sound

listen to the pronunciation of sound
İngilizce - Türkçe
ses

Klavsenin sesini çok severim. - I like the sound of harpsichord very much.

Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin b sesi için μπ'yi, d sesi için ντ'yi, g sesi için γκ'yi ve c sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz. - You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound b, ντ to make the sound d, γκ to make the sound g and τζ to make the sound dj.

{s} güvenilir
ses,v.duyul: n.ses
{s} sapasağlam
{f} ağzını aramak
{i} koy

Bir koyun nasıl ses çıkarır? - What sound does a sheep make?

Ben korkunç sesleri engellemek için parmaklarımı kulaklarıma koydum. - I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.

{f} gibi gelmek: That sounds
{s} kuvvetli
{s} bozulmamış
mükemmelen
geniş boğaz
mil
esaslı
sıhhat
sondalamak
sıhhatli
sonda
geçerlik
(Ticaret) akla uygun
doğruluk
ün

Anglofonlar her zaman yapay dillerdeki ünlü seslerden/aeiou/ şikâyet ettiler. Bu sesler diğer insanların telaffuz edemedikleri diğer birçok seslerden dolayı kullanılırlar. - The Anglophones always complained about the vowels /a e i o u/ in artificial languages. Those sounds are used because most other sounds other people cannot pronounce.

tam

Bu hikaye kulağa acayip gelebilir ama tamamen gerçektir. - This story may sound strange, but it's absolutely true.

İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor. - Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.

akıllıca (davranış)
(Ticaret) elverişli
sondaj yapmak
(Ticaret) iyi durumda
doğru

Herkes cümlelerin doğru seslendirilmesini ve doğru bir biçimde yazılmasını sağlamak için yardımcı olabilir. - Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.

Hikaye garip gelebilir , ama doğru. - The story may sound strange, but it is true.

sedasız
{s} emin

Tom çok emin görünmüyor. - Tom doesn't sound too sure.

Tom kesinlikle kendinden emin görünüyor. - Tom certainly sounds confident.

{s} sağlıklı

Seni güvende ve sağlıklı görmek güzel. - It's good to see you safe and sound.

O hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlıklıdır. - He is sound in both mind and body.

sağlam

Bu, bilimsel açıdan son derece sağlam. - This is quite sound from a scientific aspect.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. - A sound mind in a sound body.

geçerli
çalmak
mışıl mışıl

Çok yorgun olduğum için mışıl mışıl uyudum. - I fell sound asleep because I was very tired.

Bebek mışıl mışıl uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

gürültü

Gürültü ve ses arasındaki farkı kim çevirebilir? - Who can translate the difference between noise and sound?

Şimşeğin ışığı gök gürültüsünün sesinden önce gelir. - The flash of lightning precedes the sound of thunder.

deliksiz

Deliksiz bir uyku beni daha iyi hissettirdi. - A sound sleep made me feel better.

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

(gibi) gelmek/görünmek
boğaz
salim

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

Hepimiz sağ salim geri döndük. - We're all back safe and sound.

iskandil etmek
izlenim

Senin üzerinde oldukça bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like he made quite an impression on you.

Senin üzerinde epeyce bir izlenim bırakmış gibi görünüyor. - It sounds like she made quite an impression on you.

ses çıkarmak

Bir yerli konuşan gibi ses çıkarmak istiyorsan bu çok iş gerektirir. - If you want to sound like a native speaker, it'll take a lot of work.

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

ötmek
kusursuz

Kulağa kusursuz bir şekilde nitelikli geliyorsun. - You sound perfectly qualified.

etki

Tom etkilenmiş görünüyor. - Tom sounds impressed.

derinliğini yoklamak
öttürmek
iyi halde
{f} duyul

Bombanın sesi çeyrek kilometre öteden bile duyuldu. - Even a quarter kilometer away, the sound of the bomb was heard.

Duyulan tek ses saatin tik takıydı. - The only sound to be heard was the ticking of the clock.

esen
(uyku) derin
ses erimi
duyul(mak)
dillendirmek
{f} sonda ile yoklamak
{f} muayene etmek
(Tıp) Ses çıkarttırarak muayene etmek
{s} sert

Benim son postanın çok sert görünmediğini umuyorum. - I hope my last mail didn't sound too harsh.

{i} yüzme kesesi
{s} deliksiz (uyku)
{s} yasal

Bu tamamen yasal geliyor. - This sounds totally legit.

{s} oturaklı
{f} belli etmek
{f} söylemek
{f} ses vermek
{i} haliç
{f} araştırmak
deliksiz bir şekilde
{s} iyi

O, oldukça iyi görünüyor. - It sounds pretty good.

O gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. - That sounds too good to be true.

herkesin içinde methetmek
soundness
{i} sağlamlık
test
deneme

O, sınırlarını denemek istedi. - He wanted to test his limits.

Kendinizi denemek için Tatoeba'yı kullanabilirsiniz. - You can use Tatoeba to test yourself.

Sound the charge
Saldırı işareti vermek
sound shift
(Dilbilim) ses kayması
sound alarm
(Bilgisayar) sesli uyarı
sound asleep
mışıl mışıl uyumak
sound bond
(Ticaret) sağlam tahvil
sound card
ses kartı
sound cards
(Bilgisayar) ses kartları
sound change
(Dilbilim) ses değişikliği
sound check
(Bilgisayar) ses denetimi
sound clip
(Bilgisayar) ses klibi
sound device
(Bilgisayar) ses aygıtı
sound event
(Bilgisayar) ses olayı
sound events
(Bilgisayar) ses etkinlikleri
sound events
(Bilgisayar) ses olayları
sound faulty
hatalı gelmek
sound file
(Bilgisayar) ses dosyası
sound great
kulağa iyi gelmek
sound great
kulağa hoş gelmek
sound import
(Bilgisayar) ses al
sound lag
(Askeri) ses gecikmesi
sound law
(Dilbilim) ses yasası
sound man
sesçi
sound mapper
(Bilgisayar) ses eşleştiricisi
sound money
(Ticaret) sağlam para
sound nice
kulağı okşamak
sound nice
kulağa hoş gelmek
sound nice
kulağa iyi gelmek
sound note
(Bilgisayar) ses notu
sound object
(Bilgisayar) ses nesnesi
sound off
ötmek
sound out
(deyim) ağzını aramak
sound path
ses yolu
sound path
sesin yolu
sound play
(Bilgisayar) sesi çal
sound play
(Bilgisayar) ses çıkar
sound rock
sağlam kaya
sound scheme
(Bilgisayar) ses düzeni
sound sick
sesi hasta gibi gelmek
sound sleep
deliksiz uyku
sound sleep
derin uyku
sound source
(Dilbilim) ses kaynağı
sound step
sağlam adım
sound system
ses sistemi
sound system
(Dilbilim) ses dizgesi
sound trap
ses tuzağı
sound value
(Ticaret) makul değer
sound value
(Ticaret) tam değeri
sound value
(Ticaret) sağlam değer
sound volume
(Bilgisayar) ses seviyesi
sound volume
(Bilgisayar) ses düzeyi
sound wall
ses duvarı
sound waves
ses dalgaları
sound absorbent
sesi absorbe eden
sound analyser
ses analiz aygıtı
sound analysis
ses analizi
sound barrier
ses duvarı
sound barrier
ses engeli
sound broadcasting
ses yayını
sound camera
sesli kamera
sound carrier
ses taşıyıcısı
sound channel
ses arnası
sound cinematography
sesli sinema
sound deadening
ses geçirmeyen
sound distortion
ses bozulması
sound effect
ses efekti
sound effects
ses efektleri
sound energy
ses enerjisi
sound fade
ses kısma
sound field
ses alanı
sound film
sesli film
sound head
manyetik kafa
sound image
ses görüntüsü
sound in wind and limb
sapasağlam
sound insulation
ses izolasyonu
sound intensity
ses şiddeti
sound interval
ses aralığı
sound level
ses düzeyi
sound library
ses arşivi
sound off
atıp tutmak
sound off
ileri geri konuşmak
sound picture
sesli film
sound pressure
ses basıncı
sound recording
ses kaydı
sound signal
ses sinyali
sound track
ses yolu
sound track
ses izi
sound transmission
ses nakli
sound velocity
ses hızı
sound volume
ses volümü
sound wave
ses dalgası
sound absorber
ses soğurucu, ses yutucu
sound absorption
ses yutma, ses sogurumu
sound asleep
(deyim) Derin uykuda: "İ was sound asleep and İ didn't hear anything."
sound bad
Kulağa kötü gelmek

It sounds bad, really.

sound barrier
ses bariyeri
sound basis
sağlam bir temel
sound bite
ses lokma
sound bites
ses ısırıkları
sound board
yankı tahtası
sound channel
ses kanalı
sound decision
doğru karar
sound designer
ses tasarımcısı
sound editing
ses montajı, ses kurgusu
sound event hardening
ses olayı sertleşme
sound fading
fading, feding, alkinma
sound great
(deyim) Kulağa çok iyi bir fikir/düşünce ve şaire gibi gelmek
sound insulation
ses yalıtımı, akustik izolasyon
sound intensity
ses şiddeti, ses yeginligi
sound intermediate frequency
ses ara frekansı
sound knot
çıkmaz budak
sound library
ses arşivi, ses belgeligi, seslik
sound like
(deyim) Bir şey kulağa ... gibi gelmek
sound management
iyi yönetim
sound meter
Ses ölçer
sound negative
ses negatifi
sound processing
ses işleme
sound projection
sesli projeksiyon, sesli gösterim
sound proof
ses geçirmez
sound quality
ses kalitesi
sound reflection factor
ses yansıma katsayısı
sound reinforcement system
(Mühendislik) Ses güçlendirme sistemi
sound relaxation
ses gevşeme
sound track
ses bandı
sound volume
ses volümü, ses gürlüğü
sound like
gibi gelmek
soundless
sessiz

Yağmur ormanın üzerine sessizce düştü. - The rain fell soundlessly upon the jungle.

soundly
mışıl mışıl
sounds
(Bilgisayar) ses
soundly
sesli

Bebek sesli uyuyor gibi görünüyor. - The baby seems to be sleeping soundly.

sounding
(Askeri) derinlik ölçümü
soundlessly
sessizce

Yağmur ormanın üzerine sessizce düştü. - The rain fell soundlessly upon the jungle.

soundly
deliksiz

Ben genellikle deliksiz uyurum. - I usually sleep soundly.

sounds
(Bilgisayar) ses efekti
sounds
(Bilgisayar) sesler

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

Bir müzisyen seslerdeki küçük farkları anlayabilir. - A musician can appreciate small differences in sounds.

test
ölçer
test
sınav yapmak
test
sınava sokmak
test
deneyden geçirmek
soundness
sağlık
soundly
selâmetle
sounder
iskandil
sounder
sonda
sounder
alıcı
sounding
çınlayan
sounding
sondaj
soundly
doğruca
soundly
adamakıllı

Gerçeği konuştuğumdan beri evde adamakıllı yaşıyorum. - Since I speak the truth, I live soundly at home.

soundness
sıhhat
İngilizce - İngilizce
The strait that separates Zealand (an island of Denmark) from Scania (part of Sweden); also sometimes called by the Danish name, Øresund
Good or a good thing

That's a sound track you're playing.

A vibration capable of causing this
To produce a sound

When the horn sounds, be careful.

A distinctive style and sonority of a particular musician, orchestra etc
: Long narrow inlet. (Puget Sound, Owen Sound, etc.)
Complete, solid, or secure

Fred assured me the floorboards were sound.

having the soundness property

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

test
A probe (e.g. a surgeon's tool)
To arise or to be recognizable as arising within a particular area of law
To cause to produce a sound

He sounds the instrument.

A sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium

He turned when he heard the sound of footsteps behind him.

dive downwards, used of a whale

The whale sounded and eight hundred feet of heavy line streaked out of the line tub before he ended his dive.

probe
Healthy

He was safe and sound.

To pronounce a vowel or a consonant

The e in house isn't sounded.

sound asleep; quietly resting, sleeping peacefully; undisturbed
To convey an impression by one's sound

He sounded good when we last spoke.

in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
{n} a noise, probe, a narrow arm of the sea, air bladder of fish
{a} healthy, whole, stout, right, just, fast
{v} to make or yield a noise, celebrate by sound, play on, search for bottom with a lead
Firm; strong; safe
financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy"
Digetic: Voices of characters, sounds made by objects in the story, or music represented as coming from instruments in the story Nondigetic: Sound coming from outside the story, including music added to the soundtrack or an off-camera narrator Synchronous sound: Sound that matches the action Asynchronous sound: Sound that doesn't match the action
A type of physical kinetic energy called acoustical energy (Also see Acoustical Energy) 2
{s} whole, healthy; in good condition; sane; firm, having a solid foundation; secure; valid, reasonable; thorough; moral; trustworthy; having common sense; conservative
To measure the depth of; to fathom; especially, to ascertain the depth of by means of a line and plummet
Noise without signification; empty noise; noise and nothing else
The peceived object occasioned by the impulse or vibration of a material substance affecting the ear; a sensation or perception of the mind received through the ear, and produced by the impulse or vibration of the air or other medium with which the ear is in contact; the effect of an impression made on the organs of hearing by an impulse or vibration of the air caused by a collision of bodies, or by other means; noise; report; as, the sound of a drum; the sound of the human voice; a horrid sound; a charming sound; a sharp, high, or shrill sound
{i} vibrations that can be detected by the human ear; noise; vocal utterance; range in which something can be heard; implication; meaningless noise; body of water which connects two larger bodies of water; ocean inlet
Caused by objects oscillating in air within the audible frequencies Sound is perceived by the human ear by transforming the mechanical energy of the sound wave into electrical energy in the brain Perception of the sound is relative to the frequency Back
means any resource whose content is primarily audio or intended to be realized in audio Music, sound effects, recorded speech are examples More help
Use of the SOUND element specifies an audio file to be played in the background while viewing a document
(1) The sensation resulting from stimulation of the auditory mechanism by air waves or vibrations (2) An instrument that may be inserted into a cavity or tube (e g , eustachian) for diagnosis or treatment
To signify; to import; to denote
free from moral defect; "a man of sound character"
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
Sound is an oscillation in pressure, stress particle displacement, particle velocity in a medium - (in room temperature, in air speed of sound is 1125'/second or one mile in five seconds) Sound produces an auditory sensation caused by the oscillation
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music" the subjective sensation of hearing something; "he strained to hear the faint sounds" the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them" a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast" mechanical vibrations transmitted by an elastic medium; "falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them" appear in a certain way; "This sounds interesting" give off a certain sound or sounds; "This record sounds scratchy" make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'" cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note" announce by means of a sound; "sound the alarm" thorough; "a sound thrashing" free from moral defect; "a man of sound character" financially secure and safe; "sound investments"; "a sound economy" in good condition; free from defect or damage or decay; "a sound timber"; "the wall is sound"; "a sound foundation
(1) (noun) a relatively long arm of the SEA or OCEAN forming a CHANNEL between an island and a mainland or connecting two larger bodies, as a SEA and the OCEAN, or two parts of the same body; usually wider and more extensive than a STRAIT (2) (verb) To measure the DEPTH of the water
A narrow body of water separating an island from the mainland
To celebrate or honor by sounds; to cause to be reported; to publish or proclaim; as, to sound the praises of fame of a great man or a great exploit
thorough; "a sound thrashing"
A sound file can be a small sound or a long soundtrack or speech and can be played continuously to add an environmental effect to the page or in response to a user action When the sound is an important part of the content or user interaction with the page, alternatives need to be provided
The air bladder of a fish; as, cod sounds are an esteemed article of food
A physical disturbance in a medium (e g air) that is capable of being detected by the human ear or the hearing sensation excited by a physical disturbance in a medium
reflects weight of sound argument or evidence; "a sound argument"
appear in a certain way; "This sounds interesting"
the sudden occurrence of an audible event; "the sound awakened them"
a large ocean inlet or deep bay; "the main body of the sound ran parallel to the coast"
Any elongated instrument or probe, usually metallic, by which cavities of the body are sounded or explored, especially the bladder for stone, or the urethra for a stricture
A cuttlefish
To make a noise; to utter a voice; to make an impulse of the air that shall strike the organs of hearing with a perceptible effect
To examine the condition of (anything) by causing the same to emit sounds and noting their character; as, to sound a piece of timber; to sound a vase; to sound the lungs of a patient
(1) to try the depth of the water; (2) a deep bay
cause to sound; "sound the bell"; "sound a certain note"
= Vibrations transmitted through an elastic material or a solid, liquid, or gas, capable of being detected by human organs of hearing The response of the human ear to audible sound depends both on the sound frequency (measured in Hertz, Hz) and the sound pressure, measured in decibels (dB) Audible sound for fit, healthy young people is from 20Hz-20,000Hz, with maximum sensitivity at around 3,000Hz As we age it is normal to detect sounds in the middle or speech frequencies Frequencies below 20Hz are called 'infrasound' and those above 20,000Hz 'ultrasound' The numerical magnitude of a sound is normally expressed as the sound pressure level in logarithmic decibel units (dB)
Building command to attach a background sound to an object
Free from error; correct; right; honest; true; faithful; orthodox; said of persons; as, a sound lawyer; a sound thinker
A narrow passage of water, or a strait between the mainland and an island; also, a strait connecting two seas, or connecting a sea or lake with the ocean; as, the Sound between the Baltic and the german Ocean; Long Island Sound
exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of French laws"; "healthy relations between labor and management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his decision"
longitudinal pressure waves audible to the human ear
the particular auditory effect produced by a given cause; "the sound of rain on the roof"; "the beautiful sound of music"
a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water
To ascertain, or try to ascertain, the thoughts, motives, and purposes of (a person); to examine; to try; to test; to probe
Healthy; not diseased; not being in a morbid state; said of body or mind; as, a sound body; a sound constitution; a sound understanding
heavy; laid on with force; as, a sound beating
The occasion of sound; the impulse or vibration which would occasion sound to a percipient if present with unimpaired; hence, the theory of vibrations in elastic media such cause sound; as, a treatise on sound
sound as a bell
In excellent condition
sound asleep
Sleeping still and silently

When Frere had come down, an hour before, the prisoners were all snugly between their blankets. They were not so now; though, at the first clink of the bolts, they would be back again in their old positions, to all appearances sound asleep.

sound barrier
A structure beside a highway designed to reduce the noise of traffic
sound barrier
The apparent physical boundary (caused by a sudden increase in drag) preventing objects from becoming supersonic
sound barriers
plural form of sound barrier
sound bite
A one-liner deliberately produced for this purpose; a statement specifically intended to be punchy and memorable

The ground offensive against Iraq ended after 100 hours, partly out of concern that American troops not occupy an Arab capital, partly because Arab allies feared the disintegration of Iraq and partly because a “100-hour war” made a good sound bite.

sound bite
An extract from a speech or interview used as edited into a news or other broadcast; an interview clip, especially seen as particularly expressive or pithy
sound bites
plural form of sound bite
sound box
The open, resonant chamber of a stringed musical instrument that intensifies its tone
sound card
A computer hardware device used for generating and capturing sounds
sound cards
plural form of sound card
sound change
Any processes of language change that affect pronunciation (phonetic change) or sound system structures (phonological change), manifested as a replacement of one speech sound (or, more generally, one phonetic feature) by another, as the complete loss of the affected sound, or by the introduction of a new sound in a place where there previously was none
sound changes
plural form of sound change
sound effect
An artificially created or enhanced sound, used to accompany the action of a dramatic production, such as a film, play or video game
sound effects
plural form of sound effect
sound energy
The energy present in a sound wave
sound engineer
One who practices sound engineering

Your records will sound a lot better if you hire a good sound engineer.

sound engineering
The technical discipline of recording and producing sound

Sound engineering has progressed greatly since the early days of the phonograph.

sound engineering
(less frequently) Engineering which is sound in the sense of being reliable

This project is important, and must be based in sound engineering.

sound off
To hold forth about something in an opinionated manner

I'm sick of his sounding off about how he thinks this country should run!.

sound out
To speak or sing loudly, to call out

Sound out, voices of young men! loudly and musically call me by my nighest name!.

sound out
To pronounce a word or phrase by articulating each of its letters or syllables slowly in sequence
sound out
To question and listen attentively in order to discover a person's opinion, intent, or preference, especially by using indirect conversational remarks

You'll have to ask them—sound them out.

sound stage
a soundproof room or building used for the production of movies or of television programmes
sound system
An electronic system used to reproduce sound
sound systems
plural form of sound system
sound tracks
plural form of sound track
sound truck
A vehicle equipped with loudspeakers, used for advertizing
sound trucks
plural form of sound truck
sound wave
the longitudinal wave of pressure that is transmitted through any plastic material; audible sound
sound-card
Attributive form of sound card, noun
Sound the charge
Give the signal for an attack
sound meter
Meter an instrument for measuring the intensity of sound
sound reinforcement system
A system for amplifying audio for an audience
sounder
Comparative form of sound: more sound
sounder
A device for making soundings at sea
sounder
The collective noun for a group of wild boar
soundest
Superlative form of sound
sounding
The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for medical or sexual purposes
sounding
Emitting a sound

The sounding bell woke me up.

sounding
Present participle of sound

Little Mary was sounding very sleepy, so I tucked her in bed.

sounding
A measured depth of water

The sailor took a sounding every five minutes.

soundless
without sound
soundlessly
Done in a manner that makes no noise
soundly
In a thorough manner, firmly, completely

He was soundly thrashed by the semi-professional boxer.

soundness
The result or product of being sound
soundness
The state or quality of being sound
soundness
the quality of being prudent and sensible
sounding
{a} making a sound, examining
soundings
{n} a part of the ocean in which a line will reach the bottom, also the kind of ground found by sounding
soundly
{a} heartily, stoutly, truly, well
soundness
{n} health, strength, truth, rectitude
Soundly
tight
sound bite
a very short speech; usually on radio or television
sound bite
A brief statement, as by a politician, taken from an audiotape or videotape and broadcast especially during a news report: "The box has been spitting forth maddening nine-second sound bites" (Mary McGrory). a very short part of a speech or statement, especially one made by a politician, that is broadcast on a radio or television news programme
sound bite
brief speech, short statement (especially one that is broadcast on television)
sound off
start playing; "The musicians struck up a tune"
sound off
express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot to kick about"
sound off
speak one's opinion without fear or hesitation; "John spoke up at the meeting"
sound off
start playing; "The musicians struck up a tune
sound out
try to learn someone's opinions and intentions; "I have to sound out the new professor"
sound out
If you sound someone out, you question them in order to find out what their opinion is about something. He is sounding out Middle Eastern governments on ways to resolve the conflict Sound him out gradually. Make sure it is what he really wants
sound out
ask someone's opinion on an issue; pronounce an unfamiliar word by slowly uttering the sounds of each letter and assembling them into a word (for children who are learning to read)
sound out
speak, pronounce, or utter in a certain way; "She pronounces French words in a funny way"; "I cannot say `zip wire'"; "Can the child sound out this complicated word?"
sounded
(of water depth) measured by a line and plumb
sounded
Past tense of to sound
sounder
{i} person or thing that makes sounds; device for measuring the depth of water; telegraphic device
sounder
One who, or that which; sounds; specifically, an instrument used in telegraphy in place of a register, the communications being read by sound
sounder
A special kind of radiometer that measures changes in atmospheric temperature with height, as well as the content of various chemical species in the atmosphere at various levels The High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS), found on NOAA polar-orbiting satellites, is a passive instrument See passive system
sounder
radiometer that measures atmoshperic temperature changes, and amounts of several chemical species in the atmosphere, as found at various levels
sounder
Something, or someone who makes a sound
sounder
As applied to GOES satellites: a 19-channel instrument designed to provide visible and infrared spectral radiances, used to vertically probe, or sound, the atmosphere This is done by employing spectral bands with different amounts of atmospheric absorption, in order to measure temperatures and moisture at different depths in the atmosphere Sounder data is typically available from GOES every hour, over the same locations
sounder
A special kind of radiometer which measures changes of atmospheric temperature and changes in water vapor content of the air at various heights in the atmosphere
sounder
A herd of wild hogs
sounder
The needles of a Telegraph machine were provided with metal stops that enabled the Signalmen to hear the message, rather that having to see the message on the indicating needles
sounder
a device for making soundings
soundest
Second-person singular present simple form of sound
soundest
superlative of sound
sounding
having volume or depth; "sounding brass and a tinkling cymbal"; "the sounding cataract haunted me like a passion"- Wordsworth
sounding
If you take soundings, you try to find out people's opinions on a subject. She will take soundings of the people's wishes before deciding on a course of action
sounding
appearing to be as specified; usually used as combining forms; "left their clothes dirty looking"; "a most disagreeable looking character"; "angry-looking"; "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-sounding talk"
sounding
making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
sounding
Measured or charted depth of water or the measurement of such depth
sounding
Same as an upper air observation, but commonly used to refer to a single complete radiosonde observation
sounding
A plot of the atmosphere, using data rom upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
sounding
A measurement of atmospheric conditions aloft, above the effective range of a surface weather observation
sounding
The act of inserting of a thin metal rod into the urethra of the penis for sexual pleasure
sounding
A plot of the atmosphere, using data from upper air or radiosonde observations Usually confined to a vertical profile of the temperatures, dew points, and winds above a fixed location
sounding
A plot of the vertical profile of temperature and dew point (and often winds) above a fixed location (Fig 6) Soundings are used extensively in severe weather forecasting, e g , to determine instability, locate temperature inversions, measure the strength of the cap, obtain the convective temperature, etc
sounding
The sand, shells, or the like, that are brought up by the sounding lead when it has touched bottom
sounding
The action of the verb to sound
sounding
determining the depth of water by an echo-sounder or sounding line
sounding
a measure of the depth of water taken by sounding
sounding
The act of one who, or that which, sounds (in any of the senses of the several verbs)
sounding
  In automated HF radio systems, the broadcasting of a very brief signal, containing the station address, station identifier, or call sign, to permit receiving stations to measure link quality (188)
sounding
Making or emitting sound; hence, sonorous; as, sounding words
sounding
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line)
sounding
A measured DEPTH of water On hydrographic charts the SOUNDINGS are adjusted to a specific plane of reference (SOUNDING DATUM)
sounding
measurement by sounding; also, the depth so ascertained
sounding
1 In geophysics, any penetration of the natural environment for scientific observation
sounding
The process of transferring sound onto a magnetic-striped 35mm picture print
sounding
Measurement of water depth
sounding
a set of data measuring the vertical structure of one or more atmospheric parameters (e g , temperature, humidity, pressure, wind) at a given time
sounding
{i} measurement of water depth by means of a line and lead; measurements obtained by sounding with a lead and line; measurement of atmospheric conditions (Meteorology)
sounding
The sounding of a bell or a horn is the act of causing it to make a sound. There were 15 minutes between the first air raid alert and the sounding of the all-clear signal
sounding
Any place or part of the ocean, or other water, where a sounding line will reach the bottom; usually in the plural
sounding
ascertaining the depth of the sea by means of a lead and line, sunk from a ship to the bottom
sounding
{s} making a noise, producing a loud sound, resonant; making loud meaningless noises
sounding
Measuring the depth of water beneath a ship
sounding
the act of measuring depth of water (usually with a sounding line) a measure of the depth of water taken by sounding making or having a sound as specified; used as a combining form; "harsh-sounding"
soundings
plural of sounding
soundings
{i} area of water that is shallow enough to be measured with a hand sounding line; measurements obtained by sounding with a lead and line
soundless
Something that is soundless does not make a sound. My bare feet were soundless over the carpet. = silent + soundlessly sound·less·ly Joe's lips moved soundlessly. without any sound = silent
soundless
marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless footsteps on the grass"; "the night was still"
soundless
Not capable of being sounded or fathomed; unfathomable
soundless
Having no sound; noiseless; silent
soundless
{s} silent, mute, having no sound; unfathomable, immeasurable, bottomless
soundlessly
without a sound, silently, quietly; in an unfathomable manner
soundly
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep"
soundly
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
soundly
In a sound manner
soundly
deeply or completely; "slept soundly through the storm"; "is sound asleep
soundly
If someone is soundly defeated or beaten, they are severely defeated or beaten. Duke was soundly defeated in this month's Louisiana governor's race
soundly
approval If a decision, opinion, or statement is soundly based, there are sensible or reliable reasons behind it. Changes must be soundly based in economic reality
soundly
in a sound manner; thoroughly, completely; deeply
soundly
If you sleep soundly, you sleep deeply and do not wake during your sleep. How can he sleep soundly at night? She was too soundly asleep to hear Stefano's return. = deeply
soundness
A deductive argument is said to be sound if it meets two conditions: valid argument form and true premises (Notice that validity and true premises constitute necessary and sufficient conditions for soundness )
soundness
the firmness and tone of healthy tissue; "his muscle firmness"
soundness
freedom of the fiber from breaks and tenderness; relates to strength
soundness
the ability of the components of an aggregate to withstand the effects of various weathering processes and agents
soundness
The quality or state of being sound; as, the soundness of timber, of fruit, of the teeth, etc
soundness
{i} wholeness; good condition; firmness, stability; validity; trustworthiness
soundness
The property of being sound; sturdy; reliable
soundness
a state or condition free from damage or decay
soundness
A promise made by a system that all information that it supplies is true (or relevant) Trivially (and not very interestingly) accomplished by providing no information at all Contrast completeness
soundness
the soundness of reasoning or argument; soundness of faith
sounds
The process of playing and listening to music and/or sound files through our computers while on IRC Check here for our Sounds Tutorial
sounds
plural of sound
sounds
third person singular present tense of the verb to sound
sounds
Generic term that in this term describes the auditory effects produced by instruments
sounds
Sonic effects are sometimes reported from bright fireballs minutes after the visual sighting However, some observers sometimes report sounds from more ordinary meteors simultaneous with the appearance of the meteor Descriptions include swishing sounds, cracks, hissing Although some observers believe the sounds to be genuine, possibly involving some (unspecified!) part of the electromagnetic spectrum, the prevailing view is that the sounds reported are purely psychological - an analogy with fireworks
the Sound
Danish Øresund Almost tideless strait between Sjælland island, Denmark, and Skåne, Sweden, connecting the Kattegat Strait with the Baltic Sea. It is one of the busiest sea lanes in the world, though ice sometimes impedes navigation in severe winters. Three large islands within it divide the waters into channels. The strait's principal ports are Copenhagen and Helsingør in Denmark and Malmö and Hälsingborg in Sweden
sound