wrought

listen to the pronunciation of wrought
Englisch - Türkisch
{s} yapılmış
işli
çalışılan
süslenmiş
{f} çalış
1. (sıfat) işlenmiş; çekiçle dövülüp şeklini bulmuş; incelikle işlenmiş. Wrought ıron: dökme demir
{s} dövme
yapılmış/işlenmiş
gergin
incelikle işlenmiş
sinirli
wrought iron dökme demir
wrought up heyecanlı
işlenmiş
work
çalışmak

METRO'da mı çalışmak istiyorsun?! - You want to work at METRO?!

Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin. - If anyone is not willing to work, then he is not to eat, either.

work
{f} iş yapmak

Hiç çocuğum olmadığından, gönüllü iş yapmak için ebeveynlerin harcadığından daha çok harcayacak zamanım var. - Since I have no children, I have more time to spend doing volunteer work than parents do.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

work
işe yaramak
work
eser

Ressam birçok güzel sanat eserleri üretir. - The painter produces many fine works of art.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

work

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes she drives to work.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

work
{i} çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris I must freshen up on my French.

work
yapıt

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

work
görev

Bay Tom Jones bu yeni iş için proje lideri olarak görev yapmayı kabul etti. - Mr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item.

Tom bir benzin istasyonu görevlisi olarak çalıştı. - Tom worked as a gas station attendant.

wrought iron
dövme
wrought iron
dövme demir, işlenmiş demir
wrought iron
(Mühendislik) dövme demir, doruk demir
wrought-iron
dövme demir
wrought alloy
dövülebilir alaşım
wrought alloy
dövülür alaşım
wrought copper
dövme bakır
wrought iron
dövme demir
wrought iron fence
dövme demir parmaklık
wrought iron fence
ferforje parmaklık
wrought steel
dövme çelik
wrought steel
biçimlenebilir çelik
wrought up
{s} öfkeli
wrought up
{s} sinirli
wrought up
{s} heyecanlı
wreak
wreak damage hasar yapmak
work
kitap

İşim olmasa, bu kitapları okuyabilirim. - Were I free from work, I could read these books.

Ben şimdilik o kitapçıda çalışmak istiyorum. - For the time being I want to work at that bookstore.

work
{i} emek

Tüm Amerikan işçilerinin yaklaşık yarısının iş yeri emeklilik tasarruf planına girişleri yok. - About half of all American workers do not have access to workplace retirement savings plan.

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti. - He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.

work
tesis
work
sökmek
work
tutmak

Sıcak bir yaz gününde, klima bizi serin tutmak için bütün gün çalışır. - On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.

Bir sürü işim yok ama bu hafta beni ofiste tutmak için yeterli. - I don't have a lot of work, but it's enough to keep me in the office this week.

work
emek sarfetmek
work
çözmek

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

Tom ve Mary sorunu çözmek için birlikte çalıştılar. - Tom and Mary worked together to solve the problem.

work
heyecanlandırmak
work
kamçılamak
work
sokmak
work
mesai

Tom Noel Arefesinde fazla mesai yapmak istemedi. - Tom didn't want to work overtime on Christmas Eve.

Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım. - Yesterday I had to work overtime.

work
(Ticaret) fabrika

Ağabeyim, bir ilaç fabrikasında çalışmayı planlıyor. - My older brother is planning to work at a drug factory.

O bir fabrikada çalışır. - He works in a factory.

work
yapmak

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Tom mühendislik dalında mastır yapmak için çalışıyor. - Tom is working toward a master's degree in engineering.

work
ürün

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

work
tahammür etmek
work
işte

General Motors 76,000 işçisini işten çıkardı. - General Motors laid off 76,000 workers.

Genellikle işten ne zaman ayrılırsın? - What time do you usually get off your work?

work
hizmet görmek
work
kurmak
work
(Tıp) ergo
work
para etmek
work
görev yapmak
work
düzenlemek

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

work
imal etmek
work
mutat
work
yaramak
work
yürümek
work
yararı olmak
work
(Ticaret) atölye

Ben atölyede çalışıyorum. - I am working at the workshop.

Boş eller internetin atölyesidir. - Idle hands are the Internet's workshop.

wrought iron
demir
work
{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - While working, she had an accident.

Bulaşık makinasının nasıl çalıştığını anlatabilir misin? - Could you explain how the dishwasher works?

work
çalıştırmak

Ben onu çalıştırmak için bir yolunu bulacağım. - I'll figure out a way to make it work.

O her şeyi çalıştırmak için kararlıydı. - She was determined to make everything work.

wreak
öfke salmak
wreak
hırs salmak
work
eserin
work
çalışm
work
eseri
work
{f} oynamak
work
{f} işletmek
work
{i} iş; emek: He's gone to work. İşe gitti. Do you like your work? İşini seviyor musun? They're at work now. Onlar şimdi işte. That's going to
work
{f} seğirmek
work
{f} etkili olmak
work
çabalamak
work
(Tekstil) 1. iş 2. eser
work
{f} başarılı olmak

Başarılı olmak için sıkı çalıştın. - You have worked hard to succeed.

Başarılı olmak istiyorsan, çok çalışmalısın. - You must work hard, if you want to succeed.

work
işleme

İşlemeyeceğini düşünüyorum. - I think it won't work.

Senin planın işlemedi. - Your plan didn't work.

work
{f} oynatmak
work
işlemek
work
{i} meşguliyet
work
koparmak sızdırmak çalı
work
işi

Çeneni kapa ve işine devam et. - Just shut up and get on with your work!

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

work
işyeri

Tom işini seven mutlu bir adam ve işyeri hakkında iyi hissediyor. - Tom is a happy guy who likes his job and feels good about his workplace.

Tom işyerinde bir kazada yaralandı. - Tom got hurt in an accident at work.

work
{f} mayalanmak
work
{f} meşgul olmak
work
(Hukuk) iş / çalışma
work
{f} çalışmak; (birini) çalıştırmak: He works hard. Çok çalışıyor. Don't work them too hard. Onları çok fazla çalıştırma
work
work işle/çalıştır/çalış
work
yapılmış

İşimizin yapılmış olmadığını biliyoruz. - We know our work isn't done.

work
{f} sızdırmak (para)
work
{f} koparmak (para)
wreak
yap/al
wreak
wreak vengeance hınç çıkarmak
wreak
{f} çıkarmak (öfke)
wreak
(fiil) almak (öç. hınç), çıkarmak (öfke)
wreak
yapmak
wreak
intikam vb almak
wreak
{f} almak (öç. hınç)
wrought iron
ferforje
wrought iron
akdemir
Englisch - Englisch
Having been worked or prepared somehow

Is that fence made out of wrought iron?.

Simple past tense and past participle of work
Describes material which has been plastically deformed into shape as by mill rolling Yield Strength ‑Maximum stress that can be applied without permanent deformation of material YMODEM ‑A protocol for transferring drawings electronic files
shaped by beating or hammering, often for decorative effect
1. If something has wrought a change, it has made it happen. Events in Paris wrought a change in British opinion towards France and Germany. see also wreak. the past tense and past participle of wreak
of Work
past of work
{s} processed; forged; shaped; molten; cast (e.g. iron)
Worked; elaborated; not rough or crude
Describes material which has been plastically deformed into shape as by mill rolling
(verb) worked; accomplished; commpleted; shaped
shaped to fit by or as if by altering the contours of a pliable mass (as by work or effort); "a shaped handgrip"; "the molded steel plates"; "the wrought silver bracelet"
wrought iron
A tough, malleable, ductile form of iron that is not cast, suitable for welding
wrought-iron
made from wrought iron
wrought-up
excited, stimulated or agitated; worked up
wrought iron
commercial iron that contains less than 0 3% carbon and 1 0 or 2 0% slag, giving it ductility and toughness
wrought iron
Iron worked into shape by manual effort; used for balcony railings, fences, gates, hardware, lanterns, etc
wrought iron
(Bar iron) Tough, malleable and fibrous iron produced from hammering iron blooms Wrought iron can be bent and hammered Items like swords, plow blades and door hindges are made from wrought iron
wrought iron
Iron that is worked by being forged or hammered
wrought iron
iron having a low carbon content that is tough and malleable and so can be forged and welded
wrought iron
Wrought iron is a type of iron that is easily formed into shapes and is used especially for making gates, fences, and furniture. An easily welded and forged iron that is a mechanical mixture of refined metallic iron with 1 to 3 percent siliceous slag. long thin pieces of iron formed into shapes to make gates, fences etc. One of the two forms in which iron is obtained by smelting. Wrought iron is a soft, easily worked, fibrous metal. It usually contains less than 0.1% carbon and 1-2% slag. It is superior for most purposes to cast iron, which is hard and brittle because of its higher carbon content. In antiquity, iron was smelted directly by heating ore in a forge with charcoal, which served both as fuel and reducing agent. While still hot, the iron-and-slag mixture was removed as a lump and worked (wrought) with a hammer to expel most of the slag and weld the iron into a coherent mass. Wrought iron began to take the place of bronze (being far more available) in Asia Minor in the 2nd millennium BC; its use for tools and weapons was established in China, India, and the Mediterranean by the 3rd century BC. Later, in Europe, wrought iron was produced indirectly from cast iron (see puddling process). With the invention of the Bessemer process and open-hearth process, steel supplanted wrought iron for structural purposes, and its use in the 20th century has been principally decorative
wrought iron
{i} malleable form of iron that contains 0.2 % carbon and strong metal, metal used for creating chains and wires
wrought iron
A form of iron that is soft, tough, and fibrous in structure, containing about 0 1 percent carbon and 1 to 2 percent slag
wrought iron
Wrought iron is pure iron crystals with thin layers of silicous slag resulting in grainyness simliar to wood Lack of carbon makes wrought iron unhardenable but very ductile The grainyness requires special handling in forging, cutting and punching Wrought was the product of early bloomeries and was the primary ductile form of iron for several millennia It was last manufactured as "charcoal iron" in Sweden in 1968 It was last manufactured by the ? process in the U S Wrought iron is also the description of decorative ironwork that is made of any metal including wrought iron, steel, cast iron and aluminium Wrought iron is also used to describe low carbon steel pipe See iron
wrought iron
A commercial form of iron which is tough, malleable, and relatively soft
wrought iron
Iron with a low carbon content that can be forged and welded Wrought iron is formed by heating and beating steel This term is also used to describe a style of furniture and/or metalwork Wrought iron is no longer in wide production, and most items that are termed wrought iron are actually mild steel
wrought steel
steel which is worked and hardened
wrought up
{s} agitated; excited; in nervous condition, nervous with tension
wrought-up
very nervous and excited = wound up, tense tense
work
To cause to work

He is working his servants hard.

work
To cause to happen or to occur as a consequence

I cannot work a miracle.

work
To cause to ferment
work
To operate in or through; as, to work the phones
work
To effect by gradual degrees; as, to work into the earth
work
A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force times distance. No work is done if the object does not move

Work is done against friction to drag a bag along the ground.

work
To effect by gradual degrees

The dye worked its way through.

work
To embroider with thread
work
To move in an agitated manner

His fingers worked with tension.

work
To influence

They worked on her to join the group.

work
To operate in a certain place, area, or speciality

This artist works mostly in acrylics.

work
To function correctly; to act as intended; to achieve the goal designed for

My plan didn’t work.

work
To behave in a certain way when handled

The soft metal works well.

work
To set into action

He worked the levers.

work
Effort expended on a particular task

It takes a lot of work to write a dictionary.

work
To provoke or excite; to influence

The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy.

work
To use or manipulate to one’s advantage

She knows how to work the system.

work
A nonthermal First Law energy in transit between one form or repository and another. Also, a means of accomplishing such transit
work
To shape, form, or improve a material

He used pliers to work the wire into shape.

work
To do a specific task by employing physical or mental powers

I work with the homeless people from the suburbs.

work
The place where one is employed

He hasn’t come home yet, he’s still at work.

work
To exhaust, by working

the mine was worked until the last scrap of ore had been extracted.

work
To cause (someone) to feel
work
The staging of events to appear as real
wreak
Punishment; retribution, revenge
wreak
To cause, inflict or let out, especially if causing harm or injury

She wreaked her anger on his car.

wreak
to inflict, as a revenge or punishment
work
move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
work
People who work have a job, usually one which they are paid to do. Weiner works for the US Department of Transport I started working in a recording studio Where do you work? He worked as a bricklayer's mate I want to work, I don't want to be on welfare
work
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth
work
{n} labor, toil, employment, a deed, a book, materials of labor, effect, treatment
work
{v} to labor, toil, do, raise, ferment, be agitated, take effect, produce, make way, embroider
wreak
{v} to revenge, to execute
wreak
{n} revenge, fury
Work
fat

My father, who is now working in the United States, wrote us a letter last week. - My father, who is now working in America, wrote us a letter last week.

Tom said his father worked in Boston. - Tom said that his father worked in Boston.

Wreak
wreche
work
Manner of working; management; treatment; as, unskillful work spoiled the effect
work
{i} lab

Labor is a necessary evil. - Work is a necessary evil.

work
Hence, figuratively, to be effective; to have effect or influence; to conduce
work
Ore before it is dressed
work
If your mind or brain is working, you are thinking about something or trying to solve a problem. My mind was working frantically, running over the events of the evening
work
arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times"
work
the force applied to an object multiplied by the distance In all machines, input and output work are equal Input and output work is force times distance
work
proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
work
When people work the land, they do all the tasks involved in growing crops. Farmers worked the fertile valleys
work
operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics"
work
move in an agitated manner; "His fingers worked with tension"
work
That which is produced as the result of labor; anything accomplished by exertion or toil; product; performance; fabric; manufacture; in a more general sense, act, deed, service, effect, result, achievement, feat
work
If someone is at work they are doing their job or are busy doing a particular activity. The salvage teams are already hard at work trying to deal with the spilled oil Television cameras were invited in to film him at work
work
The amount of work is proportioned to, and is measured by, the product of the force into the amount of motion along the direction of the force
work
To influence by acting upon; to prevail upon; to manage; to lead
work
and Net Work: Work is the energy required to move an object over a set distance Both motion and force must be present for work to occur In an IC engine, work is developed from pressures within the cylinder acting on the face of the piston (producing a force) times the distance through which the piston travels In the internal combustion engine some of the work produces power output (such as pressures producing piston movement during the power stroke) and some of the work is negative (like compressing the fresh charge on the compression stroke) The difference between the positive and negative work is the net work produced by the engine
work
cause to work; "he is working his servants hard"
work
The transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force
work
to throw a spanner in the works: see spanner. In economics and sociology, the activities and labour necessary for the survival of society. As early as 40,000 BC, hunters worked in groups to track and kill animals, while younger or weaker members of the tribe gathered food. When agriculture replaced hunting and gathering, the resulting surplus of food allowed early societies to develop and some of its members to pursue crafts such as pottery, weaving, and metallurgy. Historically, rigid social hierarchies caused nobles, clergy, merchants, artisans, and peasants to pursue occupations defined largely by hereditary social class. Craft guilds, influential in the economic development of medieval Europe, limited the supply of labour in each profession and controlled production. The establishment of towns led to the creation of new occupations in commerce, law, medicine, and defense. The coming of the Industrial Revolution, spurred by technological advances such as steam power, changed working life profoundly. Factories divided the work once done by a single craftsman into a number of distinct tasks performed by unskilled or semiskilled workers (see division of labour). Manufacturing firms grew larger in the 19th century as standardized parts and machine tools came into use, and ever-more-specialized positions for managers, supervisors, accountants, engineers, technicians, and salesmen became necessary. The trend toward specialization continued into the 21st century, giving rise to a number of disciplines concerned with the management and design of work, including production management, industrial relations, personnel administration, and systems engineering. By the turn of the 21st century, automation and technology had spurred tremendous growth in service industries. In physics, the measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, some component of which is applied in the direction of displacement. For a constant force, work W is equal to the magnitude of the force F times the displacement d of the object, or W = Fd. Work is also done by compressing a gas, by rotating a shaft, and by causing invisible motions of particles within a body by an external magnetic force. No work is accomplished by simply holding a heavy stationary object, because there is no transfer of energy and no displacement. Work done on a body is equal to the increase in energy of the body. Work is expressed in units called joules (J). One joule is equivalent to the energy transferred when a force of one newton is applied over a distance of one metre. Florentine canvas work Cosmati work work of God right to work law social work stalactite work Work Projects Administration Public Works Administration Public Works of Art Project Saugus Iron Works International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Works Progress Administration International Working Men's Association working dog
work
To produce or form by labor; to bring forth by exertion or toil; to accomplish; to originate; to effect; as, to work wood or iron into a form desired, or into a utensil; to work cotton or wool into cloth
work
be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college"
work
the occupation for which you are paid; "he is looking for employment"; "a lot of people are out of work"
work
a place where work is done; "he arrived at work early today"
work
If an idea, system, or way of doing something works, it is successful, effective, or satisfactory. 95 per cent of these diets do not work A methodical approach works best
work
use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy"
work
If you work a particular area or type of place, you travel around that area or work in those places as part of your job, for example trying to sell something there. Brand has been working the clubs and the pubs since 1986, developing her comedy act
work
To cause to ferment, as liquor
work
give a work-out to; "Some parents exercise their infants"; "My personal trainer works me hard"; "work one's muscles"
work
The causing of motion against a resisting force
work
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
work
Work is done when a force is applied over a certain distance If an object is pushed over a distance of 8m using a force of 3N, the work done is 24J
work
A works is a place where something is manufactured or where an industrial process is carried out. Works is used to refer to one or to more than one of these places. The steel works could be seen for miles
work
Work is the place where you do your job. Many people travel to work by car She told her friends at work that she was trying to lose weight
work
To ferment, as a liquid
work
behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
work
Work W is the product of force F times the distance s through which the force acts As a formula, W = Fs For example, if you lift a 20-lb weight through a distance of 2 ft, the work equals 40 ft*lb In the cgs system, F is in dyne-centimeters, which is an erg A larger cgs unit, also used in SI, is the joule, equal to 107 ergs In the mks system, F is in newton-meters This unit is the same as 107 ergs Or 1 N*m equals 1 J The joule unit of work is named after James P Joule (1818-1889), an important English physicist Energy is the ability to do work Kinetic energy is due to the motion of a mass, as when you throw a ball Potential energy is stored energy, as in a coiled spring The units for both kinetic and potential energy are the same as for work
work
The application of a force through a distance ENERGY is stored work POWER is the rate at which work is done, or the rate of flow of energy The JOULE is exactly the amount of work done in exerting the basic metric unit of force, 1 NEWTON (N), over the basic metric unit of distance, 1 meter
work
yakka
work
Work is something which you produce as a result of an activity or as a result of doing your job. It can help to have an impartial third party look over your work Tidiness in the workshop is really essential for producing good work
work
Mechanical energy equal to the product of the force applied to an object times the distance the object is moved
work
swot
work
To act or operate on the stomach and bowels, as a cathartic
work
Performance of moral duties; righteous conduct
work
{i} labor; task; profession; occupation; vocation; place of work; creation; deed; action; effort
work
If you put someone to work or set them to work, you give them a job or task to do. By stimulating the economy, we're going to put people to work Instead of sending them to prison, we have set them to work helping the lemon growers
work
If something or someone works their magic or works their charms on a person, they have a powerful positive effect on them. Nevertheless, she is always optimistic about the possibilities and can work her charm on the disenchanted
work
That which is produced by mental labor; a composition; a book; as, a work, or the works, of Addison
work
Labour, employment, occupation, job
work
If you work a substance such as dough or clay, you keep pressing it to make it have a particular texture. Work the dough with the palm of your hand until it is very smooth
work
You can use work to talk about how easily or quickly a particular task is done. For example, if a person or thing makes short work of doing something or makes light work of it, they do it quickly and easily. An aerosol spray will make short work of painting awkward objects This horse made light work of the cross-country course
work
Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform; as, a machine works well
work
The transfer of energy into or out of a system by a force acting over some distance In chemical thermodynamics, the force is most often pressure (force per unit area) acting to change the volume of the system The quantity of work done is -PdV (the sign convention is that work done on the system, which would decrease the volume, is positive) Work can also be done by gravitational and magnetic fields
work
If something works into a particular state or condition, it gradually moves so that it is in that state or condition. A screw had worked loose from my glasses
work
a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time"
work
(E) The conversion of energy from a form that is unsuitable to our needs to one that is suitable, measured in joules X X Reactance
work
If you work your way somewhere, you move or progress there slowly, and with a lot of effort or work. Rescuers were still working their way towards the trapped men Many personnel managers started as secretaries or personnel assistants and worked their way up
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work"
work
If you work a part of your body, or if it works, you move it. Each position will work the muscles in a different way Her mouth was working in her sleep
work
If you get to work, go to work, or set to work on a job, task, or problem, you start doing it or dealing with it. He promised to get to work on the state's massive deficit He returned to America where he set to work on a new novel
work
A fortification
work
To carry on business; to be engaged or employed customarily; to perform the part of a laborer; to labor; to toil
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work" a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time" (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance" arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times" move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck" shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal" gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds" move in an agitated manner; "His fingers worked with tension" provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy" proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top" cause to work; "he is working his servants hard" be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college" exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor" cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?" operate in or through; "Work the phones" have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water" operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics" behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
work
If a force or process is at work, it is having a particular influence or effect. It is important to understand the powerful economic and social forces at work behind our own actions
work
behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well"
work
An activity that provides funding to purchase the important things in life cars, computers, food, Internet access, and (of course!) sneakers When work gets too intense, sometimes a trip to the gym can be helpful Please note that I (Charlie) do not work for an athletic shoe company!
work
If a drug or medicine works, it produces a particular physical effect. I wake at 6am as the sleeping pill doesn't work for more than nine hours The drug works by increasing levels of serotonin in the brain
work
have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
work
To be in a state of severe exertion, or as if in such a state; to be tossed or agitated; to move heavily; to strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea
work
– the component of force in the direction of motion of an object times the distance through which it acts as an object is moved
work
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
work
the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
work
force acting over a distance
work
People who have work or who are in work have a job, usually one which they are paid to do. Fewer and fewer people are in work I was out of work at the time She'd have enough money to provide for her children until she could find work
work
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
work
make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword"
work
prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
work
Product of force and displacement in the direction of the force
work
provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
work
{s} of labor
work
Flowers, figures, or the like, wrought with the needle; embroidery
work
The application of force through a distance; requires energy input
work
exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor"
work
Exertion of strength or faculties; physical or intellectual effort directed to an end; industrial activity; toil; employment; sometimes, specifically, physical labor
work
Break; twist
work
To exert one's self for a purpose; to put forth effort for the attainment of an object; to labor; to be engaged in the performance of a task, a duty, or the like
work
gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds"
work
A literary, artistic, or intellectual production
work
Works are activities such as digging the ground or building on a large scale. six years of disruptive building works, road construction and urban development. see also working
work
If someone is working on a particular subject or question, they are studying or researching it. Professor Bonnet has been working for many years on molecules of this type. Work is also a noun. Their work shows that one-year-olds are much more likely to have allergies if either parent smokes
work
operate in or through; "Work the phones"
work
Energy transferred by applying a force over a distance; lifting a mass does work against gravity, and stores gravitational °potential energy
work
If you work a material such as metal, leather, or stone, you cut, sew, or shape it in order to make something or to create a design. the machines needed to extract and work the raw stone
work
make uniform; "knead dough"; "work the clay until it is soft"
work
If something is in the works, it has already been planned or begun. He said there were dozens of economic plans in the works
work
cause to undergo fermentation; "We ferment the grapes for a very long time to achieve high alcohol content"; "The vintner worked the wine in big oak vats"
work
{f} labor; act; operate; activate; process; succeed; cause; manage; solve; advance with difficulty
work
If you work with a person or a group of people, you spend time and effort trying to help them in some way. She spent a period of time working with people dying of cancer Work is also a noun. She became involved in social and relief work among the refugees
work
If you say that you will have your work cut out to do something, you mean that it will be a very difficult task. The new administration has its work cut out for it. Creating jobs in this kind of environment is not going to be easy He will have his work cut out to get into the team
work
To form with a needle and thread or yarn; especially, to embroider; as, to work muslin
work
When a mine is worked, minerals such as coal or gold are removed from it. The mines had first been worked in 1849, when gold was discovered in California
work
If a machine or piece of equipment works, it operates and performs a particular function. The pump doesn't work and we have no running water
work
The transfer of force from one body or system to another Work is performed by a force moving an object
work
To set in motion or action; to direct the action of; to keep at work; to govern; to manage; as, to work a machine
work
Work is done when a force moves its point of application Work is done when energy is transferred Measured in joules
work
The causing of motion against a resisting force, measured by the product of the force into the component of the motion resolved along the direction of the force
work
If you work someone, you make them spend time and effort doing a particular activity or job. They're working me too hard. I'm too old for this
work
When you work, you spend time and effort doing a task that needs to be done or trying to achieve something. Linda spends all her time working on the garden The most important reason for coming to university is to work for a degree The government expressed hope that all the sides will work towards a political solution. Work is also a noun. There was a lot of work to do on their house We hadn't appreciated how much work was involved in organizing a wedding
work
Your work consists of the things you are paid or required to do in your job. We're supposed to be running a business here. I've got work to do I used to take work home, but I don't do it any more There have been days when I have finished work at 2pm
work
If you work a machine or piece of equipment, you use or control it. Many adults still depend on their children to work the video. = operate
work
If something works in your favour, it helps you in some way. If something works to your disadvantage, it causes problems for you in some way. One factor thought to have worked in his favour is his working class image
work
When you work, you do the things that you are paid or required to do in your job. I can't talk to you right now -- I'm working He was working at his desk Some firms expect the guards to work twelve hours a day
work
A work is something such as a painting, book, or piece of music produced by an artist, writer, or composer. In my opinion, this is Rembrandt's greatest work
work
a force acting on an object to move it across a distance Example: Furniture movers do work when they move boxes, gardeners do work when they pull weeds, children do work when they go up and down on a see-saw Home Project Overview Teacher Area Student Area Sign-Up
work
find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
work
The moving parts of a mechanism; as, the works of a watch
work
To produce by slow degrees, or as if laboriously; to bring gradually into any state by action or motion
work
The matter on which one is at work; that upon which one spends labor; material for working upon; subject of exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to take up one's work; to drop one's work
work
If someone, often a politician or entertainer, works a crowd, they create a good relationship with the people in the crowd and get their support or interest. The Prime Minister has an ability to work a crowd -- some might even suggest it is a kind of charm
work
A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force*distance. No work is done if the object does not move
work
energy transferred by mechanical means; force acting over a distance For chemical systems the sign for work is positive, if work is done on the system and negative, if work is done by the system An example is the expansion of a gas against the external, atmospheric pressure In this case work is negative, because it is done by the gas which represents the system
work
Structures in civil, military, or naval engineering, as docks, bridges, embankments, trenches, fortifications, and the like; also, the structures and grounds of a manufacturing establishment; as, iron works; locomotive works; gas works
work
An intellectual entity contained in an item; the content of a bibliographic entity
work
The transfer of energy from one object or system to another by applying a force over a distance The formula for work is (force) x (distance)
work
If you work on an assumption or idea, you act as if it were true or base other ideas on it, until you have more information. We are working on the assumption that it was a gas explosion
work
(physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance"
work
What is done when a force moves an object No matter how much force is used, no work is done if the object does not move
work
proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top"
work
To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor
work
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
work
cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?"
work
Work is done only when a force succeeds in moving the body it is acting upon The quantity of work done is the amount of force multiplied by the distance moved in the direction in which the force acts (W=Fd)
work
See Conservation of energy, under Conservation, Unit of work, under Unit, also Foot pound, Horse power, Poundal, and Erg
work
perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore"
work
Energy resulting from the motion of a system against a force and existing only during the process of energy conversion
work
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
work
The transfer of energy resulting from a force acting to move an object over a distance Work = Force x distance
wreak
To cause, inflict or let out
wreak
To reck; to care
wreak
The form wrought can also be used as the past participle
wreak
To execute in vengeance or passion; to inflict; to hurl or drive; as, to wreak vengeance on an enemy
wreak
To inflict or take vengeance on
wreak
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
wreak
Revenge; vengeance; furious passion; resentment
wreak
Something or someone that wreaks havoc or destruction causes a great amount of disorder or damage. Violent storms wreaked havoc on the French Riviera, leaving three people dead and dozens injured
wreak
To revenge; to avenge
wreak
{f} inflict (wreak havoc); give expression to; carry out, perform
wreak
If you wreak revenge or vengeance on someone, you do something that will harm them very much to punish them for the harm they have done to you. He threatened to wreak vengeance on the men who toppled him a year ago. see also wrought
wrought

  Türkische aussprache

  rôt

  Antonyme

  unwrought

  Aussprache

  /ˈrôt/ /ˈrɔːt/

  Etymologie

  (verb.) before 12th century. The past participle of Middle English werken (“to work”) Old English wyrcan (past tense worhte, past participle geworht) *wurkijanan *werǵ- (“to work”). Cognate with wright, wheelwright.

  Gemeinsame Collocations

  wrought iron

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten