first

listen to the pronunciation of first
İngilizce - Türkçe
{s} birinci

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

O, satranç turnuvasında birincilik ödülünü aldı. - He carried off the first prize at the chess tournament.

ilk

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak. - The N8 will be the first device by Nokia with the Symbian^3 operating system

önce

Tom on beş yıldan daha önce ilk eşinden boşandı. - Tom divorced his first wife more than fifteen years ago.

İki hafta önce, ilk kez Disneyland ziyaret ettim. - Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time.

ilkönce
baş yer
ilk ağızda
öncelikli olarak

Öncelikli olarak yapacak bir şeyim var. - I have something to do first.

en büyük
diğerlerinden önce gelen kimse/şey
ilk kez

Paris'e ilk kez gitti. - He went to Paris for the first time.

Ben, beş yıl içinde, ilk kez Yoshida ile görüştüm. - I saw Yoshida for the first time in five years.

baş

Ben ilk başta onun kolay olduğunu düşündüm. - I thought it easy at first.

İlk başta, onların hepsi onun masum olduğuna ikna oldular. - At first, they were all convinced he was innocent.

İngiltere'de en yüksek birdem derecesi
başta

İlk başta, Meg vatan hasreti çekti. - At first, Meg was homesick.

İlk başta, onların hepsi onun masum olduğuna ikna oldular. - At first, they were all convinced he was innocent.

{i} ilk, birinci. z
ondan evvel
en ileride
en büyuk
ayın ilk günü

Tom her ayın ilk gününde kira öder. - Tom pays rent on the first day of every month.

Kiranı her zaman ayın ilk gününde ödemen gerekiyor. - You're supposed to always pay your rent on the first of the month.

firsts en iyi kalite eşya
ilk olarak

Bir dergi açtığında, genellikle ilk olarak burcunu okur. - When he opens a magazine, he will usually read his horoscope first.

Hangisi ilk olarak geldi? Yumurta mı yoksa tavuk mu? - What came first? The egg or the hen?

{s} başta gelen
ilk defa olarak
{s} önde gelen

Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi. - In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus.

{i} başlangıç

Başlangıçta, çok hızlı konuştukları zaman insanları zorlukla anlardım. - At first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.

Başlangıçta hatalarım hakkında endişeliydim. - I was worried about my mistakes at first.

evvelâ

Tom evvela oraya gitmek istemedi. - Tom never wanted to go there in the first place.

Bu evvela üzerinde çalışmamız iktiza eden meseledir. - This is the problem we should work on first.

{i} ilk: When we first came here it was a village
birinci mal
{i} birinci gelen şey
ilk önce

Lütfen ilk önce halıyı temizle. - Please beat the rug, first.

Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın. - For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first.

öncelikle

Onunla evlenmek isteyen öncelikle onun babasını ikna etmelidir. - Whoever wants to marry her must first convince her father.

Tom Boston'da öncelikle Mary ile buluştu. - Tom first met Mary in Boston.

{i} birincilik

Amatör şarkıcı eller aşağı yetenek yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. - The amateur singer won first in the talent show hands down.

Benim için büyük sevinç, o birincilik ödülünü kazandı. - To my great delight, he won the first prize.

en tiz ses
ön

Bir insan her şeyden önce konuşması ile değerlendirilir. - One is judged by one's speech first of all.

Bir insan her şeyden önce görünümü ile değerlendirilecektir. - One will be judged by one's appearance first of all.

birinci olmak
mükemmel

İlk başta mükemmel bir adam gibi görünüyordu. - At first, he seemed like the perfect guy.

Onun mükemmel bir yazar olduğunu söylemek abartı değildir. - It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.

biri

Kimin birinci olduğuna karar vermek için kura çekelim. - Let's draw lots to decide who goes first.

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

birinc
first of all
ilk olarak
first of all
en önce
first of all
öncelikle

Öncelikle bütün bu tohumları ekmek zorundayız. - First of all, we have to plant all these seeds.

firstly
ilk önce
first of all
ilk önce

İlk önce ben kızımın sağlığı hakkında çok kaygılıyım. - First of all, I'm very worried about my daughter's health.

first- order condition
Birinci sıra koşulu
first things first
(deyim) atasozu- en onemliyi one alma;gerekli veya dogru sirayi izleme
first char
(Bilgisayar) ilk karakter
first cost
(Ticaret) ilk maliyet
first draft
ilk taslak
first floor
abd zemin kat
first half
(Spor) ilk devre
first half
(Ticaret) ilk altı ay
first last
(Bilgisayar) adı soyadı
first milk
ağız
first motion
(Askeri,Çevre) ilk hareket
first name
(Bilgisayar) adı

Senin adını biliyorum. - I know your first name.

Bay Johnson'ın ilk adı nedir? - What is Mr. Johnson's first name?

first name
asıl isim
first print
alt baskı
first prize
büyük ikramiye
first range
(Bilgisayar) ilk aralık
first run
(Basın) ilk gösterim
first slide
(Bilgisayar) ilk slayda
first slide
(Bilgisayar) ilk slayt
first thing
derhal

Sabahleyin derhal seni arayacağım. - I'll call you first thing in the morning.

Yarın sabah derhal ayrılmalıyım. - I have to leave first thing tomorrow morning.

first time
(Bilgisayar) ilk sefer

Sadece ilk seferde doğru şeyi yaparak kendini bir sürü sorundan kurtarabilirsin. - You can save yourself a lot of trouble by just doing it right the first time.

Daha önce burada bulundun mu? Hayır, bu benim ilk seferim. - Have you been here before? No, It's my first time.

first aid
ilk yardım

İlk yardım hakkında ne bilirsiniz? - What do you know about first aid?

Ona ilk yardımda bulunabilir misiniz? - Can you give him first aid?

first aid kit
ilkyardım çantası
first aid station
ilkyardım istasyonu
first and foremost
her şeyden önce
first and foremost
en önemlisi
first and foremost
en başta
first and foremost
ilk önce
first and last
ilk ve son

Ben senin ilk ve son adını sorabilir miyim? - May I ask your first and last names?

first and last
her şeyi hesaba katarak
first bid
ilk teklif
first born
ilk evlat
first cause
ilk neden
first choice articles
birinci kalite mal
first chop
birinci sınıf
first chop
kaliteli
first class
birinci sınıf

Otel birinci sınıftı. - The hotel was first class.

Birinci sınıfın tüm hizmetlerini ve avantajlarını keşfedin. - Discover all the services and advantages of first class.

first class
birinci mevki

Ben hiç birinci mevkide uçmadım. - I've never flown first class.

first class mail
birinci sınıf posta
first class ticket
birinci mevki bileti
first come
first served
first come
sona kalan dona kalır
first come first served
önce gelen önce gider
first cousin
ilk kuzen

Tom Mary'nin ilk kuzenidir - Tom is Mary's first cousin.

İlk kuzenler evlilik için çok yakındırlar. - First cousins are too close for marriage.

first day
pazar günü
first day
ilk gün

Bugün sonbaharın ilk günü. - Today is the first day of fall.

Pazar haftanın ilk günüdür. - Sunday is the first day of the week.

first degree burn
birinci derece yanık
first derivative
birinci türev
first draft
öntaslak
first edition
ilk basım
first floor
zemin katı
first floor
ilk kat
first floor
birinci kat

Birinci katta bir yangın patlak verdi. - A fire broke out on the first floor.

Kutuyu birinci kata taşıttı. - She had the box carried to the first floor.

first fruits
alınan ilk ürün
first fruits
ilk hasılat
first fruits
ilk sonuç
first gear
birinci vites
first generation
birinci kuşak
first generation computer
birinci kuşak bilgisayar
first half
ilk yarı
first hand
birinci el
first hand
ilk el
first in first out
ilk giren ilk çıkar
first in last out
ilk giren son çıkar
first installment
birinci taksit
first lady
devlet başkanın eşi
first lady
başbakanın karısı
first law of motion
hareketin ilk kuralı
first level interrupt handler
birinci düzey kesinti yöneticisi
first lieutenant
üsteğmen

Tom 20 Ekim 2013 tarihinde üsteğmenliğe terfi edildi. - Tom was promoted to first lieutenant on October 20, 2013.

first light
ilk ışık
first mail
adi posta
first moment
ilk an
first mortgage
birinci derecede ipotek
first name
ad
first name
isim

Listedeki ilk isim Tom'dur. - The first name on the list is Tom.

Dünyadaki en yaygın isim Muhammed'dir. - The most common first name in the world is Mohammed.

first night
gala temsili
first night
açılış gecesi
first of all
her şeyden önce

Her şeyden önce, adınızı yazın. - Write your name, first of all.

Bir insan her şeyden önce konuşması ile değerlendirilir. - One is judged by one's speech first of all.

first of all
ilkin
first of may
bir mayıs
first one
birincisi
first or last
er geç
first order lever
birinci derecede kaldıraç
first period
ilk dönem
first product
ilk ürün
first publishing
ilk yayım
first quarter
ilk çeyrek
first rate
birinci sınıf
first reading
ilk okuma
first sergeant
kıdemli başçavuş
first shot
ilk silah atan olmak
first team
ilk takım
first world war
birinci dünya savaşı
first-born
ilk çocuk
first aid kit
İlk yardım seti, ilk yardım çantası
first catch your hare
İlk yakalamak için tavşan
first come, first served
Sona kalan dona kalır
first floor
zemin kat; ıng. birinci kat
first look, first sighting
ilk bakışta, ilk nisan
first mortgage bond
birinci derecede ipotekli tahvilat
first off all
İlk olarak, herşeyden önce
first rate material
birinci sınıf malzeme
first seminole war
İlk Seminole savaş
first in first out
(Askeri) (FIFO) İLK GİRENE İLK ÇIKIŞ KAİDESİ: Depoya önce giren mala önce çıkış lüzumu tanıyan envanter usulü
first in first out stack
ilk giren ilk cikar yigiti
first of all
herşeyden önce
first step
ilk adım

İlk adım en zor olanıdır. - The first step is the hardest.

Tasarruf etmeye başlamak güvenli emekliliğe doğru ilk adımdır. - Starting to save is the first step towards a secure retirement.

firstly
önce

Öncelikle, mutluluk para ile ilgilidir. - Firstly, happiness is related to money.

Her şeyden önce bencil olmamalıyız. - Firstly, we mustn't be selfish.

firstly
birinci olarak
firstly
evvela
be first
birinci olmak
be first
birinci gelmek
first and foremost
(deyim) öncelikle

Öncelikle size birkaç soru sormama izin verin ve ardından kurulum için bir tarih ayarlayacağız. - Let me first and foremost ask you a few questions, and then we'll fix a date for the installation.

first degree
birinci derece

Tom birinci derecen saldırı ile suçlandı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Tom was charged with first degree assault and sentenced to 15 years in prison.

Tom birinci derece cinayetten hüküm giymiş. - Tom has been convicted of first degree murder.

first floor
zemin kat

Zemin katta oturuyorum. - I live on the first floor.

Yeni evimde oturma odası zemin katta ve yatak odası birinci katta. - In my new house, the living room is on the ground floor and the bedroom is on the first floor.

first line
(Bilgisayar) ilk satır
first line
(Bilgisayar) ilk çizgi
first name
(Bilgisayar) ada göre
first name
(Bilgisayar) ilk ad
first of all
hepsinden önce
first order
(Gıda) birinci dereceden
first person
(Dilbilim) birinci kişi
first place
(Bilgisayar) birinci

Tom birinci sıraya yükseldi. - Tom moved up to first place.

first place
birincilik
first sight
ilk görüş

Adam ilk görüşte âşık oldu. - The man fell in love at first sight.

İlk görüşte ona âşık oldu. - She fell in love with him at first sight.

first things first
(deyim) ilk başta
first things first
(deyim) en önce
first things first
(deyim) her şeyden önce
first things first
(deyim) öncelikle
firstly
ilkönce
firstly
birincil olarak
firstly
birincisi
firstly
herşeyden önce
firstly
ilk başta
the first
birinci gelmek
The first
en ilk
first aid
ilk yardımcı
first aid kit
ilk yardım çantası
first ever
ilk

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

# 2416352 numaralı cümle benim Tatoeba'da şimdiye kadarki ilk katkımdır. - Sentence #2416352 is my first ever contribution in Tatoeba.

first floor
giriş kat
first name
Bir kişinin ilk adı, doğduğunda ona verilen isim
first off
off ilk
first person
dilb. birinci tekil veya çoğul şahıs
first time
ilk defa

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

Japonya'ya ilk defa mı geliyorsunuz? - Is this your first time in Japan?

first touch
ilk temas
first aid
tıb. ilk yardım
first aid
(Askeri) İLK YARDIM: Hasta ve yaralılara hayati vücut fonksiyonunu yeniden kazandırmak veya devamını sağlamak üzere sağlık personeli dışında kimseler tarafından yapılan acil müdahale
first aid
(Tıp) sıhhi imdat
first aid kit
(Askeri) İLK YARDIM ÇANTASI, İLK YARDIM KUTUSU: İçinde ilk yardım için kullanılacak sargı, temizleme maddeleri ve diğer teçhizat bulunan, küçük çanta veya kutu
first aid kit
(Askeri,Tıp) ilk yardım kutusu
first base
(Spor) birinci kale
first floor
İng. birinci kat
first floor
zemin kat [amer.]
first floor
birinci kat [brit.]
first floor
A.B.D. zemin kat
first hand
aracısız
first hand
doğrudan
first hand
ilk elden

Bilgiyi ilk elden aldım. - I got the information at first hand.

Bana inanabilirsin, çünkü bu haberi ilk elden duydum. - You can believe me, because I heard this news first hand.

first hand
aracısız olarak
first impression
ilk izlenim
first of all
ilkönce
first of all
evvel emirde
first person
birinci şahıs [dilb.]
first person
dilb. birinci şahıs
first person
birinci şahıs
first time
ilk kez

Paris'e ilk kez gitti. - He went to Paris for the first time.

İki yılda ilk kez bir film izledim. - I saw a movie for the first time in two years.

first time
ilk olarak

Onunla ilk olarak ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. - I don't remember when the first time I met him was.

Dünya nüfusu ilk olarak 1804'te bir milyara ulaştı. - The world population reached one billion for the first time in 1804.

firstly
ilk olarak

İlk olarak, o senin baban, ikincisi, o çok hasta. Tom, ona kesinlikle yardım etmelisin! - Firstly, he is your father, secondly, he is very sick. Tom, you must absolutely help him!

firstly
ilkin
to be first
birinci olmak
İngilizce - İngilizce
first base

There was a close play at first.

Having no predecessor. The ordinal number corresponding to one

THE favourable reception the Orrery has met with from Perſons of the firſt diſtinction, and from Gentlemen and Ladies in general, has induced me to add to it ſeveral new improvements in order to give it a degree of Perfection; and diſtinguiſh it from others ; which by Piracy, or Imitation, may be introduced to the Public.

A first-edition copy of some publication
Before anything else; firstly
A first-class honours degree
Something that has never happened before; a new occurrence

This is a first. For once he has nothing to say.

The person or thing in the first position
The first gear of an engine
{a} one, chief, earliest
{a} in the first place
You use first when you are about to give the first in a series of items. Certain guidelines can be given. First, have a heating engineer check the safety of the system
The first thing, person, or place in a line is the one that is nearest to you or nearest to the front. Before him, in the first row, sat the President First in the queue were two Japanese students. last
An event that is described as a first has never happened before and is important or exciting. It is a first for New York. An outdoor exhibition of Fernando Botero's sculpture on Park Avenue
The first thing, person, event, or period of time is the one that happens or comes before all the others of the same kind. She lost 16 pounds in the first month of her diet. the first few flakes of snow Two years ago Johnson came first in the one hundred metres at Seoul. last First is also a pronoun. The second paragraph startled me even more than the first He put me through a series of exercises to improve my car control. The first was to drive on simulated ice
the first element in a countable series; "the first of the month"
Preceding all others of a series or kind; the ordinal of one; earliest; as, the first day of a month; the first year of a reign
You use first to refer to the best or most important thing or person of a particular kind. The first duty of any government must be to protect the interests of the taxpayers Imagine winning the local lottery first prize of £5,000
preceding all others in time or space or degree; "the first house on the right"; "the first day of spring"; "his first political race"; "her first baby"; "the first time"; "the first meetings of the new party"; "the first phase of his training"
the initial time; "when Felix first saw a garter snake"
either vocal or instrumental; so called because it generally expresses the air, and has a preëminence in the combined effect
serving to set in motion; "the magazine's inaugural issue"; "the initiative phase in the negotiations"; "an initiatory step toward a treaty"; "his first (or maiden) speech in Congress"; "the liner's maiden voyage"
a school for pupils aged 4 - 9 years
(/pliant/language/basic/safe pli)Name
{i} person or thing which is first; beginning; first gear, low gear; first place (in a race or competition); highest grade in an examination; one who received this grade (British)
highest in pitch or chief among parts or voices or instruments or orchestra sections; "first soprano"; "the first violin section"; "played first horn"
Forum of Incident Response and Security Teams The idea of an international forum of different teams was introduced 1989 on the first invitational workshop [CSIHW 1/1989] as CERT system Eleven members founded FIRST in 1990 FIRST defines itself in its Operational Framework [FIRST 1992] as: "network of individual computer security incident response teams that work together voluntarily to deal with computer security problems and their prevention" and describes its main tasks as follows: "The primary purpose of the FIRST is to provide a forum for participating organizations to work together to share current information, solve common problems, and plan future strategies "
You say `first things first' when you are talking about something that should be done or dealt with before anything else because it is the most important. Let's see if we can't find something to set the mood. First things first; some music
indicating the beginning unit in a series before anything else; "first we must consider the garter snake"
an honours degree of the highest class the first element in a countable series; "the first of the month"
Faculty Innovation & Resources for Technology Center
Forum for Incident Response Teams
primary part of the code used to describe a rock
Foremost; in front of, or in advance of, all others
This Takes you to the First permit issued in the county / township
You use first of all to introduce the first of a number of things that you want to say. The cut in the interest rates has not had very much impact in California for two reasons. First of all, banks are still afraid to loan
Most eminent or exalted; most excellent; chief; highest; as, Demosthenes was the first orator of Greece
a group of CSIRCs that share information and policies
First is used in the title of the job or position of someone who has a higher rank than anyone else with the same basic job title. the First Lord of the Admiralty. the first mate of a British tanker
being the gear producing the lowest drive speed; "use first gear on steep hills"
If you learn or experience something at first hand, you experience it yourself or learn it directly rather than being told about it by other people. He arrived in Natal to see at first hand the effects of the recent heavy fighting
ranking above all others; "was first in her class"; "the foremost figure among marine artists"; "the top graduate"
indicating the beginning unit in a series
before another in time, space, or importance; "I was here first"; "let's do this job first"
initially; at the beginning; previously; for the first time; foremost, before all else
the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her"
Brings up the Item Information Screen of the first item specified in a Purchase Request Accessible from: the Item Information Screen
the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
Before any other person or thing in time, space, rank, etc
the present value of the deal-related costs is subtracted from the present value of the net rents
an honours degree of the highest class the first element in a countable series; "the first of the month" the first or highest in an ordering or series; "He wanted to be the first" being the gear producing the lowest drive speed; "use first gear on steep hills" ranking above all others; "was first in her class"; "the foremost figure among marine artists"; "the top graduate" preceding all others in time or space or degree; "the first house on the right"; "the first day of spring"; "his first political race"; "her first baby"; "the first time"; "the first meetings of the new party"; "the first phase of his training" highest in pitch or chief among parts or voices or instruments or orchestra sections; "first soprano"; "the first violin section"; "played first horn" indicating the beginning unit in a series before anything else; "first we must consider the garter snake" the initial time; "when Felix first saw a garter snake" before another in time, space, or importance; "I was here first"; "let's do this job first
If you say that someone or something comes first for a particular person, you mean they treat or consider that person or thing as more important than anything else. There's no time for boyfriends, my career comes first
You use first when you are talking about what happens in the early part of an event or experience, in contrast to what happens later. When he first came home he wouldn't say anything about what he'd been doing. = initially First is also an ordinal. She told him that her first reaction was disgust
Highest class of degree [University]
first and foremost: see foremost. first one first cause First International first lady Marne First Battle of the Northern War First Persian Gulf War First First World War
{s} being ahead of all others; initial, beginning
The first you hear of something or the first you know about it is the time when you first become aware of it. We heard it on the TV last night -- that was the first we heard of it
If you do something first, you do it before anyone else does, or before you do anything else. I do not remember who spoke first, but we all expressed the same opinion First, tell me what you think of my products Routine questions first, if you don't mind
much used in composition with adjectives and participles
emphasis If you say that you do not know the first thing about something, you are emphasizing that you know absolutely nothing about it. You don't know the first thing about farming
The term first refers to an oclOperation that returns the first element in a given Sequence
emphasis In order to emphasize your determination not to do a particular thing, you can say that rather than do it, you would do something else first. Marry that fat son of a fat cattle dealer? She would die first!
The Lord thy God is one God Thou shalt love the Lord thy God, with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind and with thy whole strength Second - Thou shalt love thy neighbor as thyself
before anything else; "first we must consider the garter snake"
Forum of Incident Response and Security Teams
Last

The first will be the last. - The first will be last.

The first will be last. - The first will be the last.

Far Infrared and Submillimetre Telescope former name of HSO
The upper part of a duet, trio, etc
since half of all the trees on the planet get cut down to make paper, using less paper is a great way to help save our ancient forests Write on both sides of every piece of paper, and try to use scratch paper or half-sheets whenever possible Recycle paper when you are finished with it Put a cloth napkin in your backpack, purse, or lunch pail and use it instead of paper napkins Take a canvas bag to the grocery store instead of using paper bags Use cloth towels at home to clean up spills instead of paper towels, and use real cups and plates instead of paper ones Paper plates and cups may be easy to use, but they are very bad for the rainforests!
In British universities, a first is an honours degree of the highest standard. an Oxford Blue who took a First in Constitutional History
Forum of Incidence Response and Security Teams
First Amendment
Of or relating to free speech in general

Our First Amendment class discussed the McCain-Feingold Act today, and I'm convinced people who claim money should be granted First Amendment protection are just defending the corrupt status quo of decades past.

First Amendment
The first of ten amendments to the constitution of the United States, collectively known as the Bill of Rights

Some Republicans believe unlimited monetary contributions to a political party should be protected under the First Amendment.

First Amendment
Of or relating to the US Bill of Rights
First Cause
Alternative spelling of first cause
First Laddie
A pun on the term First Lady to describe the prospect of a man (chiefly Bill Clinton) being the spouse of a sitting president rather than a woman
First Lady
The wife (or woman of similar rank) of a male chief executive of a nation; especially the wife of the President of the United States
First Nation
An Indian settlement or band

The Campbell River First Nation claims the 40 hectares of prime real estate has been illegally acquired, and it wants the land returned to it, along with damages..

First Nation
The indigenous peoples of any country or region

As “savages” become soldiers, and soldiers become social activists, the tribe has rapidly developed a First Nations identity as advocates of both stripes mobilize memories of past resistance in different contexts. Whether the state is green or blue, therefore, Taroko memories will continue to shape the relationship between state and tribe.

First Nation
Of or pertaining to a First Nation or the First Nations

First Nation leaders in Ontario will support demonstrations and protests, until six band councillors are released from jail.

First Nation
The indigenous peoples of Canada (not including Inuit or Metis)

Generally speaking, the works of First Nations artists were made with materials such as wood, leather or cloth.

First Nations
The indigenous peoples of any country or region

As “savages” become soldiers, and soldiers become social activists, the tribe has rapidly developed a First Nations identity as advocates of both stripes mobilize memories of past resistance in different contexts. Whether the state is green or blue, therefore, Taroko memories will continue to shape the relationship between state and tribe.

First Nations
plural form of First Nation
First Nations
Of or relating to a First Nation or the First Nations

First Nation leaders in Ontario will support demonstrations and protests, until six band councillors are released from jail.

First Nations
The indigenous peoples of Canada (typically not including Inuit or Metis)

Generally speaking, the works of First Nations artists were made with materials such as wood, leather or cloth.

First Reich
The Holy Roman Empire
First Vision
A religious belief that God the Father and Jesus Christ appeared to the fourteen-year-old Joseph Smith, Jr. in a wooded area (now called the Sacred Grove) near Palmyra, New York in the early spring of 1820
First World
Those countries aligned with the West during the Cold War, particularly in contrast to those aligned with the East (Second World)
First World War
The war between the Allied and Central Powers between 1914 and 1918
first aid
Basic medical care given to a an injury victim, usually where the injury is slight or where better care is not available
first aid kit
: A standard collection of first aid supplies for treatment of minor injuries or stabilization of major injuries
first aid kits
Plural of first aid kit
first among equals
In the British and other parliamentary systems, a term used to describe the relationship of the prime minister to the other members of the cabinet

The value of First Among Equals lies in its attempt to set out systematically the major roles played by prime ministers, and to provide insights by a detailed comparison of the same office in four countries.

first among equals
A person or position that if formally equivalent to others in a group, but is superior in some attribute
first and foremost
Primarily; most importantly

There are many things to be considered before that question can be answered properly, I said, sententiously. First and foremost, do you love Mr. Edgar?.

first annual
The first occurrence of an event that is scheduled or hoped to become annual
first annual
The second occurrence of an annual event, that is, the first occurrence that is indeed annual
first base
Kissing
first base
Completion of the first phase of an activity
first base
The base after home plate in a counter-clockwise path around a baseball infield

The runner took his lead off of first base.

first baseman
The infield defensive player that stands near first base

First basemen are usually left-handed.

first basemen
plural form of first baseman
first bases
plural form of first base
first bite free
jocular name for the concept in law that a dog is not considered dangerous until it has bitten someone
first blood
The winning situation in a duel in which the first one to draw blood from the other wins
first cause
That which causes everything else; the ultimate creative force or being behind the universe, identified with God by such Christian thinkers as Thomas Aquinas
first chair
The premier of several musicians playing a particular instrument in an orchestra: seated closest to the audience, taking the lead for that instrument's movements, and playing any solos
first choice
The prime cut
first choice
The best choice
first choices
plural form of first choice
first city
A country's most important city. It is usually the capital
first class
Of, or relating to the most luxurious and expensive class of accommodation on a train, ship etc
first class
Of, or relating to a class of mail to be delivered before second class
first class
Belonging to the best or top group in a system of classification
first class
Of, or relating to a first class match
first class match
A three- or five-day cricket match, with two innings per side, played under a set of conditions specified and officially recognised by an official governing body of cricket
first come first served
A service policy in which the first to arrive for service receives the service first
first come, first served
People will be dealt with in the order they arrive
first come, first served
Alternative spelling of first-come-first-served
first conditional
A structure used to talk about possible events in the present or future, containing and "if" clause and a main clause

If it rains tomorrow, I will wear my coat. is an example of a first conditional sentence.

first contact
the moment, during an eclipse or transit, when the apparent positions of the two bodied first touch
first contact
the first meeting between people of two previously unknown cultures
first contact
the first meeting between humans and extraterrestrials
first cousin
A child of a parent's sibling. A nephew or niece of a parent
first cousin
A person who shares common grandparents but not common parents
first cousin once removed
A first cousin's child
first cousin once removed
A parent's first cousin
first cousin twice removed
grandson or granddaughter of someone’s first cousin
first cousin twice removed
son or daughter of someone’s first cousin once removed
first cousin twice removed
cousin of someone’s grandfather or grandmother
first cousins
plural form of first cousin
first cousins once removed
plural form of first cousin once removed
first day cover
a letter or card with new stamp, posted on the day that the stamp was first issued
first declension
In Latin, a pattern of inflection of a group of nouns that are declined (inflected) in the same way, and which have an -a- in their stems

Most first declension nouns are feminine, but a few like agricola and nauta are masculine.

first dibs
first choice, preference

The boss insisted on having first dibs on the best car space.

first down
The act of getting a first down by advancing the ball more than ten yards ahead of the field position where the team took possession
first down
The first play in a series that has a maximum of four downs
first e-rights
The right to publish a work for the first time in electronic form
first fiddle
The fiddle part generally carrying the melody

O'Neil played a lively first fiddle.

first fiddle
The player of the first fiddle part

O'Neil had been first fiddle in the band for years.

first flight cover
a philatelically inspired letter flown on the first flight of a new airline service
first flight covers
plural form of first flight cover
first floor
The floor of a building at the level of the street or surrounding ground; the ground floor
first floor
The floor of a building one above the ground floor
first folio
The 1623 published collection of William Shakespeare's plays. The first such collection printed in folio format
first footing
The practice, during Hogmanay, of visiting friends and family, especially to be the first person to cross a home's threshold after midnight on New Year's Eve bearing a small gift
first freedom fights
The right of an airline of one country to fly over the territory of another country without stopping
first fruits
The first profits from an undertaking
first fruits
The first part of a harvest; sometimes made into an offering
first fundamental form
the Riemannian metric for 2-dimensional manifolds, i.e. given a surface with regular parametrization x(u,v), the first fundamental form is a set of three functions, {E, F, G}, dependent on u and v, which give information about local intrinsic curvature of the surface. These functions are given by
first gear
The first gear of an engine, which provides the lowest output speed and greatest mechanical advantage
first grade
The first year of grade school, the period in school that comes after kindergarten and before second grade. Children usually begin first grade at age six
first grades
plural form of first grade
first half
The period of play before half time, as opposed to the second half
first imperative
present imperative ; compare second imperative
first imperatives
plural form of first imperative
first in first out
A method of inventory accounting that values items withdrawn from inventory at the cost of the oldest item assumed to remain in inventory
first in first out
A policy of serving first what has arrived for service first
first innings
The first innings of the first side to bat in a match; the first innings of each side considered separately and the first innings of both sides considered together
first island chain
The first chain of major archipelagos out from the East Asian continental mainland coast. Principally composed of the Kuril Islands, Japanese Archipelago, Ryu Kyu Islands, Taiwan, the northern Philippines, and Borneo; from the Kamchatka Peninsula to the Malay Peninsula
first ladies
plural form of first lady
first lady
The leading woman in a specified field of endeavor
first language
the first language one is taught to speak; one's native language
first language
the language one feels most comfortable and capable with
first languages
plural form of first language
first lieutenant
The second lowest rank of a commissioned officer in the United States Army, Air Force, or Marine Corps, ranking above a second lieutenant and below a captain. The rank of first lieutenant is equivalent to the naval rank of lieutenant junior grade
first lieutenant
An equivalent rank in other military forces
first light
Dawn; sunrise; the moment at which the sun can first be seen on the horizon
first line manager
First-line managers of retail sales workers supervise the employees in the different specialty departments, such as produce, meat, and bakery. These managers train employees and schedule their hours; oversee ordering, inspection, pricing, and inventory of goods; monitor sales activity; and make reports to store managers
first loser
the second place finisher in auto racing competition
first loser
second place
first mate
An officer on a merchant ship next in rank to the captain and responsible to the captain for the safety and security of the ship
first mates
plural form of first mate
first milk
colostrum, beestings
first minister
Any of the ten provincial premiers or the prime minister of Canada

A first ministers meeting is used to discuss inter-governmental affairs.

first minister
The leader of the devolved governments of Wales, Scotland, or Northern Ireland
first mover
The initial agent that is the cause of all things; the prime mover
first movers
plural form of first mover
first name
The first element of a full name

We are not yet on a first-name basis.

first names
plural form of first name
first normal form
A stage in the normalization of a relational database in which repeating groups and attributes have been eliminated by putting each into a separate table connected by a primary key - foreign key relationship
first of all
firstly; before anything else
first order stream
A stream that has no permanent tributaries
first order streams
plural form of first order stream
first past the post
voting system where the candidate with the most votes (a plurality) wins, without any form of preference transfer
first person
A form of narrative writing using verbs in the first person in order to give the impression that the action is happening to the narrator
first person
Forms of pronouns or verbs used for the speaker or writer of the sentence in which they occur

Am is the first person singular of to be.

first place
The winning rank or position in a race or contest
first places
plural form of first place
first point of Aries
One of the two places in the heavens when the great circle of the ecliptic crosses the celestial equator
first port of call
The first place to go to start a process

To find the meaning of a word, your first port of call should be a decent dictionary.

first port of call
The first port that a vessel calls in at after the start of a voyage

After leaving from Southampton, our first port of call will be Gibraltar.

first principle
A basic, foundational proposition or assumption that cannot be deduced from any other proposition or assumption
first principles
plural form of first principle
first principles
The set of basic statements on which a method, theory, or organisation is founded

The rules and regulations don't answer the question. First principles are required.

first quarter
The waxing lunar phase, from new moon to half way between new moon and full moon
first rain
The first rainfall of a season, at the start of spring in cold climates or the end of summer in hot, dry climates
first rate
superb, exceptional; of the best sort; very high quality

A first rate restaurant should offer wonderful food with wonderful service.

first receiver
- the first player to receive the ball, from a scrum-half (or acting scrum-half). This is often the fly-half, but may be a different player if the fly-half is unavailable, or a forward who will drive
first responder
A member of an emergency service trained to provide emergency medical care
first responder
A member of an emergency service who is first on the scene at an emergency
first sergeant
In the United States Army, a non-commissioned officer ranking above sergeant first class and below sergeant major; equal in rank to a master sergeant but with greater command authority
first sergeant
In the United States Air Force, an appointment (not a rank) for the senior member of enlisted personnel in a squadron or other unit. The appointment is usually held by a master sergeant
first sergeant
In the United States Marine Corps, a non-commissioned officer ranking above gunnery sergeant and below sergeant major or master gunnery sergeant; equal in rank to a master sergeant, but with command rather than technical responsibilities
first sergeants
plural form of first sergeant
first session
The session of a day's play between start of play and lunch
first slip
The slip fielding position closest to the wicket keeper
first string
the first violinist in an orchestra
first string
the members of a sports team who play regularly at the start of a match (rather than being substituted on)
first team
The first-choice lineup of players in a team who start the game
first thing
Early in the morning

I'll meet you first thing at the station.

first thing
The basic idea of how to do something

I would help you, but I don't know the first thing about gardening.

first things first
Deal with matters of highest priority first; deal with matters in logical sequence

First things first, you need the right tools.

first truth
A statement that is not proved but rather supposed or held as obvious, forming together with other such statements the basis of a system of statements obtained from them by inference; an axiom
first unit
The team that shoots footage which is of primary importance for the final cut of the motion picture, including all scenes involving actors, or at least stars of the motion picture
first violin
The leader of the violin section of a symphony orchestra; the concertmaster
first violin
The lead or primary violin role in an orchestra or other ensemble, or in a musical composition, that typically contains the melody and is often more technically demanding than the second violin role. The first violin role is played by a first violinist, typically the best violinist in the orchestra
first violinist
A violinist who is assigned to play melody (usually more technically difficult music)
first water
Of the highest rank or quality
first water
The highest quality of gemstones, especially of diamonds and pearls
first woman
prima donna
first