stand

listen to the pronunciation of stand
İngilizce - Türkçe
ayakta durmak

Tren o kadar kalabalıktı ki Osaka'ya giden bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda bırakıldık. - The train was so crowded that we were obliged to stand all the way to Osaka.

Siyah insanlar otobüsün arkasında oturmak ya da doluysa ayakta durmak zorunda kaldılar. - Black people had to sit in the back of the bus, or stand if the back was full.

katlanmak
durmak

Öğrenmeniz gereken ilk şey, kendi fikirleriniz üzerinde durmak. - The first thing you must learn is to stand on your own ideas.

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

{i} duruş

Duruşumu netleştireyim. - Let me make my stand clearer.

Tom cesur bir duruş aldı. - Tom took a courageous stand.

{i} hal

Halen ayakta duruyor. - He is still standing.

İş teklifi hâlâ duruyor. - The job offer still stands.

{f} dayanmak
{i} katlanma

Böylesine bir muameleye katlanmazlar. - They will not stand for such treatment.

Tom katlanmaya çalıştı ama yapamadı. - Tom tried to stand, but couldn't.

{i} yer

Tom Mary'nin durduğu yere doğru yürüdü. - Tom walked over to where Mary was standing.

Olduğun yerde kal yoksa seni öldürürüm. - Stand where you are or I'll kill you.

{f} dur

İnsanlar çoşkuluyken, o her zaman uzak durur. - He always stands off when people are enthusiastic.

Bankadaki bakiye 2 milyon yende duruyor. - The balance at the bank stands at two million yen.

{f} (up) ayağa kalkmak
{i} tezgâh
{f} ısmarlamak
{f} çekilmek
{f} (stood)
{f} desteklemek
{i} dayanma

Aynaya bakmadan tıraş olabilirim! Bu iyi ama İran halımın üzerinde dayanma. Kanlısın! - I can shave without looking in a mirror! That's good, but do not stand over my Persian carpet. You're bloody!

{f} kalmak

Tren o kadar doluydu ki tüm gezi boyunca ayakta kalmak zorunda kaldım. - The train was so packed that I had to stand up during the whole trip.

dikelmek
oturak
{i} durum

Ben her zaman sorun durumunda hep yanında olacağım. - I'll always stand by you in case of trouble.

{i} direnme
dikmek
(Kanun) istinad etmek
boyunda olmak (bir şeyin)
bulunmak (belirli bir durumda)
-in ağırlığında olmak
yürürlükte kalmak
garaj
(Arılık) kovan sehpası
stand
iş yeri
ağaç topluluğu
müsamaha etmek
(Kanun) istinad
dayamak
durak
mahkemede tanık yeri
mola
mukavemet
tribün

Binlerce destek çığlıkları tribünlerden duyulabildi. - Thousands of supporting cries could be heard from the stands.

mağaza
işyeri
sehpa

Bu lamba sehpası dalgaların karaya attığı odunlardan yapılır. - This lamp stand is made from driftwood.

dükkân

Orada duran adam dükkanının sahibidir. - The man standing over there is the owner of the store.

dikeltmek
mevki

Tren doluydu, bu yüzden o ikinci mevkide seyahat etmek zorunda kaldı ve yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldı. - The train was full, so she was obliged to travel second-class, and had to stand all the way.

direniş
{i} tutum
satış sergisi
destek

Herkes için konuşma özgürlüğünü destekliyorum. - I stand for freedom of speech for everyone.

Ken ebeveynleri tartıştığında her zaman annesini destekler. - Ken always stands up for his mom when his parents quarrel.

ayak

Bütün gün ayakta durduğum için yoruldum. - I'm worn out, because I've been standing all day.

Ayaklarımın üzerinde güçlükle durabiliyordum. - I could scarcely stand on my feet.

(ayağa) kalkmak
durma

Tren o kadar kalabalıktı ki Osaka'ya giden bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda bırakıldık. - The train was so crowded that we were obliged to stand all the way to Osaka.

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

ayakta dikilmek
{f} devam etmek

Yapabildiğim bütün şey ayakta durmaya devam etmekti. - It was all I could do to keep standing.

{f} sineye çekmek
{f} ihtiyaç duymak
{f} karşı koymak

Bizim politik doğruluğa karşı koymaktan korkmayan güçlü liderlere ihtiyacımız var. - We need strong leaders who are not afraid of standing up to political correctness.

dur(mak)
{f} bulunmak
{f} göğüs germek
{f} direnmek
dükkan

Orada duran adam dükkanının sahibidir. - The man standing over there is the owner of the store.

uygun gelmek
{f} kanıtlamak
{f} üstlenmek
{i} ekim alanı
{i} (mahkeme salonundaki) kürsü
{f} ayakta durmak, durmak; ayakta kalmak
{i} ayaklı askılık
stand up
kalkmak

Amy ayağa kalkmak için bir çaba sarfetti. - Amy made an effort to stand up.

Ayağa kalkmak istiyorum. - I'd like to stand up.

stand up
ayağa kalkmak

Ayağa kalkmak istiyorum. - I'd like to stand up.

Amy ayağa kalkmak için bir çaba sarfetti. - Amy made an effort to stand up.

standing
ayakta

Orada ayakta duran kız Mary'dir. - The girl standing over there is Mary.

Bütün gün ayakta durduğum için yoruldum. - I'm worn out, because I've been standing all day.

stand out
(deyim) göze çarpmak stand out from sth. fark edilmek,dikkati çekmek
stand for
{f} temsil etmek
stand a chance
(of) -in şansı olmak: Does he stand a chance of winning? Kazanma şansı var mı?
stand by
(birini) bırakmamak, terketmemek, (birine) destek olmak; (birine/bir şeye) sadık kalmak
stand clear
(of) (bir şeyden) zarar görmeyecek kadar bir mesafede durmak, uzak durmak
stand clear of
-den uzak durmak, (birinden) uzak kalmak, ile temas etmemeye çalışmak; (bir şeyi) kullanmamak, -den sakınmak. stand close examination yakından incelemeye gelmek, kurcalamaya gelmek: His past won't stand close examination. Geçmişini kurcalamaya gelmez
stand for
{f} demek olmak
stand for
{f} kabullenmek
stand on one's own legs
kendi ayakları üzerinde durmak
stand out
gözü çarpmak
stand someone up
(Dilbilim) birisini ekmek
stand up
yılmamak
stand up
dayanmak
stand by
hazır bulunmak
stand by
bırakmamak (birini)
stand by
(Havacılık) yedekte bulunma
stand by
(Bilgisayar) bilgisayarı askıya al
stand by
terketmemek
stand by
sağlamak
stand by
(Havacılık) dinlemede kalın
stand by
(Bilgisayar) askıya al
stand by
destek olmak (birine)
stand by somebody
yanında olmak
stand firm
teslim olmamak
stand for
adaylığını koymak
stand in for
birine vekalet etmek
stand on
ısrar etmek
stand out
ayrılaşmak
stand out
kendini göstermek
stand out of
dışında durmak
stand somebody up
birini satmak
stand somebody up
(deyim) birisini satmak
stand somebody up
(deyim) birisini ekmek
stand somebody up
birini ekmek
stand someone up
(Dilbilim) birisini satmak
stand someone up
(Dilbilim) birisini ağaç etmek
stand up
göğüs germek
stand up
karşı koymak
stand up
sağlam kalmak
stand up to
karşı çıkmak
stand up to
kafa tutmak
stand up to
karşı gelmek (birine)
stand up to
karşı durmak
stand up to
(Dilbilim) yoğun biçimde direnmek
stand a chance
şansı olmak
stand age
meşcere yaşı
stand alone
bağımsız
stand alone modem
dış modem
stand alone program
bağımsız program
stand aside
bir yana çekilmek
stand back
geriye çekilmek
stand behind
arkasında dur

Bir dakikalığına arabamın arkasında durup bana fren lambalarımın çalışıp çalışmadığını söyler misin? - Could you stand behind my car for a minute and tell me if my brake lights are working?

stand behind
arkasında durmak
stand by
seyirci kalmak
stand by
destek olmak
stand by
{i} destek

Ne olursa olsun sana destek olacağım. - I'll stand by you no matter what happens.

John, başım derde girdiğinde bana destek olurdu. - John used to stand by me whenever I was in trouble.

stand by
{f} sağla
stand by
hazır beklemek
stand by with folded arms
eli kolu bağlı kalmak
stand corrected
yanıldığını kabul etmek
stand down
tanık yerini terk etmek
stand firm
sabit dur
stand for
{f} sindirmek
stand for
çekmek
stand for
katlanmak
stand for
tarafını tut
stand for
desteklemek
stand for
{f} anlamına gelmek
stand for election
saylavlar için adaylığını koymak
stand guard
nöbet tutmak
stand in
yerini al
stand off
algılama
stand on one's own feet
kendi yağı ile kavrulmak
stand out
göze çarpmak
stand out
ileriye fırlamak
stand out
özünü göstermek
stand out
göze çarp
stand over
ertelenmek
stand over
tehir edilmek
stand point
görüş açısı
stand sth on its head
altüst etmek
stand still
hareketsiz dur

Güneş hareketsiz duruyor gibi görünüyordu. - The sun seemed to stand still.

stand still
kımıldamadan durmak
stand still
hareketsiz durmak
stand surety
kefil olmak
stand to reason
akla yatmak
stand trial
mahkemede yargılanmak
stand up
ayağa kalk

Ayağa kalk ve kitabı oku, Tom. - Stand up and read the book, Tom.

O ayağa kalkmaya çalıştı. - He tried to stand up.

stand up for
desteklemek
stand up for
kayırmak
stand up for
taraftarı ol
stand-in
dublör
stand-in
vekil
stand around
Bir yerde, bir iş yapmadan durmak

We stood around saying goodbye for a while.

stand between
Arabuluculuk yapmak, hakemlik etmek
stand corrected
(İ stand corrected) Yanıldığını kabul etmek
stand for election/office
seçimler için adaylığını koymak
stand in relief
(deyim) Göze çarpmak, dikkati çekmek
stand like a dummy
bir kukla gibi duran
stand on one's head
Kafasının üstünde durmak
stand on one's own feet
(deyim) Bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak
stand point
stand noktası
stand point
görüş acısı
stand s.o. in good stead
işine yaramak
stand structure
meşcere yapısı
stand up against
Biri ya da birşeye karşı koymak, direnmek
stand by
beklemede kalmak
stand out
dikkat çekmek
stand up to
göğüs germek
stand by
yanında olmak
stand on
dayanmak
stand up
bekletmek
stand up to
karşı koymak
standing
sürekli
standing
durgun
standing
dikilen

Orada dikilen o adam benim babamdır. - That man standing over there is my father.

Eski bir Noel geleneğine göre, eğer bir kadın dikilen ökseotunun altında dururken yakalanırsa, bir adam onu ​​öpebilir. - According to an old Christmas custom, if a woman is caught standing under hanging mistletoe, a man may kiss her.

standing
ayakta durma

Sadece ayakta durmaktan usandım. - I'm just tired of standing up.

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

standing
dik duran
stand back
uzak durmak
stand by
(Tıp) beklemede

Emirlerim için beklemede kalın. - Stand by for my orders.

Talimatlar için beklemede kalın. - Stand by for instructions.

stand for
göstermek
stand for
tutmak
stand for
simgelemek
stand for
izin vermek
stand in
yerini almak
stand over
(Dilbilim) ertelemek
stand up for
taraftar olmak
stand up to
direnmek
stand up to
karşısında yılmamak
stand up to
dayanmak (bir şeye)
standing
devam

O yol boyunca ayakta durmaya devam etti. - He kept standing all the way.

Çocuk bir süre durmaya devam etti. - The boy kept standing for a while.

standing
durum
standing
daimi
standing
ayakta yapılan
standing
mevki
standing
pozisyon
stands
sehpa
stands
spor tribün
stand alone
yalnız kalmak
standing
süreklilik
standing
geçerlilik
Standing
duruyorum
stand against
karşı durmak
stand alone
tek başına
stand around
Bir yerde beklemek, dikilmek ya da durmak

Please don't stand around. Get busy! Why are all these people standing around doing nothing?.

stand down
Bulunduğu makama bir daha aday olmamak
stand for
(bir ülkünün) savunucusu olmak
İngilizce - İngilizce
A single set, as of arms

The police and troops captured eleven thousand stand of arms, including muskets and pistols, together with several thousand bludgeons and other weapons.

To rise to one’s feet; to stand up

Stand up, walk to the refrigerator, and get your own snack.

To seek election

He is standing for election to the local council.

A standstill, a motionless state, as of someone confused, or a hunting dog who has found game

Antonia's patience now was at a stand— / Come, come, 't is no time now for fooling there, / She whispered .

A period of performance in a given location or venue

They spent the summer touring giving 4 one-night stands a week.

The platform on which a witness testifies in court; the witness stand or witness box

She took the stand and quietly answered questions.

grandstand
A partnership
A small building, booth, or stage, as in a bandstand or hamburger stand
A device to hold something upright or aloft

He set the music upon the stand and began to play.

Of a ship or its captain, to steer, sail (in a specified direction, for a specified destination etc.)

To repaire his defects, hee stood for the coast of Calabria, but hearing there was six or seven Galleyes at Mesina hee departed thence for Malta .

A contiguous group of trees sufficiently uniform in age-class distribution, composition, and structure, and growing on a site of sufficiently uniform quality, to be a distinguishable unit
To tolerate

I can’t stand her.

A defensive position or effort
To remain motionless

Do not leave your car standing in the road.

To be upright, support oneself on the feet in an erect position

Here I stand, wondering what to do next.

A particular grove or other group of trees or shrubs

This stand of pines is older than the one next to it.

A designated spot where someone or something may stand or wait: taxi stand
To undergo; withstand; hold up

The works of Shakespeare have stood the test of time.

A resolute, unwavering position; firm opinion; action for a purpose in the face of opposition

They took a firm stand against copyright infringement.

To act as an umpire
To place in an upright or standing position

He stood the broom in a corner and took a break.

{n} a stop, halt, station, post, difficulty, prop, a musket and its apparatus
{v} to be on the feet, stop, remain, offer as a candidate, persist, be consistent, abide, suffer, direct a course
If something that can be measured stands at a particular level, it is at that level. The inflation rate now stands at 3.6 per cent
A stand is an object or piece of furniture that is designed for supporting or holding a particular kind of thing. The teapot came with a stand to catch the drips
You can describe how tall or high someone or something is by saying that they stand a particular height. She stood five feet five inches tall and weighed 120 pounds She stood tall and aloof
a platform where a (brass) band can play in the open air
To resist, without yielding or receding; to withstand
To abide by; to submit to; to suffer
A 30-meter segment of pipe, made up of 3 10-meter pipe joints This is the usual increment for adding or removing pipe
– A community of trees or other vegetative growth occupying a specific area, and sufficiently uniform in composition (species), age, spatial arrangement, and conditions as to be distinguishable from the other growth on adjoined lands, so forming a silvicultural or management entity
The situation of a shop, store, hotel, etc
A group of trees reasonably similar in age structure and species composition, usually occupying at least 5 acres (Hunter 1990)
Two definitions First, a Stand in a ground-combat game is a term to describe an entire playing piece, consisting of Figures and Base For instance, in some Napoleonic systems, a Stand might consist of four fusilier figures glued to a 1" x 1" base Second, a Stand is a device for supporting an aircraft over the tabletop or playing area For example, in a modern miniatures game, an Mi-24 helicopter would usually be permanently mounted on a Stand Microarmor Stands come in several base sizes, larger and heavier bases to be used with large models As another example, some aerial miniature rules require use of large wheeled stands capable of holding a model at varying heights and attitudes
If you stand something somewhere, you put it there in an upright position. Stand the plant in the open in a sunny, sheltered place. = place
a mental position from which things are viewed; "we should consider this problem from the viewpoint of the Russians"; "teaching history gave him a special point of view toward current events"
To maintain one's ground; to be acquitted; not to fail or yield; to be safe
{f} be upright on one's feet; get up; place upright; rise; stop, halt; become stagnant; remain; endure, tolerate, bear; be at a certain height or level
An easily defined area of the forest that is relatively uniform in species composition or age and can be managed as a single unit
remain inactive or immobile; "standing water"
a defensive effort; "the army made a final stand at the Rhone" a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance; "a one-night stand" tiered seats consisting of a structure (often made of wood) where people can sit to watch an event (game or parade) a small table for holding articles of various kinds; "a bedside stand" an interruption of normal activity a growth of similar plants (usually trees) in a particular area; "they cut down a stand of trees" the position where a thing or person stands have or maintain a position or stand on an issue; "Where do you stand on the War?" be available for stud services; "male domestic animals such as stallions serve selected females" be standing; be upright; "We had to stand for the entire performance!" put into an upright position; "Can you stand the bookshelf up?" be in some specified state or condition; "I stand corrected" hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright; "I am standing my ground and won't give in!" be tall; have a height of; copula; "She stands 6 feet tall" be in effect; be or remain in force; "The law stands!" remain inactive or immobile; "standing water" occupy a place or location, also metaphorically; "We stand on common ground
To occupy or hold a place; to have a situation; to be situated or located; as, Paris stands on the Seine
A vegetation group occupying a specific area and sufficiently uniform in composition, size, arrangement, structure, and condition to be distinguished from adjacent vegetation units
withstand the force of something; "The trees resisted her"; "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend against the ice and snow"
A community of trees sufficiently uniform in species, age, arrangement or condition to be distinguishable as a group from the forest or other growth on the area
To continue upright in a certain locality, as a tree fixed by the roots, or a building resting on its foundation
To be in some particular state; to have essence or being; to be; to consist
If you stand aside or stand back, you move a short distance sideways or backwards, so that you are standing in a different place. I stood aside to let her pass me The policemen stood back. Could it be a bomb?
The act of standing
If you stand in the way of something or stand in a person's way, you prevent that thing from happening or prevent that person from doing something. The British government would not stand in the way of such a proposal
To remain without ruin or injury; to hold good against tendencies to impair or injure; to be permanent; to endure; to last; hence, to find endurance, strength, or resources
A group of trees on a minimum of 1 acre of forest land that is stocked by forest tree of any size
put into an upright position; "Can you stand the bookshelf up?"
hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright; "I am standing my ground and won't give in!"
To set upright; to cause to stand; as, to stand a book on the shelf; to stand a man on his feet
Area of forest on a particular type of soil and with a uniform tree species distribution that is treated as a distinct entity
When someone who is sitting stands, they change their position so that they are upright and on their feet. Becker stood and shook hands with Ben. Stand up means the same as stand. When I walked in, they all stood up and started clapping
A young tree, usually reserved when other trees are cut; also, a tree growing or standing upon its own root, in distinction from one produced from a scion set in a stock, either of the same or another kind of tree
If you stand in an election, you are a candidate in it. He has not yet announced whether he will stand in the election
If you cannot stand someone or something, you dislike them very strongly. He can't stand me smoking. = bear
be in effect; be or remain in force; "The law stands!"
You can say that a building is standing when it remains after other buildings around it have fallen down or been destroyed. There are very few buildings left standing
an interruption of normal activity a growth of similar plants (usually trees) in a particular area; "they cut down a stand of trees"
to stand a chance: see chance to stand up and be counted: see count to stand firm: see firm to stand on your own two feet: see foot to stand your ground: see ground to stand someone in good stead: see stead to stand trial: see trial. Custer's Last Stand let the decision stand Watie Stand
If something such as a building or a piece of furniture stands somewhere, it is in that position, and is upright. The house stands alone on top of a small hill
To be, or signify that one is, willing to play with one's hand as dealt
A grouping of trees with similar characteristics (such as species, age or condition) that can be distinguished from adjacent groups A stand is usually treated as a single unit in a management plan
A unit of forest classification generally based on the type and age of the dominant tree vegetation (e g , 80-year aspen stand) Most stands are initiated through disturbance events such as fire
To maintain an invincible or permanent attitude; to be fixed, steady, or firm; to take a position in resistance or opposition
stand a chance
To have a chance
stand and deliver
A phrase traditionally used by a highwayman commanding victims to hand over their valuables

Said stand and deliver, or the devil he may take ye.

stand aside
To leave a job or position voluntarily so that someone else can have it instead

It's time he stood aside and let a more qualified person do the job.

stand aside
To step sideways to make a space for someone else

Stand aside, please, so the doctor can get through.

stand aside
To temporarily recuse oneself from action or decision-making in some domain

The minister will stand aside during the investigation.

stand back
To maintain a safe distance from a hazard

You had better stand back and let me operate the chainsaw.

stand back
to stand a long way behind the wicket so as to catch balls from a fast bowler
stand back
To abstain from participation

While others debated the proposals, he stood back.

stand by
To do nothing. To be inactive in a situation

I can't simply stand by and watch you ruin your life.

stand by
To wait in expectation of some event; to make ready

Please stand by for more instructions.

stand by
To remain loyal or faithful to

Even though money is scarce sometimes, Ann stands by her decision to be a full-time mother.

stand corrected
Said to acknowledge someone who corrects something that one says or writes that was not correct

Oh, sorry. I stand corrected - it was fought in 1066.

stand down
To withdraw or retire from a position or from a team. transitive and/or intransitive
stand down
To wait; to stop pursuing or fighting

They ordered the troops to stand down for the moment.

stand easy
a command to soldiers standing at ease that they may relax further
stand for
To tolerate

We won't stand for that type of behaviour.

stand for
To advocate, to support
stand for
To mean; to symbolize; to represent

The abbreviation CIA stands for Central Intelligence Agency.

stand from under
to escape something falling or being thrown from above

I see I was in a fix now. But it warn't no use to worry; there warn't nothing to do but just hold still, and try and be ready to stand from under when the lightning struck. — Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, 1884.

stand in
To substitute for; to replace; to serve as an understudy
stand in
A substitute; a replacement

Her stand in muffed a lot of lines.

stand in for
To replace; to act as a double or substitute for

I asked my colleague to stand in for me so I could take the day off.

stand in someone's shoes
to see from another's point of view; to feel what another feels
stand off
To prevent any would-be attacker from coming close by adopting an offensive posture

We took hold of anything that might serve as a weapon to stand off the menacing group of young men.

stand off
To stand some distance apart form something or someone

He stood off from the fire, for fear of getting scorched.

stand on ceremony
To act in a formal, ceremonious or overly polite manner

Please make yourself at home - there's no need to stand on ceremony.

stand on end
To stand erect, bristle, especially from fear
stand on its own
To be independent of others
stand on one's own two feet
To be independent. To survive without any help

It's about time he left home and learnt how to stand on his own two feet.

stand one's ground
To maintain or stick by an opinion or position; to remain resolute in the face of opposition

They expect their opponents to stand their ground on the issue.

stand one's ground
To attempt to hold a position in battle
stand out
To be obvious or conspicuous, in contrast to one's surroundings

The path led straight across the clearing into another forest, lying upon the verge of which I saw a bit of white. It appeared to stand out in marked contrast and incongruity to all its surroundings, and when I stopped to examine it, I found that it was a small strip of muslin--part of the hem of a garment.

stand pat
To play one's hand without drawing any more cards
stand pat
To stop hitting

After getting a hand of 20, the player stood pat.

stand pat
To resist changes
stand stock still
To stand completely motionless

Paul stood stock still; then came a strong impulse to turn and run back..

stand tall
To behave in a brave, proud, or unyielding manner, without retreating from confrontation, danger, or adversity

The economic expansion that enabled the country to stand tall at the start of the century has slowed.

stand the test of time
To remain useful or valued over a long period of time; to last a long time

Pop music comes and goes, but classical music has stood the test of time.

stand to reason
To make sense; to seem logical, reasonable, or rational

If nobody asked the question yet, then it stands to reason that nobody has tried answering.

stand up
To avoid a prearranged meeting, especially a date, with (a person); to jilt or shirk

A gentleman never stands a lady up.

stand up
To stand immediately behind the wicket so as to catch balls from a slow or spin bowler, and to attempt to stump the batsman
stand up
To bring something up and set it into a standing position

Laura stood the sofa up on end.

stand up
To rise from a lying or sitting position

Stand up, then sit down again.

stand up against
To defy or challenge someone

In those times there shall many stand up against the king of the south: also the children of the violent among your people shall lift themselves up to establish the vision; but they shall fall.

stand up for
To speak or act in support or defense of (a person, a cause, a belief, or the like)

Michelle: Quit standing up for yourself, Fry. When we get back to the hole we are going to have a long, boring talk about our relationship!.

stand up to
To object to or interfere with the actions of (someone seen as bullying, pushy, or controlling)

If anyone stood up to him, I bet he'd back down.

stand up to
To withstand, to weather, to survive in spite of

The paint looks good, but I don't know if it will stand up to years of weather.

stand-alone
Operating, functioning, or existing without additions or assistance; independent; able to be separate or separated

They offer an inexpensive add-on for a computer, or a stand-alone system with all the functions built in.

stand-in
A stand-in is an acting term that refers to a person of similar size and shape to an actor that "stands-in" for the actor during the lengthy process that is involved in setting up a shot. This term is not to be confused with a double. The stand-in does not appear in the film

They used a stand-in to set up the lighting so that the actor did not have to be there during the lengthy process.

stand-up
A meeting performed while standing up

How come you weren't at the stand-up this morning?.

stand-up
That allows the batter to advance to a given base (usually second or third) without having to slide

stand-up triple.

stand-up
Performed while standing although normally done while sitting

every morning we have a stand-up meeting.

stand-up
A performance of stand-up comedy; jokes delivered standing on a stage

Sometimes the club has music, sometimes stand-up.

stand-up
Upright; while standing

stand-up comedy.

stand-up
Honest; honorable

He's a stand-up guy, and a hard worker.

stand-up comedy
comedy performed on stage by a single comedian
stand-up guy
An honest and straightforward man of good character
stand against
oppose, rise against
stand clear
distance oneself, keep a distance
stand by me
(deyim) Be my friend! Be loyal to me! Be there for me!
stand in one's own light
(deyim) Act against one's own interest, not know on which side one's bread is buttered, quarrel with one's bread and butter, kill the goose which lays golden eggs, throw a stone in one's own garden
stand in relief
(deyim) Appear or show very clearly and obviously
standing
Duration
standing
The position of a team in a league or of a player in a list: "After their last win, their standing went up three places"
standing
Present participle of stand.; in the process of coming to an upright position
stander
{n} one who stands, a tree left standing
stand around
Stand somewhere and not do anything:

We stood around saying goodbye for a while.

stand for
1. To represent; symbolize.2. To advocate or support: stands for freedom of the press.3. To put up with; tolerate: "We will not stand for impertinent behavior."
stand tall
Exhibit courage, strength, or calm especially in the face of adversity
Standing
up
Stands
stant
Stands
stont
stand alone
­ A Valcom paging system that is not integrated with the telephone system ­ usually accessed by a dedicated telephone set
stand alone
be one of a kind; be without help
stand alone
What happens to a programmer when he starts talking about computers at a party
stand alone
A site on which an individual commercial enterprise is located which is not shared with other companies (unlike electronic malls)
stand back
stay clear of, avoid; "Keep your hands off my wife!"; "Keep your distance from this man--he is dangerous"
stand back
stand away from an object or person; "He stood back to look at her"
stand back
stay clear of, avoid; "Keep your hands off my wife!"; "Keep your distance from this man--he is dangerous
stand back
If you stand back and think about a situation, you think about it as if you were not involved in it. Stand back and look objectively at the problem. = step back
stand by
be available or ready for a certain function or service be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble"; "The friends stuck together through the war"
stand by
be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble"; "The friends stuck together through the war"
stand by
approval If you stand by someone, you continue to give them support, especially when they are in trouble. I wouldn't break the law for a friend, but I would stand by her if she did. = stick by
stand by
not act or do anything; "He just stood by when the police beat up the demonstrators"
stand by
disapproval If you stand by and let something bad happen, you do not do anything to stop it. The Secretary of Defence has said that he would not stand by and let democracy be undermined
stand by
be available or ready for a certain function or service
stand by
A preparatory order meaning "get ready "
stand by
Means the controller or pilot must pause for a few seconds, usually to attend to other duties of a higher priority Also means to wait as in "stand by for clearance " The caller should reestablish contact if a delay is lengthy "Stand by" is not an approval or denial
stand by
If you stand by an earlier decision, promise, or statement, you continue to support it or keep it. The decision has been made and I have got to stand by it = stick by
stand by
Ads may be requested on a space-available basis for daily/Sunday insertions in the paper and there is no guarantee that an ad will run
stand by
not act or do anything; "He just stood by when the police beat up the demonstrators
stand by
state of readiness; be on the alert; support; stand alongside; in case of emergency
stand by
If you are standing by, you are ready and waiting to provide help or to take action. British and American warships are standing by to evacuate their citizens if necessary We will be holding the auditions from nine o'clock tomorrow night so stand by for details. see also standby
stand down
remove oneself as a candidate; descend from the witness stand
stand down
If someone stands down, they resign from an important job or position, often in order to let someone else take their place. Four days later, the despised leader finally stood down, just 17 days after taking office Profits plunged and he stood down as chairman last January. = step down, resign
stand for
tolerate or bear; "I won't stand for this kind of behavior!
stand for
The ideas or attitudes that someone or something stands for are the ones that they support or represent. The party is trying to give the impression that it alone stands for democracy = represent
stand for
{f} be a symbol of; support-; represent; tolerate; allow (in a negative way; e.g.: "Young lady, you better start behaving and watching what you say, I will not stand for your language and behavior any longer")
stand for
If you will not stand for something, you will not allow it to happen or continue. It's outrageous, and we won't stand for it any more
stand for
tolerate or bear; "I won't stand for this kind of behavior!"
stand for
If you say that a letter stands for a particular word, you mean that it is an abbreviation for that word. What does EU stand for?
stand for
express indirectly by an image, form, or model; be a symbol; "What does the Statue of Liberty symbolize?"
stand for
take the place of or be parallel or equivalent to; "Because of the sound changes in the course of history, an 'h' in Greek stands for an 's' in Latin"
stand for
denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An example sentence would show what this word means"
stand in
If you stand in for someone, you take their place or do their job, because they are ill or away. I had to stand in for her on Tuesday when she didn't show up. the acting president, who's standing in while she's out of the country. see also stand-in
stand in
one who comes to change the place of a permanent worker that has left temporarily
stand in
be a substitute; "The young teacher had to substitute for the sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are on a strict diet"
stand out
steer away from shore, of ships
stand out
distinguish oneself; "She excelled in math"
stand out
If something stands out from a surface, it rises up from it. His tendons stood out like rope beneath his skin = stick out
stand out
If something stands out, it is very noticeable. Every tree, wall and fence stood out against dazzling white fields
stand out
be conspicuous, be noticeable; project, protrude; persist in one's opposition to something; maintain an offshore course (Nautical)
stand out
be stubborn in resolution or resistance
stand out
If something stands out, it is much better or much more important than other things of the same kind. He played the violin, and he stood out from all the other musicians
stand out
be stubborn in resolution or resistance steer away from shore, of ships
stand out
be highly noticeable
stand over
be postponed, be delayed; supervise behavior
stand still
be in an upright position without moving
stand still
remain in place; hold still; remain fixed or immobile; "Traffic stood still when the funeral procession passed by
stand to
prepare yourselves for action!, get ready! (military command)
stand trial
go through a court sentence
stand up
A simple promo statement made directly to a camera, usually with an interviewer present
stand up
A commentary or report by a TV correspondent seen on camera, usually at the scene of the action Used to open, close, or bridge the elements of a report
stand up
to ride a minibike while standing, in order to keep balance and control
stand up
be in an upright position; get up from a seated position; fail to arrive for an appointment (figurative)
stand up
rise up as in fear; "The dog's fur bristled"; "It was a sight to make one's hair uprise!"
stand up
be standing; be upright; "We had to stand for the entire performance!"
stand up
defend against attack or criticism; "He stood up for his friend"; "She stuck up for the teacher who was accused of harassing the student"
stand up
see stand 1, 2
stand up
resist or withstand wear, criticism, etc ; "Her shoes won't hold up"; "This theory won't hold water"
stand up
If a boyfriend or girlfriend stands you up, they fail to keep an arrangement to meet you. We were to have had dinner together yesterday evening, but he stood me up
stand up
refuse to back down; remain solid under criticism or attack resist or withstand wear, criticism, etc
stand up
"Her shoes won't hold up"; "This theory won't hold water
stand up
rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
stand up
defend against attack or criticism; "He stood up for his friend"; "She stuck up for the teacher who was accused of harassing the student" refuse to back down; remain solid under criticism or attack resist or withstand wear, criticism, etc
stand up
refuse to back down; remain solid under criticism or attack
stand up
put into an upright position; "Can you stand the bookshelf up?"
stand up
If something such as a claim or a piece of evidence stands up, it is accepted as true or satisfactory after being carefully examined. He made wild accusations that did not stand up How well does this thesis stand up to close examination?
stand up for
{f} defend the interests of; support; serve as best man to a bridegroom, serve as maid of honor to a bride
stand up to
If you stand up to someone, especially someone more powerful than you are, you defend yourself against their attacks or demands. He hit me, so I hit him back -- the first time in my life I'd stood up to him
stand up to
If something stands up to bad conditions, it is not damaged or harmed by them. Is this building going to stand up to the strongest gales?
stander
Same as Standel
stander
One who stands
stander
an organism (person or animal) that stands; "a crowd of sitters and standers
stander
an organism (person or animal) that stands; "a crowd of sitters and standers"
standing
having a supporting base; "a standing lamp"
standing
The act of stopping, or coming to a stand; the state of being erect upon the feet; stand
standing
Remaining erect; not cut down; as, standing corn
standing
Performed from an erect position
standing
the act of assuming or maintaining an erect upright position
Türkçe - İngilizce
stall
stand
stand with
stand