önemli

listen to the pronunciation of önemli
Türkisch - Englisch
important

I have an important role. - Önemli bir rolüm var.

Water is important for people. - Su, insanlar için önemlidir.

significant

He has made a significant decision. - Önemli bir karar aldı.

The superpowers made significant progress in disarmament. - Süper güçler silahsızlanmada önemli gelişme yaptılar.

{s} substantial

Tom has a very substantial retirement fund. - Tom'un çok önemli bir emeklilik fonu vardır.

He gave her a substantial sum. - O ona önemli bir meblağ verdi.

crucial

It's crucial for my girlfriend to be a hugger. - Kız arkadaşımın kucaklamayı seven biri olması çok önemli.

The timing will be crucial. - Zamanlama çok önemli olacak.

major

She spends a major part of her income on food. - O, gelirinin önemli bir bölümünü gıdaya harcıyor.

Smoking is the major cause of lung cancer. - Sigara içmek akciğer kanserinin en önemli nedenidir.

essential

Hard work is an essential element of success. - Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür.

Memory is an essential function of our brain. - Bellek beynimizin önemli bir işlevidir.

worthy
notable

Statues of Buddha are notable works of Japanese art. - Buda heykelleri Japon sanatının önemli eserleridirler.

especial

Freedom of speech is especially important to broadcasters. - Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir.

Coal is especially important. - Kömür özellikle önemlidir.

speak of
that's important

That's the only thing that's important. - Önemli olan tek şey odur.

I think that's important. - Onun önemli olduğunu düşünüyorum.

noteworthy
weightily
cautious
substantive
hotshot
prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

speak

I have to speak to you about something important. - Seninle önemli bir şey hakkında konuşmak zorundayım.

Many parents think it's important for their children to learn how to speak French. - Birçok ebeveynler çocuklarının Fransızca konuşmayı öğrenmelerinin önemli olduğunu düşünüyorlar.

big-time
circumspect
solemn
burning
(Bilgisayar) critical
chief

What were the chief events of last year? - Geçen yılın önemli olayları nelerdi?

What were yesterday's chief events? - Dünün önemli olayları neydi?

top-line
significantly

Tom's French has improved significantly. - Tom'un Fransızcası önemli oranda gelişti.

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

emphatical
momentous

The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion. - Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı.

consequential
grave

Tom made a grave mistake. - Tom önemli bir hata yaptı.

It's very important for Tom to visit his father's grave. - Babasının mezarını ziyaret etmek Tom için çok önemlidir.

of weight
high

This was the highlight of my day. - Bu, günümün önemli olayıydı.

At that high school, sports is more important than academics. - O lisede, spor, derslerden daha önemlidir.

weighty
cardinal
historic

That film was an extremely inaccurate portrayal of key historical events. - O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.

Many important historical events took place 7000 years B.C. - Birçok önemli tarihsel olaylar M.Ö 7000 yıllarında gerçekleşti.

grand

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

eventful
emphatic
heavy
capital

Madrid is the capital of Spain and its most important city. - Madrid İspanyanın başkenti ve onun en önemli şehri.

great

The tax increases affected our lives greatly. - Vergi artışları hayatlarımızı önemli ölçüde etkiledi.

This is a matter of great importance. - Bu, çok önemli bir konu.

big time
of importance

Among these views, the second one is of importance. - Bu görüşler arasında ikincisi önemlidir.

Other factors of importance, which make litigation of large corporations more difficult, are the size and complexity of their activities. - Büyük şirketleri dava etmeyi zorlaştıran diğer önemli etkenler de faaliyetlerinin boyutları ve karmaşıklığıdır.

gut
big

Fuel economy is a big advantage of this car. - Yakıt tasarrufu bu arabanın önemli bir avantajıdır.

The buying and selling of peoples' personal information is becoming a big issue. - İnsanların kişisel bilgilerini almak ve satmak önemli bir sorun oluyor.

considerable

I think I've showed considerable constraint under the circumstances. - Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum.

There is considerable optimism that the economy will improve. - Ekonominin gelişeceğine dair önemli bir iyimserlik var.

fateful
important, great, big, considerable, burning mühim
healthy

A healthy and balanced diet is very important for all of us. - Sağlıklı ve dengeli bir diyet hepimiz için çok önemlidir.

The main thing is that we're healthy. - Önemli olan sağlıklı olmamız.

{s} urgent
be important
{s} historical

Many important historical events took place 7000 years B.C. - Birçok önemli tarihsel olaylar M.Ö 7000 yıllarında gerçekleşti.

That film was an extremely inaccurate portrayal of key historical events. - O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.

prominent

The tower occupied a prominent spot on the ridge. - Kule tepede önemli bir yer işgal etti.

The Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party are the most prominent political parties in India. - Hindistan Ulusal Kongresi ve Bharatiya Janata Partisi Hindistan'da en önemli siyasi partilerdir.

of note
noticeable
serious

We have a serious problem. - Önemli bir problemimiz var.

majeur
gem
priority
integral
epistle
salient
safe

The only thing that really matters is that you're safe now. - Gerçekten önemli olan tek şey artık güvende olman.

Ecology is very important to keep our world safe. - Ekoloji dünyamızı güvende tutmak için çok önemlidir.

fundamental
leadıng
{s} material

Japan imports various raw materials from abroad. - Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder.

Material conditions are extremely important. - Malzeme koşulları son derece önemlidir.

{s} smart

It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong. - Teorinin ne kadar güzel olduğu önemli değil, ne kadar akıllı olduğun önemli değil. Eğer o deneyle uymuyorsa, o yanlıştır.

It doesn't matter how smart you are. If you don't work hard, you'll never succeed. - Ne kadar akıllı olduğun önemli değil. Eğer çok çalışmazsan asla başarılı olmayacaksın.

star

Sami started a major innovation to the store. - Sami mağazada önemli bir yenileme başlattı.

Let's start focusing on more important matters. - Daha önemli konular üzerinde odaklanmaya başlayalım.

top line
{s} leading

He never forgot his ambition to become a leading politician. - O önemli bir politikacı olma hırsını asla unutmadı.

önem
importance

The importance of music is underrated. - Müziğin önemi küçümsenmiştir.

You must bring home to him the importance of the matter. - Meselenin önemini ona iyice anlatmalısın.

çok önemli
(Hukuk) crucial

It's crucial for my girlfriend to be a hugger. - Kız arkadaşımın kucaklamayı seven biri olması çok önemli.

Mental strength is crucial for success in any sports. - Zihinsel güç herhangi bir sporda başarı için çok önemlidir.

önem
(Hukuk) significance

The familiar place had a new significance for her. - Tanıdık bir yer onun için yeni bir öneme sahipti.

Did that have any special significance? - Onun herhangi özel bir önemi var mıydı?

çok önemli
vital

She's vital to the mission. - O görev için çok önemlidir.

It's absolutely vital that we get to Tom Jackson's office by 2:30. - 2.30'a kadar Tom Jackson'ın ofisine gitmemiz kesinlikle çok önemlidir.

önemli değil
not at all
önemli değil
don't mention it
önemli değil
it doesn't matter

It doesn't matter which team wins the game. - Oyunu hangi takımın kazanacağı önemli değil.

It doesn't matter whether your answer is right or wrong. - Cevabınızın yanlış ya da doğru olması önemli değil.

önemli adam
mogul
önemli değil
you are welcome
önemli olay
highlight

This was the highlight of my day. - Bu, günümün önemli olayıydı.

önemli olmak
matter
önemli değil
not important

That's interesting, but not important. - Bu ilginç ama önemli değil.

That's not important right now. - O, şu anda önemli değil.

önemli değil
think nothing of
önemli değil
doesn't matter

It doesn't matter whether your answer is right or wrong. - Cevabınızın yanlış ya da doğru olması önemli değil.

It doesn't matter whether you come or not. - Gelip gelmemen önemli değil.

önemli etki
(Ticaret) significant influence
önemli gün
occasion
önemli gün
d-day
önemli haber
newsflash
önemli kimse
big gun
önemli kimse
(deyim) big deal
önemli kimse
(deyim) big wheel
önemli kimse
(deyim) big cheese
önemli kimse
big-timer
önemli kimse
a big gun
önemli kimse
vip
önemli kimse
heavyweight
önemli kişi
personality
önemli konu
meat
önemli konu
weighty matter
önemli nokta
(Havacılık) significant point
önemli olay
(Ticaret) milestone
önemli olma
noteworthiness
önemli olmak
be important
önemli olmak
count
önemli risk
significant risk
önemli rol
important role
önemli sorun
important problem
önemli uyarı
(Bilgisayar) critical alarm
önemli ve güçlü kişiler
(deyim) big guns
önemli yer
key position
önemli özellik
virtue
önemli üye
pillar
önemli bir şey
something

I'm about to tell you something important. - Sana önemli bir şey söylemek üzereyim.

Tom wanted to tell Mary something important. - Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi.

önemli değil
not at all, think nothing of it rica ederim
önemli değil
it does not matter

It does not matter that he did not know about it. - onun hakkında bilmediği önemli değildir.

It does not matter to me whether you come or not. - Gelip gelmemen benim için önemli değil.

önemli olmayan
nonfatal
önemli aktör
key actor
önemli an
juncture
önemli arazi
(Askeri) critical terrain
önemli askeri tatbikat brifingi
(Askeri) significant military exercise brief
önemli bir parçası
part and parcel
önemli bir şey değil
Nothing serious
önemli biri
person of note
önemli delil
the weight of evidence
önemli derecede uyumlaştırma
(Hukuk) substantial harmonisation
önemli durma
(Bilgisayar) critical stop
önemli durum
critial situation
önemli durum
important situation
önemli engel
(Askeri) significant obstruction
önemli gelişme
(Hukuk) substantial progress
önemli gün
red letter day
önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
(Askeri) serious incident report; specific information requirement
önemli hüküm
(Ticaret) red-ink entry
önemli işler
(Ticaret) high affairs
önemli kanıt
cogent evidence
önemli karşılaşma
Derby
önemli kimse
somebody

I am somebody and I am important. - Ben önemli kimseyim ve önemliyim.

önemli kimse
it
önemli kimse
someone
önemli kişiler
worthies
önemli kişiler
men of worth
önemli kullanıcı baypası
(Askeri) essential user bypass
önemli kullanıcı yeniden anahtarlama değişkeni
(Askeri) essential user rekeying variable
önemli madde
plank
önemli mesaj
flash message
önemli mevki
(Askeri) sensitive position
önemli miktar
size
önemli noktada
when the chips are down
önemli olay
watershed
önemli olduğundan değil
not that it matters
önemli olmak
to matter
önemli olmak
be decisive in
önemli olmak
bulk
önemli olumsuz etkiler
(Hukuk) significant negative impacts, effects
önemli rol vermek
put smb. in the picture
önemli sınır
(Hukuk) outstanding border
önemli tutar
(Ticaret) significant amount
önemli ve etkili kimse
leading light
önemli yerler neleri
What are the main points of interest
önemli zarar
(Hukuk) significant harm
önemli ölçüde azaltmak
decimate
önemli ölçüde yeniden yapılanma
(Hukuk) significant restructuring
önemli şey
much
en önemli
prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

en önemli
paramount
önemli derecede
markedly

Life has improved markedly. - Hayat önemli derecede ilerledi.

önem
{i} interest

Tom brought up an interesting point during the meeting. - Tom toplantı sırasında önemli bir konudan bahsettti.

That's interesting, but not important. - Bu ilginç ama önemli değil.

önem
magnitude
önem
{i} matter

It doesn't matter whether you answer or not. - Cevap verip vermemenin önemi yok.

You must bring home to him the importance of the matter. - Meselenin önemini ona iyice anlatmalısın.

önem
{i} consequence

They're of no consequence. - Onların hiç önemi yok.

It is important to emphasize that the consequences are not the same. - Sonuçların aynı olmadığını vurgulamak önemlidir.

en önemli
most important

What is the most important tool ever invented? - Bugüne kadar icat edilmiş en önemli araç nedir?

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions. - Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

önem
emphasis

We should not place too much emphasis on money. - Paraya çok fazla önem vermemeliyiz.

He put great emphasis on spoken English. - Konuşulan İngilizceye büyük önem verdi.

önem
severity
önem
value

Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools. - Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

önem
{i} amount

It's a substantial amount of money. - O önemli miktarda bir para.

Mushrooms contain significant amounts of minerals. - Mantarlar önemli miktarda mineral içerirler.

önem
{i} accent
önemli ölçüde
dramatically

The situation has changed dramatically. - Durum önemli ölçüde değişti.

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

önem
{i} stature
önemli derecede
significantly

Tom is doing significantly better. - Tom önemli derecede daha iyi yapıyor.

This is significantly different. - Bu önemli derecede farklı.

-e önemli
important to
en önemli
key

Paying attention to what you are doing is one of the most important keys to success. - Ne yaptığına dikkat etmek başarmak için en önemli anahtarlardan biridir.

en önemli
(Tıp) potent
en önemli
pivotal
en önemli
grand
en önemli
cardinal
en önemli
chief
en önemli
master
en önemli
primary
en önemli bölüm
highlight
pek önemli değil
for what it's worth
çok önemli
sacrosanct
çok önemli
critical
çok önemli
considerable
çok önemli
a matter of life or death
çok önemli
fateful
çok önemli
a matter of life and death
çok önemli
red-letter
çok önemli
big deal

It's a very big deal. - Bu çok önemli bir konu.

I thought this wasn't a big deal. - Bunun çok önemli olmadığını düşündüm.

çok önemli
all-important
önem
heed

I realized that I had grown up when I started heeding my parents' advice. - Ben ailemin tavsiyesini önemsemeye başladığımda büyüdüğümü fark ettim.

önem
substance
önem
heftiness
önem
noteworthiness
önemli ölçüde
significantly

My office is significantly brighter than yours. - Benim bürom seninkinden önemli ölçüde daha aydınlıktır.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

ünlü ya da önemli kimse
personage
önem
{i} account

Such a thing is of no account. - Böyle bir şey hiç önemli değil.

It's important to take cultural relativism into account before judging another culture. - Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir.

önem
immediacy
önem
cruciality
önem
meaning

Intonation is very important. It can completely change the meaning. - Tonlama çok önemlidir. Anlamı tamamen değiştirebilir.

önem
note

The teacher stressed the importance of taking notes. - Öğretmen not almanın önemini vurguladı.

There were important notes in that notebook. - O not defterinde önemli notlar vardı.

önem
moment

The most precious thing in life is moments. - Hayattaki en önemli şey anlardır.

That's the least of our problems at the moment. - Bu, şu an için sorunlarımız arasında en önemsiz olanı.

önem
urgency
önem
stress

It is important to stress that the consequences are not the same. - Sonuçların aynı olmadığını vurgulamak önemlidir.

The teacher stressed the importance of daily practice. - Öğretmen günlük çalışmanın önemini vurguladı.

önem
weight

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

His opinions carry weight. - Onun fikirleri önemlidir.

önemli kişi
figure
önemli kişi
high muck a muck
asıl önemli olan şey
more importantly, what really matters is
asıl önemli olan şey
the most important thing
en önemli
in chief
güçlü, önemli
powerful, important
Türkisch - Türkisch
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra
mühim

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

Cildinize itina etmeniz mühimdir. - Cildinize özen göstermeniz önemlidir.

büyük
belli başlı
Önem
yer
Önem
ehemmiyet
önem
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Englisch - Türkisch

Definition von önemli im Englisch Türkisch wörterbuch

önemli anlar
highligts
önemli olaylar
highligts
önemli
Favoriten