much

listen to the pronunciation of much
İngilizce - Türkçe
{s} fazla

Çok fazla yersen şişmanlarsın. - If you eat too much you will become fat.

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

çok

Ben görünce çok korktum. - I was much frightened at the sight.

John Bill kadar yaşlı değil; çok daha genç. - John is not as old as Bill; he is much younger.

{i} çok şey

Nasıl oluyor da Japon tarihi hakkında o kadar çok şey biliyorsun? - How come you know so much about Japanese history?

Tom'un zebralarla ilgili çok şey bildiğine dair bir fikrim yoktu. - I had no idea that Tom knew so much about zebras.

{s} (more, most) çok, epey, hayli: There's much work still to be done. Hâlâ yapacak epey iş var. z
{s} hayli
pek

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

Tom ve Mary'nin pek çok ortak şeyleri yoktur. - Tom and Mary don't have much in common.

fazlaca
hemen hemen

Bilmen gereken her şey hemen hemen bu. - That's pretty much everything you need to know.

Bütün bilmen gereken hemen hemen bu. - That's pretty much all you need to know.

ziyade
belirli bir miktar
aşağı yukarı

Bu sandalyeyi onartmak aşağı yukarı ne tutar? - About how much would it cost to have this chair repaired?

Buradan Belediye binasına yürümek aşağı yukarı ne kadar zaman alır? - How much time, more or less, does it take to walk from here to the town hall?

köp

Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir. - A dog's sense of smell is much keener than a human's.

Büyük bir köprü değildi. - It wasn't much of a bridge.

birçok yönden
büyük kısım
make much of çok önem vermek
klymet vermek
{s} çok, epey, hayli, pek: I'm feeling much
çokça
önemli şey
fazla derecede
çok miktarda şey
more
{s} daha fazla

O harcadığından daha fazla para kazanıyor. - She earns more than she spends.

Kollarımızdaki pazularımızdan çok daha fazlasına sahibiz,Per. - We've got a lot more than just biceps in our arms, Per.

most
{s} en çok

Hiç şüphe yok ki İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. - It isn't a surprise that English is the world's most spoken language.

Kendime en çok ihtiyacım olduğunda neredeydim? - Where was I when I needed myself most?

very much
pek çok

Biz pek çok konuşmadık. - We didn't talk very much.

most
en
more
daha

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü? - I'd like to stay one more night. Is that possible?

much as
her ne kadar ... ise de, ise de: Much as I would like to I can't go. Gitmek istesem de gidemem
much less
şöyle dursun: I can't walk, much less run. Koşmak şöyle dursun, yürüyemiyorum
much ado about nothing
kuru gürültü
much as
her ne kadar ... ise de
much as
ise de
much better
çok daha iyi

İspanya, Latin Amerika'yı işgal etmeseydi, çok daha iyi olurdu. - It would have been much better if the Spanish hadn't invaded Latin America.

Aynı şeyi söylemenin çok daha iyi ve kısa bir yolu yok mu? - Isn't there a much better and shorter way of saying the same thing?

much later
daha sonra
much later
daha geç
much less
şöyle dursun

Evi şöyle dursun, onun araba almaya bile gücü yetmez. - He cannot afford to buy a car, much less a house.

Koşmak şöyle dursun, bebek yürüyemez. - The baby can't walk, much less run.

much more
kat kat fazla
much of
çoğunu

Başarısının çoğunu karısına borçludur. - He owes much of his success to his wife.

Zamanının çoğunu okuyarak geçirdi. - He spent much of his time reading.

much the same
olduğu gibi
much time
fazla zaman

Tom'un o proje üzerinde çok fazla zaman harcamayı planladığından şüpheliyim. - I doubt that Tom planned to spend so much time on that project.

Tom'un çok fazla zamanı kalmadı. - Tom doesn't have much time left.

Much obliged
{k} Teşekkür ederim
much as
-e rağmen
much grater than
den çok daha büyük
much in request
revaçta
much in request
tutulan
much like
gibi
much more than
den çok daha fazla
much of
in çoğunu
much of a muchness
Ayvaz kasap hep bir hesap
much the same
hemen hemen aynı

Hasta dünkü durumuyla hemen hemen aynı. - The patient is much the same as yesterday.

much to my regret
üzülerek söyliyeyim
much to my regret
maalesef
much a
çok a
much cry and little wool
Kuru gürültü
much heralded
çok habercisi
much in reguest
çok isteği doğrultusunda içinde
much more later
daha sonra
much more time
Çok daha fazla zaman

I spend much more time at home in winter.

much obliged to you
kadar zorunda
much power makes many enemies
kadar güç birçok düşman yapar
much rather
daha ziyade
much that
bundan
much to my regret
üzülerek söyliyeyim, maalesef, kusura bakmayın
much too much
daha fazla
much undersized
çok cılız
much, many, a lot of
çok, çok, bir çok
much-liked
çok-sevdim
much-loved
çok sevilen
much-maligned
çok-kötü niyetli
much-needed
çok ihtiyaç duyulan
much-noticed
çok-fark
much;
kadar
much ado about nothing
boşuna patırtı
much ado about nothing
yok yere telaş
much as i should like to
çok isterdim ama
much cry and little wool
gereksiz yaygara
much earlier
çok daha önce
much grater than
-den çok daha büyük
much later in the history
tarihte son zamanlarda
much more
çok daha

Onlar aynı ürünü çok daha ucuza yapabilir. - They can make the same product much more cheaply.

O, müzikten çok daha fazla dans etmeyi seviyor. - He likes dancing, much more music.

much more than
-den çok daha fazla
much obliged
çok teşekkürler
much obliged
teşekkürler
much of
-in çoğunu
much of a muchness
ha öyle ha böyle
much sought after
rağbette olan
much sought after
çok rağbette olan
much the same
neredeyse aynı
much used
işlek
most
{i} çoğu

Çoğu Japon, suyu musluktan içer. - Most Japanese drink water from the tap.

Çoğu çocuk okuldan nefret eder. - Most children hate school.

most
{s} pek çok

O süpermarkete giderseniz, günlük hayatta kullandığınız pek çok şeyi satın alabilirsiniz. - If you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.

Bu adadaki pek çok yılan zararsızdır. - Most snakes on this island are harmless.

very much
çok fazla

Mike hayvanları çok fazla severdi. - Mike liked animals very much.

Tom Fransızcayı çok fazla konuşmaz. - Tom can't speak very much French.

most
{i} en fazla miktar
as much as
kadar

Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor. - As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.

O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor. - He earns three times as much as I do.

most
ekseri
how much
ne kadar

Ne kadar para istiyorsun? - How much money do you want?

Ona ne kadar inanıyorsun? - How much do you believe him?

how much
kaç para

O dağ bisikleti kaç para? - How much is that mountain bike?

Tom kaç para harcamak zorunda olduğumuzu tam olarak bilmeli. - Tom should know exactly how much money we have to spend.

most
ekseriyetle
most
çokluk
much more
çok daha fazla
so much
o kadar

O kadar fazla ödemeye param yetmez. - I cannot afford to pay so much.

Nasıl oluyor da Japon tarihi hakkında o kadar çok şey biliyorsun? - How come you know so much about Japanese history?

More
biraz daha

Lütfen biraz daha kahve ilave et. - Please add more coffee.

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

more
daha çok

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than him.

as common as much
(deyim) sıradan
as much
aynı miktarda
as much as
olabildiği kadar
as much as
aynı miktarda
as much as
olduğu kadar

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

Romanlar geçmişte olduğu kadar çok okunmuyor. - Novels aren't being read as much as they were in the past.

as much as he/she likes
dilediği kadar
as much as we can
elimizden geldiğince
as much as you can
elinden geldiğince
consider to be too much
çok görmek
ever so much
(deyim) çok çok
ever so much
(deyim) çok fazla
ever so much
(deyim) fazlasıyla
how much do you weigh
kaç kilosun
how much is it?
kaç para
how much time
ne kadar zaman
miss someone very much
çok özlemek
more
-den daha
more
(Bilgisayar) yardım

Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz. - In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker.

Tom kesinlikle partimizi daha eğlenceli yapmak için yardım etti. - Tom certainly helped make our party more fun.

more
(Bilgisayar) diğer

Sarışınlar diğer saç rengine sahip kadınlardan % 7 daha fazla kazanırlar. - Blondes earn 7% more than women with any other hair color.

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

more
töre

300,000'den daha fazla kişi Kanada Günü törenine katılmak için yağmur ve soğuğa göğüs gerdiler. - More than 30,000 people braved the rain and cold to attend the Canada Day parade.

more
(Bilgisayar) ek bilgi
more
ziyade

Doktor kırık parmağından ziyade Tom'un ayak bileği hakkında daha endişeli olduğunu söyledi. - The doctor said he was more concerned about Tom's ankle than his broken finger.

Öğretmenimiz bizi bir değnekle dövmeden önce Bu, sizden ziyade beni incitecek. derdi. - Our teacher used to say This is going to hurt me more than it hurts you before laying into us with a cane.

more
(Bilgisayar) en çok
more
(Bilgisayar) tüm seçenekler
more
-den daha çok
more
(Bilgisayar) tüm

Umarım bu harcama raporu tüm ilişkili iş masraflarını içerir,çünkü bundan bir sent daha fazlasını ödemeyeceğim. - I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.

Tüm istediğim biraz daha dikkatti. - All I wanted was a little more attention.

more
(Bilgisayar) başka

Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir. - Time is more precious than anything else.

İnekler bu ülkede başka bir hayvandan daha faydalıdır. - Cows are more useful than any other animal in this country.

more
(Bilgisayar) devam

Burada devam eden göründüğünden daha fazlası var. - There's more going on here than meets the eye.

Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz. - It's useless to keep on thinking any more.

more
(Bilgisayar) tümü
more
(Bilgisayar) ayrıntılar
more
(Bilgisayar) büyük

Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için daha dikkatli olmalısın. - You must be more careful to avoid making a gross mistake.

Büyükannem bana istediğimden daha fazlasını verdi. - My grandmother gave me more than I wanted.

more
daha (çok)
more
fazlalık
more
(Bilgisayar) daha fazla bilgi
most
birçoğu

Birçoğu okuyamıyordu ya da yazamıyordu. - Most were unable to read or write.

most
pek

Bugün pek çok okul kapalı. - Most schools are closed today.

Bu adadaki pek çok yılan zararsızdır. - Most snakes on this island are harmless.

most
ekseriyet
most
çok

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı. - There were many guests - most of them were our teacher's classmates and friends.

Futbol, dünyada en çok bilinen spordur. - Football is the most known sport in the world.

seem too much
çok gelmek
so much as
ne kadar çok olursa
so much more
kat kat fazla
so much more
kat be kat
so much so that
şöyle ki
so much so that
öyle ki
thank you so much
çok teşekkür ederim
thank you very much
çok teşekürler
this much
bunca
too much
fazla gelmek
too much
çok gelmek
too much
ziyade
too much
çok fazla miktarda
too much
gırla gitmek
too much
aşırı

Mary aşırı makyaj yapıyor. - Mary wears too much makeup.

too much money
çok para
very much
kıyamet gibi
more
bir kat daha
more
çok

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

I'm much obliged to you
Size minnettarım
a bit much
bir parça fazla
every bit as much
tam onun kadar
make much of
gözünde büyütmek
make much of
abartmak
most
adl

Çoğu takımyıldızı adlarını verdikleri yaratıklara ve karakterlere benzemez. - Most constellations don't really resemble the creatures or characters they are named after.

most
son derece

O, son derece nazik bir komşudur. - She is a most gracious neighbor.

most
s
most
(zarf) en
muchly
hayli
muchly
oldukça
not much of a
iyi bir değil
not up to much
pek iyi değil
not up to much
yaramaz
pretty much
hemen hemen

O iş hemen hemen bitti. - That job is pretty much finished.

Bilmen gereken her şey hemen hemen bu. - That's pretty much everything you need to know.

pretty much
oldukça fazla

Tom oldukça fazla evde kalır. - Tom pretty much stays at home.

Onlar oldukça fazla yalnız. - They're pretty much alone.

pretty much the same
hemen hemen aynı
so much
o kadar çok

O kadar çok sigara içmesen iyi olur. - You had better not smoke so much.

O kadar çok sigara içmemeni tercih ederim. - I'd rather you didn't smoke so much.

so much
çok

Tom'un zebralarla ilgili çok şey bildiğine dair bir fikrim yoktu. - I had no idea that Tom knew so much about zebras.

Sizi çok güldürecek ne oldu? - What happened to make you laugh so much?

so much for
-in sonu
that much
şu kadar
think much of
hakkında iyi düşünmek
this much
bu kadar

Yüzmenin bu kadar çok eğlenceli olabileceğini bilmiyordum. - I never knew swimming could be this much fun.

Bu kadar fazla yemek yiyemem. - I can't eat this much food.

too much for
için çok fazla

Bu görev benim için çok fazla. - This task is too much for me.

Bu araba için çok fazla istiyorsun. - You are asking too much for this car.

with much ceremony
büyük törenle
most
en büyük kısım
most
{s} çoğu, pek çok: Most of these people spend their evenings watching television. Bu insanların çoğu gece televizyon izler
most
at most olsa olsa
More
{i} fazla şey

Tom'un ekleyecek daha fazla şeyi yoktu. - Tom had nothing more to add.

Aç gözlü insanlar her zaman daha fazla şey ister. - Greedy people always want more stuff.

Most
çoğunda
as much of
kadar bir
have too much tongue
Çok fazla konuşmak
how much does it cost
fiyatı nedir ne kadar
how much longer
daha ne kadar
most
for the most part umumiyetle
most
başlıca
much of
kadarız
pretty much
Neredeyse, hemen hemen, aşağı yukarı
Much obliged
çok minnettarım
more
az çok

Tom operasyondan sonra az çok normal bir hayat yaşayabildi. - Tom was able to live a more or less normal life after the operation.

Bunu az çok anlıyorum. - I understand it more or less.

more
more or less oldukça
more
tam öyle
more
bir kat fazla
more
takriben
more
fazla bir şey

Size söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. - There's nothing more I can tell you.

Daha fazla bir şey var mı? - Is there something more?

more
tam o kadar
more
neither more nor less ne fazla ne eksik
more
{s} daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki
more
{s} daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var
most
en fazlası
most
{s} en fazla

O, en fazla sadece yirmi dolar ödeyebilir. - He can only pay twenty dollars at most.

Onun en fazla 100 doları var. - He has at most 100 dollars.

İngilizce - İngilizce
A great number; many. (Used with designations of people.)

There wasn't much people about that day.

A large amount of

I don't have much money.

To a great extent

He is much fatter than I remember him.

Often; frequently

Does he get drunk much?.

A large amount or great extent

From those to whom much has been given much is expected.

{n} a great deal, sum, quantity, burden
emphasis If you say that someone did not do so much as perform a particular action, you are emphasizing that they did not even do that, when you were expecting them to do more. I didn't so much as catch sight of him all day long
A great quantity; a great deal; also, an indefinite quantity; as, you have as much as I
a great deal; more than; considerably; very; to a great extent
If you describe something as not much of a particular type of thing, you mean that it is small or of poor quality. It hasn't been much of a holiday
You use much as to introduce a fact which makes something else you have just said or will say rather surprising. Much as they hope to go home tomorrow, they're resigned to staying on until the end of the year
You say nothing much to refer to something that is not very interesting or important. `What was stolen?' --- `Oh, nothing much.'
You use so much so to indicate that your previous statement is true to a very great extent, and therefore it has the result mentioned. He himself believed in freedom, so much so that he would rather die than live without it
emphasis You use as much as before an amount to suggest that it is surprisingly large. The organisers hope to raise as much as £6m for charity
If a situation or action is too much for you, it is so difficult, tiring, or upsetting that you cannot cope with it. His inability to stay at one job for long had finally proved too much for her
To a great degree or extent; greatly; abundantly; far; nearly
You use much in expressions such as not much, not very much, and too much when replying to questions about amounts. `Can you hear it where you live?' He shook his head. `Not much.' `Do you care very much about what other people think?' --- `Too much.'
A thing uncommon, wonderful, or noticeable; something considerable
emphasis You use much in front of `too' or comparative adjectives and adverbs in order to emphasize that there is a large amount of a particular quality. The skin is much too delicate You'd be so much happier if you could see yourself the way I see you = far
High in rank or position
a great amount or extent; "they did much for humanity"
If you say that something is not so much one thing as another, you mean that it is more like the second thing than the first. I don't really think of her as a daughter so much as a very good friend
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much"
a great amount or extent; "they did much for humanity" (degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time" very; "he was much annoyed" to a great degree or extent; "she's much better now" frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
(degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time"
{s} a great deal; more than; plenty; very; to a great extent
You use much to indicate that you are referring to a large amount of a substance or thing. They are grown on the hillsides in full sun, without much water The Home Office acknowledges that much crime goes unreported Much is also a pronoun. eating too much and drinking too much There was so much to talk about. little Much is also a quantifier. Much of the time we do not notice that we are solving problems She does much of her work abroad
If one thing is much the same as another thing, it is very similar to it. The day ended much as it began Sheep's milk is produced in much the same way as goat's milk
(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent; "not much rain"; "much affection"; "much grain is in storage"
{i} many; great deal; large extent; large amount
a bit much: see bit not up to much: see up
You use much to indicate the great intensity, extent, or degree of something such as an action, feeling, or change. Much is usually used with `so', `too', and `very', and in negative clauses with this meaning. She laughs too much Thank you very much My hairstyle hasn't changed much since I was five
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
If you do not see much of someone, you do not see them very often. I don't see much of Tony nowadays
You use as much in expressions such as `I thought as much' and `I guessed as much' after you have just been told something and you want to say that you already believed or expected it to be true. You're waiting for a woman -- I thought as much
Many in number
to a great degree or extent; "she's much better now"
Great in quantity; long in duration; as, much rain has fallen; much time
very; "he was much annoyed"
You use much less after a statement, often a negative one, to indicate that the statement is more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. They are always short of water to drink, much less to bathe in
emphasis You use very much to emphasize that someone or something has a lot of a particular quality, or that the description you are about to give is particularly accurate. a man very much in charge of himself
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
If something does not happen much, it does not happen very often. He said that his father never talked much about the war Gwen had not seen her Daddy all that much, because mostly he worked on the ships Do you get back East much? = often
So much for is used to indicate that you have finished talking about a subject. Well, so much for the producers. But what of the consumers?
If you say so much for a particular thing, you mean that it has not been successful or helpful. He has spent 19 million pounds, lost three cup finals and been relegated. So much for money
You use much in the expression how much to ask questions about amounts or degrees, and also in reported clauses and statements to give information about the amount or degree of something. How much money can I afford? See just how much fat and cholesterol you're eating Much is also an adverb. She knows how much this upsets me but she persists in doing it Much is also a pronoun. How much do you earn?
You use much in the expression as much when you are comparing amounts. Their aim will be to produce as much milk as possible
muckle
muchel
moche
mochel
much ado about nothing
A lot of fuss about something trivial
much less
Let alone; to say nothing of

This is such a terrible CD; I didn't listen to it, much less buy it.

much obliged
Thank you
much obliged
Grateful
much of a muchness
Of two or more things, having little difference of any significance between them

I don't know which car to buy - they are all much of a muchness.

much as
however, although
Much Ado About Nothing
a humorous play by William Shakespeare. People sometimes use the title as a phrase to describe a situation in which there has been a lot of excitement about something that is not really important
much ado about nothing
large ruckus over a trivial matter, great fuss over an unimportant issue
much as
However much: Much as she needed the job, she had to refuse
much as
in a similar way
much happiness
{i} much joy, a great deal of happiness
much less
And certainly not: "Happiness is an emotion not often spoken of at the magazine, much less experienced" (Brendan Gill)
much less
a lot fewer in degree or amount
much more
a lot more, vastly greater
much more than
much beyond
much obliged
very grateful
much thought
{i} great deal of thought
much(a)
(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent; "not much rain"; "much affection"; "much grain is in storage
much-
emphasis Much- combines with past participles to form adjectives which emphasize the intensity of the specified state or action. I'm having a much-needed rest. a much-improved version of last season's model
much-heralded
a much-heralded event, product etc has been talked about a lot before it happens or becomes available
much-maligned
If you describe someone or something as much-maligned, you mean that they are often criticized by people, but you think the criticism is unfair or exaggerated because they have good qualities too. I'm happy for James. He's a much-maligned player but has tremendous spirit
much-travelled
much-travelled in AM, use much-traveled A much-travelled person has travelled a lot in foreign countries. = well-travelled
much-vaunted
a much-vaunted plan, achievement etc is one that people say is very good or important, especially when this may not be true
More
A surname
More
The Volta-Congo language of the Mossi people, mainly spoken in part of Burkina Faso
a bit much
More than is reasonable
as much as possible
As much as is possible
as much use as a chocolate fireguard
Useless; pointless
as much use as a chocolate teapot
Thoroughly useless
how much
What is the cost/price
how much
What quantity
how much do you charge
Used to ask a professional the monetary cost of his/her services
how much does it cost
What is its price?, How much money do you want for it?
how much is it
how much does it cost?
more
a carrot; a parsnip
more
a root
more
Comparative form of many: more many, in greater number. (for a discrete quantity)

There are more ways to do this than I can count.

more
An increased amount or quantity

When it comes to parties, the more, the merrier.

more
Comparative form of much: more much, in greater quantity, amount, or proportion. (for a continuous quantity)

There's more caffeine in my coffee than in the coffee you get in most places.

most
The greatest amount

The most I can offer for the house is $150,000.

most
Superlative form of many
most
A record-setting amount
most
To a great extent or degree; highly; very

This is a most unusual specimen.

most
Superlative form of much

Most want the best for their children.

not much cop
Not very good; unimpressive

I'm not much cop at the decorating lark, am I, Floss? Never mind, Dad..

not much of anything
Very little; not a lot

One more song about movin’ along the highway / Can’t say much of anything that's new.

pretty much
Almost completely; very nearly; mostly

Pretty much all of the train operating companies have announced huge fare increases.

so much
A demonstrated amount

So much, he replied, sprinkling a small pile of the powder on the table.

so much
Great in quantity, degree etc

There has been so much snow, I can't open the door.

so much
To a certain degree or extent

Identical twins are so much alike, it is difficult to identify them.

so much
A particular amount, often a large or excessive amount

There is only so much you can remember.

so much as
Even; suggests a minimum, especially regarding what might be expected

Without so much as asking, he walked into the office and started digging through their files.

so much for
An expression of disregard, or resignation; something said upon giving up, quitting, or disposing of something

Well, I guess it'll never work. So much for that idea.

spank you very much
thank you very much

He giggled with that obnoxious hyena laugh he has. Spank you very much. I know you missed me, Cindy..

thank you very much
Obviously ''(principally UK; implying offence that anyone could have doubted the statement)
thank you very much
Said to express greater gratitude than would be conveyed by thank you
the lady doth protest too much
It is suspected that, because someone is insisting too much about something, the opposite of what he or she is saying must be true

In all Penelope's devotion to her husband there is an ever present sense that the lady doth protest too much.

think much of
To like; to hold in high esteem; to look upon favourably

I don't think much of her new book.

think too much
To associate something with a taboo topic such as sex and profanity

For French today, we will learn the word douche - now, don't think too much!.

think too much
To think over a problem in a complex way where the solution is simple
too much
A quantity which is excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You expect too much from your employees.

too much
Excessive to the point of being inappropriate, harmful, or overwhelming

You ate too much cake at the party, and that's why you feel sick.

too much
An expression of satisfaction

Too much, man! That was great!.

too much
Excessively

You talk too much.

too much information
An expression indicating that someone has revealed information that is too personal and made the listener or reader uncomfortable
too much of a good thing
Something enjoyable or beneficial which, nevertheless, becomes bothersome or harmful in large quantities or over an extended period of time

Household chemicals are about as personal as modern science gets. We are surrounded by hundreds of them every day — they're in our furnishings, our cosmetics, our vinyl floor tiles and plastic baby bottles. . . . Are they too much of a good thing?.

more
In addition; further; besides; again
more
A greater quantity, amount, or number; that which exceeds or surpasses in any way what it is compared with
more
Greater in number; exceeding in numbers; with the plural
more
To make more; to increase
more
{a} greater in degree, number or quantity
more
{a} upward
more
{n} a greater number or quantity
most
{a} greatest in number or quantity
More
the Volta-Congo language of Burkina Faso
More
an English surname
More
{i} family name; Sir Thomas More (1478-1535), English statesman and scholar, author of "Utopia
Most
mest
more
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should
more
You use more than before a number or amount to say that the actual number or amount is even greater
more
Further, in addition, longer
more
emphasis If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important. The newly discovered notes are nothing more than Lang's personal journal
more
You can use more and more to indicate that something is becoming greater in amount, extent, or degree all the time. Her life was heading more and more where she wanted it to go
more
vagueness If something is more or less true, it is true in a general way, but is not completely true. The Conference is more or less over He more or less started the firm
more
more More is often considered to be the comparative form of much and many
more
In a greater quantity; in or to a greater extent or degree
more
You use more than to say that something is true to a greater degree than is necessary or than average. Lithuania produces more than enough food to feed itself
more
A larger quantity or amount of
more
comparative of much
more
To break down or rot
more
(comparative of `many' used with count nouns) quantifier meaning greater in number; "a hall with more seats"; "we have no more bananas"; "more than one"
more
Greater in amount
more
Used in forming the comparative form of many adjectives and almost all comparable adverbs
more
You can use more to indicate that something continues to happen for a further period of time. Things might have been different if I'd talked a bit more. You can use some more to indicate that something continues to happen for a further period of time. We walked some more
more
If you are looking for more definitions, you can try these sites: WhatIs com Ask Jeeves
more
emphasis You use no more than or not more than when you want to emphasize how small a number or amount is. He was a kid really, not more than eighteen or nineteen. no less than
more
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
more
English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
more
comparative of many
more
You use more in conversations when you want to draw someone's attention to something interesting or important that you are about to say. Europe's economies have converged in several areas. More interestingly, there has been convergence in economic growth rates More seriously for him, there are members who say he is wrong on this issue. less
more
With an adjective or adverb (instead of the suffix -er) to form the comparative degree; as, more durable; more active; more sweetly
more
emphasis You can use what is more or what's more to introduce an extra piece of information which supports or emphasizes the point you are making. You should remember it, and what's more, you should get it right. = moreover, furthermore
more
{s} larger in quantity; in additional amounts; extra; greater in number, larger in size; further; greater in degree
more
Greater; superior; increased Greater in quality, amount, degree, quality, and the like; with the singular
more
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
more
Displays output one screen at a time Superceeded in most cases by the switch /P
more
The characteristic shape of individual mineral crystals and their faces, or of grains when crystal faces are absent Aggregate habit, though, has to do with groups or masses of either crystals or grains of a particular mineral When encountering mineral specimens that contain multiple well-formed crystals, the observer should record
more
You use more to indicate that something is repeated. For example, if you do something `once more', you do it again once. This train would stop twice more in the suburbs before rolling southeast toward Munich The breathing exercises should be repeated several times more
more
Label word used to describe a food that contains at least 10 percent more of the Daily Value for protein, vitamins, minerals, dietary fiber, or potassium per Reference Amount Also labeled "fortified," "enriched," or "added " Must be accompanied by information about the comparison food
more
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should"
more
The More indicator appears in the lower right corner of each window
more
If something is more than a particular thing, it has greater value or importance than this thing. He's more than a coach, he's a friend
more
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
more
{i} larger quantity; additional amount; greater degree
more
to a greater degree; additionally; further; again
more
A hill
more
To be no more To exist no longer; to be dead “Cassius is no more ” Shakespeare: Julius Caesar More Kicks than Hapence Like the monkey which plays tricks for his master The monkey gets the kicks and the master the ha'pence
more
If you do something more than before or more than someone else, you do it to a greater extent or more often. When we are tired, tense, depressed or unwell, we feel pain much more What impressed me more was that she knew Tennessee Williams. less
more
You use more to indicate that something or someone has a greater amount of a quality than they used to or than is average or usual. Prison conditions have become more brutal We can satisfy our basic wants more easily than in the past. less
more
You use more to refer to an additional thing or amount. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far' and `much' in front of more. They needed more time to consider whether to hold an inquiry. More is also an adjective. We stayed in Danville two more days Are you sure you wouldn't like some more wine? More is also a pronoun. Oxfam has appealed to western nations to do more to help the refugees `None of them are very nice folks.' --- `Tell me more.'
more
browse or page through a text file
more
You use more to indicate that there is a greater amount of something than before or than average, or than something else. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far', and `much' in front of more. More and more people are surviving heart attacks He spent more time perfecting his dance moves instead of gym work. teaching more children foreign languages other than English less More is also a pronoun. As the level of work increased from light to heavy, workers ate more He had four hundred dollars in his pocket. Billy had more. More is also a quantifier. Employees may face increasing pressure to take on more of their own medical costs in retirement
more
Additional; other; as, he wept because there were no more worlds to conquer
more
With a verb or participle
more
That which is in addition; something other and further; an additional or greater amount
more
If you say that something is more one thing than another, you mean that it is like the first thing rather than the second. The exhibition at Boston's Museum of Fine Arts is more a production than it is a museum display He's more like a film star than a life-guard, really She looked more sad than in pain Sue screamed, not loudly, more in surprise than terror She's more of a social animal than me. less
more
filter for displaying text one screen at the time
most
You use most in conversations when you want to draw someone's attention to something very interesting or important that you are about to say. Most surprisingly, quite a few said they don't intend to vote at all
most
for the most part: see part
most
{i} highest in number; largest; majority; principal; highest degree; greatest degree
most
Highest in rank; greatest
most
very; "a most welcome relief
most
Forms the superlative of many adjectives
most
You use at most or at the most to say that a number or amount is the maximum that is possible and that the actual number or amount may be smaller. Poach the pears in apple juice for perhaps ten minutes at most. staying on at school for two extra years to study only three, or at the most four subjects
most
all
most
the majority of

The majority of them are decent people. - Most of them are decent people.

most
You use most to indicate that someone or something has a greater amount of a particular quality than most other things of its kind. He was one of the most influential performers of modern jazz If anything, swimming will appeal to her most strongly least
most
{s} highest in number; largest; predominant; principal; highest in degree; greatest in extent, almost (Old English)
most
superlative of much
most
very; "a most welcome relief"
most
Greatest in degree; as, he has the most need of it
most
the superlative of `much' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning the greatest in amount or extent or degree; "made the most money he could"; "what attracts the most attention?"; "made the most of a bad deal"
most
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake"
most
You use most to indicate that something is true or happens to a greater degree or extent than anything else. What she feared most was becoming like her mother Professor Morris, the person he most hated. least You use most of all to indicate that something happens or is true to a greater extent than anything else. She said she wanted most of all to be fair
most
(superlative of `many' used with count nouns and often preceded by `the') quantifier meaning the greatest in number; "who has the most apples?"; "most people like eggs"; "most fishes have fins"
most
You use the most to mean a larger amount than anyone or anything else, or the largest amount possible. The President himself won the most votes Most is also a pronoun. The most they earn in a day is ten roubles
most
Consisting of the greatest number or quantity; greater in number or quantity than all the rest; nearly all
most
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake" very; "a most welcome relief
most
mostest
most
to the greatest extent, to the highest degree; mainly; nearly (Old English)
most
You use most to refer to the majority of a group of things or people or the largest part of something. By stopping smoking you are undoing most of the damage smoking has caused Sadly, most of the house was destroyed by fire in 1828. Most is also a determiner. Most people think the Queen has done a good job over the last 50 years Most is also a pronoun. Seventeen civilians were hurt. Most are students who had been attending a twenty-first birthday party
most
To a great extent or degree; highly
most
The majority of a specified group
most
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
most
emphasis You use most to emphasize an adjective or adverb. I'll be most pleased to speak to them
most
In the greatest or highest degree
most
The majority of people in general
most
If you do something the most, you do it to the greatest extent possible or with the greatest frequency. What question are you asked the most?
most
If you make the most of something, you get the maximum use or advantage from it. Happiness is the ability to make the most of what you have
most
superlative of many
most
most Most is often considered to be the superlative form of much and many
muchly
very much, very
much