interest

listen to the pronunciation of interest
İngilizce - Türkçe
ilgilendirmek
{i} ilgi

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

O bana ilginç görünüyor. - It seems interesting to me.

{i} alâka
faiz

Hükümet programa katılan firmalara faizsiz kredi sağlayacak. - The government will provide interest-free loans to firms that participate in the program.

Faizi yeniden ayarlama yönünü belirlemek zordur. - It is difficult to peg the direction of interest deregulation.

çıkar

Onlar ortak çıkarları tarafından birbirine bağlıdır. - They are bound together by common interests.

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

{f} merakını uyandırmak
{i} merak

Ania bilgisayarlara meraklıdır. - Ania is interested in computers.

Tom Amerika'daki birçok insanın niçin beyzbolun futboldan daha ilginç olduğunu düşündüklerini merak etti. - Tom wondered why many people in America think that baseball is more interesting to watch than soccer.

{i} önem

Bu ilginç ama önemli değil. - That's interesting, but not important.

Tom toplantı sırasında önemli bir konudan bahsettti. - Tom brought up an interesting point during the meeting.

ürem

Üreme benim ilgimi çekmiyor. - Procreation does not interest me.

{f} istek uyandırmak
in the interest of menfaatine
artar
faiz,v.ilgilendir: n.ilgi
riba
nema
(Ticaret) tecessüs
alakalandırmak
ilgi uyandırma
(Ticaret) baskı grupları
{f} ortak olmak
merakını
ilgisini çekmek
ilgi kaynağı
ilgi çekme
yarar

Biz barış yararına çalışıyoruz. - We are working in the interest of peace.

Tom'a karşı tanıklık etmek sizin yararınızadır. - It's in your best interest to testify against Tom.

{f} ilgilendir

Onun nerede yaşadığı bizi ilgilendirmiyor. - Where he will live doesn't interest us.

Seni ilgilendirebilecek bir şeyim var. - I have something that might interest you.

ilgi merkezi
(in ile) ilgi
{i} hisse

Şirkette %50'lik bir hisseye sahibiz. - We have a 50% interest in the company.

Hissede büyük kârlar var. - There are huge interests at stake.

{f} ikna etmek
(Mukavele) faiz; ilgi; hisse; kazanç
(Avrupa Birliği) menfaat, çıkar; yarar
{f} dikkatini çekmek
{i} nüfuz
vested interests alakadar menfaatler
{i} ilgi grubu
{i} ilgi çeken şey
{i} kâr, kazanç
{i} pay

Ortak çıkarları paylaşıyor musunuz? - Do you share common interests?

Biz değerleri ve çıkarları paylaştık. - We have shared values and interests.

{i} etki

Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor. - Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students.

Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz. - We want to make learning effective, interesting, and fascinating.

{i} görüş

Tom'un görüşünün ne olduğunu bilmek isterdim. - I'd be interested to know what Tom's opinion is.

Sadece senin dar görüşlü fikirlerin ilginç. - Only your narrow-minded ideas are interesting.

{i} in -e ilgi, merak
için

İlginç bir kişi olmak için aklınızı beslemek ve egzersiz yaptırmak zorundasınız. - To be an interesting person you have to feed and exercise your mind.

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

hakları tanınmış iktis
sarmak
fayda
ilgilenmek

O, birçok şeyle ilgilenmektedir. - He's interested in many things.

Her birimiz az çok sanatla ilgilenmektedir. - Every one of us is more or less interested in art.

ilgiye
ilgisi
ilgii
ilgi alanı

Tom'un geniş bir ilgi alanı var. - Tom has a wide range of interests.

interesting
ilginç

Çok ilginç yerler biliyorsun, değil mi? - You know many interesting places, don't you?

Bu kitabı çok ilginç buldum. - I found this book very interesting.

interesting
ilgi çekici

Bu kitap ilgi çekicidir,üstelik çok eğitici. - This book is interesting and, what is more, very instructive.

Bana ödünç verdiğin dergi çok ilgi çekici. - The magazine you lent me is very interesting.

interested
ilgili

O, ilgili görünmüyordu. - She didn't seem interested.

Tom okçulukla çok ilgili olduğunu söyledi. - Tom said that he was very interested in archery.

interest bearing
(Bilim, İlim) Faiz ödeyen, vadeli mevduat
interest lobby
Çıkar lobisi
interest bond
(Ticaret) faiz ödemeli tahvil
interest bond
(Ticaret) faiz tahvili
interest factor
(Ticaret) faiz faktörü
interest free
(Ticaret) faizsiz
interest group
(Ticaret) çıkar grupları
interest groups
(Politika, Siyaset,Ticaret) çıkar grupları
interest groups
menfaat grupları
interest in red
(Ticaret) kırmızı faiz
interest paid
(Ticaret) ödenen faiz
interest period
faiz dönemi
interest profit
(Sigorta) faiz karı
interest rates
(Ticaret) faiz oranları
interest ratio
faiz oranı
interest waived
(Ticaret) silinen faiz
interest yield
(Ticaret) faiz geliri
interest yield
faiz getirisi
interest account
faiz hesabı
interest bearing
faiz getiren
interest ceiling
faiz tavanı
interest certificate
faiz belgesi
interest coupon
faiz kuponu
interest due
vadesi gelmiş faiz
interest for default
gecikme faizi
interest in arrears
gecikmiş faiz
interest on capital
sermaye faizi
interest on money
nema
interest on money
kâr payı
interest payable
ödenecek faiz
interest rate
faiz oranı
interest rate
faiz haddi
interest table
faiz kestesi
interest-free
faizsiz
interest center
ilgi merkezi
interest cover
faiz masrafı
interest differentation
faiz farklılığı
interest expense
Borç faizi
interest for
İlginiz için
interest free banking
faizsiz bankacılık
interest in
çıkarına
interest invoice
faiz faturası
interest margin
faiz marjı
interest number
adat
interest on interest
faiz gelirine faiz yürütülmesi
interest on loans
kredi faizleri
interest owed
borçlanan faiz
interest payments
faiz ödemeleri
interest rate maximum
faiz oranı en yüksek
interest receivable
faiz alacak
interest table
faiz tablosu
interest warrant
faiz varantı
interest earned
(Ticaret) alınan faiz
interest in arrear
(Ticaret) gecikmiş faiz
interest of default
(Ticaret) temerrüd faizi
interest of justice
(Politika, Siyaset) adaletin menfaati
interest rate
faiz oranı [fin.]
interested
{s} meraklı

Magdalena coğrafyaya meraklıdır. - Magdalena is interested in geography.

Ania bilgisayarlara meraklıdır. - Ania is interested in computers.

interested
çıkarcı
interesting
frapan
interesting
ilgilenerek
interest expense
(Ticaret) faiz gideri
interest rate
(Ticaret) faiz yüzdesi
interested
ilgilendirmek
interested
ilgi duymak
interested
ilgilenmek

Her birimiz az çok sanatla ilgilenmektedir. - Every one of us is more or less interested in art.

O, birçok şeyle ilgilenmektedir. - He's interested in many things.

interested
(Ticaret) hissedar
interested
ortak
interesting
tip

Bu tip insan, ilgi çekici değildir. - This type of person isn't interesting.

interesting
ilgilenme
interesting
meraklı
interests
ilgi alanları
interested
{f} ilgilendir

Seni ilgilendiren bir şey var mı? - Is there something that interested you?

Ben Esperanto öğrenmek istedim, çünkü beni çok ilgilendiriyordu. - I wanted to learn Esperanto, because it interested me very much.

interested
çıkar gözeten
interesting
{f} ilgilen

Bir sürü insan arabaları ilginç buluyor fakat ben onların hiç biriyle ilgilenmiyorum. - A lot of folks find cars interesting, but I'm not interested in them at all.

O, şu anda ilginç bulduğu her şeyle ilgilenir. - He goes in for whatever he finds interesting at the moment.

interestingly
ilginç şekilde
interestingly
ilginç biçimde
ınterest
İlgi

Onun politikaya ilgisi yok. - He has no interest in politics.

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

interested
ortağı
interested
taraflı
interested
pay sahibi olan
interestedly
merakla
interestedly
ilgiyle
interestedly
ilgili bir şekilde
interesting
atraktif
interesting
enteresan

Kitabı çok enteresan buldum. - I found the book very interesting.

Kitap enteresan mıydı? - Was the book interesting?

interesting
interestingly alâka uyandıracak surette
interesting
büyüleyici
interesting
calip
interesting
ilgilendir
interesting
çekici

Bu kitap ilgi çekicidir,üstelik çok eğitici. - This book is interesting and, what is more, very instructive.

O iş, çok ilgi çekici değildi. Ancak, ücreti iyiydi. - That job wasn't very interesting. However, the pay was good.

interestingly
ilginç bir şekilde
interestingly
(zarf) ilginç biçimde
İngilizce - İngilizce
A business or amorous link or involvement

I have business interests in South Africa.

The price paid for obtaining, or price received for providing, money or goods in a credit transaction, calculated as a fraction of the amount or value of what was borrowed

Our bank offers borrowers an annual interest of 5%.

To attract attention or concern

It might interest you to learn that others have already tried that approach.

A great attention and concern from someone or something; intellectual curiosity

He has a lot of interest in vintage cars.

Attention that is given to or received from someone or something
on a loan, this is the predetermined amount of money a borrower must pay for the use of borrowed funds
Compensation paid for the use of money at a specified rate
Any excess of advantage over and above an exact equivalent for what is given or rendered
Advantage, personal or general; good, regarded as a selfish benefit; profit; benefit
Excitement of feeling, whether pleasant or painful, accompanying special attention to some object; concern
The fee charged for borrowing money
be of importance or consequence; "This matters to me!"
a fee charged for the use of money
{i} involvement in something, curiosity about something; concern, affair; percentage on a loan which is paid over time (Finance); share, stake, claim; benefit
a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main pastime is gambling"; "he counts reading among his interests"; "they criticized the boy for his limited pursuits"
{f} arouse curiosity; cause to become involved in, cause to become concerned with
The fee paid or earned for the use of money
); "they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room" a sense of concern with and curiosity about someone or something; "an interest in music" (usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims; "the iron interests stepped up production" (law) a right or legal share of something; a financial involvement with something; "they have interests all over the world"; "a stake in the company's future" a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of the amount borrowed; "how much interest do you pay on your mortgage?" excite the curiosity of; engage the interest of
(law) a right or legal share of something; a financial involvement with something; "they have interests all over the world"; "a stake in the company's future"
A fee charged for the use of borrowed money Interest is calculated as a percentage of the principal loan amount The rate may be constant throughout the life of the loan (fixed rate) or it may change at specified times (variable rate) As of October 1, 1992, all federal education loans made to new borrowers have variable interest rates
If you have an interest in something, you want to learn or hear more about it. There has been a lively interest in the elections in the last two weeks His parents tried to discourage his interest in music, but he persisted Food was of no interest to her at all
The fee charged for borrowing money Also, a right, title, or share in property
The amount charged for borrowing money
a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of the amount borrowed; "how much interest do you pay on your mortgage?"
The amount a lender charges a borrower for the privilege of using the lender's money (in the form of a loan) Interest is usually calculated as a percentage of the principal balance of the loan That rate may be fixed for the life of the loan or it may be variable, depending on the terms of the loan As of Oct 1, 1992, all new federal loans use variable interest rates based on the cost of U S Treasury bills
A person or organization that has interests in a company or in a particular type of business owns shares in this company or this type of business. Disney will retain a 51 percent controlling interest in the venture
Participation in advantage, profit, and responsibility; share; portion; part; as, an interest in a brewery; he has parted with his interest in the stocks
A charge for the use of borrowed money calculated upon a percentage of the outstanding principal loan amount
Fee charged for borrowing money Interest is calculated as a percentage of the principal loan amount The rate may remain fixed throughout the life of the loan, or it may be variable and change at specified intervals
(usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims; "the iron interests stepped up production"
the power of attracting or holding one's interest (because it is unusual or exciting etc ); "they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room"
An amount paid a lender for the use of funds
Interest is extra money that you receive if you have invested a sum of money. Interest is also the extra money that you pay if you have borrowed money or are buying something on credit. Does your current account pay interest? see also interested, interesting, compound interest, self-interest, vested interest
Money charged by a lender to a borrower for the use of his or her money
If something interests you, it attracts your attention so that you want to learn or hear more about it or continue doing it. That passage interested me because it seems to parallel very closely what you're doing in the novel It may interest you to know that Miss Woods, the housekeeper, witnessed the attack
A great attention and concern from someone or something
You can use interests to refer to groups of people who you think use their power or money to benefit themselves. The government accused unnamed `foreign interests' of inciting the trouble
Interest is an amount charged to the borrower for the privilege of using the lender's money Interest is usually calculated as a percentage of the principal balance of the loan The percentage rate may be fixed for the life of the loan, or it may be variable, depending on the terms of the loan
This is the fee charged to borrow money Interest charges are in addition to the principal of the loan
If something is in the interests of a particular person or group, it will benefit them in some way. Did those directors act in the best interests of their club?
If you are trying to persuade someone to buy or do something, you can say that you are trying to interest them in it. In the meantime I can't interest you in a new car, I suppose?
A charge for the use of money Interest is calculated as a percentage rate of the loan principal The interest rate charged can be fixed, which means it does not change over the life of the loan, or the rate can be variable, in which case, it changes periodically The percentage rate may be tied to one of several indexes such as the Prime Rate, LIBOR, or U S Treasury Bills
excite the curiosity of; engage the interest of
To engage the attention of; to awaken interest in; to excite emotion or passion in, in behalf of a person or thing; as, the subject did not interest him; to interest one in charitable work
"they said nothing of great interest"; "primary colors can add interest to a room"
To be concerned with or engaged in; to affect; to concern; to excite; often used impersonally
the cost of borrowing money The fees calculated on the loan amount
the power of attracting or holding one's interest because it is unusual or exciting etc
Premium paid for the use of money, usually reckoned as a percentage; as, interest at five per cent per annum on ten thousand dollars
A charge for the use of money supplied by a lender
To cause or permit to share
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant"
If a person, country, or organization has an interest in a possible event or situation, they want that event or situation to happen because they are likely to benefit from it. The West has an interest in promoting democratic forces in Eastern Europe
The payment (cost) for the use of money
If you do something in the interests of a particular result or situation, you do it in order to achieve that result or maintain that situation. a call for all businessmen to work together in the interests of national stability. to have someone's interests at heart: see heart. Price paid for the use of credit or money. It is usually figured as a percentage of the money borrowed and is computed annually. Interest is charged by the lender as payment for the loss of his or her money for a period of time. The interest rate reflects the risk of lending and is higher for loans that are considered higher-risk, a relationship known as the risk/return tradeoff. Like the prices of goods and services, interest rates are responsive to supply and demand. Theories explaining the need for interest include the time-preference theory, according to which interest is the inducement to engage in time-consuming but more productive activities, and the liquidity-preference theory of John Maynard Keynes, according to which interest is the inducement to sacrifice a desired degree of liquidity for a nonliquid contractual obligation. Interest rates may also be used as a tool for implementing monetary policy (see discount rate). High interest rates may dampen the economy by making it difficult for consumers, businesses, and home buyers to secure loans, while lower rates tend to stimulate the economy and encourage both investment and consumption
a reason for wanting something done; "for your sake"; "died for the sake of his country"; "in the interest of safety"; "in the common interest"
Your interests are the things that you enjoy doing. Encourage your child in her interests and hobbies even if they're things that you know little about
The cost of borrowing money; the price that a lender charges a borrower for the use of the lender's money Interest is paid on deposits because they are, in effect, loans to the bank or other deposit-taking institutions
A percentage of your outstanding principal loan amount charged for the use of borrowed money
the amount paid by a borrower to a lender for the privilege of borrowing the money
Consideration in the form of money paid for the use of money, usually expressed as an annual percentage Also, a right, share, or title in property
An expense of borrowing money that is calculated as a percentage of the amount borrowed
The persons interested in any particular business or measure, taken collectively; as, the iron interest; the cotton interest
a sense of concern with and curiosity about someone or something; "an interest in music"
interesse
use
interest rate
The percentage of an amount of money charged for its use per some period of time (often a year)
interest rate swap
A contract to exchange the benefit of one interest rate with another. Often a fixed interest rate being exchanged for a variable rate so as to allow one party to remove an exposure to a variable rate for which they pay a premium on the fixed rate in order to compensate for this 'insurance'. The two rates can also be based on different currencies
interest rates
plural form of interest rate
interest group
Any association of individuals or organizations, usually formally organized, that, on the basis of one or more shared concerns, attempts to influence public policy in its favour
interest invoice
Interest invoice is type of invoice which generated for the purpose of late payment towards the invoice due payment
interest adjustment
when additional repayments are made on a fixed loan, an interest adjustment cost is sometimes charged to compensate the lender for loss of interest revenue
interest adjustment
A date from which interest on the mortgage advanced is calculated for your regular payments This date is usually one payment period before regular mortgage payments begin, as interest payable is due from the date your mortgage is advanced
interest balancing
finding a balance between various desires, finding equilibrium among conflicting interests
interest expense
the company's interest expense for the latest twelve months, available as of the announcement date as found in the latest statutory/regulatory filings (in the US, 10K, latest 10Q)
interest expense
Interest expense is the money the corporation or individual pays out in interest on loans
interest expense
interest paid on loans
interest expense
- the period cost of debt to the firm as reflected on the income statement for the given period
interest expense
The amount of interest paid on outstanding debt
interest expense
Is the interest paid on money borrowed to earn investment income
interest expense
any interest paid on short- and long-term business loans
interest expense
In a corporate setting, interest expense is the money the company or corporation pays out in interest on loans
interest group
A W3C group that explores and evaluates Web technologies
interest group
(usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims; "the iron interests stepped up production"
interest group
an individual campus membership unit in the first stage of the process leading to installation as a chapter of a Greek organization
interest group
a group of people who join together to try to influence the government in order to protect their own particular rights, advantages etc
interest group
A group of Girl Scouts exploring specific areas of mutual interest
interest group
A group of individuals on campus in the first stage of the process leading to installation as a chapter of a Greek-letter organization
interest group
Group discussion and sharing of information about a single topic carried out via email
interest groups
Any group organized from one or more classrooms on the basis of interest in a topic; usually short term in duration
interest groups
Information group other than a political party, generally a minority group who try to exert pressure and influence on the government for a certain political, economic or social position TOP
interest groups
Parties or organizations other than direct competitors that have some vested interest in how an organization is managed (16)
interest groups
Groups characterized by the will to influence political decision-making, in order to successfully implement certain political goals or values They tend to be integrated into the political process, although groups may at times employ destructive methods in order to accomplish their goals
interest groups
organisations of groups of people with a common cause within civil society, such as environmental action groups, groups advocating women’s rights etc
interest groups
      Collection of people sharing a common interest or concern willing to interact with other groups to meet their demands
interest income
Money earned from investments based upon the time value of money
interest income
Earnings on investments such as savings accounts, certificates of deposit and seller-financed mortgages Banks or other organizations or individuals who pay interest usually report it on Form 1099-INT
interest income
Income derived from an instrument of debt, such as a bond See also: [dividend income]
interest income
– In general, any interest that you receive or that is credited to your account and can be withdrawn is taxable income (It does not have to be entered in your passbook ) Back to Top
interest income
By far the most common source of investment income in Canada, from bonds, GICs, CSBs, deposit accounts, and other interest-bearing investments Such income receives no tax advantage An investor pays tax at his or her marginal rate (the rate paid on their last dollar)
interest payment
The portion of each periodic payment on a loan, expressed in dollars, which is allocated toward accrued interest
interest payment
payment of interest, charge for borrowing money or return for lending it
interest rate
Rate charged or paid for the use of money, normally expressed as a percentage
interest rate
The amount of interest charged, usually a percentage of the money borrowed, calculated over a year
interest rate
>> Percentage paid for the use of money, usually expressed as an annual percentage
interest rate
The percentage of loan amount borrowed which is charged by the lender for use of the money Interest rates are usually expressed as the percentage per year
interest rate
the percentage of a sum of money charged for its use
interest rate
The simple interest rate, stated as a percentage, charged by a lender on the principal amount of borrowed money See also: Annual Percentage Rate
interest rate
Interest Rate The rate of return the lender receives for permitting the borrower to use the mortgage money for a specified term The interest rate is usually expressed as an annual percentage rate, calculated semi-annually, not in advance
interest rate
~ Compensation paid or to be paid for the use of money Interest is generally expressed as an annual percentage rate
interest rate
Interest charges generally accrued as a percentage of the amount borrowed The interest rate is usually quoted in percent per year (Interest is the amount lenders charge you to use their money )
interest rate
rate of the money that is paid for a financial service (loan, etc.)
interest rate
The percentage of an amount of money which is paid for its use for a specified time
interest rate
The cost to borrow money expressed as a percentage per year
interest rate
Credit is not free! When you use money provided by a bank or financial institution, the interest rate reflects the amount the organization charges for that service
interest rate
the method by which a lender charges for the use of loan proceeds and is expressed as a percentage of the loan amount The interest rate is usually the sum of a selected index rate and a spread
interest rate
The rate of interest charged for the use of money, usually expressed as an annual rate The rate is derived by dividing the amount of interest by the amount of principal borrowed For example, if a bank charged $50 a year to borrow $1,000, the interest rate would be 5% Interest rates are quoted on bills, notes, bonds, credit cards and many kinds of consumer and business loans Rates in general tend to rise with inflation and in response to the Federal Reserve raising key short-term rates A rise in interest rates has a negative effect on the stock market because investors can get more competitive returns from buying newly issued bonds instead of stocks It also hurts the secondary market for bonds because rates look less attractive compared to newer issues See "How Bonds Behave " BACK TO TOP
interest rate
the price paid for the use of someone else's money expressed as an annual percentage rate, such as 6 5%
interest rate
The interest rate is the amount of interest that must be paid. It is expressed as a percentage of the amount that is borrowed or gained as profit. The Finance Minister has renewed his call for lower interest rates. the percentage amount charged by a bank etc when you borrow money or paid to you by a bank when you keep money in an account there
interest rate
The amount at which interest will be charged for a loan, expressed as a percentage of the loan amount
interest rate
the amount of interest charged on a monthly loan payment; usually expressed as a percentage
interest rate maximum
highest possible interest rate
interest receivable
total interest that a business will receive (Accounting)
interest table
table that presents interest rates on loans
interested
Owning a share of a company
interested
Simple past tense and past participle of interest
interesting
Arousing or holding the attention or interest of someone
interesting
Present participle of interest
interesting
{s} arousing curiosity, fascinating, engaging attention
interested
If you are interested in something, you think it is important and want to learn more about it or spend time doing it. I thought she might be interested in Paula's proposal I'd be interested to meet her
ınterest
{n} a concern, share, part, benefit, advantage, influence, sum for the use of money
ınterest
{v} to concern, affect, move
interest expense
Interest is paid on debts, and interest expense is deducted from profits as expenses Interest expense is either long-term or short-term interest
interest group
A private (nongovernmental) association of people who have similar policy views and who pressure the government to adopt those views as policy
interest group
Organized body of individuals who share some goals and try to influence public policy to meet those goals
interest group
Organization or assembly of individuals that act to influence corporate or public policy in order to promote a specific social or political agenda
interest rate
The annual rate of interest on the loan, expressed as a percentage of 100
interest rate
The percentage of an amount of money which is paid for its use for a specified time Usually expressed as an annual percentage rate
interest rate
The fee charged by a lender to a borrower for the use of borrowed money, usually expressed as an annual percentage of the principal; the rate is dependent upon the time value of money, the credit risk of the borrower and the inflation rate Interest rates can be calculated as simple, compounded or effective
interest rate
The cost of using money, express as an annual percentage
interest rate
The rate charged the borrower each period, by custom quoted on an annual basis A rate of 6%, for example, means a rate of 1/2% per month For a monthly payment mortgage the rate divided by 12 is multiplied by the balance at the end of the preceding month to determine the monthly interest due
interest rate
The percentage of an amount of money that's paid for its use over a specified time period
interest rate
The periodic charge, expressed as a percentage, for use of credit
interest rate
The percentage of an amount of money which is paid for its use for a specified time Usually expressed as an annual percentage
interest rate
The rate of interest in effect for the monthly payment due
interested
having or showing interest; especially curiosity or fascination or concern; "an interested audience"; "interested in sports"; "was interested to hear about her family"; "interested in knowing who was on the telephone"; "interested spectators"
interested
past of interest
interested
{s} curious, fascinated; concerned, involved; having a share or stake in something; motivated by self-interest
interested
involved in or affected by or having a claim to or share in; "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which three men are concerned"; "factors concerned in the rise and fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss the business"
interested
Having an interest; concerned in a cause or in consequences; liable to be affected or prejudiced; as, an interested witness
interested
An interested party or group of people is affected by or involved in a particular event or situation. All the interested parties eventually agreed to the idea. see also self-interested
interested
Having or showing interest
interested
Having the attention engaged; having emotion or passion excited; as, an interested listener
interesting
adj menarik (tarik)
interesting
avoid beginning sentences with it is interesting to note that or interestingly If what you plan to note is not interesting, don't note it
interesting
arousing or holding the attention
interesting
Engaging the attention; exciting, or adapted to excite, interest, curiosity, or emotion; as, an interesting story; interesting news
interesting
The first heading in action comments' numeric evaluations
interesting
adj In hacker parlance, this word has strong connotations of `annoying', or `difficult', or both Hackers relish a challenge, and enjoy wringing all the irony possible out of the ancient Chinese curse "May you live in interesting times" Oppose {trivial}, {uninteresting}
interesting
X's proof is interesting: I don't understand it
interesting
interesante
interesting
If you find something interesting, it attracts your attention, for example because you think it is exciting or unusual. It was interesting to be in a different environment His third album is by far his most interesting.   uninteresting, boring boring
interestingly
in an interesting manner; "when he ceases to be just interestingly neurotic and
interestingly
in an interesting way
interestingly
gets locked up"- Time
interestingly
in an interesting manner; "when he ceases to be just interestingly neurotic and gets locked up"- Time
interestingly
in a manner which fascinates, engagingly, in a manner which attracts interest
interestingly
You use interestingly to introduce a piece of information that you think is interesting or unexpected. Interestingly enough, a few weeks later, Benjamin remarried
interestingly
In an interesting manner
interests
plural of interest
interests
{i} inflential group of people in business or society
interests
third-person singular of interest
interest