surely

listen to the pronunciation of surely
İngilizce - Türkçe
elbette

Elbette ona inanmıyorsun, değil mi? - Surely you don't really believe that, do you?

Elbette, onu kastedemezsiniz. - Surely, you can't mean that.

emin olarak
kuşkusuz
z. muhakkak: Surely you know each other, don't you? Muhakkak birbirinizi tanıyorsunuz, değil mi?
tabii

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

muhakkak

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

umarım
sanırım
eminim

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

kesinlikle
tabi
mutlaka
kesin olarak
güvenlice
emniyette olarak
emin şekilde/şüphesiz
herhalde
elbet

Elbette ona inanmıyorsun, değil mi? - Surely you don't really believe that, do you?

Elbette ona inanmıyorsun. - Surely you don't believe that.

sure
emin

Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim. - I'm sure your efforts will result in success.

Onun bizden bir şey sakladığından eminim. - I'm sure he is holding back something from us.

sure
elbette

Tom elbette tenis oynayabilir. - Tom sure can play tennis.

Buradan çıktığıma elbette memnun olacağım. - I'll sure be glad to get out of here.

surely ?
kesinlikle?
sure
güvenilir

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

Tom elektronik sigara içmenin sigara içmekten daha güvenilir olduğunu düşünüyor ama Mark o kadar emin değil. - Tom thinks that vaping is safer than smoking cigarettes, but Mary's not so sure.

sure
mutlâka

Gece beni mutlaka ara. - Be sure and call me tonight.

Saat üçte mutlaka gel. - Be sure to come at 3.

sure
kesin

Hava bu gece kesinlikle iyi olacak. - The weather will be good tonight for sure.

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

sure
keskin
sure
soruşturmak
sure
kuşkusuz
sure
bayağı

Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin. - Tom is pretty sure that he'll pass today's exam.

sure
hayhay
sure
hiç şüphen olmasın
sure
tabii ki

Sigara dumanı sağlıksız olabilir ama tabii ki güzel görünüyor. - Cigarette smoke may be unhealthy, but it sure does look pretty.

sure
emin olmak

Tom kilitli olduğundan emin olmak için kapısını iki kez kontrol etti. - Tom double-checked his door to make sure it was locked.

Ben zamandan emin olmak istiyorum. - I'd like to make sure of the time.

sure
epey

Bugün epeyce çok çalıştın. - You sure worked hard today.

Tom'un bize inanmadığından epeyce eminim. - I'm pretty sure Tom doesn't believe us.

sure
elbet

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

Tom elbette tenis oynayabilir. - Tom sure can play tennis.

sure
kesinlik

Esperanto kesinlikle çok büyük bir zaman kaybı! - Esperanto is surely an enormous waste of time!

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesinlikle gelecek. - The day will surely come when your dream will come true.

without fail
muhakkak olarak
without fail
muhakkak
convergence almost surely
hemen hemen kesin yakınsama
sure
muhakkak

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

sure
sağlam

Beni kimsenin izlemediğini sağlama bağladım. - I made sure no one was following me.

Ben sadece sağlama bağlıyorum. - I'm just making sure.

sure
mutlak

Bu mektubu mutlaka postala. - Be sure to mail this letter.

Saat beşe kadar mutlaka burada olun. - Be sure to come here by five.

sure
kesinlikle

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

Hava bu gece kesinlikle iyi olacak. - The weather will be good tonight for sure.

sure
şüphesiz

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

Şüphesiz onlara yardım etmek istiyoruz. - We'd sure like to help them.

sure
{f} tabi ki
sure
tabii

Tabii, Tom, anlıyorum. - Sure, Tom, I understand.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

sure
tabi

Sigara dumanı sağlıksız olabilir ama tabii ki güzel görünüyor. - Cigarette smoke may be unhealthy, but it sure does look pretty.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

slowly but surely
yavaş ama emin adımlarla
with confidence
Güvenle
sure
metin
sure
sahiden
sure
be sure dikkat etmek
sure
sıkı bağlayan
sure
{s} kesin, muhakkak: It's
sure
kati

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

sure
sabit
sure
müspet
sure
for sure elbette
sure
{s} emin: Are you sure? Emin misin? I'm sure they'll stay. Kalacaklarından eminim. She's sure of this. Bundan emin
sure
{s} sıkı

Eğer şimdi gidersen, bir trafik sıkışıklığına yakalanacağına eminim. - If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.

Kesinlikle sıkıntılarımız olacak. - We'll have troubles for sure.

without fail
mutlâka

Ev ödevini Perşembeye kadar mutlaka teslim etmelisin. - You must hand in your homework by Thursday without fail.

Yarın sabah mutlaka ofise gel. - Come to the office tomorrow morning without fail.

without fail
elbette

O elbette beni görmeye gelecek. - He'll come to see me without fail.

O elbette kiliseye gelecek. - He will come to the church without fail.

without fail
pek tabi
without fail
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacak. - He will succeed without fail.

Türkçe - Türkçe

surely teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SURE
(Osmanlı Dönemi) Alâmet, nişan
SURE
(Osmanlı Dönemi) Derece
SURE
(Osmanlı Dönemi) Şeref ve şan
SURE
(Hukuk) Kur'an ın 114 bölümünden herbiri
SURE
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri
SURE
(Osmanlı Dönemi) Duracak yer. Menzilet
SURE
(Osmanlı Dönemi) Refi'
SURE
(Osmanlı Dönemi) Güzel inşa edilmiş bina. Sur
sure
Kur'an'ın 114 bölümden her biri: "İmam Efendi, bir selviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı."- M. Ş. Esendal
sure
Kur'an'ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
İngilizce - İngilizce
with confidence

his feet were planted surely on the ground.

certainly, undoubtedly

Surely, you must be joking.

without fail

slowly but surely.

confidently; certainly; without a doubt; yes, of course
{a} certainly, undoubtedly, safely
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
Without danger; firmly; steadly; securely
If something will surely happen or is surely the case, it will definitely happen or is definitely the case. He knew that under the surgeon's knife he would surely die He is an artist, just as surely as Rembrandt or any other first-rate portrait painter is one. = certainly
emphasis You use surely to emphasize that you think something should be true, and you would be surprised if it was not true. You're an intelligent woman, surely you realize by now that I'm helping you If I can accept this situation, surely you can
If you say that something is happening slowly but surely, you mean that it is happening gradually but it is definitely happening. Slowly but surely she started to fall in love with him
In a sure or certain manner; certainly; infallibly; undoubtedly; assuredly
slowly but surely
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
sure
Yes, of course
sure
Certain in one's knowledge or belief
sure
{a} certainly, undoubtedly, safely
sure
{a} certain, true, confident, assured, safe, secure
sure
If you say that something is a sure thing, you mean that you are certain that it will happen or be successful. This proposal is by no means a sure thing
sure
(of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend"
sure
If someone is sure of getting something, they will definitely get it or they think they will definitely get it. A lot of people think that it's better to pay for their education so that they can be sure of getting quality
sure
Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health
sure
If you are sure that something is true, you are certain that it is true. If you are not sure about something, you do not know for certain what the true situation is. He'd never been in a class before and he was not even sure that he should have been teaching The president has never been sure which direction he wanted to go in on this issue It is impossible to be sure about the value of land. = certain doubtful
sure
If you say that something is for sure or that you know it for sure, you mean that it is definitely true. One thing's for sure, Astbury's vocal style hasn't changed much over the years
sure
physically secure or dependable; "a sure footing"; "was on sure ground"
sure
Physically secure and certain, non-failing, reliable
sure
Free from danger; safe; secure
sure
If you are sure of yourself, you are very confident about your own abilities or opinions. I'd never seen him like this, so sure of himself, so in command
sure
certain not to fail; "a sure hand on the throttle"
sure
In a sure manner; safely; certainly
sure
certainly
sure
having or feeling no doubt or uncertainty; confident and assured; "felt certain of success"; "was sure (or certain) she had seen it"; "was very sure in his beliefs"; "sure of her friends"
sure
You say sure enough, especially when telling a story, to confirm that something was really true or was actually happening. We found the English treacle pudding too good to resist. Sure enough, it was delicious
sure
emphasis You can use sure in order to emphasize what you are saying. `Has the whole world just gone crazy?' --- `Sure looks that way, doesn't it.' = certainly
sure
(of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend
sure
capable of being depended on; "a quick and certain remedy"; "a sure way to distinguish the two"; "wood dust is a sure sign of termites"
sure
certain to occur; destined or inevitable; "he was certain to fail"; "his fate is certain"; "In this life nothing is certain but death and taxes"- Benjamin Franklin; "he faced certain death"; "sudden but sure regret"; "he is sure to win"
sure
exercising or taking care great enough to bring assurance; "be certain to disconnect the iron when you are through"; "be sure to lock the doors"
sure
emphasis If you say that something is sure to happen, you are emphasizing your belief that it will happen. With over 80 beaches to choose from, you are sure to find a place to lay your towel
sure
If you make sure that something is the way that you want or expect it to be, you check that it is that way. He looked in the bathroom to make sure that he was alone
sure
impossible to doubt or dispute; "indisputable (or sure) proof"
sure
If you make sure that something is done, you take action so that it is done. Make sure that you follow the instructions carefully
sure
formulae Sure is an informal way of saying `yes' or `all right'. `He rang you?' --- `Sure. Last night.' `I'd like to be alone, O.K?' --- `Sure. O.K.'
sure
{s} certain; firm; confident; inevitable; reliable; steady
sure
Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring
sure
physically secure or dependable; "a sure footing"; "was on sure ground" certain not to fail; "a sure hand on the throttle" infallible or unfailing; "a sure (or true) sign of one's commitment" (of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend
sure
infallible or unfailing; "a sure (or true) sign of one's commitment"
sure
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
sure
Betrothed; engaged to marry
sure
emphasis If you tell someone to be sure to do something, you mean that they must not forget to do it. Be sure to read about how mozzarella is made, on page 65 Be sure you get your daily quota of calcium
sure
emphasis Sure is used to emphasize that something such as a sign or ability is reliable or accurate. Sharpe's leg and shoulder began to ache, a sure sign of rain She has a sure grasp of social issues such as literacy, poverty and child care
sure
Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive
Türkçe - İngilizce

surely teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sure
section of the koran
sure
(Tekstil) surah

From which Surah is this Ayah from? - Bu ayet hangi sureden?

sure
sura

From which Surah is this Ayah from? - Bu ayet hangi sureden?

sure
sura, section of the Koran
sure
sura (of the Koran)
surely