priority

listen to the pronunciation of priority
İngilizce - Türkçe
öncelik

Plan öncelik ve aciliyeti düşürmektedir. - Being less urgent, this plan is lower in priority.

Ona bunun bir öncelik olduğunu söyle. - Tell her it's a priority.

give priority to öncelik tanımak
{i} rüçhan hakkı
(Askeri) ÖNCELİK: Herhangi bir faaliyet için zaman bakımından tanınan tekaddüm sırası
üstünlük
önemli
öncelikli şey
rüçhan
kıdemlilik
üstünlük hakkı
in order of priorities önem sırasına göre
kıdem
priority base
(Bilgisayar) öncelik tabanı
priority base
(Bilgisayar) temel öncelik
priority boarding
öcelikli biniş
priority law
(Botanik, Bitkibilim) öncelik kanunu
priority of fire
(Askeri) ateş önceliği
priority of the community
(Politika, Siyaset) topluluk önceliği
priority payment
(Ticaret) öncelikli ödeme
priority principle
(Ticaret) öncelik ilkesi
priority processing
(Bilgisayar,Teknik) öncelikli işleme
priority queue
(Bilgisayar,Teknik) öncelikli kuyruk
priority region
(Politika, Siyaset) öncelikli bölge
priority valve
öncelik valfi
priority: high
(Bilgisayar) öncelik: yüksek
priority: low
(Bilgisayar) öncelik: düşük
priority call
öncelikli konuşma
priority interrupt
öncelik kesintisi
priority list
öncelikler sırası
priority mail
önceliği olan posta
priority polling
öncelik oylaması
priority processing
öncelik işlemi
priority queue
öncelik kuyruğu
priority share
öncelikli hisse
priority date
öncelik tarih
priority job
öncelikli iş, önceliği olan iş
priority of
öncelikli
priority ranking
Öncelik sırası, öncelik sıralaması
priority routine
öncelik yordamı
priority designator
(Askeri) öncelik tayin edicisi
priority designator
(Askeri) ÖNCELİK TAYİN EDİCİSİ: Askeri standart koyma ve sayı usulü taleplerinde yer alan iki haneli bir sayı ve öncelik kodu (01 den 15'e kadar) . Talep edenin görevi ve ihtiyaç veya son kullanımın acilliği ile ilişkili olan faktörlerin bir bileşimine dayanmaktadır. Savunma Bakanlığı ikmal sisteminde yer alan rekabetçi taleplerin göreli sıralamasını tayin eden bir vasıtayı sağlamak üzere kullanılmaktadır
priority indicator
oncelik gostergesi
priority intelligence requirement
(Askeri) istihbarat ihtiyacında öncelik
priority intelligence requirements
(Askeri) ÖNCELİKLİ İSTİHBARAT İSTEKLERİ: Bir komutanın, görevlerinin planlanmasında ve kararlarında önceden bilinen ve belirtilmiş önceliğe sahip olduğu istihbarat gereksinimleri
priority level
Öncelik Düzeyi
priority message
(Askeri) ivedi mesaj
priority message
(Askeri) İVEDİ MESAJ: Alanlar tarafından acele işleme ihtiyaç gösteren veya ilerlemekte olan harekatın sevk ve idaresi bakımından temel bilgileri veren ve normal haber halinde gönderilmesi, zamanında ele geçmesine imkan vermeyecek olan haberlere ait öncelik derecesi. Ayrıca bakınız: "message precedence", "precedence"
priority national intelligence objectives
(Askeri) (DOD) ÖNCELİKLİ MİLLİ İSTİHBARAT HEDEFLERİ (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Milli Güvenlik politikasının düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilintili gereksinimleri karşılamak üzere istihbarat toplanması ve hazırlanması işleminin koordinasyonu için bir rehber. Onlar, Washington İstihbarat Topluluğu tarafından yıllık olarak derlenmekte ve Milli Güvenlik Konseyi tarafından belirtilen şekilde istihbarat görevinden doğrudan akmaktadır. Bilgi toplama ve araştırma kaynaklarının planlanması için bir temel sağlayacak kadar özeldir, ancak araştırma ve bilgi toplama gereksinimlerini kendilerinde oluşturacak kadar özel değildir
priority national intelligence objectives
(Askeri) (IADB) ÖNCELİKLİ MİLLİ İSTİHBARAT HEDEFLERİ (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Milli güvenlik politikasının düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilintili gereksinimleri karşılamak üzere istihbarat toplanması ve hazırlanması işleminin koordinasyonu için bir rehber. Bilgi toplama ve araştırma kaynaklarının planlanması için bir temel sağlayacak kadar özeldir, ancak araştırma ve bilgi toplama gereksinimlerini kendilerinde oluşturacak kadar özel değildir
priority of fires
(Askeri) ateş önceliği
priority of immediate mission requests
(Askeri) ACİL GÖREV TALEPLERİNİN ÖNCELİĞİ: Bak. "emergency priority", "ordinary priority", "search and attack priority", "urgent priority". PRIORITY OF PREPLANNED MISSION REQUESTS
priority target
(Askeri) Öncelikli hedef
preemptive priority discipline
sonsuz oncelikli duzence
give priority to
-e öncelik tanımak. in order of priorities önem sırasına göre
give priority to
öncelik tanımak
aperture priority
(Fotoğrafçılık) diyafram öncelikli pozlama
interrupt priority
(Bilgisayar,Teknik) işkesme önceliği
priorities
(Askeri) öncelik kaideleri
prioritization
öncelik verme
dynamic priority
dinamik öncelik
interrupt priority
kesinti önceliği
low priority program
düşük öncelikli program
operation priority
işlem önceliği
right of priority
rüçhan hakkı
a priority
öncelik
bus priority structure
ana yol öncelik yapısı
customer priority
Müşteri önceliği
have priority
önceliğe sahip
low priority
Düşük öncelik
prioritization
önceliklendirme
request priority
öncelik talep etmek
take priority over
öncelik devralmak
top priority
Yüksek öncelik
top priority
öncelikli
absolute priority
mutlak öncelik
accord priority treatment
(Politika, Siyaset) öncelikli muamelede bulunmak
accord priority treatment
(Politika, Siyaset) öncelikle ele almak
air priority identification
(Askeri) HAVA NAKLİYATI ÖNCELİK KODU: Askeri hava araçları tarafından hava yoluyla yapılması icap eden sevkiyatın idaresini temin için gerekli bilgiyi veren kodlu ibareler. Bu kod, askeri hava araçları tarafından taşınan eşya üzerindeki denizaşırı adresin daima son satırını teşkil eder
air priority identification number
(Askeri) HAVA NAKLİYATI ÖNCELİK KOD NUMARASI: Denizaşırı mahallere hava yoluyla yapılacak nakliyatın öncelik sırasını belirtmek için, askeri hava nakliyat hizmeti tarafından tahsis edilen numara ve harflerden oluşan bir grup
at priority call
(Askeri) ÖNCELİKLİ İSTEK: Garanti edilen bir temelde bir teşkile/birliğe atış temin etmek üzere bir topçu birliğinin görevine atfedilen öncelik. Doğrudan destek" veya "destekteki" bir topçu birliğine, özel bir görev ve/veya özel bir zaman için diğer bir birlik veya teşkilata dair "öncelikli istek" aynı zamanda verilebilir
economic priority
(Ticaret) ekonomik öncelik
emergency priority
(Askeri) ACİL DURUM ÖNCELİĞİ: Tüm diğer önceliklerden daha ön sıraya geçen acil bir görev isteği kategorisidir. Ayrıca bak. "immediate mission request; priority of immediate mission requests"
emergency priority
(Askeri) acil durum önceliği
first priority
ilk öncelik
high priority mission support kit
(Askeri) yüksek öncelikli görev destek kiti
image product library; integrated priority list
(Askeri) görüntü ürün kütüphanesi; birleştirilmiş öncelik listesi
issue priority designator
(Askeri) Bak. "priority designator"
lower priority
(Bilgisayar) önceliği azalt
movement priority
(Askeri) İNTİKAL ÖNCELİĞİ: Her intikal ihtiyacına tanınmış öncelik
movement priority
(Askeri) intikal önceliği
movement priority for forces having the same latest arrival date (LAD); priority
(Askeri) aynı en son varış gününe (LAD) sahip olan kuvvetlerin intikal önceliği; öncelik; progresif haberleşme göstergesi
of first priority
öncelikli
of top priority
öncelikli
operational priority
(Askeri) HAREKAT ÇOK İVEDİ: Bak. "operational immediate"
operational priority
(Askeri) Harekat çok ivedi
order of priority
öncelik sıralaması
ordinary priority
(Askeri) NORMAL ÖNCELİK: "Acil öncelik"ten daha düşük ancak arama ve taarruz önceliğinden daha önce gelen bir ani görev isteği kategorisi. Örneğin; bir birliğin ilerlemesini geciktiren ancak zayiata neden olmayan bir hedef. Ayrıca bakınız: "immediate mission request", "priority of immediate mission requests"
parallel pattern; priority
(Askeri) paralel düzen; öncelik
power projection platform; primary patch panel; priority placement program
(Askeri) güç koruma platformu; esas bağlantı panosu; öncelik belirleme programı
priorities
(Askeri) ÖNCELİK KAİDELERİ: Önceliği tespit eden kaideler. Bu kaideler, aynı öncelik hakkını, birden çok şey için tanımaz
raise priority
(Bilgisayar) önceliği artır
reconstitution priority; release point (road); retained personel
(Askeri) yeniden teşkilatlanma önceliği; açılma noktası; alıkonmuş personel
router priority
(Bilgisayar) yönlendirici önceliği
search and attack priority
(Askeri) ARAMA VE HÜCUM ÖNCELİĞİ: Düşmanın taktik veya lojistik imkan ve kabiliyetleri ile ilgili şüpheli hedefleri kapsayan acil görev isteğinin en düşük kategorisi, örnek; bunlar bir birliğin ilerlemesini engellemez fakat hızlı tabiatları ve taktik özellikleri nedeniyle yerlerinin belirlenip imha edilmeleri gereklidir. Ayrıca bakınız: "immediate mission request"; "priority of immediate mission requests"
take priority of
önceliğini almak
target priority
(Askeri) HEDEF ÖNCELİĞİ: Belirli bir taarruz sırasına göre hedeflerin gruplanması veya sıralanması
telecommunications service priority
(Askeri) telekomünikasyon hizmeti önceliği
theatre air priority number
(Askeri) HAREKAT ALANI HAVA NAKLİYAT ÖNCELİĞİ NUMARASI: Bir harekat alanına havadan yapılacak sevkıyatın öncelik derecelerini belirtmek için, harekat alanı komutanlığı tarafından tespit edilen harf ve rakamlar grubu
training priority category system
(Askeri) EĞİTİM ÖNCELİK KATEGORİSİ SİSTEMİ: Çeşitli ihtisas gruplarına teknik eğitim sağlar. Temel ihtisaslar, ilgili eğitimin çeşitliliği esasına dayanılarak, üç öncelik grubuna ayrılmıştır. A ihtisas grupları kategorisine ayrılan bütün havacılara- eğitim imkanları, hazırlanma süresi kifayetsizliği gibi sebeplerin, tamamlanmasını engellemeleri halleri dışında-resmi teknik eğitim gösterilir. B ihtisasları kategorisinde eğitim görme oranı yeteneğin görev başı eğitimine uygunluk derecesine göre, azami % 90 ile asgari % 10 arasında değişir. Görev başı eğitimine en elverişli olan C ihtisasları kategorisi için resmi teknik eğitim programlanmamıştır. Eğitim öncelik kategorisi sistemi, münferit Hava Kuvvetleri ihtisaslarına ayırma veya havacı er kaynaklarının zihni yeterlik bakımdan dağılımları için öncelikler koymamıştır
uniform material movement and issue priority system
(Askeri) Malzeme İntikal ve Dağıtım Öncelik Sistemi
urgent priority
(Askeri) ACELE ÖNCELİK: Acil önceliğin altında fakat normal önceliğin üzerinde bir ani görev isteği kategorisi; örneğin: dost birlikler üzerine açılan ve zayiata neden olan topçu veya havan atışı yada bir yarma tahdidiyle ilerleyen düşman piyade veya mekanize birlikleri. Ayrıca bak "immediate mission request", " priority of immediate" mission request"
vehicle debarkation priority table
(Askeri) ARAÇ BOŞALTMA ÖNCELİK ÇİZELGESİ: Bak "vehicle summary and priority table"
vehicle summary and priority table
(Askeri) araç boşaltma ve öncelik çizelgesi
vehicle summary and priority table
(Askeri) ARAÇ BOŞALTMA ÖNCELİK LİSTESİ: Muharebe yüklemesi yapılmış bir gemideki, tüm araçları, boşaltma öncelik listesine göre gösteren çizelge. Bu çizelgede her aracın cinsi, boyutları, kapladığı alan ve hacım, ağırlığı ve istif yeriyle araca yüklenilen yük ve aracın ait olduğu birlik gösterilir
İngilizce - İngilizce
Prior or antecedent in time, or preceding something else; as, priority application
A goal of a person or an organisation

She needs to get her priorities straight and stop playing games.

An item's relative importance

He set his e-mail message's priority to high.

A superior claim to use by virtue of being validly published at an earlier date

Neither nor I (in 1966) could conceive of reducing our science to the ultimate absurdity of reading Finnish newspapers almost a century and a half old in order to establish priority..

Having precedence; of superior rank
{n} a being first in rank, precedence
The order of preference, rank or position of the various liens and encumbrances affecting the title to a particular parcel of land Usually, the date and time of recording determine the relative priority between documents
Priority is defined as the relative importance of a particular Protocol Data Unit (PDU) relative to other PDUs in transit, and is used to allocate resources which become scarce during the transfer process
The classification assigned to all core customers to be used in the event of curtailment as provided for in Rule 14 of Pacific Gas and Electric Company's gas tariffs
In sabre, the now-superceded rules that decide which fencer will be awarded the touch in the event that they both attack simultaneously; also used synonymously with right-of-way
The holder of the priority card, is the player who has the first action in the next stock round The priority is moved during the stock round by players buying private companies, buying shares, selling shares or doing actions for their companies
A persons personal goals
A printed publication, more especially a newspaper or other periodical
The ranking of the devices on the SCSI bus during arbitration The higher numbered IDs have higher priority
The Bankruptcy Code establishes the order in which claims are paid from the bankruptcy estate All claims in a higher priority must be paid in full before claims with a lower priority receive anything All claims with the same priority share pro rata Claims are paid in this order: 1) costs of administration 2) priority claims and 3) general unsecured claims Secured claims are paid from the proceeds of liquidating the collateral which secured the claim
principle of nomenclatural practice that dictates that the valid name of an organism is the first legitimate name applied to it In plants, priority begins with Species Plantarum (1753), and in animals, Systema Naturae (1758)
{i} preference, precedence; higher rank, privileged position; seniority, precedence
as, small print; large print; this line is in print
An impression taken from anything, as from an engraved plate
the level of importance of an event Most often, interrupts are assigned priorities
A value from 0 to 31 that indicates the priority of a program or interrupt; highest priority is 31 The processor stores the priority of the task (program or interrupt) that it is currently working on in the priority field of the PC register See also NMI
The importance of a project relative to other projects including resource conflict and availability Priority is either quanititative or qualitative
A number attached to a task that determines when the task will run See also scheduling
If something takes priority or has priority over other things, it is regarded as being more important than them and is dealt with first. The fight against inflation took priority over measures to combat the deepening recession. before other people or things
Whichever road, lane or traffic flow is more important and recieves preferential treatment at a junction or junctions is said to have priority Usually this means it does not have to stop and that other roads or lanes - those without priority - have to stop or give way to it The general exception is traffic lights, where everything stops at one time or another: here priority means getting a longer green phase than other roads
Precedence; superior rank
The value given to an Incident, Problem or Change to indicate its relative importance in order to ensure the appropriate allocation of resources and to determine the timeframe within which the action is required Priority is based upon a coherent and up-to-date understanding of business impact and urgency and, sometimes, technical severity
Seniority fixed by the date of publication; the earliest published has priority
That which is produced by printing
If something is a priority, it is the most important thing you have to do or deal with, or must be done or dealt with before everything else you have to do. Being a parent is her first priority The government's priority is to build more power plants
The relative assessment of an activity in relation to other activities The characteristic of preceding, or having priority over, something or someone else Priority consists of impact, urgency and expected effort
An items relative importance
In scheduling, a number that indicates how likely a thread is to run The higher the thread’s priority, the more likely the thread is to run See also scheduling policy
A photographic copy, or positive picture, on prepared paper, as from a negative, or from a drawing on transparent paper
The quality or state of being prior or antecedent in time, or of preceding something else; as, priority of application
If you give priority to something or someone, you treat them as more important than anything or anyone else. The school will give priority to science, maths and modern languages
A statement of the importance of a user or program Often expressed as a relative priority, indicating that the user doesn't care when the work is completed so long as he is treated less badly than someone else
Having the right of way Priority is decided by pre-set rules and is indicated by signs or markings on the road
Determines which words and phrases are offered first by Aurora Prediction Priority changes dynamically as Aurora Prediction is used to adjust the dictionary to the individual user's writing style
Ranking of precedence, importance or preference
preceding in time Printed letters; the impression taken from type, as to excellence, form, size, etc
status established in order of importance or urgency; " its precedence as the world's leading manufacturer of pharmaceuticals"; "national independence takes priority over class struggle"
1 The right of an earlier appropriator to divert from a natural stream in preference to a later appropriator 2 Seniority date of a water right or conditional water right to determine their relative seniority to other water rights and conditional water rights deriving water from a common source Priority is a function of both the appropriation date and the relevant adjudication date of the right
A printed cloth; a fabric figured by stamping, especially calico or cotton cloth
of Allocations   In making allocations, the Department will give priority to any CDE
The relative seniority of a water right as determined by its adjudication date and appropriation date Other factors are sometimes involved in determining priority The priority of a water right determines its ability to divert in relation to other rights in periods of limited supply (Rice (1991))
preceding in time
priority date
The theoretical date of an invention for purposes of determining (i) what constitutes prior art, and (ii) as between two (or more) inventors of the same claimed subject matter, which one is entitled to a patent An inventor's priority date is initially presumed to be the filing date of the patent application If the application is a continuation or divisional application, it can claim the priority of the parent application; the filing date of the parent is referred to as the effective filing date In the U S , which normally awards priority to the first person to invent, the inventor can attempt to show that the invention was actually made prior to the effective filing date Nearly all foreign countries, however, are first-to-file countries, which means that the patent is usually awarded to the person with the earliest effective filing date
priority date
A priority date is established for your invention when you first file a patent application that describes the invention in detail This is used to determine if your invention is new If your invention is known to the public before this date, you are not entitled to patent it
priority date
The initial date of filing of a patent application, normally in the applicant's domestic patent office This date is used to help determine the novelty of an invention
priority date
Date assigned to aliens for processing of green card The INS will not process an immigrant petition until the date is current Click here for an explanation on how the priority date is determined
priority date
If you are applying for a green card in a preference category, your application is controlled by a quota Since only a limited number of green cards is issued each year, you must wait your turn behind the others who have filed before you The date on which you first make a formal filing for a green card is called the priority date Your priority date marks your place in the waiting line Each month the U S Department of State, in accordance with the quota, makes green cards available to all those who applied on or before a certain priority date You can get a green card only when your date comes up
priority date
The date that determines who will prevail in a trademark infringement lawsuit In the United States, the priority date is generally the date a trademark was first used In most other countries, the priority date is based on whoever is first to file for a trademark registration
priority date
The date of establishment of a water right The rights established by application have the application date as the date of priority
priority date
the date of establishment of a water right It is determined by adjudication of rights established before the passage of the Water Code The rights established by application have the application date as the date of priority
priority date
The date assigned to an approved immigrant petition The Priority Date determines the beneficiary's place in the waiting list for the immigrant preference category The Priority Date is the date that a family petition is received by the INS or, in an employment case, it is the date the Labor Certificate application is received by the state local employment service
priority date
The date that determines who gets water in a time of shortage The more senior the water right, the longer water is available in a time of shortage If there is a conflict between users, the date of priority determines who may use the available water
priority date
A design application may claim as a priority date the filing date of an earlier design application in another country, provided that the earlier application was filed within the previous 6 months and that the other country is a Convention country
priority processing
data processing in which the operations performed are determined by a system of priorities
top priority
Relatively highest importance
top priority
To be done before doing anything else
top priority
Of the highest level of importance
top priority
Item of highest importance
absolute priority rule
principle that creditor's demands outweigh shareholder's demands for payment in the event of a company's liquidation (Economics)
first priority
having precedence, of greatest importance
giving priority
placing in a preferential position
operation priority
(Ticaret) The positioning of an operation in a queue or list based on its status relative to meeting a due date, and its effect on later operations
priorities
most important points
priorities
Discussions about which objects to treat when, involve a comparison of different views of urgency There is the urgency dictated by the timetable for presentation and interpretation There is the urgency that is based on predictions of future damage
priorities
The imposed sequences desired with respect to the scheduling of activities within previously imposed constraints
priorities
Plural of priority
priorities
The things that you think are most important for your child and family
prioritization
Method for designating classes of traffic and assigning each a priority level for the purpose of allocating differentiated services depending on the traffic classes' level of priority See also Type of Service (TOS)
prioritization
{i} act of making a list or marking projects or objectives in order of priority; organizing according to importance (also prioritisation)
prioritization
The process of assigning priorities to things or tasks
prioritization
the process of ranking all of the watersheds within a basin management unit in terms of their relative need or importance for management
prioritization
(Ticaret) The rules used to arrange jobs or orders in queue, such as FIFO, LIFO, critical ratio, value, customer, combination with similar jobs, etc
prioritization
A schema by which network resources are divided according to application requests subject to bandwidth restrictions
take priority over
make something more important than something else, give importance regarding something
top priority
most important issue, main concern
priority