value

listen to the pronunciation of value
İngilizce - Türkçe
{f} paha biçmek
değer vermek
değer biçmek
{i} kıymet

Sağlık, hastalık gelene kadar kıymetli değildir. - Health is not valued till sickness comes.

Ben her zaman bilgiye çok kıymet veririm. - I always place a high value on knowledge.

değer

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

{i} değer: ethical values ahlaki
(Bilgisayar) değeri

Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur. - How to overcome the high value of the yen is a big problem.

Sağlığın değerini bilenler mutludur. - Happy are those who know the value of health.

(Askeri) ÖZ DEĞER, DEĞER, KODUN AÇIK MUADİLİ: Kriptografide bir kod grubunun açık metindeki mukabili veya anlamı
özdeğer
(Tıp) valü
{i} değer, kıymet: the value of money paranın değeri
göz ardı etmemek
değim
rengin açıklık veya koyuluğu
iabar etmek
değerlendirmek
kadir
değerini ölçmek
{i} önem: the value of rest dinlenmenin önemi
{f} değer biç

Elmasa 5,000 dolar değer biçildi. - The diamond was valued at 5,000 dollars.

{f} önem vermek
muteber tutmak
(Dilbilim) değerlik
(Bilgisayar) sayıyaçevir
(Askeri) kodun açık karşılığı
(Ticaret) keşfini yapmak
takdir etmek
saymak
değer,v.değerlendir: n.değer
resimde renk tonu
(Ticaret) değer itibar
kadr
(Ticaret) iktisadi kıymet
gözardı etmemek
değersiz
itibar
önem

Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir. - Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.

Eğer gerçekten aile değerlerine önem veren bir milletsek, çoğu kadının doğum yapmak için ücretli izin bile alamadığı gerçeğine katlanmazdık. - If we’re truly a nation of family values, we wouldn’t put up with the fact that many women can’t even get a paid day off to give birth.

para değeri
ç.değer yargısı
kıymetini bilmek
kıymet takdir etmek
{f} keşide etmek
para eden şey
{i} gerçek anlam
{i} ton
{f} değerini bilmek
fiyat

Bir insan her şeyin fiyatını bilebilir ve hiçbir şeyin değerini bilemez. - A man can know the price of everything and the value of nothing.

Fiyatını düşünmeyin. Değerini düşünün. - Don’t think of cost. Think of value.

(Ticaret) kıymet koymak
(Bilgisayar) sonuç hücre
valör
(Ticaret) ekonomik değer
pazar fiyatı
(Muzik) değer süre
değere
value data
(Bilgisayar) değer verisi
value type
(Bilgisayar) değer türü
value added tax
katma değer vergisi
value added tax
kıymet artış vergisi
value adjustment
değer ayarlaması
value judgement
değer yargısı
value parameter
değer parametresi
value system
değerlendirme sistemi
value added selling
değeri satış listesine ekledi
value at risk
(Sigorta) riske maruz değer
value based marketıng
Değer temelli pazarlama
value creating
değer yaratma
value engineering
Maliyetlerden tasarruf sağlayabilmek için ne tür değişikliklerin yapılabileceğini saptamak amacı ile üretim aşamalarının bilimsel olarak dikkatle inceleme işi
value for
değeri için
value free
Değerden bağımsız

Social scientists assert always value-free characteristics research and neutrality.

value judgment
Değer yargısı
value lever
değer kaldıracı
value price
değer fiyatı
value proposition
(Pazarlama) A clear statement of who the target market for a particular product iş, of what key benefits the product will deliver, and of the price that will be charged
value proposition
Kıymet beyanı, değer önermesi
value rationality
(Felsefe) Değer ussallığı ("gereç ussallığı" karşıtı)
value statement
değeri ifade
value stream
değer akışı
value stream mapping
değer akışını haritalama
value stream mapping
(İmalat) Değer akış analizi
value-added
Katma değerli
value-at-stake
maliyet değişim değeri
value-bound
Değer bağımlı

The theory deserves to be defined as value-bound, if it treats the value judgements as part and parcel of its framework.

value-free
Değer yargısı olmayan veya yapmayan. "value-free distinctions", "value-free instruction"
value-laden
değer yüklü
value-loaded
değer yüklü
Value Added Tax
değer katkı vergisi
value added carrier
katma degerli tasiyici
value added network
değer katkılı ağ
value added service
katma deger hizmeti
value added(tax)
(Sosyoloji, Toplumbilim) katma değer (vergisi)
value axis
Değer Ekseni
value bar
(Bilgisayar) değer çubuğu
value chain
(Tekstil) tedarik zinciri
value conflict
(Pisikoloji, Ruhbilim) değer çatışması
value if false
(Bilgisayar) yanlışlık değeri
value in kind
(Ticaret) ayni değer
value in kind
(Ticaret) nesnel değer
value index
(Ticaret) değer indeksi
value index
(Ticaret) kıymet indeksi
value list
(Bilgisayar) değer listesi
value name
(Bilgisayar) değer adı
value of a quantity
bir buyuklugun degeri
value of the present time
(Ticaret) halihazır kıymet
value received
(Ticaret) elde edilen para
value received
(Ticaret) elde edilen değer
value received
(Ticaret) alınan kıymet
value stress
anlamı vurgulama
value system
değer dizgesi/sistemi
value time
zamanı değerlendirmek
value y
(Bilgisayar) y değeri
value y axis
Y Değer Ekseni
value z
(Bilgisayar) değer z
value/label
(Bilgisayar) değer/etiket
valley value
koyak değeri
variable value
(Bilgisayar) değişken değeri
valley value
koyak degeri
eigen value
(Matematik) özdeğer
intermediate value theorem
ara değer teoremi
salvage value
hurda değeri
valued
{s} saygın
valueless
{s} değersiz
valueless
{s} kıymetsiz
added value
artı değer
attribute value
(Bilgisayar) öznitelik değeri
blending value
(Kimya) harmanlayıcı değer
boundary value problem
(Bilgisayar,Matematik) sınır değer sorunu
boundary value problems
sınır değer problemleri
bring an added value
Değer katmak
carrying value
(Ticaret) net defter değeri
cash value
nakdi kıymet
characteristic value
gizdeğer
characteristic value
(Matematik) özdeğer
color value
renk değeri
constant value
(Bilgisayar) sabit değeri
contract value
(Bilgisayar) sonuç deklarasyon
conversion value
(Ticaret) dönüştürme değeri
create value
değer yaratmak
customer value
(Ticaret) müşteri değeri
decimal value
onlu tabanda değer
default value
olağan değer
edit value
(Bilgisayar) değeri düzenle
embedded value
(Sigorta) gerçek değer
exchange value
(Ticaret) mübadele kıymeti
extreme value distribution
(Çevre) aşırı değer dağılımı
extreme value theory
uç değer teorisi
extreme' value
(Matematik) ekstremum değeri
false value
(Bilgisayar) yanlış değer
firm value
(Ticaret) işletme değeri
hydroxyl value
(Tıp) hidroksil değeri
ideal value
(Bilgisayar) düşünsel değer
incentive value
(Pisikoloji, Ruhbilim) teşvik değeri
increase in value
değerlenmek
increment value
(Ticaret) değer artışı
initial value
(Bilgisayar) başlangıç değeri
intrinsic value
(Ticaret) içsel değer
intrinsic value
(Ticaret) asli değer
issue value
(Ticaret) ihraç değeri
item value
(Bilgisayar) öğe değeri
land value
arsa değeri
last value
(Bilgisayar) son değer
limiting value
(Bilgisayar,Teknik) limitteki değer
limiting value
(Bilgisayar,Teknik) sınır değer
liquidation value
(Ticaret) likiditasyon değeri
low value
düşük değer
measured value
(Bilgisayar) ölçülen değer
minimum value
(Bilgisayar) en küçük değer
nominal value
(Bilgisayar,Teknik) anma değeri
offset value
(Bilgisayar) aralık değeri
old value
(Bilgisayar) eski değer
original value
(Bilgisayar) özgün değer
perceived value
algılanan değer
policy value
(Sigorta) sigorta değeri
proper value
karakteristik değer
property value
(Bilgisayar) özellik değeri
provide value
değer sağlamak
query value
(Bilgisayar) sorgu değeri
rated value
(Bilgisayar,Teknik) atanmış değer
recovery value
(Ticaret) hurda değeri
reference value
(Teknik,Ticaret) referans değer
resistance value
(Otomotiv) direnç değeri
returned value
(Bilgisayar,Teknik) dönen değer
returned value
(Bilgisayar,Teknik) geri getirilen değer
sale value
değeri
salvage value
(Ticaret) hurda fiyatı
scrap value
(Ticaret) hurda değer
set a high value on
çok kıymet vermek
settlement value
(Ticaret) ödeme değeri
sound value
(Ticaret) makul değer
specific value
(Bilgisayar) belirli değer
specific value
(Bilgisayar) belirtilen değer
string value
(Bilgisayar) dize değeri
surrender value
(Ticaret) geri satın alma değeri
switching value
anahtarlama değeri
switching value
faaliyete geçme değeri
threshold limit value
(Çevre) eşik değeri
threshold value
(Ticaret) sınır değeri
time value of money
(Ticaret) paranın zaman değeri
understand the value of
değerini anlamak
valued
{s} kıymetli

Sağlık, hastalık gelene kadar kıymetli değildir. - Health is not valued till sickness comes.

valued
bilinmek
valuer
eksper
values
(Bilgisayar) değer

O, onura her şeyden daha çok değer verir. - He values honor above anything else.

Sinüs ve kosinüs fonksiyonları -1 ve 1 arasında bir değer alır (-1 ve 1 dahil). - The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).

values
degerler
valued
değerli

Hastalık gelene kadar sağlık değerli değildir. - Health is not valued until sickness comes.

Sami kendini yeterince değerli hissetmedi. - Sami didn't feel valued enough.

valueless
madara
valuer
kıymet biçici
valuer
muhammin
values
(Bilgisayar) değerleri

Tom'un ahlaki değerleri yok. - Tom has no moral values.

Aynı değerleri paylaşmıyoruz. - We don't share the same values.

calorific value, fuel value
kalorifik değer, yakıt değeri
equivalent value, exchange value
eşdeğer değeri, değişim değeri
the value
değeri
valued
nemalandırmak
values
değerler

Muhtemelen Başbakan, dinî değerlere dayalı siyaseti kast ediyordur. - Probably, the prime minister means 'politics based on religious values.'

Tom ve ben aynı değerleri paylaşmayız. - Tom and I don't share the same values.

values
sosyal değerler
valued
belirli bir kıymeti olan
valuer
{i} bilirkişi
valuer
{i} değer biçen kimse
valuer
{i} değerleyici
valuer
değer biçici
Türkçe - Türkçe
Değer
İngilizce - İngilizce
The relative duration of a musical note

The value of a crotchet is twice that of a quaver.

To fix or determine the value of; assign a value to, as of jewelry or art work
The amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else

He tried to estimate the value of the produce at normal prices.

The degree of importance you give to something

The value of my children's happiness is second only to that of my wife.

To regard highly; think much of; place importance upon

Gold was valued highly among the Romans.

To estimate the cost of; judge the worth of something

I will have the family jewels valued by a professional.

To hold dear

I value these old photographs.

The relative darkness or lightness of a color in (a specific area of) a painting etc

I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium...and light. -Joe Hing Lowe.

Numerical quantity measured or assigned or computed

The exact value of pi can never be computed.

The quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable

The Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world.

(Reklam) "Value" has different interpretations: from a marketing or consumer perspective it is "the promise and delivery of an experience"; from a business perspective it is "the security of future earnings"; from a legal perspective it is "a separable piece of intellectual property." Brands offer customers a means to choose and enable recognition within cluttered markets
{v} to fix a price, rate, apprise, esteem
{n} a price, worth, rate, esteem
relative darkness or lightness of a color; "I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium and light"-Joe Hing Lowe
Fix or determine the value of; assign a value to, as of jewelry or art work
Managers at value funds invest in stocks that they consider undervalued in the market For instance, a company that has suffered bad press may see the value of its stock drop below what its earning potential would normally dictate A value manager would invest in the stock, assuming that the value of the stock would eventually rise again Understanding a fund's investment objective helps you gauge whether you and the fund are a match
The value of something such as a quality, attitude, or method is its importance or usefulness. If you place a particular value on something, that is the importance or usefulness you think it has. Further studies will be needed to see if these therapies have any value Ronnie put a high value on his appearance. If something is of value, it is useful or important. If it is of no value, it has no usefulness or importance. This weekend course will be of value to everyone interested in the Pilgrim Route
The relative lightness or intensity of color, approximately a function of the square root of the total amount of light reflected from a surface; one of the three variables of color
As in "bet for value " This means that you would actually like your opponents to call your bet (as opposed to a bluff) Generally it's because you have the best hand However, it can also be a draw which, given enough callers, has a positive expectation
The lightness or darkness of a color
place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
{i} monetary or material worth; importance, merit; reasonable price, adequate return; numerical quantity; moral standards (generally used as "values"); length of a musical note; shade of a color; intended sound of letter
The lightness or darkness of a hue
The property or aggregate properties of a thing by which it is rendered useful or desirable, or the degree of such property or sum of properties; worth; excellence; utility; importance
Estimate the cost of; judge the worth of something
The total value or cost of goods (invoice value) of all individual shipments traded in the reporting time period (monthly or year-to-date) IMPORT VALUES: For most countries are recorded as: CIP: Cost, Insurance Freight The exceptions are: Germany: Free at border-duties not included Finland: CIFC (Cost, Insurance, Freight, and Commission)
regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity"
The relative length or duration of a tone or note, answering to quantity in prosody; thus, a quarter note [&?;] has the value of two eighth notes [&?;]
refers to the lightness or darkness of a color
To raise to estimation; to cause to have value, either real or apparent; to enhance in value
To be worth; to be equal to in value
The determination of how much something is worth If the item being valued is publicly traded, value can be observed in the market For most real assets, it is not the case and we need to apply valuation techniques to impute a value
{f} prize, esteem, cherish; assess, estimate, appraise
estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans"
A length, quality, type or URL assigned to a style property for an element CSS properties each have specific ranges of value or token types which may be declared for them For instance, color properties have values specified by named color tokens (silver, purple, maroon), or RGB colour components in the decimal range 0 to 255 or hexadecimal equivalent Other style properties take length values, URL values or other tokens such as float, repeat-y and both, which define how an element is rendered in a specific user agent
When experts value something, they decide how much money it is worth. Your lender will then send their own surveyor to value the property I asked him if he would have my jewellery valued for insurance purposes Spanish police have seized cocaine valued at around $53 million
the amount of psychological energy invested in a psychological event Value differences are currently immeasurable objectively, but one can feel their relative differences
A term used to describe stocks that are perceived to be priced too low, or as being inexpensive, as indicated by a particular valuation method (e g its price-to-earnings ratio) Value funds primarily invest in stocks the portfolio manager deems to be undervalued in the marketplace, with the anticipation that the price will rise when the market acknowledges their true worth
The lightness or darkness of a colour
The values of a person or group are the moral principles and beliefs that they think are important. The countries of South Asia also share many common values
Relative darkness or lightness of a color
That property of a color by which it is distinguished as bright or dark; luminosity
To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one for his works or his virtues
Value (sometimes called lightness or intensity or brightness) of a color is the amount of light or white it contains
a numerical quantity measured or assigned or computed; "the value assigned was 16 milliseconds"
relative darkness or lightness of a color; "I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium
Regard highly; think much of; place importance upon
hold dear; "I prize these old photographs"
Degree of lightness as conditioned by the presence of white or pale color, or their opposites
(music) the relative duration of a musical note
the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else; "he tried to estimate the value of the produce at normal prices"
The relative lightness and darkness of a color or tone
Any particular quantitative determination; as, a function's value for some special value of its argument
the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world"
If you value something or someone, you think that they are important and you appreciate them. I've done business with Mr Weston before. I value the work he gives me + valued val·ued As you are a valued customer, I am writing to you to explain the situation
Value is used after another noun when mentioning an important or noticeable feature about something. The script has lost all of its shock value over the intervening 24 years see also face value. value theory absolute value fact value distinction mean value theorems value added tax
Worth estimated by any standard of purchasing power, especially by the market price, or the amount of money agreed upon as an equivalent to the utility and cost of anything
An attribute of color used in the Munsell System to indicate the lightness of an object viewed in daylight, on a scale from 0 for the ideal black to 10 for the ideal white, in steps that are visually equal
The value of something is how much money it is worth. The value of his investment has risen by more than $50,000 The country's currency went down in value by 3.5 per cent If something is of value, it is worth a lot of money. If it is of no value, it is worth very little money. a brooch which is really of no value It might contain something of value
For purposes of making a gift of an LLC, you must determine the value of the interest given away For tax purposes, the fair market value (see above) is the value to use
(1) In music, the length of a note (2) In painting, the property of a color that makes it seem light or dark
1) The relative monetary worth of power at the market as measured by the cost of producing and delivering equivalent alternative power to the market 2) The monetary worth of power at the site of the generating station as measured by the at-market worth minus the cost of transmission facilities and losses from generating station to market
an ideal accepted by some individual or group; "he has old-fashioned values"
Precise signification; import; as, the value of a word; the value of a legal instrument Esteem; regard
fix or determine the value of; assign a value to; "value the jewelry and art work in the estate"
the precious metals contained in rock, gravel, or the like; as, the vein carries good values; the values on the hanging walls
(music) the relative duration of a musical note fix or determine the value of; assign a value to; "value the jewelry and art work in the estate
The amount of darkness or lightness in a color
To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain price; to appraise; to reckon with respect to number, power, importance, etc
Lightness or darkness of a color
Value at Risk
A widely used measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading) is the given probability level
value added tax
A tax levied on the added value that results from the exchange of goods and services
value adds
plural form of value add
value bet
To bet with the intention of being called in order to extract more money from a likely worse hand
value bet
A bet placed with the intention of being called in order to extract more money from a likely worse hand
value bets
Third-person singular simple present indicative form of value bet
value bets
plural form of value bet
value betting
Present participle of value bet
value date
Settlement date on which interest payments are credited or debited to the customer's bank account; interest payments are made from this date onwards
value dates
plural form of value date
value domain
The set of allowed values for a data element
value judgement
Alternative spelling of value judgment
value judgment
A judgment of the rightness or wrongness of something, based on a particular set of values or on a particular value system
value over replacement player
A statistical measure which evaluates the relative performance of a batter or pitcher compared to a hypothetical replacement player of average fielding skill and below average hitting or pitching
value proposition
The benefit (such as profit or convenience) offered by an organisation's product or service
value propositions
plural form of value proposition
value raise
A raise made with the intention of being called in order to extract more money from a likely worse hand
value raise
To raise with the intention of being called in order to extract more money from a likely worse hand
value raised
Simple past tense and past participle of value raise
value raises
plural form of value raise
value raises
Third-person singular simple present indicative form of value raise
value raising
Present participle of value raise
value statement
A non-descriptive statement
value statement
An organisation's statement of its ethical values, complementary to mission statement and vision statement
value system
A hierarchy of values that all moral agents possess, demonstrated by their choices. Most people's value systems differ, making the imposition of a singular value system by the state a source of constant social warfare. This is an individualistic concept. One's value system is molded by one's virtues or vices
value system
A person's standards and self-discipline set, based on the common sense and wisdom of knowing what the proper moral rules and discipline are, and the amount of willingness to see themselves and others abide by them
value theory
A theory of how people positively and negatively value things and concepts, the reasons they use in making their evaluations, and the scope of applications of legitimate evaluations across the social world
value voter
One who participates in elections and makes decisions based on issues such as religion, abortion, capital punishment and same-sex marriage
value-add
Something that adds value; a benefit or enhancement
value-added network
A communications network that had additional functions such as error correction, protocol conversion and message storing
value-added reseller
a company that adds some feature(s) to an existing product(s), then resells it (usually to end-users) as an integrated product or complete turn-key solution
Value Added Selling
Value added selling is one of several sales techniques that relies on building on the inherent value of a product or service. By its nature the value add technique is a more flexible and customized selling approach that requires input from a defined range of average customers. These customers will help the sales and marketing leaders to outline value positions that are likely to benefit the largest number of customers

Value Added Selling help your sales people focus on genuinely hearing customers' concerns.

value added
Of or relating to the estimated value that is added to a product or material at each stage of its manufacture or distribution: “Unlike the steel or aluminum industries, where heavier profits come from value-added fabrication, mining is the most lucrative stage of copper production” (Forbes)
value free
Free from criteria imposed by subjective values or standards, purely objective: "Real science could and should be value-free."
value laden
Presupposing the acceptance of a particular set of values: "governments' judgements are value-laden."
value stream mapping
(İmalat) Value stream mapping is a lean manufacturing technique used to analyze the flow of materials and information currently required to bring a product or service to a consumer. At Toyota, where the technique originated, it is known as "material and information flow mapping" .It can be used in any process that needs an improvement
value-added
Of or relating to the estimated value that is added to a product or material at each stage of its manufacture or distribution: “Unlike the steel or aluminum industries, where heavier profits come from value-added fabrication, mining is the most lucrative stage of copper production” (Forbes)
value-free
Making or having no value judgments. "value-free distinctions", "value-free instruction"
value-laden
Presupposing the acceptance of a particular set of values: "governments' judgements are value-laden."
Value Added Reseller
company that improves an existing product and resells it under its own brand name, VAR
Value Added Tax
tax that is added to the value of a product at the time of manufacture and paid by the customer at the time of purchase
value added
The parts of the process that add worth from the perspective of the external customer
value added
Any technical support or required manufacturing process for aircraft parts that the prime contractor or other party provided, which is otherwise not documented or described in operation sheets, drawings, specifications, quality assurance procedures in the technical data package
value added
the value added to goods or services by a step in the chain
value added
A process or operation that increases the worth of a good or service as perceived by the internal or external customer, as opposed to an operation that may simply incur costs due to the performance of an activity ex -in processing metal coils, stamping the part out of the coil into the form required by the customer adds value; moving the coil from the warehouse to where it is processed does not
value added
To be a value added action the action must meet all three of the following criteria: 1) The customer is willing to pay for this activity 2) It must be done right the first time 3) The action must somehow change the product or service in some manner
value added
The amount by which the value of an article is increased at each stage of its production, exclusive of the cost of materials and bought-in parts and services It is a way of giving a monetary value to each stage of a chain of production activities The term is also used for ‘value added tax’ (VAT), a tax levied on the value added to an article ` `at each stage during its production or distribution
value added
the dollar value of a firm's output (i e , harvest) minus the dollar value of the inputs it purchases from other firms
value added
Value added is the risk adjusted return generated by an investment strategy: the return of the investment strategy minus the return of the benchmark
value added
Activities essential to ensure a product or service meets the needs of the customer Non-Value added are activities or work that do not directly contribute to the product or service meeting the needs of the customer Such non-value added activities could include storage, transportation, review, appraisal, inspection, rework, etc
value added
Benefits received that are not included in the purchase price of the individual good or service
value added
the sum of all income deriving from an industry, including wage income and owner income, less business taxes
value added
A voice or data network service that uses available transmission facilities and adds some other service or services to increase the value of the transmission
value added
The increase in the value of a product when factors of production are used at each stage in the production process
value added
Making changes that positively adds or Impact the overall process Action that changes an input to an outcome that is more useful to internal or external customers
value added
the value of the firm’s production minus the value of the intermediate goods used in production (chapter 6)
value added
For any firm, the market value of its product or service minus the cost of inputs purchased from other firms
value added
The value added to a product as it passes from raw material along the production chain
value added
the value (as seen by the final customer) added on each production stage; revenue minus cost of non-labor input
value added
difference between the value of merchandise made by a hired worker to the salary which is paid to him; long term profit which is not money
value added
For a given enterprise, the market value of products or goods completed, less the cost of materials purchased from others
value added
Increased or improved value, worth, functionality or usefulness
value added
*: The parts of a process that add worth from the perspective of the external customer
value added
The difference between the cost of materials purchased by a firm and the price for which it sells goods produced using those materials This difference represents the value added by the productive activities of the firm
value added
The balance on the production account Defined as output less intermediate costs
value added
the value added in each stage of production is the difference between the value of the output and the value of the inputs purchased from other firms
value added
Any process or operation that shapes or transforms the product or service into a final form that the customer will purchase
value added tax
(Ticaret) (VAT) A general consumption tax for the production and distribution of goods and services, added as a percentage charge based on price that reflects the incremental value added by a given activity
value added tax
An indirect tax on consumption levied at each discrete point in the chain of production and distribution, from raw material to end use Each processor or merchant pays a tax proportional to the amount by which they increase the value of the goods purchased for resale after making their own contribution The VAT is imposed through the European Community
value added tax
An indirect tax on consumption that is assessed on the increased value of goods at each discrete point in the chain of production and distribution, from the raw material stage to final consumption The tax on processors or merchants is levied on the amount by which they increase the value of items they purchase and resell
value added tax
An indirect consumption tax levied on imported goods in certain countries
value added tax
Abbreviation: VAT A form of indirect sales tax paid on products and services at each stage of production or distribution, based on the value added at that stage and included in the cost to the ultimate customer
value added tax
A tax which must be charged by VAT registered businesses on goods and services which they supply VAT is administered by HM Customs and Excise, not the Inland Revenue Registered businesses must pay to HM Customs and Excise any VAT that they charge on their sales (outputs), but can normally deduct VAT they have paid on goods purchased for the business (inputs)
value added tax
A form of taxation in which taxes are added cumulatively as a product changes hands A common tax in Europe, which, upon application, can often be refunded to foreign visitors after their visit
value added tax
An indirect tax payable by adding it onto the value of most goods and services
value added tax
A general consumption tax for the production and distribution of goods and services, added as a percentage charge based on price that reflects the incremental value added by a given activity
value analysis
the rating by a buying organisation of slightly different product offerings for the same task on a scale to select the most appropriate
value analysis
A structured, systematic and analytical process, which seeks to determine value for money by providing all the necessary functions at the most economic cost, consistent with required levels of quality and performance
value analysis
An approach to cost reduction in which components are studied carefully to determine if they can be redesigned, standardized, or made by less costly methods of production
value analysis
The organized use of methodologies that focus on the function of a material, process or service in providing value to the customer It attempts to define cost, quality and customer acceptance parameters in determining the value and possible redesign or reengineering of a given function
value analysis
An investigation that determines the best product for the money
value analysis
(Ticaret) The organized use of methodologies that focus on the function of a material, process or service in providing value to the customer. It attempts to define cost, quality and customer acceptance parameters in determining the value and possible redesign or reengineering of a given function
value analysis
In manufacturing, an analysis to determine the most economical method of manufacturing, taking into account the cost and the process capability of alternate manufacturing systems under consideration, their degree of variation, the benefits of the resultant product, and desired quality and production quantity and rate
value analysis
An activity devoted to optimizing cost performance It is the systematic use of techniques which identify the required functions of an item, establish values for those functions and provide the functions at the lowest overall cost without loss of performance (optimum overall cost)
value chain
A framework for examining the strengths and weaknesses of an organization, and for using the results of this analysis to improve performance Value Chain analysis is premised upon the assumption that a basic purpose of business is provide or create value for users of its products or services, and that value and customer satisfaction are primary customer drivers Within a Value Chain analysis, organizational activities are classified as being either primary activities (that create, transfer or support something of value) or as support activities (that assist the primary activities by providing resources or infrastructure)
value chain
The process of adding value throughout each of the functions within the organization
value chain
An enabling subset of components and services spaces that connect ChangeWaves to SuperSectors to SuperSpaces to WaveRider companies to customers
value chain
A very large-scale business process that is initiated by a customer request, or by the decision of the company to enter a new line of business, and results in the delivery of a process or service to a customer A value chain includes everything that contributes to the output By adding up all of the costs of each activity in a value chain, and subtracting the total from the sale price, an organization can determine the profit margin on the value chain Most organizations support from 3 to 15 value chains Many managers associate value chains with the description provided in Michael Porter's Competitive Advantage (1985)
value chain
The sequential set of primary and support activities that an enterprise performs to turn inputs into value-added outputs for its external customers An IT value chain is that subset of enterprise activities that pertain to IT operations, both to add value directly for external customers and to add indirect value by supporting other enterprise operations
value chain
provides a structure that highlights the relationship between information technology and the units of a (virtual) enterprise Value Chain defines the distinct activities necessary to provide products and services to the customers of an organisation It makes clear that a business has a particular relationship to its suppliers and its customers
value chain
a task sequence that can be conducted to create a valuable product or service and in which each task adds value
value chain
A series of linked business processes that create value in both products and services, which are delivered to the customer
value chain
The chain of activities that creates something of value for the targeted customers
value chain
A collection of business entities, each of which contributes a product or service that makes up a finished good (or service) purchased and used by an end-use customer
value chain
Identifies where the value is added in an organisation and links the process with the main functional parts of the organisation It is used for developing competitive advantage because such chains tend to be unique to an organisation Value system The wider routes in an industry that add value to incoming supplies and outgoing distributors and customers It links the industry value chain to that of other industries It is used for developing competitive advantage Vertical integration The backward acquisition of raw material suppliers and/or the forward purchase of distributors Vision A challenging and imaginative picture of the future role and objectives of an organisation, significantly going beyond its current environment and competitive position It is often associated with an outstanding leader of the organisation
value chain
A series of activities a company performs to achieve its goal by adding additional values when each activity proceeds from one stage to the next one
value chain
Another version of supply chain This time, it is implied that the chain improves, or adds value to, the bottom lines of each of the participants
value chain
Viewing a firm as a series, chain, or network of basic activities that add value to its products and services and thus add a margin of value to the firm
value chain
Partnered companies help produce a highly integrated value proposition through a managed process Products are custom tailored to match customer needs
value chain
- a way of organizing the activities that each strategic business unit undertakes to design, produce, promote, market, deliver, and support the products or services it sells
value chain
The linked set of activities within a supply chain that actively add value to the end product, as opposed to support or reporting activities
value date
In the market for Eurodollar deposits and foreign exchange, value date refers to the delivery date of funds traded Normally it is on spot transactions two days after a transaction is agreed upon and the future date in the case of a forward foreign exchange trade
value date
For a spot transaction it is two business banking days forward in the country of the bank providing quotations which determine the spot value date The only exception to this general rule is the spot day in the quoting centre coinciding with a banking holiday in the country(ies) of the foreign currency(ies) The value date then moves forward a day
value date
In the foreign exchange market, the value date refers to the date on which the foreign exchange deal is due to mature (See also Settlement Date)
value date
Payments are said to be " valeur compensee" when payment by one party in one centre and settlement by the other party in another centre takes place on the same day
value date
Date on which a foreign exchange contract is executed, i e seller delivers foreign currency
value date
The date up to and including which accrued interest is calculated
value date
The date when value is given (i e , funds are deposited) for foreign exchange transactions between banks
value date
Establishment of the date on which the interest-related credit note or debit note is entered on the customer's bank account; interest is charged from this date onward (value)
value date
The date on which counterparts to a financial transaction agree to settle their respective obligations, i e , exchanging payments For spot currency transactions, the value date is normally two business days forward
value date
The date that both parties of a transaction agree to exchange payments
value date
In the market for Eurodollar deposits and foreign exchange, value date refers to the delivery date of funds traded Normally, for spot transactions, it is on spot transactions two days after a transaction is agreed upon In the case of a forward foreign exchange trade, it is the future date
value date
Settlement date of a spot or forward deal
value date
The date on which a funds transfer will take place
value date
In the market for Eurodollar deposits and foreign exchange, the delivery date of funds traded For spot transactions, it is normally on spot transactions two days after a transaction is agreed upon In the case of a forward foreign exchange trade, it is the future date
value days
days that pass from when money is deposited into a bank to when the money is credited to the account
value engineering
(Ticaret) An organized methodology that identifies and selects the lowest lifecycle cost options in design, materials and processes that achieves the desired level of performance, reliability and customer satisfaction. It seeks to eliminate unnecessary costs in the above areas and is often a joint effort with cross-functional internal teams and relevant suppliers
value for money
A combination of economy, efficiency and effectiveness i e having the right goods or services at the right quality in the right place at the right time
value for money
A concept associated with the economy, effectiveness and efficiency of a service, product or process, i e a comparison of the input costs against the value of the outputs and a qualitative and quantitative judgement over the manner in which the resources involved have been utilised and managed See also Effectiveness, Economy, Efficiency
value for money
The combination of cost (over the whole life of a project) and quality which best meets an organisation's requirements
value judgment
an assessment that reveals more about the values of the person making the assessment than about the reality of what is assessed
value judgment
value judg·ment value judgments in BRIT, also use value judgement If you make a value judgment about something, you form an opinion about it based on your principles and beliefs and not on facts which can be checked or proved. Social scientists have grown extremely unwilling to make value judgments about cultures. A judgment that assigns a value, as to an object or action; a subjective evaluation. a decision or judgment about how good something is, based on your personal opinions not facts
value proposition
{i} statement of the way a business suggests to use its resources to supply greater value to its clients
value statement
a statement of the desirability of something
value stream mapping
(Ticaret) A technique used in lean manufacturing that maps the flow of material and data, and associated time requirements. from initial supplier to end customer for a given business process. Used to define improvement areas and sources of waste
value system
The value system of a group of people is the set of beliefs and attitudes that they all share
value system
giving something worth according to its order of importance in the eyes of the individual or organization
value-
an ideal accepted by some individual or group; "he has old-fashioned values"
value-
The power of a good or service to command other goods in exchange for the present worth to typical users and investors of future benefits arising out of ownership of a property; the amount of money deemed to be the equivalent in worth of the subject property The four essential elements of value are utility, scarcity, demand and transferability Cost does not equal value, nor does equity There are various types of value, such as market value, tax assessed value, book value, insurance value, use value, par value, rental value and replacement value By far, the type of value used for the largest number of real estate transactions is market value
value-
refers to the lightness or darkness of a color
value-
measure: place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
value-
The relative lightness or intensity of color, approximately a function of the square root of the total amount of light reflected from a surface; one of the three variables of color
value-
the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else; "he tried to estimate the value of the produce at normal prices"
value-
respect: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity"
value-
The total value or cost of goods (invoice value) of all individual shipments traded in the reporting time period (monthly or year-to-date) IMPORT VALUES: For most countries are recorded as: CIP: Cost, Insurance Freight The exceptions are: Germany: Free at border-duties not included Finland: CIFC (Cost, Insurance, Freight, and Commission)
value-
The lightness or darkness of a colour
value-
the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world"
value-
(1) In music, the length of a note (2) In painting, the property of a color that makes it seem light or dark
value-
rate: estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans"
value-
The lightness or darkness of a color
value-
A term used to describe stocks that are perceived to be priced too low, or as being inexpensive, as indicated by a particular valuation method (e g its price-to-earnings ratio) Value funds primarily invest in stocks the portfolio manager deems to be undervalued in the marketplace, with the anticipation that the price will rise when the market acknowledges their true worth
value-
The amount of darkness or lightness in a color
value-
Lightness or darkness of a color
value-
Managers at value funds invest in stocks that they consider undervalued in the market For instance, a company that has suffered bad press may see the value of its stock drop below what its earning potential would normally dictate A value manager would invest in the stock, assuming that the value of the stock would eventually rise again Understanding a fund's investment objective helps you gauge whether you and the fund are a match
value-
A length, quality, type or URL assigned to a style property for an element CSS properties each have specific ranges of value or token types which may be declared for them For instance, color properties have values specified by named color tokens (silver, purple, maroon), or RGB colour components in the decimal range 0 to 255 or hexadecimal equivalent Other style properties take length values, URL values or other tokens such as float, repeat-y and both, which define how an element is rendered in a specific user agent
value-
When we describe a color as "light" or "dark", we are discussing its value or "brightness" This property of color tells us how light or dark a color is based on how close it is to white For instance, canary yellow would be considered lighter than navy blue which in turn is lighter than black Therefore, the value of canary yellow is higher than navy blue and black Click here to find out why humans are very sensitive to a color's VALUE/BRIGHTNESS
value-
The determination of how much something is worth If the item being valued is publicly traded, value can be observed in the market For most real assets, it is not the case and we need to apply valuation techniques to impute a value
value-
The relative lightness and darkness of a color or tone
value-
Value (sometimes called lightness or intensity or brightness) of a color is the amount of light or white it contains
value-
a numerical quantity measured or assigned or computed; "the value assigned was 16 milliseconds"
value