itself and 1; two is the smallest prime number Example: "2, 3, 5, 7, 11, 13"
prime number
A whole number greater than 1 that has exactly two whole number factors, 1 and itself The first five prime numbers are 2,3,5,7, and 11
prime number
A positive integer that is not divisible by any integer except itself and 1 The integers 2, 3, 5, 7 are prime numbers (also called prime )
prime of his life
spring-time of his life, height of his life, high-point of his life
prime of life
best part of one's life; adulthood; springtime of one's life
prime of life
prime: the time of maturity when power and vigor are greatest
prime rate
The interest rate that is charged by the banks to their most credit worthy customers
prime rate
Interest rate banks charge their best customers; loans to less creditworthy customers are pegged to the prime rate
prime rate
The prime interest rate is the rate charged by commercial financial institutions for short-term loans to corporations or individuals whose credit standing is high enough that little risk to the lender is involved in making the loan This rate fluctuates based on economic conditions and may be different among financial institutions The prime rate serves as a basis for the interest rates charged for other higher-risk loans
prime rate
Refers to the interest rate chartered banks charge their most creditworthy borrowers
prime rate
The interest rate banks charge to their most credit-worthy (low-risk) customers
prime rate
The interest rate banks charge on loans to their biggest and best customers
prime rate
The lowest commercial interest rate charge by a bank on short term loans to their most credit worthy customers View current prime rate
prime rate
The interest rate commercial banks charge their most creditworthy customers
prime rate
The interest rate major banks charge their most creditworthy borrowers
prime rate
Interest rate charged by major banks to their most creditworthy customers
prime rate
The lowest interest rate charged by commercial banks to their most credit-worthy customers; other interest rates, such as personal, automobile, commercial and financing loans are often pegged to the prime
prime rate
The interest rate chartered banks charge to their most credit-worthy borrowers
prime rate
A bank's prime rate is the lowest rate of interest which it charges at a particular time and which is offered only to certain customers. At least one bank cut its prime rate today. The lowest rate of interest on bank loans at a given time and place, offered to preferred borrowers. Also called prime interest rate. the lowest rate of interest at which companies can borrow money from a bank base rate
prime rate
The interest rate that commercial banks set as their base lending rate This rate is not determined by the financial markets, but is established separately by each bank It is a closely watched indicator of general trends in interest rates
prime rate
Interest rate banks charge their most credit-worthy customers; a key benchmark since loans to less credit-worthy customers are often tied to the prime rate
prime rate
the interest rate commercial banks charge their preferred customers
prime rate
low rate of interest charged by banks to large or preferred accounts
prime rate
The lowest commercial interest rate charge by a bank on short term loans to their most credit worthy customers
prime rate
The fluctuating interest rate that banks charge to their best business customers Many commercial loans have interest rates that fluctuate based on the prime rate
prime rate
The interest rate that banks charge to their preferred customers Changes in the prime rate are widely publicized in the news media and are used as the indexes in some adjustable rate mortgages, especially home equity lines of credit Changes in the prime rate do not directly affect other types of mortgages, but the same factors that influence the prime rate also affect the interest rates of mortgage loans
prime rate
The interest rate that banks charge to their preferred customers Changes in the prime rate influence changes in other rates, including mortgage interest rates
prime rate
Interest rate which is charged business borrowers having the highest credit ratings, for short term borrowing
prime rate
The Prime Rate is the rate banks use in pricing short-term commercial loans to their most creditworthy customers This index is currently used to calculate the interest rate on some private loans The Prime Rate can also be found in the business section of most newspapers, and in the Tuesday edition of the Wall Street Journal
prime rate
Prime means "best," and this rate is what banks charge their best commercial customers for loans The prime changes often, is reported daily in The Wall Street Journal, and is used as a reference point for many businesses For instance, the prime rate is used by some financial institutions to set the APR for credit cards
prime rate
The interest rate banks charge their most creditworthy commercial customers Banks use the prime as a base to set rates for credit cards, home-equity loans and other loans, including loans to small and medium-size businesses The rate is determined by general trends in interest rates As rates decline, the prime rate will also move lower However, it doesn't typically move on a day-by-day basis Prime rate changes are usually led by major money center banks Normally, the prime rate will move in steps and then remain constant until a major rate change has been made This usually happens when the Federal Reserve makes major changes in monetary policy BACK TO TOP
prime rate
The interest rate that banks charge to their best customers for short-term loans Changes in the prime rate can influence changes in other interest rates
prime suspect
person who is thought most likely to have committed a crime
prime time
when the largest tv audience is available
prime time
Average :   11 minutes commercial airtime + 2 minutes station promos
prime time
The most expensive airtime since the audience potential is the greatest Usually 8PM-11PM Monday through Saturday and 7PM-10PM on Sundays In the Central and Mountain Time Zones, prime time starts and ends an hour earlier
prime time
the hours between 7 and 11 p
prime time
Prime time television or radio programmes are broadcast when the greatest number of people are watching television or listening to the radio, usually in the evenings. a prime-time television show. prime time viewing in mid-evening. the time in the evening when the largest number of people are watching television
prime time
Those hours when viewing is heaviest This varies from region to region On the East and West Coasts it usually is from 8-11 PM; in the Midwest it usually is 7-10 PM and often limited to network evening programming
prime time
good basketball, what people pay to see
prime time
the hours between 7 and 11 p m when the largest tv audience is available
prime time
The broadcast periods viewed or listened to by the greatest number of persons and for which a station charges the most for air time In television, the hours are usually 8: 00 p m to 11: 00 p m E S T (7: 00 p m to 10: 00 p m C S T )
prime(a)
used of the first or originating agent; "prime mover
prime-
A prime number is a number which has no factors other than 1 (called non-trivial factors) Thus 13 is prime but 15=3*5 is not prime A number which is not prime is called composite A polynomial which has no factors other than 1 is called irreducible
prime-
flower: the period of greatest prosperity or productivity
prime-
the time of maturity when power and vigor are greatest
prime-
A prime is an integer greater than 1 whose only divisors are 1 and itself
prime-
fill with priming liquid; "prime a car engine"
prime-
- a composition such as black powder that is relatively easy to ignite that is mixed with water and a binder to form a slurry, then applied onto fuse or stars composed of something that is more difficult to ignite
prime-
cannot be divided by another number without having a remainder -- "Is 25,874 composite or prime?" (70)
prime-
premier(a): first in rank or degree; "an architect of premier rank"; "the prime minister"
prime-
at the best stage; "our manhood's prime vigor"- Robert Browning
Türkçe - İngilizce

prime teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

prime time
prime-time
prime time
(Pisikoloji, Ruhbilim) prime time
prime