account

listen to the pronunciation of account
İngilizce - Türkçe
{i} hesap

Ev hesaplarını eşim tutar. - My wife keeps the household accounts.

Bir hesap açmak istiyorum. - I'd like to open an account.

{i} hesaba katma

Sen sağlık durumunu hesaba katmalısın. - You must take his state of health into account.

Biz onun gençliğini hesaba katmalıyız. - We must take his youth into account.

{i} açıklama

Üç kişi kazayla ilgili üç farklı açıklama yaptı. - The three people gave three different accounts of the accident.

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

(Mukavele) hesap (vermek)
{i} hesap verme

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

{i} söylenti
banka hesabı

Tom'un Cayman Adaları bir banka hesabı var. - Tom has a bank account in the Cayman Islands.

Brian'ın cüzdan ve banka hesabında az para var. - There is a shortage of money in Brian's wallet and bank account.

kâr

Karar vermeden önce her şeyi hesaba katmaya çalış. - Try to take account of everything before you make a decision.

Bizim tren yoğun kar nedeniyle ertelendi. - Our train was delayed on account of the heavy snow.

hesaplaşma
hikaye

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

{f} hesap ver

Kötü davranışınla ilgili ne hesap verebilirsin? - What account can you give of your misbehavior?

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

itibar
rapor

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

hesap,v.hesap ver: n.hesap
değer

İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız. - In judging his work, we must take his lack of experience into account.

{i} önem

Sorun, o nedenle önemlidir. - The problem is important on that account.

Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir. - It's important to take cultural relativism into account before judging another culture.

pusula
hesap görme
avantaj
tanım

Kaza tanımın sürücününkine uyuyor. - Your account of the accident corresponds with the driver's.

{i} sebep

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

itibar etmek account for hesap vermek
yakalamak rapor
{f} açıklamak

O, nasıl kaçtığını açıklamak durumunda kaldı. - He gave an account of how he had escaped.

{f} gözüyle bakmak
{f} saymak
{f} avlamak
sebebini belirtmek
açıklamasın

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

Onun açıklamasında bazı belirsiz noktalar var. - There are some unclear points in his account.

{i} röportaj; (birinin) anlattığı
değer/hesap
sebebini izah etmek
(Askeri) Hesap, pusula, tarif
kullanıcı adı, bir ağa girebilmek için gerekli kullanıcı bilgisi
{i} göz önünde tutma

Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız. - We should take his youth into account.

{f} yakalamak (av)
{f} for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek
{i} yarar
{f} açıklamasını yapmak
(Ticaret) mevduat
kıymet
ehemmiyet
hesabı
accountant
muhasebeci

Bir muhasebecin yok mu? - Don't you have an accountant?

Merhaba, muhasebeci orada mı, lütfen? - Hello, is the accountant there, please?

accountable
mesul
accounting
muhasebe

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

Bu küresel şirket genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkelerini izliyor. - This global company follows generally accepted accounting principles.

account for
{f} sorumlu olmak
account for
{f} hesap vermek
account for
açıklama getirmek
account for
{f} açıklamak
account for
{f} sebebi olmak
account for
(Fiili Deyim ) açıklamak , hesabını vermek
account supervisor
Muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi
account for
nedenini açıklamak
account for
-i açıklamak
account for
tekabül etmek
account for
anlatmak
account for smth
sorumlu olmak
account executive
müşteri temsilcisi
account for
izahat vermek
account for
izah etmek
account balance
hesap bakiyesi
account book
hesap defteri
account deficit
hesap açığı
account executive
hesap yöneticisi
account for
hesap ver

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

account for
sebebi belirtmek
account holder
hesap sahibi
account statement
hesap özeti
Account activities
Hesap ekstresi
account activity
hesap hareketi
account association
hesap dernek
account book
hesap cüzdanı
account books
hesap kitap
account closure date
hesap kesim tarihi
account currency
hesap birimi
account debtor
hesabı borçlu
account director
hesap müdürü
account director
hesap yöneticisi
account director
muhasebe müdürü
account duration
hesap süresi
account expert
Hesap uzmanı
account extract
hesap özeti
account for
-den oluşmak

The Internet can lower distribution costs, which account for at least 15% of the final price of a vehicle - İnternet dağıtım maliyetleri düşürülebilir ki o maliyetler bir taşıyıcının nihai değerinin en az %15'inden oluşur.

account group
hesap grubu
account line item
hesap kalem
account maintenance
hesap bakımı
account management
hesap yönetimi
account manager
Muhasebe müdürü
account manager
Hizmet/ürün/servis sağlayan firmalarda müşterinin tek bir kişiyle muhatap olması için tanımlanmış pozisyon
account manager
Müşteri temsilcisi
account number position
hesap numarası pozisyon
account operating fee
hesap işletim ücreti
account operations
(Banka) Hesap işlemleri
account planning
hesap planlama
account receivables
hesap alacaklar
account refill
hesabı doldurmak
account settings
hesap ayarları
account supplement
hesap ek
account turnover
hesap ciro
account value
hesap değeri
account#for
hesap ver
accounts payable account
hesapları ödenecek hesap
account current
(Askeri) MALİ İCMAL RAPORU: Mutemetlerin hazineye ait paralar üzerindeki mali sorumluluklarıyla ilgili, miatlı ve müşterek, mali rapor
account for smth
açıklamasını yapmak
account for smth
hesabı sorulmak
account for something
açıklamasını yapmak
account name
Hesap Adı
account oneself
kendini ... saymak
account oneself happy
kendini mutlu saymak
account operators
Hesap İşletmenleri
account operators
Hesap İşleticileri
account type
Hesap Türü
accountable
sorumlu

Yaptıklarımdan size karşı sorumlu değilim. - I am not accountable to you for my actions.

Birisi sorumlu tutulmak zorunda. - Someone's got to be held accountable.

account receivable
(Ticaret) alacak
accountability
(Ticaret) denetime açık olma
accountability
(Kanun) sorumlu tutulabilme
accountability
hesap verme mecburiyeti

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

accountability
(Kanun) hesap sorulabilirlik
accountability
hesap verme zorunluluğu
accountability
(Kanun) hesap verme sorumluluğu

Hesap verme sorumluluğu yoktu. - There was no accountability.

accountability
(Ticaret) yükümlülük
accountability
(Askeri) saymanlık
accountability
izlenebilirlik
accountability
(Politika, Siyaset,Ticaret) hesap verebilirlik
accountable
(Ticaret) hesap sorulabilir
accountable
(Ticaret) tanımlanabilir olan
accountable
(Ticaret) hesap vermede sorumlu
accounting
(Bilgisayar) hesaplama
accounting
hesap tutma
accounting
hesap vererek
accounting
mahsup
accounting
(Telekom) ücretlendirme
accounting
finansal
accounting
sayma

Hiç Hollywood saymanlığını duydun mu? - Have you ever heard about Hollywood accounting?

accounting
(Bilgisayar) hesap oluşturma
accounts
hesap

Hesaplar denetlenmektedir. - The accounts have been audited.

2008'den beri bir sürü Facebook ve Twitter hesapları açtım. Şimdi altı Facebook hesabım ve on beş Twitter hesabım var. - I've opened many Facebook and Twitter accounts since 2008. I now have six Facebook accounts and fifteen Twitter accounts.

accountability
sorumluluk
accountant
sayman

Saymanlara bazen muhasebeci denir. - Accountants are sometimes called bean counters.

accountant
muhasip
accounting
{f} hesap ver
accountability
SAYMANLıK; SORUMLULUK: Bir subay veya başka bir şahsa mal veya parayla ilgili kayıtların sıhhatli bir şekilde tutulması için kanun, kanuni nitelikteki bir emir veya yönetmelikle yüklenmiş sorumluluk. Söz konusu mal veya para bu sorumluluğu taşıyan kimsenin tasarrufunda bulunmayabilir. Saymanlık esas itibariyle kayıtlarla; sorumluluksa her şeyden önce tasarruf veya nezaret altında tutma bakım ve korumayla ilgilidir. Bakınız: "responsibility"
accountant
sayman accountancy muhasebecilik accounting muhasebe
accountant
hesap uzmanı
accountant
(Askeri) SAYMAN (MUHASİP)
accounts
hesaplar

2008'den beri bir sürü Facebook ve Twitter hesapları açtım. Şimdi altı Facebook hesabım ve on beş Twitter hesabım var. - I've opened many Facebook and Twitter accounts since 2008. I now have six Facebook accounts and fifteen Twitter accounts.

Hesaplar denetlenmektedir. - The accounts have been audited.

accounts
hesapları
account payable
(Askeri) ALACAKLILAR HESABI
accountability
mesuliyet
accountability
(Nükleer Bilimler) kantitatif muhasebe
accountable
açıklanabilir
accountable
mesuliyet
accountable
(Askeri) SORUMLU: Hesap verme durumunda olan kimse
accountable
anlatılabilir accountabil ity sorumluluk
accountable
tarif edilebilir
accounting
{i} saymanlık
İngilizce - İngilizce
To reckon; to compute; to count

The motion of... the sun whereby years are accounted.

(Can we clean up() this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description

An account of a battle.

A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning
To render or receive an account or relation of particulars

An officer must account with or to the treasurer for money received.

(Can we clean up() this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon
To render an account; to answer in judgement

We must account for the use of our opportunities.

A reason, grounds, consideration, motive

who evidently a glutton for work, it struck him, was having a quiet forty winks for all intents and purposes on his own private account while Dublin slept.

An estimate or estimation; valuation; judgment
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review

to keep one's account at the bank.

Importance; worth; value; advantage; profit
To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
An authorization to use a service

I've opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project.

To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain

Idleness accounts for poverty.

To get revenge on
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event

No satisfactory account has been given of these phenomena.

To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem

The Pagan Hercules, why was he accounted a hero? Because he had slain Nemean Lions, cleansed Augean Stables, undergone Twelve Labours only not too heavy for a god.

a record or statement of receipts and expenditures, or of business transactions
In business, a regular customer of a company can be referred to as an account, especially when the customer is another company. Biggart Donald, the Glasgow-based marketing agency, has won two Edinburgh accounts
{v} to reckon, compute, esteem, think
{n} a regard, rank, narrative, sum stated, value, sake, explanation
A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time
A record established in the accounting system to accumulate activity related to a specific purpose within an organizational unit of the University, with one individual having primary responsibility for authorizing the activity
If you have an account with a bank or a similar organization, you have an arrangement to leave your money there and take some out when you need it. Some banks make it difficult to open an account I had two accounts with Natwest, a savings account and a current account
the act of informing by verbal report; "he heard reports that they were causing trouble"; "by all accounts they were a happy couple"
If you do something on your own account, you do it because you want to and without being asked, and you take responsibility for your own action. I told him if he withdrew it was on his own account
To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account for the use of our opportunities
explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena
To place to ones account; to put to the credit of; to assign; -- with to
A Unix system gives users accounts It gives them a username and a password with which to log on to the account A home directory in which to store files is usually provided, and permissions to access hardware and software These things taken as a whole are an account
Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc
To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received
furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money"
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account"
an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an account of what I owe"
To recount; to relate
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena. Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc.; as, on no account, on every account, on all accounts
as, on no account, on every account, on all accounts
You use on account of to introduce the reason or explanation for something. The President declined to deliver the speech himself, on account of a sore throat
be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam"
a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc ; "the explanation was very simple"; "I expected a brief account"
Represents a cost center for which accounting data is collected The Undergraduate Studies Department itself may be an account A separate account could be established to collect accounting data for research, scholarships, and creative activities within the Undergraduate Studies Department Each of these accounts would be provided with complete accounting reports and detailed Statements of Budget vs Actual for specific expenditures, such as Supplies and Services
A record of financial transactions for an asset or individual, such as at a bank, brokerage, credit card company, or retail store More generally, an arrangement between a buyer and a seller in which payments are to be made in the future
is an arbitrary character string which may have meaning to one or more hosts in the batch system Frequently, account is used as a grouping for charging for the use of resources
If you tell someone not to do something on your account, you mean that they should do it only if they want to, and not because they think it will please you. Don't leave on my account
keep an account of
To place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to
{i} business agreement which allows use of something; formal business agreement in which a client is provided access to a computer system or Internet server (Computers, Internet); report; description; explanation
Organizational units used in the federal budget primarily for recording spending and revenue transactions With regard to spending, the Budget Enforcement Act of 1990 defines "account" as an item for which appropriations are made in any appropriation acts; for items not provided for in appropriations acts, "accounts" means an item for which there is a designated budget account identification code number in the President's budget All budgetary transactions are recorded in accounts, but not all accounts are budgetary in nature; that is, some accounts (such as deposit fund and credit financing accounts) do not directly affect budget amounts and are used solely for accounting purposes
Often known as a "dialup account" or simply "dialup" Space and facilities allocated to an individual user by an IAP, for which the user is charged (usually) a monthly fee The user has a login name and a password to prevent others abusing the account
What is created upon registration for the ezboard service An ezboard account can either be Global or Local
On LANs or multiuser operating systems, an account is set up for each user Accounts are usually kept for administrative or security reasons For communications and online services, accounts identify a subscriber for billing purposes (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
A statement and explanation or vindication of ones conduct with reference to judgement thereon
A record that represents a company in the Windows Logo Program Qualification Service database An account has two account administrators and can have additional users, all of whom can submit products for qualification An account has a billing address and default purchase order number or internal tracking number An account can have divisions for organizing users and submissions If a company has legal authority to sign agreements on behalf of other entities such as a subsidiary or affiliated company, then those entities can use the same account If the company does not have legal authority to sign agreements on behalf of other entities, then those entities should establish separate accounts See also Division, Legal Agreements
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank
(1) an on-going business relationship in which a depository institution accepts, holds, invests, processes or disburses funds owned by a customer according to the customer's wishes within a framework of preestablished rules and procedures (2) any continuing business relationship between two parties in which funds or debt is held and processed to compensate the parties for transactions between them [OTS]
The term "account" is often used synonymously with username here at DynDNS Either means the name you use to log in to our system This is not yourhost dyndns org, which is a hostname
- A term commonly used within the advertising business to refer to the corporate entity employing an advertising agency MJM's account roster includes a wide variety of businesses and service organizations
grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful"
Accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends. He kept detailed accounts. an account book
The financial/contractual relationship between an issuer and an underwriting group
If you buy or pay for something on account, you pay nothing or only part of the cost at first, and pay the rest later. He bought two bottles of vodka on account
a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month"
An account is an actual user-specific means by which data can be accessed within a server In the case of Trigger Internet Solutions, this means an actual dial-up account with a custom user name and password All user accounts at Trigger have an e-mail box which is synchronized with the user name and password used for dial-up The e-mail box may be used as an e-mail address @trigger net or as a control or sorting point for mail aliased from a hosted domain
If you say that something is of no account or of little account, you mean that it is very unimportant and is not worth considering. These obscure groups were of little account in national politics
An account is a written or spoken report of something that has happened. He gave a detailed account of what happened on the fateful night = report see also accounting, bank account, current account, deposit account, joint
Record of financial transactions Credit extended Commercial relationship involving credit A customer A financial fund
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; with for; as, idleness accounts for poverty
A record of financial transactions for an asset (usually money) that an individual has in their financial institution
{f} explain; give a report; cause; regard
account book
A book in which accounts are kept. - Swift
account code
An account designator, especially one that is not numeric
account executive
an executive in an advertising agency, or public relations firm who manages a client's account
account executives
plural form of account executive
account for
To destroy or put out of action
account for
To be the primary cause of

The torrential downpour would account for the saturated state of the land.

account for
To explain by relating circumstances; to show that some one, thing or members of a group are present or have been processed

But there are still four cartridges in the revolver. Two have been fired and two wounds inflicted, so that each bullet can be accounted for.”.

account for
To constitute in amount or portion

German speakers accounted for 37% of the population.

account manager
A person who is in charge of sales to one or more named customers or to a specified segment of the market, especially in B2B marketing; supposedly refers to a somewhat more responsible job than the term salesman
account managers
plural form of account manager
account of
To esteem; to prize; to value
account receivable
Amount recorded as being owed by a customer for sales on credit or on account
account statement
A record of transactions and their effect on bank account balances
account to
To answer to; to be responsible to
account for
constitute a specified total, proportion, etc., in a reckoning
account for
give a reckoning of (money held in trust); answer for (conduct, performance of duty, etc.)
account for
be responsible for the death, defeat, dismissal, etc., of
account for
explain the cause of, serve as an explanation of
account management group
A group in the sales department of an organization that is responsible for managing the relationship with existing clients
account management group
A group within an advertising, marketing, or public-relations agency responsible for planning, supervising, and coordinating all the work done on behalf of a client
account manager
An account manager is a person in a business who is responsible for the management of the sales and relationship with particular customers. They are allocated particular customer accounts, especially the key accounts which provide the most business
account of
Esteem, value; think (much, little, nothing, etc.) of
account relationship strategy
(Pazarlama) The account relationship strategy a company chooses to follow represents the type of relationship, it is going to develop towards its customers. Within the account relationship strategy, there are three different kinds in which the relationship of you and your customer can be differentiated: The transactional relationship, consultative relationship and enterprise relationship

We will talk about the accout relationship strategy element of the sales program.

account to
Put (something) to the credit of, attribute to
account value
(Finans) The total value of an account. In instances where there are multiple smaller accounts, the total value would be their collective sum; for example, the account value of an individual's banking account could be the sum of the value of their checking account and savings account
Account Party
(Finance) person or party who applies to a bank or requests from other person to issue a letter of credit
Account book
a record in which commercial accounts are recorded; "they got a subpoena to examine our books"
account activity
changes or transactions in an account (in a bank, etc.)
account analysis
calculating the balance of an account and examination of past transactions
account balance
Amount of money in an account
account balance
the difference between total debits and total credits (including the beginning balance) for an account (p 86)
account balance
The difference between the debit and the credit sides of an account
account balance
the difference between the increases (including the beginning balance) and decreases recorded in an account (p 90)
account balance
The account balance represents the participant's share of the total value of the plan
account balance
The members accrued benefit in the Fund This generally represents accumulated employer and member contributions, transfers and interest, less contribution tax, surcharge tax, administration fees and insurance premiums
account balance
means the total amount of contributions in your Account at any point in time, adjusted for investment results and any administrative fees, is your Account balance
account balance
- The amount remaining in an account after all additions and deductions have been recorded
account book
book in which accounts are recorded
account book
A book in which accounts are kept
account closing
termination of an account (in a bank, etc.)
account data
information which appears in the records of a bank account
account executive
The liaison between the agency and the client The account executive is responsible both for managing all the agency's services for the benefit of the client and for representing the agency's point of view to the client (Ch 3)
account executive
A person, as in an advertising or a public relations firm, who manages clients' accounts
account executive
Also known as a Registered Representative they are Stock Brokers or Investment Dealers
account executive
Synonomous with the term "Registered Representative " For NASD (National Association of Securities Dealers) registration, exam and licensing purposes, the category of "Registered Representatives" (RR) includes all associated persons engaged in the investment banking and securities business This includes assistant officers (who are not "principals"); individuals that supervise, solicit or conduct business in securities; and individuals who train people to supervise, solicit or conduct business in securities Anyone who is not a "principal" and not engaged in clerical or brokerage administration is subject to registration and exam licensing as a registered represntative Bill Shackelford, owner of WHS Financial Services, is a Registered Representative
account executive
The individual, either as employee of a reinsurer or a reinsurance intermediary, who is responsible for all matters pertaining to the reinsurance account of a particular insurer
account executive
The agent of a commission house who serves customers/traders by entering their commodity futures and options orders, reporting trade executions, advising on trading strategies, etc [NYMEX]
account executive
A Registered Representative, generally means any employee of a Stock Broker or Investment Dealer
account executive
- The agency employee responsible for a client's marketing and administrative efforts At Motto Advertising, account executives deal directly with the client, vendors and the media Our AE's are all highly experienced and have more autonomy than at most other agencies
account executive
Advertising agency representative who is the service and contact person for a specific client account or accounts; performs all supervision and liaison work between client and agency services
account executive
someone in charge of a client's account for an advertising agency or brokerage or other service business
account for
Asks candidates to explain a particular happening or outcome Candidates are expected to present a reasoned case for the existence of something
account for
If you can account for something, you can explain it or give the necessary information about it. How do you account for the company's alarmingly high staff turnover? He said only 200 of the train's 600 passengers had been accounted for. = explain
account for
give reasons for; "Can you account for all these absences?"
account for
If a sum of money is accounted for in a budget, it has been included in that budget for a particular purpose. The really heavy redundancy costs have been accounted for. = budget for
account for
If a particular thing accounts for a part or proportion of something, that part or proportion consists of that thing, or is used or produced by it. Computers account for 5% of the country's commercial electricity consumption
account for
state the reasons for; or explain why this is so
account for
be the reason or explanation for; "The recession accounts for the slow retail business
account in balance
account in which there is equality between the totals of the two sides
account line
account activity which has been recorded in a ledger
account localization
obtaining information concerning a specific bank account
account management fee
money paid to someone in order to handle financial accounts
account manager
Economic Census contacts responsible for assisting large companies in reporting data for the 2002 Economic Census
account manager
An IT manager whose primary function is to maintain a close relationship with individual business representatives in order to promote the services IT can offer, to ensure that IT is satisfying the business needs of the customer and to explore new services that IT might offer the customer Organisationally, Account Management responsibilities are often separated from Service Level Management responsibilities when individual customers receive multiple services from IT which do not have a common owner, or when Service Level Management is perceived as purely operational responsibility, without authority or responsibility for service development
account manager
Your chief publications strategist and main contact for strategic issues, pricing and scheduling
account manager
Incharge of account eg advertising account
account manager
a sales representative responsible for a major customer account or group of major accounts; also referred to as an account executive
account name
Full name is not used very often except in the full details screens Set up when account is set up (40 characters) and will be chosen by Finance Office
account name
- Same as User Name The name assigned to a user on a GNU/Linux system Multiple users can be set up on a system with unique account names, each with varying access (permission) levels After installation, account names are assigned by the Superuser, or root operator
account number
A unique number assigned by a financial institution to a customer On a credit card, this number is embossed and encoded on the plastic card
account number
The numeric identification given to an account
account number
A unique sequence of numbers assigned to a cardholder account which identifies the issuer and type of financial transaction card
account number
It is used to identify each cardholder's account It is important to protect it and never give it out over the telephone unless you initiated the call
account number
An identifying number issued by a carriers accounting office to identify a shipper and/or consignee [ITDS]
account number
Your 4d account number is in the upper right-hand corner of the application form in thisbooklet Use it on all correspondence with MHFA concerning your property's 4d status
account number
A primary cardholder account number that is embossed and encoded on a plastic Card This number identifies the issuing agent and the cardholder
account number
Number assigned to a specific type of service or commodity Coincides with category code
account number
Stanford's 19-digit number; refer to the chart below for a detailed explanation
account number
Unique number assigned to each account Your account number is located on your quarterly statement and on all of your transaction confirmation statements
account number
A unique number assigned to Cardholder accounts that identify the specific financial institution, type of card, cardholder, etc
account number
Real Property Accounts consist of the letter R followed by nine(9)digits Personal Accounts consist of the letter "P" followed by seven(7) digits Centrally Assessed Accounts consist of the letter "C" followed by (7)-(10) digits depending upon if the property is located in a Fire District Enter the appropriate account number No wildcard searches are available
account number
Assigned 10-digit numbers identifying individual Niagara Mohawk customer accounts Account numbers appear on page one of Niagara Mohawk customer service bills
account number
A unique 8 digit number which identifies each account held by a member
account number
Either the number of the account at Chase or the account number for a payee
account number
The Account Number identifies one particular customer It is assumed that all cards issued to that customer have the same ISO and Account number
account number
The identification number for a specific property In some areas of the country, this number is used for tax assessment purposes Also referred to as the assessor's parcel number, folio number and UPC in different regions
account number
A number assigned to identify a shipper or consignee
account number
individual number assigned to all account holders which specifies which account belongs to them (at a bank, etc.)
account number
A reference number assigned to accounts, by the creditor or collection agency, to uniquely identify a consumer as the owner of that account
account of events
record of things which have happened
account payable
a liability account showing how much is owed for goods and services purchased on credit
account payable
= an amount owing to creditors It represents a liability for purchases, interest charges, etc
account payable
Any amount owed as the result of a purchase of goods or services on a credit basis. Although a firm making a purchase issues no written promise of payment, it enters the amount owed as a current liability in its accounts. Companies often incur this type of short-term debt in order to finance their inventories, especially in industries where inventory turnover is rapid. See also account receivable
account payable
a liability created by buying goods or services on credit (p 42)
account payable
liability created by buying goods or services on credit (p 39)
account receivable
an asset created by selling products or services on credit (p 41)
account receivable
A specified dollar amount due to you by another (typically customers), usually shown on a balance sheet as due within one year
account receivable
Debtor Basic debit
account receivable
a claim against a debtor, generally on open account, its application usually limited to uncollected amounts of completed sale of goods and services; distinguished from deposits, accruals, and other items not arising out of everyday transactions
account receivable
An amount claimed against a debtor, usually money rights arising from the sale of goods or services
account receivable
= An amount owed by a debtor It is usually money or other value claimed for sale of goods or services
account receivable
A balance due from a customer
account receivable
Claim against a DEBTOR for an uncollected amount, generally from a completed transaction of sales or services rendered
account receivable
A current asset representing money due for services performed or merchandise sold on credit
account receivable
A debt owed to an enterprise, arising out of the normal course of business dealings
account statement
detailed list of bank account activity (withdrawals, deposits, etc.)
account transaction
any activity within an account (at a bank, etc.)
account type
Is a 3 digit number beginning with either a 1 for savings accounts, 3 for investments or a 5 for loans
account type
May be commercial, corporate, government, or residential
account type
A one letter code which identifies the type of account This field is generally not used in departmental reporting Value List A = Assets (generally not used by departments) B = Budget Summary (can only be used in budget entries) E = Expense (most commonly used by departments) F = Fund Balance L = Liabilities P = Provision R = Revenue Account Type Descr: The descriptive label corresponding to the Account Type See Account Type definition for list of values
account type
The account option that defines the time frame used to store and calculate account data for each period: Monthly Year-to-date switchable account Cognos Finance
accountability
The obligation imposed by law or lawful order or regulation on an officer or other person for keeping accurate record of property, documents, or funds. The person having this obligation may or may not have actual possession of the property, documents, or funds. Accountability is concerned primarily with records, while responsibility is concerned primarily with custody, care, and safekeeping. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
accountability
The state of being accountable; liability to be called on to render an account; accountableness; responsible for; answerable for
accountable
Liable to be called on to render an account; answerable

Every man is accountable to God for his conduct.

accountable
Being answerable for
accountable
Having accountability (individuals have accountability)
accountable
Capable of being accounted for; explicable

True religion . . . intelligible, rational, and accountable, -- not a burden but a privilege. - Benjamin Whichcote.

accountable
Being liable for
accountable
: Items such as airline tickets, whose issue must be recorded by the issuing authority and matched up again after use
accountant
One whose profession includes organizing, maintaining and auditing the records of another. The records are usually, but not always, financial records
accountant
One who renders account; one accountable
accounting
The development and use of a system for recording and analyzing the financial transactions and financial status of a business or other organization
accounting
Present participle of account
accountability
{n} a being subject to answer, or account for
accountable
{a} subject to an account, answerable
accountant
{n} one who keeps or is skilled in accounts
accounted
{a} reckoned, valued, esteemed, imputed
accountant
bean-counter

We asked the bean-counters to look over the figures in the new budget.

Accountability
is the capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used
Accountability
the obligation to account for responsibilities conferred; in this context, the provision of documented assurance that publicly funded colleges, institutes and agencies are effectively serving local and provincial needs through the appropriate use of available resources
Accountability
The property that ensures that the actions of an entity can be traced uniquely to that entity (ASTM E1762 - 95) Part of media controls on the matrix
Accountability
1 Responsibility for the progress of a project or the progress of the firm 2 A lack of progress may not lead to any disciplinary action
Accountability
The responsibility of program managers and staff to provide evidence to stakeholders and funding agencies that a program is effective and in conformance with its coverage, service, legal, and fiscal requirements
Accountability
The property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [x930: 3][x957] (see also entity)
Accountability
The idea that everyone in an organisation should be personally responsible for their actions Developed from the 'span of control' theory, the idea of accountability has become a sine qua non of UK management It fails to take account of corporate or team responsibilities
Accountability
a responsibility to account for and/or explain actions undertaken 'Public accountability' is where an agency has to account to the electorate or the wider public for a decision e g on policy or involving the expenditure of public funds
Accountability
One of the four fundamental requirements of information security, accountability is the property that enables activities on a system to be traced to individuals who may then be held responsible for their actions It requires an authentication system (to identify Users) and an audit trail (to log activities against Users) See also: Availability Confidentiality Integrity
Accountability
The quality of subordinate workers being responsible for their own work and answerable to a superior
Accountability
Obligation of government, public services or funding agencies to demonstrate to citizens that contracted work has been conducted in compliance with agreed rules and standards or to report fairly and accurately on performance results vis-à-vis mandated roles and/or plans This may require a careful, even legally defensible, demonstration that the work is consistent with the contract terms Projects commonly focus on upward accountability to the funding agency, while downward accountability involves making accounts and plans transparent to the primary stakeholders Ensuring accountability is one part of the function of monitoring and evaluation (learning and management are the other two)
Accountability
1) Principle that responsibilities for ownership and/or oversight of IS resources are explicitly assigned and that assignees are answerable to proper authorities for stewardship of resources under their control 2) The explicit assignment of responsibilities for oversight of areas of control to executives, managers, staff, owners, providers, and users of MEI Resource Elements
Accountability
The demand by a community (public officials, employers, and taxpayers) for References school officials to prove that money invested in education has led to measurable learning "Accountability testing" is an attempt to sample what students have learned, or well teachers have taught, and/or the effectiveness of a school's principal's performance as an instructional leader School budgets and personnel promotions, compensation, and awards may be affected Most school districts make this kind of assessment public; it can affect policy and public perception of the effectiveness of taxxpayer-supported schools and be the basis for comparison among schools
Accountability
The principle that individuals, organisations and the community are required to account to others for their actions Organisations and their employees must be able to account to appropriate regulatory authorities, to shareholders or members and to the public to meet statutory obligations, audit requirements, relevant standards and codes of practice, and community expectations Australian Standard AS 4390-1996, Part 1 Clause 4 1
Accountability
the responsibility for implementing a process or procedure, for justifying decisions made, and for results or outcomes produced Teachers are often said to be accountable for their students' learning in the assigned subject area, within the limits of the students' abilities and the time and resources available See Responsibility
Accountability
responsibility to someone or for some activity
Accountability
The capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used See also: Ethical Behavior, Financial Accounting Standards Board (FASB), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance, Accountability and Evaluation, Operations Management and Leadership
Accountability
The extent to which an individual, group, or institution is held responsible for actions or performance, evidence of student learning and achievement and school improvement
Accountability
The principles under which program administrators and service providers are held responsible for meeting their responsibilities and obligations
Accountability
Responsibility for the justification of expenditures, decisions or the results of the discharge of authority and official duties, including duties delegated to a subordinate unit or individual, the responsibility to provide evidence to stakeholders that a programme is effective and in conformity with planned results, legal and fiscal requirements
Accountability
Responsibility for general school processes and student achievement, including confirming that resources were effectively used and using assessment results to provide information to the public about what children have learned
Accountability
To establish accountability, a museum must demonstrate to auditors, trustees, governing bodies, and insurers that proper, responsible management of objects in custody of the museum is taking place One important component of accountability is the maintenance of a reliable and up to date physical inventory of the objects in the institution's custody
account