major

listen to the pronunciation of major
İngilizce - Türkçe
büyük

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

Evimin büyük onarımlara ihtiyacı var. - My house needs major repairs.

{s} başlıca

Golf sahaları su kirliliğinin başlıca sebeplerinden biridir. - Golf courses are a major cause of water pollution.

Çözülmesi gereken başlıca üç sorunumuz var. - We've got three major problems that need to be solved.

asıl

Kuzenim Teddy Fransızcayı üniversitede asıl branş olarak aldı ve bir yıl Paris'te okudu. - My cousin Teddy majored in French in college and studied in Paris for one year.

Tom üniversitede edebiyatı asıl branş olarak aldı. - Tom majored in literature at the university.

büyük, başlıca ana
{i} (üniversitede) asıl branş
{i} branş

Tom mimariyi asıl branş olarak seçiyor. - Tom is majoring in architecture.

Tom Fransızcayı ana branş olarak seçmeye karar verdi. - Tom decided to major in French.

{f} branşı doğrultusunda yoğunlaşmak
{i} majör

Tom bir müzik majörü değil. - Tom isn't a music major.

f., A.B.D. in (üniversitede) -i asıl branş olarak almak
{i} binbaşı

Ben bir İngiliz binbaşıydım. - I was an English major.

Binbaşı yüzbaşının üstündedir. - A major is above a captain.

(Eğitim) asıl branş (üniversitede)
rütbece daha büyük
azam
(Eğitim) anadal
(Ticaret) daha deneyimli
(Muzik) majör (gam)
daha büyük
esas dal
esas

Esas branşım orta çağ Avrupa tarihidir. - My major is medieval European history.

Esas branş olarak hangi konuyu seçtin? - What subject do you major in?

daha önemli
reşit
(birdemde) ana dal
büyük önerme
{s} müz. (gam) majör
{i} müz. majör
üniversitede öğrenimi belli bir konuda yoğunlaştırmak
{s} önemli

Tütün önemli ürünlerden biridir. - Tobacco was one of their major crops.

Sigara içmek akciğer kanserinin en önemli nedenidir. - Smoking is the major cause of lung cancer.

(Tıp) a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük
{i} reşit kimse
{i} yetişkin
(Mukavele) ana, esas, majör, birincil
major yoğunlaş
binbaşı/esas dal/reşit
(Askeri) BİNBAŞI: Rütbesi yüzbaşı (captain) dan büyük ve yarbay (lieutenant colonel) den küçük olan ordu subayı
anaesasmajör
bir üniver
başlıca bir mevzu takip etmek
birinci disiplin
{f} konusunda uzmanlaşmak
(Ticaret) üst

Binbaşı yüzbaşının üstündedir. - A major is above a captain.

(İnşaat) birincil
ergin
ana sertifika
major general
tümgeneral
majority
çoğunluk

Çoğunluk teklifi kabul etmedi. - The majority didn't accept the proposal.

Büyük bir çoğunlukla seçimi kazandı. - He won the election by a large majority.

major depression
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağır depresyon
major ablution
gusül
major activity
(Askeri) ana faaliyet
major assembly
(Askeri) ana komple parça
major axis
büyük eksen
major compenent
(Askeri) ana aksam
major component
(Askeri) ana aksam
major contribution
büyük katkı
major disaster
büyük afet
major earthquake
(Çevre) büyük deprem
major fleet
(Askeri) ana filo
major port
(Askeri) ana liman
major premise
büyük terim
major premise
büyük önerme
major road
anayol
major taxpayers
(Ticaret) büyük mükellefler
major variation
(Tıp) başlıca değişiklik
major weapon system
(Askeri) ana silah sistemi
major arc
büyük yay
major axis
ana eksen
major diatonic scale
majör diyatonik gam
major key
ton minör
major key
majör perdesi
major league
büyük lig
major lobe
ana kulak
major power
çoğunluk gücü
major premiss
büyük önerme
major scale
majör gamı
major term
büyük terim
major-domo
başkâhya
major category
ana kategori
major cause
Asıl sebep
major domo
büyük Domo
major file
büyük dosya
major function
temel fonksiyonu
major histocompatibility complex
MHC kompleksi
major hope
büyük umut
major in
Bir konuda akademik olarak uzmanlaşmak
major mode
major mod
major offence
büyük suç
major operation
büyük operasyon
major party
büyük parti
major planets
büyük gezegenler
major pointer
büyük ibre
major premise
büyük öncül
major ritual impurity
(Din) Büyük hades, cünup olma hali
major strand
ana esas
major suit
büyük takım
major version
(Bilgisayar) Ana sürüm
major United States Army reserve commands
(Askeri) ABD Kara Kuvvetleri ana depo komutanlığı
major activity
(Askeri) ANA FAALİYET: Kara ordusu menajman bünyesinin belli başlı bir görev tali bölümü. Her ana faaliyet; ayrı bir kara ordusu bütçe tahsisini ve harekat ve bakım bütçe tahsisinin ana bölümlerinden (bütçe programları veya bütçe tasarıları "budget projects") birini uygular
major air pollutants
(Jeoloji) ana hava kirleticileri
major air pollutants
(Çevre) başlıca hava kirleticileri
major and minor caruncles
(Anatomi) büyük ve küçük etçikler
major army command
(Askeri) ana komutanlık
major army command
(Askeri) üst komutanlık
major army command
(Askeri) ANA KOMUTANLIK, ÜST KOMUTANLIK: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahının birinci derece astı durumunda olan ve bu karargahın yetkisi dahilinde kurulan Kara ordusu sahra komutanlığı. Ana sahra ordusu komutanlığı (major army field command) terimi yerine, tercihen, ana komutanlık terimi kullanılacaktır
major army field command
(Askeri) ANA SAHRA ORDUSU KOMUTANLIĞI, ÜST SAHRA ORDUSU KOMUTANLIĞI: Bak. "Major army command"
major assembly
(Askeri) ANA KOMPLE PARÇA: Özel bir kimliğe sahip müstakil cihaz. Çalışmaya hazır vaziyette monte edilmiş, fakat bir nihai madde veya komple malzemenin bir kısmı olarak kullanılmak veya buna yerleştirilmek üzere hazırlanmış ana parçalar grubu. Ayrıca bakınız: "end products"
major axis of ellipse
elipsin büyük çapı
major axis of ellipse
elipsin büyük ekseni
major basin
ana tekne
major basin
ana havza
major basin
ana çanak
major border crossing points
(Askeri) Önemli hudut kapıları
major budget issue
(Askeri) ana bütçe dağıtımı
major calory
(Kimya) büyük kalori
major change
(Askeri) büyük değişme
major combination
(Askeri) komple malzeme
major combination
(Askeri) KOMPLE KOMBİNE MALZEME: Müstakil olarak kullanılmaya imkan verecek malzemesi tamam, iki veya daha çok komple malzemeden ibaret, bileşik bir cihaz
major combination
(Askeri) kombine malzeme
major command
(Askeri) ana komutanlık
major command
(Askeri) üst komutanlık
major command (USAF)
(Askeri) ana komutanlık (Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri (USAF))
major commodities
(Ticaret) başlıca hammaddeler
major component
(Askeri) ANA AKSAM: Bak. "component"
major depressive disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) majör depresif rahatsızlık
major depressive episode
(Pisikoloji, Ruhbilim) ağır depresif vaka
major disagreement
en temel anlaşmazlık
major disaster
(Askeri) BÜYÜK AFET, FELAKET: Sebep olduğu hasar, meşahhat veya ıstırabın hafifletilmesinde, devlet ve mahalli hükümetlerin gayretlerini ve mevcut kaynaklarını bütünlemek için, federal hükümetin felaket yardımı (disaster assistance) yapmasını gerektirecek önemde ve çapta olduğu veya olabileceği, C. Başkanı tarafından kararlaştırılmış, su baskını, yangın, şiddetli kasırga veya diğer bir afet. Ayrıca bak. "Domestic emergency"
major domo
başkâhya
major domo
kâhya
major enemy concentration
(Askeri) Önemli düşman toplanması, yığınağı
major enemy concentration
(Askeri) önemli düşman yığınağı
major enemy concentration
(Askeri) önemli düşman toplanması
major epilepsy
(Pisikoloji, Ruhbilim) majör epilepsi
major equipment
(Askeri,Ticaret) ana teçhizat
major event code
ana etkinlik kodu
major field command
(Askeri) ana sahra komutanlığı
major field command
(Askeri) ANA SAHRA KOMUTANLIĞI: Bak. "major army command"
major fleet
(Askeri) BÜYÜK/ANA FİLO: Deniz Kuvvetleri harekat kuvvetlerinin, bazı kıyı destek faaliyet merkezlerine sahip, belli başlı, daimi bir ast birliği. Halen, bu tipten iki filo vardır: Pasifik Filosu (Donanması) ve Atlantik Filosu (Donanması). Ayrıca bakınız: "Fleet. "
major font
(Bilgisayar) ana yazı tipi
major force program
(Askeri) ana kuvvet programı
major four tidal components
(Askeri) dört ana gelgit bileşeni
major general
(Askeri) TÜMGENERAL: Rütbesi Tuğgeneral (brigadier general) den büyük, Korgeneral (lieutenant general) den küçük kara ordusu subayı
major grid lines
Ana Kılavuz Çizgiler
major innovation
(Ticaret) büyük yenilik
major item
(Askeri) komple malzeme
major item
(Askeri) KOMPLE MALZEME: Tedarikinden sorumlu teknik sınıf veya makam tarafından ayrı ayrı sınıflandırılan mekanik veya elektronik bir malzeme veya malzemeler grubu. Komple malzemenin imali uzun zaman ihtiyaç gösterir. Mesela; komple telsiz cihazı, top vesaire. Ayrıca bakınız: "end item"
major item material excess
(Askeri) ihtiyaç fazlası ana malzeme
major item of equipment
(Askeri) BÜYÜK ÖNEMLİ ANA MALZEME
major item status report
(Askeri) KOMPLE MALZEME DURUM RAPORU
major joint exercise
(Askeri) büyük müşterek tatbikat
major joint exercises
(Askeri) BÜYÜK MÜŞTEREK TATBİKATLAR: Kuvvetlerden birinin teşebbüsü ve diğer bir veya daha çok kuvvetin iştirakiyle yapılan büyük ölçüde, müşterek manevralar. Ayrıca bakınız: "joint exercise"
major maintenance
(Askeri) komple bakım
major medical assemblage
(Askeri) KOMPLE SEFERİ SIHHİ MALZEME: Bir denizaşırı sevkiyat (gönderme) kodu ile tanınan sıhhi ikmal maddeleri ve sıhhiye malzemesi topluluğu
major medical assemblage
(Askeri) komple seferi sıhhi malzeme
major nato commanders
(Askeri) BÜYÜK NATO KOMUTANLARI: Büyük NATO komutanları; Atlantik Müttefik Yüksek komutanı, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve kanal bölgesi Müttefik Baş Komutanıdır. Ayrıca bak. "commander (s) ", "Major Subordinate Commanders", "Principal Subordinate Commanders", "Subordinate Area Commanders"
major nuclear power
(Askeri) BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ: Diğer tüm ülkelere nükleer ciddi bir tehdit oluşturmaya muktedir bir nükleer saldırı kuvvetine sahip herhangi bir ülke
major nuclear power
(Askeri) büyük nükleer güç
major nuclear power
(Çevre) başlıca nükleer güç
major offense
büyük suç
major port
(Askeri) ANA LİMAN: Açık deniz gemilerinden ayda 100.000 ton mal boşaltacak tesisleri, teçhizatı ve iki veya daha çok palamar yeri bulunan bir liman. Bu tip limanlar muhtemel nükleer hedeflerden sayılacaktır. Ayrıca bakınız: "port"
major premise
man. büyük önerme
major principal stress
maksimum asal gerilme
major project
esas proje
major project
büyük proje
major project
ana proje
major psychiatric disorders
(Tıp) majör psikiyatrik bozukluklar
major repair
(Askeri) büyük tamirat
major repair
büyük tamir
major repair
(Askeri) BÜYÜK ONARIM: Yenileştirmeyi, birçok parçaların değiştirilmesini veya özel aletler kullanılmasını gerektiren onarım işleri
major repairs
esas onarımlar
major scale
müz. majör gam
major secondary item
(Askeri) ikinci derecede ana malzeme
major secondary item
(Askeri) ikinci derecede ana madde
major secondary item
(Askeri) İKİNCİ DERECEDE ANA MALZEME, İKİNCİ DERECEDE ANA MADDE: Birim maliyeti, envanter yatırım ve yıllık sarfiyat bakımından büyük önem taşıyan ve kara kuvvetleri teknik karargahı seviyesinde analiz ve incelemeye ihtiyaç gösteren bir madde
major stumbling block
(Konuşma Dili) temel engel
major stumbling block
(Konuşma Dili) büyük engel
major subject heading system
ana başlık sistemi
major subordinate command
(Askeri) ana ast komutanlık
major subordinate command
(Askeri) büyük ast komutanlık
major subordinate command; Military Sealift Command; military staff committee; m
(Askeri) ana ast komutanlık; Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı; askeri karargah komitesi; görev destek onayı
major subordinate commander
(Askeri) büyük ast komutan
major subordinate commander
(Askeri) ana ast komutan
major subordinate commanders
(Askeri) BÜYÜK TALİ KOMUTANLIKLAR: Belirli bir coğrafi bölge veya işlev için SACEUR ve SACLANT'a çalışmalarından sorumlu olan, NATO komutanlıklarına tahsis edilen isimdir. Ayrıca bak. "Major NATO Commanders; Principal Subordinate Commander; Subordinate Area Commander"
major subsystem
(Askeri) ana tali sistem
major subsystem
(Askeri) ANA TALİ SİSTEMİ: Bir silah sisteminin çalışma bütünlüğü için esas olan ana işletme parçası. Örneğin; motor hariç uçak, sevk düzeni, silahlar, güdüm ve muhabere sistemi gibi
major task id
(Bilgisayar) önemli görev kimliği
major term
man. büyük terim
major theater war
(Askeri) ana harekat alanı muharebesi
major unit
Ana Birim
major water terminal
(Askeri) ANA SU TERMİNALİ: Çok sayıda geminin büyük yük iskeleleri veya boşaltma ve yüklemeye elverişli demirleme yerlerinde, aynı zamanda demirleyebileceği tesisleri bulunan bir su yolu terminali. Büyük su yolu terminalleri; demiryolu, karayolu, hava ve iç su ulaştırma şebekelerine yakın ve nispeten geniş bir sahayı içine alan, muhafazalı kıyı sularında bulunur. Faaliyet alanı böyle bir yerin muhtemel bir nükleer hedef olarak alınabileceği göz önüne alınarak düzenlenir. Ayrıca bakınız: "water terminal"
major water terminal
(Askeri) ana su terminali
major weapon system
(Askeri) ANA SİLAH SİSTEMİ: Askeri acil durum, kritiklik veya kaynak ihtiyaçları nedeniyle Savunma Bakanlığı tarafından, ulusal çıkarlar açısından hayati olduğu belirlenen, sınırlı sayıdaki sistemler veya alt sistemlerden biri
majority
yetişkinlik
majority
rüşt/çoğunluk
majority
erginlik
majority
absolute majority salt çoğunluk
majority
reşitlik
majority
oy çokluğu

Yeni sözleşme sadece yüzde 56'lık bir oy çokluğu ile onaylandı. - The new contract was ratified by a majority of only 56 percent.

command sergeant major
(Askeri) başçavuş
degree/major
(Bilgisayar) derece/eğitim
deliver major blow
ağır darbe indirmek
drum major
(Muzik) tambur majör
force major
(Kanun) mücbir sebep
majority
sayı farkı
majority
rüşt yaşı
senior major
(Askeri) kıdemli binbaşı
sergeant major
(Askeri) astsubay başçavuş (karacı)
sergeant major
başgedikli
majority
fark
canis major
büyükköpek
majority
rüşt
sergeant major
başçavuş
majority
ekseriyet
majors
ana dal
majority
oy çoğunluğu
majority
çoğunlukla kabul edilen
İngilizce - İngilizce
Of great significance or importance
To concentrate on a particular area of study as a student in a college or university

I have decided to major in mathematics.

Containing the note which is a major third (four half steps) above the tonic
The main area of study of a student working toward a degree at a college or university

Midway through his second year of college, he still hadn't chosen a major.

An alternate term for touchdown; short for "major score"
A student at a college or university concentrating on a given area of study

She is a math major.

A person of legal age
Being the larger of two intervals denoted by the same ordinal number
A military rank between captain and lieutenant colonel

This is Major Jones.

{a} greater, elder, first, prime, chief
{n} an officer in the army, a term in logic
The academic area or field of study in which a student's studies are concentrated
of greater seriousness or danger; "a major earthquake"; "a major hurricane"; "a major illness
Every man in his natural state is unholy [minor]
greater in scope or effect; "a major contribution"; "a major improvement"; "a major break with tradition"; "a major misunderstanding"
Greater by a semitone, either in interval or in difference of pitch from another tone
The subject in which a student wishes to concentrate for an undergraduate degree
A major is an important sporting competition, especially in golf or tennis. Sarazen became the first golfer to win all four majors. Balearis Major Major Bowes Major John
A major is a program of study offered at TVI See the current catalog for information on each of the majors offered here Not all majors are eligible for financial aid See the section on Eligible and Ineligible Programs in this guide for more information
the main area of study in college, usually comprising one-third to be half of the courses taken during the 4-year program
of full legal age; "major children"
{i} military rank above captain and below colonel; adult, one who has reached legal majority; main subject of study chosen by a college or university student; major key (Music); major scale (Music)
A student's chosen field of study The major may fall within a single department of instruction or may overlap several departments In the latter case, the major is described as a combination or interdisciplinary major
Greater in number, quantity, or extent; as, the major part of the assembly; the major part of the revenue; the major part of the territory
an area of advanced academic study chosen as a field of specialization; generally, at least 24-30 hours of coursework in advanced study constitute a major For example, a student may major in English, Biology or Psychology
a university student who is studying a particular field as the principal subject; "she is a linguistics major"
a commissioned military officer in the United States Army or Air Force or Marines; below lieutenant colonel and above captain a university student who is studying a particular field as the principal subject; "she is a linguistics major"
The majors are groups of professional sports teams that compete against each other, especially in American baseball. I knew what I could do in the minor leagues, I just wanted a chance to prove myself in the majors
Of greater dignity; more important
It its the first proposition of a regular syllogism; as: No unholy person is qualified for happiness in heaven [the major]
An officer next in rank above a captain and next below a lieutenant colonel; the lowest field officer
The major is a student's principal field of study
British statesman who was prime minister from 1990 until 1997 (born in 1943) have as one's principal field of study; "She is majoring in linguistics"
A program of study that leads to a degree; the subject area in which a student pursuing a college degree develops the greatest depth of knowledge
– A series of courses offering intensive education and training in a specialized area Career/Vocational majors prepare students for immediate employment, and academic/transfer majors prepare students for transfer to a 4-year college or university
of the elder of two boys with the same family name; "Jones major"
a commissioned military officer in the United States Army or Air Force or Marines; below lieutenant colonel and above captain
A major is a student's primary field of study or area of concentration Choosing a major is important for students working toward an associate degree and/or transfer to a four-year institution
That premise which contains the major term
A specific area of concentrated study, usually within one department Required major credit hours vary from 30 to 45 See the specific department or the University of Colorado at Boulder Catalog for requirements
If a student at a university or college in the United States majors in a particular subject, that subject is the main one they study. He majored in finance at Claremont Men's College in California
Therefore, no man in his natural state is qualified for happiness in heaven [conclusion or inference]
{s} more important than others; great; serious; having reached legal majority; pertaining to a main subject of study chosen by a college or university student; of a major scale (Music); based on a major scale (Music)
subject or area of a student's specialization in a degree program
of the field of academic study in which one concentrates or specializes; "his major field was mathematics"
A person of full age
In music, a major scale is one in which the third note is two tones higher than the first. Mozart's Symphony No 35 in D Major. minor
of greater importance or stature or rank; "a major artist"; "a major role"; "major highways"
A subject of academic study chosen as a field of specialization
of a scale or mode; "major scales"; "the key of D major"
You use major when you want to describe something that is more important, serious, or significant than other things in a group or situation. The major factor in the decision to stay or to leave was usually professional Drug abuse has long been a major problem for the authorities there Exercise has a major part to play in preventing and combating disease. = key, crucial
the principal field of study of a student at a university; "her major is linguistics"
A major is an officer who is one rank above captain in the British army or the United States army, air force, or marines. Major Alan Bulman
a student's primary field of study There is no "major" in the General Studies program See "Area of Concentration"
A major is a specific subject or area of concentration
Academic major to which a student has applied and been accepted by the specific department Students with an accepted major are eligible to register for courses in that department's 'majors only' (restricted) courses A student may have two majors
greater in number or size or amount; "a major portion (a majority) of the population"; "Ursa Major"; "a major portion of the winnings"
A sequence of subjects which make up the main area of study in a degree or diploma
The State Board of Education defines a major as a principle field of academic specialization that usually accounts for 25 to 50 percent of the total degree requirements; the concentration of course-work in a subject-matter major serves to distinguish one program from others leading to the same or similar degree
The specific course of study pursued by a student Majors may but are normally not required to be declared before a student gains admission to a four-year college or university
At a university or college in the United States, if a student is, for example, a geology major, geology is the main subject they are studying. She was named the outstanding undergraduate history major at the University of Oklahoma
an area of concentrated study in a degree program approved by the Board of Regents For a major program, a department will require 60 semester hours of specific courses or approved elective courses in related fields
the field of study in which the student chooses to specialize
At a university or college in the United States, a student's major is the main subject that they are studying. English majors would be asked to explore the roots of language
of greater seriousness or danger; "a major earthquake"; "a major hurricane"; "a major illness"
A concentration of study in a specified discipline
The student's academic field of specialization In general, most courses in the major are taken at the degree-granting institution during the junior and senior years
A student's declared degree program Non-degree seeking students and undeclared students are categorized in their single respective codes under major
Of full legal age
A military rank between captain and lieutenant-colonel
Major League Baseball
The highest level professional baseball organization in the United States and Canada
Major League Baseball
The combination of the National League and the American League
Major Mitchell
Abbreviated name for the Major Mitchell's Cockatoo
Major Mitchell's cockatoo
The cockatoo species Cacatua leadbeateri, having distinctive salmon pink plumage and a bright red and yellow crest
major arcana
The 22 trumps of a deck of Tarot cards
major axes
plural form of major axis
major axis
The diameter of a circle
major axis
The longest diameter of an ellipse, running through the center and foci, with its ends being the widest points of the shape
major chord
Any musical chord which has the tones a major third (as opposed to a minor third) and a perfect fifth above its root, i.e. the notes of a major triad, but possibly containing other intervals, such as a seventh or ninth
major diameter
The outermost or largest diameter of something that has multiple circular, cylindrical, or helical features (e.g. a screw or gear)
major element
An element which is not a trace element in a given context, and which is present in significant quantity
major general
A military officer in the armies of most nations, typically ranking below a lieutenant general and above a brigadier
major generals
plural form of major general
major in
To take (something) as one's major field of study in an institute of tertiary education (such as a college or university)

John majored in Computer Science, while Jane majored in Art.

major key
A musical key based upon a major scale
major league
Serious, intensive

The company made a major league effort to get the contract.

major league
The highest level of competition in a field of endeavor

You can't be so casual. You're in the major leagues now.

major league
An association of sports teams which plays at the highest skill level of its sport, especially Major League Baseball
major league
Of or pertaining to a major sports league
major league
Analogous in importance to a major league sports team

Calatrava is a major league architect.

major leagues
plural form of major league
major party
A political party with a strong influence in a country's politics
major planet
Any of the 8 celestial bodies which orbit the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune
major planet
Any planet that is significantly larger and more massive than Earth, containing large amounts of hydrogen and helium, such as Jupiter and Neptune.http: //www.seasky.org/astronomy/astronomy_glossary.html
major planets
plural form of major planet
major premise
In a categorical syllogism, the premise whose terms are the syllogism's major term and middle term
major premises
plural form of major premise
major scale
One of the diatonic scales; a group of notes or musical pitches in a particular pattern, used to make melodies. The pattern for a major scale is:

tone - tone - semitone - tone - tone - tone - semitone.

major seventh
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of eleven semitones and spanning seven degrees of the diatonic scale. It is one semitone wider than a minor seventh and enharmonically equivalent to a diminished octave
major sevenths
plural form of major seventh
major sixth
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of nine semitones and spanning six degrees of the diatonic scale. It is one semitone wider than a minor sixth and enharmonically equivalent to a diminished seventh
major sixths
plural form of major sixth
major suit
Either of the suits of spades (♠) and hearts (♥), which rank higher than the minor suits (diamonds and clubs)
major third
A musical interval of the Western twelve-semitone system consisting of four semitones and spanning three degrees of the diatonic scale. Major scales are so named because of the major third interval between the tonic and mediant of a major tonic triad. It is enharmonically equivalent to a diminished fourth
major thirds
plural form of major third
major-domo
Somebody who makes arrangements or directs affairs for another
major-domo
The head steward or butler of a large household
major-general
Alternative spelling of major general
major-league
Of or belonging to the professional level of a sport, particularly baseball in the United States
major-league
By extension, high-level, significant

Bill accidentally faxed sensitive documents to our competitors, and such a major-league mess-up could only be dealt with by firing Bill.

major-leaguer
Someone who plays in a major league
major in
Specialize in (a subject) at college or university
Major League Baseball
professional baseball league in the United States and Canada, MLB
Major League Soccer
MLS, American professional soccer league
Major Leagues
the group of teams that make up the highest level of American professional baseball Minor Leagues
Major Prophets
important Old Testament prophets (Isaiah, Jeremiah and Ezekiel)
Major Prophets
The Hebrew prophets Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel
major axis
the longest axis of an ellipse or ellipsoid; passes through the two foci
major axis
The longer of the two lines about which an ellipse is symmetrical; the axis that passes through both focuses of an ellipse
major depressive episode
(psychiatry) a state of depression with all the classic symptoms (anhedonia and lethargy and sleep disturbance and despondency and morbid thoughts and feelings of worthlessness and sometimes attempted suicide) but with no known organic dysfunction
major form class
any of the parts of speech of traditional grammar
major general
An officer of the army holding a rank next above that of brigadier general and next below that of lieutenant general, and who usually commands a division or a corps
major general
rank in the U.S. Military that is above brigadier general and below lieutenant general; officer who holds the rank of major general
major general
In Britain, a major general is a senior officer in the army, one rank above a brigadier. In the United States, a major general is a senior officer in the army, air force, or marines, one rank above brigadier general. an officer of high rank in the British or US army or the US airforce
major histocompatibility complex
A group of genes that code for cell-surface histocompatibility antigens and are the principle determinants of tissue type and transplant compatibility
major hope
great expectation, major anticipation, great hope
major hurdle
main obstacle, obstacle which poses the main threat
major key
a key whose harmony is based on the major scale
major key
musical key that is based on a major scale
major league
The major leagues are groups of professional sports teams that compete against each other, especially in American baseball. Chandler was instrumental in making Jackie Robinson the first black player in the major leagues
major league
If someone moves into the major league or makes it into the major league, they become very successful in their career. Once a girl has made it into the major league every detail is mapped out by her agency
major league
Major league people or institutions are important or successful. James Hawes's first film boasts major-league stars
major league
{i} national league, highest league (Sports)
major league
Major league means connected with the major leagues in baseball. a town with no major league baseball
major league
the most important league in any sport (especially baseball)
major leaguer
a member of a major-league baseball team
major lobe
the maximum lobe in the radiation pattern which is intended to be along the forward axis and which gives the effect of a beam
major medical
Insurance that covers all or most of the medical bills engendered by major or prolonged illnesses above a set amount
major meet
important meeting, important appointment
major operation
surgery involving a great amount of entry into the body, risky surgery
major order
A principal order of the clergy, especially the rank of bishop, priest, and deacon, in the Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Anglican churches. Also called holy order
major party
A political party having enough strength to gain control of a government with comparative regularity
major premise
the premise of a syllogism that contains the major term (which is the predicate of the conclusion)
major premise
The premise containing the major term in a syllogism
major problem
big problem, serious problem
major project
large project, important project
major scale
A diatonic scale where the half-steps fall between the third and fourth, and the seventh and This scale is identical to the Ionian Mode
major scale
A diatonic scale with a whole step/half step pattern of
major scale
A diatonic scale made up of eight ascending notes, from the key note to its octave, with the sequence of intervals between the notes as follows: tone-tone-semitone-tone-tone-tone-semitone The name of the scale is taken from the key note
major scale
A collection of seven different pitches ordered in the specific pattern of whole (W) steps and half (H) steps: W-W-H-W-W-W-H [Harmony]
major scale
A scale built on the sequence of an ascending pattern of two whole steps, one half step, three whole steps, and one half step
major scale
Start at middle C and play every white note until you get to the next C You have just played a major scale It's the scale you use when you sing "do re mi fa so la ti do "
major scale
A collection of seven different pitches ordered in a specific pattern of whole and half steps, as shown below
major scale
a diatonic scale with notes separated by whole tones except for the 3rd and 4th and 7th and 8th
major scale
A series of notes consisting of whole steps and half steps in the ascending pattern WWHWWWH, such as C, D, E, F, G, A, B, C
major scale
n. Music A diatonic scale having half steps between the third and fourth and the seventh and eighth degrees and whole steps between the other adjacent degrees
major scale
A diatonic scale of eight notes, spaced by seven intervals of tones and semitones in this order
major scale
musical scale made up of eight notes (Music)
major scale
The eight notes of the major scale Tone-tone-semitone-tone-tone-tone-semitone
major suit
spades or hearts
major suit
Hearts or spades; these suits are worth less in the scoring A bid of 4 in a major suit is game
major suit
(bridge) a suit of superior scoring value, either spades or hearts
major suit
A suit of superior scoring value, either spades or hearts in bridge
major suit
Hearts or spades; these suits are worth more in the A bid of 4 in a major suit is scoring game
major surgery
any surgical procedure that involves anesthesia or respiratory assistance
major surgery
surgical operation involving a great amount of entry into the body, risky operation
major term
the term in a syllogism that is the predicate of the conclusion
major term
The term of a syllogism that forms the predicate of the conclusion
major tranquilizer
tranquilizer used to treat psychotic conditions when a calming effect is desired
major(ip)
of the elder of two boys with the same family name; "Jones major
major-domo
{i} manager of a household; seneschal
major-domo
the chief steward or butler of a great household
major-general
a general officer ranking above a brigadier general and below a lieutenant general
major-league team
a team that plays in a major league
A major
The major chord with a root of A
A major
The major key with A as its tonic
A-flat major
The major chord with a root of A-flat
A-flat major
The major key with A-flat as its tonic
A-sharp major
the major key with A-sharp as its tonic and the notes A#, B#, C##, D#, E#, F##, G##. Since this scale makes little sense, the same key is almost always scored and referred to as B-flat_major
A-sharp major
the major chord with a root of A-sharp
B major
the major key with B as its tonic
B major
the major chord with a root of B
B-flat major
the major key with B-flat as its tonic
B-flat major
the major chord with a root of B-flat
Canis Major
A winter constellation of the northern sky, said to resemble a dog following the hunter Orion. It includes the brightest star in the night sky Sirius, which is appropriately known as the Dog Star
E flat major
The major chord with a root of E flat
E flat major
The major key with E flat as its tonic
E-flat major
Alternative spelling of E flat major
Ursa Major
A large circumpolar constellation of the northern sky, said to resemble a bear. It includes the familiar asterism the Big Dipper and the stars Mizar, Dubhe, and Alkaid

My father compounded with my mother under the dragon's tail, and my nativity was under ursa major.

drum major
One who conducts and commands a marching band
majority
The difference between the winning vote and the rest of the votes

The winner with 53% had a 6% majority over the loser with 47%.

majority
Legal adulthood

By the time I reached my majority, I had already been around the world twice.

majority
More than half (50%) of some group

The majority agreed that the new proposal was the best.

majority
The office held by a member of the armed forces in the rank of major

On receiving the news of his promotion, Charles Snodgrass said he was delighted to be entering his majority.

majorly
significantly; very, very much

Mimi, here’s the thing. When somebody in that crowd goes and does something majorly out of control like that, it’s only a matter of days before the rest of the girls in school make sure they've caught up. ”.

majorly
mostly, primarily

This chapter is majorly devoted to the primary immunodeficiencies that have been documented in domestic animals.

pectoralis major
The large muscle that covers the chest and ribs
psoas major
a psoas muscle involved in the flexion of the trunk and thigh
regimental sergeant major
The senior warrant officer of the regiment or battalion, normally a Warrant Officer Class 1 (WO1)
regimental sergeant major
An appointment in the army, the senior warrant officer in a regiment or battalion, usually helkd by a warrant officer class 1
regimental sergeants major
plural form of regimental sergeant major
sergeant major
An appointment (not a rank) in the British Army and Royal Marines, denoting the most senior non-commissioned officer in a battalion, regiment or company
sergeant major
A senior non-commissioned appointment in the Army of a company or unit, directly responsible to the officer in charge for their soliders' performance, standards, discipline, morale, welfare, et al, that can be held by a Warrant Officer or above
sergeant major
The most senior rank of non-commissioned officer in the United States Army and United States Marine Corps, ranking above a first sergeant
sergeant major loach
A South Asian freshwater fish, commonly held in aquarium, Botia rostrata
sergeant-major
A rank of non-commissioned officer in various military services of the world
sergeants major
plural form of sergeant major
vis major
A greater force; "act of God"; unavoidable accident
sergeant-major
the highest non-commissioned officer in a regiment
majorities
plural of majority
majority
Majority is used to describe opinions, decisions, and systems of government that are supported by more than half the people involved. her continuing disagreement with the majority view A majority vote of 75% is required from shareholders for the plan to go ahead
majority
The condition of being of full age, or authorized by law to manage one's own affairs
majority
(elections) more than half of the votes the age at which a person is considered competent to manage their own affairs
majority
The majority of people or things in a group is more than half of them. The vast majority of our cheeses are made with pasteurised milk Still, a majority continue to support the treaty. minority If a group is in a majority or in the majority, they form more than half of a larger group. Surveys indicate that supporters of the treaty are still in the majority
majority
{s} pertaining to or characterized by a majority
majority
The greater number; more than half; as, a majority of mankind; a majority of the votes cast
majority
Ancestors; ancestry
majority
Majority is the state of legally being an adult. In Britain and most states in the United States, people reach their majority at the age of eighteen. The age of majority in Romania is eighteen see also absolute majority, moral majority
majority
The military rank of a major
majority
A majority is the difference between the number of votes or seats in parliament or legislature that the winner gets in an election, and the number of votes or seats that the next person or party gets. Members of parliament approved the move by a majority of ninety-nine According to most opinion polls, he is set to win a clear majority
Türkçe - İngilizce
main
fors major
(Kanun) force major
major