job

listen to the pronunciation of job
Englisch - Türkisch
görev

Onun resmî iş görevleri nelerdir? - What are his official job duties?

Benim görevim donuk ve sıkıcı. - My job is dull and boring.

İşinden ayrılmaya karar verdi. - She decided to quit her job.

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

{i} meslek

Hayalindeki meslek nedir? - What is your dream job?

Kendime seçtiğim meslekten çok gururluyum. - I'm very proud of the job I chose myself.

vazife
işyeri

Tom işini seven mutlu bir adam ve işyeri hakkında iyi hissediyor. - Tom is a happy guy who likes his job and feels good about his workplace.

Benim işyeri ile iyi bir iş yaparım. - I do a good job with my work.

eyüp kitabı
çalışma

Bu iş çok çalışma gerektirir. - This job involves lots of hard work.

Eğer gerçekten bir işe ihtiyacın varsa, niçin Tom için çalışmayı düşünmüyorsun? - If you really need a job, why don't you consider working for Tom?

eyüp
yapılması güç şey
güçlük
zorluk

Tom işini bırakması gerektiği konusunda Mary'yi ikna etmekte zorluk yaşadı. - Tom had difficulty convincing Mary that she should quit her job.

Tom, Mary'yi işinden ayrılmaya ikna etmekte zorluk yaşadı. - Tom had difficulty convincing Mary to quit her job.

(Mekanik) sipariş
{i} Eyüp peygamber
(isim) Yyüp peygamber, Eyüp peygamber
{f} kiralamak
hileli iş
dalavere
{f} zimmetine geçirmek
{f} iş yapmak

Ben iyi bir iş yapmak istiyorum. - I want to do a good job.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız acele etmeyin. - If you want to do a good job, don't rush through it.

job printer ufak şeyler matbaacısı
{i} tip
memuriyet
on the job iş başında
{i} estetik ameliyat
{f} ufak tefek işler yapmak
a job lot kâr için alınan türlü türlü eşya
{f} komişyonculuk yapmak
{i} suç

O bu işe devam etmekle suçlandı. - He was charged to continue this job.

İçeriden birinin yardımıyla işlenmiş bir suçtu. - It was an inside job.

vazife başında
{i} kârlı iş
(Askeri) Bir bilgisayar için, birim olarak gösterilen belirli bir görevler grubu
{i} alet

Mademki iş için doğru aletlere sahibim bu benim yapmam için kolay olacak. - It'll be easier for me to do since I have the right tools for the job.

Bu işi yapmak için kendi aletlerime ihtiyacım olacak. - I'll need my own tools to do this job.

job work götürü iş
{f} görevi kötüye kullanmak
by the job götürü
{f} işe yerleştirmek
{f} kiraya vermek
komisyonculuk yapmak
(Ticaret) sorun

Bildiğin gibi, işimi kaybettim, bu yüzden bütün faturalarımı ödemekte sorun yaşıyorum. - As you know, I've lost my job, so I'm having trouble paying all my bills.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

(Ticaret) zor iş

Patronum zor işi bana verdi. - My boss assigned the hard job to me.

George o zor işi almaya isteksizdir. - George is reluctant to take on that difficult job.

Prophet Job : Eyüp peygamber
(Hukuk) iş / meslek
jobless
{s} işsiz

İşsiz sayısı tüm zamanların en yükseğindedir. - The number of jobless is at an all time high.

Japonya'da işsizlik oranı Eylül 2015'te yüzde 3.4 idi. - The jobless rate in Japan was 3.4 percent in September 2015.

job batch
(Bilgisayar) iş topluluğu
job centre
(Ticaret) iş bulma kurumu
job centre
(Ticaret) iş ve işçi bulma kurumu
job control
(Bilgisayar) iş denetimi
job design
(Ticaret) iş tasarımı
job details
(Bilgisayar) iş ayrıntıları
job list
(Bilgisayar) iş listesi
job log
(Bilgisayar) iş günlüğü
job name
(Bilgisayar) iş adı
job name
(Bilgisayar) işin adı
job number
(Bilgisayar) iş numarası
job opportunity
iş olanağı
job owner
(Bilgisayar) iş sahibi
job safety
iş emniyeti
job safety
(Ticaret) iş güvenliği
job sharing
iş paylaşımı
job site
şantiye
job status
(Bilgisayar) iş durumu
job stream
(Bilgisayar,Ticaret) iş kuyruğu
job stress
iş stresi
job title
(Bilgisayar) iş unvanı
job title
(Bilgisayar) unvan
job type
(Bilgisayar) iş türü
job work
(Ticaret) götürü pazarlık
job accounting
iş muhasebesi
job analysis
iş analizi
job candidate
iş adayı
job center
iş ve işçi bulma merkezi
job control
iş güdüm
job control card
iş denetim kartı
job control language
iş denetim dili
job control program
iş denetim programı
job control program
iş denetim bağdarlaması
job control statement
iş denetim deyimi
job creation
yeni iş alanları açma
job description
iş tanımı
job evaluation
iş değerlemesi
job flow control
iş akış denetimi
job interview
iş görüşmesi

Yarın öğleden sonra Tom'un bir iş görüşmesi var. - Tom has a job interview tomorrow afternoon.

Tom'un bu sabah bir iş görüşmesi vardı. - Tom had a job interview this morning.

job lot
koleksiyon
job market
amele pazarı
job processing
iş işleme
job processing control
iş işleme denetimi
job queue
iş kuyruğu
job rotation
vardiya
job scheduler
iş programlayıcı
job scheduling
iş programlama
job security
iş güvenliği

İş güvenliği büyük bir endişe haline geldi. - Job security became a major worry.

job step
iş adımı
job stream
iş akışı
job swapping
iş değişimi
job turnaround
iş süresi
job work
götürü iş
job action
iş eylem
job advertisements
iş ilanları
job burnout
mesleki tükenmişlik
job catalogue
iş katalog
job centre
İngilterede iş bulmak için gidilen merkez, iş ve işçi bulma kurumu
job composition
iş kompozisyon
job control cards
iş denetim kartları
job counselor
İş danışmanı, meslekî danışman
job creation yeni
iş alanları açma
job cut
iş kesme
job cuts
işten
job enlargement
İş geliştirme
job enrichment
İş zenginleştirme
job evaluation
iş değerlendirmesi
job fair
iş fuarı
job hunting
İş arama
job losses
iş kayıpları
job lot production
(Mühendislik) parti imalatı, karışık mal imalatı
job lots
iş çok
job operation
İşin uygulanışı, uygulamaya konmuş olan iş
job related
iş ilgili
job role
görev tanımı
job security
İş güvencesi, iş güvenliği

The overall aim of the actual collective agreement is job secirity for our employess.

job seeker
İş arayan kişi

job seeker = jobseeker.

job seeker's allowance
işsizlik nafakası
job shadowing
iş gölgeleme
job share
iş payı
job switching
iş değiştirme
job turnover
iş ciro
job-aid
iş yardımı
job-growth
İş büyümesi, işteki artış
job-hopping
iş atlamalı
jobless
{i} işsizler
jobless
açıkta kalmak
a job
Bir iş
jobbing
simsarlık
jobs
işler

Askerler eve gelmeye barış zamanı işlerini bulmaya başladılar. - Soldiers began to come home and find peacetime jobs.

Çok sayıda öğrenci yarı zamanlı işler arıyor. - Many students are looking for part-time jobs.

job description
(Askeri) iş tasnifi
job description
görev tarifi
job description
(Havacılık) işin tanımlanması
job description
iş tanımlaması
job shop
(Ticaret) iş evi
job shop
(Ticaret) iş idaresi
jobbing
{i} toptancılık
jobbing
{i} komisyonculuk
jobbing
{i} dalavere
jobbing
{i} yevmiyeli çalışma
jobbing
{i} spekülatörlük
jobbing
götürü iş yapan
jobless
{i} iğsizler
jobless
(sıfat) işsiz
Englisch - Englisch
A male given name
An Old Testament character
A book of the Old Testament and the Hebrew Tanakh
To work as a jobber
An economic role for which a person is paid

That surgeon has a great job.

To buy and sell for profit, as securities; to speculate in
A task

I've got a job for you - could you wash the dishes?.

Plastic surgery; see e.g. nose job
A task, or series of tasks, carried out in batch mode (especially on a mainframe computer)
To subcontract a project or delivery in small portions to a number of contractors

We wanted to sell a turnkey plant, but they jobbed out the contract to small firms.

To do odd jobs or occasional work for hire
To take the loss
{f} do paid work now and then, do odd jobs; work as a middleman, buy and sell; hire temporarily for a specific task; portion out pieces of work to different individuals; punish or take away unfairly
{n} a piece of chance-work, an affair, a stab
{v} to do jobs, play the stockjobber, strike, hit
given name, male
{i} Biblical figure who suffered many misfortunes but retained his faith in God; book of the Old Testament named for Job; male first name
a state of difficulty that needs to be resolved; "she and her husband are having problems"; "it is always a job to contact him"; "urban problems such as traffic congestion and smog"
a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit any long-suffering person who withstands affliction without despairing a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him work occasionally; "As a student I jobbed during the semester breaks"
The single, relatively isolated unit of computational work performed on Frontier A job is divided into a set of tasks, with one or more tasks assigned to and processed on a single provider node
(Intelligent Agent User's Guide; search in this book) [definition #2] (Oracle Enterprise Manager Concepts Guide; search in this book)
or batch job is the basic execution object managed by the batch subsystem A job is a collection of related processes which is managed as a whole A job can often be thought of as a shell script In POSIX terms, a job is a session group A session is a processes group the member processes cannot leave
a workplace; as in the expression "on the job"
invest at a risk; "I bought this house not because I want to live in it but to sell it later at a good price, so I am speculating"
arranged for contracted work to be done by others
One UNIX command It is easy to be sloppy and use the terms job, process, and program interchangeably I do it and I'm sure you do, too Within UNIX documentation, though, the word "job" is usually used to mean one, and only one, command line Note that one command line can be complex For example: pic a ms | tbl | eqn | troff -msis one command, and hence one job, that is formed from four processes
To work
The job of a particular person or thing is their duty or function. Their main job is to preserve health rather than treat illness Drinking a lot helps the kidneys do their job
A set of processes comprising a pipeline, and any processes descended from it, that are all in the same process group
The hero of the book of that name in the Old Testament; the typical patient man
Tasks, sub-tasks and task elements performed by an individual or team The higher level unit of analysis is often used in personal selection and assignment and work classification
a damaging piece of work; "dry rot did the job of destroying the barn"; "the barber did a real job on my hair" the performance of a piece of work; "she did an outstanding job as Ophelia"; "he gave it up as a bad job" the responsibility to do something; "it is their job to print the truth" a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee; "estimates of the city's loss on that job ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing the engine took several hours"; "the endless task of classifying thesamples"; "the farmer's morning chores" a workplace; as in the expression "on the job"; an object worked on; a result produced by working; "he held the job in his left hand and worked on it with his right" a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit any long-suffering person who withstands affliction without despairing a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him work occasionally; "As a student I jobbed during the semester breaks" profit privately from public office and official business
A situation or opportunity of work; as, he lost his job
A public transaction done for private profit; something performed ostensibly as a part of official duty, but really for private gain; a corrupt official business
the principal activity in your life that you do to earn money; "he's not in my line of business"
The Australian Bureau of Statistics defines job as: Any employment, full-time or part-time, lasting two weeks or more Source: ABS cat no 6220 0, Persons not in the labour force, September 1998, p 42
a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank job in St Louis"
If someone is on the job, they are actually doing a particular job or task. The top pay scale after five years on the job would reach $5.00 an hour
a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply
  In computing, a unit of work that is defined by a user and that is to be accomplished by a computer   Note: A job is identified by a label and usually includes a set of computer programs, files, and control statements to the computer operating system
To thrust in, as a pointed instrument
A task which has been sent to the background or has been submitted for later execution
To carry on the business of a jobber in merchandise or stocks
  In computing, a unit of work that is defined by a user and that is to be accomplished by a computer   Note: A job is identified by a label and usually includes a set of computer programs, files, and control statements to the computer operating system
A sudden thrust or stab; a jab
it's a good job: see good the job in hand: see hand. See table at Bible. A jab. Central character of the Book of Job in the Old Testament, known for his faithfulness to God despite his many afflictions. At the beginning, Job is a wealthy man with a large family. Satan challenges God to allow him to take away Job's blessings as a test of his faith. Soon Job is desolate, covered with boils, his wealth gone and his family dead. Three friends arrive to comfort him; he disputes with them, denying he has done anything to deserve this misery but maintaining his faith in God. At the end, in a confrontation with God, the power and mystery of the deity are memorably reasserted, but the problem of why the innocent suffer is left unresolved. The book dates from the 6th-4th century BC
(n ) A user-defined task to be completed by a computer system
the performance of a piece of work; "she did an outstanding job as Ophelia"; "he gave it up as a bad job"
A staged loss A clean job is a staged loss by legal pinfall or submission without resort to illegalities v i To do a job Sometimes combined with a descriptive adjective (stretcher job, rope job, tights job )
a damaging piece of work; "dry rot did the job of destroying the barn"; "the barber did a real job on my hair"
A specific run, batch, lot or other discrete group of production with an identifiable beginning and end, and to which material usage and labor charges can be meaningfully assigned
A specified group of tasks as a unit of work for a computer, usually including programs, linkages, flies and Instructions to the operating system
To hire or let by the job or for a period of service; as, to job a carriage
A job is a particular task. He said he hoped that the job of putting together a coalition wouldn't take too much time
a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee; "estimates of the city's loss on that job ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing the engine took several hours"; "the endless task of classifying thesamples"; "the farmer's morning chores"
A job is a collection of volumes which are processed together as a unit Multiple jobs may be combined in a single shipment The term "lot" is also used in the Shipments module and has the same meaning as job
emphasis If you say that you have a job doing something, you are emphasizing how difficult it is. He may have a hard job selling that argument to investors see also jobbing, day job, hatchet job, on-the-job
Any affair or event which affects one, whether fortunately or unfortunately
(computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit
A program you started from the shell that can start, stop, and move between the foreground and background
To buy and sell, as a broker; to purchase of importers or manufacturers for the purpose of selling to retailers; as, to job goods
a workplace; as in the expression "on the job"; an object worked on; a result produced by working; "he held the job in his left hand and worked on it with his right"
{i} work, employment, occupation; task; piece of work, duty, assignment; product of work done; manner in which work is done; problem, difficulty; theft, robbery, crime (Slang); task, procedure, assignment (Computers)
To seek private gain under pretense of public service; to turn public matters to private advantage
A collection of positions that have similar major duties and responsibilities
profit privately from public office and official business
any long-suffering person who withstands affliction without despairing
To do or cause to be done by separate portions or lots; to sublet (work); as, to job a contract
Generally a batch job, but can also include started tasks, commands, tasks
In prepress and printing, the collection of files associated with a single project including page layout files, image files, etc
Job's comforter
A person who, in trying to offer help or advice, says something that simply adds to the distress

Only a Job's comforter would try to argue that yesterday's stock fall announcement could bring anything good.

Job's news
Very bad news
job action
A workplace protest by employees designed to inconvenience or disrupt the business of the employer, especially one which is limited in duration or severity
job aid
A sign, worksheet or other object which includes diagrams or a brief summary of instructions, such as a checklist. Designed to reduce avoidable mistakes by helping a person remember what to do, or be sure that they have completed all steps required. Frequently used to support or replace ((training)). Often developed and tested during ((instructional design))
job description
An outline of the description of the tasks and responsibilities in a post within an organization
job descriptions
plural form of job description
job lot
A quantity of miscellaneous items sold together
job lot
A large quantity of cheap items
job op
job opportunity
job shop
A business specializing in the manufacture or fabrication of custom made parts. Usually in small quantities, produced to the specifications or requirements supplied by the customer
job title
A specific designation of a post within an organization, normally associated with a job description that details the tasks and responsibilities that go with it
job-hopper
One who frequently changes jobs
job-sharing
An arrangement whereby multiple people are employed on a part-time basis to perform a job normally available to one working full-time; remuneration being apportioned between them
job enlargement
Job enlargement means increasing the scope of a job through extending the range of its job duties and responsibilities. This is the opposite of job enrichment
job enrichment
Job enrichment in organizational development, human resources management, and organizational behavior, is the process of giving the employee a wider and higher level scope of responsibilitiy with increased decision making authority. This is the opposite of job enlargement
job vacancies
A collective term covering newly created positions, unfilled positions or positions about to become vacant, for which an employer has recently taken active steps to find a suitable candidate
jobless
Lacking employment
joblessness
The state of being jobless or unemployed
joblessness
The phenomenon of unemployment in an economy
joblessness
The level of unemployment in an economy, usually measured as a percentage
Jobs
American computer engineer who cofounded Apple Computers (1975) and served as its chairman (1975-1985)
job description
Written statements listing the requirements of a particular job
job description
A part of the job evaluation process wherein a review of the nature of work occurs in relation to other jobs, working conditions, the degree of responsibility required, etc
job description
Documentation of a project participant's job title, supervisor job summary, responsibilities, authority and any additional job factors Written outlines of the skills, responsibilities, knowledge, authority, environment, and interrelationships involved in an individual's job
job description
Features and purposes of a job ; the major activities, duties and responsibilities involved, and the primary knowledge, skills, mental and physical abilities required to perform the competently
job description
Lists the duties and responsibilities of a given job
job description
The objectives, responsibilities, and key tasks of a job; the conditions under which it will be done; its relationship to other positions; and the skills needed to perform it
job description
A document defining the job title and responsibilities of a specific job It may include information on the specific tasks or activities to be performed and measures by which successful performance will be judged May include salary and bonus information Well organized companies create job descriptions and then hire people to do what is described by the job description In effect it's a contract to which both the company and employee agree More than one specific employee can be hired to undertake the same job You might have a description of a sales position and hire dozens or hundred of people to function in that position A job is not equal to a task or activity In some cases a job and an activity are equivalent You describe the activity and hire one or more people to do just that In most cases, a person will be hired to perform multiple tasks or activities and may only perform specific steps within any given activity Sometimes called a Job Model
job description
A broad-scope explanation of a position's requirements indicating the duties for the position and the expertise and capabilities required of a person to adequately perform in that position
job description
Commonly referred to as the position description This describes the position to be filled and the qualifications of education, experience, and accomplishments that the candidate should possess
job description
an outline that includes title or role, function, term (length) of service, specific responsibilities, budget and resources available (including training, printed or audiovisual materials and mentoring relationships) that guides and directs the ministry or work of an individual or group
job description
A document that lists the job title and responsibilities of a particular job and the skills and qualifications required of the employee Topic areas: Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Volunteer Management, Operations Management and Leadership
job description
A written summary of the duties, responsibilities, education, experience, and skill requirements for a position or group of positions
job description
A written statement listing the elements of a particular job or occupation, e g , purpose, duties, equipment used, qualifications, training, physical and mental demands, working conditions, etc
job description
(p 332) A summary of the objectives of a job, the type of work to be done, the responsibilities and duties, the working conditions, and the relationship of the job to other functions
job description
a summary of the duties attributed to a job classification and the knowledge, skills and abilities required to perform satisfactorily in any position which is similarly classified
job description
a generic document, which broadly outlines the major responsibilities of all employees who perform duties similar enough to be covered under one job or classification May include performance (job) standards
job description
a written summary of duties required by a specific job
job description
a summary of the qualifications, duties, responsibilities, physical and mental demands, and working conditions associated with a specific job
job description
The official written description of a position that lists typical tasks, training, education, and experience required and/or desired, and includes a description of the essential functions to be performed
job description
A description of the relationships and responsibilities involved in a particular post
job description
A 30-character description of a Job
job description
A job description is a written account of all the duties and responsibilities involved in a particular job or position. an official list of the work and responsibilities that you have in your job
job description
A formal statement of duties, qualifications, and responsibilities associated with a job
job description
description of the responsibilities associated with a given job
job interview
face to face conference which occurs so as to determine the suitability of the applicant for an employment position
job interview
an interview to determine whether an applicant is suitable for a position of employment
job lot
A job lot is a number of cheap things of low quality which are sold together, for example in auctions or second-hand shops
job lot
a miscellaneous collection of things sold together
job offer
employment proposition
job seeker
A job seeker is an unemployed person who is trying to get a job. someone who does not have a job and is looking for one
job shop
(Ticaret) A manufacturing facility that groups similar equipment into departments or areas. Production orders are moved to successive departments as required to complete all routing operation steps, as opposed to grouping all production equipment required for a product or line in one area
job shop
a commercial printing company
job shop
A manufacturing facility that groups similar equipment into departments or areas Production orders are moved to successive departments as required to complete all routing operation steps, as opposed to grouping all production equipment required for a product or line in one area
job shop
layouts for the production of a low volume of each of a large variety of goods (or services)
job shop
a manufacturing firm that produces items, usually in small quantities, for specific customers
job shop
A facility dedicated to the manufacture of individual works orders, usually on a once-off basis All work undertaken in the job shop is thus unique, and responsive to specific customer requirements Many products in the job shop will have been specially designed and will employ unique a production path The length of time of manufacture in a job shop is typically days or weeks rather than hours
job shop
The web site of the QUB job shop, where students can get temporary, internal, work
job title
Current primary job title for an employee as of 3/6/00
job title
a distinctive term which describes the basic nature of a particular job
job title
is a HRMN term that represents class series
job title
An official position in an organizational hierarchy Usually a name that reflects a person's authority and responsibility
job title
The title currently associated with the Job Class of the job for which this is a payment
job title
The actual title, or representative title, of the job within your organisation
job title
The name or title given to a classification The title appears on the job description and is the official title in the payroll system for any staff member in this classification
job title
The designation of a specific occupation, generally one having established standing in the field of endeavor
job title
A user attribute that generally describes the user's responsibilities within your organization Examples include the following: software engineer, accountant, technical communicator or developer
job title
A label for a job that reflects the general responsibilities and level in an job or occupational series A generic job description is generally prepared for each job title
jobbed
past of job
jobbing
Using opportunities of public service for private gain; as, a jobbing politician
jobbing
Doing chance work or odd jobs; as, a jobbing carpenter
jobbing
A jobbing worker does not work for someone on a regular basis, but does particular jobs when they are asked to. a jobbing builder. jobbing builder/gardener/printer etc someone who does small pieces of work for different people
jobbing
present participle of job
jobbing
{s} (U.K.) working on a temporary basis; doing add jobs; taking advantage of opportunities of public service for personal gain
jobless
not having a job; "idle carpenters"; "jobless transients"; "many people in the area were out of work"
jobless
{s} unemployed
jobless
Someone who is jobless does not have a job, although they would like one. = unemployed The jobless are people who are jobless. They joined the ranks of the jobless. + joblessness job·less·ness Concern over the rising level of joblessness was a feature of yesterday's debate. = unemployment
jobless
{i} unemployed persons, unemployed people collectively
joblessness
{i} being unemployed
jobs
tr>
jobs
list jobs
jobs
Job Opportunities & Basic Skills Program (required by ADFC)
jobs
Seniors
jobs
Archive Info
jobs
Job Opportunities and Basic Skills Training is one of the several federal welfare programs that were combined into a single new program called Temporary Assistance to Needy Families (TANF) by the passage of the federal Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 Under TANF, funds are distributed to states in a single block grant
jobs
Documents that have been sent to the printer
jobs
A page about jobs, careers, placements and student exchanges
jobs
Job Opportunities and Basic Skills Program
jobs
plural of job
job
Favoriten