directly

listen to the pronunciation of directly
İngilizce - Türkçe
doğrudan

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Tom'la doğrudan temas kurulabilir. - Tom can be contacted directly.

doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Çıplak gözle ya da dürbün ya da teleskop gibi herhangi bir aletle doğrudan doğruya güneşe bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye or through any instrument such as binoculars or a telescope.

düpedüz
-er -mez
derhal
hemen
direkt olarak

Tom'la direkt olarak konuşmadım. - I didn't speak with Tom directly.

Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme. - Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag.

direkt olarak,ıf.-de doğrudan: prep.doğrudan
zaman hemen
dosdoğru
açıkça
anlaşılır biçimde
doğruca

Tom doğruca musluktan içiyor. - Tom is drinking directly from the faucet.

Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti. - Tom went directly to his room as soon as he got home.

yapar yapmaz
direkt

Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme. - Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag.

Tom'la direkt olarak konuşmadım. - I didn't speak with Tom directly.

dolaşıksız
dolaysız
duraklamadan
direct
direkt

Tom Boston'a direkt uçuş aldı. - Tom took a direct flight to Boston.

Bu Londra'ya giden direkt bir yoldur. - This is a direct road to London.

direct
yöneltmek
immediately
hemen

Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı. - I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met.

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

direct
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

direct
yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

immediately
derhal

Yangın derhal söndürüldü. - The fire was put out immediately.

Diğer sigarayı yaktı fakat onu derhal söndürdü. - He lit another cigarette, but immediately put it out.

immediately
acilen

Burada sana acilen ihtiyacımız var. - You're needed here immediately.

direct
doğrudan

O sizinle doğrudan temas kuracak. - He will be contacting you directly.

New York ve Tokyo arasında doğrudan uçuşlar son zamanlarda başlamıştır. - Direct flights between New York and Tokyo commenced recently.

directly proportional
doğru orantılı
directly or indirectly
doğrudan veya dolaylı
directly or indirectly
doğrudan veya dolaylı olarak
directly powered repeater
(Bilgisayar,Teknik) doğrudan beslemeli yineleyici
directly heated cathode
direkt ısıtmalı katot
directly heated thermistor
direkt ısıtmalı termistör
directly heated cathode
(Radyo) direkt ısılı katod
directly ionizing particle
(Nükleer Bilimler) doğrudan iyonlayıcı parçacık
directly ioznizing particles
(Nükleer Bilimler) doğrudan iyonlaştırıcı tanecikler
directly opposed
tamamen karşısında
directly powered repeater
dogrudan beslemeli yineleyici
directly related
(Ticaret) doğru yönlü ilişki
immediately
ıf. den hemen sonra: prep.hemen
immediately
den hemen sonra
immediately
doğrudan doğruya
direct
{f} idare etmek
immediately
şıp diye
direct
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

direct
(Tıp) Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt
direct
aktarmasız
direct
doğrudan doğruya

Çıplak gözle güneşe doğrudan doğruya bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye.

Doğrudan doğruya Tom'la konuşabilir miyiz? - Can we talk to Tom directly?

direct
adres yazmak gönderiye
direct
(Dilbilim) düzvarım
direct
kararname
direct
toksözlü
direct
doğruca

Tom doğruca musluktan içiyor. - Tom is drinking directly from the faucet.

Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti. - Tom went directly to his room as soon as he got home.

direct
sarih
direct
müstakim
direct
tanı
direct
sahneye koymak
direct
hemen

Bay Yoshida hemen gelmemi emretti. - Mr Yoshida directed me to come at once.

direct
(Havacılık) direkt uçuş
direct
yön vermek
immediately
hemen,ıf.-den hemen sonra: prep.hemen
immediately
direkt olarak
direct
emretmek
direct
tereddütsüz
direct
yolu tarif etmek
direct
dolaysız
direct
dosdoğru
direct
düz
direct
tam

Ben tam olarak Kyoko'nun nerede yaşadığını bilmiyorum, ama Sannomiya yönünde. - I don't know exactly where Kyoko lives, but it's in the direction of Sannomiya.

direct
kesin

Tom'un kesinlikle çok iyi bir yön duyusu yok. - Tom certainly doesn't have a very good sense of direction.

direct
çevirmek
immediately
bir an önce

Umarım durumu bir an önce düzeltirsin. - I hope you will correct the situation immediately.

immediately
-ermez
immediately
şipşak
immediately
-er
direct
yönet

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Biz yöneticinin kibrini pohpohladık. - We've flattered the director's vanity.

vary directly as
direkt olarak değişir
can i dial directly
direkt arayabilir miyim
direct
{f} komuta etmek
direct
{f} direktif vermek
direct
doğrultmak
direct
{s} açık

Anlamıyorum; daha açık olmak zorundasın. - I don't understand; you have to be more direct.

Umarım yol tariflerim açıktı. - I hope my directions were clear.

direct
duraklamadan
direct
irşat etmek
direct
{f} yöneltmek, çevirmek, doğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom
direct
{f} adres yazmak (gönderiye)
direct
{s} toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt
direct
tanzim etmek
direct
aydınlatmak
direct
tavsiye etmek
direct
directive emir
direct
{s} doğru

New York ve Tokyo arasında doğrudan uçuşlar son zamanlarda başlamıştır. - Direct flights between New York and Tokyo commenced recently.

Affedersiniz. Beni en yakın tramvay istasyonuna doğru yönlendirebilir misiniz? - Excuse me. Can you direct me to the nearest subway station?

direct
doğrudan,v.yönet: adj.doğrudan
direct
yol gösterici
direct
{f} yol göstermek
direct
{s} dürüst

Ben senin dürüstlüğünü takdir ediyorum. - I appreciate your directness.

direct
directive idare edici
direct
göstermek

Rüzgâr ölçer rüzgarın yön ve gücünü göstermek için kullanılır. - Windsocks are used to indicate the direction and strength of the wind.

direct
{s} güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
{s} anlaşılır
direct
{f} atfetmek
direct
direktif

Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor. - We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects.

direct
aracısız
direct
araçsız
direct
dolaşıksız
milled directly in the shaft
doğrudan mile frezeli
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the
(Avrupa Birliği) Bu Tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
İngilizce - İngilizce
soon; next; when it becomes convenient

We'll go to the store directly, but first I need to finish sweeping.

plainly, without circumlocution or ambiguity; absolutely; in express terms

To put it more directly: he's not 'made redundant' but sacked.

As soon as

He is to go to Calais, directly this is over, to replace Lord Berners as governor .

exactly; just

It'sdirectly across the street.

in a direct manner; in a straight line or course
straightforwardly; honestly
in a straightforward way; without anything intervening; not by secondary, but by direct means
immediately
If something happens directly, it happens without any delay. He will be there directly. see also direct
{a} immediately, soon, in a strait line
in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay"
Without circumlocution or ambiguity; absolutely; in express terms
without deviation; "the path leads directly to the lake"; "went direct to the office"
If something is directly above, below, or in front of something, it is in exactly that position. The naked bulb was directly over his head = right
Soon; later; when it becomes convenient
Manifestly; openly
If you do one action directly after another, you do the second action as soon as the first one is finished. Directly after the meeting, a senior cabinet minister spoke to the BBC = immediately
Immediately after; as soon as
In a straightforward way; without anything intervening; not by secondary, but by direct, means
clearly, in a direct manner, straight; in a straightforward manner, frankly; immediately, right away; soon, shortly
without deviation; "the path leads directly to the lake"; "went direct to the office" in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay" without anyone or anything intervening; "these two factors are directly related"; "he was directly responsible"; "measured the physical properties directly
without anyone or anything intervening; "these two factors are directly related"; "he was directly responsible"; "measured the physical properties directly
Straightway; next in order; without delay; immediately
conj. immediately following, the moment that, as soon as
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
straightway
directly proportional
proportional to a constant multiple of an independent variable
Directly.
direct

Presumably Mary is to carry messages that she, Anne, is too delicate to convey direct.

In the United States the word 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers. - In America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

In America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers. - In the United States the word 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

direct
To manage, control, steer
direct
Straight, constant, without interruption
direct
{a} strait, right, open express, plain, full
direct
{v} to order, rule, regulate, inform, aim
Direct
dir
conjunction directly 2
as soon as
direct
guide the actors in (plays and films) be in charge of exact; "the direct opposite"
direct
In the line of descent; not collateral; as, a descendant in the direct line
direct
emphasis You use direct to emphasize the closeness of a connection between two things. They were unable to prove that she died as a direct result of his injection indirect
direct
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth
direct
Straight line flight between two navigational aids, fixes, points, or any combination thereof When used by pilots in describing off-airway routes, points defining direct route segments become compulsory reporting points unless the aircraft is under radar contact
direct
To point out or show to (any one), as the direct or right course or way; to guide, as by pointing out the way; as, he directed me to the left-hand road
direct
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
direct
Driver Information Radio Experimenting with Communication Technology; U S operational field test sponsored by the FHWA, Michigan DOT, and several automobile and electronic component manufacturers
direct
To aim at
direct
To give direction; to point out a course; to act as guide
direct
guide operations through the establishment of objectives, policies, rules, practices, methods, and standards
direct
an attack, a parry, or a riposte taken in the line of engagement
direct
Pertaining to, or effected immediately by, action of the people through their votes instead of through one or more representatives or delegates; as, direct nomination, direct legislation
direct
A distributor that has created 7500 points in monthly volume and maintained that volume for six months out of the fiscal year
direct
The artificial systematic sowing of seeds by manual or mechanical means in an area on which a forest stand is to be raised (SEED)
direct
To point out to with authority; to instruct as a superior; to order; as, he directed them to go
direct
To take charge; to give guidance and instruction; to command; *
direct
If your attention, emotions, or actions are directed at a particular person or thing, you are focusing them on that person or thing. The learner's attention needs to be directed to the significant features Do not be surprised if, initially, she directs her anger at you = focus
direct
immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
direct
In the direction of the general planetary motion, or from west to east; in the order of the signs; not retrograde; said of the motion of a celestial body
direct
of a current flowing in one direction only; not alternating; "direct current"
direct
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident
direct
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
direct
Travelers often confuse direct flights with nonstop flights but there is a big difference A direct flight means your plane will stop somewhere enroute to your final destination These stops can last anywhere from 1/2 hour to two hours Depending on your specific flight you may be able to deplane, stretch your legs in the airport and then re-board the same aircraft In other cases you may simply wait in your seats while other passengers come on board
direct
direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short; "a direct route"; "a direct flight"; "a direct hit"
direct
similar in nature or effect or relation to another quantity; "a term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases)"
direct
Used to describe a flight from A to B with the same flight number and no change of aircraft May have one or more stops Compare with nonstop
direct
loss Loss of, or damage to, the primary subject of the insurance agreement which is the immediate result of a hazard insured against It is frequently very difficult to determine whether a loss is direct or consequential
direct
Everything present in this wine is immediately obvious
direct
– A package, pouch, sack, or other mail container with each piece addressed to the same address, company, postal unit, or post office a direct, referred to on the secondary case or optical character reader, indicates a high-volume recipient of mail who is assigned, sometimes temporarily or seasonally, a unique separation in the case
direct
Straightforward; not of crooked ways, or swerving from truth and openness; sincere; outspoken
direct
Direct means moving towards a place or object, without changing direction and without stopping, for example in a journey. They'd come on a direct flight from Athens. indirect Direct is also an adverb. You can fly direct to Amsterdam from most British airports. + directly di·rect·ly The jumbo jet is due to fly the hostages directly back to London
direct
effected directly by action of the voters rather than through elected representatives; "many people favor direct election of the President rather than election by the Electoral College"
direct
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident"
direct
{s} straight, forthright; clear
direct
If you are a direct descendant of someone, you are related to them through your parents and your grandparents and so on. She is a direct descendant of Queen Victoria. see also direction, directly
direct
To put a direction or address upon; to mark with the name and residence of the person to whom anything is sent; to superscribe; as, to direct a letter
direct
in a straight unbroken line of descent from parent to child; "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of the king"; "direct heredity"
direct
When someone directs a film, play, or television programme, they are responsible for the way in which it is performed and for telling the actors and assistants what to do. He directed various TV shows Miss Birkin's long-held ambition to direct as well as act
direct
an attack or riposte that finishes in the same line in which it was formed, with no feints out of that line
direct
If you direct someone somewhere, you tell them how to get there. Could you direct them to Dr Lamont's office, please?
direct
intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself"
direct
If something is in direct heat or light, it is strongly affected by the heat or light, because there is nothing between it and the source of heat or light to protect it. Medicines should be stored away from direct sunlight
direct
If you describe a person or their behaviour as direct, you mean that they are honest and open, and say exactly what they mean. He avoided giving a direct answer indirect + directly di·rect·ly At your first meeting, explain simply and directly what you hope to achieve + directness di·rect·ness Using `I' adds directness to a piece of writing
direct
in precisely the same words used by a writer or speaker; "a direct quotation"; "repeated their dialog verbatim"
direct
1) Using a direct pickup 2) Using a direct output 3) Recording all musicians to the final two track master without using a multitrack tape
direct
guide the actors in (plays and films)
direct
actions made without passing the blade under or over the opponent's blade
direct
specifically design a product, event, or activity for a certain public
direct
When someone directs a project or a group of people, they are responsible for organizing the people and activities that are involved. Christopher will direct day-to-day operations. + direction di·rec·tion Organizations need clear direction
direct
put an address on (an envelope, for example)
direct
A character, thus [&?;], placed at the end of a staff on the line or space of the first note of the next staff, to apprise the performer of its situation
direct
adj/adv [straight (The plane flies ~ to Bali )] langsung
direct
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
direct
To arrange in a direct or straight line, as against a mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct an arrow or a piece of ordnance
direct
exact; "the direct opposite"
direct
directly, clearly; in a forthright manner
direct
to manage or conduct the affairs of; to take charge of
direct
To determine the direction or course of; to cause to go on in a particular manner; to order in the way to a certain end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of a nation or the movements of an army
direct
direct the course; determine the direction of travelling
direct
If a remark or look is directed at you, someone says something to you or looks at you. She could hardly believe the question was directed towards her The abuse was directed at the TV crews Arnold directed a meaningful look at Irma
direct
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
direct
Impacts caused by an action an occurring at the same time and place
direct
Purchases made for products and services that are going into the Buying Organization's end-product Generally linked to inventory and replenishment systems, and also generally not subject to sales taxes in the U S
direct
Descriptive of a route taken straight down the fall line
direct
If you direct something at a particular thing, you aim or point it at that thing. I directed the extinguisher at the fire without effect = aim
direct
plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the robbery"
direct
give directions to; point somebody into a certain direction; "I directed them towards the town hall"
direct
person can read aloud without comprehension that is similar to speech comprehension aphasias like anomia
direct
You use direct to describe an experience, activity, or system which only involves the people, actions, or things that are necessary to make it happen. He has direct experience of the process of privatisation He seemed to be in direct contact with the Boss Direct is also an adverb. I can deal direct with your Inspector Kimble + directly di·rect·ly We cannot measure pain directly. It can only be estimated
direct
be in charge of
direct
If you are directed to do something, someone in authority tells you to do it. They have been directed to give special attention to the problem of poverty The Bishop directed the faithful to stay at home
direct
Maximum number of children that can be directly connected to nodes of this type via links All integers 0 will do
direct
extended senses; direct in means or manner or behavior or language or action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct approach"
direct
command with authority; "He directed the children to do their homework"
direct
cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all his energies into his dissertation"
direct
Straight; not crooked, oblique, or circuitous; leading by the short or shortest way to a point or end; as, a direct line; direct means
direct
without deviation; "the path leads directly to the lake"; "went direct to the office"
direct
rotation or orbital motion in a counterclockwise direction when viewed from the north pole of the primary (i e in the same sense to most satellites); the opposite of retrograde The north pole is the one on the same side of the ecliptic as the Earth's north pole (The word "prograde" is sometimes used to mean "direct" in this sense )
direct
Immediate; express; plain; unambiguous
direct
A simple attack or riposte that finishes in the same line in which it was formed, with no feints out of that line
direct
command with authority; "He directed the children to do their homework" give directions to; point somebody into a certain direction; "I directed them towards the town hall" guide the actors in (plays and films) be in charge of exact; "the direct opposite" effected directly by action of the voters rather than through elected representatives; "many people favor direct election of the President rather than election by the Electoral College" direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short; "a direct route"; "a direct flight"; "a direct hit" of a current flowing in one direction only; not alternating; "direct current" extended senses; direct in means or manner or behavior or language or action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct approach" similar in nature or effect or relation to another quantity; "a term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases)" moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident" in precisely the same words used by a writer or speaker; "a direct quotation"; "repeated their dialog verbatim" as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident
direct
{f} guide, lead, instruct; manage; command; supervise, produce (a play, movie, etc.)
Türkçe - İngilizce

directly teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

direct
birini istediği yöne çekmek
tanzim satışı sale of foodstuffs directly by
a municipality or indirectly through a firm awarded a contract by a municipality
directly